20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1946
399 RMRiRR z dnia 9 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu oraz Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
398 RMO z dnia 6 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy uchylony
397 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dodatku przejściowego do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
396 D z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych. uchylony
395 D z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu uchylony
394 D z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy obowiązujący
393 RMS z dnia 12 grudnia 1946 r. o ustaleniu kwoty Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. i planie jej umorzenia oraz o ustaleniu ilości i wysokości premii. uznany za uchylony
392 RMZiS z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
391 RRM z dnia 5 grudnia 1946 r. o przejściowym zawieszeniu mocy obowiązującej przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
390 RRM z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa. obowiązujący
389 D z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uchylony
388 RMPiOS z dnia 28 listopada 1946 r. o sposobie dopełnienia rejestracji w wykonaniu dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
387 RMAPiS z dnia 16 listopada 1946 r. o ustaleniu na 1946 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej. uznany za uchylony
386 RMAiH z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu w sprawie zakazu używania tłuszczów jadalnych na cele techniczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
385 RMPoAiH z dnia 30 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania ustawy uznany za uchylony
384 RMO z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. uchylony
383 RPRM z dnia 16 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów uznany za uchylony
382 D z dnia 6 grudnia 1946 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
381 D z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
380 D z dnia 19 listopada 1946 r. o dostosowaniu uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych. uchylony
379 D z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
378 D z dnia 15 listopada 1946 r. o przekształceniu Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką. uznany za uchylony
377 OMS z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu obowiązujący
376 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu akt objęty tekstem jednolitym
375 RMAiH z dnia 11 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału. uchylony
374 RMAPiZO z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
373 RRM z dnia 14 listopada 1946 r. o wprowadzaniu publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie. uznany za uchylony
372 D z dnia 26 listopada 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia - 31 grudnia 1946 r. uznany za uchylony
371 OMON z dnia 12 listopada 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
370 RMS z dnia 11 listopada 1946 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w: Legionowie, Chęcinach, Daleszycach i Szydłowie. uznany za uchylony
369 D z dnia 12 listopada 1946 r. - Przepisy ogólne prawa cywilnego. uznany za uchylony
368 RMS z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów. uchylony
367 RMS z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. uchylony
366 RMS z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych. uchylony
365 RMS z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do §§ 2-11 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu. uchylony
364 RMS z dnia 23 listopada 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
363 RMPiOS z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej uznany za uchylony
362 RMAP z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie taryfy opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
361 RMAPiZO z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Skarbu w sprawie ulg taryfowych przy korzystaniu z państwowych środków komunikacyjnych przez członków organów wykonawczych i pracowników związków samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
360 RPRM z dnia 7 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie organizacji i zakresie uprawnień urzędów likwidacyjnych. uchylony
359 RRM z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw: krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
358 RRM z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Kielce i Częstochowa. uznany za uchylony
357 RRM z dnia 17 października 1946 r. w sprawie przekazania czynności zniesionych izb rolniczych. uchylony
356 D z dnia 12 listopada 1946 r. o poborze rekruta na rok 1947. uznany za uchylony
355 D z dnia 12 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
354 D z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego. uchylony
353 D z dnia 8 listopada 1946 r. o zniesieniu opłaty od żarówek na Fundusz Pracy. uznany za uchylony
352 D z dnia 8 listopada 1946 r. o przywróceniu mocy obowiązującej przepisu art. 54 statutu Banku Polskiego. uznany za uchylony
351 D z dnia 8 listopada 1946 r. o Państwowej Radzie Komunikacyjnej. uchylony
350 D z dnia 8 listopada 1946 r. o podwyższeniu zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojennych i wojskowych. uchylony
349 D z dnia 24 października 1946 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
348 RMS z dnia 16 listopada 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
347 RRM z dnia 17 października 1946 r. o trybie udzielania koncesyj na zakładanie nowych przedsiębiorstw w gałęziach przemysłu i komunikacji przejętych na własność Państwa. uznany za uchylony
346 D z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym. uchylony
345 D z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu niespornym z zakresu prawa rzeczowego. uchylony
344 RMPiOSZPOAPoZO z dnia 6 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uchylony
343 RRM z dnia 24 października 1946 r. w przedmiocie określenia wielkich i średnich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego. obowiązujący
342 D z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami. obowiązujący
341 D z dnia 13 listopada 1946 r. o daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. uznany za uchylony
340 D z dnia 13 września 1946 r. o organizacji komisyj ziemskich. uchylony
339 D z dnia 13 września 1946 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy uznany za uchylony
338 U z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. akt jednorazowy
337 U z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r. akt jednorazowy
336 RMPiT z dnia 22 października 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
335 RMO z dnia 4 października 1946 r. o opłatach archiwalnych w archiwach państwowych. uznany za uchylony
334 RRM z dnia 17 października 1946 r. o zmianie granic powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckim. uznany za uchylony
333 RRM z dnia 17 października 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
332 D z dnia 31 października 1946 r. o upoważnieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. uznany za uchylony
331 D z dnia 31 października 1946 r. o zmianie dekretu uchylony
330 D z dnia 31 października 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia. uchylony
329 D z dnia 8 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo spadkowe. uchylony
328 D z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe. uchylony
327 OMS z dnia 31 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu bez statusu
326 RMS z dnia 23 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży benzyny motorowej. uchylony
325 D z dnia 17 października 1946 r. o zmianie dekretu akt objęty tekstem jednolitym
324 D z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych. uchylony
323 D z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej. uchylony
322 ZPKRN z dnia 12 listopada 1946 r. o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 D z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych. uchylony
320 D z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych. uchylony
319 D z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe. uchylony
318 U z dnia 20 września 1946 r. o planowaniu inwestycji oraz o planie sfinansowania inwestycji na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. uchylony
317 RMiHZ z dnia 21 października 1946 r. w sprawie ograniczeń połowu szprota. uchylony
316 RMZ z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia. uznany za uchylony
315 RMPiOS z dnia 18 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o zaliczeniu maszynistów wyciągowych przy głównych szybach zjazdowych i wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego do kategorii pracowników umysłowych. uznany za uchylony
314 RMP z dnia 8 października 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej Okręgowych Urzędów Górniczych. uchylony
313 D z dnia 17 października 1946 r. o uchyleniu szczególnych ustaw o odpowiedzialności za wypadki w ruchu kolejowym, samochodowym i w niektórych przedsiębiorstwach oraz przepisów b. państw zaborczych do ruchu i budownictwie kolejowym. uznany za uchylony
312 D z dnia 8 października 1946 r. o zmianie ustawy uchylony
311 D z dnia 8 października 1946 r. o ustanowieniu "Śląskiego Krzyża Powstańczego". uznany za uchylony
310 D z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. uznany za uchylony
309 RMRiRR z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
308 RMRiRR z dnia 17 września 1946 r. o zwalczaniu stonki ziemniaczanej. uchylony
307 RMZ z dnia 6 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyrobu i obrotu preparatów organoterapeutycznych i witaminowych. uznany za uchylony
306 RPRM z dnia 14 października 1946 r. w sprawie wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
305 D z dnia 8 października 1946 r. o zmianie dekretu obowiązujący
304 D z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
303 D z dnia 13 września 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji zagranicznej, radiotelegramów i rozmów radiowych. uznany za uchylony
302 RMAP z dnia 10 października 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Szczyrk w powiecie bialskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
301 RMRiRR z dnia 11 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów udzielanych studentom wyższych szkół akademickich i nieakademickich. uznany za uchylony
300 RRM z dnia 19 września 1946 r. o rozciągnięciu przepisów dekretu obowiązujący
299 D z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
298 D z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości. uchylony
297 U z dnia 23 września 1946 r. o dodatku przejściowym do pensji weteranów powstań narodowych oraz wdów po nich. uznany za uchylony
296 RRM z dnia 19 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
295 RRM z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
294 Or z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Libanu do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
293 Or z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Syryi do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
292 RMS z dnia 5 września 1946 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu uchylony
291 RRM z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
290 RRM z dnia 12 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
289 RRM z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
288 RRM z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
287 D z dnia 19 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
286 D z dnia 19 września 1946 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych. uchylony
285 D z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
284 Us z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r. wygaśnięcie aktu
283 RML z dnia 24 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
282 RMS z dnia 24 sierpnia 1946 r. o funduszu amortyzacyjnym w przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
281 D z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skórami. uznany za uchylony
280 D z dnia 19 września 1946 r. o zmianie przepisów o opłatach od uprawnień górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
279 D z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
278 D z dnia 26 sierpnia 1946 r. w sprawie przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. uchylony
277 U z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uznany za uchylony
276 OMS z dnia 8 października 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim i o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
275 U z dnia 23 września 1946 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
274 U z dnia 22 września 1946 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. uznany za uchylony
273 OPRM z dnia 19 września 1946 r. o sprostowaniu błędów: w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. bez statusu
272 RMON z dnia 9 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
271 RMRiRR z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni. uznany za uchylony
270 RRM z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany nazwy "Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" na "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" oraz nadania temu Towarzystwu nowego statutu. uchylony
269 RRM z dnia 5 września 1946 r. o okręgach szkolnych. uznany za uchylony
268 RRM z dnia 1 sierpnia 1946 r. o uznaniu "Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
267 RRM z dnia 25 lipca 1946 r. o uznaniu stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
266 D z dnia 5 września 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dziedziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju. uchylony
265 D z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych. akt jednorazowy
264 OPKRN z dnia 22 sierpnia 1946 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie uznany za uchylony
263 RMRiRR z dnia 6 września 1946 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
262 RMO z dnia 3 września 1946 r. o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego. uznany za uchylony
261 RMZ z dnia 26 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym Izb Aptekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 D z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu uchylony
259 RMS z dnia 23 sierpnia 1946 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
258 RMS z dnia 23 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
257 RMS z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Radomyślu Wielkim w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie. uznany za uchylony
256 D z dnia 19 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany dekretu uznany za uchylony
255 RMZ z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej uchylony
254 RPRM z dnia 27 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów uznany za uchylony
253 RRM z dnia 8 sierpnia 1946 r. o dodatkach służbowych dla etatowych pracowników cywilnych administracji wojskowej. uchylony
252 RRM z dnia 1 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
251 RRM z dnia 1 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
250 D z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych. uchylony
249 D z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
248 D z dnia 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej. uznany za uchylony
247 D z dnia 6 września 1946 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. uznany za uchylony
246 RMS z dnia 19 sierpnia 1946 r. o utworzeniu Sądu Okręgowego w Mławie i o zniesieniu sądów grodzkich w Chorzelach, w Kuczborku, w Lidzbarku i w Różanie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMS z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
244 RMPiOS z dnia 7 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej uznany za uchylony
243 RMPiOS z dnia 7 sierpnia 1946 r. w sprawie przeciętnych zarobków jako podstawy ubezpieczenia. uznany za uchylony
242 RRM z dnia 18 lipca 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych. uchylony
241 RRM z dnia 5 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
240 D z dnia 2 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
239 D z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym. uchylony
238 D z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej. uchylony
237 D z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. obowiązujący
236 RRM z dnia 8 maja 1946 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
235 RMS z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości. obowiązujący
234 RMAP z dnia 24 lipca 1946 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mąkolin w powiecie płockim w województwie warszawskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Bodzanów w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
233 D z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. obowiązujący
232 RMPiT z dnia 18 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
231 RRM z dnia 25 lipca 1946 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
230 RMRiRR z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń na terenie Ziem Odzyskanych. uchylony
229 D z dnia 8 sierpnia 1946 r. o Nadzwyczajnych Komisjach Mieszkaniowych. uchylony
228 D z dnia 11 lipca 1946 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
227 D z dnia 28 czerwca 1946 r. o zwolnieniu od opłat sądowych i hipotecznych w związku z naprawą budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uznany za uchylony
226 D z dnia 28 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
225 RMKiS z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
224 RMZ z dnia 13 lipca 1946 r. - Ordynacja wyborcza do rad okręgowych izb aptekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 RMPAiHoiHZ z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uznany za uchylony
222 RMRiRR z dnia 19 lipca 1946 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych. uchylony
221 RMRiRR z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników. uchylony
220 RMS z dnia 17 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uchylony
219 RMONwwpzMOKiSAPZoPiOS z dnia 4 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 RRM z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
217 D z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku. uchylony
216 D z dnia 4 czerwca 1946 r. o podziale zysku i pokrywaniu strat w przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
215 RMRiRR z dnia 8 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych obowiązujący
214 RMPiOS z dnia 2 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy uznany za uchylony
213 RMPiOS z dnia 2 lipca 1946 r. o ustalaniu składu Komisyj Rozjemczych, powołanych do rozstrzygania sporów indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uznany za uchylony
212 RMS z dnia 22 czerwca 1946 r. o przyjmowaniu i wymianie uszkodzonych biletów Narodowego Banku Polskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RPRM z dnia 27 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 D z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. uznany za uchylony
209 D z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
208 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o ogrodach działkowych. uchylony
207 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej. uchylony
206 RPRM z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uchylony
205 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń weteranów powstań narodowych. uchylony
204 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców. uchylony
203 D z dnia 25 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
202 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. uchylony
201 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy". akt jednorazowy
200 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym. uchylony
199 RMAP z dnia 12 czerwca 1946 r. o wyłączeniu gromady Olszany z gminy wiejskiej Nowa Wieś i włączeniu jej do gminy wiejskiej Jasieniec w powiecie grójeckim województwie warszawskim. akt jednorazowy
198 RRM z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
197 D z dnia 29 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe. uchylony
196 D z dnia 29 maja 1946 r. - Prawo małżeńskie majątkowe. uchylony
195 D z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. uchylony
194 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed sądami wojskowymi. uchylony
193 D z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu uchylony
192 D z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. uchylony
191 RMS z dnia 3 lipca 1946 r. w sprawie ustalenia daty, warunków i sposobu przejęcia agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. uznany za uchylony
190 RMS z dnia 14 czerwca 1946 r. o zmianie cen sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
189 RRM z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
188 D z dnia 25 czerwca 1946 r. o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni. uznany za uchylony
187 D z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
186 RMiHZ z dnia 14 czerwca 1946 r. o zakazie połowu szprota. uchylony
185 RMBPAPiZO z dnia 13 czerwca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
184 RMPiTSiAP z dnia 31 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
183 RMS z dnia 25 maja 1946 r. o uprawnieniu Państwowego Monopolu Spirytusowego do żądania zwrotu próżnych butelek po swych wyrobach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 RMS z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
181 RMZO z dnia 16 maja 1946 r. o współdziałaniu osób trzecich w dopełnianiu przez cudzoziemców obowiązku meldunkowego i rejestracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
180 RRM z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
179 RRM z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
178 RRM z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie powołania ekspozytur urzędów wojewódzkich na obszarze Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
177 RRM z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
176 D z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
175 D z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
174 D z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uchylony
173 D z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
172 RMPiOS z dnia 13 czerwca 1946 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uchylony
171 RMiHZ z dnia 28 maja 1946 r. o utworzeniu Biura Odbudowy Portów. uchylony
170 RMP z dnia 23 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy. uznany za uchylony
169 RMS z dnia 21 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
168 RMS z dnia 21 maja 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 RPRM z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 D z dnia 14 czerwca 1946 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy uznany za uchylony
165 D z dnia 28 maja 1946 r. o przekazaniu uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i władz administracji ogólnej, wynikających z ustawy uznany za uchylony
164 D z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uchylony
163 D z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. uchylony
162 RMS z dnia 11 czerwca 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich jako władz opiekuńczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
161 RMAP z dnia 26 kwietnia 1946 r. o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic. obowiązujący
160 RMO z dnia 18 lutego 1946 r. w sprawie podziału Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. uznany za uchylony
159 RPRM z dnia 1 czerwca 1946 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
158 RPRM z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
157 RPRM z dnia 22 maja 1946 r. w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. uchylony
156 RPRM z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
155 D z dnia 14 maja 1946 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu z zakresu administracji górniczej. uznany za uchylony
154 OMRiRR z dnia 16 maja 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uznany za uchylony
153 RMPiOS z dnia 6 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
152 RMZO z dnia 4 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie organizacji, sposobu pełnienia służby, zakresu i sposobu przeszkolenia Straży Obywatelskiej oraz przepisów dyscyplinarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 RMPiOSZiP z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego. uchylony
150 D z dnia 14 maja 1946 r. o powołaniu pracowników służby zdrowia do walki z epidemiami. uchylony
149 D z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
148 RMPiT z dnia 20 maja 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie głosowania ludowego. uznany za uchylony
147 RMAP z dnia 7 maja 1946 r. w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji wierności przez osoby wpisane do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole". wygaśnięcie aktu
146 RMZ z dnia 2 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. uznany za uchylony
145 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o trybie przekazywania czynności urzędów zatrudnienia organom samorządu terytorialnego i pracowniczym organizacjom zawodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1946 r. o organizacji urzędów zatrudnienia. uchylony
143 RMAP z dnia 29 marca 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chocznia w powiecie wadowickim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
142 RMPiTSiAP z dnia 12 marca 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
141 RMK z dnia 28 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Leśnictwa o uzupełnieniu regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
140 D z dnia 21 maja 1946 r. o postępowaniu przed władzą opiekuńczą. uchylony
139 D z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. uchylony
138 RMS z dnia 25 maja 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
137 D z dnia 31 maja 1946 r. o szczególnym sposobie uiszczania należności z tytułu dodatkowej subskrypcji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
136 D z dnia 14 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze. uchylony
135 D z dnia 14 maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze. uchylony
134 OMS z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
133 D z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej. uznany za uchylony
132 D z dnia 9 kwietnia 1946 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym. uchylony
131 D z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych. uznany za uchylony
130 D z dnia 9 kwietnia 1946 r. o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim. uchylony
129 D z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. uznany za uchylony
128 D z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
127 U z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny. akt jednorazowy
126 U z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie w dniu 16 marca 1946 r. konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią. akt jednorazowy
125 U z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią. akt jednorazowy
124 RMS z dnia 13 kwietnia 1946 r. w sprawie dalszego przedłużenia terminu składania wniosków o rehabilitację osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RRM z dnia 11 kwietnia 1946 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych. obowiązujący
122 RRM z dnia 11 kwietnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
121 RPRM z dnia 24 kwietnia 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 D z dnia 24 kwietnia 1946 r. o przejęciu agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. uznany za uchylony
119 D z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. uchylony
118 D z dnia 16 kwietnia 1946 r. o dodatku do uposażenia wojskowych, biorących udział w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. uznany za uchylony
117 RMS z dnia 16 kwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów. uchylony
116 RMS z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych. obowiązujący
115 RMS z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa. obowiązujący
114 RRM z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. uchylony
113 OMS z dnia 7 kwietnia 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, w prawie rodzinnym i w przepisach wprowadzających prawo rodzinne. bez statusu
112 RMO z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy. uchylony
111 RMAP z dnia 4 kwietnia 1946 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa powiatowego warszawskiego we Włochach. uznany za uchylony
110 RMO z dnia 14 marca 1946 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w gminach wiejskich na obszarze województwa kieleckiego. uznany za uchylony
109 D z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju. uchylony
108 D z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zmianie prawa o wykroczeniach. uznany za uchylony
107 D z dnia 5 kwietnia 1946 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
106 U z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych. uchylony
105 U z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego. uznany za uchylony
104 U z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym. uznany za uchylony
103 OMS z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uznany za uchylony
102 D z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne". uchylony
101 D z dnia 5 kwietnia 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
100 D z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
99 D z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
98 RMS z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie włączenia okręgu Sądu Grodzkiego w Opocznie do okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RMS z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Częstochowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziałów hipotecznych Sądów Okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie i Sosnowcu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Częstochowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
96 RMS z dnia 25 marca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników. uchylony
95 RMO z dnia 9 lutego 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych uznany za uchylony
94 RMP z dnia 26 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy. uchylony
93 RPRM z dnia 28 marca 1946 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
92 D z dnia 22 marca 1946 r. o utworzeniu wydziałów elektromechanicznego i geologiczno-mierniczego w Akademii Górniczej w Krakowie. uznany za uchylony
91 D z dnia 20 marca 1946 r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej. akt jednorazowy
90 D z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
89 D z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej. uznany za uchylony
88 D z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie właściwości władz w zakresie zaopatrzeń oraz o unormowaniu charakteru stosunku służbowego pracowników Państwowego Zakładu Emerytalnego. uznany za uchylony
87 D z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. uchylony
86 RMOAPiZO z dnia 29 marca 1946 r. o zrzeszeniach najemców dla dokonania naprawy budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 RMS z dnia 25 marca 1946 r. o wypuszczeniu II emisji biletów skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
84 RMS z dnia 28 lutego 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
83 RMAiH z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu uchylony
82 RPRM z dnia 25 marca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych, nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
81 RRM z dnia 22 marca 1946 r. o obrocie i objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych nawozów sztucznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RRM z dnia 28 lutego 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni. uznany za uchylony
79 RRM z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
78 D z dnia 22 marca 1946 r. o Państwowym Instytucie Książki. uznany za uchylony
77 D z dnia 20 marca 1946 r. o Banku Komunalnym. uchylony
76 D z dnia 1 marca 1946 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
75 RMS z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu uchylony
74 RMKiS z dnia 25 stycznia 1946 r. o utworzeniu katedr historii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. uznany za uchylony
73 D z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy uchylony
72 RMOiAP z dnia 25 lutego 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny. uchylony
71 D z dnia 1 marca 1946 r. o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych. uchylony
70 RMS z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych. uchylony
69 RMZ z dnia 2 marca 1946 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 RPRM z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie ograniczenia spożycia potraw mięsnych w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenia obrotu handlowego mięsem i jego przetworami, pochodzącymi z uboju zwierząt rzeźnych. uchylony
67 D z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
66 D z dnia 22 lutego 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Instytutu Gospodarstwa Narodowego. uznany za uchylony
65 D z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego. uznany za uchylony
64 D z dnia 22 lutego 1946 r. - Prawo o sądach obywatelskich. uznany za uchylony
63 RMS z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
62 RMPiOS z dnia 12 lutego 1946 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za rok 1946. uznany za uchylony
61 RMPiOS z dnia 17 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu uchylony
60 RMP z dnia 30 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika. uchylony
59 D z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych. uchylony
58 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
57 OMS z dnia 20 lutego 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i uzupełnieniu ustawy bez statusu
56 RMS z dnia 21 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu akt jednorazowy
55 D z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. uznany za uchylony
54 D z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym. uchylony
53 D z dnia 22 stycznia 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rodzinne. uchylony
52 D z dnia 22 stycznia 1946 r. - Prawo rodzinne. uchylony
51 RMS z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek obrotowy. uchylony
50 RMS z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. uchylony
49 RMS z dnia 20 stycznia 1946 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu. uchylony
48 RMO z dnia 12 stycznia 1946 r. o utworzeniu dyrekcyj odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMP z dnia 11 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Administracji Publicznej, Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany przepisów wykonawczych do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
46 D z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego. uchylony
45 D z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym. bez statusu
44 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
43 RMS z dnia 19 stycznia 1946 r. w sprawie zakazu sprowadzania z zagranicy zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych. uchylony
42 RMRiRR z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 RMS z dnia 10 stycznia 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia uznany za uchylony
40 RMP z dnia 5 stycznia 1946 r. o nabywaniu materiałów wybuchowych na cele górnicze. uchylony
39 RMK z dnia 31 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych spraw lotnictwa cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
38 RMS z dnia 19 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzeń w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę towarów. uznany za uchylony
37 RMS z dnia 18 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu taryfy celnej wywozowej. uznany za uchylony
36 RRM z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej. uznany za uchylony
35 RRM z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi. akt jednorazowy
34 RRM z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych. uchylony
33 D z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów. uznany za uchylony
32 D z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego. akt jednorazowy
31 D z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa". uchylony
30 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy na cały obszar Państwa Polskiego. uznany za uchylony
29 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy uchylony
27 D z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. uchylony
26 OPKRN z dnia 14 stycznia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uznany za uchylony
25 D z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. uchylony
24 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy. uchylony
23 D z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym. uchylony
22 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia. uchylony
21 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot". uchylony
20 OMS z dnia 21 stycznia 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" oraz o dodatku naukowym do uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
18 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu. uchylony
17 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. obowiązujący
16 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady i Warsztaty Samochodowe". uznany za uchylony
15 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie prawa górniczego. uchylony
14 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym. uchylony
13 D z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego. uchylony
12 D z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. uchylony
11 D z dnia 21 grudnia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
10 D z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
9 D z dnia 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym. uchylony
8 U z dnia 3 stycznia 1946 r. o nadzorze nad lecznictwem. uchylony
7 U z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r. akt jednorazowy
6 U z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. akt jednorazowy
5 U z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej. akt jednorazowy
4 RMS z dnia 4 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
3 RMZ z dnia 12 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
2 RMKiS z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 D z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna