20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1990
547 RMS z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów. uznany za uchylony
546 RMF z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. uchylony
545 RMF z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
544 RRM z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
543 RRM z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych. wygaśnięcie aktu
542 RRM z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
541 U z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
540 U z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
539 RRM z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
538 RMWGzZ z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. uznany za uchylony
537 RMS z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej. uznany za uchylony
536 RMS z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
535 RMS z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
534 RMS z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
533 RMS z dnia 18 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
532 RMRiG z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
531 RMPiPS z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy. uznany za uchylony
530 RMF z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyka u ubezpieczycieli zagranicznych. uchylony
529 RRM z dnia 12 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
528 U z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
527 RMF z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
526 RMF z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. uchylony
525 RMF z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uchylony
524 RMF z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia dotacji przedmiotowych między częściami budżetu centralnego w 1990 r. uznany za uchylony
523 RRM z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r. akt jednorazowy
522 RRM z dnia 17 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
521 RRM z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
520 RRM z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
519 RRM z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. obowiązujący
518 U z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. uchylony
517 U z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. obowiązujący
516 RMF z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
515 RMF z dnia 12 grudnia 1990 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego. akt jednorazowy
514 RRM z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. uchylony
513 RRM z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
512 RRM z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
511 RRM z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
510 RRM z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
509 RRM z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. obowiązujący
508 RMWGzZ z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
507 RMS z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń. uznany za uchylony
506 U z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. uchylony
505 U z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
504 U z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności. uchylony
503 U z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uchylony
502 RRM z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
501 RRM z dnia 1 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
500 RRM z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
499 OPKW z dnia 10 grudnia 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
498 U z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
497 RMZiOS z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. uznany za uchylony
496 RMZiOS z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
495 RMSW z dnia 30 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
494 RRM z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
493 RRM z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie form zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa. uchylony
492 RRM z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
491 RPRP z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów sądów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
490 Or z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
489 Or z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r. bez statusu
488 UmRRPaRKNwspiwoipwWd5c1r z dnia obowiązujący
487 RRM z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
486 RRM z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
485 RRM z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
484 RRM z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie przygotowania do rewaloryzacji emerytur i rent. obowiązujący
483 OPKW z dnia 26 listopada 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r. wygaśnięcie aktu
482 RMTiGM z dnia 5 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
481 RMPiPSoEN z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. uchylony
480 RMF z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
479 RPRM z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru na kadencję 1991-1993. obowiązujący
478 RRM z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
477 RRM z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów. uchylony
476 RRM z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
475 Or z dnia 28 września 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. bez statusu
474 APKBoODLiAswPd2l1r z dnia obowiązujący
473 RMP z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
472 RMPiPS z dnia 26 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
471 RMF z dnia 14 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
470 RRM z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
469 RRM z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach. uchylony
468 RRM z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie. uchylony
467 U z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy projektów budżetów gmin na rok 1991. wygaśnięcie aktu
466 U z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. akt objęty tekstem jednolitym
465 U z dnia 26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
464 U z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
463 RMSW z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
462 U z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
461 U z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. akt posiada tekst jednolity
460 RMWGzZ z dnia 7 listopada 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów. akt jednorazowy
459 RMGPiB z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. uchylony
458 RRM z dnia 7 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
457 RRM z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia do dnia 30 czerwca 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
456 RRM z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
455 RRM z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
454 OMPiPS z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
453 RMRWiSW z dnia 29 października 1990 r. w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem. obowiązujący
452 RMSW z dnia 29 października 1990 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
451 RMSW z dnia 29 października 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
450 RRM z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
449 RMKiS z dnia 23 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
448 RMEN z dnia 17 października 1990 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
447 RMEN z dnia 17 października 1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
446 RRM z dnia 29 października 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych. wygaśnięcie aktu
445 Or z dnia 12 października 1990 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r. bez statusu
444 UmRRPaKWEwsuopiiPKWEwRPpwBd2c1r z dnia obowiązujący
443 Or z dnia 27 września 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodową Korporacją Finansową. bez statusu
442 Or z dnia 17 września 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r. bez statusu
441 UmRPRLRKSiRZSRRwswpromnmBpwSd3c1r z dnia obowiązujący
440 Or z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. bez statusu
439 KWoPTswWd2m1r z dnia obowiązujący
438 RMTiGMoSW z dnia 3 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
437 RMF z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług. uchylony
436 RRM z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
435 RRM z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
434 RRM z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. uchylony
433 RRM z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
432 RRM z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
431 U z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
430 RM-SURM z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
429 RMSW z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
428 RMRiG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r. uznany za uchylony
427 RMEN z dnia 10 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. uchylony
426 RRM z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
425 RRM z dnia 16 października 1990 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
424 RRM z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe. uchylony
423 U z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
422 U z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
421 RPRM z dnia 10 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych. uznany za uchylony
420 RRM z dnia 5 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
419 RRM z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego wskaźnik wzrostu cen. akt jednorazowy
418 RRM z dnia 5 października 1990 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
417 U z dnia 14 września 1990 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990 oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej. uchylony
416 RMZiOS z dnia 2 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
415 RMS z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
414 RMS z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
413 RMS z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
412 RMGPiB z dnia 4 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
411 RRM z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. uchylony
410 RRM z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
409 RRM z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. uznany za uchylony
408 RRM z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. uchylony
407 OMPiPS z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
406 RMZiOS z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
405 RMS z dnia 27 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
404 RMRiG z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
403 RMF z dnia 28 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. uznany za uchylony
402 RMPiPS z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń. uznany za uchylony
401 RMEN z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
400 RRM z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
399 ZMSRP z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
398 U z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
397 U z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
396 UTK z dnia 19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
395 UTK z dnia 18 września 1990 r. w sprawie wykładni przepisu art. 121 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
394 RMS z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
393 RMF z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
392 RPRP z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
391 RPRP z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
390 U z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
389 RMSW z dnia 5 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
388 RMS z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
387 RRM z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
386 U z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych. uchylony
385 U z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. uchylony
384 UTK z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
383 RMWGzZ z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
382 RMWGzZ z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
381 RMSW z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa. wygaśnięcie aktu
380 RMS z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
379 RMS z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
378 RMS z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. obowiązujący
377 RMS z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
376 RMS z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
375 RMS z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
374 RRM z dnia 20 września 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Skarb Państwa majątku Akademii Nauk Społecznych. obowiązujący
373 RRM z dnia 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych. obowiązujący
372 Or z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. bez statusu
371 Or z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. bez statusu
370 KWooczsjswWd2m1r z dnia obowiązujący
369 Or z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. bez statusu
368 UmPRLaKSoppwskpwWd1l1r z dnia obowiązujący
367 Or z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie dnia 8 listopada 1989 r. bez statusu
366 UmPRLaKSowpioipwBd8l1r z dnia obowiązujący
365 RMTiGM z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
364 RMS z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
363 RMS z dnia 4 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
362 RMS z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
361 RMF z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
360 RMEN z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie kuratorzy oświaty i wychowania mogą powierzać dyrektorom szkół, oraz zasad refundowania szkołom kosztów prowadzenia powierzonych spraw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
359 RMZiOS z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. uchylony
358 RMWGzZ z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych. uznany za uchylony
357 RMWGzZ z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
356 RMS z dnia 23 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
355 RMPiPS z dnia 17 sierpnia 1990 r. w sprawie wartościowania pracy. obowiązujący
354 RRM z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego. obowiązujący
353 RRM z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
352 RMWGzZ z dnia 16 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
351 RMPiPS z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
350 RMF z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
349 RMF z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
348 RMF z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
347 RMF z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uchylony
346 RRM z dnia 25 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania. uchylony
345 RRM z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
344 U z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
343 OMPiPS z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
342 RMSW z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów. uchylony
341 RMP z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
340 RMF z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
339 RRM z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz Kuwejtem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
338 RRM z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
337 RRM z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych. uznany za uchylony
336 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
335 RMS z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
334 RMRiG z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
333 RMRiG z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RMPiPS z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
331 RM z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
330 RMF z dnia 10 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
329 RMEN z dnia 26 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
328 RRM z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia wypadków, warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. obowiązujący
327 RRM z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
326 RRM z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu korzystania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. uznany za uchylony
325 RRM z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
324 U z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. akt jednorazowy
323 U z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu. uchylony
322 U z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. akt objęty tekstem jednolitym
321 U z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
320 U z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym. uchylony
319 U z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw. uchylony
318 U z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
317 RMZiOS z dnia 3 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
316 RM-SURM z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
315 RRM z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
314 RRM z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek spółdzielczości mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
313 RRM z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi. uchylony
312 U z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych. uchylony
311 U z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. uchylony
310 U z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. obowiązujący
309 RMF z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
308 RMEN z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
307 U z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921. uchylony
306 U z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. obowiązujący
305 RRM z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
304 RRM z dnia 30 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
303 RRM z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stowarzyszeniom dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych przez państwo oraz na częściowe finansowanie działalności statutowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
302 RRM z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
301 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji. obowiązujący
300 U z dnia 13 lipca 1990 r. o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej. wygaśnięcie aktu
299 U z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych. uchylony
298 U z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
297 U z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. uchylony
296 RMS z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
295 RMF z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
294 RRM z dnia 18 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
293 RRM z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. wygaśnięcie aktu
292 RMS z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
291 RMRiG z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
290 RMPiPS z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
289 RM z dnia 17 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RRM z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
287 RRM z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych. wygaśnięcie aktu
286 RMTiGM z dnia 4 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RMSW z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym. uchylony
284 RMS z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
283 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. uchylony
282 RMWGzZ z dnia 17 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych. wygaśnięcie aktu
281 RMF z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości. uznany za uchylony
280 RRM z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
279 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powołania Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych oraz nadania mu statutu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
277 RRM z dnia 9 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
276 RMZiOS z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
275 RMS z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism. obowiązujący
274 RMS z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej. uznany za uchylony
273 RMS z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
272 RRM z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. uchylony
271 RRM z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych. uchylony
270 RRM z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej. obowiązujący
269 RRM z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie szczególnego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego. obowiązujący
268 Or z dnia 27 czerwca 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o informacji prawnej, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. bez statusu
267 UmPRLaKBoippwBd1g1r z dnia obowiązujący
266 RMWGzZ z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. uchylony
265 RM-SURM z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
264 RMSiON z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
263 RMF z dnia 7 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
262 RRM z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
261 RRM z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie wypłaty zaliczek na poczet waloryzacji emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. uchylony
259 OMPiPS z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów uznany za uchylony
258 U z dnia 5 lipca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji. akt jednorazowy
257 U z dnia 21 czerwca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. obowiązujący
256 U z dnia 21 czerwca 1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych. obowiązujący
255 U z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. obowiązujący
254 RMF z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania dotacji przedmiotowych. uznany za uchylony
253 U z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego. obowiązujący
252 U z dnia 8 czerwca 1990 r. o przywróceniu Akademii Wychowania Fizycznego nazwy "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie". obowiązujący
251 U z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy. obowiązujący
250 U z dnia 7 czerwca 1990 r. o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. uchylony
249 RM-SURM z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uznany za uchylony
248 RRM z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
247 RRM z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
246 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
245 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
244 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. uchylony
243 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
242 RRM z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen. akt jednorazowy
241 RRM z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
240 RRM z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
239 RRM z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
238 RRM z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
237 RMZiOS z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
236 RMSW z dnia 4 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych. uznany za uchylony
235 RMRiG z dnia 31 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
234 RMRiG z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
233 RMF z dnia 21 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
232 RMF z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
231 RMF z dnia 18 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
230 RRM z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych. obowiązujący
229 UTK z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy uznany za uchylony
228 RMS z dnia 11 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
227 RMRW z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
226 RMPiPS z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
225 RMF z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
224 RMF z dnia 7 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 U z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. uchylony
222 U z dnia 10 maja 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne. uchylony
221 OrwswwUmRPRLaRRFwspiwoipwPd1l1r z dnia bez statusu
220 UmRPRLaRRFwspiwoipwPd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
219 Or z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. bez statusu
218 UmRPRLaRKSwspiwoiswWd1p1r z dnia uchylony
217 Or z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. bez statusu
216 UmRPRLaRKwsupowzpodimswWd4m1r z dnia obowiązujący
215 Or z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 1989 r. bez statusu
214 UmPRLaEWGwshowhigswWd1w1r z dnia obowiązujący
213 RMZiOS z dnia 2 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
212 RMWGzZ z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RMS z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
210 RMPiPS z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalenia inwalidztwa. uchylony
209 RRM z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
208 RRM z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej. uchylony
207 RMKiS z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
206 U z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
205 RMZiOS z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. uznany za uchylony
204 RMF z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RMF z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. uznany za uchylony
202 RMEN z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
201 U z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
200 U z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy. uchylony
199 U z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw. obowiązujący
198 U z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
197 U z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela. obowiązujący
196 RMGPiB z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. uchylony
195 RMGPiB z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. uznany za uchylony
194 RMZiOS z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy. uznany za uchylony
193 RMF z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. akt jednorazowy
192 RRM z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 U z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
190 U z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. uchylony
189 UTK z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 1 i 3 ustawy uznany za uchylony
188 RM-SURM z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie. akt jednorazowy
187 RMS z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną. uchylony
186 RMON z dnia 12 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
185 RMF z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług. uchylony
184 RRM z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
183 RRM z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
182 RRM z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
181 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. uchylony
180 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa. uchylony
179 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. akt posiada tekst jednolity
178 RMZiOS z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze dokonujący zabiegu przerywania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
177 RMWGzZ z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie uprawnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na wywóz ziemniaków. wygaśnięcie aktu
176 RRM z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
175 U z dnia 27 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
174 U z dnia 26 kwietnia 1990 r. o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniu czynności wyborczych. uchylony
173 U z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe. obowiązujący
172 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej. uchylony
171 U z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
170 RMZiOS z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
169 RMF z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie opłacania podatku dochodowego od przychodów osób trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
168 RRM z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży. uznany za uchylony
167 RRM z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen. akt jednorazowy
166 RRM z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r. uznany za uchylony
165 RRM z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
164 RRM z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad dysponowania w 1990 r. przez podmioty gospodarcze i inne osoby krajowe prawne należnościami z tytułu działalności gospodarczej wyrażonymi w jednostkach rozrachunkowych. uznany za uchylony
163 RRM z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
162 RRM z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
161 U z dnia 11 kwietnia 1990 r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r. wygaśnięcie aktu
160 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. obowiązujący
159 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski. obowiązujący
158 UTK z dnia 4 kwietnia 1990 r. uznany za uchylony
157 RMS z dnia 13 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego. uchylony
156 RMF z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uchylony
155 RRM z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego. uchylony
154 RRM z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
153 OMS z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
152 OMF z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
151 RRM z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego. uchylony
150 RRM z dnia 10 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 U z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. uchylony
148 RMZiOS z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
147 RMF z dnia 30 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
146 RRM z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
145 RRM z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RMS z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim. uznany za uchylony
143 RMS z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich. uchylony
142 RMPiPS z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie trybu wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodowych. obowiązujący
141 RMF z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
140 RMEN z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
139 RRM z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
138 OMS z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
137 RMTiGM z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
136 RMSW z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie spisów wyborców do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 RMPiPS z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
134 RMKiS z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
133 RMF z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
132 RRM z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych. uchylony
131 RRM z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
130 RRM z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uznany za uchylony
129 RRM z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego. uznany za uchylony
128 ZPRP z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RMSW z dnia 28 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
126 U z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. obowiązujący
125 U z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". uchylony
124 U z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. uchylony
123 U z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
122 RMF z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
121 U z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. obowiązujący
120 U z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich. uchylony
119 RMS z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
118 RMPiPS z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. uznany za uchylony
117 RMPiPS z dnia 6 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych. uznany za uchylony
116 RRM z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r. uznany za uchylony
115 RRM z dnia 19 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
114 RRM z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
113 RRM z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
112 RRM z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
111 RMPiPS z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. uznany za uchylony
110 RMOZNiL z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 RMF z dnia 16 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RMF z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 RMF z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
106 RMF z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
105 RRM z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii. uchylony
104 RRM z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
103 RRM z dnia 5 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
102 RMPiPS z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uznany za uchylony
101 ZPRM z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin. akt jednorazowy
100 RRM z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w bankach. uznany za uchylony
99 U z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
98 U z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy. uchylony
97 RRM z dnia 10 marca 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia praw i obowiązków majątkowych Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przez Skarb Państwa. obowiązujący
96 U z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
95 U z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym akt posiada tekst jednolity
94 U z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
93 RMSW z dnia 6 lutego 1990 r. w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych. uznany za uchylony
92 RMOZNiL z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. uznany za uchylony
91 RMF z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
90 U z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. wygaśnięcie aktu
89 U z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
88 U z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
87 U z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe. akt objęty tekstem jednolitym
86 U z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. akt objęty tekstem jednolitym
85 U z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego. uchylony
84 U z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. uchylony
83 USRP z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. wygaśnięcie aktu
82 Ubnr1 z dnia 23 lutego 1990 r. wygaśnięcie aktu
81 RMTiGM z dnia 16 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
80 RMF z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
79 RMF z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
78 RMF z dnia 15 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
77 RRM z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
76 RRM z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
75 OMGPiB z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
74 OPRM z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie bez statusu
73 RPKdSNiPTpRM z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 RMRiG z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RMONiSW z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
70 RRM z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r. wygaśnięcie aktu
69 RRM z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r. uchylony
68 OPTK z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług obowiązujący
67 RMS z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
66 RM z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
65 RMF z dnia 10 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
64 RMF z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
63 RMF z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. akt jednorazowy
62 RMF z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 U z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
60 U z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
59 U z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
58 U z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
57 OPRM z dnia 9 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędów w ustawie bez statusu
56 RMRiG z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RMPiPS z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy. uchylony
54 RMKiS z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
53 RRM z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych. uchylony
52 RRM z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
51 RRM z dnia 5 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
50 RRM z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu. obowiązujący
49 Or z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r. bez statusu
48 UmRPRLaRRKopiwoiswSd1l1r z dnia obowiązujący
47 Or z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r. bez statusu
46 UmRPRLaRRIwsupoizusoowzpodswWd2c1r z dnia obowiązujący
45 Or z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r. bez statusu
44 EKKswPd1g1r z dnia obowiązujący
43 RMZiOS z dnia 30 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
42 RMF z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne. uchylony
41 RRM z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
40 RMZiOS z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. uchylony
39 RMTiGM z dnia 16 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. akt jednorazowy
38 RMEN z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
37 U z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. akt objęty tekstem jednolitym
36 U z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
35 U z dnia 19 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
34 U z dnia 16 listopada 1989 r. o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi. uchylony
33 RMZiOS z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
32 RMF z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
31 RMF z dnia 26 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
30 RMF z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
29 RRM z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 RRM z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych. uznany za uchylony
27 RMPiPS z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. uchylony
26 RRM z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni. akt jednorazowy
25 RRM z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r. wygaśnięcie aktu
24 RRM z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
23 RRM z dnia 18 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych. uchylony
22 RRM z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uchylony
21 RRM z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym. uchylony
20 RRM z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 U z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
18 RMF z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego. obowiązujący
17 RRM z dnia 12 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
16 U z dnia 1 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
15 RMS z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie warunków przyjęcia na stanowisko radcy i sekretarza notarialnego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza notarialnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RMS z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych. uznany za uchylony
13 RMPiPS z dnia 8 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
12 RMF z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uznany za uchylony
11 RMF z dnia 30 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
10 RMEN z dnia 19 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. uchylony
9 RRM z dnia 6 stycznia 1990 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i postępu technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RMWGzZ z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
7 RMWGzZ z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
6 RMWGzZ z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. uchylony
5 RMWGzZ z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów. uchylony
4 RMF z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
3 RRM z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r. akt jednorazowy
2 RRM z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
1 RRM z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r. wygaśnięcie aktu