20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1988
356 RMZiOS z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
355 RMWGzZ z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
354 RMTioSW z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
353 RMS z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym. uznany za uchylony
352 RMRLiG z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. uchylony
351 RMP z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
350 RMF z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
349 RMF z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
348 RMF z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
347 RRM z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego. uchylony
346 RRM z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
345 RRM z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie przeszacowania zasobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania. obowiązujący
344 RRM z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych. uchylony
343 RMP z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
342 RMF z dnia 28 grudnia 1988 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
341 RMF z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uznany za uchylony
340 RRM z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
339 RRM z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych. akt jednorazowy
338 RRM z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
337 RMZiOS z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
336 RMTi z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
335 RMS z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
334 RMGPiB z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
333 RMGPiB z dnia 19 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. uznany za uchylony
332 RMF z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
331 RMEN z dnia 6 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
330 RRM z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
329 RRM z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
328 U z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
327 U z dnia 23 grudnia 1988 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania. uchylony
326 U z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie Kodeksu handlowego. uchylony
325 U z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. uchylony
324 U z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. uchylony
323 OMSW z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
322 RMWGzZ z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 RMRLiG z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
320 RMF z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych. uznany za uchylony
319 RMF z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
318 RMF z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
317 RRM z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej. uznany za uchylony
316 URP z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni. akt jednorazowy
315 URP z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 17, utworzonym dla wyboru Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Krzyki. akt jednorazowy
314 Or z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonego w Genewie dnia 28 września 1984 r. bez statusu
313 PdKz1rwstzpndoddfwpmiopzpndowE(swGd2w1r z dnia obowiązujący
312 RMZiOS z dnia 14 listopada 1988 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
311 RRM z dnia 7 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. uznany za uchylony
310 RRM z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
309 RRM z dnia 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek gospodarczych, do których nie stosuje się ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. uznany za uchylony
308 URP z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie. akt jednorazowy
307 URP z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szadku. akt jednorazowy
306 URP z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 9, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Grabowie. akt jednorazowy
305 RMWGzZ z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
304 RMRLiG z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
303 RMGPiB z dnia 8 listopada 1988 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez osoby zagraniczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
302 RMF z dnia 25 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. uznany za uchylony
301 RMF z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. uchylony
300 RRM z dnia 28 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków stabilizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RRM z dnia 19 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
298 RRM z dnia 19 listopada 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
297 Or z dnia 31 października 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw, sporządzonego w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r. bez statusu
296 PowipwwszizdknppgpswPd2k1r z dnia obowiązujący
295 OMOiZN z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
294 RMSW z dnia 17 października 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą w dziedzinie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie przeciwpożarowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
293 RMS z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
292 RMEN z dnia 9 listopada 1988 r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
291 RMEN z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
290 Or z dnia 20 października 1988 r. w sprawie wejścia w życie dokumentu "Postanowienia umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej", sporządzonego w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r. bez statusu
289 U z dnia 10 listopada 1988 r. o zmianie trybu postępowania w sprawie centralnego planu rocznego oraz terminu przedstawienia projektu ustawy budżetowej na rok 1989. uznany za uchylony
288 U z dnia 10 listopada 1988 r. o uchyleniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia. akt jednorazowy
287 RMTi z dnia 21 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
286 RPRM z dnia 15 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RRM z dnia 24 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
284 RRM z dnia 20 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie. uchylony
283 RRM z dnia 17 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. akt objęty tekstem jednolitym
282 URP z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Wiżajnach. akt jednorazowy
281 URP z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 6 i 7, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Brzezinach. akt jednorazowy
280 URP z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 21, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach. akt jednorazowy
279 RMZiOS z dnia 11 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru farmaceutycznego przez terenowe organy nadzoru farmaceutycznego. uchylony
278 RMF z dnia 30 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
277 RMF z dnia 28 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. uznany za uchylony
276 RMF z dnia 22 września 1988 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. uchylony
275 RMEN z dnia 27 września 1988 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uchylony
274 RMEN z dnia 27 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
273 RRM z dnia 8 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
272 RRM z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
271 RRM z dnia 3 października 1988 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
270 RRM z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów. uchylony
269 RMZiOS z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania urzędowego spisu leków oraz innych wykazów środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
268 RMZiOS z dnia 14 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
267 RMTi z dnia 23 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
266 RMSW z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
265 RMPiPS z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
264 RMF z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu podjęcia produkcji środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz niektórych innych wyrobów. uznany za uchylony
263 RMEN z dnia 26 września 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
262 RMEN z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
261 RMEN z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze. uchylony
260 RRM z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
259 RRM z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
258 RRM z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
257 RRM z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
256 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 URP z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Karczewie. akt jednorazowy
254 U z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach. uchylony
253 RRM z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
252 RRM z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
251 RRM z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
250 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uchylony
249 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
248 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub za pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. uchylony
247 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
246 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem. uchylony
245 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. uchylony
244 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu. uchylony
243 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
242 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. uchylony
241 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
240 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa. uchylony
239 RMZiOS z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
238 RMTi z dnia 16 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
237 RMPiPS z dnia 1 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
236 RRM z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
235 RRM z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
234 URP z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 19, utworzonym dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach. akt jednorazowy
233 URP z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Tarczynie. akt jednorazowy
232 URP z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 1-6, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Kolbudach. akt jednorazowy
231 RMKiS z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
230 RMF z dnia 30 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
229 RRM z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
228 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
227 URP z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Krasnobrodzie. akt jednorazowy
226 URP z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie. akt jednorazowy
225 URP z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Andrespolu. akt jednorazowy
224 URP z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 4 i 5, utworzonych dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górowie Iławeckim. akt jednorazowy
223 Or z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r. bez statusu
222 UmRPRLaRCRLowkinpwPd3w1r z dnia obowiązujący
221 Or z dnia 2 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r. bez statusu
220 UmRPRLaRRKowkoinpwWd1c1r z dnia uchylony
219 Or z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. bez statusu
218 KopwpajlzrswWd2w1r z dnia obowiązujący
217 Or z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. bez statusu
216 KowpoajswWd2w1r z dnia obowiązujący
215 RMWGzZoF z dnia 20 maja 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych. akt jednorazowy
214 RMSWiON z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
213 RMS z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
212 RMPiPSoZiOS z dnia 20 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz DO 300 MHz. uchylony
211 RMPiPS z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 RMONiSW z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
209 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające przepisy niektórych rozporządzeń w zakresie dotyczącym służby zastępczej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej. uznany za uchylony
208 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie służby zastępczej. uchylony
207 OMON z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
206 RRM z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną. uznany za uchylony
205 RRM z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
204 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
203 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
202 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
201 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
200 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie przeprowadzania kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości oraz terenowe urzędy miar i jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
199 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uznany za uchylony
198 RMS z dnia 18 sierpnia 1988 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RRM z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
196 OMPiPS z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
195 OMF z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
194 RMZiOS z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
193 RMGPiB z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na dokonywanie przez osoby fizyczne nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność Państwa albo przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych w takich obiektach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RRM z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podatku stabilizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
190 RRM z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
189 RRM z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych. uchylony
188 RRM z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
187 RRM z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
186 RRM z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie zasad obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym. uznany za uchylony
185 Or z dnia 6 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. bez statusu
184 MKopirmswHd2k1r z dnia obowiązujący
183 OPRP z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
182 RMZiOS z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji szpitali klinicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
181 RMSW z dnia 1 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
180 RMS z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
179 RMS z dnia 28 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
178 RMF z dnia 13 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
177 RMF z dnia 7 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
176 RRM z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
175 RRM z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych. uznany za uchylony
174 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
173 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. uchylony
172 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w przemyśle węglowym i energetycznym. uchylony
171 U z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
170 U z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
169 U z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uchylony
168 U z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. uchylony
167 U z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. uchylony
166 U z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym. uchylony
165 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
164 RRM z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł. uchylony
163 OMEN z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
162 RMTi z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
161 RMON z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauk wojskowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
160 RPRM z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. wygaśnięcie aktu
159 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
158 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
157 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
156 RRM z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski. uznany za uchylony
155 RRM z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
154 RRM z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 RMS z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
152 RMS z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
151 RMPiPS z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
150 RMF z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. uchylony
149 RMF z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. uchylony
148 RRM z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy. uznany za uchylony
147 RRM z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
146 RRM z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. uchylony
145 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu. obowiązujący
144 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi. obowiązujący
143 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. obowiązujący
142 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. obowiązujący
141 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach. obowiązujący
140 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. obowiązujący
139 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Gdańskiego w Gdańsku. obowiązujący
138 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. obowiązujący
137 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie. obowiązujący
136 U z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino. uchylony
135 U z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
134 U z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. uchylony
133 U z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
132 U z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej. obowiązujący
131 U z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
130 U z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
129 U z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
128 OMEN z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
127 RMZiOS z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
126 RMTi z dnia 27 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
125 RMTi z dnia 23 maja 1988 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności. wygaśnięcie aktu
124 RRM z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RRM z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie podatków stabilizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 RRM z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
121 RMF z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
120 RRM z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
119 RMWGzZ z dnia 19 maja 1988 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ceł i pozwoleń na towary i przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz o zawieszeniu ceł na niektóre towary przywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
118 RMF z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
117 RRM z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
116 RRM z dnia 23 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
115 RRM z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki. uznany za uchylony
114 RRM z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. uznany za uchylony
113 RRM z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie przeprowadzenia w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego. wygaśnięcie aktu
112 U z dnia 26 maja 1988 r. o zmianie ustawy o cenach. uchylony
111 RMF z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz terminów jego płatności. uznany za uchylony
110 OMF z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
109 OPKPpRM z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
108 RMTi z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 RMTi z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
106 RMS z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
105 RMEN z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
104 RPRM z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
103 RRM z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
102 RRM z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. uchylony
101 Or z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji przeciw apartheidowi w sporcie, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r. bez statusu
100 MKpawsppZOONZd1g1r z dnia obowiązujący
99 RRM z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim. uchylony
98 U z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. wygaśnięcie aktu
97 RMRLiG z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
96 RMF z dnia 15 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych. uchylony
95 RRM z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
94 Or z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. bez statusu
93 UmRPRLaRZKWBiIPwspiwoipwLd8g1r z dnia uchylony
92 RMRLiG z dnia 5 kwietnia 1988 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. uchylony
91 RMF z dnia 13 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
90 RMEN z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uchylony
89 RRM z dnia 29 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
88 RRM z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
87 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej. akt jednorazowy
86 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
85 RRM z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
84 U z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych. uchylony
83 RMSW z dnia 8 kwietnia 1988 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
82 RMF z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. uchylony
81 RMF z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
80 RRM z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
79 RRM z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie wyodrębniania własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
78 RRM z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. bez statusu
77 RRM z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
76 RRM z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
75 RRM z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 RRM z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
73 RRM z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń. uznany za uchylony
72 RMTi z dnia 15 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
71 RMF z dnia 21 marca 1988 r. w sprawie wysokości odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii. uznany za uchylony
70 RRM z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
69 RRM z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. uchylony
68 RRM z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości. uchylony
67 RRM z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych. uznany za uchylony
66 Or z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r. bez statusu
65 UmPRLaCRLoppwscikpwWd5c1r z dnia obowiązujący
64 RMZiOS z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
63 RMWGzZ z dnia 19 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
62 RMS z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych. uchylony
61 RMRLiG z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. uchylony
60 RMRLiG z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
59 RMF z dnia 7 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
58 RPKPpRM z dnia 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej. obowiązujący
57 RRM z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski. uznany za uchylony
56 URP z dnia 21 marca 1988 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. wygaśnięcie aktu
55 OPRP z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
54 U z dnia 10 marca 1988 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
53 RMF z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
52 RRM z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej. uchylony
51 RRM z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
50 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
49 Or z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r. bez statusu
48 PDwsoddPeuKozisdswWd8l1rswGd1m1r z dnia obowiązujący
47 Or z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r. bez statusu
46 PEuKozisdswWd8l1rswGd1m1r z dnia obowiązujący
45 Or z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r. bez statusu
44 PEuKordswWd8l1r z dnia obowiązujący
43 Or z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. bez statusu
42 KozisdswWd8l1r z dnia obowiązujący
41 Or z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. bez statusu
40 KordswWd8l1r z dnia obowiązujący
39 Or z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
38 UmRPRLaRDRSLoupoizusoowzpodimpwCd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
37 OMF z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
36 RMZiOS z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
35 RMZiOS z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
34 RMTi z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją. uznany za uchylony
33 RMPiPS z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
32 RRM z dnia 25 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 RRM z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego. uchylony
30 RRM z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań i trybu wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
29 RRM z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
28 RMPiPS z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uznany za uchylony
27 RMPiPS z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. uchylony
26 RMPiPS z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
25 RMEN z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
24 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. uchylony
23 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych. uchylony
22 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud. uchylony
21 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego. uchylony
20 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych. uchylony
19 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. uchylony
18 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. uznany za uchylony
17 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wartościowania pracy. uchylony
16 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uznany za uchylony
15 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
14 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
13 RRM z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
12 RRM z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wypłacania przez przedsiębiorstwa państwowe nagród i premii w 1988 r. z zysku osiągniętego w 1987 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
11 RRM z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
10 OMPiPS z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
9 RMZiOS z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
8 RMS z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
7 RMPiPS z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
6 RMKiS z dnia 30 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne. uchylony
5 RMF z dnia 13 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
4 RRM z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
3 RRM z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
2 U z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. uchylony
1 Ubnr1 z dnia 21 stycznia 1988 r. wygaśnięcie aktu