20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1975
257 RMF z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
256 RMF z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 RMPPiSSoMdSK z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie trybu ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych. uchylony
254 RMS z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
253 RMS z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
252 RMSW z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
251 RRM z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
250 RRM z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
249 RRM z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności. uchylony
248 RRM z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
247 RRM z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
246 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn. uchylony
245 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
244 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
243 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
242 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
241 RRM z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
240 RMK z dnia 8 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej. uznany za uchylony
239 RRM z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i na cele emerytalne oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy. uchylony
238 RRM z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznawania i podwyższania emerytur oraz rent kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych oraz pozostałym po nich członkom rodzin. uchylony
237 RRM z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i Więźniów Obozów Koncentracyjnych i zarządzania tym funduszem. uchylony
236 RRM z dnia 16 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
235 RRM z dnia 29 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
234 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. obowiązujący
233 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń. akt jednorazowy
232 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
231 U z dnia 19 grudnia 1975 r. zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
230 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
229 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
228 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn. uchylony
227 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym. uchylony
226 U z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej. uchylony
225 Ubnr1 z dnia 19 grudnia 1975 r. wygaśnięcie aktu
224 RMHZiGM z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych. uchylony
223 RMF z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności. uchylony
222 RMF z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uznany za uchylony
221 RMS z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uchylony
220 RMS z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. uchylony
219 RRM z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi. uchylony
218 OMS z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
217 RMK z dnia 28 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RMAGTiO z dnia 27 listopada 1975 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
215 RMZiOS z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych, terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
214 RRM z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków. uchylony
213 Or z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. bez statusu
212 KosnRWPGswSd2c1r z dnia uznany za uchylony
211 RMZiOSoHZiGM z dnia 19 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających. uchylony
210 RRM z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
209 RRM z dnia 21 listopada 1975 r. w sprawie postępowania arbitrażowego. uchylony
208 RMLiPD z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
207 RMLiPD z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne. uchylony
206 RMLiPD z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
205 RMHWiU z dnia 15 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
204 RMHWiU z dnia 15 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RMK z dnia 7 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
202 RMF z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych. uchylony
201 RMF z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi oraz z zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków w bankach spółdzielczych. uchylony
200 RPRM z dnia 6 listopada 1975 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. uchylony
199 RMPPiSSoMZiOS z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych. uznany za uchylony
198 RMAGTiO z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim. akt jednorazowy
197 RMAGTiO z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim. obowiązujący
196 RRM z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
195 RRM z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 RRM z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
193 RRM z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
192 RRM z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RRM z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. akt posiada tekst jednolity
190 Or z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
189 Uedmpdtn(swGd3w1r z dnia obowiązujący
188 OMPPiSS z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
187 U z dnia 23 października 1975 r. o udzielaniu poręczeń państwowych. uchylony
186 U z dnia 23 października 1975 r. o dalszym zwiększeniu świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych. uchylony
185 U z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
184 U z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim. uchylony
183 U z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym. uchylony
182 RMAGTiO z dnia 30 września 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
181 RRM z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych. uchylony
180 RRM z dnia 3 października 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
179 RRM z dnia 3 października 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uchylony
178 RMHZiGM z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich. uchylony
177 RMPPiSS z dnia 10 września 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą. uchylony
176 RMS z dnia 28 września 1975 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej ze służbą wskutek wypadku lub choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
175 RMS z dnia 26 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych. uchylony
174 RMS z dnia 25 września 1975 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone. bez statusu
173 RMSW z dnia 23 września 1975 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
172 RPRM z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
171 RPRM z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
170 RRM z dnia 3 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
169 RRM z dnia 26 września 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej. obowiązujący
168 RMKoAGTiO z dnia 3 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
167 RMF z dnia 10 września 1975 r. w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. uchylony
166 RRM z dnia 25 września 1975 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie. obowiązujący
165 RRM z dnia 12 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. uchylony
164 Or z dnia 4 września 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r. bez statusu
163 UmPRLaRFNwszpowzpodimpwWd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
162 RMAGTiO z dnia 22 sierpnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Ślesina w województwie konińskim. akt jednorazowy
161 RMF z dnia 28 sierpnia 1975 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
160 RRM z dnia 22 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
159 Or z dnia 30 sierpnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 października 1974 r. bez statusu
158 UmPRLaKBowkinpwWd1p1r z dnia obowiązujący
157 RMHZiGMoF z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych. uchylony
156 RMR z dnia 19 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
155 RMKiSW z dnia 11 sierpnia 1975 r. w sprawie określenia uprawnień naczelników powiatów w zakresie ruchu drogowego, które przechodzą do wojewodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
154 RMZiOSoR z dnia 12 sierpnia 1975 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. bez statusu
153 RRM z dnia 15 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
152 Or z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. oraz do Protokołu haskiego bez statusu
151 Or z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
150 Or z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
149 Or z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Mauritius Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
148 Or z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r. bez statusu
147 RMAGTiO z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim. akt jednorazowy
146 RRM z dnia 1 sierpnia 1975 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
145 RRM z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. uchylony
144 RRM z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. uchylony
143 RMPPiSS z dnia 31 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
142 RMKiS z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
141 RRM z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
140 RRM z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 OPRM z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
138 RRM z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt. obowiązujący
137 RRM z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
136 RRM z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 RMHZiGM z dnia 1 lipca 1975 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
134 RMZiOS z dnia 30 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
133 RRM z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
132 Or z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. bez statusu
131 KkmPRLaRApwWd2p1r z dnia obowiązujący
130 Or z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. bez statusu
129 UmPRLaRAwszpowzpodimpwWd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
128 RMPSiS z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
127 RMHZiGMoON z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 RMHZiGM z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu. uchylony
125 RMF z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych. uchylony
124 RMHZiGM z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
123 RMHZiGM z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
122 RMHZiGM z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w przenośny sprzęt pożarniczy. uchylony
121 RMAGTiO z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie przejęcia przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uprawnień organów administracji państwowej stopnia powiatowego dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 RMZiOS z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych. uchylony
119 RRM z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa. uchylony
118 OPRM z dnia 11 czerwca 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
117 RMHWiU z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie. uchylony
116 RMF z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych. uznany za uchylony
115 RMF z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych. uchylony
114 RMPPiSS z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
113 RMS z dnia 17 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
112 Or z dnia 6 maja 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 12 maja 1972 r. bez statusu
111 KkmPRLaRKpwHd1m1r z dnia obowiązujący
110 RRM z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen. uchylony
109 RRM z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
108 U z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe. uchylony
107 U z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej. uchylony
106 U z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej. uchylony
105 U z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
104 RMLiPD z dnia 24 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt. uchylony
103 RMS z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
102 RMF z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie określenia siedzib okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialnego zakresu ich działania. uchylony
101 RMPPiSS z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
100 RMS z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RMS z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
98 RRM z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej. uchylony
97 RRM z dnia 28 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. uchylony
96 RRM z dnia 23 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
95 RRM z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
94 RRM z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
93 RRM z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. uchylony
92 RRM z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. uznany za uchylony
91 U z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
90 U z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. uchylony
89 U z dnia 28 maja 1975 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
88 RPRM z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
87 RRM z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim. akt jednorazowy
86 RRM z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty. wygaśnięcie aktu
85 OPRM z dnia 7 maja 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uchylony
84 RMK z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie organizacji i zasad działania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych oraz trybu postępowania przed Komisją. bez statusu
83 RMGTiO z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązków zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
82 RMBiPMB z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. uznany za uchylony
81 RMS z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych. uchylony
80 RRM z dnia 16 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
79 RRM z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego. akt jednorazowy
78 RMR z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie ochrony ryb i raków. bez statusu
77 RMR z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania brucelozy zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
76 RMBiPMB z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uchylony
75 RPRM z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 RPRM z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Konstantynowa Łódzkiego w powiecie i województwie łódzkim. akt jednorazowy
73 RRM z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
72 RMF z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła. uchylony
71 RMF z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
70 RMF z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
69 RMF z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uchylony
68 RMF z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
67 OMGTiO z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
66 RMR z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RMPM z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni. uchylony
64 RMR z dnia 15 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
63 RMPPiSS z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego. bez statusu
62 RMZiOS z dnia 28 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. bez statusu
61 RRM z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
60 Or z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu II dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., sporządzonego w Bernie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
59 PIdpooKddCz1rdokzizpswBd9l1r z dnia wygaśnięcie aktu
58 Or z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. bez statusu
57 Kmoptk(Kmopoibk(iPddKmopkt(ooib(swBd7l1r z dnia uznany za uchylony
56 U z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne. uchylony
55 RMF z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
54 RMZiOS z dnia 5 marca 1975 r. w sprawie jednolitych metod postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
53 RRM z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 Or z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej bez statusu
51 AszKpoowp z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. obowiązujący
50 Or z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
49 KouOWIswSd1l1r z dnia obowiązujący
48 RMGTiO z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMGTiO z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. uchylony
46 RMGTiO z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
45 RMNSWiT z dnia 13 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich. uchylony
44 RRM z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
43 RRM z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie. uchylony
42 RRM z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 OMNSWiT z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
40 RMHWiU z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. uchylony
39 RMHWiU z dnia 20 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
38 RMZiOS z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
37 RPRM z dnia 27 lutego 1975 r. w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
36 RRM z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez niektóre zespoły spod działania przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
35 RMHZiGM z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
34 RMS z dnia 18 lutego 1975 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
33 RRM z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
32 RRM z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 OPRM z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie sprostowania błędu w ustawie uchylony
30 RMS z dnia 24 stycznia 1975 r. Regulamin czynności okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
29 Or z dnia 25 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. bez statusu
28 KowurdussziswatdonsitnswPd7c1r z dnia uchylony
27 Or z dnia 24 stycznia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r. bez statusu
26 UmRPRLiRARSowkpwDd1l1r z dnia obowiązujący
25 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. bez statusu
24 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
23 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
22 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
21 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
20 Or z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Protokołu haskiego bez statusu
19 RMNSWiT z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie określenia rodzajów studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RRM z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
17 Or z dnia 21 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r. bez statusu
16 PmRPRLaRZSRRowopapwWd4p1r z dnia obowiązujący
15 Or z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. bez statusu
14 PmRPRLiRZSRRordowsitnwwPRLiZSRRpwWd1m1r z dnia uchylony
13 RMHZiGM z dnia 24 stycznia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
12 RMF z dnia 25 stycznia 1975 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe. akt jednorazowy
11 RMF z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast. uznany za uchylony
10 RRM z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
9 OMGTiO z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
8 RMF z dnia 31 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
7 RMS z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
6 RMHZiGM z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
5 RMHZiGM z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
4 RRM z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy. uznany za uchylony
3 RRM z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego podatku majątkowego. bez statusu
2 Or z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r. bez statusu
1 UmRPRLaRRFNwspsrRFNpurnosrmPRLpwWd1g1r z dnia uchylony