20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1987
250 RPRM z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania. obowiązujący
249 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
248 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków. uchylony
247 RMZiOS z dnia 28 listopada 1987 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
246 RMWGzZ z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nadania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMWGzZ z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą nie wymaga koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
244 RMSW z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
243 RMOiZN z dnia 14 listopada 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz Straży Ochrony Przyrody są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
242 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy. bez statusu
241 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uchylony
240 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
239 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
238 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
237 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
236 RMF z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
235 RMF z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
234 RMF z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej. uchylony
233 RMF z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
232 RRM z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
231 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
230 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
229 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej mogą powierzać kierownikom państwowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządkowanych radzie narodowej, oraz sposobu powierzania. bez statusu
228 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej. uznany za uchylony
227 U z dnia 28 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym. uchylony
226 ZPGPRL z dnia 24 listopada 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uchylony
225 RMS z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
224 RMS z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
223 RMSiON z dnia 27 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
222 RMRW z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
220 RRM z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji radcowskiej. obowiązujący
219 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji. uchylony
218 RMS z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
217 RMKiS z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RMRLiG z dnia 25 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
215 RRM z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990. wygaśnięcie aktu
214 RRM z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
213 RRM z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
212 RRM z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego. uchylony
211 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie. uchylony
210 U z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1987. wygaśnięcie aktu
209 U z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
208 RPRM z dnia 19 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych. uznany za uchylony
207 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
206 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
205 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania przez najemcę obowiązków związanych z opróżnieniem lokalu oraz trybu i zakresu rozliczeń z tego tytułu między najemcą a wynajmującym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
202 U z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym. uchylony
201 OpKPpRM z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
200 RMS z dnia 30 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
199 RMS z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
198 RMRLiG z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1988 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
197 RMF z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
196 RRM z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
195 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
193 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
192 OMSW z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
191 OPRM z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
190 RRM z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
189 RRM z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych. uchylony
188 RRM z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. uchylony
187 RRM z dnia 12 października 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
186 U z dnia 23 października 1987 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
185 U z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze". uchylony
184 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego. uchylony
183 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego. uchylony
182 U z dnia 23 października 1987 r. o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. uchylony
181 U z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej. obowiązujący
180 U z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. obowiązujący
179 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. uchylony
178 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej. uchylony
177 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego. uchylony
176 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. uchylony
175 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. uchylony
174 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności. uchylony
173 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. uchylony
172 U z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu. uchylony
171 RM-KUGM z dnia 14 października w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich. uchylony
170 RMPPiSS z dnia 5 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
169 RMK z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu. uznany za uchylony
168 RMBGPiK z dnia 14 września 1987 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uznany za uchylony
167 RRM z dnia 12 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. uchylony
166 U z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie. uchylony
165 OMBGPiK z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
164 RMHWiU z dnia 28 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
163 OMNiSW z dnia 12 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
162 RMZiOS z dnia 16 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
161 RRM z dnia 23 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uchylony
160 RRM z dnia 22 września 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji. uchylony
159 RRM z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego. obowiązujący
158 URP z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum. uznany za uchylony
157 U z dnia 25 września 1987 r. o nadaniu Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego. obowiązujący
156 OMON z dnia 8 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
155 RM-SURM z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uznany za uchylony
154 RMNiSW z dnia 10 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
153 RMK z dnia 11 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
152 RRM z dnia 10 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
151 RMS z dnia 13 sierpnia 1987 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia lub przekazywania archiwom akt spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. obowiązujący
150 RMS z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie. uchylony
149 RMOiW z dnia 19 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
148 RMOiW z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. uznany za uchylony
147 RMF z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
146 RMF z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
145 RRM z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RRM z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
143 RMS z dnia 4 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
142 RMS z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania. uchylony
141 RMONiSW z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
140 RMHWiU z dnia 3 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RRM z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
138 RRM z dnia 1 sierpnia 1987 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu. uznany za uchylony
137 RRM z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uchylony
136 Or z dnia 10 czerwca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 września 1986 r. bez statusu
135 UmPRLaKRLoppwscrikpwPd2w1r z dnia obowiązujący
134 RMSW z dnia 14 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu uprawnień w zakresie powierzonych im zadań. uznany za uchylony
133 RRM z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
132 RRM z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
131 RRM z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
130 RRM z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej. wygaśnięcie aktu
129 U z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r. wygaśnięcie aktu
128 U z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. uchylony
127 U z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych uchylony
126 U z dnia 16 lipca 1987 r. o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych. uchylony
125 RRM z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
124 U z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. uchylony
123 U z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. akt posiada tekst jednolity
122 RMHZ z dnia 24 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
121 RMF z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
120 RRM z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
119 RRM z dnia 15 czerwca 1987 r. w sprawie udzielenia pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym nie będącym w stanie zapewnić wychowania, wykształcenia i opieki młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
118 RMF z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
117 RMF z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
116 RRM z dnia 26 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RRM z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
114 RRM z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
113 RMZiOS z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
112 RMS z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
111 RMF z dnia 27 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. uchylony
110 RRM z dnia 8 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 Or z dnia 30 maja 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. bez statusu
108 Kawspmpiib1swAd1g1r z dnia obowiązujący
107 Or z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r. bez statusu
106 PopiiMOMS(swLd1g1r z dnia obowiązujący
105 RMS z dnia 30 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
104 RMKiSW z dnia 25 maja 1987 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny. uchylony
103 RRM z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych. uznany za uchylony
102 Or z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokołu z 1978 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, wraz z załącznikiem I, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. bez statusu
101 MKozzmps1swLd2l1rwzzIIIIiVoPz1rdtkwzzIswLd1l1r z dnia obowiązujący
100 RMRLiG z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
99 RM z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat. uznany za uchylony
98 RRM z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
97 RRM z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
96 Or z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r. bez statusu
95 UmRPRLaRRAowkinpwBAd2p1r z dnia obowiązujący
94 OMSW z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
93 RMF z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
92 RRM z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
91 RRM z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
90 RRM z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
89 Or z dnia 4 kwietnia 1987 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r. bez statusu
88 RMS z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych. uchylony
87 RMOiZN z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe. uznany za uchylony
86 RRM z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym. uchylony
85 RRM z dnia 10 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników. uznany za uchylony
84 U z dnia 7 maja 1987 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach kombatantów. uchylony
83 U z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum. uchylony
82 U z dnia 6 maja 1987 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
81 Or z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. bez statusu
80 UmPRLaLADLoppwschrikpwTd2g1r z dnia obowiązujący
79 Or z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. bez statusu
78 UmPRLaLADLouspwTd2g1r z dnia obowiązujący
77 OMF z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
76 RMHZ z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
75 RMF z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 RRM z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
73 RRM z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
72 Or z dnia 7 lutego 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r. bez statusu
71 UmPRLaRToppwscikpwWd2m1r z dnia obowiązujący
70 RM-KUGM z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
69 RM-KUGM z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 RMPPiSS z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
67 RMPPiSS z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uchylony
66 RMPPiSS z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
65 RRM z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. uchylony
64 RRM z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
63 RRM z dnia 28 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
62 RRM z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 RRM z dnia 23 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
60 RRM z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w uspołecznionych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
59 RRM z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 OPTK z dnia 17 marca 1987 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
57 RMZiOS z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
56 RRM z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
55 RRM z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
54 U z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
53 OMF z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 OMF z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
51 RMSW z dnia 9 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
50 RMRLiG z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. uchylony
49 RMPPiSS z dnia 10 lutego 1987 r. w sprawie zasad porównywania poziomu średniego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z poziomem średniego wynagrodzenia pracowników sfery produkcji materialnej w gospodarce uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
48 RRM z dnia 27 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
47 RRM z dnia 25 lutego 1987 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1986 r. uznany za uchylony
46 RRM z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
45 RRM z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych. uchylony
44 RRM z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy. uchylony
43 RMSW z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania. uchylony
42 RMRLiG z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 RMHWiU z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. uznany za uchylony
40 RRM z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RRM z dnia 21 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. obowiązujący
38 RRM z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
37 RMS z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych. uchylony
36 RMRLiG z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
35 RMF z dnia 2 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
34 RPRM z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 RRM z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
32 RRM z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych. uchylony
31 Or z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
30 PdKoMMODswGd6m1rpwLwd1l1r z dnia obowiązujący
29 PdKoMMODswGd6m1rpwLwd1l1r z dnia obowiązujący
28 Or z dnia 18 listopada 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r. bez statusu
27 KozppiiRWPGswWd2c1r z dnia uznany za uchylony
26 OPKPpRM z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
25 RRM z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży. uznany za uchylony
24 RRM z dnia 6 lutego 1987 r. w sprawie przeznaczenia opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
23 RRM z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
22 RMS z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
21 RRM z dnia 12 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
20 U z dnia 29 stycznia 1987 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r. akt jednorazowy
19 U z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach. uchylony
18 U z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. uchylony
17 RMZiOS z dnia 6 stycznia 1987 r. w sprawie profilaktycznych badań młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
16 RMZiOS z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMS z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
14 RMKiSW z dnia 14 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RMF z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
12 RRM z dnia 22 stycznia 1987 r. w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych. uznany za uchylony
11 RRM z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne. uchylony
10 RRM z dnia 17 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego. uznany za uchylony
9 RRM z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
8 RRM z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
7 RMSW z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
6 RMSW z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej. uchylony
5 RMPPiSS z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
4 RMPPiSS z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
3 RRM z dnia 8 stycznia 1987 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. wygaśnięcie aktu
2 RRM z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych. wygaśnięcie aktu
1 RRM z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych. uznany za uchylony