20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1980
132 RMS z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
131 RMF z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. wygaśnięcie aktu
130 RMF z dnia 24 grudnia 1980 r. w sprawie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r. uznany za uchylony
129 RMF z dnia 24 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
128 RRM z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie emerytur dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
127 RRM z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy. uznany za uchylony
126 RRM z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie ograniczenia wywozu węgla kamiennego. uznany za uchylony
125 RRM z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty. uchylony
124 RRM z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie dalszego podwyższania niektórych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RRM z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
122 Or z dnia 14 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r. bez statusu
121 PswMd2s1rdUmPRLaZSRRoppispwscrikpwWd2g1r z dnia uchylony
120 Or z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. bez statusu
119 KoofaswLd1c1r z dnia obowiązujący
118 Or z dnia 3 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r. bez statusu
117 Kn1MOPdzwmpppwGd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
116 RMR z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RMF z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych. uchylony
114 RRM z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu. uchylony
113 RRM z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 U z dnia 19 grudnia 1980 r. o prowizorium budżetowym na 1981 r. wygaśnięcie aktu
111 U z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
110 RMZiOS z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży. uchylony
109 RMNSWiT z dnia 17 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich. uchylony
108 RPRM z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 Or z dnia 10 września 1980 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji. bez statusu
106 Or z dnia 10 września 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. bez statusu
105 KopwwwrnPAswOd2p1r z dnia uchylony
104 U z dnia 21 listopada 1980 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń. uznany za uchylony
103 RMPPiSS z dnia 4 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
102 RPRM z dnia 5 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
101 RRM z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska. uznany za uchylony
100 RRM z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
98 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. uchylony
96 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
95 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska. bez statusu
94 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem. bez statusu
93 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian. uchylony
92 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
91 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach. uznany za uchylony
90 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami. uznany za uchylony
89 RRM z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. uchylony
88 RMHZiGM z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów przetwórstwa rybnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
87 RRM z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych. uchylony
86 RMZiOS z dnia 7 października 1980 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
85 RMZiOS z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
84 RRM z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent. uznany za uchylony
83 U z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. uchylony
82 U z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. uchylony
81 U z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
80 RMAGTiO z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi. uznany za uchylony
79 RRM z dnia 22 września 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
78 RRM z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia kwoty miesięcznego dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uznany za uchylony
77 Or z dnia 27 września 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r. bez statusu
76 KkmPRLaSRWpwHd2w1r z dnia obowiązujący
75 RMAGTiO z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych. uznany za uchylony
74 RMAGTiO z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
73 RRM z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
72 RMS z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
71 RMS z dnia 26 sierpnia 1980 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu. uchylony
70 RMS z dnia 20 sierpnia 1980 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowego uregulowania właściwości tego sądu. uchylony
69 RPRM z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 D z dnia 25 sierpnia 1980 r. zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. uchylony
67 RMNSWiT z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RRM z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego. uchylony
65 Or z dnia 18 czerwca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. bez statusu
64 KoomoMBswHd2m1r z dnia uznany za uchylony
63 RMLiPD z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
62 RMAGTiO z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 RRM z dnia 28 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
60 RRM z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
59 RRM z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
58 RRM z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
57 RRM z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
56 RRM z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
55 RRM z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
54 RMS z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
53 RMF z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 RRM z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. uchylony
51 RRM z dnia 10 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne. uchylony
50 RRM z dnia 27 maja 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
49 Or z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r., zmieniającego Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
48 PswBd2l1rzMkounzdkpwBd2s1r z dnia obowiązujący
47 Or z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. bez statusu
46 UmPRLaRAoepwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
45 Or z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Wiedniu dnia 27 maja 1978 r. bez statusu
44 UmPRLaRAoppwskpwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
43 RMEiEAoAGTiO z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem. uznany za uchylony
42 Or z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
41 UmRPRLaRZSRRowpbooppwWd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
40 RMZiOS z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie powszechnych przeglądowych badań profilaktycznych niektórych grup ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 Or z dnia 24 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. bez statusu
38 MkduihpcwzzEswKd1m1r z dnia obowiązujący
37 RMHWiU z dnia 10 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
36 RMZiOS z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
35 RPRM z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
34 RRM z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne. uchylony
33 Or z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
32 Or z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
31 Kn1dblrpwGd1c1r z dnia obowiązujący
30 OPGPRL z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
29 RRM z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
28 Or z dnia 27 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
27 KopiwdzzbZzkswMd1m1r z dnia obowiązujący
26 OPRM z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
25 RMBiPMB z dnia 26 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
24 RMAGTiO z dnia 27 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
23 RMF z dnia 7 marca 1980 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu silnikowych paliw płynnych przez niektórych podatników opłacających podatki w formach zryczałtowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
22 Or z dnia 21 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
21 KoposnkpwwcokwpksoswBd1m1r z dnia obowiązujący
20 Or z dnia 28 stycznia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonej w Londynie dnia 3 września 1976 r. bez statusu
19 KouMOMS(oPEdMOMS(swLd3w1r z dnia obowiązujący
18 U z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych akt posiada tekst jednolity
17 RMR z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym. obowiązujący
16 RMF z dnia 20 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uznany za uchylony
15 RMF z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików. uchylony
14 RMONiSW z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uchylony
13 RMPMCiR z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających. uchylony
12 RMZiOS z dnia 31 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
11 RRM z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RRM z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
9 U z dnia 31 stycznia 1980 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
8 U z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. uchylony
7 RMF z dnia 23 stycznia 1980 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób fizycznych z działalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych. uchylony
6 U z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
5 RMHWiU z dnia 10 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
4 RMS z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
3 URP z dnia 17 stycznia 1980 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. uznany za uchylony
2 RMF z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. wygaśnięcie aktu
1 RMF z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony