20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1939
581 OMSW z dnia 23 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. uchylony
580 RMSWSWiS z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
579 OMPiH z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
578 RMK z dnia 3 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ograniczenia odpowiedzialności kolei za zaginięcie, uszkodzenie i przekroczenie terminu dostawy bagażu i przesyłek w czasie stanu wojennego. bez statusu
577 RMSW z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny. bez statusu
576 RMSW z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
575 RMPiT z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej. bez statusu
574 RRM z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych. bez statusu
573 DPR z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów. uchylony
572 DPR z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej. akt jednorazowy
571 DPR z dnia 3 września 1939 r. o zwrocie opłat szkolnych. bez statusu
570 DPR z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Komunikacji do ustalania postępowania kolei z podróżnymi, bagażem i przesyłkami oraz do określania odpowiedzialności kolei. bez statusu
569 DPR z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Funduszu Pracy do zaciągania pożyczek w roku budżetowym 1939/40. akt jednorazowy
568 DPR z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. bez statusu
567 DPR z dnia 3 września 1939 r. o podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych. uchylony
566 DPR z dnia 3 września 1939 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
565 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. w sprawie wyrobu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych narzędzi i substancji, mogących służyć do napaści i obrony. bez statusu
564 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów. bez statusu
563 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o ochronie zakładu i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży w interesie publicznym. bez statusu
562 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych. bez statusu
561 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych. bez statusu
560 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa. bez statusu
559 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności. bez statusu
558 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ruchu osobowym i towarowym na drogach lądowych i wodnych. bez statusu
557 RwMSW z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych. bez statusu
556 RMSW z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
555 RRM z dnia 1 września 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu towarów. bez statusu
554 RRM z dnia 1 września 1939 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego przed sądami powszechnymi w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
553 DPR z dnia 2 września 1939 r. o amnestii. akt jednorazowy
552 DPR z dnia 2 września 1939 r. w sprawie zawieszenia na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
551 DPR z dnia 2 września 1939 r. o wstrzymaniu wypłat z rachunków wkładów w instytucjach kredytowych. bez statusu
550 DPR z dnia 2 września 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
549 DPR z dnia 2 września 1939 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
548 DPR z dnia 2 września 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
547 DPR z dnia 2 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przeprowadzania operacyj kredytowych na cele obrony Państwa. bez statusu
546 DPR z dnia 2 września 1939 r. o kredytach wojennych w okresie do dnia 31 marca 1940 r. bez statusu
545 DPR z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa. uchylony
544 ZPR z dnia 1 września 1939 r. o stanie wojennym. uchylony
543 DPR z dnia 1 września 1939 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych - od chwili mianowania Naczelnego Wodza. bez statusu
542 ZRM z dnia 1 września 1939 r. o stanie wyjątkowym. bez statusu
541 Or z dnia 29 lipca 1939 r. o złożeniu przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
540 Or z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
539 RMSW z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
538 DPR z dnia 30 sierpnia 1939 r. o zmianie kodeksu zobowiązań oraz przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań. bez statusu
537 DPR z dnia 30 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. bez statusu
536 RMSW z dnia 11 sierpnia 1939 r. o odjęciu zarządom gminnym w powiecie nowotarskim uprawnień w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Nowym Targu. bez statusu
535 RMSWiSW z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o asygnatach na wypłatę wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery. bez statusu
534 RMS z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu asygnat. bez statusu
533 RMPiH z dnia 14 sierpnia 1939 r. o przyznaniu Wystawie Przemysłów Fermentacyjnych i Chłodnictwa w Warszawie, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie i Targom Wołyńskim w Równem ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
532 RMPiH z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o prowadzeniu przemysłu rakarskiego. bez statusu
531 OMSW z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej. uchylony
530 RMPiH z dnia 28 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych i ich związków pod nazwą "Naczelna Organizacja Przemysłu Węglowego". bez statusu
529 RMSWSWSZSWRiOPRiRRPiHKOSoPiT z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. bez statusu
528 RMSSoRiRR z dnia 23 sierpnia 1939 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i o znakach zastawniczych. bez statusu
527 RMS z dnia 28 sierpnia 1939 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprowadzania z zagranicy polskich pieniędzy papierowych. uchylony
526 RMS z dnia 28 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
525 RMS z dnia 18 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. bez statusu
524 Or z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji bez statusu
523 Or z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji bez statusu
522 Or z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji bez statusu
521 RMK z dnia 18 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". bez statusu
520 RMS z dnia 26 sierpnia 1939 r. o ustaleniu wzorów monet ze stali niklowanych wartości 50 gr i 20 gr. bez statusu
519 RMS z dnia 23 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
518 RMS z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
517 DPR z dnia 26 sierpnia 1939 r. o monetach ze stali. bez statusu
516 RMSW z dnia 26 sierpnia 1939 r. o obowiązku urządzania schronów przeciwlotniczych w istniejących budynkach mieszkalnych lub poza ich obrębem. bez statusu
515 RMPiH z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o tworzeniu bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
514 DPR z dnia 25 sierpnia 1939 r. o zmianach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. bez statusu
513 RMS z dnia 17 sierpnia 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. bez statusu
512 RMS z dnia 16 sierpnia 1939 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie. bez statusu
511 RMSW z dnia 5 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Jabłonowo I i Jabłonowo II w powiecie brodnickim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
510 RMSW z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. bez statusu
509 RRM z dnia 9 sierpnia 1939 r. o umundurowaniu dozorców celnych. bez statusu
508 RMOS z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej bez statusu
507 RMS z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
506 RMSW z dnia 29 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o urządzeniach publicznych i prywatnych do zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości oraz o specjalnych urządzeniach przeciwpożarowych. bez statusu
505 RRM z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
504 DPR z dnia 7 sierpnia 1939 r. - Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych. bez statusu
503 U z dnia 19 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
502 OMSW z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
501 RMS z dnia 1 sierpnia 1939 r. o warunkach zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów. uchylony
500 RMWRiOP z dnia 29 lipca 1939 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
499 RMSW z dnia 6 lipca 1939 r. o wprowadzeniu niektórych ograniczeń, obowiązujących w strefie nadgranicznej, na obszar pasa granicznego w województwach: białostockim, kieleckim, łódzkim, warszawskim i pomorskim. wygaśnięcie aktu
498 DPR z dnia 14 sierpnia 1939 r. o obowiązku parcelacyjnym w pasie granicznym. bez statusu
497 DPR z dnia 14 sierpnia 1939 r. o poręce Skarbu Państwa w związku z przysposobieniem gospodarczym do obrony Państwa. bez statusu
496 OMSZ z dnia 20 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędów w oświadczeniu rządowym bez statusu
495 OMSZ z dnia 31 maja 1939 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r. bez statusu
494 Or z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich postanowień międzynarodowej konwencji bez statusu
493 Or z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich międzynarodowej konwencji bez statusu
492 RPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich. wygaśnięcie aktu
491 RPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
490 DPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. bez statusu
489 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji bez statusu
488 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy Konwencji bez statusu
487 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Afganistan dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej bez statusu
486 RMWRiOP z dnia 19 lipca 1939 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii mojżeszowej w szkołach powszechnych. bez statusu
485 DPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy. bez statusu
484 DPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa. uchylony
483 DPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
482 DPR z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o rejestrowym zastawie rolniczym. uchylony
481 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego bez statusu
480 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego bez statusu
479 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego bez statusu
478 RMS z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie. bez statusu
477 RMS z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu urzędu celnego w Korosmezo. bez statusu
476 U z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. uchylony
475 OPRM z dnia 27 lipca 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
474 RRM z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie. akt jednorazowy
473 RRM z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
472 Or z dnia 26 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią bez statusu
471 Or z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią bez statusu
470 Or z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu handlowego oraz protokołu taryfowego między Polską a Litwą, podpisanych w Kownie dnia 22 grudnia 1939 r. bez statusu
469 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
468 RMWRiOP z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich. bez statusu
467 RMSW z dnia 25 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
466 RMOS z dnia 20 lipca 1939 r. o przywróceniu uprawnień emerytalnych, utraconych przed wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. bez statusu
465 RMS z dnia 15 lipca 1939 r. w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego. bez statusu
464 RMS z dnia 14 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu spirytusowego. bez statusu
463 RRM z dnia 21 lipca 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie. akt jednorazowy
462 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. o opłatach za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny. uchylony
461 DPR z dnia 28 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
460 DPR z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
459 DPR z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru skrobiowego. bez statusu
458 DPR z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru. bez statusu
457 U z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa. uchylony
456 RPR z dnia 26 lipca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień szóstego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami. wygaśnięcie aktu
455 DPR z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
454 DPR z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie kodeksu wojskowego postępowania karnego. bez statusu
453 Or z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią bez statusu
452 Or z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią bez statusu
451 RMSWiSW z dnia 21 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych. bez statusu
450 RIMSW z dnia 13 lipca 1939 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych. bez statusu
449 RMSW z dnia 11 lipca 1939 r. o cofnięciu zniesienia gminy wiejskiej Goraj w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim. bez statusu
448 RMSW z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
447 RMSW z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie i województwie poznańskim. akt jednorazowy
446 RMSW z dnia 7 lipca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Jelna i o utworzeniu gminy wiejskiej Ruda Łańcucka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
445 RRM z dnia 21 lipca 1939 r. o określeniu terminu wygaśnięcia ustawy o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii. bez statusu
444 RMRiRR z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o egzaminach kierowników technicznych zakładów mleczarskich. bez statusu
443 RMS z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli. uchylony
442 RMS z dnia 17 lipca 1939 r. o utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
441 RMS z dnia 17 lipca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. bez statusu
440 RMS z dnia 17 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia uznany za uchylony
439 RMSW z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
438 RMSW z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie obornickim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
437 RMSW z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kępińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
436 RMSW z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
435 RRM z dnia 21 lipca 1939 r. o zasiłkach wyrównawczych dla pracowników, przyjętych ze służby czesko-słowackich kolei państwowych do służby w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
434 U z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku. uchylony
433 Or z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią bez statusu
432 Or z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji bez statusu
431 RMSW z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
430 RRM z dnia 21 lipca 1939 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisławowie i Tarnopolu oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb. bez statusu
429 U z dnia 13 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. bez statusu
428 U z dnia 13 lipca 1939 r. o popieraniu melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
427 Or z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia bez statusu
426 RMS z dnia 13 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
425 RMWRiOP z dnia 10 lipca 1939 r. o nostryfikowaniu zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych. bez statusu
424 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
423 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. o barwieniu lodu sztucznego na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
422 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
421 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku na obszarze województwa śląskiego. uznany za uchylony
420 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
419 U z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt. uchylony
418 U z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych. bez statusu
417 U z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacyj rodowych. bez statusu
416 U z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich. uchylony
415 RMRiRRoS z dnia 12 lipca 1939 r. o zniesieniu Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w Białymstoku. bez statusu
414 RMPiH z dnia 3 lipca 1939 r. o granicach uchybień obiegowych dla zegarów znajdujących się w miejscach publicznych. bez statusu
413 RMOS z dnia 30 czerwca 1939 r. o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej. bez statusu
412 RMSW z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
411 RMSW z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kościańskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
410 RMSW z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
409 RMSW z dnia 27 czerwca 1939 r. o nadzorze policyjno-budowlanym nad wykonywanymi robotami budowlanymi na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
408 RMSW z dnia 27 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego. bez statusu
407 Or z dnia 5 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach dnia 30 września 1938 r., do konwencji bez statusu
406 DudpwAd3w1rdk z dnia 22 kwietnia 1931 roku między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej. wygaśnięcie aktu
405 Or z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia bez statusu
404 RMS z dnia 30 czerwca 1939 r. o utworzeniu w Postawach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wilnie. bez statusu
403 RMS z dnia 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
402 RMS z dnia 28 czerwca 1939 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z ustalanymi przy ich sprzedaży terminami płatności. bez statusu
401 RRM z dnia 20 czerwca 1939 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz funkcjonariuszów państwowych administracji wojskowej w czasie wojny i mobilizacji. bez statusu
400 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o wystawach i targach gospodarczych oraz aukcjach. uchylony
399 RMS z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
398 RMPiH z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
397 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją. akt jednorazowy
396 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o przedłużeniu kadencji izb rzemieślniczych. bez statusu
395 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o wykonywaniu pracy na rachunek grzywny. bez statusu
394 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach. uchylony
393 RMOS z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1938 rok. bez statusu
392 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów w sprawach pracowniczych na ziemiach odzyskanych, włączonych do województwa śląskiego. bez statusu
391 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o popieraniu elektryfikacji na obszar województwa śląskiego. bez statusu
390 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych. uchylony
389 U z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego. akt jednorazowy
388 Or z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji bez statusu
387 Or z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji bez statusu
386 Or z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Iranu do protokołu bez statusu
385 Or z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandii do konwencji bez statusu
384 RMPiH z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. uchylony
383 RMPiH z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. bez statusu
382 RMPiH z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. bez statusu
381 RMPiH z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. bez statusu
380 RMS z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie warunków spłaty długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi oraz o sposobie zaliczania pomocy Skarbu Państwa. bez statusu
379 U z dnia 30 czerwca 1939 r. - Prawo o obligacjach. bez statusu
378 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę. bez statusu
377 RMSW z dnia 17 czerwca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Odrzykoń i o utworzeniu gminy wiejskiej Bratkówka w powiecie krośnieńskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
376 RMSW z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siółko i Zawałów w powiecie podhajeckim, województwie tarnopolskim. akt jednorazowy
375 RMSW z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
374 RRM z dnia 20 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym. bez statusu
373 RPR z dnia 28 czerwca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. wygaśnięcie aktu
372 U z dnia 28 czerwca 1939 r. o częściowej zmianie przepisów o uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
371 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu na ziemie odzyskane, włączone do województwa śląskiego, ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. bez statusu
370 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła Prawosławnego. uchylony
369 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej. wygaśnięcie aktu
368 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o Wojskowej Szkole Głównej Inżynierii. uchylony
367 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadkach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice Państwa. bez statusu
366 U z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym. bez statusu
365 OMOS z dnia 9 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej bez statusu
364 RMS z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
363 RMS z dnia 16 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sprzedaży na raty obligacyj pożyczek premiowych. obowiązujący
362 RMS z dnia 15 czerwca 1939 r. o zasadach obliczenia i przerachowania roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych, zawartych z byłą rosyjską Kasą emerytalną pracowników państwowych kolei żelaznych, przekształconą od dnia 1 stycznia 1917 r. na mocy ustawy bez statusu
361 RRM z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
360 RRM z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie granic powiatów tureckiego i konińskiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
359 RRM z dnia 20 czerwca 1939 r. o statystyce przemysłu gospodniego. uchylony
358 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią. akt jednorazowy
357 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. akt jednorazowy
356 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu. akt jednorazowy
355 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. akt jednorazowy
354 OMSW z dnia 14 czerwca 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych. uchylony
353 RMSW z dnia 16 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego. bez statusu
352 RMOS z dnia 15 czerwca 1939 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarskich: poznańskiej i pomorskiej. bez statusu
351 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1939/40. bez statusu
350 U z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. bez statusu
349 U z dnia 16 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawiciela Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce. akt jednorazowy
348 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie granicznego odcinka rzeki Drwęcy. akt jednorazowy
347 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej. bez statusu
346 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o Izbach Aptekarskich. uchylony
345 RMS z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
344 RMRiRR z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
343 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
342 U z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia. uznany za uchylony
341 Or z dnia 16 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do międzynarodowej konwencji bez statusu
340 Or z dnia 8 maja 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
339 Or z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
338 RMRiRR z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych bez statusu
337 RMOS z dnia 1 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. bez statusu
336 OMSZ z dnia 16 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście protokołu końcowego do układu handlowego bez statusu
335 OMSZ z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego bez statusu
334 OMSZ z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego bez statusu
333 Or z dnia 24 kwietnia 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonego przez Irak dokumentu ratyfikacyjnego projektu konwencji bez statusu
332 Or z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
331 RMRiRR z dnia 2 czerwca 1939 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
330 RMSW z dnia 24 maja 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie kolskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
329 RMSW z dnia 24 maja 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piorunów w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
328 RRM z dnia 22 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego. bez statusu
327 UmRPaWMGcudowzosow(w z dnia wygaśnięcie aktu
326 Or z dnia 26 maja 1939 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1938 r. bez statusu
325 Or z dnia 3 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Finlandią o eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej bez statusu
324 KmRPaRFdelrkppwHd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
323 RMS z dnia 20 maja 1939 r. o organizacji urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
322 RMS z dnia 12 maja 1939 r. o dozorcach celnych. bez statusu
321 RPR z dnia 25 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
320 U z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
319 U z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń. uchylony
318 U z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o opłacie od kart do gry. uchylony
317 U z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność. bez statusu
316 Or z dnia 25 maja 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r. bez statusu
315 KmRPaRdelrkppwRd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
314 U z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
313 U z dnia 25 maja 1939 r. o Polskiej Akademii Nauk Technicznych. bez statusu
312 U z dnia 25 maja 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39. bez statusu
311 RMS z dnia 16 maja 1939 r. o stemplowaniu obligacyj obcokrajowych pożyczek premiowych. bez statusu
310 RMSW z dnia 11 maja 1939 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich. bez statusu
309 RRM z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestracji i dostarczania danych do celów świadczeń osobistych. bez statusu
308 DPR z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
307 OMS z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu bez statusu
306 OMSW z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
305 RMSW z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami. bez statusu
304 RMRiRR z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej. uchylony
303 RMRiRR z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu gryzoniów polnych. bez statusu
302 RMRiRR z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin. bez statusu
301 RMRiRR z dnia 10 maja 1939 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. bez statusu
300 RMWRiOP z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego. bez statusu
299 RMSW z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
298 RMPiH z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach. bez statusu
297 OMS z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
296 OMS z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego. bez statusu
295 RMSW z dnia 17 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
294 RMSW z dnia 8 maja 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa stanisławowskiego. bez statusu
293 RPR z dnia 11 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją. wygaśnięcie aktu
292 Or z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji bez statusu
291 Or z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji bez statusu
290 RMWRiOP z dnia 28 kwietnia 1939 r. o ustaleniu terminu zastosowania ustawy bez statusu
289 RMWRiOP z dnia 4 kwietnia 1939 r. o dostosowaniu organizacji publicznych szkół powszechnych na obszarze województwa śląskiego do przepisów ustawy bez statusu
288 RMWRiOP z dnia 4 kwietnia 1939 r. o przystosowaniu art. 51 ustawy bez statusu
287 RMS z dnia 19 kwietnia 1939 r. o wykonaniu ustawy bez statusu
286 RMS z dnia 24 marca 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
285 U z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
284 RMS z dnia 27 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów. akt jednorazowy
283 RRM z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w związku z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych. bez statusu
282 RRM z dnia 29 kwietnia 1939 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska kategorii I w państwowej służbie weterynaryjnej. bez statusu
281 Or z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw oraz złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
280 KwczbwdujrridppwBd1m1r z dnia bez statusu
279 Or z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania w Osadach Cieśninowych postanowień międzynarodowej konwencji bez statusu
278 RMS z dnia 5 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
277 Or z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji bez statusu
276 Or z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji bez statusu
275 RMSW z dnia 29 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy bez statusu
274 RMSW z dnia 28 kwietnia 1939 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czarnogłów i Ładzyń i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie mińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
273 RMSW z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o istotnych częściach broni palnej i amunicji. bez statusu
272 RRM z dnia 29 kwietnia 1939 r. o utworzeniu izby skarbowej w Tarnopolu. bez statusu
271 RRM z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego. akt jednorazowy
270 Or z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Brukseli dnia 13 października 1937 r. protokołu, dotyczącego zmiany art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią bez statusu
269 Pdza4kwmPaB z dnia 18 grudnia 1930 r., podpisany w Brukseli w dniu 13 października 1937 r. wygaśnięcie aktu
268 Or z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, bez statusu
267 Or z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie stosowania na wyspie Cejlon międzynarodowej konwencji sanitarnej bez statusu
266 Or z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego układu bez statusu
265 RMSW z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
264 RPR z dnia 27 kwietnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Francją. obowiązujący
263 DPR z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
262 Or z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
261 Or z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji bez statusu
260 Or z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu bez statusu
259 RMS z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przepisów przejściowych, związanych z rozciągnięciem na ziemie odzyskane mocy obowiązującej ustawy bez statusu
258 RMS z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
257 RMRiRR z dnia 21 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu specjalnej opłaty na cele, związane z gospodarką cukrową. bez statusu
256 RMSW z dnia 20 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych w niektórych osiedlach powiatów: kołomyjskiego, nadwórniańskiego, śniatyńskiego i stryjskiego oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym. bez statusu
255 Or z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
254 Or z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
253 RMSW z dnia 20 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o specjalnych dopłatach drogowych. bez statusu
252 RMOS z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej bez statusu
251 RMOS z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny. uchylony
250 RMS z dnia 27 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uiszczania papierami wartościowymi rękojmi licytacyjnej oraz ceny przybicia przy przymusowej likwidacji gospodarstw wiejskich. bez statusu
249 Or z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej bez statusu
248 RMPiH z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uchyleniu zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim. bez statusu
247 RMS z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla. bez statusu
246 RMS z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
245 RMS z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
244 RMS z dnia 7 kwietnia 1939 r. o cenach soli i solanki. uchylony
243 RMSW z dnia 6 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania nimi i kontroli ich zużycia. bez statusu
242 RMSW z dnia 6 kwietnia 1939 r. o obowiązkach ludności w wypadkach pożarów lub innych klęsk. bez statusu
241 RMOS z dnia 23 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o uzupełniającym wykazie samodzielnych wolnych zajęć zawodowych, podlegających opłacie na Fundusz Pracy. bez statusu
240 Or z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie zmiany znaków EA w konwencji międzynarodowej bez statusu
239 RMOS z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Ciechanowie. uchylony
238 RMPiH z dnia 6 kwietnia 1939 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu gum jezdnych. bez statusu
237 RMSW z dnia 6 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień niektórym zarządom gminnym w powiecie krakowskim w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie. bez statusu
236 RMSWiS z dnia 31 marca 1939 r. o wykonaniu ustawy bez statusu
235 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Litwą. akt jednorazowy
234 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Łotwą. akt jednorazowy
233 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Grecją. akt jednorazowy
232 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską. akt jednorazowy
231 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską. akt jednorazowy
230 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy. akt jednorazowy
229 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. akt jednorazowy
228 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w roku 1938 a Szwajcarią. akt jednorazowy
227 RMPiHRiRRoS z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych. uchylony
226 RMSW z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
225 RMSW z dnia 1 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy bez statusu
224 RMOS z dnia 31 marca 1939 r. o obowiązkowym wykonywaniu praktyki lekarskiej w gminach wiejskich i w niektórych miastach. bez statusu
223 Or z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r. bez statusu
222 UmSAiRPwszkikpkKKpzpRpwWd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
221 DPR z dnia 14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
220 U z dnia 11 kwietnia 1939 r. o szczególnych warunkach służby państwowej, związanych z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych. bez statusu
219 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie. bez statusu
218 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą. akt jednorazowy
217 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego. akt jednorazowy
216 OMSW z dnia 28 lutego 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. uchylony
215 RMRiRRoS z dnia 6 kwietnia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
214 RMS z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
213 ZPR z dnia 11 kwietnia 1939 r. o poborze rekruta w 1939 r. bez statusu
212 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o zmianie ustawy o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej. uchylony
211 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pomocy Skarbu Państwa przy niektórych długoterminowych pożyczkach w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
210 U z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych. obowiązujący
209 RMRiRR z dnia 7 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu o samopomocy rolnej. uchylony
208 RMPiH z dnia 27 marca 1939 r. o urządzeniach przeładunkowych na morskich statkach handlowych. uchylony
207 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego. bez statusu
206 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zwalnianiu od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami. bez statusu
205 U z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym. uchylony
204 RMS z dnia 29 marca 1939 r. o określeniu właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygiełką. bez statusu
203 RMSW z dnia 28 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
202 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckim. akt jednorazowy
201 RMS z dnia 23 marca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgach izb skarbowych w Kielcach i Łodzi oraz Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
200 U z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. uchylony
199 RRM z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa. uchylony
198 U z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
197 U z dnia 30 marca 1939 r. o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa. bez statusu
196 U z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
195 U z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa. uchylony
194 OMSW z dnia 24 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych akt jednorazowy
193 OMSW z dnia 21 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
192 Or z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Adenie i Birmanii konwencji berneńskiej bez statusu
191 Or z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim konwencji berneńskiej bez statusu
190 RMSW z dnia 28 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
189 RMSW z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
188 RMSW z dnia 27 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Sulejówek, zniesieniu gminy wiejskiej Zagóżdż i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
187 RMSW z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta. akt jednorazowy
186 RMSW z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta. akt jednorazowy
185 RMPiH z dnia 17 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia bez statusu
184 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o dodatku drogowym i opłatach od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
183 U z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
182 U z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
181 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
180 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
179 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
178 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim. akt jednorazowy
177 Us z dnia 29 marca 1939 r. na okres od 1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 1940 r. bez statusu
176 RMS z dnia 28 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa. bez statusu
175 Or z dnia 18 marca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r. bez statusu
174 UmRPaRwsprrsii z dnia wygaśnięcie aktu
173 Or z dnia 25 marca 1939 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
172 KmozzczpwGd2l1r z dnia obowiązujący
171 U z dnia 29 marca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane. bez statusu
170 U z dnia 29 marca 1939 r. o częściowym zawieszeniu wymagalności długów rolniczych. bez statusu
169 U z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/1939. bez statusu
168 Or z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
167 RMSW z dnia 21 marca 1939 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń. bez statusu
166 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
165 U z dnia 27 marca 1939 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej i o inwestycjach z funduszów państwowych w okresie od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r. bez statusu
164 RMSW z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
163 RMSW z dnia 21 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
162 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
161 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskim, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
160 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
159 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów: gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz miasta Gniezna, w województwie poznańskim. obowiązujący
158 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim. akt jednorazowy
157 RRM z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim. akt jednorazowy
156 RPR z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią. wygaśnięcie aktu
155 RPR z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. wygaśnięcie aktu
154 RPR z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawicielstwa Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce. wygaśnięcie aktu
153 RPR z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu. wygaśnięcie aktu
152 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wołomina w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
151 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Różan w powiecie makowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
150 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie makowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
149 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim. akt jednorazowy
148 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bircza i Żohatyn w powiecie dobromilskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
147 RMSW z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
146 RMS z dnia 13 marca 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Nisku - Zakłady Południowe. akt jednorazowy
145 RMS z dnia 11 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim. bez statusu
144 U z dnia 24 marca 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Państwowym Bankiem Rolnym. bez statusu
143 U z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
142 U z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
141 Or z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
140 Or z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego bez statusu
139 RMPiH z dnia 9 marca 1939 r. o przyznaniu XVIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, Wystawie Wynalazków Polskich w Łodzi, XI Targom Katowickim w Katowicach, Wystawie Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu, Wystawie Elektromechanicznej w Katowicach, Targom Meblowym w Nowem, Targom Północnym w Wilnie i XIX Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
138 RMSW z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
137 RPRM z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
136 U z dnia 15 marca 1939 r. o dalszym zjednoczeniu ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
135 Or z dnia 18 marca 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji bez statusu
134 KwsumszuwunwisipwGd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
133 U z dnia 10 marca 1939 r. o nabywaniu na własność Państwa nieruchomości ziemskich pozbytych w drodze egzekucji. bez statusu
132 U z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. bez statusu
131 RMSWSWiOS z dnia 7 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy bez statusu
130 RMSW z dnia 4 marca 1939 r. w sprawie regulaminu wyborczego do Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. bez statusu
129 RMS z dnia 28 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na rok podatkowy 1939 od przedsiębiorstw eksploatacji taksówek. bez statusu
128 RMS z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia bez statusu
127 RPR z dnia 10 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. wygaśnięcie aktu
126 Or z dnia 23 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
125 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonij, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim konwencji bez statusu
124 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji bez statusu
123 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Guatemali do protokołu bez statusu
122 RMPiH z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, wskazujące władze powołane do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych. bez statusu
121 RMSW z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim. bez statusu
120 RMSW z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie garwolińskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
119 RMS z dnia 23 lutego 1939 r. o wykonaniu art. 21a ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
118 RMS z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych. bez statusu
117 RMS z dnia 21 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
116 RMS z dnia 21 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1939/40, 1940/41 i 1941/42 dla gorzelni rolniczych, o podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa w kampanii 1939/40 oraz o ustaleniu na wspomniane wyżej trzechlecie najwyższego i najniższego kontyngentu odpędu, jaki może posiadać jedna gorzelnia. bez statusu
115 RRM z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
114 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier. akt jednorazowy
113 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego akt jednorazowy
112 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii. akt jednorazowy
111 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Japonią, dotyczącą zniżek celnych na pewne towary japońskie. akt jednorazowy
110 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. akt jednorazowy
109 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. akt jednorazowy
108 U z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji umowy gospodarczej akt jednorazowy
107 U z dnia 4 marca 1939 r. o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
106 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany znaków S E w konwencji międzynarodowej bez statusu
105 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
104 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. o złożeniu przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
103 RMS z dnia 24 lutego 1939 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940. bez statusu
102 RMS z dnia 23 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940. bez statusu
101 RPR z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. wygaśnięcie aktu
100 RPR z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w r. 1938 a Szwajcarią. wygaśnięcie aktu
99 U z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry - Zawiercie - Kozłów. bez statusu
98 U z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Skierniewice - Łuków. bez statusu
97 U z dnia 23 lutego 1939 r. o zatwierdzeniu układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego). bez statusu
96 RPR z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego. wygaśnięcie aktu
95 U z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic. bez statusu
94 U z dnia 23 lutego 1939 r. o zmianie kodeksu karnego wojskowego. bez statusu
93 U z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym. bez statusu
92 U z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. wygaśnięcie aktu
91 RMSW z dnia 25 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
90 RMSW z dnia 15 lutego 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
89 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości. uchylony
88 RMRiRR z dnia 14 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o komisjach nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem, nad hurtowym obrotem mięsem oraz nad organizacją targowisk. bez statusu
87 RMPiH z dnia 14 lutego 1939 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania. bez statusu
86 RMS z dnia 20 lutego 1939 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. bez statusu
85 RMS z dnia 13 lutego 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Okręgowej w Warszawie. bez statusu
84 RMOS z dnia 31 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej bez statusu
83 RRM z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
82 RRM z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim. bez statusu
81 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych. bez statusu
80 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego. bez statusu
79 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
78 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
77 RMS z dnia 15 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach. uchylony
76 RMPiH z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
75 RMPiH z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
74 RMS z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
73 RMS z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów S.A. Montownia w Łagiewnikach Śląskich". bez statusu
72 RMOS z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. uznany za uchylony
71 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
70 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji bez statusu
69 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji bez statusu
68 RMSW z dnia 25 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym. bez statusu
67 RMS z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
66 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940. bez statusu
65 RRM z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
64 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
63 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
62 RMS z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. bez statusu
61 RMSW z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach, dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego. bez statusu
60 RMRiRR z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40. bez statusu
59 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r. bez statusu
58 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu bez statusu
57 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego układu bez statusu
56 RMWRiOP z dnia 24 stycznia 1939 r. o podziale obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie. bez statusu
55 RMS z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane co do § 4 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozciągnięcia przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
54 RRM z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach osób fizycznych i prawnych oraz władz i instytucyj w dziedzinie przygotowania personelu obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju. bez statusu
53 RMS z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek. bez statusu
52 RMS z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny. bez statusu
51 RMS z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży piwa, napojów winnych, wódek gatunkowych, octu, kwasu octowego i drożdży. bez statusu
50 RMS z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru. bez statusu
49 RMS z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r. bez statusu
48 RMOS z dnia 23 stycznia 1939 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych górników i hutników na ziemiach odzyskanych i włączonych do województwa śląskiego. bez statusu
47 RMWRiOP z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego. bez statusu
46 RRM z dnia 24 stycznia 1939 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
45 RPR z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską. wygaśnięcie aktu
44 OMS z dnia 16 stycznia 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. bez statusu
43 OMSZ z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim porozumienia madryckiego obowiązujący
42 RMSW z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
41 RMOS z dnia 16 stycznia 1939 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-dentystów. bez statusu
40 RMS z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
39 RMS z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie. bez statusu
38 RMRiRR z dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
37 RMRiRR z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. uchylony
36 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany międzynarodowej konwencji bez statusu
35 RMSW z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
34 RMSW z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
33 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego bez statusu
32 Or z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji bez statusu
31 Or z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji bez statusu
30 Or z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
29 RMWRiOP z dnia 9 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o zmianie rozporządzenia bez statusu
28 RMWRiOP z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
27 RPR z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Litwą. wygaśnięcie aktu
26 RPR z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Polską a Litwą. wygaśnięcie aktu
25 RMS z dnia 17 stycznia 1939 r. o uzupełnieniu taksy za czynności komorników. uchylony
24 RMS z dnia 11 stycznia 1939 r. o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach. bez statusu
23 RMS z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
22 RMSW z dnia 10 stycznia 1939 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
21 RMSW z dnia 10 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
20 Or z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisanego w Bernie dnia 19 listopada 1937 r. bez statusu
19 ToeippwskmRPaZSpwBd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
18 U z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na r. 1938/39 na zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych. bez statusu
17 U z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą. bez statusu
16 U z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych. bez statusu
15 U z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu. bez statusu
14 RMS z dnia 31 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. bez statusu
13 RMS z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianach w opłatach od detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych oraz o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od tych opłat. bez statusu
12 RMS z dnia 28 grudnia 1938 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1937/38. bez statusu
11 RMSW z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
10 RMSW z dnia 7 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Stopnica w powiecie stopnickim województwie kieleckim przepisów ustawy bez statusu
9 RMRiRR z dnia 7 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia norm obszarowych gospodarstw samodzielnych na obszarze województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego. bez statusu
8 OPRM z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
7 RMS z dnia 31 grudnia 1939 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
6 RMS z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie. bez statusu
5 Or z dnia 25 listopada 1938 r. w sprawie złożenia za Wolne Miasto Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
4 RMRiRRSWoS z dnia 4 stycznia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
3 RMOSiS z dnia 21 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu bez statusu
2 RPR z dnia 3 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy. wygaśnięcie aktu
1 U z dnia 3 stycznia 1939 r. o przedłużeniu obniżenia komornego. bez statusu