zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych


art. 98 wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r.; art. 30 ust. 3 i art. 31 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 30 września 2022 r.
oczekujący na wejście w życie (spr: 2022-02-11 14:25:03) Dz.U. 2022 poz. 350
45
WDU20220000350
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych

obowiązujący
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu