20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1994
804 RMTiGM z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
803 RMTiGM z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. uznany za uchylony
802 RMS-URM z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
801 RMSW z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
800 RMSW z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uznany za uchylony
799 RMSW z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
798 RMSW z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
797 RMS z dnia 27 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
796 RMS z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
795 RMPiPS z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
794 RMGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia. uznany za uchylony
793 RMGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uchylony
792 RMF z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych. uchylony
791 RMF z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli. uznany za uchylony
790 RMF z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
789 RMF z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
788 RMF z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
787 RMF z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
786 RMF z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
785 RMEN z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku. obowiązujący
784 RPRM z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
783 RPRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
782 RPRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
781 RPRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
780 RPRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
779 RPRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
778 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna. uznany za uchylony
777 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
776 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
775 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. uchylony
774 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
773 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
772 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
771 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
770 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. uchylony
769 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
768 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
767 RPRM z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
766 RPRM z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
765 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
764 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
763 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego. uznany za uchylony
762 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
761 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa. uznany za uchylony
760 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
759 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
758 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
757 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego. uznany za uchylony
756 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
755 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
754 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
753 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek. uznany za uchylony
752 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
751 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
750 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
749 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
748 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione. uchylony
747 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
746 RRM z dnia 20 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. uznany za uchylony
745 RMWGzZ z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r. uznany za uchylony
744 RMWGzZ z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r. uznany za uchylony
743 RMSZiSW z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. uchylony
742 RMSW z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
741 RMSW z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
740 RMS z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
739 RMSiF z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
738 RMPiPS z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
737 RMPiPS z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie. uznany za uchylony
736 RMKiS z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. uznany za uchylony
735 RMKiS z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. uznany za uchylony
734 RMF z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
733 RMF z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości. uznany za uchylony
732 RMF z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
731 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
730 RRM z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
729 RRM z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. obowiązujący
728 RMWGzZ z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1995 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
727 RMWGzZ z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r. uznany za uchylony
726 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
725 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uznany za uchylony
724 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
723 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
722 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
721 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
720 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
719 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
718 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
717 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
716 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. uznany za uchylony
715 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów. uznany za uchylony
714 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
713 OPTK z dnia 9 grudnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
712 RMSiON z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
711 RMS z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
710 RMS z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości. obowiązujący
709 RMS z dnia 12 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
708 RMPiPS z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uchylony
707 RMON z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami. obowiązujący
706 RMF z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
705 RMF z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
704 U z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
703 U z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe. uchylony
702 RMPiH z dnia 19 października 1994 r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. uchylony
701 RMF z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych. uznany za uchylony
700 RMF z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
699 RRM z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
698 RRM z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Agencji do Spraw Prywatyzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
697 RRM z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
696 RRM z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
695 RRM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych. uznany za uchylony
694 RRM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
693 RRM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary pochodzące z Republiki Finlandii. uznany za uchylony
692 RRM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. obowiązujący
691 RMS z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
690 RMPiH z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
689 RMON z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
688 RMF z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
687 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
686 U z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
685 U z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
684 UTK z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
683 RMWGzZ z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
682 RMWGzZ z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
681 RMWGzZ z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
680 RMTiGM z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
679 RM-SURM z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. akt jednorazowy
678 RMON z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz. uchylony
677 RM z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej. uchylony
676 RMF z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
675 RMF z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
674 RMF z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
673 RMF z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
672 RRM z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
671 RRM z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
670 U z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
669 U z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. uznany za uchylony
668 RMWGzZ z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
667 RMRiG z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. uznany za uchylony
666 RMOZNiL z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uchylony
665 RMON z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych. uznany za uchylony
664 RMF z dnia 1 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
663 RRM z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych. uznany za uchylony
662 RRM z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uchylony
661 RRM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej dofinansowywanej z budżetu państwa oraz szczegółowych zasad i trybu jej dofinansowywania. uchylony
660 RRM z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
659 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
658 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
657 RRM z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym. uchylony
656 RKRRiT z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
655 RM-SURM z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
654 RMS z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
653 RMON z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych. uchylony
652 RM z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
651 RM z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
650 RMGPiB z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r. uznany za uchylony
649 RMF z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
648 RRM z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. uchylony
647 RRM z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
646 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie regionalnych programów restrukturyzacyjnych. uznany za uchylony
645 U z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
644 RRM z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
643 RRM z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
642 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
641 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
640 Or z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. bez statusu
639 UmRPapESWH(swGd1g1r z dnia uchylony
638 Or z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), zawartej przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
637 uowh(zpRCRWRSiRPswKd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
636 Or z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. bez statusu
635 KwspbcpbmswRd1m1r z dnia obowiązujący
634 Or z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Wspólnego protokołu dotyczącego stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzonego w Wiedniu dnia 21 września 1988 r. bez statusu
633 WpdsKwiKp(ozsjswWd2w1r z dnia obowiązujący
632 RMWGzZ z dnia 14 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
631 RRM z dnia 11 października 1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. uchylony
630 RMRiG z dnia 14 listopada 1994 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r. uznany za uchylony
629 RMF z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
628 RRM z dnia 25 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
627 U z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt posiada tekst jednolity
626 OPTK z dnia 19 listopada 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. obowiązujący
625 RMON z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
624 RMF z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
623 RMF z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
622 RMF z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
621 RMF z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
620 RMF z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
619 RMF z dnia 18 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
618 RRM z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
617 RRM z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
616 RRM z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
615 U z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego. uznany za uchylony
614 RMZiOS z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
613 RMON z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
612 RMKiS z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach. uznany za uchylony
611 RMF z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
610 RMEN z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
609 RRM z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej. uznany za uchylony
608 Or z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. bez statusu
607 EKSTswSd1p1r z dnia obowiązujący
606 RMPiPS z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów. uchylony
605 RPRM z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania między centralnymi organami administracji państwowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych a wojskowymi organami porządkowymi i wojskowymi służbami informacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
604 RRM z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej. uznany za uchylony
603 RRM z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1994. uznany za uchylony
602 U z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. uchylony
601 U z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
600 U z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. akt posiada tekst jednolity
599 RMPiPS z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. obowiązujący
598 RMPiPS z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
597 RMPiPS z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uznany za uchylony
596 RMON z dnia 21 października 1994 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
595 RMF z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków. obowiązujący
594 U z dnia 13 października 1994 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. akt jednorazowy
593 U z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. akt posiada tekst jednolity
592 U z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
591 U z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. akt posiada tekst jednolity
590 RMRiG z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
589 RMRiG z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
588 RMPiPS z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
587 RMKiS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
586 RMKiS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
585 RMEN z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
584 RRM z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
583 RMSW z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
582 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
581 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
580 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
579 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. obowiązujący
578 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
577 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
576 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
575 RMS z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. obowiązujący
574 RMPiH z dnia 25 października 1994 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
573 RMF z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uchylony
572 RMF z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług. uchylony
571 RRM z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
570 RRM z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. uchylony
569 RRM z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na IV kwartał 1994 r. obowiązujący
568 RRM z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
567 U z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. akt posiada tekst jednolity
566 Or z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie. bez statusu
565 SREpwLd5m1r z dnia obowiązujący
564 RMTiGM z dnia 26 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
563 RRM z dnia 28 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
562 RRM z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
561 RRM z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
560 RRM z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
559 RRM z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
558 RRM z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
557 RMTiGM z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
556 RMKiS z dnia 17 października 1994 r. w sprawie określenia rodzaju, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół artystycznych. uznany za uchylony
555 RMF z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
554 RMF z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
553 RMF z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uchylony
552 RMPiH z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych. uznany za uchylony
551 UTK z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy uznany za uchylony
550 UTK z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 85 i art. 87 ustawy uznany za uchylony
549 RRM z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenia w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. uchylony
548 RPRP z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
547 U z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
546 Or z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 marca 1994 r. bez statusu
545 UmRRPaRUoompisowirpswWd2m1r z dnia obowiązujący
544 Or z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. bez statusu
543 UmRRPaRFRogimpowirswKd2l1r z dnia obowiązujący
542 Or z dnia 20 września 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
541 UmRPaRFNowiwpacswWd2l1r z dnia obowiązujący
540 Or z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r. bez statusu
539 UmRRPaRRTowpioiswAd1s1r z dnia obowiązujący
538 RMRiG z dnia 4 października 1994 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uznany za uchylony
537 U z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych akt posiada tekst jednolity
536 U z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe. akt objęty tekstem jednolitym
535 U z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. akt posiada tekst jednolity
534 RRM z dnia 11 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu lekkiego i chemicznego. uznany za uchylony
533 Or z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polski Międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r. bez statusu
532 MkounzdjcwszswBd1m1r z dnia obowiązujący
531 Or z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r. bez statusu
530 UwsMOTS"swWd2s1r z dnia obowiązujący
529 Or z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulaminu wykonawczego, sporządzonych w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r. bez statusu
528 TbomudddcppoRwswBd2k1r z dnia obowiązujący
527 UTK z dnia 14 września 1994 r. w sprawie wykładni art. 101 ust. 1 ustawy uznany za uchylony
526 UTK z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy uznany za uchylony
525 RMTiGM z dnia 28 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
524 RMTiGM z dnia 26 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
523 RMPiH z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. uchylony
522 RMPiH z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. uchylony
521 RMEN z dnia 27 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
520 RRM z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
519 RRM z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
518 RRM z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego. obowiązujący
517 RRM z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
516 U z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
515 Or z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
514 UmRPaRFNouwogswWd2l1r z dnia uchylony
513 Or z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 133 dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r. bez statusu
512 Kn1MOPdpzns(upwGd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
511 OMF z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. uchylony
510 RMWGzZ z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz olejów napędowych i opałowych w 1994 r. uznany za uchylony
509 U z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
508 OMF z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
507 Or z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. bez statusu
506 DpRPdao1d2odzdApKboodliaswPd2l1r z dnia obowiązujący
505 RRM z dnia 27 września 1994 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej. akt jednorazowy
504 Or z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r. bez statusu
503 Kn1MOPdtkwzwwmnwsppwGd2c1r z dnia obowiązujący
502 Or z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 13 maja 1958 r. bez statusu
501 Kn1MOPdkdtmpwGd1m1r z dnia obowiązujący
500 RMS z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki. obowiązujący
499 RMS z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy. obowiązujący
498 RMF z dnia 22 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
497 RRM z dnia 27 września 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na III kwartał 1994 r. obowiązujący
496 RRM z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
495 RM z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego. obowiązujący
494 RMEN z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. uchylony
493 Or z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. bez statusu
492 UmRRPaRRAwsupowzpodimswWd5m1r z dnia obowiązujący
491 RRM z dnia 20 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na taśmę stalową przywożoną z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
490 Or z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Auxerre w dniu 29 września 1990 r. bez statusu
489 UmRRPaRRFwswszswAwd2w1r z dnia obowiązujący
488 Or z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzonej w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r. bez statusu
487 UmRRPaRRFNwszpwcpikzij(swWwd7c1r z dnia obowiązujący
486 Or z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r. bez statusu
485 UmRRPaRKSwswszswBwd1c1r z dnia obowiązujący
484 Or z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r. bez statusu
483 UouEBOiRswPwd2m1r z dnia obowiązujący
482 OPTK z dnia 9 września 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. obowiązujący
481 RMPiPS z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
480 Or z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonego w Londynie w dniu 19 listopada 1976 r. bez statusu
479 PdKawspmpiibswLd1l1r z dnia obowiązujący
478 RMRiG z dnia 2 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r. uznany za uchylony
477 RRM z dnia 8 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
476 Or z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. bez statusu
475 UmRRPaRRFNozU z dnia 31 stycznia 1990 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Warszawie w dniu 8 grudnia 1990 r. obowiązujący
474 UmRRPaRRFNoopppdruodswBwd3s1r z dnia obowiązujący
473 U z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym akt posiada tekst jednolity
472 U z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
471 U z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. uchylony
470 Or z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. bez statusu
469 UmRPaRCopiwoiswBd1l1r z dnia uchylony
468 Or z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. bez statusu
467 ToshigmRPaSZAswWd2m1r z dnia obowiązujący
466 Or z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. bez statusu
465 UmRPaUoppispwscikswKd2m1r z dnia obowiązujący
464 RMZiOS z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza. uznany za uchylony
463 RMWGzZ z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
462 RMWGzZ z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu z zagranicą towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uznany za uchylony
461 RMWGzZ z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wynik kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uznany za uchylony
460 RMWGzZ z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
459 RMF z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu obliczenia przekroczenia kwoty wynagrodzeń wynikającej z relacji wynagrodzeń i zysku oraz sposobu obliczenia przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. obowiązujący
458 RMF z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad kształtowania wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych określonych w umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym oraz w porozumieniu zawieranym z izbą skarbową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
457 RMF z dnia 24 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
456 RMF z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
455 RMF z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
454 RMF z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. uchylony
453 RRM z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
452 RRM z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
451 RRM z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
450 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
449 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
448 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu. obowiązujący
447 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie. obowiązujący
446 RMOZNiL z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej. uznany za uchylony
445 RMOZNiL z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. uznany za uchylony
444 RMOZNiL z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. uznany za uchylony
443 RMOZNiL z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. uznany za uchylony
442 RMOZNiL z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin. uznany za uchylony
441 RMOZNiL z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin. uznany za uchylony
440 RRM z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia osobom trzecim należących do Skarbu Państwa akcji banków powstałych w wyniku przekształcenia banków państwowych. uznany za uchylony
439 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego. uznany za uchylony
438 RMF z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom dokonującym zakupu (importu) towarów finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. uchylony
437 RMEN z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Płocku. obowiązujący
436 RPRM z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
435 RPRM z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
434 RPRM z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego. uznany za uchylony
433 RRM z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego. uchylony
432 RRM z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. uznany za uchylony
431 RRM z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wypłaty w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego. obowiązujący
430 RRM z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. uznany za uchylony
429 RRM z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu. uznany za uchylony
428 RRM z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
427 RMZiOS z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
426 RMOZNiL z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych. uznany za uchylony
425 RMOZNiL z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi. uznany za uchylony
424 RRM z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
423 RRM z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
422 RRM z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. uchylony
421 U z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
420 RMF z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
419 U z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
418 U z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe. uchylony
417 RRM z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych. uznany za uchylony
416 RRM z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
415 U z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
414 U z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. akt posiada tekst jednolity
413 OPRM z dnia 4 sierpnia 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
412 RMZiOS z dnia 5 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
411 RMPiPS z dnia 1 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
410 RMOZNiL z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin. uznany za uchylony
409 RMON z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i koleżeńskich, właściwości, składu i sposobu ich wybierania oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami, a także wykonywania orzeczeń i sprawowania nadzoru nad sądami honorowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
408 RRM z dnia 30 lipca 1994 r. uchylające rozporządzenie w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. akt jednorazowy
407 RRM z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
406 U z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
405 OPTK z dnia 13 lipca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
404 RMS z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
403 RMS z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
402 RMRiG z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
401 RRM z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. uchylony
400 RRM z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobię kukurydzianą przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji żywności bezglutenowej. uznany za uchylony
399 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
398 U z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa akt posiada tekst jednolity
397 U z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
396 U z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. obowiązujący
395 U z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk. obowiązujący
394 RMURM z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej. akt jednorazowy
393 RMON z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym. uznany za uchylony
392 RPRM z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
391 RPRM z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. uchylony
390 Or z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
389 UmPRLaRWoeswWd2k1r z dnia obowiązujący
388 U z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. akt posiada tekst jednolity
387 RMGPiB z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii. uchylony
386 U z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. obowiązujący
385 U z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
384 U z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy. uchylony
383 RMRiG z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r. uznany za uchylony
382 RMZiOS z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
381 RMS z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
380 RMSW z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach. uchylony
379 RMSW z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
378 RM z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
377 RMF z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
376 RRM z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
375 RMWGzZ z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uznany za uchylony
374 Or z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. bez statusu
373 UmRRPaRZEAwsupoizusoowzpodimswAZd3s1r z dnia obowiązujący
372 Or z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. bez statusu
371 UmRRPaRZEAwspioiswAZd3s1r z dnia obowiązujący
370 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
369 U z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
368 U z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
367 RM-SURM z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. akt jednorazowy
366 RMSW z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
365 RMON z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o uchylenie kary dyscyplinarnej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
364 RRM z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
363 U z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. obowiązujący
362 U z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
361 RMRiG z dnia 29 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
360 Or z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r. bez statusu
359 UmRRPaRMopioiswKLd2k1r z dnia obowiązujący
358 Or z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. bez statusu
357 KmRRPaRRTwsupowzpodswTd2m1r z dnia obowiązujący
356 OPTK z dnia 28 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. obowiązujący
355 OPTK z dnia 27 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 29 1 § 1-3, art. 30 § 1 i § 2 oraz art. 59 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
354 RM-SURM z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego. akt jednorazowy
353 RRM z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
352 RRM z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
351 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Ukrainy. uznany za uchylony
350 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze dla leśnictwa, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
349 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych. uchylony
348 OPTK z dnia 24 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej § 20 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą uchylony
347 RMWGzZ z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
346 RMTiGM z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
345 RMF z dnia 22 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
344 U z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. uchylony
343 RRM z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
342 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
341 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
340 RRM z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
339 OPTK z dnia 22 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
338 OPTK z dnia 15 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 w związku z przepisami ustawy o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. oraz art. 15, art. 16 i art. 17 ustawy o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. wygaśnięcie aktu
337 UTK z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 71 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy uznany za uchylony
336 UTK z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy uznany za uchylony
335 RKRRiT z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
334 Or z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
333 UmRPaRNopaobuogdnpgwrZiGswWd2l1r z dnia obowiązujący
332 U z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. uchylony
331 U z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych. uchylony
330 Or z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską oświadczenia do Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. bez statusu
329 RMGPiB z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r. uznany za uchylony
328 RMEN z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Częstochowie. obowiązujący
327 RRM z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka. uznany za uchylony
326 RRM z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta. uznany za uchylony
325 RRM z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie utworzenia stanowisk sekretarzy stanu w Urzędzie Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
324 U z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
323 U z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
322 RMSW z dnia 6 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
321 RMS z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uchylony
320 RMS z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uchylony
319 RMON z dnia 27 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
318 RMKiS z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
317 RMF z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
316 RMEN z dnia 1 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. uchylony
315 RRM z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
314 RRM z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin. akt jednorazowy
313 OPRM z dnia 10 czerwca 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
312 OMWGzZ z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne. uchylony
311 RRM z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich. obowiązujący
310 Or z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r. bez statusu
309 Or z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. bez statusu
308 Or z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r. bez statusu
307 EkoeswPd1g1rPddpkswSd1p1riDpddpkswSd1m1r z dnia obowiązujący
306 OPTK z dnia 1 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
305 UTK z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy uznany za uchylony
304 RKRRiT z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
303 RMZiOS z dnia 7 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
302 RMPiPS z dnia 11 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
301 RMF z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji. uznany za uchylony
300 RRM z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RRM z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
298 RMEN z dnia 17 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
297 RMEN z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
296 RPRM z dnia 3 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Komisji Papierów Wartościowych oraz jej urzędu. uchylony
295 RRM z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
294 U z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
293 UTK z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
292 RMWGzZ z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
291 RRM z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
290 Or z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzonego w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r. bez statusu
289 TkiamRPaKSswWd2s1r z dnia obowiązujący
288 U z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych. uchylony
287 U z dnia 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. akt jednorazowy
286 RMF z dnia 16 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
285 OPTK z dnia 18 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
284 RM-SURM z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
283 RMS z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
282 RMS z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. uznany za uchylony
281 RMS z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
280 RMS z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
279 RMF z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
278 RMF z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących. uchylony
277 RMRiG z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
276 RMPiH z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
275 Or z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r. bez statusu
274 PddKeoioposwSd1m1r z dnia obowiązujący
273 Or z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. bez statusu
272 KeoioposwLd7c1r z dnia obowiązujący
271 RRM z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
270 Or z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
269 KmRRPaRUwsupoizusoowzpodimswKd1s1r z dnia obowiązujący
268 Or z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
267 UmRPaUospnpgpowiwpwsgswKd1s1r z dnia obowiązujący
266 OPTK z dnia 10 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy budżetowej na rok 1991. obowiązujący
265 OPTK z dnia 9 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 32 ust. 5 zdanie drugie ustawy o pomocy społecznej. akt objęty tekstem jednolitym
264 UTK z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
263 UTK z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 22 ust. 2 ustawy uznany za uchylony
262 RMSW z dnia 18 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
261 RMRiG z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa. uznany za uchylony
260 RMKiS z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej. uchylony
259 RPRM z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
258 RPRM z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
257 RPRM z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu. uchylony
256 RRM z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
255 RRM z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
254 RRM z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga. uchylony
253 RRM z dnia 26 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
252 RPRP z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
251 Uk z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
250 RMTiGM z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
249 Or z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r. bez statusu
248 KkmRPaUswWd8w1r z dnia obowiązujący
247 Or z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 160 dotyczącej statystyki pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. bez statusu
246 Kn1KOMOPdsppwGd2c1r z dnia obowiązujący
245 RM-SURM z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie. akt jednorazowy
244 RM-SURM z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej. akt jednorazowy
243 RPRM z dnia 4 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych. uznany za uchylony
242 RRM z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
241 RRM z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
240 OPTK z dnia 13 kwietnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 pkt 1 w związku z art. 14 pkt 3 ustawy obowiązujący
239 OPRM z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. uchylony
238 Or z dnia 14 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o ochronie i popieraniu inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 3 czerwca 1993 r. bez statusu
237 UmRRPaRRSooipiswWd3c1r z dnia obowiązujący
236 Or z dnia 8 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. bez statusu
235 UmRPaKHopiwoiswWd7w1r z dnia uchylony
234 RMZiOS z dnia 25 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. uznany za uchylony
233 Or z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych bez statusu
232 Psd3l1rwPwszKowm z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji. obowiązujący
231 RMS z dnia 12 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
230 RMF z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
229 RPRM z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw należących do kompetencji Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
228 RPRM z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu. uznany za uchylony
227 RRM z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
226 RRM z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu. uchylony
225 U z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. obowiązujący
224 OMSRP z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
223 UTK z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy uznany za uchylony
222 RMRiG z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RM z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
220 RRM z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
219 RMWGzZ z dnia 6 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
218 RMPiH z dnia 13 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
217 RRM z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione. uchylony
216 RRM z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
215 U z dnia 4 marca 1994 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
214 U z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin akt posiada tekst jednolity
213 RMS z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. obowiązujący
212 RMRiG z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RMF z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
210 RRM z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
209 Ubnr1 z dnia 25 marca 1994 r. wygaśnięcie aktu
208 RMRiG z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat. uznany za uchylony
207 RMRiG z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę. uznany za uchylony
206 RMF z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego. uchylony
205 RPRM z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
204 RRM z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na nasiona grochu przywożone z zagranicy do siewu. uznany za uchylony
203 RRM z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
202 RRM z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych. uznany za uchylony
201 U z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
200 Or z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r. bez statusu
199 UmRPaPKwspioiswKd5m1r z dnia obowiązujący
198 Or z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r. bez statusu
197 KkmRPaRBswWd2m1r z dnia obowiązujący
196 OMOZNiL z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
195 U z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. uchylony
194 RMWGzZ z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r. uznany za uchylony
193 RMF z dnia 30 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług. uchylony
192 RPRM z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie powołania członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RRM z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
190 Or z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. bez statusu
189 UmRRPaRRCwsupowzpodimswWd2c1r z dnia obowiązujący
188 Or z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r. bez statusu
187 UmRRPaRRIwsupoizusoowzpodswWd6p1r z dnia obowiązujący
186 Or z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r. bez statusu
185 UmRRPaRRIopioiswWd6p1r z dnia obowiązujący
184 UTK z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wykładni art. 36 ust. 5 ustawy uznany za uchylony
183 RMF z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 RMF z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej. obowiązujący
181 RRM z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. akt posiada tekst jednolity
180 RRM z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
179 RRM z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. uznany za uchylony
178 ZPRP z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
177 Or z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r. bez statusu
176 PouKmPRLaWRLwsuooopopwBd5l1rswBd1s1r z dnia obowiązujący
175 RMTiGM z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
174 RRM z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
173 RRM z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
172 RRM z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
171 RRM z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
170 OPRM z dnia 15 marca 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
169 RM-SURM z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. akt jednorazowy
168 RMPiPS z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. uznany za uchylony
167 RMF z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
166 RRM z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
165 U z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
164 U z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
163 U z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. akt posiada tekst jednolity
162 U z dnia 18 lutego 1994 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. akt jednorazowy
161 U z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
160 U z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy. uchylony
159 RMPiH z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych. uchylony
158 Or z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. bez statusu
157 UmPRLaRWwspioiswWd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
156 RMEN z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. uchylony
155 RMZiOS z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
154 RMTiGM z dnia 15 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
153 RMRiG z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
152 RMRiG z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
151 RM z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności. uchylony
150 U z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. akt objęty tekstem jednolitym
149 UTK z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy uznany za uchylony
148 UTK z dnia 16 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 2 i art. 8 ustawy uznany za uchylony
147 RMSW z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
146 RMSW z dnia 11 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
145 RMRiG z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RMKiS z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uchylony
143 RMF z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności. uznany za uchylony
142 RRM z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób. uznany za uchylony
141 RRM z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
140 Or z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Singapurze dnia 23 kwietnia 1993 r. bez statusu
139 UmRRPaRRSwsupoizusoowzpodswSd2k1r z dnia obowiązujący
138 RMPiPS z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uchylony
137 UTK z dnia 2 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 21 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 22 ustawy uznany za uchylony
136 RRM z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
135 RPRP z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
134 Or z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. bez statusu
133 UmRRPaRFRowwdknioswWd2s1r z dnia obowiązujący
132 U z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. uchylony
131 Or z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. bez statusu
130 UmRPaRLoppispwscrpikswWd2s1r z dnia obowiązujący
129 Or z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. bez statusu
128 UmRPaAREoppwskposieswKd1m1r z dnia obowiązujący
127 Or z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. bez statusu
126 UmRPaAREoppwscihswKd1m1r z dnia obowiązujący
125 RMRiG z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej. uznany za uchylony
124 RMPiPS z dnia 4 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
123 RMF z dnia 4 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. uchylony
122 RPRM z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
121 RRM z dnia 9 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
120 RRM z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. uznany za uchylony
119 RRM z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
118 OPTK z dnia 17 lutego 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 85 ustawy uchylony
117 RM-SURM z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej. akt jednorazowy
116 RM-SURM z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. akt jednorazowy
115 RMS z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
114 RMPiPS z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uchylony
113 RMON z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
112 RRM z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
111 Or z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej bez statusu
110 UmRRPaRRFNoduopnpKH z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej, sporządzony w Warszawie dnia 14 grudnia 1992 r. obowiązujący
109 Or z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Wilnie dnia 13 stycznia 1993 r. bez statusu
108 KkmRPaRLswWd1s1r z dnia obowiązujący
107 Or z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. bez statusu
106 UmRPaRopsiwswBd2s1r z dnia obowiązujący
105 Or z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzonej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. bez statusu
104 KkmRPaRswBd2s1r z dnia obowiązujący
103 RMPiPS z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
102 RMKiS z dnia 5 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
101 RMKiS z dnia 5 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
100 RMEN z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania ocen pracy nauczyciela. uchylony
99 RMEN z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
98 RMEN z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
97 U z dnia 21 stycznia 1994 r. o zmianie ustawy o utracie mocy obowiązującej przez ustawę obowiązujący
96 U z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. uchylony
95 RMZiOS z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
94 RMRiG z dnia 11 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
93 RMF z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
92 RMF z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
91 RMF z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
90 RRM z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
89 RRM z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
88 RRM z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego. uznany za uchylony
87 RRM z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
86 RRM z dnia 15 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 RRM z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
84 RRM z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
83 U z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt posiada tekst jednolity
82 RMKiS z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie organizacji i zasad działania centrów ustawicznego kształcenia dorosłych w dziedzinach artystycznych, bibliotekarstwie i animacji kulturalnej. uznany za uchylony
81 Or z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku. bez statusu
80 PfdMppoipupZONZwd1g1rwNJ z dnia obowiązujący
79 Or z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r. bez statusu
78 Kn1MOPdoposipowzwsppwGd2c1r z dnia obowiązujący
77 Or z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. bez statusu
76 Kn1MOPdopriirwrgispwGd2c1r z dnia obowiązujący
75 RMZiOS z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
74 RM-SURM z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej. akt jednorazowy
73 RMGPiB z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. obowiązujący
72 RRM z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
71 RMPiH z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych. uchylony
70 OMS z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze. wygaśnięcie aktu
69 UTK z dnia 1 lutego 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy uznany za uchylony
68 RMTiGM z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie kontroli przewoźników zagranicznych dokonujących międzynarodowych przewozów drogowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
67 RM-SURM z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej. akt jednorazowy
66 RM-SURM z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej". akt jednorazowy
65 RM-SURM z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny". uchylony
64 RRM z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
63 RRM z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
62 RRM z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
61 RMTiGM z dnia 28 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
60 RMONiSW z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu interweniowania policjantów wobec żołnierzy. uznany za uchylony
59 RMF z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń. akt jednorazowy
58 RMF z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
57 RPRM z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
56 RMON z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. uchylony
55 RMKiS z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności. uznany za uchylony
54 RMF z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uznany za uchylony
53 RRM z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 RMF z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
51 RRM z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. uznany za uchylony
50 RMZiOS z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
49 RMTiGM z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
48 OMS z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. uznany za uchylony
47 RMWGzZ z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
46 RM-SURM z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. akt jednorazowy
45 RMPiPS z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
44 RMF z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
43 RPRM z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
42 RPRM z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 RRM z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r. uznany za uchylony
40 RRM z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
39 Or z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
38 UEusmRPzjsaWEiiPCzdsswBd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
37 U z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym
36 U z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
35 RMPiHoSW z dnia 10 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem. obowiązujący
34 RMON z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
33 RMF z dnia 14 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
32 RRM z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 RRM z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
30 RMRiG z dnia 7 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. uznany za uchylony
29 Or z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. bez statusu
28 UmRRPiRRTwspiwoiswTd2m1r z dnia obowiązujący
27 Or z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Bangkoku dnia 18 grudnia 1992 r. bez statusu
26 UmRRPaRKTwspioiswBd1g1r z dnia obowiązujący
25 OMS z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
24 RMZiOS z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. uchylony
23 RMWGzZ z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
22 RMSW z dnia 11 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 RMSW z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
20 RMF z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
19 RMEN z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
18 RRM z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
17 U z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
16 RRM z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
15 RRM z dnia 4 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych. uznany za uchylony
14 RRM z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 Or z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. bez statusu
12 UmRRPaRRFNopwmswBd1c1r z dnia obowiązujący
11 RMWGzZ z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RMWGzZ z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
9 RMTiGM z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania. uchylony
8 RM-SURM z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej. akt jednorazowy
7 RM-SURM z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu. akt jednorazowy
6 RMRiG z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru. uchylony
5 RMON z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek. uchylony
4 RRM z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uznany za uchylony
3 U z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
2 U z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
1 U z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony