20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1267 1267 WDU19981661267 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1266 1266 WDU19981661266 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1265 1265 WDU19981661265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1264 1264 WDU19981661264 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1263 1263 WDU19981661263 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1262 1262 WDU19981661262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1261 1261 WDU19981661261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1260 1260 WDU19981661260 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1259 1259 WDU19981661259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1258 1258 WDU19981661258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1257 1257 WDU19981661257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1256 1256 WDU19981661256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1255 1255 WDU19981661255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1254 1254 WDU19981661254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1253 1253 WDU19981661253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1252 1252 WDU19981661252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1251 1251 WDU19981661251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1250 1250 WDU19981661250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1249 1249 WDU19981661249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji regionalnych i wojewódzkich komend ochotniczych hufców pracy do organizacji administracji publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1248 1248 WDU19981661248 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zawieszenia obowiązku jej opłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1247 1247 WDU19981661247 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1246 1246 WDU19981661246 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1245 1245 WDU19981661245 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1244 1244 WDU19981661244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1243 1243 WDU19981661243 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1242 1242 WDU19981661242 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1241 1241 WDU19981661241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1240 1240 WDU19981661240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1239 1239 WDU19981661239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1238 1238 WDU19981661238 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1237 1237 WDU19981661237 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1236 1236 WDU19981661236 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1235 1235 WDU19981661235 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1234 1234 WDU19981661234 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1233 1233 WDU19981661233 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1232 1232 WDU19981661232 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1231 1231 WDU19981661231 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1230 1230 WDU19981661230 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1229 1229 WDU19981661229 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1228 1228 WDU19981661228 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1227 1227 WDU19981661227 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1226 1226 WDU19981661226 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1225 1225 WDU19981661225 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1224 1224 WDU19981661224 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1223 1223 WDU19981661223 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1222 1222 WDU19981661222 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1221 1221 WDU19981661221 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1220 1220 WDU19981661220 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1219 1219 WDU19981661219 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1218 1218 WDU19981661218 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1217 1217 WDU19981661217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1216 1216 WDU19981661216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1215 1215 WDU19981661215 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1214 1214 WDU19981661214 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1213 1213 WDU19981661213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1212 1212 WDU19981661212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1211 1211 WDU19981661211 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1210 1210 WDU19981661210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie treści zawiadomienia dotyczącego emisji papierów wartościowych, opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1209 1209 WDU19981661209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1208 1208 WDU19981661208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1207 1207 WDU19981661207 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Generalnego Konserwatora Zabytków. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1206 1206 WDU19981661206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1205 1205 WDU19981661205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia dokumentów i informacji wymaganych od przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie koncesji organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1204 1204 WDU19981661204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1203 1203 WDU19981651203 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1202 1202 WDU19981651202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1201 1201 WDU19981651201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200 1200 WDU19981651200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1199 1199 WDU19981651199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1198 1198 WDU19981651198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1197 1197 WDU19981651197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1196 1196 WDU19981651196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym osobom. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1195 1195 WDU19981641195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194 1194 WDU19981641194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1193 1193 WDU19981641193 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1192 1192 WDU19981641192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1191 1191 WDU19981641191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1190 1190 WDU19981641190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1189 1189 WDU19981641189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1188 1188 WDU19981641188 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1187 1187 WDU19981641187 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1186 1186 WDU19981641186 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1185 1185 WDU19981641185 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1184 1184 WDU19981641184 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 1999. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1183 1183 WDU19981641183 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1182 1182 WDU19981641182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1181 1181 WDU19981641181 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1180 1180 WDU19981641180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1179 1179 WDU19981641179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1178 1178 WDU19981641178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1177 1177 WDU19981641177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1176 1176 WDU19981641176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1175 1175 WDU19981641175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1174 1174 WDU19981641174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1173 1173 WDU19981641173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1172 1172 WDU19981641172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1171 1171 WDU19981641171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1170 1170 WDU19981641170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1169 1169 WDU19981641169 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1168 1168 WDU19981641168 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1167 1167 WDU19981641167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1166 1166 WDU19981641166 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1165 1165 WDU19981641165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1164 1164 WDU19981641164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1163 1163 WDU19981641163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162 1162 WDU19981631162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1161 1161 WDU19981631161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1160 1160 WDU19981631160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1159 1159 WDU19981631159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1158 1158 WDU19981631158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1157 1157 WDU19981631157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1156 1156 WDU19981631156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1155 1155 WDU19981631155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełniać te podmioty, oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1154 1154 WDU19981621154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1153 1153 WDU19981621153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1152 1152 WDU19981621152 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1151 1151 WDU19981621151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1150 1150 WDU19981621150 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie uznaje się za praktykę w zakresie organizowania imprez turystycznych i w zakresie obsługi turystów oraz dokumentów stwierdzających jej posiadanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1149 1149 WDU19981621149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1148 1148 WDU19981621148 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1147 1147 WDU19981621147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1146 1146 WDU19981621146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1145 1145 WDU19981621145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1144 1144 WDU19981621144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1143 1143 WDU19981621143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1142 1142 WDU19981621142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w państwowej sferze budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1141 1141 WDU19981621141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1140 1140 WDU19981621140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1139 1139 WDU19981621139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1138 1138 WDU19981621138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1137 1137 WDU19981621137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1136 1136 WDU19981621136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1135 1135 WDU19981621135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1134 1134 WDU19981621134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1133 1133 WDU19981621133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1132 1132 WDU19981621132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1131 1131 WDU19981621131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1130 1130 WDU19981621130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1129 1129 WDU19981621129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1128 1128 WDU19981621128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1127 1127 WDU19981621127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 1126 WDU19981621126 Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1125 1125 WDU19981621125 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1124 1124 WDU19981621124 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1123 1123 WDU19981621123 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1122 1122 WDU19981621122 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1121 1121 WDU19981621121 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1120 1120 WDU19981621120 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1119 1119 WDU19981621119 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 1118 WDU19981621118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1117 1117 WDU19981621117 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1116 1116 WDU19981621116 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1115 1115 WDU19981621115 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1114 1114 WDU19981621114 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1113 1113 WDU19981621113 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 1112 WDU19981621112 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1111 1111 WDU19981611111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1110 1110 WDU19981611110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1109 1109 WDU19981611109 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108 1108 WDU19981611108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1107 1107 WDU19981611107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1106 1106 WDU19981611106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1105 1105 WDU19981611105 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1104 1104 WDU19981611104 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1103 1103 WDU19981611103 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1102 1102 WDU19981611102 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1101 1101 WDU19981611101 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1100 1100 WDU19981611100 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1099 1099 WDU19981611099 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1098 1098 WDU19981611098 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1097 1097 WDU19981611097 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1096 1096 WDU19981611096 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1095 1095 WDU19981611095 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1094 1094 WDU19981611094 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1093 1093 WDU19981611093 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1092 1092 WDU19981611092 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1091 1091 WDU19981611091 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1090 1090 WDU19981611090 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1089 1089 WDU19981611089 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1088 1088 WDU19981611088 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1087 1087 WDU19981611087 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1086 1086 WDU19981611086 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1085 1085 WDU19981611085 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1084 1084 WDU19981611084 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1083 1083 WDU19981611083 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1082 1082 WDU19981611082 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1081 1081 WDU19981611081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1080 1080 WDU19981611080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1079 1079 WDU19981611079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1078 1078 WDU19981611078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1077 1077 WDU19981611077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1076 1076 WDU19981611076 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1075 1075 WDU19981601075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1074 1074 WDU19981601074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073 1073 WDU19981601073 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1072 1072 WDU19981601072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1071 1071 WDU19981601071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1070 1070 WDU19981601070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1069 1069 WDU19981601069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1068 1068 WDU19981601068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1067 1067 WDU19981601067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1066 1066 WDU19981601066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1065 1065 WDU19981601065 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1064 1064 WDU19981601064 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063 1063 WDU19981601063 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1062 1062 WDU19981601062 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1061 1061 WDU19981601061 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1060 1060 WDU19981601060 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1059 1059 WDU19981601059 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1058 1058 WDU19981601058 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1057 1057 WDU19981591057 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1056 1056 WDU19981591056 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Darłowie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1055 1055 WDU19981591055 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1054 1054 WDU19981591054 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1053 1053 WDU19981591053 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1052 1052 WDU19981591052 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1051 1051 WDU19981591051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1050 1050 WDU19981591050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1049 1049 WDU19981591049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1048 1048 WDU19981591048 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1047 1047 WDU19981591047 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1046 1046 WDU19981591046 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1045 1045 WDU19981581045 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1998 r. sygn. akt U. 20/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1044 1044 WDU19981581044 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt U. 7/98. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1043 1043 WDU19981581043 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 41/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1042 1042 WDU19981581042 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1041 1041 WDU19981581041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1040 1040 WDU19981581040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1039 1039 WDU19981581039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1038 1038 WDU19981581038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1037 1037 WDU19981581037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1036 1036 WDU19981581036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1035 1035 WDU19981571035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1034 1034 WDU19981571034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1033 1033 WDU19981571033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1032 1032 WDU19981571032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031 1031 WDU19981571031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1030 1030 WDU19981561030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1029 1029 WDU19981561029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1028 1028 WDU19981561028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie , za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1027 1027 WDU19981561027 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1026 1026 WDU19981561026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, chełmskim, częstochowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, opolskim, piotrkowskim, płockim, radomskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim, warszawskim, włocławskim i zamojskim. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1025 1025 WDU19981561025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1024 1024 WDU19981561024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1998 r. sprawie szczegółowych zasad wynagradzania za wykonywanie niektórych czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1023 1023 WDU19981561023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1022 1022 WDU19981561022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1021 1021 WDU19981561021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1020 1020 WDU19981561020 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. uchylony
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1019 1019 WDU19981561019 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1018 1018 WDU19981561018 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1017 1017 WDU19981561017 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 1016 WDU19981551016 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1015 1015 WDU19981551015 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014 1014 WDU19981551014 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1013 1013 WDU19981541013 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1012 1012 WDU19981541012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1011 1011 WDU19981541011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1010 1010 WDU19981541010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1009 1009 WDU19981541009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1008 1008 WDU19981531008 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007 1007 WDU19981531007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1006 1006 WDU19981531006 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1005 1005 WDU19981531005 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1004 1004 WDU19981531004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1003 1003 WDU19981531003 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1002 1002 WDU19981531002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1001 1001 WDU19981531001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1000 1000 WDU19981531000 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 999 999 WDU19981530999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 998 998 WDU19981530998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 997 997 WDU19981530997 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie trybu rozliczenia środków budżetowych za rok 1998, szczególnych zasad i trybu sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1998 oraz szczególnych zasad i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 996 996 WDU19981530996 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 995 995 WDU19981530995 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 994 994 WDU19981530994 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 993 993 WDU19981530993 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 992 992 WDU19981530992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 991 991 WDU19981530991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 990 990 WDU19981530990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 152 poz. 989 989 WDU19981520989 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszaru działania oraz nadania im statutów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 152 poz. 988 988 WDU19981520988 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, oraz wzoru i sposobu prowadzenia rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 987 WDU19981510987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 986 986 WDU19981500986 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 985 985 WDU19981500985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 984 984 WDU19981500984 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 983 WDU19981500983 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 149 poz. 982 982 WDU19981490982 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 149 poz. 981 981 WDU19981490981 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 980 980 WDU19981480980 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 979 979 WDU19981480979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 978 978 WDU19981480978 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 977 977 WDU19981480977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 976 976 WDU19981480976 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 975 975 WDU19981480975 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 974 974 WDU19981480974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973 973 WDU19981480973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 972 972 WDU19981480972 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powierzenia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 971 971 WDU19981480971 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 970 970 WDU19981480970 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 969 969 WDU19981480969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 968 968 WDU19981480968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 967 967 WDU19981480967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. uchylony
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 966 966 WDU19981480966 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 965 965 WDU19981470965 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 964 964 WDU19981470964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 963 963 WDU19981470963 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzonego w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 962 962 WDU19981470962 Protokół Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 961 961 WDU19981460961 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1998 r. o ogłoszeniu ostatecznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 960 960 WDU19981460960 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 959 959 WDU19981460959 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 958 958 WDU19981460958 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 957 957 WDU19981460957 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 956 956 WDU19981460956 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 955 955 WDU19981460955 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 954 954 WDU19981460954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 953 953 WDU19981460953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 952 952 WDU19981460952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 951 951 WDU19981460951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 950 950 WDU19981460950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku. uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 949 949 WDU19981460949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 948 948 WDU19981460948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25 %, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz sposobu dokonania tego zawiadomienia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 947 947 WDU19981460947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium. uchylony
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 946 946 WDU19981450946 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 945 945 WDU19981450945 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r. sygn. akt K.22/98 obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 944 944 WDU19981450944 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 1998 r. sygn. akt SK.7/98 obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 943 943 WDU19981450943 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 942 942 WDU19981450942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 941 941 WDU19981450941 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 940 940 WDU19981450940 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 939 939 WDU19981450939 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 938 938 WDU19981450938 Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 937 937 WDU19981450937 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 936 936 WDU19981440936 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 935 935 WDU19981440935 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 934 934 WDU19981440934 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 933 933 WDU19981440933 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 932 932 WDU19981440932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1999 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 931 931 WDU19981440931 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 930 WDU19981440930 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 929 929 WDU19981440929 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 928 928 WDU19981430928 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 927 927 WDU19981430927 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 926 926 WDU19981430926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 925 925 WDU19981430925 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 924 924 WDU19981430924 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 923 923 WDU19981430923 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 922 922 WDU19981430922 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 921 921 WDU19981430921 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 920 920 WDU19981430920 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 919 919 WDU19981430919 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 918 918 WDU19981430918 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 917 917 WDU19981430917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 916 916 WDU19981430916 Ustawa z dnia 4 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 142 poz. 915 915 WDU19981420915 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 141 poz. 914 914 WDU19981410914 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 141 poz. 913 913 WDU19981410913 Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 912 912 WDU19981400912 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, Środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 911 911 WDU19981400911 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 910 910 WDU19981400910 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 909 909 WDU19981400909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 908 908 WDU19981400908 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 907 907 WDU19981400907 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906 906 WDU19981400906 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 905 905 WDU19981390905 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 904 904 WDU19981390904 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 903 903 WDU19981390903 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 902 902 WDU19981390902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1998 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 901 901 WDU19981390901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 900 900 WDU19981390900 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 899 899 WDU19981390899 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 898 898 WDU19981380898 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt K. 12/98. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 897 897 WDU19981380897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 896 896 WDU19981380896 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz i niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 895 895 WDU19981380895 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 894 894 WDU19981380894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 893 893 WDU19981380893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 892 892 WDU19981380892 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 891 891 WDU19981380891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 890 890 WDU19981380890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 889 889 WDU19981380889 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1998 w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Załączników A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 888 888 WDU19981380888 Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 887 WDU19981370887 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 137 poz. 886 886 WDU19981370886 Ustawa z dnia 23 września 1998 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Celnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 885 885 WDU19981360885 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884 884 WDU19981360884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 883 883 WDU19981360883 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1998 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 882 882 WDU19981350882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 881 881 WDU19981350881 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 880 880 WDU19981350880 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 879 879 WDU19981350879 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 878 878 WDU19981350878 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 877 877 WDU19981350877 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 876 876 WDU19981340876 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 875 875 WDU19981340875 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 874 874 WDU19981340874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowania dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 873 873 WDU19981340873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 872 WDU19981330872 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 871 871 WDU19981320871 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1998 r. sygn. akt K. 7/98. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 870 870 WDU19981320870 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 869 869 WDU19981320869 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 868 868 WDU19981320868 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 867 867 WDU19981320867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 866 866 WDU19981320866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 865 865 WDU19981320865 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 864 864 WDU19981320864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 863 863 WDU19981320863 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 862 862 WDU19981320862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 861 861 WDU19981310861 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 860 860 WDU19981310860 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 859 WDU19981300859 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 858 858 WDU19981290858 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 857 857 WDU19981290857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 856 856 WDU19981290856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 855 855 WDU19981290855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 854 854 WDU19981290854 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 853 853 WDU19981290853 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1998 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, sporządzonego w Atenach dnia 12 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 852 852 WDU19981290852 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką sporządzony w Atenach dnia 12 czerwca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 128 poz. 851 851 WDU19981280851 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 128 poz. 850 850 WDU19981280850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 października 1998 r. w sprawie rolniczych centrów kształcenia ustawicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 128 poz. 849 849 WDU19981280849 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 października 1998 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 128 poz. 848 848 WDU19981280848 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 847 847 WDU19981270847 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 846 846 WDU19981270846 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 845 845 WDU19981270845 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 844 844 WDU19981270844 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 843 843 WDU19981270843 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 842 842 WDU19981270842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 841 841 WDU19981270841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 840 840 WDU19981270840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839 839 WDU19981260839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 838 838 WDU19981260838 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 837 837 WDU19981260837 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 836 836 WDU19981260836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 835 835 WDU19981260835 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 834 834 WDU19981260834 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 833 833 WDU19981260833 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzących prace dydaktyczne i wychowawcze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 832 832 WDU19981260832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 831 831 WDU19981260831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 830 830 WDU19981260830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. uchylony
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 829 829 WDU19981250829 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 828 828 WDU19981250828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1998 r. w sprawie wzoru upoważnienia, jakie obowiązani są posiadać, i wzoru odznaki identyfikacyjnej, jaką obowiązani są nosić na widocznym miejscu, przy wykonywaniu czynności pracownicy inspektoratów weterynarii oraz lekarze weterynarii i inne osoby wyznaczone do wykonywania niektórych czynności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 827 827 WDU19981250827 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji przez lekarzy weterynarii leczących zwierzęta. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 826 826 WDU19981250826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 825 825 WDU19981240825 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 824 824 WDU19981240824 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 823 823 WDU19981240823 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 822 822 WDU19981240822 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 821 821 WDU19981240821 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 września 1998 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obowiązujących przy wyznaczaniu i uchylaniu wyznaczenia lekarza weterynarii lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 820 820 WDU19981240820 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 819 819 WDU19981240819 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 818 818 WDU19981240818 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery. uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 817 817 WDU19981240817 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1998 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, sporządzanego przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 816 816 WDU19981240816 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 815 815 WDU19981240815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 814 814 WDU19981240814 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie warunków, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych uczelni zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 813 813 WDU19981240813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 812 812 WDU19981240812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 811 811 WDU19981240811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 810 810 WDU19981240810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 123 poz. 809 809 WDU19981230809 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie określenia zasad i trybu wykorzystywania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 123 poz. 808 808 WDU19981230808 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni o amunicji przez straże gminne. uchylony
Dz.U. 1998 nr 123 poz. 807 807 WDU19981230807 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1998 r. w sprawie zwiększenia liczby członków kolegiów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 806 806 WDU19981220806 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 805 805 WDU19981220805 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 804 804 WDU19981220804 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 803 803 WDU19981220803 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 802 802 WDU19981220802 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. uchylony
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 801 801 WDU19981220801 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 122 poz. 800 800 WDU19981220800 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 799 799 WDU19981210799 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 września 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 798 798 WDU19981210798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 797 797 WDU19981210797 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 1998 r. w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 796 796 WDU19981210796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 795 795 WDU19981210795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 794 794 WDU19981210794 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 793 793 WDU19981210793 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 792 792 WDU19981210792 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 791 791 WDU19981210791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 790 790 WDU19981210790 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 789 789 WDU19981210789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 788 788 WDU19981210788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 787 787 WDU19981200787 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 786 786 WDU19981200786 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 1998 r. sygn. akt U. 1/98. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 785 785 WDU19981200785 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu osób i bagażu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 784 784 WDU19981200784 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 783 783 WDU19981200783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, sposobu jego sporządzania i aktualizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 782 782 WDU19981200782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie wynagradzania wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 781 781 WDU19981200781 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 780 780 WDU19981200780 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 779 779 WDU19981200779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele obrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 778 778 WDU19981200778 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom , które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 777 777 WDU19981200777 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 776 776 WDU19981200776 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat za wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz za zmianę danych objętych tym wpisem. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 775 775 WDU19981200775 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 774 774 WDU19981200774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 773 WDU19981190773 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 772 772 WDU19981190772 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 771 771 WDU19981190771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 770 770 WDU19981180770 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1998 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 769 769 WDU19981180769 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 1998 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie podziału nieodpłatnego czasu emisyjnego, przygotowania i emisji oraz informowania o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uchylony
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 768 768 WDU19981180768 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Tarnowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 767 767 WDU19981180767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowań przysługujących w razie utraty życia albo poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Straży Granicznej lub w związku z jej udzielaniem. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 766 766 WDU19981180766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia kolegium do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 765 765 WDU19981180765 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 764 764 WDU19981180764 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 763 763 WDU19981180763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 1998 r. w sprawie XI emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunków. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 762 762 WDU19981180762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 761 761 WDU19981180761 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 760 760 WDU19981180760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 759 759 WDU19981170759 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 758 758 WDU19981170758 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 757 757 WDU19981170757 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 756 756 WDU19981170756 Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 755 755 WDU19981160755 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 754 754 WDU19981160754 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 753 753 WDU19981160753 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 752 752 WDU19981160752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 751 751 WDU19981160751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 750 750 WDU19981160750 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 749 749 WDU19981150749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 748 748 WDU19981150748 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 747 747 WDU19981150747 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 746 746 WDU19981150746 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 745 745 WDU19981150745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 744 744 WDU19981150744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 743 743 WDU19981140743 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 742 742 WDU19981140742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 741 741 WDU19981140741 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 740 WDU19981140740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 739 739 WDU19981140739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 738 738 WDU19981140738 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 737 737 WDU19981140737 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie objęcia wojskowym dozorem technicznym urządzeń technicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 736 736 WDU19981140736 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 735 735 WDU19981140735 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 734 734 WDU19981140734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 733 733 WDU19981130733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 732 732 WDU19981130732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 731 731 WDU19981130731 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 730 730 WDU19981130730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 729 729 WDU19981130729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728 728 WDU19981130728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 727 727 WDU19981130727 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 726 726 WDU19981130726 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 725 725 WDU19981130725 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 724 724 WDU19981130724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 723 723 WDU19981130723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 722 722 WDU19981130722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 721 721 WDU19981130721 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 720 720 WDU19981130720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 719 719 WDU19981130719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 718 718 WDU19981130718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 717 717 WDU19981130717 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 716 716 WDU19981130716 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 715 715 WDU19981130715 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 714 714 WDU19981130714 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713 713 WDU19981120713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 712 712 WDU19981110712 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 711 711 WDU19981110711 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 710 710 WDU19981110710 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 709 709 WDU19981110709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 708 708 WDU19981110708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 707 707 WDU19981110707 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 706 706 WDU19981110706 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 705 705 WDU19981110705 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 704 704 WDU19981110704 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 703 703 WDU19981110703 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 702 702 WDU19981110702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 701 701 WDU19981110701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 700 700 WDU19981110700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 699 699 WDU19981110699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 698 698 WDU19981110698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 697 697 WDU19981110697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 696 696 WDU19981110696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 695 695 WDU19981110695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 694 694 WDU19981110694 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 693 693 WDU19981110693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 692 692 WDU19981110692 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 691 691 WDU19981110691 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad sądami wojskowymi. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 690 690 WDU19981110690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 110 poz. 689 689 WDU19981100689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688 688 WDU19981090688 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 687 687 WDU19981080687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 686 686 WDU19981080686 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców, wysokości ich oprocentowania i warunków spłaty oraz rozliczenia się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Krajowym Urzędem Pracy z otrzymanych na ten cel środków Funduszu Pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 685 685 WDU19981080685 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 684 684 WDU19981080684 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 683 683 WDU19981080683 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 682 682 WDU19981080682 Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 681 681 WDU19981080681 Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 680 680 WDU19981070680 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679 679 WDU19981070679 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 678 678 WDU19981070678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 200 z siedzibą w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 677 677 WDU19981070677 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 676 676 WDU19981070676 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 675 675 WDU19981070675 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 674 674 WDU19981070674 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 673 673 WDU19981070673 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudniania pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 672 672 WDU19981070672 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli. uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 671 671 WDU19981070671 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 670 670 WDU19981070670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 669 669 WDU19981070669 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 668 WDU19981060668 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 667 667 WDU19981050667 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 666 666 WDU19981050666 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 665 665 WDU19981050665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 664 664 WDU19981050664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 663 663 WDU19981050663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 662 662 WDU19981050662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 661 661 WDU19981050661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 660 660 WDU19981050660 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 659 659 WDU19981050659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 658 658 WDU19981050658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 657 657 WDU19981050657 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Wilnie dnia 8 maja 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 1 do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 656 656 WDU19981040656 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 655 655 WDU19981040655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 654 654 WDU19981040654 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 653 653 WDU19981040653 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw oraz określenia wspólnego kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652 652 WDU19981030652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 651 651 WDU19981020651 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 650 650 WDU19981020650 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 649 649 WDU19981020649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie profili kształcenia zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 648 648 WDU19981020648 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie liceum technicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 647 647 WDU19981020647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 646 646 WDU19981020646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645 645 WDU19981010645 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 644 644 WDU19981000644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 643 643 WDU19981000643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 642 642 WDU19981000642 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uchylony
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 641 641 WDU19981000641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 640 640 WDU19981000640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 639 639 WDU19981000639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 638 638 WDU19981000638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 637 WDU19980990637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. uznany za uchylony
D.U. 1998 nr 99 poz. 636 636 WDU19980990636 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i podziału środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 635 635 WDU19980990635 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 634 634 WDU19980990634 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 633 633 WDU19980990633 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 632 632 WDU19980990632 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 631 631 WDU19980990631 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 630 630 WDU19980990630 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 629 629 WDU19980990629 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 628 628 WDU19980990628 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 627 627 WDU19980980627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 626 626 WDU19980980626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 625 625 WDU19980980625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 624 624 WDU19980980624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie zasad odbywania stażu asesorskiego asesorów sądów wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 623 623 WDU19980980623 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 622 622 WDU19980980622 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 621 621 WDU19980980621 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 620 620 WDU19980980620 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 619 619 WDU19980980619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 618 618 WDU19980980618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 617 617 WDU19980980617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 616 616 WDU19980980616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 615 615 WDU19980980615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 614 614 WDU19980980614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1998 na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 613 613 WDU19980980613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 612 612 WDU19980980612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 611 611 WDU19980980611 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 610 610 WDU19980980610 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 609 609 WDU19980980609 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 608 608 WDU19980980608 Ustawa z dnia 26 czerwca 1998 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 607 607 WDU19980980607 Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 606 606 WDU19980970606 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz Protokołu dodatkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 605 605 WDU19980970605 Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 604 604 WDU19980970604 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 603 WDU19980960603 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602 602 WDU19980950602 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 601 601 WDU19980940601 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 600 600 WDU19980940600 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 599 599 WDU19980940599 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych dla przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 598 598 WDU19980940598 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 597 597 WDU19980940597 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 596 596 WDU19980940596 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 595 595 WDU19980940595 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 594 594 WDU19980940594 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 593 593 WDU19980940593 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 592 592 WDU19980930592 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 591 591 WDU19980930591 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 590 590 WDU19980930590 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 589 589 WDU19980930589 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 588 588 WDU19980930588 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uchylony
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 587 587 WDU19980930587 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych należnego od niektórych podmiotów gospodarczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 586 586 WDU19980930586 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 585 585 WDU19980920585 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 584 584 WDU19980920584 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 583 583 WDU19980920583 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 582 582 WDU19980920582 Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzony w Madrycie dnia 13 września 1983 r. uchylony
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 581 581 WDU19980910581 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 580 580 WDU19980910580 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 579 579 WDU19980910579 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 578 WDU19980910578 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 577 577 WDU19980910577 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 576 WDU19980910576 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 575 575 WDU19980900575 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 574 574 WDU19980900574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 573 573 WDU19980900573 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 572 572 WDU19980900572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1998 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 571 571 WDU19980900571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 570 570 WDU19980900570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 569 569 WDU19980900569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 568 568 WDU19980890568 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 567 567 WDU19980890567 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków, terminu i trybu przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 566 566 WDU19980890566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 565 565 WDU19980890565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do niektórych lokali mieszkalnych oraz umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 564 564 WDU19980890564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej oraz trybu wyposażania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej w broń palną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 563 563 WDU19980890563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 562 562 WDU19980890562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 561 561 WDU19980890561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 560 560 WDU19980890560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 559 559 WDU19980880559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 558 558 WDU19980880558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 557 557 WDU19980880557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 88 poz. 556 556 WDU19980880556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 87 poz. 555 555 WDU19980870555 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 87 poz. 554 554 WDU19980870554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 87 poz. 553 553 WDU19980870553 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 552 552 WDU19980860552 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 551 551 WDU19980860551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 550 550 WDU19980860550 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 549 549 WDU19980860549 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 548 548 WDU19980860548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 547 547 WDU19980860547 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 546 546 WDU19980860546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 545 545 WDU19980860545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 544 544 WDU19980860544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 543 543 WDU19980860543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 542 542 WDU19980850542 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 541 541 WDU19980850541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 540 540 WDU19980850540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunków. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 539 539 WDU19980840539 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 538 538 WDU19980840538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 537 537 WDU19980840537 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie wojskowych obiektów zamkniętych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 536 536 WDU19980840536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności. uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 535 535 WDU19980840535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 534 534 WDU19980840534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka. uchylony
Dz.U. 1998 nr 83 poz. 533 533 WDU19980830533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 532 532 WDU19980820532 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 531 531 WDU19980820531 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. uchylony
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 530 530 WDU19980820530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wartości emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 529 529 WDU19980820529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 528 528 WDU19980810528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 527 527 WDU19980810527 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 526 526 WDU19980810526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 525 525 WDU19980810525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 524 524 WDU19980810524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 523 523 WDU19980800523 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 522 522 WDU19980800522 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 521 521 WDU19980800521 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 520 520 WDU19980800520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 519 519 WDU19980800519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 518 518 WDU19980800518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 517 517 WDU19980800517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 516 516 WDU19980800516 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 515 515 WDU19980800515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 79 poz. 514 514 WDU19980790514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu przejść granicznych, przez które towary będące przedmiotem obrotu specjalnego z zagranicą mogą być wprowadzane na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 79 poz. 513 513 WDU19980790513 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 78 poz. 512 512 WDU19980780512 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie dokumentów oraz trybu i szczegółowych zasad udzielania wiz szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz organów właściwych do ich udzielania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 78 poz. 511 511 WDU19980780511 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 77 poz. 510 510 WDU19980770510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 77 poz. 509 509 WDU19980770509 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 77 poz. 508 508 WDU19980770508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 77 poz. 507 507 WDU19980770507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zasad obliczania oraz maksymalnej wysokości opłat pobieranych przez otwarty fundusz emerytalny z tytułu wypłat transferowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 506 506 WDU19980760506 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1998 r. sygn. akt U. 9/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 505 505 WDU19980760505 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 504 504 WDU19980760504 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz treści i wzoru zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 503 503 WDU19980760503 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Irlandii. uchylony
Dz.U 1998 nr 76 poz. 502 502 WDU19980760502 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 1998/1999. akt jednorazowy
Dz.U 1998 nr 76 poz. 501 501 WDU19980760501 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 500 500 WDU19980760500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 499 499 WDU19980760499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 498 498 WDU19980760498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 497 497 WDU19980760497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 496 496 WDU19980760496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Kolegium Krakowskiego w Jeleniej Górze. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 495 495 WDU19980760495 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 494 494 WDU19980760494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 493 493 WDU19980760493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 492 492 WDU19980760492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na 1998 r. realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 491 491 WDU19980760491 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Protokołów dodatkowych nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiących jej integralną część, sporządzonych w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 490 490 WDU19980760490 Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiącymi jej integralną część, sporządzone w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 75 poz. 489 489 WDU19980750489 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 75 poz. 488 488 WDU19980750488 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 75 poz. 487 487 WDU19980750487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 75 poz. 486 486 WDU19980750486 Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 485 485 WDU19980740485 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 484 484 WDU19980740484 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 483 483 WDU19980740483 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 482 482 WDU19980740482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 481 481 WDU19980740481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 480 480 WDU19980740480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 479 479 WDU19980740479 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 478 478 WDU19980740478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje. uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 477 477 WDU19980740477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 476 476 WDU19980740476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji, z rezerwy budżetu państwa na 1998 r., na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 475 475 WDU19980740475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w państwowej sferze budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 474 474 WDU19980740474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 473 473 WDU19980740473 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 472 472 WDU19980740472 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 471 471 WDU19980740471 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 470 470 WDU19980730470 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i szczegółowego zakresu działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszaru ich działania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 469 469 WDU19980730469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 468 468 WDU19980730468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 467 467 WDU19980730467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 466 466 WDU19980730466 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 465 465 WDU19980730465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 464 464 WDU19980730464 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 463 463 WDU19980730463 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 72 poz. 462 462 WDU19980720462 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 71 poz. 461 461 WDU19980710461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 70 poz. 460 460 WDU19980700460 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 70 poz. 459 459 WDU19980700459 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 458 458 WDU19980690458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 457 457 WDU19980690457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 456 456 WDU19980690456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 455 455 WDU19980690455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 454 454 WDU19980690454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 453 453 WDU19980690453 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 452 452 WDU19980690452 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 451 451 WDU19980690451 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 450 450 WDU19980690450 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 449 449 WDU19980690449 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 448 448 WDU19980690448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 68 poz. 447 447 WDU19980680447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 446 446 WDU19980670446 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. - sygn. akt K. 17/98. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 445 445 WDU19980670445 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 444 444 WDU19980670444 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 443 443 WDU19980670443 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 442 442 WDU19980670442 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 441 441 WDU19980670441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać. uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 440 440 WDU19980670440 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 439 439 WDU19980670439 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 438 438 WDU19980670438 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 437 437 WDU19980670437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 436 436 WDU19980660436 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 435 435 WDU19980660435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 434 434 WDU19980660434 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 433 433 WDU19980660433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 432 432 WDU19980660432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 431 431 WDU19980660431 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 430 430 WDU19980660430 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 429 429 WDU19980650429 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 428 428 WDU19980650428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 427 427 WDU19980650427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 426 426 WDU19980650426 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 425 425 WDU19980650425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 424 424 WDU19980650424 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 423 423 WDU19980650423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 422 422 WDU19980650422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemów Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 421 421 WDU19980650421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 420 420 WDU19980650420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 419 419 WDU19980650419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie określenia rodzajów stanowisk, na których zatrudnia się funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, oraz wysokości i trybu przyznawania miesięcznego dodatku inspekcyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 418 418 WDU19980650418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 417 417 WDU19980650417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programu emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 416 416 WDU19980650416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. uchylony
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 415 415 WDU19980640415 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 414 WDU19980640414 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 413 413 WDU19980640413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 412 412 WDU19980630412 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłaty za udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 411 411 WDU19980630411 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porządkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 410 410 WDU19980630410 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1998 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 409 409 WDU19980630409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 408 408 WDU19980630408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 407 407 WDU19980630407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 406 406 WDU19980630406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 405 405 WDU19980630405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad pokrywania niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych, proporcjonalnej części aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, jaka powinna być przechowywana na rachunku rezerwowym, sposobu ustalania przez powszechne towarzystwo emerytalne wielkości środków, które powinny być przekazywane na rachunek rezerwowy, oraz sposobu wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyżek środków z rachunku rezerwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 404 404 WDU19980630404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 403 403 WDU19980630403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 402 402 WDU19980630402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 401 401 WDU19980630401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu likwidacji pracowniczych funduszy emerytalnych, którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwa emerytalne, a w szczególności sposobu i terminu składania przez członków funduszy dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 400 400 WDU19980620400 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 1998 r. - sygn. akt U. 17/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 399 399 WDU19980620399 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 398 398 WDU19980620398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 397 397 WDU19980620397 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania wpisów do prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji rejestru prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dodatkową zakazu wstępu na imprezę masową i prawomocnych orzeczeń zobowiązujących do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych oraz sposobu prowadzenia rejestru. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 396 396 WDU19980620396 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 395 395 WDU19980620395 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przemysłu lotniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 394 394 WDU19980620394 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 393 393 WDU19980620393 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 392 392 WDU19980620392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z tytułu prowadzenia działalności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 391 391 WDU19980620391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 1999. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 61 poz. 390 390 WDU19980610390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 389 389 WDU19980600389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 388 388 WDU19980600388 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 387 387 WDU19980600387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 386 386 WDU19980600386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. uchylony
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 385 385 WDU19980600385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 384 384 WDU19980600384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad współpracy Inspekcji Celnej z Urzędem Ochrony Państwa, Policją i Strażą Graniczną w zakresie korzystania z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 383 383 WDU19980600383 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 382 382 WDU19980600382 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 381 381 WDU19980590381 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1998 r. - sygn. akt K. 35/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 380 380 WDU19980590380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "Puls" Diecezji Gliwickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 379 379 WDU19980590379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotodokos" z siedzibą w Gliwicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 378 378 WDU19980590378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 377 377 WDU19980590377 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 376 376 WDU19980590376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 375 375 WDU19980590375 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 374 374 WDU19980580374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 373 373 WDU19980580373 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 372 372 WDU19980580372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 371 371 WDU19980580371 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów rejestrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 370 370 WDU19980580370 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 369 369 WDU19980580369 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz zakresu jego treści programowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 368 368 WDU19980580368 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 367 367 WDU19980580367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 366 366 WDU19980580366 Ustawa z dnia 19 marca 1998 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 57 poz. 365 365 WDU19980570365 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 56 poz. 364 364 WDU19980560364 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 363 363 WDU19980550363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362 362 WDU19980550362 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności. uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 361 361 WDU19980550361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 360 360 WDU19980550360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 359 359 WDU19980550359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 358 358 WDU19980550358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 357 357 WDU19980550357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 356 356 WDU19980550356 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 355 355 WDU19980550355 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 354 354 WDU19980550354 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 353 353 WDU19980550353 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 352 352 WDU19980550352 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 351 351 WDU19980550351 Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 350 350 WDU19980540350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 349 349 WDU19980540349 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 348 348 WDU19980540348 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 347 347 WDU19980540347 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 346 346 WDU19980540346 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 345 345 WDU19980540345 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 344 344 WDU19980540344 Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzona w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 343 343 WDU19980540343 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342 342 WDU19980540342 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 341 341 WDU19980530341 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 340 340 WDU19980530340 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 339 339 WDU19980530339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 338 338 WDU19980530338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 337 337 WDU19980530337 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 336 336 WDU19980530336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 335 335 WDU19980530335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 334 334 WDU19980530334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 333 333 WDU19980530333 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 332 332 WDU19980530332 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 331 331 WDU19980530331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 330 330 WDU19980530330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 329 329 WDU19980520329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 328 328 WDU19980520328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie nadzoru nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz kwalifikacji osób pełniących funkcje kontrolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327 327 WDU19980520327 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 326 326 WDU19980520326 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 325 325 WDU19980520325 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 324 324 WDU19980520324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 323 323 WDU19980520323 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 322 322 WDU19980520322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu składania przez niektórych cudzoziemców wniosków o uznanie za obywateli polskich, wzoru wniosku oraz dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 321 321 WDU19980520321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu min przeciwpiechotnych z polskiego obszaru celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 51 poz. 320 320 WDU19980510320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie ciechanowskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 51 poz. 319 319 WDU19980510319 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318 318 WDU19980510318 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 317 317 WDU19980500317 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 316 316 WDU19980500316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 315 315 WDU19980500315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 314 314 WDU19980500314 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. uchylony
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 313 313 WDU19980500313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej gmin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 312 312 WDU19980500312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów oraz szczegółowych warunków i sposobów użycia przez Inspekcję Celną środków przymusu bezpośredniego, a także trybu wyposażania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej w te środki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 311 311 WDU19980500311 Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 310 310 WDU19980500310 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 309 309 WDU19980490309 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 308 308 WDU19980490308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 307 307 WDU19980490307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 306 306 WDU19980490306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. uchylony
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 305 305 WDU19980480305 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 304 304 WDU19980480304 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 303 303 WDU19980480303 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 302 302 WDU19980480302 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Kairze dnia 1 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 301 301 WDU19980480301 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 maja 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 300 300 WDU19980480300 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 299 299 WDU19980470299 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 298 298 WDU19980470298 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 297 297 WDU19980470297 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 296 296 WDU19980470296 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych dla dorosłych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 295 295 WDU19980470295 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. uchylony
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 294 294 WDU19980470294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 293 293 WDU19980460293 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 1998 r. - sygn. akt K. 24/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 292 292 WDU19980460292 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów i wzorów dyplomów nadawanych absolwentom Wyższej Szkoły Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 291 291 WDU19980460291 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 290 290 WDU19980460290 Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 289 289 WDU19980460289 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 288 288 WDU19980460288 Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 287 287 WDU19980450287 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 286 286 WDU19980450286 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 285 285 WDU19980450285 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 284 284 WDU19980450284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 283 283 WDU19980450283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 282 282 WDU19980450282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 281 281 WDU19980450281 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 280 280 WDU19980450280 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 279 279 WDU19980450279 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 278 278 WDU19980450278 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 277 277 WDU19980450277 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 276 276 WDU19980450276 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 275 275 WDU19980450275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 274 274 WDU19980450274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 273 273 WDU19980450273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 272 272 WDU19980450272 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 271 271 WDU19980450271 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 270 270 WDU19980450270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 269 269 WDU19980440269 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 268 268 WDU19980440268 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 267 267 WDU19980440267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikowania kosztów i taryf dla ciepła, jakie mogą stanowić podstawę naliczania dotacji, oraz trybu jej przyznawania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 266 266 WDU19980440266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 265 265 WDU19980440265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 264 264 WDU19980440264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy siewnej i koncentratu pomidorowego pochodzących z Republiki Węgier. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 263 263 WDU19980440263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 262 262 WDU19980440262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 261 261 WDU19980440261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie. uchylony
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 260 260 WDU19980430260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 259 259 WDU19980430259 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 258 258 WDU19980430258 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 257 257 WDU19980430257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 256 256 WDU19980430256 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa, sporządzonej w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 255 255 WDU19980430255 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa, sporządzona w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 254 254 WDU19980420254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 253 253 WDU19980420253 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 252 252 WDU19980420252 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 251 251 WDU19980420251 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 250 250 WDU19980420250 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 249 249 WDU19980420249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 248 248 WDU19980420248 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 247 247 WDU19980420247 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 246 246 WDU19980420246 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 245 245 WDU19980420245 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 244 244 WDU19980420244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 243 243 WDU19980420243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 242 242 WDU19980420242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 241 241 WDU19980420241 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 240 240 WDU19980410240 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 239 239 WDU19980410239 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 238 238 WDU19980410238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 237 237 WDU19980410237 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 236 236 WDU19980410236 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 235 235 WDU19980410235 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 234 234 WDU19980410234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. uchylony
Dz.U. 1998 nr 40 poz. 233 233 WDU19980400233 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1998 r. - sygn. akt U.23/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 40 poz. 232 232 WDU19980400232 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 40 poz. 231 231 WDU19980400231 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 40 poz. 230 230 WDU19980400230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie opłat drogowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 229 229 WDU19980390229 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 228 228 WDU19980390228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 227 227 WDU19980390227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 226 226 WDU19980390226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 225 225 WDU19980390225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 224 224 WDU19980380224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 223 223 WDU19980380223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 222 222 WDU19980380222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 221 221 WDU19980380221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie białostockim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 220 220 WDU19980380220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 219 219 WDU19980380219 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 218 218 WDU19980380218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 217 217 WDU19980380217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1998 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 216 216 WDU19980370216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 215 215 WDU19980370215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 214 214 WDU19980370214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 213 213 WDU19980370213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 212 212 WDU19980370212 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 211 211 WDU19980370211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 210 210 WDU19980370210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 209 209 WDU19980370209 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 208 208 WDU19980370208 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1998/1999. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 207 207 WDU19980370207 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 206 206 WDU19980370206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 205 205 WDU19980370205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 204 204 WDU19980370204 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 203 203 WDU19980370203 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 202 202 WDU19980370202 Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar. uchylony
Dz.U. 1998 nr 36 poz. 201 201 WDU19980360201 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 35 poz. 200 200 WDU19980350200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 35 poz. 199 199 WDU19980350199 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 35 poz. 198 198 WDU19980350198 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 35 poz. 197 197 WDU19980350197 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 35 poz. 196 196 WDU19980350196 Konstytucja i Konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 195 195 WDU19980340195 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 194 194 WDU19980340194 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 193 193 WDU19980340193 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz treści i wzoru zezwolenia. uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 192 192 WDU19980340192 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 191 191 WDU19980340191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 190 190 WDU19980340190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 189 189 WDU19980340189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 188 188 WDU19980340188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przed Międzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Człowieka. uchylony
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 187 187 WDU19980340187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczyspospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 186 186 WDU19980340186 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 7 października 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 185 185 WDU19980330185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 184 184 WDU19980330184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 183 183 WDU19980330183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 182 182 WDU19980330182 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 181 181 WDU19980330181 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu naliczania oraz warunków i terminów uiszczania opłat za udzielanie zezwoleń wydawanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 180 180 WDU19980330180 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 179 179 WDU19980330179 Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 178 178 WDU19980330178 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 177 177 WDU19980330177 Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176 176 WDU19980320176 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 175 175 WDU19980320175 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 174 174 WDU19980320174 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 173 173 WDU19980320173 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 172 172 WDU19980320172 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne. uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 171 171 WDU19980320171 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy. uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 170 170 WDU19980320170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uchylony
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 169 169 WDU19980320169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 168 168 WDU19980310168 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków, które nie mogą być przepisywane osobom uprawnionym chorującym na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 167 167 WDU19980310167 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 166 166 WDU19980310166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 165 165 WDU19980310165 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki rybnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 164 164 WDU19980300164 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu gmin. uchylony
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 163 163 WDU19980300163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresach niewykonywania pracy oraz jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 162 162 WDU19980300162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 29 poz. 161 161 WDU19980290161 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 29 poz. 160 160 WDU19980290160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 29 poz. 159 159 WDU19980290159 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w okresie kwiecień-grudzień 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 29 poz. 158 158 WDU19980290158 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1998 nr 29 poz. 157 157 WDU19980290157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 28 poz. 156 156 WDU19980280156 Ustawa budżetowa na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 155 155 WDU19980270155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 154 154 WDU19980270154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 153 153 WDU19980270153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 152 152 WDU19980260152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 151 151 WDU19980260151 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 150 150 WDU19980260150 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 149 149 WDU19980260149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 148 148 WDU19980260148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 147 147 WDU19980260147 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 146 146 WDU19980250146 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 145 145 WDU19980250145 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 144 144 WDU19980250144 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb na polskich obszarach morskich w 1998 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 143 143 WDU19980250143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 142 142 WDU19980250142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu "Diament". akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 141 141 WDU19980250141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 140 140 WDU19980250140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 139 139 WDU19980250139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym na obszarach objętych badaniami kontrolnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 138 138 WDU19980250138 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 137 137 WDU19980250137 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 136 136 WDU19980250136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 135 135 WDU19980250135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 134 134 WDU19980250134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 133 133 WDU19980250133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 132 132 WDU19980250132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 131 131 WDU19980250131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 130 130 WDU19980250130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 24 poz. 129 129 WDU19980240129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 24 poz. 128 128 WDU19980240128 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 127 127 WDU19980230127 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 126 126 WDU19980230126 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 125 125 WDU19980230125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ośrodki dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach. uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 124 124 WDU19980230124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 123 123 WDU19980230123 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 122 122 WDU19980230122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 121 121 WDU19980230121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez Ministra Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 120 120 WDU19980230120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 119 119 WDU19980230119 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 118 118 WDU19980220118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 117 117 WDU19980220117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 116 116 WDU19980220116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 115 115 WDU19980220115 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 114 114 WDU19980220114 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 113 113 WDU19980220113 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 112 112 WDU19980220112 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 111 111 WDU19980220111 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 110 110 WDU19980220110 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 109 109 WDU19980220109 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 108 108 WDU19980220108 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 107 107 WDU19980220107 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan". uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 106 106 WDU19980220106 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 105 105 WDU19980220105 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 104 104 WDU19980220104 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 103 103 WDU19980220103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 102 102 WDU19980220102 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia "Mazowieckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Technopark-Modlin" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 101 101 WDU19980220101 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Technopark-Modlin". obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 100 100 WDU19980220100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 99 99 WDU19980220099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny". uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 98 98 WDU19980220098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 97 97 WDU19980220097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 96 96 WDU19980220096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 95 95 WDU19980220095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 94 WDU19980210094 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 93 93 WDU19980210093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 20 poz. 92 92 WDU19980200092 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 20 poz. 91 91 WDU19980200091 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych. uchylony
Dz.U. 1998 nr 20 poz. 90 90 WDU19980200090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 19 poz. 89 89 WDU19980190089 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 19 poz. 88 88 WDU19980190088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 19 poz. 87 87 WDU19980190087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia dokumentów, jakie zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 18 poz. 86 86 WDU19980180086 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 85 85 WDU19980170085 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru, za wydanie promesy pozwolenia, pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz świadectwa o końcowym użytkowniku. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 84 84 WDU19980170084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 83 83 WDU19980170083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 82 82 WDU19980170082 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 81 81 WDU19980170081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 80 80 WDU19980170080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wyniki kontroli przestrzegania warunków obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 79 79 WDU19980170079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 78 78 WDU19980170078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie promesy pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 77 77 WDU19980170077 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą, określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków, oraz trybu postępowania z pozwoleniami. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 76 76 WDU19980160076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 75 75 WDU19980160075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 74 74 WDU19980160074 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 73 73 WDU19980160073 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 72 72 WDU19980160072 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 71 71 WDU19980160071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 70 70 WDU19980150070 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 69 69 WDU19980150069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania. uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 68 68 WDU19980150068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 67 67 WDU19980150067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 66 66 WDU19980150066 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 65 65 WDU19980150065 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 64 64 WDU19980150064 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 63 63 WDU19980150063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 14 poz. 62 62 WDU19980140062 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1998 nr 14 poz. 61 61 WDU19980140061 Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 60 60 WDU19980130060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 59 59 WDU19980130059 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 58 58 WDU19980130058 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 57 57 WDU19980130057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 56 56 WDU19980130056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 55 55 WDU19980130055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 54 54 WDU19980120054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 53 53 WDU19980120053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stałych opłat notarialnych za czynności związane z utworzeniem spółek zarządzających portami lub przystaniami morskimi. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 52 52 WDU19980120052 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 51 51 WDU19980120051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 50 50 WDU19980120050 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 49 49 WDU19980120049 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 48 48 WDU19980120048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 47 47 WDU19980120047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru osób prowadzących obrót specjalny z zagranicą, sposobu jego prowadzenia, a także wzoru wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 46 46 WDU19980120046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 45 45 WDU19980120045 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 44 44 WDU19980120044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 1998-2001. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 43 43 WDU19980120043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 42 42 WDU19980120042 Ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 41 41 WDU19980110041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, konińskim, legnickim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, poznańskim, pilskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 40 40 WDU19980110040 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 39 39 WDU19980110039 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 38 38 WDU19980110038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie liczby, składu oraz trybu powoływania i odwoływania członków Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 37 37 WDU19980110037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36 36 WDU19980100036 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 35 35 WDU19980090035 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 1998 r. - sygn. akt K. 5/97 obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 34 34 WDU19980090034 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 33 33 WDU19980090033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 32 32 WDU19980090032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 31 31 WDU19980090031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 30 30 WDU19980090030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 8 poz. 29 29 WDU19980080029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 8 poz. 28 28 WDU19980080028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 8 poz. 27 27 WDU19980080027 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo w mieniu podczas korzystania lub w związku z korzystaniem z pomocy innych osób przez Urząd Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 8 poz. 26 26 WDU19980080026 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1998 nr 7 poz. 25 25 WDU19980070025 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 24 24 WDU19980060024 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1998 r. - sygn. akt P.2/97. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 23 23 WDU19980060023 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 22 22 WDU19980060022 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 21 21 WDU19980060021 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 20 20 WDU19980060020 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 19 19 WDU19980060019 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 18 18 WDU19980060018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1998 nr 5 poz. 17 17 WDU19980050017 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 5 poz. 16 16 WDU19980050016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 5 poz. 15 15 WDU19980050015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych . nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 14 14 WDU19980040014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 13 13 WDU19980040013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 12 12 WDU19980040012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 11 11 WDU19980040011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 10 10 WDU19980040010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystania przez Inspekcję Celną dowodów utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 9 9 WDU19980040009 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 8 8 WDU19980030008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 7 7 WDU19980030007 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności. uchylony
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 6 6 WDU19980030006 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 2 poz. 5 5 WDU19980020005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1998 nr 2 poz. 4 4 WDU19980020004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych. obowiązujący
Dz.U. 1998 nr 2 poz. 3 3 WDU19980020003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1998 nr 1 poz. 2 2 WDU19980010002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów. uchylony
Dz.U. 1998 nr 1 poz. 1 1 WDU19980010001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. uchylony