Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 656 656 WDU19931340656 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 655 655 WDU19931340655 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 654 654 WDU19931340654 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 653 653 WDU19931340653 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 652 WDU19931340652 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług. uchylony
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 651 651 WDU19931340651 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 650 650 WDU19931340650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych i innych jednostek Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, których pracownicy stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 649 649 WDU19931340649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 648 WDU19931340648 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 647 647 WDU19931340647 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 646 WDU19931340646 Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 645 645 WDU19931340645 Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 644 644 WDU19931330644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 643 643 WDU19931330643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 642 642 WDU19931330642 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 641 641 WDU19931330641 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 640 640 WDU19931330640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 639 639 WDU19931330639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 638 638 WDU19931330638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 637 637 WDU19931330637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 636 636 WDU19931320636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 635 WDU19931320635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 634 634 WDU19931320634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 633 WDU19931320633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 632 632 WDU19931320632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 631 631 WDU19931320631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993. uchylony
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 630 630 WDU19931320630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 629 629 WDU19931310629 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 628 628 WDU19931310628 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 627 627 WDU19931310627 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 626 626 WDU19931310626 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 625 625 WDU19931310625 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 624 624 WDU19931310624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 623 623 WDU19931310623 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 622 622 WDU19931300622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 621 621 WDU19931300621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 620 620 WDU19931300620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 619 WDU19931300619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 618 618 WDU19931300618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 617 617 WDU19931300617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 616 616 WDU19931300616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 615 615 WDU19931300615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 614 614 WDU19931300614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 613 613 WDU19931300613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 612 612 WDU19931300612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre tworzywa sztuczne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 611 611 WDU19931300611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 610 610 WDU19931300610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 609 609 WDU19931300609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 608 608 WDU19931290608 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz.607 607 WDU19931290607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 606 606 WDU19931290606 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 605 605 WDU19931290605 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 604 604 WDU19931290604 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 603 603 WDU19931290603 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 602 602 WDU19931290602 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 601 601 WDU19931290601 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 600 WDU19931290600 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 599 599 WDU19931290599 Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 598 598 WDU19931290598 Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 597 597 WDU19931280597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 596 596 WDU19931280596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 595 595 WDU19931280595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 594 594 WDU19931280594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593 593 WDU19931280593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592 592 WDU19931280592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 591 591 WDU19931280591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 590 590 WDU19931270590 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1993 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 589 589 WDU19931270589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 588 588 WDU19931270588 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez te apteki leków i materiałów medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 587 587 WDU19931270587 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji średnim szkołom artystycznym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 586 586 WDU19931270586 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 585 585 WDU19931270585 Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 584 WDU19931270584 Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 583 583 WDU19931270583 Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 582 582 WDU19931260582 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1993 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 581 581 WDU19931260581 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1994 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 580 580 WDU19931260580 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 579 579 WDU19931260579 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 578 578 WDU19931260578 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 577 577 WDU19931260577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 576 576 WDU19931250576 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 575 575 WDU19931250575 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 574 574 WDU19931250574 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 573 573 WDU19931250573 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 572 572 WDU19931250572 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 571 571 WDU19931250571 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 28 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 570 570 WDU19931250570 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 569 569 WDU19931250569 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 568 568 WDU19931240568 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 567 567 WDU19931240567 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 566 566 WDU19931240566 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 565 565 WDU19931240565 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 564 564 WDU19931240564 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 124 poz.563 563 WDU19931240563 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 562 562 WDU19931240562 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 561 561 WDU19931240561 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 560 560 WDU19931240560 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 559 559 WDU19931240559 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 558 558 WDU19931230558 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 557 557 WDU19931230557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 556 556 WDU19931230556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 555 555 WDU19931230555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554 554 WDU19931230554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 553 553 WDU19931230553 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 552 552 WDU19931230552 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 551 551 WDU19931230551 Ustawa z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 550 550 WDU19931220550 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 549 549 WDU19931220549 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 548 548 WDU19931220548 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 547 547 WDU19931220547 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 546 546 WDU19931220546 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 545 545 WDU19931220545 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 544 544 WDU19931220544 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 543 543 WDU19931220543 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 września 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 542 542 WDU19931210542 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 541 541 WDU19931210541 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 540 540 WDU19931210540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 539 539 WDU19931210539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 538 538 WDU19931210538 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 537 537 WDU19931210537 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 536 536 WDU19931210536 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 535 535 WDU19931200535 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 534 534 WDU19931200534 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 533 533 WDU19931190533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 532 532 WDU19931190532 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 531 531 WDU19931190531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 530 530 WDU19931180530 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 529 529 WDU19931180529 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 528 528 WDU19931180528 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 527 527 WDU19931180527 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 526 526 WDU19931170526 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 525 525 WDU19931170525 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 524 524 WDU19931170524 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 523 523 WDU19931170523 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 522 522 WDU19931170522 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 521 521 WDU19931170521 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 116 poz.520 520 WDU19931160520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie powołania członków Komisji Selekcyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 519 519 WDU19931160519 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu dotyczącego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, podpisanego w Brukseli dnia 17 października 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 518 518 WDU19931160518 Protokół dotyczący Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, sporządzony w Brukseli dnia 17 października 1953 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 517 517 WDU19931160517 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Aktu końcowego Paryskiej Konferencji w sprawie Kambodży, Porozumienia w sprawie wszechstronnego politycznego rozwiązania konfliktu w Kambodży wraz z załącznikami (I, II, III, IV i V) oraz Porozumienia dotyczącego suwerenności, niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorialnej i jedności narodowej Kambodży, sporządzonych w Paryżu w dniach 23 i 31 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 516 516 WDU19931160516 Akt końcowy Paryskiej Konferencji w sprawie Kambodży, Porozumienie w sprawie wszechstronnego politycznego rozwiązania konfliktu w Kambodży wraz z załącznikami (I, II, III, IV i V) oraz Porozumienie dotyczące suwerenności, niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorialnej i jedności narodowej Kambodży, sporządzone w Paryżu w dniach 23 i 31 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 515 515 WDU19931160515 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 514 514 WDU19931160514 Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 513 513 WDU19931150513 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 512 512 WDU19931150512 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 511 511 WDU19931150511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 510 510 WDU19931150510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 509 509 WDU19931140509 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 508 508 WDU19931140508 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 507 507 WDU19931140507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 114 poz.506 506 WDU19931140506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Selekcyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 505 505 WDU19931140505 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzonej w Rydze dnia 1 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 504 504 WDU19931140504 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 503 503 WDU19931140503 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Rydze dnia 1 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 502 502 WDU19931140502 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Rydze dnia 1 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 501 501 WDU19931140501 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 500 500 WDU19931140500 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzona w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 499 499 WDU19931130499 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 498 498 WDU19931130498 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 497 497 WDU19931130497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 496 496 WDU19931130496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 495 495 WDU19931120495 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 494 494 WDU19931120494 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 111 poz. 493 493 WDU19931110493 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993. uchylony
Dz.U. 1993 nr 110 poz. 492 492 WDU19931100492 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 491 491 WDU19931090491 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich. uchylony
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 490 490 WDU19931090490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 489 489 WDU19931090489 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 488 488 WDU19931090488 Ustawa z dnia 10 listopada 1993 r. o terminach przedłożenia projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych gmin na rok 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 487 487 WDU19931090487 Ustawa z dnia 10 listopada 1993 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1993. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 486 WDU19931080486 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 485 485 WDU19931080485 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 484 WDU19931070484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii. uchylony
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 483 483 WDU19931070483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii. uchylony
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 482 WDU19931060482 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481 481 WDU19931050481 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 480 480 WDU19931050480 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 479 479 WDU19931050479 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 478 478 WDU19931050478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 104 poz. 477 477 WDU19931040477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 104 poz. 476 476 WDU19931040476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 475 475 WDU19931030475 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 474 474 WDU19931030474 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 473 473 WDU19931030473 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1993 r. w sprawie ogólnych warunków urządzania gier losowych i zakładów wzajemnych, warunków dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów losowych i innych urządzeń do gier losowych oraz warunków produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472 472 WDU19931030472 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 471 471 WDU19931030471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 470 470 WDU19931030470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. w sprawie rodzin zastępczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 469 469 WDU19931020469 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 468 468 WDU19931020468 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX". uchylony
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 467 467 WDU19931020467 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 466 466 WDU19931010466 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 465 465 WDU19931010465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 464 464 WDU19931010464 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego oraz wysokości wynagrodzenia jej członków. uchylony
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 463 463 WDU19931010463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 462 462 WDU19931010462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 461 461 WDU19931010461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 460 460 WDU19931000460 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 459 459 WDU19931000459 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie typów aptek kolejowych, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia tych aptek. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 458 458 WDU19931000458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457 457 WDU19930990457 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 456 456 WDU19930990456 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 455 455 WDU19930990455 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 454 454 WDU19930990454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 453 453 WDU19930990453 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 452 452 WDU19930990452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 451 451 WDU19930990451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 450 450 WDU19930990450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1993 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 98 poz. 449 449 WDU19930980449 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 448 448 WDU19930970448 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 447 447 WDU19930970447 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektoratów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 446 446 WDU19930970446 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1993 r. w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych dla potrzeb własnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 445 445 WDU19930970445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 444 444 WDU19930970444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443 443 WDU19930970443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 442 442 WDU19930970442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie utworzenia Agencji do Spraw Prywatyzacji i nadania jej statutu. uchylony
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 441 441 WDU19930970441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 440 440 WDU19930960440 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 439 439 WDU19930960439 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1993 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 438 WDU19930960438 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 437 WDU19930960437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 436 436 WDU19930950436 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 435 435 WDU19930950435 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 434 434 WDU19930950434 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 433 433 WDU19930950433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 432 432 WDU19930950432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 431 WDU19930940431 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 93 poz. 430 430 WDU19930930430 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 93 poz. 429 429 WDU19930930429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 428 428 WDU19930920428 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 1993 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 427 WDU19930920427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 426 426 WDU19930920426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 425 425 WDU19930920425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 424 424 WDU19930920424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 423 423 WDU19930910423 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 422 422 WDU19930910422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 421 421 WDU19930910421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 420 420 WDU19930910420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 419 419 WDU19930910419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 418 418 WDU19930910418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 417 417 WDU19930910417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń w stosunku do odpowiednich stanowisk w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 416 WDU19930900416 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 415 415 WDU19930890415 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 414 414 WDU19930890414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 413 413 WDU19930890413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 412 412 WDU19930890412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1993 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 411 411 WDU19930880411 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 410 410 WDU19930880410 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 409 409 WDU19930880409 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek publicznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 408 408 WDU19930880408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego prowadzenia niektórych robót podziemnych oraz bezzbiornikowego magazynowania kopalin w górotworze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 407 407 WDU19930880407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 406 406 WDU19930880406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 88 poz 405 405 WDU19930880405 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 404 404 WDU19930880404 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 87 poz. 403 403 WDU19930870403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie książek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 87 poz. 402 402 WDU19930870402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 401 401 WDU19930860401 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Selekcyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 400 400 WDU19930860400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 399 399 WDU19930860399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 398 398 WDU19930850398 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 397 397 WDU19930850397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony. uchylony
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 396 396 WDU19930840396 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Miejskiej w Chmielniku. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 395 395 WDU19930840395 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1993 r. w sprawie typu aptek w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394 394 WDU19930840394 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 393 393 WDU19930840393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargu w celu wyłonienia firm zarządzających majątkiem narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 392 392 WDU19930830392 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 391 391 WDU19930830391 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 390 390 WDU19930830390 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 389 389 WDU19930830389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 388 388 WDU19930820388 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 387 387 WDU19930820387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 386 386 WDU19930820386 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. uchylony
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 385 385 WDU19930820385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 384 384 WDU19930810384 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1993 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 383 383 WDU19930810383 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 382 382 WDU19930810382 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 381 381 WDU19930810381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 380 380 WDU19930800380 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 379 379 WDU19930800379 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 378 378 WDU19930800378 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 377 377 WDU19930800377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 376 376 WDU19930800376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 375 375 WDU19930790375 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 374 374 WDU19930790374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 373 373 WDU19930790373 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 372 372 WDU19930790372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1993 r. zmieniające Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 371 371 WDU19930790371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 370 370 WDU19930790370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 369 369 WDU19930790369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 368 368 WDU19930780368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 367 367 WDU19930780367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego dotyczących obszarów Republiki Chorwackiej, będących pod ochroną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz obszarów Republiki Bośni i Hercegowiny, będących pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich. uchylony
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 366 366 WDU19930780366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 77 poz. 365 365 WDU19930770365 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 77 poz. 364 364 WDU19930770364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 363 363 WDU19930760363 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 362 362 WDU19930760362 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 361 361 WDU19930760361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 360 360 WDU19930760360 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 359 359 WDU19930750359 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 358 358 WDU19930750358 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 357 357 WDU19930750357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 356 356 WDU19930750356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 355 355 WDU19930750355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Antymonopolowym Departamentu Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 354 WDU19930750354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 353 353 WDU19930740353 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Miejskiej w Rypinie. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 352 352 WDU19930740352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 351 351 WDU19930740351 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru. uchylony
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 350 350 WDU19930740350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 349 349 WDU19930740349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 348 348 WDU19930740348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 347 347 WDU19930730347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 346 346 WDU19930730346 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 345 345 WDU19930730345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 344 WDU19930720344 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 343 343 WDU19930710343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342 342 WDU19930710342 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 341 341 WDU19930700341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 340 340 WDU19930700340 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 339 339 WDU19930700339 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 338 338 WDU19930700338 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337 337 WDU19930700337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 336 336 WDU19930700336 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 335 335 WDU19930700335 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 334 334 WDU19930690334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 333 333 WDU19930690333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 332 332 WDU19930690332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 331 331 WDU19930690331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 330 330 WDU19930680330 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 329 329 WDU19930680329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 328 328 WDU19930680328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 327 327 WDU19930670327 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 326 326 WDU19930670326 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 325 325 WDU19930670325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 324 324 WDU19930670324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 323 323 WDU19930670323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 322 322 WDU19930670322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz 321 321 WDU19930670321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 320 320 WDU19930670320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 319 319 WDU19930670319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 318 318 WDU19930660318 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 81 ust. 5 pkt 4 tejże ustawy w związku z art. 189 k.k. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 317 317 WDU19930660317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywania zatrzymania i aresztu w celu wydalenia cudzoziemców oraz warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki, a także regulaminu pobytu w tych ośrodkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 316 316 WDU19930660316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych ponadpodstawowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 315 315 WDU19930660315 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 314 314 WDU19930660314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 313 313 WDU19930660313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 312 312 WDU19930660312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 311 311 WDU19930660311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 310 310 WDU19930650310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w trzecim kwartale 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 309 WDU19930650309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 308 308 WDU19930640308 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie wykładni art. 114 ust. 2 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 307 307 WDU19930640307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 306 306 WDU19930640306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie trybu udzielania poręczeń wypłaty odszkodowania ze środków budżetu państwa za zniszczony, uszkodzony lub skradziony eksponat składający się na zagraniczną wystawę artystyczną. uchylony
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305 305 WDU19930630305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 304 304 WDU19930630304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uchylony
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 303 303 WDU19930630303 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 302 302 WDU19930630302 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 301 301 WDU19930630301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 300 300 WDU19930620300 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 299 299 WDU19930620299 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 298 298 WDU19930620298 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 297 297 WDU19930620297 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 296 296 WDU19930620296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 295 295 WDU19930620295 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 294 294 WDU19930610294 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 293 293 WDU19930610293 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 292 292 WDU19930610292 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 291 291 WDU19930610291 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 290 290 WDU19930610290 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r, oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 289 289 WDU19930610289 Protokół sporządzony w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 288 288 WDU19930610288 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 287 287 WDU19930610287 Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 286 286 WDU19930610286 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 285 285 WDU19930610285 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284 284 WDU19930610284 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 283 283 WDU19930600283 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 282 282 WDU19930600282 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 281 281 WDU19930600281 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 280 280 WDU19930600280 Ustawa z dnia 29 maja 1993 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 279 279 WDU19930600279 Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 278 278 WDU19930590278 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 27a Kodeksu postępowania administracyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 277 277 WDU19930590277 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 276 WDU19930590276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 275 275 WDU19930590275 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 274 274 WDU19930590274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 273 273 WDU19930590273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 272 WDU19930590272 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 271 271 WDU19930590271 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 270 270 WDU19930590270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 269 269 WDU19930590269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 268 268 WDU19930590268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 267 267 WDU19930590267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania ze środków budżetowych na rok 1993 r. pomocy w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego do dnia 31 grudnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 266 266 WDU19930590266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 265 WDU19930580265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uchylony
Dz.U. 1993 nr 57 poz. 264 264 WDU19930570264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 263 263 WDU19930560263 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 262 262 WDU19930560262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i terytorialnego zakresu działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 261 261 WDU19930560261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 260 260 WDU19930560260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzania dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 259 259 WDU19930560259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 258 258 WDU19930560258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 257 257 WDU19930560257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 256 256 WDU19930560256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 255 255 WDU19930560255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 254 254 WDU19930560254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uchylony
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 253 253 WDU19930560253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 252 252 WDU19930550252 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251 251 WDU19930550251 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 250 WDU19930550250 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 249 249 WDU19930550249 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 248 248 WDU19930550248 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach. uchylony
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247 247 WDU19930550247 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar. uchylony
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 246 WDU19930540246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii. uchylony
Dz.U. 1993 nr 53 poz. 245 245 WDU19930530245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 244 WDU19930520244 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 243 243 WDU19930520243 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 242 242 WDU19930520242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 241 241 WDU19930520241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 240 240 WDU19930520240 Ustawa z dnia 12 maja 1993 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 239 239 WDU19930510239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 238 238 WDU19930510238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 237 237 WDU19930510237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 236 236 WDU19930510236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 235 235 WDU19930510235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 234 234 WDU19930500234 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 233 233 WDU19930500233 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2, art. 3 i art. 1 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 232 232 WDU19930500232 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 231 231 WDU19930500231 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 230 230 WDU19930500230 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 229 229 WDU19930500229 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 228 228 WDU19930500228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 227 227 WDU19930500227 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 września 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 226 226 WDU19930500226 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o nadaniu Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej imienia Georgi Dymitrowa w Siedlcach nazwy "Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach". obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 225 225 WDU19930490225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia warunków i trybu oraz jednostek i zasad ich współdziałania z Policją w zakresie usuwania blokad i blokowania pojazdów oraz pilotowania pojazdów nienormatywnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 224 224 WDU19930490224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 223 223 WDU19930490223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 222 222 WDU19930480222 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 221 221 WDU19930480221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1993 r, w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. uchylony
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 220 220 WDU19930480220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 219 219 WDU19930480219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów kontroli skarbowej utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 218 218 WDU19930480218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie uchylenia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 217 217 WDU19930480217 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Luksemburgu dnia 19 marca 1990. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 216 216 WDU19930480216 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzona w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 215 215 WDU19930470215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 214 214 WDU19930470214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 213 WDU19930470213 Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 212 212 WDU19930470212 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 211 WDU19930470211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 210 WDU19930460210 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 209 209 WDU19930460209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 208 WDU19930460208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 207 207 WDU19930460207 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 206 206 WDU19930450206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205 205 WDU19930450205 Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 204 204 WDU19930440204 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 203 203 WDU19930440203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 202 WDU19930440202 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 201 201 WDU19930440201 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 200 200 WDU19930440200 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 43 poz. 199 199 WDU19930430199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1993 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz warunków psychofizycznych dla osób podejmujących pracę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 198 198 WDU19930420198 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 197 197 WDU19930420197 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 196 196 WDU19930420196 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 195 195 WDU19930420195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 194 194 WDU19930420194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 193 193 WDU19930420193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 192 192 WDU19930420192 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 191 191 WDU19930420191 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 190 190 WDU19930410190 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 189 189 WDU19930410189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 188 188 WDU19930410188 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży. uchylony
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 187 187 WDU19930410187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 186 186 WDU19930410186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185 185 WDU19930400185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia. uchylony
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 184 184 WDU19930400184 Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183 183 WDU19930400183 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 182 182 WDU19930400182 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 181 181 WDU19930400181 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 180 180 WDU19930400180 Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 179 179 WDU19930390179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 178 178 WDU19930390178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 177 177 WDU19930390177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie zasad i warunków oraz trybu i sposobu odliczania od podatku od towarów i usług kwot wydatkowanych przez podatników przy nabyciu kas rejestrujących. uchylony
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 176 WDU19930390176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług. uchylony
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 175 175 WDU19930390175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług. uchylony
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 174 174 WDU19930390174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 173 173 WDU19930380173 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 kwietnia 1993 r. o głoszeniu Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 172 172 WDU19930380172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 171 171 WDU19930380171 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1993 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 170 170 WDU19930380170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza. uchylony
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 169 169 WDU19930380169 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 168 168 WDU19930380168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji badania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 167 167 WDU19930380167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie typów aptek w zakładach karnych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 166 166 WDU19930380166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 165 165 WDU19930380165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie wyznaczenia pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 37 poz. 164 164 WDU19930370164 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 163 163 WDU19930360163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 162 162 WDU19930360162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie białostockim. uchylony
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 161 161 WDU19930360161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 1993 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 160 160 WDU19930360160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 159 159 WDU19930360159 Ustawa z dnia 20 lutego 1993 r. zmieniająca ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 158 158 WDU19930350158 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 157 157 WDU19930350157 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 156 WDU19930350156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 155 155 WDU19930350155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 154 WDU19930340154 Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 153 153 WDU19930330153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 152 152 WDU19930330152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 151 151 WDU19930330151 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających. uchylony
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 150 150 WDU19930330150 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 149 149 WDU19930330149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 148 148 WDU19930330148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 147 147 WDU19930330147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 146 146 WDU19930330146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 32 poz. 145 145 WDU19930320145 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 144 144 WDU19930310144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 143 143 WDU19930310143 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli. uchylony
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 142 142 WDU19930310142 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 141 141 WDU19930310141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 140 140 WDU19930310140 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 139 139 WDU19930300139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz ich kontroli seryjnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 138 138 WDU19930300138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 137 137 WDU19930300137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 136 136 WDU19930290136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -Instytutowi Pamięci Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 135 135 WDU19930290135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 134 134 WDU19930290134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 133 133 WDU19930290133 Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 132 132 WDU19930280132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 131 131 WDU19930280131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 130 130 WDU19930280130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 129 129 WDU19930280129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 128 128 WDU19930280128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 127 WDU19930280127 Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 126 126 WDU19930270126 Uchwała Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 125 125 WDU19930270125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 124 124 WDU19930270124 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 123 123 WDU19930270123 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 122 122 WDU19930270122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 121 121 WDU19930270121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 120 120 WDU19930270120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 119 119 WDU19930270119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 118 118 WDU19930260118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 117 WDU19930260117 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynalazczości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 116 116 WDU19930260116 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1993 r. w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1993 nr 25 poz 115 115 WDU19930250115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania substancji trujących. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr poz. 114 114 WDU19930250114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 113 113 WDU19930250113 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 112 112 WDU19930250112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 111 111 WDU19930250111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie udzielania zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 110 110 WDU19930240110 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 109 109 WDU19930240109 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 108 108 WDU19930240108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stawek dopłat do produkcji rolniczej, rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego, zasad obliczania, trybu przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 107 107 WDU19930240107 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 106 106 WDU19930240106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uchylony
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 105 105 WDU19930240105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 104 104 WDU19930240104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 103 103 WDU19930230103 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 41 w związku z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz art. 23a Kodeksu karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 102 102 WDU19930230102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 101 101 WDU19930230101 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie określenia organów wojskowych i organów wojskowych wyższego stopnia, właściwych w sprawach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w ustawie o uposażeniu żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 100 100 WDU19930230100 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 99 99 WDU19930230099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 98 98 WDU19930230098 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 97 97 WDU19930230097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 96 96 WDU19930230096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 95 95 WDU19930220095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 94 94 WDU19930220094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 93 93 WDU19930220093 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 92 92 WDU19930220092 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 91 91 WDU19930210091 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 90 90 WDU19930210090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 89 89 WDU19930210089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 20 poz. 88 88 WDU19930200088 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 20 poz. 87 87 WDU19930200087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 86 86 WDU19930190086 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 85 85 WDU19930190085 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania osób cywilnych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji i studiów oraz zasad i trybu zwalniania i wydalania z tych szkół słuchaczy będących osobami cywilnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 84 84 WDU19930190084 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. uchylony
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 83 83 WDU19930190083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie trybu i zasad nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 18 poz. 82 82 WDU19930180082 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 81 81 WDU19930170081 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 80 80 WDU19930170080 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 79 79 WDU19930170079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi. uchylony
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 78 WDU19930170078 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 77 77 WDU19930160077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 76 76 WDU19930160076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 75 75 WDU19930160075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 74 74 WDU19930160074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 73 73 WDU19930160073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 72 72 WDU19930160072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 71 71 WDU19930160071 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 70 70 WDU19930160070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie zawieszenia od dnia 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69 69 WDU19930160069 Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 68 68 WDU19930160068 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 67 67 WDU19930160067 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 66 WDU19930150066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uchylony
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 65 WDU19930150065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uchylony
Dz.U. 1993 nr 14 poz. 64 64 WDU19930140064 Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 63 63 WDU19930130063 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 62 62 WDU19930130062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 61 61 WDU19930130061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznania zasiłku. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 60 WDU19930130060 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 59 59 WDU19930120059 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 58 58 WDU19930120058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa. uchylony
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 57 57 WDU19930120057 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 56 56 WDU19930120056 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 55 55 WDU19930120055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki. uchylony
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 54 54 WDU19930120054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r. uchylony
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 53 53 WDU19930120053 Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 52 52 WDU19930120052 Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 51 51 WDU19930110051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 50 WDU19930110050 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 49 49 WDU19930100049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 48 48 WDU19930100048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 47 47 WDU19930100047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 46 46 WDU19930100046 Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 45 45 WDU19930090045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 44 44 WDU19930090044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 43 43 WDU19930080043 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 42 42 WDU19930080042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe. uchylony
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 41 41 WDU19930080041 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 40 40 WDU19930080040 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 39 39 WDU19930080039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 38 38 WDU19930080038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 37 37 WDU19930070037 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 36 36 WDU19930070036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 35 35 WDU19930070035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 34 WDU19930070034 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 33 33 WDU19930070033 Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 32 32 WDU19930060032 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 31 31 WDU19930060031 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. uchylony
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 30 30 WDU19930060030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 29 29 WDU19930060029 Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 28 28 WDU19930050028 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 27 27 WDU19930050027 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 26 26 WDU19930050026 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 25 25 WDU19930050025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 24 24 WDU19930050024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1993 r. w sprawie zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 23 23 WDU19930050023 Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 22 WDU19930050022 Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 21 21 WDU19930050021 Ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 20 20 WDU19930050020 Ustawa z dnia 27 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 19 19 WDU19930040019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 18 18 WDU19930040018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 17 17 WDU19930040017 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 16 16 WDU19930040016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 15 15 WDU19930040015 Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo celne. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 14 14 WDU19930040014 Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 3 poz. 13 13 WDU19930030013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 3 poz. 12 12 WDU19930030012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 11 11 WDU19930020011 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1993 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 10 10 WDU19930020010 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 9 9 WDU19930020009 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 8 8 WDU19930020008 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 7 7 WDU19930020007 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw płynnych, alkoholu skażonego, niektórych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 6 6 WDU19930020006 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 5 5 WDU19930010005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek. obowiązujący
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 4 4 WDU19930010004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uchylony
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 3 3 WDU19930010003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier. uchylony
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 2 2 WDU19930010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 1 1 WDU19930010001 Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. wygaśnięcie aktu