20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547 547 WDU19900920547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 546 546 WDU19900920546 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 545 545 WDU19900920545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 544 WDU19900920544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 543 543 WDU19900920543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 542 542 WDU19900920542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 541 541 WDU19900920541 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 540 540 WDU19900920540 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 91 poz. 539 539 WDU19900910539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 538 538 WDU19900900538 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 537 537 WDU19900900537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 536 536 WDU19900900536 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 535 535 WDU19900900535 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 534 534 WDU19900900534 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 533 533 WDU19900900533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 532 532 WDU19900900532 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 531 531 WDU19900900531 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 530 530 WDU19900900530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyka u ubezpieczycieli zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 529 529 WDU19900900529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 528 528 WDU19900900528 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 527 527 WDU19900890527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 526 526 WDU19900890526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 525 525 WDU19900890525 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 524 524 WDU19900890524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia dotacji przedmiotowych między częściami budżetu centralnego w 1990 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 523 523 WDU19900890523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 522 522 WDU19900890522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 521 521 WDU19900890521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520 520 WDU19900890520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 519 519 WDU19900890519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 518 WDU19900890518 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 517 517 WDU19900890517 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 516 516 WDU19900880516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 515 515 WDU19900880515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 514 514 WDU19900880514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 513 513 WDU19900880513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 512 512 WDU19900880512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 511 511 WDU19900880511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 510 510 WDU19900880510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 509 509 WDU19900880509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 508 508 WDU19900870508 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 507 507 WDU19900870507 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506 506 WDU19900870506 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505 505 WDU19900870505 Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 504 WDU19900860504 Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności. uchylony
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 503 503 WDU19900860503 Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 502 502 WDU19900850502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 501 501 WDU19900850501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 500 500 WDU19900850500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 499 499 WDU19900850499 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 498 498 WDU19900850498 Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 497 497 WDU19900840497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 496 496 WDU19900840496 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 495 495 WDU19900840495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 494 494 WDU19900840494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 493 493 WDU19900840493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie form zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 492 492 WDU19900840492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 491 491 WDU19900840491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów sądów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 490 490 WDU19900840490 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 489 489 WDU19900840489 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 488 488 WDU19900840488 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 487 487 WDU19900830487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 486 486 WDU19900830486 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 485 485 WDU19900830485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 484 484 WDU19900830484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie przygotowania do rewaloryzacji emerytur i rent. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 483 483 WDU19900830483 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 482 482 WDU19900820482 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 481 481 WDU19900820481 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 480 480 WDU19900820480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 479 479 WDU19900820479 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru na kadencję 1991-1993. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 478 478 WDU19900820478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 477 477 WDU19900820477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 476 476 WDU19900820476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 475 475 WDU19900820475 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474 474 WDU19900820474 Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473 473 WDU19900810473 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 472 472 WDU19900800472 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 471 471 WDU19900800471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 470 470 WDU19900800470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 469 469 WDU19900800469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 468 468 WDU19900800468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie. uchylony
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 467 467 WDU19900790467 Ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy projektów budżetów gmin na rok 1991. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 466 466 WDU19900790466 Ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 465 465 WDU19900790465 Ustawa z dnia 26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 464 WDU19900790464 Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 463 463 WDU19900780463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 462 WDU19900780462 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461 461 WDU19900780461 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 460 460 WDU19900770460 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 listopada 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 459 459 WDU19900770459 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. uchylony
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 458 458 WDU19900770458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 457 457 WDU19900770457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia do dnia 30 czerwca 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 456 456 WDU19900770456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 455 455 WDU19900770455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 454 454 WDU19900760454 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 453 453 WDU19900760453 Rozporządzenie Ministrów Rynku Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 452 452 WDU19900760452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 451 451 WDU19900760451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 450 450 WDU19900760450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 449 449 WDU19900750449 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 448 448 WDU19900750448 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 447 447 WDU19900750447 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 446 446 WDU19900750446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 445 445 WDU19900750445 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1990 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 444 444 WDU19900750444 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 443 443 WDU19900740443 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodową Korporacją Finansową. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 442 442 WDU19900740442 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 441 441 WDU19900740441 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na morzu Bałtyckim, podpisana w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 440 440 WDU19900740440 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439 439 WDU19900740439 Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 438 438 WDU19900730438 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 437 437 WDU19900730437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług. uchylony
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436 436 WDU19900730436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 435 435 WDU19900730435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 434 434 WDU19900730434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 433 433 WDU19900730433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 432 432 WDU19900730432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 431 431 WDU19900730431 Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 430 430 WDU19900720430 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 429 429 WDU19900720429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 428 428 WDU19900720428 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 427 427 WDU19900720427 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 426 426 WDU19900720426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 425 425 WDU19900720425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 424 424 WDU19900720424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 423 423 WDU19900720423 Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 422 422 WDU19900720422 Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 421 421 WDU19900710421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 420 420 WDU19900710420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 419 419 WDU19900710419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego wskaźnik wzrostu cen. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 418 418 WDU19900710418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 417 417 WDU19900710417 Ustawa z dnia 14 września 1990 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990 oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 416 416 WDU19900700416 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 415 415 WDU19900700415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 414 414 WDU19900700414 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 413 413 WDU19900700413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 412 412 WDU19900700412 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 411 411 WDU19900700411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 410 410 WDU19900700410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 409 409 WDU19900700409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 408 408 WDU19900700408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. uchylony
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 407 407 WDU19900690407 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 406 406 WDU19900690406 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 405 405 WDU19900690405 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 404 404 WDU19900690404 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 403 403 WDU19900690403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 402 402 WDU19900680402 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 401 401 WDU19900680401 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 400 400 WDU19900680400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 399 399 WDU19900680399 Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 67 poz. 398 398 WDU19900670398 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 67 poz. 397 397 WDU19900670397 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 396 396 WDU19900660396 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 395 395 WDU19900660395 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 1990 r. w sprawie wykładni przepisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 394 394 WDU19900660394 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 393 393 WDU19900660393 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 392 392 WDU19900660392 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 391 391 WDU19900660391 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 390 390 WDU19900660390 Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 389 389 WDU19900650389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 388 388 WDU19900650388 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 387 387 WDU19900650387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386 386 WDU19900650386 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385 385 WDU19900650385 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 384 384 WDU19900640384 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 383 383 WDU19900640383 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 382 382 WDU19900640382 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 381 381 WDU19900640381 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 380 380 WDU19900640380 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 379 379 WDU19900640379 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 378 378 WDU19900640378 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 377 377 WDU19900640377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 376 376 WDU19900640376 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 375 375 WDU19900640375 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 374 374 WDU19900640374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Skarb Państwa majątku Akademii Nauk Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 373 373 WDU19900640373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 372 372 WDU19900630372 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 371 371 WDU19900630371 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 370 370 WDU19900630370 Konwencja Wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 369 369 WDU19900630369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 368 368 WDU19900630368 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 367 367 WDU19900630367 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie dnia 8 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 366 366 WDU19900630366 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w Bernie dnia 8 listopada 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 365 365 WDU19900620365 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 364 364 WDU19900620364 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 363 363 WDU19900620363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 362 362 WDU19900620362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 361 361 WDU19900620361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 360 360 WDU19900620360 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie kuratorzy oświaty i wychowania mogą powierzać dyrektorom szkół, oraz zasad refundowania szkołom kosztów prowadzenia powierzonych spraw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 359 359 WDU19900610359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 358 358 WDU19900610358 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 357 357 WDU19900610357 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 356 356 WDU19900610356 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 355 355 WDU19900610355 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1990 r. w sprawie wartościowania pracy. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 354 354 WDU19900610354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 353 353 WDU19900610353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 352 352 WDU19900600352 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 351 351 WDU19900600351 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 350 350 WDU19900600350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 349 349 WDU19900600349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 348 348 WDU19900600348 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 347 347 WDU19900600347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 346 346 WDU19900600346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 345 345 WDU19900600345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344 344 WDU19900590344 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 343 343 WDU19900580343 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 342 342 WDU19900580342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 341 341 WDU19900580341 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 340 340 WDU19900570340 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 339 339 WDU19900570339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz Kuwejtem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338 338 WDU19900570338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 337 337 WDU19900570337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 336 336 WDU19900570336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 335 335 WDU19900560335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 334 334 WDU19900560334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 333 333 WDU19900560333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 332 332 WDU19900560332 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 331 331 WDU19900560331 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 330 330 WDU19900560330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 329 329 WDU19900560329 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 328 328 WDU19900560328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia wypadków, warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 327 327 WDU19900560327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 326 326 WDU19900560326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu korzystania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 325 325 WDU19900560325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 324 324 WDU19900560324 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323 323 WDU19900560323 Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu. uchylony
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 322 322 WDU19900560322 Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321 321 WDU19900550321 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 320 320 WDU19900550320 Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 319 319 WDU19900550319 Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 318 318 WDU19900550318 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 317 317 WDU19900540317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 316 316 WDU19900540316 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 315 315 WDU19900540315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 314 314 WDU19900540314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek spółdzielczości mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 313 313 WDU19900540313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 312 312 WDU19900540312 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 311 311 WDU19900540311 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. uchylony
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310 310 WDU19900540310 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 309 309 WDU19900530309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 308 308 WDU19900530308 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 307 307 WDU19900530307 Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921. uchylony
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 306 WDU19900530306 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 52 poz. 305 305 WDU19900520305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 304 304 WDU19900510304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 303 303 WDU19900510303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stowarzyszeniom dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych przez państwo oraz na częściowe finansowanie działalności statutowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 302 302 WDU19900510302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 301 301 WDU19900510301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 300 300 WDU19900510300 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 299 299 WDU19900510299 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298 298 WDU19900510298 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297 297 WDU19900510297 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. uchylony
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 296 296 WDU19900500296 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295 295 WDU19900500295 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 294 294 WDU19900500294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 293 293 WDU19900500293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 292 292 WDU19900490292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 291 291 WDU19900490291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 290 290 WDU19900490290 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 289 289 WDU19900490289 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 288 288 WDU19900490288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 287 287 WDU19900490287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 286 286 WDU19900480286 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 285 285 WDU19900480285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 284 WDU19900480284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 283 283 WDU19900480283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 282 282 WDU19900470282 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 281 281 WDU19900470281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 280 280 WDU19900470280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 279 279 WDU19900470279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powołania Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych oraz nadania mu statutu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 278 278 WDU19900470278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 277 277 WDU19900470277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 276 276 WDU19900460276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 275 275 WDU19900460275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 274 274 WDU19900460274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 273 273 WDU19900460273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 272 272 WDU19900460272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 271 271 WDU19900460271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 270 270 WDU19900460270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 269 269 WDU19900460269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie szczególnego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 268 268 WDU19900460268 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o informacji prawnej, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 267 267 WDU19900460267 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o informacji prawnej podpisana w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 266 266 WDU19900450266 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 265 265 WDU19900450265 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 264 264 WDU19900450264 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 263 263 WDU19900450263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 262 262 WDU19900450262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 261 261 WDU19900450261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie wypłaty zaliczek na poczet waloryzacji emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 260 260 WDU19900450260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. uchylony
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 259 WDU19900440259 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 258 258 WDU19900440258 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 257 257 WDU19900440257 Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 256 256 WDU19900440256 Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 255 255 WDU19900440255 Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 254 254 WDU19900430254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania dotacji przedmiotowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 253 253 WDU19900430253 Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 252 252 WDU19900430252 Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o przywróceniu Akademii Wychowania Fizycznego nazwy "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie". obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 251 251 WDU19900430251 Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 250 250 WDU19900430250 Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 249 249 WDU19900420249 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 248 248 WDU19900420248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 247 247 WDU19900420247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 246 246 WDU19900420246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 245 245 WDU19900420245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 244 244 WDU19900420244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 243 243 WDU19900420243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 242 242 WDU19900410242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 241 241 WDU19900410241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 240 240 WDU19900410240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 239 239 WDU19900410239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 238 238 WDU19900410238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 237 237 WDU19900400237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 236 236 WDU19900400236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 235 235 WDU19900400235 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 234 234 WDU19900400234 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 233 233 WDU19900400233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 232 232 WDU19900400232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 231 231 WDU19900400231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 230 230 WDU19900400230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 229 229 WDU19900390229 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 228 228 WDU19900390228 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 227 227 WDU19900390227 Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 226 226 WDU19900390226 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 225 225 WDU19900390225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 224 224 WDU19900390224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 223 223 WDU19900390223 Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 222 222 WDU19900390222 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 221 221 WDU19900380221 Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 220 220 WDU19900380220 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 219 219 WDU19900380219 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 218 218 WDU19900380218 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 217 217 WDU19900380217 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 216 216 WDU19900380216 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 215 215 WDU19900380215 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214 214 WDU19900380214 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 19 września 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 213 213 WDU19900370213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 212 212 WDU19900370212 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 211 211 WDU19900370211 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 210 210 WDU19900370210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalenia inwalidztwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 209 209 WDU19900370209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 208 208 WDU19900370208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 207 207 WDU19900360207 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 206 206 WDU19900360206 Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 205 205 WDU19900350205 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 204 204 WDU19900350204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 203 203 WDU19900350203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 202 202 WDU19900350202 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 201 201 WDU19900340201 Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 200 200 WDU19900340200 Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199 199 WDU19900340199 Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 198 WDU19900340198 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 197 197 WDU19900340197 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 33 poz. 196 196 WDU19900330196 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 33 poz. 195 195 WDU19900330195 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 194 194 WDU19900320194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 193 193 WDU19900320193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 192 192 WDU19900320192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 191 WDU19900320191 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 190 190 WDU19900320190 Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 189 189 WDU19900310189 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 188 188 WDU19900310188 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 187 187 WDU19900310187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną. uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 186 186 WDU19900310186 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 185 185 WDU19900310185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług. uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 184 184 WDU19900310184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 183 183 WDU19900310183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 182 182 WDU19900310182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 181 181 WDU19900300181 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180 180 WDU19900300180 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 179 WDU19900300179 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 178 178 WDU19900290178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze dokonujący zabiegu przerywania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 177 177 WDU19900290177 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie uprawnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na wywóz ziemniaków. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 176 176 WDU19900290176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 175 175 WDU19900290175 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 174 174 WDU19900290174 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1990 r. o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniu czynności wyborczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 173 173 WDU19900290173 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 172 172 WDU19900290172 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 171 171 WDU19900290171 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 170 170 WDU19900280170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 169 169 WDU19900280169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie opłacania podatku dochodowego od przychodów osób trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 168 168 WDU19900280168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 167 167 WDU19900280167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 166 166 WDU19900280166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 165 165 WDU19900280165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 164 164 WDU19900280164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad dysponowania w 1990 r. przez podmioty gospodarcze i inne osoby krajowe prawne należnościami z tytułu działalności gospodarczej wyrażonymi w jednostkach rozrachunkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 163 163 WDU19900280163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 162 162 WDU19900280162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 161 161 WDU19900280161 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160 160 WDU19900280160 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159 159 WDU19900280159 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 158 158 WDU19900270158 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 1990 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 157 157 WDU19900270157 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 156 156 WDU19900270156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uchylony
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 155 155 WDU19900270155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 154 154 WDU19900270154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 153 WDU19900260153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 152 152 WDU19900260152 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 151 151 WDU19900260151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 150 150 WDU19900260150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 149 149 WDU19900260149 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 148 148 WDU19900250148 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 147 147 WDU19900250147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 146 146 WDU19900250146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 145 145 WDU19900250145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 144 144 WDU19900240144 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 143 143 WDU19900240143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 142 142 WDU19900240142 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie trybu wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodowych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 141 141 WDU19900240141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 140 140 WDU19900240140 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 139 139 WDU19900240139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 138 WDU19900230138 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 137 137 WDU19900220137 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 136 136 WDU19900220136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie spisów wyborców do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 135 135 WDU19900220135 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 134 134 WDU19900220134 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 133 133 WDU19900220133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 132 132 WDU19900220132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 131 131 WDU19900220131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 130 130 WDU19900220130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 129 129 WDU19900220129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 128 128 WDU19900220128 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 127 127 WDU19900210127 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 126 126 WDU19900210126 Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 125 125 WDU19900210125 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". uchylony
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124 124 WDU19900210124 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 123 WDU19900210123 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 122 122 WDU19900200122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 121 121 WDU19900200121 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 120 120 WDU19900200120 Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich. uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 119 119 WDU19900190119 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 118 118 WDU19900190118 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 117 117 WDU19900190117 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 116 116 WDU19900190116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 115 115 WDU19900190115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 114 114 WDU19900190114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 113 113 WDU19900190113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 112 112 WDU19900190112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 111 111 WDU19900180111 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 110 110 WDU19900180110 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 109 109 WDU19900180109 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 108 108 WDU19900180108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 107 107 WDU19900180107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 106 106 WDU19900180106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 105 105 WDU19900180105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii. uchylony
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 104 104 WDU19900180104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 103 103 WDU19900180103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 102 102 WDU19900170102 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 101 101 WDU19900170101 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 100 100 WDU19900170100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w bankach. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 99 99 WDU19900170099 Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 98 98 WDU19900170098 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 97 97 WDU19900160097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia praw i obowiązków majątkowych Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przez Skarb Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96 96 WDU19900160096 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 95 WDU19900160095 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 94 94 WDU19900160094 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 15 poz. 93 93 WDU19900150093 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1990 r. w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 15 poz. 92 92 WDU19900150092 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 91 91 WDU19900140091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 90 90 WDU19900140090 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 89 89 WDU19900140089 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 88 WDU19900140088 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 87 87 WDU19900140087 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 86 86 WDU19900140086 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 85 85 WDU19900140085 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 84 84 WDU19900140084 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 83 83 WDU19900130083 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 82 82 WDU19900130082 Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 81 81 WDU19900120081 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 80 80 WDU19900120080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 79 79 WDU19900120079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 78 78 WDU19900120078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 77 77 WDU19900120077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 76 76 WDU19900120076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 75 75 WDU19900110075 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 74 74 WDU19900110074 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 73 73 WDU19900110073 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 72 72 WDU19900110072 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 71 71 WDU19900110071 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 70 70 WDU19900110070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 69 69 WDU19900110069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 68 68 WDU19900100068 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 67 67 WDU19900100067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 66 66 WDU19900100066 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 65 65 WDU19900100065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 64 64 WDU19900100064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 63 63 WDU19900100063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 62 62 WDU19900100062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 61 61 WDU19900100061 Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60 60 WDU19900100060 Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 59 59 WDU19900100059 Ustawa z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 58 WDU19900100058 Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 57 57 WDU19900090057 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 56 56 WDU19900090056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 55 55 WDU19900090055 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 54 54 WDU19900090054 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 53 53 WDU19900090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 52 52 WDU19900090052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 51 51 WDU19900090051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 50 50 WDU19900090050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 49 49 WDU19900080049 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48 48 WDU19900080048 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 47 47 WDU19900080047 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 46 46 WDU19900080046 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 45 45 WDU19900080045 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 44 44 WDU19900080044 Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 43 43 WDU19900070043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 42 42 WDU19900070042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 41 41 WDU19900070041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40 40 WDU19900060040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 39 39 WDU19900060039 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 38 38 WDU19900060038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 37 37 WDU19900060037 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36 36 WDU19900060036 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 35 35 WDU19900060035 Ustawa z dnia 19 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 34 34 WDU19900060034 Ustawa z dnia 16 listopada 1989 r. o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi. uchylony
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 33 33 WDU19900050033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 32 32 WDU19900050032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 31 31 WDU19900050031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 30 30 WDU19900050030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 29 29 WDU19900050029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 28 28 WDU19900050028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 27 27 WDU19900040027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 26 26 WDU19900040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 25 25 WDU19900040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 24 24 WDU19900040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 23 23 WDU19900040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 22 22 WDU19900040022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uchylony
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 21 21 WDU19900040021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20 20 WDU19900040020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 19 WDU19900040019 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 18 18 WDU19900030018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego. obowiązujący
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 17 17 WDU19900030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 16 16 WDU19900030016 Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 15 15 WDU19900020015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie warunków przyjęcia na stanowisko radcy i sekretarza notarialnego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza notarialnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 14 14 WDU19900020014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 13 13 WDU19900020013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12 12 WDU19900020012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 11 11 WDU19900020011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 10 10 WDU19900020010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 9 9 WDU19900020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1990 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i postępu technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 8 8 WDU19900010008 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 7 7 WDU19900010007 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 6 6 WDU19900010006 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. uchylony
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 5 5 WDU19900010005 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 4 WDU19900010004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 3 3 WDU19900010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 2 2 WDU19900010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 1 1 WDU19900010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r. wygaśnięcie aktu