20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1992
526 RMTiGM z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
525 RMPiPS z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
524 RMF z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
523 RMF z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
522 RMTiGM z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
521 RRM z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1992. wygaśnięcie aktu
520 RRM z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
519 RRM z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania. uchylony
518 RRM z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
517 RMZiOS z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu. uznany za uchylony
516 RMTiGM z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
515 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
514 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
513 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy. wygaśnięcie aktu
512 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
511 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
510 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
509 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów. uchylony
508 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
507 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
506 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r. uchylony
505 RRM z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
504 RMPiPS z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
503 RMF z dnia 30 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. wygaśnięcie aktu
502 RRM z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. uznany za uchylony
501 RRM z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
500 RRM z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta. obowiązujący
499 U z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
498 U z dnia 30 października 1992 o ochronie topografii układów scalonych. uchylony
497 RMF z dnia 16 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
496 RMF z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
495 RMF z dnia 15 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
494 RRM z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. uchylony
493 Or z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanego w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r. bez statusu
492 PmRRPaRSZAowpwscpwWd8s1r z dnia obowiązujący
491 Or z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. bez statusu
490 PMwsszwoswMd1w1r z dnia obowiązujący
489 Or z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. bez statusu
488 KWoOWOswWd2m1r z dnia obowiązujący
487 UTK z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 2 i 8 ustawy uznany za uchylony
486 UTK z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy uznany za uchylony
485 RMTiGM z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach. uchylony
484 RMS z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich. uchylony
483 RMS z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych. uchylony
482 RMPiPS z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uchylony
481 RRM z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej w bank w formie spółki akcyjnej oraz zasad i zakresu wykorzystania majątku tego Banku do tworzenia banków regionalnych w formie spółek akcyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
480 RRM z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
479 RRM z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. uchylony
478 RRM z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
477 RMZiOS z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
476 RMF z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
475 RMF z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
474 RMEN z dnia 4 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
473 RRM z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
472 RMZiOS z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
471 RMOZNiL z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uchylony
470 RMZiOS z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu. uznany za uchylony
469 RMZiOS z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki. uchylony
468 RMGPiB z dnia 25 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. uchylony
467 RMF z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
466 RMF z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
465 RPRM z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
464 RRM z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
463 RPRM z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania. uchylony
462 U z dnia 6 listopada 1992 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej imienia generała Karola Świerczewskiego nazwy "Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie". obowiązujący
461 RMSW z dnia 24 września 1992 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
460 RMSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. uznany za uchylony
459 RMZiOS z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
458 RMRiG z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r. uznany za uchylony
457 RRM z dnia 1 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
456 U z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. uchylony
455 U z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
454 RPRP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania Krzyża Armii Krajowej i Krzyża Batalionów Chłopskich oraz w sprawie wzoru i szczegółowego trybu nadawania Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. obowiązujący
453 RPRP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. uchylony
452 RPRP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. obowiązujący
451 U z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy. akt jednorazowy
450 U z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. akt posiada tekst jednolity
449 RMWGzZ z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
448 RMWGzZ z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
447 RM-SURM z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie. akt jednorazowy
446 RM-SURM z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie. akt posiada tekst jednolity
445 RMRiG z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa. obowiązujący
444 RMON z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. uchylony
443 U z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. wygaśnięcie aktu
442 UTK z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie wykładni art. 6 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
441 RMZiOS z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami. uznany za uchylony
440 RRM z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
439 RRM z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
438 RRM z dnia 14 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
437 RMF z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
436 RMF z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
435 RMF z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
434 RMTiGM z dnia 7 listopada 1992 r. w sprawie określenia wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów. uznany za uchylony
433 RMTiGM z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
432 RMEN z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi. obowiązujący
431 RRM z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie udzielania poborowym odroczeń czynnej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
430 RRM z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
429 RRM z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej. uchylony
428 U z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. akt posiada tekst jednolity
427 U z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. akt jednorazowy
426 UK z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
425 RMSW z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
424 RMRiG z dnia 6 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. uchylony
423 RPRM z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
422 RMTiGM z dnia 27 października 1992 r. w sprawie określenia granic strefy tropikalnej i polarnej oraz kryteriów uznawania statku rybackiego za prowadzący działalność bezpośrednio związaną z rybołówstwem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
421 RMSW z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
420 RMS z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
419 RMEN z dnia 23 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo-wychowawczym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
418 RMEN z dnia 20 października 1992 r. w sprawie centrów kształcenia ustawicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
417 RRM z dnia 30 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
416 Or z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzonego w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r. bez statusu
415 TopismRPaRFswPd9k1r z dnia obowiązujący
414 RMZiOS z dnia 13 października 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. uchylony
413 RMS z dnia 23 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
412 RMON z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
411 RMF z dnia 27 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
410 RMEN z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. uchylony
409 RPRM z dnia 19 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
408 RRM z dnia 27 października 1992 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r. akt jednorazowy
407 RRM z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. obowiązujący
406 U z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości oraz ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach. obowiązujący
405 OPTK z dnia 6 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
404 UTK z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wykładni art. 100 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
403 RMSW z dnia 12 października 1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. obowiązujący
402 RMSW z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
401 RMON z dnia 1 października 1992 r. w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
400 RRM z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
399 RMPiPS z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
398 RMOZNiL z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych. uchylony
397 RMOZNiL z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją. uznany za uchylony
396 RMF z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
395 RRM z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa. obowiązujący
394 U z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. uchylony
393 RMSW z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
392 RMPiPS z dnia 8 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
391 RMOZNiL z dnia 30 września 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu Górniczemu, oraz sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektów zagospodarowania tych złóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
390 RMF z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
389 RMF z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
388 RMF z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
387 RRM z dnia 12 października 1992 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego. uchylony
386 U z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
385 RMWGzZ z dnia 30 września 1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych. uznany za uchylony
384 RM-SURM z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku. akt jednorazowy
383 RRM z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
382 RRM z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. uchylony
381 RRM z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów. uchylony
380 RRM z dnia 6 października 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
379 RRM z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
378 RRM z dnia 29 września 1992 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem. bez statusu
377 RRM z dnia 25 września 1992 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
376 UTK z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy uznany za uchylony
375 RMSW z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
374 RMS z dnia 23 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
373 RMRiG z dnia 28 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
372 RMF z dnia 25 września 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
371 RMEN z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
370 RRM z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
369 U z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
368 U z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych. akt objęty tekstem jednolitym
367 U z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
366 RMZiOS z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
365 RMS z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
364 RMF z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
363 RMF z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
362 RRM z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej. uchylony
361 U z dnia 19 września 1992 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. uchylony
360 OPNBP z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim. uchylony
359 OPNBP z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe. uchylony
358 RMSW z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
357 RMPiPS z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uchylony
356 RRM z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
355 RRM z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. uchylony
354 RRM z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. uznany za uchylony
353 RRM z dnia 18 września 1992 r. w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, które są obowiązani prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
352 RMS z dnia 8 września 1992 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
351 RMSW z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
350 RMSW z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz. uznany za uchylony
349 RMSW z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
348 RMPiPS z dnia 28 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. uchylony
347 RRM z dnia 8 września 1992 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
346 RRM z dnia 8 września 1992 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w oddziale obrony cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
345 RMURM z dnia 9 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. uchylony
344 RRM z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach. uznany za uchylony
343 RPRP z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń. uchylony
342 RPRP z dnia 3 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
341 U z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
340 RMTiGM z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
339 RMURM z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
338 RMOZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu. uchylony
337 RMOZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. obowiązujący
336 UK z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
335 RMRiG z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej. obowiązujący
334 RMON z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. obowiązujący
333 RRM z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
332 OMTiGM z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
331 RMEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
330 RRM z dnia 28 sierpnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
329 RMTiGM z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie wzoru książeczki zdrowia, sposobu jej rozprowadzania i dokonywania w niej wpisów oraz wysokości odpłatności za wydanie nowej książeczki. wygaśnięcie aktu
328 RMS z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
327 RMS z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
326 RMPiPS z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
325 RMPiPS z dnia 18 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
324 RRM z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r. akt jednorazowy
323 RRM z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
322 U z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
321 U z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. uchylony
320 RMPiPS z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
319 RMON z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach. uchylony
318 RMF z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
317 RMEN z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. uchylony
316 RMEN z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uchylony
315 U z dnia 29 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
314 U z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
313 RMZiOS z dnia 10 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
312 RMURM z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
311 RMSW z dnia 8 sierpnia 1992 r. w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne. uchylony
310 RMSW z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
309 RMSW z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. akt posiada tekst jednolity
308 RMPiPS z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
307 RMRiG z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r. wygaśnięcie aktu
306 RMWGzZ z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. uchylony
305 RMON z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
304 RRM z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
303 U z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego. uchylony
302 U z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. akt jednorazowy
301 RMS z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych. uchylony
300 RMON z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. uznany za uchylony
299 Or z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r. bez statusu
298 UmRPaRWopidwswKd6p1r z dnia obowiązujący
297 Or z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r. bez statusu
296 UmRPaCiSRFodssipwswKd6p1r z dnia obowiązujący
295 RMTiGM z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
294 RMSW z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej. uchylony
293 RMSW z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze. uznany za uchylony
292 RMS z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uznany za uchylony
291 RMS z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
290 RMPiPS z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. obowiązujący
289 RMONiSW z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. obowiązujący
288 RMON z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie trybu pozbawiania i obniżania stopni wojskowych żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej. uznany za uchylony
287 RMON z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów swojej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową. uznany za uchylony
286 RMON z dnia 28 czerwca 1992 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RMKiS z dnia 16 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
284 RMKiS z dnia 10 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
283 RMF z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. wygaśnięcie aktu
282 RMF z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie poboru podatku dochodowego i zaliczek na podatek dochodowy przez niektórych płatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
281 RRM z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 1992 r. akt jednorazowy
280 U z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt objęty tekstem jednolitym
279 RMPiPS z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. obowiązujący
278 RMON z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
277 RMON z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
276 RMF z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
275 RRM z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
274 U z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. uchylony
273 RMZiOS z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
272 RMS z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. wygaśnięcie aktu
271 RMOZNiL z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
270 RMON z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych. uznany za uchylony
269 RMF z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
268 RRM z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji. obowiązujący
267 RRM z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uznany za uchylony
266 RMSW z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
265 RMS z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
264 RMON z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne. uchylony
263 RMGPiB z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1992 r. uznany za uchylony
262 RMEN z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
261 RMEN z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
260 RRM z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim. akt jednorazowy
259 RRM z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. obowiązujący
258 RRM z dnia 4 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r. uchylony
257 RRM z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 20 października 1991 r. obowiązujący
256 RRM z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
255 RRM z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą). uchylony
254 U z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt posiada tekst jednolity
253 RMF z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
252 U z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
251 U z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
250 UTK z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy uznany za uchylony
249 UTK z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy uznany za uchylony
248 RMZiOS z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
247 RMTiGM z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat. uznany za uchylony
246 RMTiGM z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMSW z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
244 RMSW z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. uchylony
243 RMSW z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
242 RMRiG z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania. obowiązujący
241 RMPiPS z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
240 RMPiPS z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
239 RMF z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
238 RRM z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r. akt jednorazowy
237 RPRP z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
236 RMSW z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
235 RMSW z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
234 RMSW z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
233 RMON z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami. uznany za uchylony
232 RMON z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
231 U z dnia 5 czerwca 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
230 RMPiPS z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie trybu pobierania składek na Fundusz Pracy od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej pozarolniczej działalności. uchylony
229 Ubnr1 z dnia 5 czerwca 1992 r. wygaśnięcie aktu
228 RMWGzZ z dnia 30 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 RMTiGM z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji i składu załóg polskich statków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
226 RMSWoON z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uznany za uchylony
225 RMF z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
224 RRM z dnia 16 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 RRM z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. uznany za uchylony
222 RRM z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 U z dnia 22 maja 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim. uchylony
220 RMS z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
219 RMEN z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. uchylony
218 RRM z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
217 RRM z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. uchylony
216 RMSW z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie zasad nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w gospodarce narodowej. uznany za uchylony
215 RMS z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości. uchylony
214 RMP z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
213 RMON z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
212 RMON z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie wojskowych organów porządkowych oraz składu służby garnizonowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RMON z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 RMKiS z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej. uchylony
209 RMF z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uchylony
208 RMSW z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
207 RMPiPS z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad i trybu jego obniżania. uchylony
206 RMKiS z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. uchylony
205 RRM z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 OPRM z dnia 28 maja 1992 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej uchylony
203 RMSW z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
202 RMON z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy. uchylony
201 RRM z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych. uchylony
200 U z dnia 19 marca 1992 r. o zmianie ustawy o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. uchylony
199 RMSW z dnia 14 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
198 RMSW z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. uchylony
197 RMSW z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
196 RMS z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
195 RMF z dnia 18 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
194 RRM z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej. uchylony
193 RRM z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RMTiGM z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilotażu morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RMSW z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania. uchylony
190 RMPiPS z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
189 RMPiPS z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie trybu i zasad zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce. uchylony
188 RPRP z dnia 15 maja 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania oraz organów właściwych do uznawania stopni wojskowych. obowiązujący
187 RMS z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie utworzenia w Lesznie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. uznany za uchylony
186 RMEN z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
185 Or z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pradze w dniu 16 września 1991 r. bez statusu
184 UmRRPaRCiSRFowkinpwPwd1w1r z dnia obowiązujący
183 RMSW z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
182 RMTiGM z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
181 RMGPiB z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. uchylony
180 RRM z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. obowiązujący
179 RRM z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
178 Or z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzone w Canberze dnia 7 maja 1991 r. bez statusu
177 UmRPaAwsupoizusoowzpodswCd7m1r z dnia obowiązujący
176 Or z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. bez statusu
175 PddKgz1s1rdoomkz(Iodoonkz(IswGd8c1r z dnia obowiązujący
174 OPRM z dnia 27 kwietnia 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
173 RMSW z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uznany za uchylony
172 RMSW z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
171 RMS z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
170 RMS z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RRM z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
168 RRM z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 Or z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisanej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. bez statusu
166 UmRPaAwswpioipwCd7m1r z dnia obowiązujący
165 RMS z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
164 RMS z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
163 RMS z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
162 RMZiOS z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
161 RMSW z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
160 RRM z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
159 UTK z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy uznany za uchylony
158 RMZiOS z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania i trybu powoływania komisji pojednawczej. uznany za uchylony
157 RMSW z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
156 RMON z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania. uznany za uchylony
155 RMEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. akt posiada tekst jednolity
154 RMEN z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 RRM z dnia 21 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
152 RMKiS z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
151 RMKiS z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
150 RMEN z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych. uchylony
149 RRM z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania krajowego depozytu papierów wartościowych. uchylony
148 RRM z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy. uchylony
147 RRM z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych. uznany za uchylony
146 RMTiGM z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
145 RMS z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 U z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt objęty tekstem jednolitym
143 U z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
142 RMF z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
141 RMF z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
140 RMF z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
139 RMF z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
138 RMF z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
137 RMF z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
136 RMF z dnia 26 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
135 RMZiOS z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
134 RMS z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
133 RMPiPS z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
132 RMGPiB z dnia 4 marca 1992 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych. wygaśnięcie aktu
131 RMZiOS z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
130 RMF z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
129 RMSW z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
128 RMS z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
127 Or z dnia 23 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r. bez statusu
126 KmRRPaRRKwsupoizusoowzpodpwSd2c1r z dnia obowiązujący
125 Or z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
124 UmRRPaRPIwsupoizusoowzpodpwJd2m1r z dnia obowiązujący
123 Or z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. bez statusu
122 UmRRPaRKDwspiwoipwKd1m1r z dnia uchylony
121 RMWGzZ z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. uchylony
120 RMWGzZ z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
119 RMWGzZ z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
118 RMRiG z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. uznany za uchylony
117 RRM z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał 1992 r. akt jednorazowy
116 RMRiG z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RMEN z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uchylony
114 U z dnia 6 marca 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym. uchylony
113 U z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
112 OPRM z dnia 17 marca 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
111 RMWGzZ z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 RMS z dnia 18 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
109 RMS z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych. uchylony
108 RMF z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla. wygaśnięcie aktu
107 RRM z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
106 RRM z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu. wygaśnięcie aktu
105 RMS z dnia 6 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. wygaśnięcie aktu
104 RPRM z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
103 RRM z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi. uchylony
102 RRM z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992. akt jednorazowy
101 U z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich. obowiązujący
100 Or z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
99 UmPRLaRWopwskpwWd2k1r z dnia obowiązujący
98 Or z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
97 UmPRLaRWopsoouiwwwscpwWd2k1r z dnia obowiązujący
96 RMZiOS z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzenie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
95 RMF z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
94 RMF z dnia 11 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
93 RMF z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
92 RMF z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uchylony
91 RMF z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
90 RRM z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie zasad organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym. uznany za uchylony
89 RMS z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
88 RMS z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego. akt jednorazowy
87 RMS z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
86 U z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
85 U z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
84 U z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
83 U z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. uznany za uchylony
82 RMS z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
81 RMON z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RMKiS z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury. uznany za uchylony
79 RRM z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
78 U z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw. obowiązujący
77 U z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. wygaśnięcie aktu
76 RRM z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
75 RPRP z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. uchylony
74 U z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
73 RMWGzZ z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
72 RRM z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. uchylony
71 RRM z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
70 Or z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
69 UPdhiszzhmRPaEWGiEWWiSswBd1g1r z dnia obowiązujący
68 RM-SURM z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej. akt jednorazowy
67 RMS z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
66 RMS z dnia 5 lutego 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
65 RMF z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
64 RMEN z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą. uznany za uchylony
63 RPRM z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień. uchylony
62 RRM z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
61 Or z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
60 UmRRPaRPIowkniopwJd2m1r z dnia obowiązujący
59 RMEN z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 RRM z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
57 Or z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. bez statusu
56 TmRPaRFNodsipwpwBd1c1r z dnia obowiązujący
55 Or z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. bez statusu
54 TmRPaRFNopimngpwWd1l1r z dnia obowiązujący
53 RMF z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 UTK z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy uznany za uchylony
51 RMSW z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
50 RMRiG z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
49 RMF z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. uchylony
48 RMF z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMF z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
46 RMF z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin. uchylony
45 RRM z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego. uchylony
44 RRM z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
43 RRM z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
42 RRM z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 OMTiGM z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
40 OMON z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
39 RMRiG z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów. uchylony
38 RRM z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
37 RMZiOS z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
36 RMRiG z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. uznany za uchylony
35 RMPiPS z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uznany za uchylony
34 RMF z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
33 RMF z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
32 RMF z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
31 OMON z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
30 OMSW z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
29 Or z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r. bez statusu
28 UmRRPaRRFwspiwoipwHd5k1r z dnia uchylony
27 OMF z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
26 OPRM z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
25 RMTiGM z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
24 RMRiG z dnia 10 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
23 RMPiPS z dnia 7 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
22 RMF z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 RRM z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
20 U z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
19 OMON z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
18 OMON z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
17 OMON z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
16 OMON z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
15 RMF z dnia 3 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
14 Or z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r. bez statusu
13 UmPRLaRToppwscihpwWd1k1r z dnia obowiązujący
12 RMZiOS z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
11 RMTiGM z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
10 RMTiGM z dnia 27 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
9 RMS z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. uchylony
8 RMS z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów. uchylony
7 RMPiH z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
6 RMF z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
5 RMF z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
4 RRM z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie przyznania dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
3 RRM z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. uchylony
2 RMWGzZ z dnia 16 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
1 RRM z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony