20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1996
821 RM-SURM z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich. akt jednorazowy
820 RM-SURM z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. akt jednorazowy
819 RM-SURM z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej. akt jednorazowy
818 RMSW z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
817 RMSW z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
816 RMSW z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
815 RMSW z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
814 RMGPiB z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie. uznany za uchylony
813 RMGPiBoRiG z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. uznany za uchylony
812 RMF z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
811 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
810 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
809 Or z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
808 Or z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. bez statusu
807 UowhmRPaRLswWd2c1r z dnia uchylony
806 RMF z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących. uchylony
805 RMF z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
804 RMF z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
803 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
802 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. uchylony
801 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
800 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. uchylony
799 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
798 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uznany za uchylony
797 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. uchylony
796 RPRM z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
795 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia na 1997 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
794 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
793 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
792 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
791 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji i udziałów. obowiązujący
790 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania. obowiązujący
789 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie listy jednostek badawczo-rozwojowych, nad którymi sprawowanie nadzoru przejmują organy utworzone w ramach reformy funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
788 RMGPiB z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. uznany za uchylony
787 RMF z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
786 RMF z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. uchylony
785 RMF z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
784 RMEN z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. uchylony
783 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
782 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996. uznany za uchylony
781 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
780 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
779 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych. uznany za uchylony
778 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej. uznany za uchylony
777 U z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. akt posiada tekst jednolity
776 U z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. obowiązujący
775 U z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
774 U z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. uchylony
773 U z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych. uchylony
772 OMTiGM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
771 OPRM z dnia 23 grudnia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
770 RMWGzZ z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r. uznany za uchylony
769 RMWGzZ z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
768 RM-SURM z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach. uchylony
767 RMRiG z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r. uznany za uchylony
766 RMPiH z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
765 RMKiS z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. uznany za uchylony
764 RMKiS z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. uznany za uchylony
763 RMF z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
762 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
761 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
760 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin. obowiązujący
759 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
758 RPRP z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
757 U z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. uchylony
756 RMZiOS z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
755 RMZiOS z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uznany za uchylony
754 RMTiGMoON z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
753 RMS z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
752 RMS z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
751 RMS z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
750 RMS z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
749 RMPiH z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
748 RRM z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
747 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
746 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. uchylony
745 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
744 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
743 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
742 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
741 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
740 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. uznany za uchylony
739 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej. uznany za uchylony
738 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
737 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego. uznany za uchylony
736 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
735 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
734 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
733 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
732 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa. uznany za uchylony
731 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
730 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
729 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii. uznany za uchylony
728 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
727 RMWGzZ z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1997 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
726 RMTiGM z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. akt objęty tekstem jednolitym
725 RRM z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych. uchylony
724 U z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. akt objęty tekstem jednolitym
723 U z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. akt objęty tekstem jednolitym
722 U z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. akt posiada tekst jednolity
721 U z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. akt objęty tekstem jednolitym
720 U z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw. obowiązujący
719 U z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
718 RMZiOS z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie warunków pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposobu stwierdzania spełniania tych warunków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
717 RMF z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej. uznany za uchylony
716 RRM z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uznany za uchylony
715 RRM z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
714 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna. obowiązujący
713 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
712 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
711 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
710 RMZiOS z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających. uchylony
709 RMSiON z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
708 RMS z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
707 RMS z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
706 RMF z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
705 RMEN z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. uchylony
704 U z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin. obowiązujący
703 U z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. akt posiada tekst jednolity
702 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
701 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
700 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
699 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
698 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego. uznany za uchylony
697 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej. uznany za uchylony
696 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego. uznany za uchylony
695 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
694 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
693 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. akt jednorazowy
692 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
691 RRM z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. akt jednorazowy
690 RM-SURM z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie. akt jednorazowy
689 RRM z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. obowiązujący
688 RRM z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie równorzędności pod względem uposażenia prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wynagrodzeń prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
687 U z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
686 U z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
685 RMZiOS z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. uchylony
684 RMSW z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego. uznany za uchylony
683 RMS z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
682 RMS z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
681 RPRP z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
680 U z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane. obowiązujący
679 U z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. akt jednorazowy
678 U z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. akt jednorazowy
677 RMPiPS z dnia 28 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
676 RMPiPS z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
675 RPRM z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
674 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz pokrywania kosztów tej rehabilitacji. uchylony
673 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
672 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. uchylony
671 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
670 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
669 RRM z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
668 RMZiOS z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie sposobu i warunków tworzenia krajowych i regionalnych banków komórek i tkanek przeznaczonych do przeszczepiania oraz ich zadań. uchylony
667 RMZiOS z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie wymogów, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania. uznany za uchylony
666 RMPiH z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych. uznany za uchylony
665 RMPiPS z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
664 RRM z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
663 OMPiPS z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. obowiązujący
662 OMPiPS z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. obowiązujący
661 OMPiPS z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. obowiązujący
660 RRM z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. uchylony
659 RMTiGM z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
658 RMS z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. uznany za uchylony
657 RRM z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
656 RRM z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
655 RRM z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
654 RM-SURM z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
653 RM-SURM z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku. akt jednorazowy
652 RMSW z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
651 RMS z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych banków. obowiązujący
650 RMS z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
649 RPRM z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Komarowie Osadzie. uznany za uchylony
648 RRM z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania. uznany za uchylony
647 U z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
646 U z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
645 RMWGzZ z dnia 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1997 r. uznany za uchylony
644 RMS z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
643 RMS z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
642 RMF z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
641 RPRM z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
640 U z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej. uznany za uchylony
639 U z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
638 U z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt objęty tekstem jednolitym
637 RRM z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
636 U z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
635 RMWGzZ z dnia 18 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1996 r. uznany za uchylony
634 RMS z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
633 RMF z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
632 RMENoMZiOS z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku. obowiązujący
631 RMENoMZiOS z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku. obowiązujący
630 RMENoMZiOS z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku. obowiązujący
629 RRM z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
628 RRM z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. akt jednorazowy
627 RRM z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
626 OMTiGM z dnia 27 września 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
625 RMTiGM z dnia 13 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
624 RMSW z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. uchylony
623 RMWGzZ z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
622 U z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. akt posiada tekst jednolity
621 U z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
620 OPRM z dnia 7 listopada 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
619 RMS z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
618 RRM z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r. uznany za uchylony
617 RRM z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
616 RRM z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast. akt jednorazowy
615 U z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji. akt jednorazowy
614 RMSP z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
613 RRM z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
612 RRM z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
611 RMZiOS z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień. uznany za uchylony
610 RMWGzZ z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
609 RMTiGMoSW z dnia 24 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
608 RMF z dnia 31 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uchylony
607 RRM z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
606 RRM z dnia 22 października 1996 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
605 RRM z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
604 RPRP z dnia 28 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
603 U z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. akt jednorazowy
602 U z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. akt objęty tekstem jednolitym
601 RMTiGM z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
600 RMPiH z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla pracowników górnictwa. uznany za uchylony
599 RMON z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
598 RM z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. uchylony
597 RMEN z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych. uznany za uchylony
596 RRM z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
595 RRM z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
594 RRM z dnia 15 października 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji budżetowej na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
593 U z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
592 RM z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności. uchylony
591 RRM z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. uchylony
590 Or z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 16 czerwca 1994 r. bez statusu
589 KooizzmwccMBswWd1c1r z dnia obowiązujący
588 RMZiOS z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń. uchylony
587 RPRM z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Biskupicach. uznany za uchylony
586 RRM z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
585 U z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt objęty tekstem jednolitym
584 U z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą. uchylony
583 U z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej. akt objęty tekstem jednolitym
582 RMF z dnia 8 października 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunku funduszu gwarancyjnego miejskiej strefy usług publicznych. uznany za uchylony
581 RPRM z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
580 RPRM z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ramowego statutu urzędu wojewódzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
579 RRM z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
578 RRM z dnia 14 października 1996 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
577 RRM z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
576 RMPiH z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. uchylony
575 RMPiPS z dnia 25 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
574 RPRM z dnia 15 października 1996 r. w sprawie liczby członków Rady Służby Cywilnej i ich wynagradzania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
573 RRM z dnia 15 października 1996 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. akt jednorazowy
572 RKRRiT z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
571 RMZiOS z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. uznany za uchylony
570 RMKiS z dnia 28 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
569 RMF z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dotacji celowych na finansowanie w 1996 r. inwestycji jednostek oraz modernizacji i budowy dróg, przekazanych niektórym gminom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
568 RMWGzZ z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r. uznany za uchylony
567 RMWGzZ z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od róż ciętych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
566 RRM z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na niektóre paliwa przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
565 Or z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej), sporządzonej w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. bez statusu
564 Ekooda(swLVd1s1r z dnia obowiązujący
563 RMF z dnia 24 września 1996 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania z budżetu państwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za I i II półrocze 1996 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
562 RMEN z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
561 U z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników akt posiada tekst jednolity
560 RMPiPS z dnia 30 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
559 RMF z dnia 24 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
558 Or z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. bez statusu
557 EkoztswSd2s1r z dnia obowiązujący
556 RMF z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
555 RPRM z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
554 RPRM z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. uchylony
553 RPRM z dnia 30 września 1996 r. w sprawie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. obowiązujący
552 RRM z dnia 30 września 1996 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r. uchylony
551 RMPiH z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. uznany za uchylony
550 RRM z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów. obowiązujący
549 RRM z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
548 RRM z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
547 RMTiGM z dnia 4 września 1996 r. w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
546 RMKiS z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
545 RRM z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uznany za uchylony
544 Or z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
543 UmRRPaRRUowkinpwWd1s1r z dnia obowiązujący
542 U z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. obowiązujący
541 RMSW z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. akt posiada tekst jednolity
540 RMSW z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji. uchylony
539 RMF z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uznany za uchylony
538 RRM z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
537 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. uznany za uchylony
536 Or z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. bez statusu
535 PewsouwppEKoETPCswLd6m1r z dnia obowiązujący
534 RM z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
533 RRM z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
532 RRM z dnia 3 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
531 RPRM z dnia 12 września 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Techniki i Technologii. uznany za uchylony
530 Or z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Rabacie dnia 24 października 1994 r. bez statusu
529 KmRRPaRKMwsupoizusoowzpodimswRd2p1r z dnia obowiązujący
528 Or z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. bez statusu
527 KmRPaWKLwsupowzpodimswLd1c1r z dnia obowiązujący
526 RKRRiT z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe. obowiązujący
525 RMTiGM z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego. uznany za uchylony
524 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. uchylony
523 RRM z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. uznany za uchylony
522 Or z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. bez statusu
521 PmRRPaONZdSONiKwsuifMIBMiKwWswPd2m1r z dnia obowiązujący
520 RMZiOS z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
519 RMPiH z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Techniki i Technologii, sposobów ich realizacji oraz warunków udzielania pożyczek i poręczeń, w tym także preferencyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
518 RMF z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
517 RPRM z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy. uznany za uchylony
516 RRM z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
515 RRM z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
514 RRM z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga. uchylony
513 RMTiGM z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
512 RM-SURM z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
511 RM-SURM z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej. akt jednorazowy
510 RMSW z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego. uchylony
509 RMS z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
508 RMPiPS z dnia 4 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
507 RMPiPS z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
506 RMF z dnia 23 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
505 RPRM z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. obowiązujący
504 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. uchylony
503 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
502 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
501 RRM z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób. uchylony
500 RRM z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. uznany za uchylony
499 U z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. akt objęty tekstem jednolitym
498 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
497 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
496 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
495 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. uchylony
494 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej. uchylony
493 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa uchylony
492 U z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów akt posiada tekst jednolity
491 U z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
490 U z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki. uchylony
489 U z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych. uchylony
488 Uk z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
487 RMPiPS z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
486 RMPiPS z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
485 RMPiPS z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
484 RRM z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996. uznany za uchylony
483 RRM z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
482 RMTiGM z dnia 12 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
481 RM z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
480 RRM z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
479 RMSW z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych. uchylony
478 RMPiPS z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
477 RMON z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. uznany za uchylony
476 RPRP z dnia 10 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
475 U z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. akt posiada tekst jednolity
474 U z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt objęty tekstem jednolitym
473 RMZiOS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań. uchylony
472 RMWGzZ z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r. uznany za uchylony
471 RMTiGM z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim. uznany za uchylony
470 RM-SURM z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie zasad współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
469 RMRiG z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim. uznany za uchylony
468 RMRiG z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach. uznany za uchylony
467 RMON z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
466 RPRM z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
465 U z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
464 U z dnia 4 lipca 1996 r. o nadaniu Akademii Rolniczej w Poznaniu nazwy "Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego" w Poznaniu. obowiązujący
463 U z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich. obowiązujący
462 U z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych. obowiązujący
461 U z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym. obowiązujący
460 U z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. akt objęty tekstem jednolitym
459 U z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
458 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. uchylony
457 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
456 RMZiOS z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
455 RMZiOS z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających. uchylony
454 RMPiPS z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych. uchylony
453 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
452 RPRM z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
451 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. uznany za uchylony
450 RMWGzZ z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
449 RMWGzZ z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
448 RMPiPS z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
447 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
446 RMOZNiL z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. uchylony
445 RPRM z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Chojnowie. uznany za uchylony
444 RRM z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
443 RKRRiT z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania. uznany za uchylony
442 RMZiOS z dnia 22 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych. uchylony
441 RMTiGM z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
440 RMTiGM z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
439 RMTiGM z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
438 RMTiGM z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
437 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
436 RM z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. uchylony
435 RMF z dnia 24 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
434 RRM z dnia 9 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
433 RMWGzZ z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
432 RMPiPS z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej. obowiązujący
431 RMPiPS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
430 RMPiPS z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
429 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uznany za uchylony
428 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
427 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się. uznany za uchylony
426 RRM z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. wygaśnięcie aktu
425 RRM z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
424 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
423 RRM z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
422 RRM z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997. akt jednorazowy
421 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim. uznany za uchylony
420 RMZiOS z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie książeczek usług medycznych. uznany za uchylony
419 RMSW z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
418 RMSW z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
417 RMPiPS z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
416 RMPiPS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
415 RMPiPS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
414 UTK z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy uznany za uchylony
413 RMOZNiL z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji określonych prawem łowieckim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
412 RMOZNiL z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części. uznany za uchylony
411 RRM z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
410 U z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. uchylony
409 U z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. obowiązujący
408 RRM z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
407 U z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. akt objęty tekstem jednolitym
406 U z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej. obowiązujący
405 U z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. uchylony
404 U z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. uchylony
403 RMSW z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków. uchylony
402 U z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej. uchylony
401 U z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
400 U z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989. uchylony
399 RRM z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uchylony
398 RRM z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego. uchylony
397 RRM z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. uznany za uchylony
396 U z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
395 U z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich akt posiada tekst jednolity
394 RMZiOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uznany za uchylony
393 RMZiOS z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych. obowiązujący
392 RMPiPS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. obowiązujący
391 RMPiPS z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
390 OMRiG z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. obowiązujący
389 RMRiG z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
388 RPRM z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
387 OPRM z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
386 OPRM z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum gminnym. uchylony
385 Or z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 r. bez statusu
384 EpwssikpswSd2p1r z dnia obowiązujący
383 RKRRiT z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
382 RMWGzZ z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
381 RMF z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
380 RRM z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
379 RRM z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. uchylony
378 RMRiG z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r. uznany za uchylony
377 RMZiOS z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
376 RMZiOS z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. obowiązujący
375 RMPiPS z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
374 RMZiOS z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu upoważnienia niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. uchylony
373 RMEN z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
372 RMEN z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
371 Or z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1994 r. bez statusu
370 UmRPaRCwsupowzpodimswWd1p1r z dnia obowiązujący
369 RPRM z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
368 RRM z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
367 U z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze. obowiązujący
366 Or z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r. bez statusu
365 UmRRPaRRBowwdknioswWd2l1r z dnia obowiązujący
364 Or z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. bez statusu
363 TmRPaRMopiwswWd1l1r z dnia obowiązujący
362 UTK z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 ustawy uznany za uchylony
361 RMWGzZ z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
360 RMTiGM z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
359 RMTiGM z dnia 25 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
358 RMOZNiL z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania. uchylony
357 U z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. uchylony
356 U z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
355 U z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych. akt objęty tekstem jednolitym
354 RMSW z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
353 RMF z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. uznany za uchylony
352 U z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii. uchylony
351 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy warszawskie. obowiązujący
350 U z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. akt posiada tekst jednolity
349 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
348 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
347 U z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. uchylony
346 Or z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r. bez statusu
345 Or z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r. bez statusu
344 RMWGzZ z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
343 RMS z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
342 RPRM z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
341 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uznany za uchylony
340 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
339 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia. uchylony
338 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
337 RRM z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. uznany za uchylony
336 RRM z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. uznany za uchylony
335 OMPiPS z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. wygaśnięcie aktu
334 RMS z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
333 RRM z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1996 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
332 RMZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. akt posiada tekst jednolity
331 RRM z dnia 18 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
330 RRM z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy. uznany za uchylony
329 OMEN z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. wygaśnięcie aktu
328 RMWGzZ z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. uznany za uchylony
327 RMSW z dnia 31 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
326 RRM z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie miejskich stref usług publicznych. uznany za uchylony
325 RRM z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r. uznany za uchylony
324 RMZiOS z dnia 29 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
323 RMRiG z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
322 RMRiG z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
321 RMONoZiOS z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
320 RMON z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
319 RMKiS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie określenia warunków zatrudniania i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w ramach usług artystycznych. uznany za uchylony
318 RRM z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
317 RRM z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
316 RRM z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
315 OPTK z dnia 30 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 86 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. obowiązujący
314 UTK z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy uznany za uchylony
313 RMZiOS z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych. uznany za uchylony
312 RMTiGM z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu. uchylony
311 RMON z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
310 RMON z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
309 RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. uznany za uchylony
308 RM z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
307 RRM z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
306 RRM z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
305 RRM z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie". akt jednorazowy
304 UTK z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 2a ustawy uznany za uchylony
303 UTK z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy uznany za uchylony
302 RMZiOS z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
301 RMS z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
300 RMS z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. uchylony
299 RMRiG z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim. uznany za uchylony
298 RMRiG z dnia 20 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. uznany za uchylony
297 RRM z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki. uznany za uchylony
296 RRM z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. uchylony
295 RRM z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
294 RRM z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
293 RRM z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
292 RRM z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
291 RMPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową. uchylony
290 RMPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. uznany za uchylony
289 RMPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. akt posiada tekst jednolity
288 RMPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. uznany za uchylony
287 RMPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. obowiązujący
286 RMPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. uznany za uchylony
285 RMPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. uznany za uchylony
284 RPRM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. uchylony
283 U z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. uchylony
282 RMPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. uznany za uchylony
281 RMPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. akt posiada tekst jednolity
280 RRM z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
279 RRM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. obowiązujący
278 RRM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. akt posiada tekst jednolity
277 RRM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. uznany za uchylony
276 RRM z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. akt objęty tekstem jednolitym
275 RRM z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. akt objęty tekstem jednolitym
274 RRM z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uznany za uchylony
273 RMRiG z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim. uznany za uchylony
272 RMRiG z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim. uznany za uchylony
271 RMRiG z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim. uznany za uchylony
270 RMEN z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe. uchylony
269 U z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. obowiązujący
268 U z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. obowiązujący
267 U z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom. uchylony
266 RMON z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami. obowiązujący
265 RMF z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
264 Or z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 stycznia 1979 r. bez statusu
263 KoogdfifeoisswBd1w1r z dnia obowiązujący
262 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. akt objęty tekstem jednolitym
261 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
260 RMF z dnia 14 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. obowiązujący
259 RRM z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii. uznany za uchylony
258 RRM z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
257 OPTK z dnia 8 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 39 ust. 2 pkt 2-4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
256 RMS z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
255 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
254 RRM z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
253 RRM z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
252 RRM z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
251 Or z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. bez statusu
250 UmRPaRSospiwnwgpswWd6l1r z dnia obowiązujący
249 Or z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. bez statusu
248 UmRPaRSowgpswWd6l1r z dnia obowiązujący
247 Or z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
246 UmRPaRSwswpioiswWd1s1r z dnia uchylony
245 OMSW z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. wygaśnięcie aktu
244 RMWGzZ z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
243 RRM z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
242 RRM z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane są na pobyt stały. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
241 Or z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 17 maja 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. bez statusu
240 PswWd1m1rzUmRPRLaRKDwszpowzpodimpwKd6k1r z dnia obowiązujący
239 Or z dnia 15 września 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. bez statusu
238 RkNZwszkswNJd9m1r z dnia obowiązujący
237 OPTK z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995. obowiązujący
236 OPTK z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. obowiązujący
235 OPTK z dnia 23 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ust. 3 i art. 28 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
234 OPRM z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
233 UTK z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
232 RMS z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
231 RMS z dnia 19 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
230 RRM z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre paliwa przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
229 RRM z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
228 RRM z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. uznany za uchylony
227 Or z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r. bez statusu
226 TopiwmRPaRWswWd1p1r z dnia obowiązujący
225 U z dnia 29 lutego 1996 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. akt jednorazowy
224 RMSW z dnia 16 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 RMSW z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent. obowiązujący
222 RMRiG z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim. uznany za uchylony
221 RMRiG z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
220 RMRiG z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. uchylony
219 RMF z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
218 USN z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
217 RMRiG z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. uchylony
216 RMRiG z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie. uchylony
215 RMON z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
214 RMGPiB z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
213 RMF z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r. obowiązujący
212 RMRiG z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. uznany za uchylony
211 OMPiPS z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. wygaśnięcie aktu
210 Or z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. bez statusu
209 PmMWGzZRPaMFRCwszoctppopgmopwmrgswPd1s1r z dnia wygaśnięcie aktu
208 Or z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
207 UmRPaRComrgswPd1s1r z dnia obowiązujący
206 Or z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
205 UmRPaRCowgpswPd1s1r z dnia obowiązujący
204 RMS z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
203 RMPiPS z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. uznany za uchylony
202 RMPiPS z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
201 RMON z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali. uznany za uchylony
200 RMGPiB z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. uchylony
199 U z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
198 U z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. akt objęty tekstem jednolitym
197 OPTK z dnia 5 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
196 RMTiGM z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
195 RMRiG z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych. uznany za uchylony
194 RMRiG z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Inspekcji Nasiennej. uznany za uchylony
193 RMF z dnia 9 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. akt objęty tekstem jednolitym
192 RMEN z dnia 2 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. uchylony
191 RPRM z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu. uznany za uchylony
190 U z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. uznany za uchylony
189 U z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
188 UTK z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy uznany za uchylony
187 RMWGzZ z dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
186 RMSW z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. uchylony
185 RMRiG z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
184 RM z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
183 RMF z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. uznany za uchylony
182 RRM z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
181 RRM z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. obowiązujący
180 OMZiOS z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. uznany za uchylony
179 RMZiOS z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
178 RMF z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
177 U z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. uchylony
176 U z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. obowiązujący
175 U z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
174 RMWGzZ z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
173 RM z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym. uchylony
172 RRM z dnia 2 kwietnia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu. akt jednorazowy
171 OMF z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
170 Or z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. bez statusu
169 UmRRPaRRAoewswswWd2s1r z dnia obowiązujący
168 RRM z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 Or z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r. bez statusu
166 KmRPaRMwsupoizusoowzpodimswWd1l1r z dnia obowiązujący
165 RMON z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
164 RMF z dnia 26 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
163 RMF z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
162 RMF z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów. uchylony
161 RRM z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
160 RRM z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż. uznany za uchylony
159 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gminnym. uchylony
158 RMGPiB z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1996 r. uznany za uchylony
157 Or z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Czwartego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
156 CpdswWd1g1rdKZPswWd1l1r z dnia obowiązujący
155 Or z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Trzeciego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
154 TpdswHd2l1rdKZPswWd1l1r z dnia obowiązujący
153 RMF z dnia 18 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
152 RMF z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. uznany za uchylony
151 RRM z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz pracowników Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. obowiązujący
150 Or z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu zmieniającego Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonego w Genewie dnia 25 marca 1972 r. bez statusu
149 PzJkooz1rswGd2m1r z dnia obowiązujący
148 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych. obowiązujący
147 U z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku. wygaśnięcie aktu
146 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw. uchylony
145 U z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim. uchylony
144 RMTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. uznany za uchylony
143 OMSZ z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). obowiązujący
142 RM-SURM z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie. akt jednorazowy
141 RMON z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych. uznany za uchylony
140 U z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uchylony
139 U z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. obowiązujący
138 RM z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
137 RMF z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania Rzecznika Ubezpieczonych oraz pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych. uznany za uchylony
136 RPRM z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w roku 1996 i 1997. akt jednorazowy
135 Or z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. bez statusu
134 EkouiwodpndooppndswLd2m1r z dnia obowiązujący
133 RRM z dnia 5 marca 1996 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu przy zbywaniu udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Daewoo Corporation oraz Daewoo Heavy Industries Ltd. obowiązujący
132 Or z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
131 UmRPaRSwsupowzpodimswWd1s1r z dnia obowiązujący
130 Or z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. bez statusu
129 UmRRPaRIwsupoizusoowzpodswMd1l1r z dnia obowiązujący
128 U z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim. uchylony
127 Or z dnia 25 października 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. bez statusu
126 UmRPaRCwswpioiswWd2l1r z dnia uchylony
125 Or z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r. bez statusu
124 UmRRPaRRPAwsupowzpodswWd1l1r z dnia obowiązujący
123 RM z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 RMF z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
121 RRM z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. obowiązujący
120 RRM z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uchylony
119 RRM z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uchylony
118 U z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. akt objęty tekstem jednolitym
117 RRM z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
116 Or z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzonego w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
115 TopiwmRPaRUswWd1s1r z dnia obowiązujący
114 RMSW z dnia 21 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
113 U z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. uchylony
112 UTK z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 19 ustawy uznany za uchylony
111 RMPiPS z dnia 19 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
110 U z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
109 RMWGzZ z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RMPiPS z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
107 RMON z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. uchylony
106 RMON z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia i zniesienia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
105 RMF z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
104 RRM z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki. obowiązujący
103 RRM z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet. uznany za uchylony
102 U z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
101 OPKW z dnia 20 lutego 1996 r. o wynikach głosowania i wynikach referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
100 RMF z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. akt posiada tekst jednolity
99 RMF z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. akt posiada tekst jednolity
98 RRM z dnia 13 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RRM z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. obowiązujący
96 UTK z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 w związku z art. 3 pkt 5 ustawy uznany za uchylony
95 RMTiGM z dnia 8 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
94 RMON z dnia 22 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
93 RM z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
92 RMKiS z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
91 RMEN z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. uznany za uchylony
90 RRM z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
89 RRM z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego. uchylony
88 RRM z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostawie mocy elektrycznej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci. uznany za uchylony
87 Ubnr1 z dnia 1 lutego 1996 r. wygaśnięcie aktu
86 RM z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
85 OPRM z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
84 UTK z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy uznany za uchylony
83 RRM z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
82 RRM z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
81 RMRiG z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
80 UTK z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy uznany za uchylony
79 RMZiOS z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
78 RMRiG z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego. uchylony
77 RPRM z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu. uznany za uchylony
76 RRM z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
75 RRM z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych. uznany za uchylony
74 OPRM z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym. wygaśnięcie aktu
73 RMZiOS z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 RMWGzZ z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RMSW z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
70 RM z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
69 RMF z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uznany za uchylony
68 RPRM z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
67 RPRM z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
66 RRM z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia należących do Skarbu Państwa akcji niektórych spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
65 RRM z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego tryb sprawowania nadzoru przez Ministra Finansów nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
64 RRM z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie określenia na 1996 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
63 RRM z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych. uznany za uchylony
62 OMF z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
61 OPTK z dnia 3 stycznia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 53 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe. uchylony
60 RKRRiT z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
59 RKRRiT z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
58 RRM z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
57 RRM z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji (udziałów), ustalenia dłuższego terminu udostępnienia akcji (udziałów) oraz odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
56 U z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt posiada tekst jednolity
55 U z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. akt posiada tekst jednolity
54 OMSZ z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). obowiązujący
53 RMSW z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
52 RMPiPS z dnia 4 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
51 RMON z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego. uznany za uchylony
50 OPRM z dnia 23 stycznia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
49 RMSWiSZ z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
48 RRM z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. uchylony
47 RRM z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
46 RRM z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. obowiązujący
45 RMZiOS z dnia 12 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
44 U z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. uchylony
43 U z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw. uchylony
42 U z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. akt posiada tekst jednolity
41 U z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. obowiązujący
40 U z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. akt jednorazowy
39 U z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski. uchylony
38 RMZiOS z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy. uznany za uchylony
37 RMS z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RRM z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia uzbrojonych pododdziałów zwartych wojskowych organów porządkowych oraz szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez te pododdziały. uznany za uchylony
35 RRM z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przypadków oraz warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych. uchylony
34 U z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
33 U z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
32 U z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt posiada tekst jednolity
31 RMZiOS z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami. obowiązujący
30 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
29 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
28 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
27 RM-SURM z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej. akt jednorazowy
26 RM-SURM z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
25 RMS z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
24 RMS z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
23 RMS z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
22 RMS z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
21 RMRiG z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
20 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich. uchylony
19 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą). akt jednorazowy
18 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
17 RRM z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Wynalazczości", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
16 RRM z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 UTK z dnia 13 grudnia 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy uznany za uchylony
14 RMWGzZ z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RMTiGM z dnia 12 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
12 RMF z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
11 RRM z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
10 RRM z dnia 19 grudnia 1995 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. uznany za uchylony
9 RRM z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zasad współdziałania gmin warszawskich z organami administracji rządowej oraz określenia, które sprawy indywidualne z zakresu zadań własnych gmin rozpatrywane będą w trybie właściwym dla decyzji administracyjnych należących do zadań zleconych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RMSW z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
7 RM z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
6 RM z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek. uchylony
5 RMKiS z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania. uznany za uchylony
4 RPRM z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
3 U z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. akt posiada tekst jednolity
2 U z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. uchylony
1 U z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym