zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


art. 5 pkt 3, 4 i 5 lit. b oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;2) art. 5 pkt 5 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;3) art. 7 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2020 r;4) art. 12 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2020 r.;5) art. 12 pkt 3 i 4 oraz art. 15 i art. 16 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.;6) art. 17 wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.;7) art. 19 wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;8) art. 20 wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;9) art. 21 wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2020 r. obowiązujący (spr: 2020-02-25 11:10:06) Dz.U. 2020 poz. 288
4
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu