20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1973
299 Or z dnia 20 listopada 1973 r. dotyczące przyjęcia przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
298 Or z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
297 Or z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
296 Or z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
295 Or z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. bez statusu
294 RMPPiSSoMHWiU z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uznany za uchylony
293 RMZiOS z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
292 RMLiPD z dnia 5 grudnia 1973 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego. uchylony
291 RMNSWiT z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
290 RRM z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
289 RRM z dnia 4 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania majątku Przedsiębiorstwa Budownictwa Jednorodzinnego w Warszawie Stołecznemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RRM z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
287 RRM z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
286 Ubnr1 z dnia 15 grudnia 1973 r. wygaśnięcie aktu
285 RMGTiO z dnia 28 listopada 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pralniczych. uchylony
284 RRM z dnia 21 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
283 U z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa. uchylony
282 U z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. uchylony
281 RRM z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
280 RRM z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. uchylony
279 RRM z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 RRM z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
277 OPRM z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
276 U z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
275 U z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
274 RMF z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
273 RMS z dnia 31 października 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Gdańsku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
272 RRM z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu iłżeckiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
271 RRM z dnia 9 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
270 RMGTiO z dnia 22 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich ogrodach zoologicznych. uznany za uchylony
269 RMGTiO z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej. uchylony
268 RMGTiO z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach w drogownictwie komunalnym. uchylony
267 RMGTiO z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego. uchylony
266 RRM z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
265 RRM z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników niektórych państwowych jednostek inspekcji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
264 RRM z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników terenowych organów statystyki państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
263 RRM z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia funkcjonariuszy administracji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
262 RRM z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników urzędów morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
261 RRM z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
260 RRM z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uznany za uchylony
259 RM z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. uchylony
258 RMF z dnia 6 października 1973 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności. uchylony
257 RMS z dnia 5 października 1973 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu i utworzenia Sądu Powiatowego w Zakopanem. uznany za uchylony
256 Or z dnia 12 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
255 Or z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. bez statusu
254 Or z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
253 Or z dnia 7 września 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1969 r. bez statusu
252 Or z dnia 7 września 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
251 Or z dnia 7 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
250 Or z dnia 7 września 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
249 RRM z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
248 Or z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych, podpisanej w Warszawie dnia 8 marca 1973 r. bez statusu
247 UmRPRLaRRFowkinowdppwWd8m1r z dnia obowiązujący
246 Or z dnia 23 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 października 1957 r. bez statusu
245 MkdoowsmswzPpwBd1p1r z dnia obowiązujący
244 Or z dnia 13 sierpnia 1973 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisanego w Warszawie dnia 14 września 1972 r. bez statusu
243 Pwsza1u1UmPRLaRRLoppispwscrikpwBd2s1rpwWd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
242 Or z dnia 30 lipca 1973 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r. bez statusu
241 PwszUorwwrtiouMBWGoStBswMd1g1r z dnia uchylony
240 RM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych. uchylony
239 RMGTiOoF z dnia 28 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
238 RMF z dnia 25 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego oraz ogólnych zasad wykonywania tego nadzoru. uchylony
237 RPRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast. obowiązujący
236 RRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, lubelskim, łódzkim, warszawskim i wrocławskim. akt jednorazowy
235 RRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim, Chorzowa i powiatu tarnogórskiego w województwie katowickim oraz Zamościa w województwie lubelskim. akt jednorazowy
234 RRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego. akt jednorazowy
233 RRM z dnia 29 września 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie imienia Komisji Edukacji Narodowej. obowiązujący
232 RRM z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. obowiązujący
231 RRM z dnia 29 września 1973 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. obowiązujący
230 RRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
229 RRM z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
228 RRM z dnia 14 września 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 URP z dnia 29 września 1973 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
226 OPRM z dnia 27 września 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
225 U z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. uchylony
224 U z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
223 U z dnia 27 września 1973 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych. uchylony
222 U z dnia 27 września 1973 r. o zmianie art. 34 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
221 Or z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
220 Or z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
219 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
218 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
217 RMK z dnia 12 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
216 RMPPiSS z dnia 10 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych. uchylony
215 RRM z dnia 8 września 1973 r. w sprawie nadania Akademii Medycznej w Krakowie imienia Mikołaja Kopernika. obowiązujący
214 RRM z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych szkół. uchylony
213 RRM z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
212 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
211 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
210 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa i wypowiedzenia przez Fidżi Konwencji o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
209 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
208 RRM z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
207 RRM z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
206 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
205 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. bez statusu
204 Or z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. bez statusu
203 Or z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
202 Or z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
201 RMPPiSS z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego niektórym pracownikom świadczącym usługi agrolotnicze i dokonującym prób w locie oraz palaczom wagonów ogrzewczych. bez statusu
200 RRM z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego. obowiązujący
199 RRM z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
198 RRM z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
197 OMLiPD z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
196 RMGTiOoPGKKFiT z dnia 26 lipca 1973 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla hoteli i innych zakładów noclegowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
195 RMSWiSZ z dnia 20 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
194 RRM z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
193 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
192 OMNSWiT z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
191 OMNSWiT z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
190 OMON z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
189 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
188 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Singapuru do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
187 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Zambii w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
186 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
185 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
184 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
183 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
182 Or z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
181 RMR z dnia 30 lipca 1973 r. w sprawie obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby pęcherzykowej świń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
180 RMF z dnia 20 lipca 1973 r. w sprawie opodatkowania przychodów z działalności zarobkowej w zakresie zbioru i sprzedaży odpadków użytkowych. uchylony
179 RRM z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. uchylony
178 RRM z dnia 4 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne. uchylony
177 RRM z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
176 RRM z dnia 25 lipca 1973 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach. uchylony
175 RRM z dnia 17 lipca 1973 r. w sprawie umorzenia niektórych należności państwowych oraz przyznania ulg podatkowych i dotacji dla osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, duchownych i pracowników kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. obowiązujący
174 Or z dnia 11 lipca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 31 maja 1972 r. bez statusu
173 KkmRPRLaRSZApwWd3m1r z dnia obowiązujący
172 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Chińską Republikę Ludową i Sierra Leone Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
171 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Arabskiej Republiki Libijskiej oraz uczestnictwa Fidżi i Barbadosu w Umowie dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. bez statusu
170 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Filipin do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
169 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Suazi i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
168 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Singapuru w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
167 RMR z dnia 9 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia. uchylony
166 RMR z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
165 RPRM z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
164 RRM z dnia 5 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
163 RRM z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
162 Or z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. bez statusu
161 UmPRLaRAowkinpwWd1c1r z dnia obowiązujący
160 D z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy. uchylony
159 RRM z dnia 4 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
158 RRM z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
157 RRM z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
156 RRM z dnia 15 czerwca 1973 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". uznany za uchylony
155 Or z dnia 7 czerwca 1973 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
154 KomozswpokswMLiWd2m1r z dnia obowiązujący
153 U z dnia 23 czerwca 1973 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
152 U z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. akt posiada tekst jednolity
151 U z dnia 23 czerwca 1973 r. o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. uchylony
150 U z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego. uchylony
149 RRM z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
148 RRM z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
147 RMR z dnia 6 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
146 RRM z dnia 12 czerwca 1973 r. w sprawie opłaty targowej. uchylony
145 RRM z dnia 1 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
144 RRM z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
143 Or z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r. bez statusu
142 Kn1MOPdcmdpppjppwGd2c1r z dnia obowiązujący
141 RMF z dnia 5 czerwca 1973 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych. uchylony
140 RMS z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
139 Or z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 10 listopada 1972 r. bez statusu
138 KkmPRLaLRBpwSd1l1r z dnia uchylony
137 OMSW z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
136 OMSW z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
135 OPRM z dnia 29 maja 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
134 Or z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa Mali i Zambii w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
133 Or z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Francji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
132 Or z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące przystąpienia Mali oraz potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Uzupełniającej konwencji w sprawach zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
131 Or z dnia 26 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r. bez statusu
130 RMKiSW z dnia 23 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
129 RMK z dnia 15 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
128 RRM z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Energii Atomowej. uznany za uchylony
127 OMS z dnia 22 maja 1973 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
126 RMHZ z dnia 21 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
125 RMHZ z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
124 RMPPiSS z dnia 24 marca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników, zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
123 RMS z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
122 RMS z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
121 RMS z dnia 19 maja 1973 r w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych. bez statusu
120 RMS z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
119 RRM z dnia 18 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
118 OMGTiO z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
117 RMR z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
116 RRM z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego. uchylony
115 RRM z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
114 RRM z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
113 RMGiE z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych. uchylony
112 RMGiE z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych. uchylony
111 RRM z dnia 11 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych. uznany za uchylony
110 RRM z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 Or z dnia 17 kwietnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisanej w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r. bez statusu
108 KkmPRLaCRSpwWd9c1r z dnia obowiązujący
107 RMS z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich. uchylony
106 RRM z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
105 RRM z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
104 Or z dnia 14 kwietnia 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r. bez statusu
103 UmRPRLaRZSRRogkkpwWd7k1r z dnia obowiązujący
102 RRM z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej w m. Zakopanem. uchylony
101 RRM z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
100 RRM z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
99 RRM z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny lub pobieranie nauki oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
98 RM z dnia 3 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
97 RMR z dnia 5 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych. uchylony
96 RMHZ z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
95 RMS z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
94 RMS z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich. uchylony
93 RMON z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby. uznany za uchylony
92 RMS z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie utworzenia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. uznany za uchylony
91 RMSW z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzosowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
90 RRM z dnia 7 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
89 U z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych. uznany za uchylony
88 U z dnia 12 kwietnia 1973 r. o utworzeniu Urzędu Energii Atomowej. uchylony
87 Uk z dnia 12 kwietnia 1973 r. o przedłużeniu kadencji rad narodowych. akt jednorazowy
86 RMPSiS z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego. uchylony
85 RMSW z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. uznany za uchylony
84 RMSW z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej. uchylony
83 RMSW z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
82 RMSWoPPiSS z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
81 RRM z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatków dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej. uchylony
80 RRM z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
79 Or z dnia 21 marca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. bez statusu
78 KoMOHswMd3m1r z dnia obowiązujący
77 OPRM z dnia 30 marca 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
76 RMR z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
75 RMZiOS z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani na rzecz armatorów zagranicznych i innych płatników zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 Or z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indii do Protokołu haskiego bez statusu
73 Or z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
72 Or z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
71 Or z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
70 Or z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
69 Or z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia złożonego do tej konwencji. bez statusu
68 RMPPiSS z dnia 16 marca 1973 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych. uznany za uchylony
67 RMSW z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
66 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji i Kuby do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
65 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
64 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz w Protokołem podpisania i Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
63 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
62 RRM z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 RRM z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. uchylony
60 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
59 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
58 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
57 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
56 Or z dnia 14 lutego 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Grecję Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
55 Or z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
54 RM z dnia 23 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
53 RMF z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe. uchylony
52 RMZiOS z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej. uchylony
51 RMSW z dnia 15 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
50 RRM z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
49 Or z dnia 9 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
48 KcdcpmpswBd8c1r z dnia obowiązujący
47 Or z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) bez statusu
46 KddKmopoibk( z dnia 25 lutego 1961 r. dotycząca odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokoły A i B, sporządzona w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. uznany za uchylony
45 RMHZ z dnia 16 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
44 RMHWiU z dnia 19 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
43 RMPPiSS z dnia 16 lutego 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w rzemieślniczych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
42 RMKiS z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych. uznany za uchylony
41 RMS z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu. uznany za uchylony
40 RMS z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
39 RMSW z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
38 OPRM z dnia 5 lutego 1973 r. o sprostowaniu błędu w ustawie uznany za uchylony
37 Or z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenia przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji. bez statusu
36 Or z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofania zastrzeżenia złożonego przez Portugalię. bez statusu
35 Or z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
34 RMZiOS z dnia 31 stycznia 1973 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na trójchloroetylen (Tri). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 RMF z dnia 26 stycznia 1973 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uchylony
32 RMF z dnia 20 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
31 RMS z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku. uznany za uchylony
30 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
29 RMGTiO z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym. uchylony
28 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską, Libijską Republikę Arabską oraz Senegal Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
27 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
26 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
25 RMON z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. uchylony
24 RMON z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
23 RMONoPPiSS z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych. uchylony
22 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
21 Or z dnia 10 stycznia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
20 RMKiGTiO z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
19 RMF z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
18 RMF z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
17 RMF z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
16 RMPPiSS z dnia 9 stycznia 1973 r. Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
15 RMS z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym. uchylony
14 RMS z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyśpieszone. uchylony
13 RRM z dnia 12 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. uznany za uchylony
12 Or z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisanej w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r. bez statusu
11 KkmPRLaRFpwHd2c1r z dnia obowiązujący
10 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji. bez statusu
9 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
8 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
7 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
6 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
5 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
4 Or z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Samoa Zachodniego do Protokołu haskiego bez statusu
3 RM z dnia 30 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 RMPPiSS z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
1 RRM z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna