20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1974
339 RMPSiS z dnia 11 grudnia 1974 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu. uchylony
338 RMF z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego. bez statusu
337 RMPPiSS z dnia 30 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
336 RMPPiSS z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
335 RMPPiSS z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
334 RMPPiSS z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy. uchylony
333 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie równoważnych norm czasu pracy w żegludze przybrzeżnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
331 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
330 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
329 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
328 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych. uznany za uchylony
327 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
326 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
325 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku. obowiązujący
324 RRM z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
323 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
322 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany wysokości podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych i wysokości niektórych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa. uchylony
320 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych. bez statusu
319 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
318 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
317 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o notariacie. uchylony
316 D z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
315 Or z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
314 Or z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
313 Or z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
312 Or z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i Kolumbii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
311 Or z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
310 RMF z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
309 RMPPiSS z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
308 RMPPiSSoS z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
307 RRM z dnia 27 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
306 RRM z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
305 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
304 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
303 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
302 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi. uchylony
301 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych. uznany za uchylony
300 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych. uznany za uchylony
299 RRM z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
298 RRM z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
297 RRM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
296 RMZiOS z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
295 RMS z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów powiatowych oraz Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie. uznany za uchylony
294 RMS z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie utworzenia i ustalenia siedzib okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
293 Ubnr1 z dnia 17 grudnia 1974 r. wygaśnięcie aktu
292 RMPPiSS z dnia 14 listopada 1974 r. w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy. uznany za uchylony
291 RRM z dnia 14 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Zduńskiej Woli oraz powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
290 RRM z dnia 10 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
289 RRM z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
288 RRM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy. uznany za uchylony
287 RRM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
286 RRM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RRM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
284 RRM z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
283 RRM z dnia 30 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
282 U z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych uchylony
281 U z dnia 17 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach i ich związkach. uchylony
280 U z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
279 RMR z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 RMK z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
277 RMF z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
276 RMONiSW z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą. uchylony
275 RRM z dnia 29 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia. uznany za uchylony
274 RRM z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
273 RRM z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
272 RRM z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunków pracy, w których pracodawcą jest osoba fizyczna. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
271 RRM z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych. uchylony
270 RRM z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. uznany za uchylony
269 RRM z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii. uchylony
268 RRM z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. uznany za uchylony
267 Or z dnia 30 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Tokio dnia 14 listopada 1969 r. bez statusu
266 PDdKZPswTd1l1r z dnia obowiązujący
265 RMHWiU z dnia 28 października 1974 r. w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
264 U z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniająca ustawę o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
263 Or z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
262 Or z dnia 23 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
261 RMF z dnia 30 października 1974 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 RMPPiSS z dnia 21 października 1974 r. w sprawie zatrudnienia osób, które nie ukończyły 15 lat, oraz zwalniania młodocianych od obowiązku przygotowania zawodowego i od obowiązku dokształcania się. uchylony
259 RMPPiSS z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych. uchylony
258 RRM z dnia 8 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
257 Or z dnia 23 października 1974 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
256 Or z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
255 Or z dnia 23 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
254 Or z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Federalnej Niemiec do konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
253 Or z dnia 16 października 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy podstawowej o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisanej w Caracas dnia 14 maja 1973 r. bez statusu
252 UPowkmRPRLiRRWpwCd1m1r z dnia obowiązujący
251 Or z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r. bez statusu
250 UmPRLaRFNouspwpnodPpwWd2k1r z dnia obowiązujący
249 Or z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bahama i Gwineę-Bissau Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
248 Or z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną i Socjalistyczną Republikę Rumunii Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r. bez statusu
247 Or z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
246 Or z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
245 RMS z dnia 16 października 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
244 RRM z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
243 RRM z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
242 Or z dnia 11 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
241 Or z dnia 11 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r. bez statusu
240 Or z dnia 11 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Włochy Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
239 Or z dnia 11 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r. bez statusu
238 RMKiGTiO z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
237 RMK z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej. uznany za uchylony
236 RRM z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. akt posiada tekst jednolity
235 Or z dnia 25 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. bez statusu
234 Poumsiok"swMd1l1r z dnia obowiązujący
233 RMOiW z dnia 30 września 1974 r. w sprawie uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
232 RRM z dnia 22 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi. uznany za uchylony
231 U z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
230 U z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. uchylony
229 U z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. uchylony
228 OMNSWiT z dnia 5 października 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
227 Or z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong. bez statusu
226 Or z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong. bez statusu
225 Or z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
224 Or z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
223 Or z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
222 RMGTiO z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RRM z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim. akt jednorazowy
220 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. uznany za uchylony
219 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
218 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych. uchylony
217 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uchylony
216 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
215 RRM z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
214 RPRM z dnia 1 października 1974 r. w sprawie określenia rodzajów spraw z zakresu administracji państwowej, które z upoważnienia wojewodów i naczelników powiatów mogą być załatwiane przez kierowników terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. uchylony
213 RRM z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności. uznany za uchylony
212 RRM z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RRM z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 Or z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
209 Or z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
208 Or z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
207 Or z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
206 RMHZiGM z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym. uchylony
205 RMHZiGM z dnia 16 września 1974 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
204 RMGTiO z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 Or z dnia 14 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r. bez statusu
202 UmRPRLaRNRDwspsrNRDpurnopsrmpwSd1g1r z dnia uchylony
201 RRM z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w Politechnikę Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza. obowiązujący
200 RRM z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską. obowiązujący
199 RRM z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę Białostocką. obowiązujący
198 Or z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r. bez statusu
197 UmRPRLaRMRLowkinpwWd1l1r z dnia uchylony
196 RMSW z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności. uchylony
195 RRM z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
194 Or z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
193 Or z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
192 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
191 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Irak Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
190 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
189 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. bez statusu
188 KoriozwMBiBswGd1w1r z dnia uchylony
187 OPRM z dnia 31 sierpnia 1974 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uchylony
186 RMGTiORoZiOS z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast. uchylony
185 RRM z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim. akt jednorazowy
184 RRM z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
183 RRM z dnia 16 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
182 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
181 Or z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz przystąpienia Fidżi do Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
180 RMPPiSSoMHWiU z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek. uznany za uchylony
179 RMPPiSS z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektóre osoby objęte przepisami o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uznany za uchylony
178 RRM z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. obowiązujący
177 RRM z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. obowiązujący
176 RRM z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
175 RRM z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
174 RRM z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
173 RRM z dnia 2 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
172 Or z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
171 RMLiPD z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RMS z dnia 26 lipca 1974 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku. uznany za uchylony
169 RMS z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie. uznany za uchylony
168 RRM z dnia 1 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego. bez statusu
167 RRM z dnia 31 lipca 1974 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek. uznany za uchylony
166 Or z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
165 Or z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
164 Or z dnia 18 lipca 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabię Saudyjską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
163 Or z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
162 Or z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
161 RMF z dnia 15 lipca 1974 r. w sprawie realizacji niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego. uchylony
160 RRM z dnia 19 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
159 U z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii. obowiązujący
158 U z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
157 U z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. uchylony
156 RMFoPSiS z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. bez statusu
155 RMF z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
154 RMZiOS z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 RMHZiGM z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku. uchylony
152 RRM z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego. uchylony
151 RMR z dnia 27 czerwca 1974 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
150 RMNSWiTKiSONSWZiOSHZiGMoPGKKFiT z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie składania ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego. bez statusu
149 RMS z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
148 RMS z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku. uznany za uchylony
147 Or z dnia 17 czerwca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisanej w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r. bez statusu
146 UowknitmRPRLiRIRPpwId2l1r z dnia obowiązujący
145 Or z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Zmian do tekstu Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
144 Or z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonego w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r. bez statusu
143 PoopwwpwuiztprwginswMd1k1r z dnia obowiązujący
142 U z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. obowiązujący
141 U z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. akt posiada tekst jednolity
140 RMKiSW z dnia 7 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RMKiGTiO z dnia 3 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
138 RRM z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
137 Or z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisanej w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r. bez statusu
136 UmRPRLaRRCowwdnoikpwNd1l1r z dnia obowiązujący
135 RMZiOS z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu ze względów zdrowotnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
134 RMF z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych. uchylony
133 RRM z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
132 RRM z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
131 RRM z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
130 Or z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisanej w Akrze dnia 1 marca 1973 r. bez statusu
129 UowkmPRLaRGpwAd1m1r z dnia obowiązujący
128 RMR z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad ustalania dodatku do renty za kooperację w produkcji rolnej. bez statusu
127 RMPPiSS z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
126 RPRM z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej. uchylony
125 RRM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. bez statusu
124 RRM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym. uchylony
123 RRM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów. uchylony
122 RRM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uchylony
121 RRM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
120 RRM z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
119 RRM z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. uchylony
118 U z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. uznany za uchylony
117 U z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
116 U z dnia 29 maja 1974 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. bez statusu
115 U z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych. uchylony
114 Or z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
113 Or z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w Konwencji o morzu pełnym oraz w Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
112 Or z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
111 Or z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
110 Or z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bangladesz i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
109 RMF z dnia 17 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności. uchylony
108 Or z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 9 kwietnia 1974 r. wygaśnięcie aktu
107 Or z dnia 18 kwietnia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
106 KdzdziznpwipwdkswPd1l1r z dnia obowiązujący
105 Or z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
104 RRM z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
103 Or z dnia 26 kwietnia 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
102 Or z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
101 RMS z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód. uznany za uchylony
100 RMS z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
99 RRM z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii. uchylony
98 RMF z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
97 RRM z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych. obowiązujący
96 RRM z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
95 RRM z dnia 29 kwietnia 1974 r. w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych. obowiązujący
94 RRM z dnia 27 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. bez statusu
93 RRM z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. uchylony
92 RMPPiSS z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
91 RMPPiSS z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
90 RMF z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
89 RRM z dnia 12 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
88 Or z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r. bez statusu
87 KkmPRLaSRRpwBd2m1r z dnia uchylony
86 RMLiPD z dnia 26 marca 1974 r. w sprawie zasad sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 U z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. uchylony
84 U z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe. uchylony
83 U z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
82 Or z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
81 Or z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
80 Or z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
79 Or z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Protokołu haskiego bez statusu
78 U z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. uchylony
77 RMK z dnia 20 marca 1974 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach rozrywkowych, linowych i linowo-terenowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
76 RMHWiU z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg. uchylony
75 RMHWiU z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę. uchylony
74 RMHZ z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną. uchylony
73 RMHZ z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
72 RMGiE z dnia 15 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. uchylony
71 RRM z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych przy produkcji antybiotyków w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa". uchylony
70 Or z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
69 Or z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia Bahama, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
68 RMLiPDoR z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. uchylony
67 RMONoZiOS z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin. uchylony
66 Or z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Helsinkach dnia 13 grudnia 1973 r. uchylony
65 Or z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r. wygaśnięcie aktu
64 OMGTiO z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
63 RMLiPD z dnia 23 lutego 1974 r. w sprawie pomocy w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
62 RMF z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych. uchylony
61 RMF z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej za zameldowanie. uznany za uchylony
60 Or z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r. bez statusu
59 KozppiiSiiodZSZpUWswMd2k1r z dnia uznany za uchylony
58 Or z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
57 Or z dnia 31 stycznia 1974 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
56 Or z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
55 RM z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
54 RRM z dnia 19 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. uchylony
53 RRM z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych. uchylony
52 Or z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r. bez statusu
51 PdaVSMAEAppKOMAEAwWd2w1r z dnia obowiązujący
50 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
49 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Środkowoafrykańską Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
48 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
47 OPRM z dnia 15 lutego 1974 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
46 RM z dnia 2 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół morskich podległych Ministrowi Żeglugi. uchylony
45 RMLiPD z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie zasad obliczania wartości lasów i gruntów leśnych w hektarach przeliczeniowych użytków rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
44 RMS z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
43 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
42 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
41 Or z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Federalną Niemiec Protokołu bez statusu
40 RMLiPD z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RMS z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie. uchylony
38 Or z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. bez statusu
37 KorwdascwzswginpwMd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
36 D z dnia 7 lutego 1974 r. o ustanowieniu Medalu 30-lecia Polski Ludowej. uchylony
35 Or z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., i Protokołu dodatkowego do tej Umowy, podpisanego w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. bez statusu
34 PddUmPRLaRAowswszzpcoodpwWd1g1rpwWd2s1r z dnia wygaśnięcie aktu
33 UmPRLaRAowswszzpcoodpwWd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
32 RMLiPDoR z dnia 16 stycznia 1974 r. w sprawie gruntów przeznaczonych do zalesiania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 RRM z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia w 1974 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną. wygaśnięcie aktu
30 RRM z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach państwowych. uznany za uchylony
29 Or z dnia 11 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r. bez statusu
28 KkmPRLaWRLpwWd5c1r z dnia obowiązujący
27 Or z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw wygaśnięcie aktu
26 RMPPiSS z dnia 18 stycznia 1974 r. w sprawie nagród wypłacanych pracownikom sezonowym z zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
25 RRM z dnia 23 stycznia 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
24 RRM z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
23 Or z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r. bez statusu
22 KkmPRLaMRLpwUBd3m1r z dnia obowiązujący
21 Or z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r. bez statusu
20 Pda6KNZppZOONZrn2( z dnia 20 grudnia 1971 r. obowiązujący
19 Or z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisanej w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r. bez statusu
18 KkmPRLaKBpwWd1l1r z dnia obowiązujący
17 RMLiPD z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
16 RMF z dnia 28 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. uchylony
15 RRM z dnia 19 stycznia 1974 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych. akt jednorazowy
14 RRM z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RRM z dnia 21 grudnia 1973 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych. akt jednorazowy
12 Or z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
11 Or z dnia 18 grudnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
10 Or z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
9 Or z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kataru do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
8 Or z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
7 RMKiS z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie uznania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
6 RMS z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieruchomości włączonych do terenów budowlanych w miastach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
5 RMF z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
4 RMSZ z dnia 14 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
3 RRM z dnia 2 stycznia 1974 r. w sprawie niezawieszenia prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym w niektórych rodzajach usług, w handlu i w gastronomii. uchylony
2 RRM z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu działalności twórczej i artystycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 RRM z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. uchylony