zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


daty wejścia w życie poszczególnych artykułów patrz art. 76 pkt 1-10 ustawy obowiązujący (spr: 2020-05-18 14:25:01) Dz.U. 2020 poz. 875
14
WDU20200000875
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu