20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 561 561 WDU19911250561 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 560 560 WDU19911250560 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 559 559 WDU19911250559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 558 558 WDU19911250558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 557 557 WDU19911250557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi. uchylony
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 556 556 WDU19911250556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 555 555 WDU19911250555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 554 554 WDU19911240554 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 553 553 WDU19911240553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 552 552 WDU19911240552 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 551 551 WDU19911240551 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 550 550 WDU19911240550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 549 549 WDU19911240549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r. uchylony
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 548 548 WDU19911240548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 547 547 WDU19911230547 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546 546 WDU19911230546 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 545 545 WDU19911230545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 544 544 WDU19911230544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 543 543 WDU19911220543 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 542 542 WDU19911220542 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 541 541 WDU19911220541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 540 540 WDU19911220540 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 539 539 WDU19911220539 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 538 538 WDU19911220538 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 537 537 WDU19911220537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 536 536 WDU19911210536 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1991 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 535 535 WDU19911210535 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 534 534 WDU19911210534 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 533 533 WDU19911210533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 532 532 WDU19911210532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531 531 WDU19911210531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 530 530 WDU19911210530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 529 529 WDU19911210529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 528 528 WDU19911210528 Ustawa z dnia 18 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 527 527 WDU19911200527 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 526 WDU19911200526 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 525 525 WDU19911200525 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 524 524 WDU19911200524 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach dnia 20 listopada 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 523 523 WDU19911190523 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 522 522 WDU19911190522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie trybu i zasad przekształcenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz przejęcia przez tę spółkę zobowiązań z tytułu zawartych ubezpieczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 521 521 WDU19911190521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 520 520 WDU19911190520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 519 519 WDU19911190519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 518 518 WDU19911190518 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517 517 WDU19911190517 Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 516 516 WDU19911190516 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515 515 WDU19911190515 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 514 514 WDU19911190514 Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 513 513 WDU19911190513 Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1991 nr 118 poz. 512 512 WDU19911180512 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511 511 WDU19911170511 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 510 510 WDU19911170510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 509 509 WDU19911170509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 508 508 WDU19911170508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa. uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 507 507 WDU19911160507 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 506 506 WDU19911160506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 505 505 WDU19911160505 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 listopada 1991 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 504 504 WDU19911160504 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 503 503 WDU19911160503 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 502 WDU19911160502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 501 501 WDU19911160501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 500 500 WDU19911160500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 499 499 WDU19911150499 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 498 498 WDU19911150498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497 497 WDU19911150497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 496 WDU19911150496 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 495 495 WDU19911140495 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 494 494 WDU19911140494 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 493 WDU19911140493 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 492 WDU19911140492 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. uchylony
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 491 WDU19911130491 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 490 WDU19911120490 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 489 489 WDU19911120489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1992 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 488 488 WDU19911120488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 487 487 WDU19911120487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 486 486 WDU19911120486 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 485 485 WDU19911120485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 484 484 WDU19911120484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 483 483 WDU19911120483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 482 482 WDU19911120482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 481 481 WDU19911110481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 480 WDU19911110480 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 479 479 WDU19911100479 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 478 WDU19911100478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 477 477 WDU19911100477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów banków zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 476 476 WDU19911100476 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Płocku. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475 475 WDU19911100475 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 474 474 WDU19911100474 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 473 473 WDU19911100473 Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 472 472 WDU19911100472 Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 471 WDU19911090471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 470 WDU19911090470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 469 469 WDU19911080469 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 468 468 WDU19911080468 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 467 467 WDU19911070467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ilości leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 466 466 WDU19911070466 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 465 465 WDU19911070465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 464 WDU19911070464 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 463 463 WDU19911070463 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 462 462 WDU19911070462 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o kolejach i ustawy - Prawo przewozowe. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 461 461 WDU19911070461 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 460 460 WDU19911070460 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459 459 WDU19911070459 Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 458 458 WDU19911070458 Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457 457 WDU19911060457 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 456 456 WDU19911050456 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 455 455 WDU19911050455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 454 454 WDU19911050454 Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 453 453 WDU19911050453 Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 452 WDU19911050452 Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 451 451 WDU19911050451 Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 1991 nr 104 poz. 450 450 WDU19911040450 Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 449 449 WDU19911030449 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 448 448 WDU19911030448 Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 447 447 WDU19911030447 Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 446 446 WDU19911030446 Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 102 poz. 445 445 WDU19911020445 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 444 WDU19911010444 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 443 443 WDU19911000443 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 442 WDU19911000442 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 99 poz. 441 441 WDU19910990441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1991 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 99 poz. 440 440 WDU19910990440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 439 439 WDU19910980439 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 438 438 WDU19910980438 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 437 437 WDU19910980437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 436 436 WDU19910980436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 435 WDU19910980435 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434 434 WDU19910980434 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 433 433 WDU19910980433 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 432 432 WDU19910980432 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 431 431 WDU19910970431 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 430 430 WDU19910970430 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 429 429 WDU19910970429 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 428 428 WDU19910960428 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 427 WDU19910960427 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 426 426 WDU19910950426 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 425 WDU19910950425 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 424 424 WDU19910940424 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 423 423 WDU19910940423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422 422 WDU19910940422 Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. uchylony
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 421 421 WDU19910940421 Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 420 420 WDU19910940420 Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". uchylony
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 419 419 WDU19910940419 Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 418 418 WDU19910940418 Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 417 WDU19910930417 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 416 416 WDU19910930416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawniania turystyki w strefie nadgranicznej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 415 415 WDU19910930415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 414 414 WDU19910930414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 413 413 WDU19910930413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 412 412 WDU19910930412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 411 411 WDU19910920411 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 410 410 WDU19910920410 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 409 WDU19910920409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 408 WDU19910910408 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 407 407 WDU19910900407 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wykładni art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 406 406 WDU19910900406 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych, ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405 405 WDU19910900405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 404 404 WDU19910890404 Obwieszczenie Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 403 WDU19910890403 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 402 402 WDU19910880402 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 401 401 WDU19910880401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 400 WDU19910880400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 399 399 WDU19910870399 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 398 398 WDU19910870398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 397 397 WDU19910870397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 396 WDU19910870396 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 395 395 WDU19910860395 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 125 w związku z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 394 394 WDU19910860394 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 393 WDU19910860393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 392 392 WDU19910860392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1991 r. w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 391 391 WDU19910860391 Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 390 WDU19910850390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 389 389 WDU19910850389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 388 388 WDU19910850388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 387 387 WDU19910850387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 386 386 WDU19910850386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1991 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysoko-prężnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 385 385 WDU19910840385 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 384 384 WDU19910840384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 383 383 WDU19910840383 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 382 382 WDU19910840382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1991 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 381 381 WDU19910840381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1991 r. w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 380 WDU19910840380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 379 379 WDU19910830379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 378 378 WDU19910830378 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 377 377 WDU19910830377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 376 376 WDU19910830376 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 375 375 WDU19910830375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 374 WDU19910830374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 373 373 WDU19910830373 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 372 372 WDU19910830372 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 371 WDU19910830371 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 370 370 WDU19910820370 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 369 369 WDU19910820369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 368 368 WDU19910820368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 367 367 WDU19910820367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 366 366 WDU19910820366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 365 365 WDU19910820365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1991 r. w sprawie zasad wykorzystywania dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 364 364 WDU19910810364 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 sierpnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 8 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 363 363 WDU19910810363 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 362 362 WDU19910810362 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 361 361 WDU19910810361 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 360 360 WDU19910810360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 359 359 WDU19910810359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 358 358 WDU19910810358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357 357 WDU19910810357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 356 356 WDU19910810356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355 355 WDU19910810355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354 354 WDU19910810354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 353 WDU19910810353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 352 352 WDU19910810352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 351 WDU19910810351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 350 WDU19910800350 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 79 poz. 349 349 WDU19910790349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 348 348 WDU19910780348 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 347 347 WDU19910780347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 346 346 WDU19910780346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 345 345 WDU19910780345 Ustawa z dnia 2 maja 1991 r. o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 344 344 WDU19910770344 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Policji oraz zasad i trybu składania egzaminów oficerskich, podoficerskich i aspiranckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 343 343 WDU19910770343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 342 342 WDU19910770342 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 341 341 WDU19910770341 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków pracodawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 340 340 WDU19910770340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 339 339 WDU19910770339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 338 338 WDU19910770338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 337 337 WDU19910770337 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 336 336 WDU19910770336 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 335 WDU19910770335 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 334 334 WDU19910760334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 333 333 WDU19910760333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332 332 WDU19910750332 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 331 331 WDU19910750331 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 330 330 WDU19910750330 Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329 329 WDU19910750329 Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 328 328 WDU19910750328 Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 327 327 WDU19910740327 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 326 326 WDU19910740326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 325 325 WDU19910740325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 324 WDU19910730324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 323 323 WDU19910730323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 322 WDU19910730322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 321 WDU19910730321 Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 320 320 WDU19910730320 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 319 319 WDU19910720319 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 318 WDU19910720318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 317 317 WDU19910720317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1991 r. w sprawie zwolnień od podatku od płac. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 316 316 WDU19910720316 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 315 315 WDU19910720315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 314 314 WDU19910720314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 313 313 WDU19910720313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 312 WDU19910720312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 311 WDU19910720311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 310 310 WDU19910710310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 309 309 WDU19910710309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 308 308 WDU19910710308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 307 307 WDU19910710307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 306 306 WDU19910700306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1991 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 305 305 WDU19910700305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 304 304 WDU19910700304 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 303 303 WDU19910700303 Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 302 302 WDU19910690302 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 301 301 WDU19910690301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 300 300 WDU19910690300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia w Pile Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 299 299 WDU19910690299 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 298 298 WDU19910690298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 297 297 WDU19910690297 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 296 296 WDU19910690296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 295 295 WDU19910690295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 294 294 WDU19910690294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 293 293 WDU19910690293 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 292 292 WDU19910680292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 291 291 WDU19910680291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 290 290 WDU19910680290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 289 289 WDU19910670289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 288 288 WDU19910670288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 287 287 WDU19910660287 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 286 286 WDU19910660286 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 65 poz.. 285 285 WDU19910650285 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 284 284 WDU19910650284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie zasad realizacji wydatków budżetowych na finansowanie rozwoju rolnictwa w 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 283 283 WDU19910650283 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur i rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 282 282 WDU19910650282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli uprawnionych do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników. uchylony
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 281 281 WDU19910650281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 280 280 WDU19910650280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 279 WDU19910650279 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 278 278 WDU19910640278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 277 277 WDU19910640277 Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 276 276 WDU19910640276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 275 275 WDU19910640275 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 274 274 WDU19910640274 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 273 273 WDU19910640273 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 272 272 WDU19910640272 Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 271 271 WDU19910640271 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 270 270 WDU19910630270 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 269 269 WDU19910630269 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 268 268 WDU19910630268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 267 267 WDU19910630267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 266 266 WDU19910630266 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 265 265 WDU19910620265 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie wykładni art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 264 WDU19910620264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 263 263 WDU19910620263 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 262 262 WDU19910620262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 261 261 WDU19910620261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 260 260 WDU19910610260 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot". uchylony
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 259 259 WDU19910610259 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258 258 WDU19910610258 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 257 257 WDU19910600257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 256 256 WDU19910600256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 255 255 WDU19910600255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 254 254 WDU19910600254 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1991 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 253 253 WDU19910600253 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 59 poz. 252 252 WDU19910590252 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 251 251 WDU19910580251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 250 250 WDU19910580250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 249 249 WDU19910580249 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 248 248 WDU19910580248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 247 247 WDU19910580247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 246 246 WDU19910580246 Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 245 245 WDU19910570245 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 244 244 WDU19910570244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 243 243 WDU19910570243 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinien odpowiadać statut uczelni państwowej nie spełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 242 242 WDU19910570242 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 56 poz. 241 241 WDU19910560241 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 240 240 WDU19910550240 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 239 239 WDU19910550239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 238 238 WDU19910550238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 237 237 WDU19910550237 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236 236 WDU19910550236 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235 235 WDU19910550235 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 234 WDU19910550234 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 233 233 WDU19910540233 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 232 232 WDU19910540232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 231 231 WDU19910540231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa i napojów winnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 230 230 WDU19910530230 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 229 229 WDU19910530229 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 228 228 WDU19910530228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niewykonanie tego obowiązku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 227 227 WDU19910530227 Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 226 226 WDU19910530226 Ustawa z dnia 23 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 225 225 WDU19910520225 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 224 224 WDU19910520224 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 223 223 WDU19910510223 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 222 222 WDU19910510222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 221 221 WDU19910510221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1991 r. dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 220 220 WDU19910510220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 219 219 WDU19910500219 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 218 218 WDU19910500218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie zmian stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 217 217 WDU19910500217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216 216 WDU19910490216 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 215 215 WDU19910490215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 214 214 WDU19910490214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 48 poz. 213 213 WDU19910480213 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 48 poz. 212 212 WDU19910480212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 211 211 WDU19910470211 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 210 210 WDU19910470210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 209 209 WDU19910470209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 208 208 WDU19910470208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 207 207 WDU19910470207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 206 206 WDU19910470206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 205 205 WDU19910470205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 204 204 WDU19910470204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 203 WDU19910460203 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 202 WDU19910460202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201 201 WDU19910460201 Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 200 200 WDU19910450200 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 199 199 WDU19910450199 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 198 198 WDU19910450198 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 197 197 WDU19910450197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 196 196 WDU19910450196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 195 195 WDU19910450195 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 194 WDU19910440194 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 193 193 WDU19910430193 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 192 192 WDU19910430192 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 191 191 WDU19910430191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 190 190 WDU19910430190 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1991 r. w sprawie opisu odznak niektórych orderów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 189 189 WDU19910420189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 188 188 WDU19910420188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 187 187 WDU19910420187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 186 186 WDU19910420186 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 185 185 WDU19910420185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 184 184 WDU19910420184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 183 183 WDU19910420183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 182 WDU19910420182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 181 181 WDU19910420181 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla. uchylony
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 180 180 WDU19910420180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179 179 WDU19910410179 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178 178 WDU19910410178 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 177 177 WDU19910410177 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o zmianie nazw niektórych szkół wyższych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 176 176 WDU19910410176 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 175 175 WDU19910400175 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 174 174 WDU19910400174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 173 173 WDU19910400173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 172 172 WDU19910390172 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 171 171 WDU19910390171 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania oraz zasad pokrywania kosztów czynności dotyczących stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników. uchylony
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 170 170 WDU19910390170 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 169 169 WDU19910390169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 168 168 WDU19910390168 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie wymiaru, zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów płatnych dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 167 167 WDU19910390167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 166 WDU19910380166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 165 165 WDU19910380165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 164 164 WDU19910370164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 163 163 WDU19910370163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 162 WDU19910370162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 161 WDU19910360161 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 160 160 WDU19910360160 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki zdrowotnej oraz finansowania tej działalności. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 159 159 WDU19910360159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 158 158 WDU19910360158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 157 157 WDU19910360157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 156 156 WDU19910360156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 155 WDU19910350155 Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 154 154 WDU19910340154 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 153 153 WDU19910340153 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 152 152 WDU19910340152 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 151 151 WDU19910340151 Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 150 150 WDU19910340150 Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149 149 WDU19910340149 Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 148 148 WDU19910330148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki. uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147 147 WDU19910330147 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 146 146 WDU19910330146 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 145 145 WDU19910330145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie typów domów pomocy społecznej, zasad ich funkcjonowania, zasad ustalania opłat za pobyt w tych domach oraz sposobu i trybu pobierania odpłatności. uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 144 144 WDU19910330144 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 143 143 WDU19910330143 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzoru kwestionariusza. uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 142 142 WDU19910330142 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 141 141 WDU19910330141 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 140 140 WDU19910330140 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznawania zasiłku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 139 139 WDU19910330139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 138 138 WDU19910330138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 137 137 WDU19910330137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz z Kuwejtem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 136 136 WDU19910320136 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów leczniczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów opiekuńczo-rehabilitacyjnych i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 135 135 WDU19910320135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 134 134 WDU19910320134 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 133 133 WDU19910320133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 132 132 WDU19910320132 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 131 WDU19910320131 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 130 130 WDU19910310130 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 129 129 WDU19910310129 Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128 128 WDU19910310128 Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 127 WDU19910300127 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 126 126 WDU19910290126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 125 WDU19910290125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 124 124 WDU19910280124 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 123 123 WDU19910280123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 122 122 WDU19910280122 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży. uchylony
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121 121 WDU19910280121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 120 120 WDU19910280120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 119 119 WDU19910280119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 118 118 WDU19910280118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu skapitalizowania w 1991 r. odsetek od kredytów mieszkaniowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 117 117 WDU19910270117 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 116 116 WDU19910270116 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. uchylony
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 115 115 WDU19910270115 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 114 114 WDU19910270114 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 113 113 WDU19910270113 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112 112 WDU19910270112 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 111 111 WDU19910260111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 110 110 WDU19910260110 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 109 109 WDU19910260109 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 108 108 WDU19910260108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 107 107 WDU19910260107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 106 106 WDU19910260106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na kwiecień i maj 1991 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 105 105 WDU19910260105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 104 104 WDU19910260104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 103 103 WDU19910250103 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102 102 WDU19910250102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 101 WDU19910240101 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 100 100 WDU19910240100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 99 99 WDU19910240099 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 98 98 WDU19910240098 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 97 97 WDU19910240097 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96 96 WDU19910230096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 95 95 WDU19910230095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94 94 WDU19910220094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93 93 WDU19910220093 Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 92 WDU19910220092 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 91 WDU19910220091 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 90 90 WDU19910210090 Rozporządzenie Ministrów Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 89 89 WDU19910210089 Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 88 88 WDU19910200088 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 87 87 WDU19910200087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 86 86 WDU19910200086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 85 85 WDU19910200085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 84 84 WDU19910200084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 83 83 WDU19910190083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 82 82 WDU19910190082 Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 81 81 WDU19910190081 Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80 80 WDU19910180080 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 79 79 WDU19910180079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 78 78 WDU19910180078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 1991 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 77 77 WDU19910180077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76 76 WDU19910170076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75 75 WDU19910170075 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 74 74 WDU19910160074 Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. uchylony
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 73 73 WDU19910160073 Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 72 72 WDU19910160072 Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 71 71 WDU19910160071 Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 70 70 WDU19910150070 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie. uchylony
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 69 69 WDU19910150069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 68 68 WDU19910150068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla. uchylony
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 67 67 WDU19910150067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 66 66 WDU19910140066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 65 65 WDU19910140065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 64 64 WDU19910140064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie. uchylony
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 63 63 WDU19910140063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 62 62 WDU19910140062 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 61 61 WDU19910140061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 60 60 WDU19910140060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 59 59 WDU19910140059 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 58 58 WDU19910140058 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzona w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 13 poz. 57 57 WDU19910130057 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi. uchylony
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56 56 WDU19910120056 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw. bez statusu
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 55 WDU19910120055 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 54 54 WDU19910120054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 53 53 WDU19910120053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 52 52 WDU19910120052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 51 51 WDU19910120051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 50 50 WDU19910120050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 49 49 WDU19910120049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 48 48 WDU19910120048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 47 47 WDU19910120047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 46 46 WDU19910110046 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 45 45 WDU19910110045 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 44 44 WDU19910110044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 43 43 WDU19910110043 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 42 42 WDU19910110042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 41 41 WDU19910110041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 40 40 WDU19910110040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 39 39 WDU19910110039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 38 38 WDU19910110038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 37 37 WDU19910110037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. uchylony
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 36 36 WDU19910110036 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 35 WDU19910100035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 34 34 WDU19910090034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 33 33 WDU19910090033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 32 32 WDU19910090032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 31 WDU19910090031 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 30 30 WDU19910090030 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. uchylony
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 29 29 WDU19910090029 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28 28 WDU19910080028 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych uchylony
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 27 27 WDU19910080027 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 26 26 WDU19910070026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1991 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25 25 WDU19910070025 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 24 WDU19910070024 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 6 poz. 23 23 WDU19910060023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 22 22 WDU19910050022 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 21 21 WDU19910050021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 20 20 WDU19910050020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uchylony
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 19 19 WDU19910050019 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18 18 WDU19910040018 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17 17 WDU19910040017 Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 16 16 WDU19910030016 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 15 15 WDU19910030015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uchylony
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 14 14 WDU19910030014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13 13 WDU19910030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r. uchylony
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 12 12 WDU19910030012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 11 11 WDU19910020011 Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie zasad finansowania udostępniania akcji Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 10 10 WDU19910020010 Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa spółki ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 9 9 WDU19910020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 8 8 WDU19910020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 7 7 WDU19910020007 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 6 6 WDU19910020006 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 5 WDU19910020005 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach. uchylony
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 4 4 WDU19910010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 3 3 WDU19910010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. uchylony
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 2 2 WDU19910010002 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1 1 WDU19910010001 Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. uchylony