zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych


art. 161 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
art. 96 pkt 18, art. 149 ust. 1 oraz art. 150 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.;
art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.;
art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c oraz art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.;
art. 122 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
art. 58 ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.;
art. 126 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
art. 9 ust. 1 pkt 9 z dniem 1 października 2026 r.;
art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159 wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;
art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 96 pkt 1-17 i 19 oraz art. 162 wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.
Więcej... oczekujący na wejście w życie (spr: 2020-12-23 14:25:01) Dz.U. 2020 poz. 2320
35
WDU20200002320
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r.o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu