Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1322 1322 WDU19991121322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznej oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1321 1321 WDU19991121321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1320 1320 WDU19991121320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1319 1319 WDU19991121319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1318 1318 WDU19991121318 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1317 1317 WDU19991121317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). uchylony
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 1316 WDU19991121316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1315 1315 WDU19991111315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1314 1314 WDU19991111314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1313 1313 WDU19991111313 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu przekazania z urzędów morskich składników majątkowych służących do wykonywania zadań przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1312 1312 WDU19991111312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1311 1311 WDU19991111311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1310 1310 WDU19991111310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1309 1309 WDU19991111309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1308 1308 WDU19991111308 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1307 1307 WDU19991111307 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1306 1306 WDU19991111306 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1305 1305 WDU19991111305 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1304 1304 WDU19991111304 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1303 1303 WDU19991111303 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1302 1302 WDU19991111302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1301 1301 WDU19991111301 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1300 1300 WDU19991111300 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1299 1299 WDU19991111299 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2000. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1298 1298 WDU19991111298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1297 1297 WDU19991111297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1296 1296 WDU19991111296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1295 1295 WDU19991111295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1294 1294 WDU19991111294 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1293 1293 WDU19991111293 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1292 1292 WDU19991111292 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1291 1291 WDU19991111291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1290 1290 WDU19991111290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1289 1289 WDU19991111289 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1288 1288 WDU19991111288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1287 1287 WDU19991111287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1286 1286 WDU19991111286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1285 1285 WDU19991111285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1284 1284 WDU19991111284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1283 1283 WDU19991111283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1282 1282 WDU19991111282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1281 1281 WDU19991111281 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1280 1280 WDU19991111280 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1279 1279 WDU19991111279 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1278 1278 WDU19991101278 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277 1277 WDU19991101277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1276 1276 WDU19991101276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1275 1275 WDU19991101275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1274 1274 WDU19991101274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1273 1273 WDU19991101273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1272 1272 WDU19991101272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1271 1271 WDU19991101271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1270 1270 WDU19991101270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1269 1269 WDU19991101269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1268 1268 WDU19991101268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1267 1267 WDU19991101267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1266 1266 WDU19991101266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1265 1265 WDU19991101265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1264 1264 WDU19991101264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1263 1263 WDU19991101263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1262 1262 WDU19991101262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1261 1261 WDU19991101261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1260 1260 WDU19991101260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1259 1259 WDU19991101259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1258 1258 WDU19991101258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1257 1257 WDU19991101257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1256 1256 WDU19991101256 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1255 1255 WDU19991101255 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1254 1254 WDU19991091254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1253 1253 WDU19991091253 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed organami. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1252 1252 WDU19991091252 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1251 1251 WDU19991091251 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1250 1250 WDU19991091250 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1249 1249 WDU19991091249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1248 1248 WDU19991091248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1247 1247 WDU19991091247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1246 1246 WDU19991091246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1245 1245 WDU19991091245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1244 1244 WDU19991091244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1243 1243 WDU19991091243 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1242 1242 WDU19991091242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1241 1241 WDU19991091241 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1240 1240 WDU19991091240 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1239 1239 WDU19991091239 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1238 1238 WDU19991091238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1237 1237 WDU19991091237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1236 1236 WDU19991091236 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1235 1235 WDU19991091235 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1234 1234 WDU19991091234 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1233 1233 WDU19991091233 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1232 1232 WDU19991091232 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1231 1231 WDU19991091231 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1230 1230 WDU19991081230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1229 1229 WDU19991081229 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1228 1228 WDU19991081228 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1227 1227 WDU19991081227 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1226 1226 WDU19991081226 Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1225 1225 WDU19991071225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1224 1224 WDU19991071224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1223 1223 WDU19991071223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1222 1222 WDU19991071222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1221 1221 WDU19991071221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1220 1220 WDU19991071220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1219 1219 WDU19991071219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218 1218 WDU19991071218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1217 1217 WDU19991071217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1216 1216 WDU19991061216 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1215 1215 WDU19991061215 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1214 1214 WDU19991061214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1213 1213 WDU19991061213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1212 1212 WDU19991061212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1211 1211 WDU19991061211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1210 1210 WDU19991061210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1209 1209 WDU19991061209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1208 1208 WDU19991061208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1207 1207 WDU19991061207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1206 1206 WDU19991061206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1205 1205 WDU19991051205 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1204 1204 WDU19991051204 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1203 1203 WDU19991051203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1202 1202 WDU19991051202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1201 1201 WDU19991051201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1200 1200 WDU19991051200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1199 1199 WDU19991051199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1198 1198 WDU19991051198 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1197 1197 WDU19991051197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1196 1196 WDU19991051196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195 1195 WDU19991041195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1194 1194 WDU19991041194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedur uproszczonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1193 1193 WDU19991041193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1192 1192 WDU19991031192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1191 1191 WDU19991031191 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzonej w Genewie dnia 21 października 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1190 1190 WDU19991031190 Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzona w Genewie dnia 21 października 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1189 1189 WDU19991021189 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1188 1188 WDU19991021188 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1187 1187 WDU19991021187 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1186 1186 WDU19991021186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1185 1185 WDU19991021185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1184 1184 WDU19991021184 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1183 1183 WDU19991021183 Porozumienie Europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1182 1182 WDU19991011182 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 10/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1181 1181 WDU19991011181 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 14/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1180 1180 WDU19991011180 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1179 1179 WDU19991011179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 1178 WDU19991011178 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1177 1177 WDU19991011177 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1176 1176 WDU19991001176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1175 1175 WDU19991001175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1174 1174 WDU19991001174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1173 1173 WDU19991001173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1172 1172 WDU19991001172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1171 1171 WDU19991001171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1170 1170 WDU19990991170 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 19/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1169 1169 WDU19990991169 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 6/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1168 1168 WDU19990991168 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków do udzielenia zezwolenia krajowym przedsiębiorcom na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, przewozów wahadłowych i okazjonalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1167 1167 WDU19990991167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1166 1166 WDU19990991166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1165 1165 WDU19990991165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1164 1164 WDU19990991164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1163 1163 WDU19990991163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1162 1162 WDU19990991162 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1161 1161 WDU19990991161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1160 1160 WDU19990991160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1159 1159 WDU19990991159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1158 1158 WDU19990991158 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1157 1157 WDU19990991157 Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1156 1156 WDU19990991156 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1155 1155 WDU19990991155 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1154 1154 WDU19990991154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1153 1153 WDU19990991153 Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzona w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1152 1152 WDU19990991152 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1151 1151 WDU19990991151 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1150 1150 WDU19990981150 Obwieszczenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dóbr kultury. uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1149 1149 WDU19990981149 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1148 1148 WDU19990981148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1147 1147 WDU19990981147 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1146 1146 WDU19990981146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1145 1145 WDU19990981145 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1144 1144 WDU19990981144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1143 1143 WDU19990981143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1142 1142 WDU19990981142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzoną działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1141 1141 WDU19990981141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1140 1140 WDU19990981140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1139 1139 WDU19990981139 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzecząpospolitą Polską Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzonej w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1138 1138 WDU19990981138 Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzona w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1137 1137 WDU19990971137 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1136 1136 WDU19990971136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1135 1135 WDU19990971135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1134 1134 WDU19990971134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla geodezji i kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1133 1133 WDU19990961133 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1132 1132 WDU19990961132 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1131 1131 WDU19990961131 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1130 1130 WDU19990961130 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1129 1129 WDU19990961129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1128 1128 WDU19990961128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1127 1127 WDU19990961127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1126 1126 WDU19990961126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1125 1125 WDU19990961125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1124 1124 WDU19990961124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123 1123 WDU19990961123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1122 1122 WDU19990961122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1121 1121 WDU19990961121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1120 1120 WDU19990961120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119 1119 WDU19990961119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118 1118 WDU19990961118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1117 1117 WDU19990961117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1116 1116 WDU19990961116 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1115 1115 WDU19990961115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1114 1114 WDU19990961114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1113 1113 WDU19990961113 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1112 1112 WDU19990961112 Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1111 1111 WDU19990961111 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1110 1110 WDU19990961110 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1109 1109 WDU19990961109 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1108 1108 WDU19990961108 Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1107 1107 WDU19990961107 Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1106 1106 WDU19990961106 Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1105 1105 WDU19990951105 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1104 1104 WDU19990951104 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1103 1103 WDU19990951103 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2000 rok do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, lokalnych źródłach ciepła oraz w przypadku zamiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1102 1102 WDU19990951102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1101 1101 WDU19990951101 Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1100 1100 WDU19990951100 Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1099 1099 WDU19990941099 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1098 1098 WDU19990941098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1097 1097 WDU19990941097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1096 1096 WDU19990941096 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1095 1095 WDU19990941095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1094 1094 WDU19990941094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1093 1093 WDU19990941093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1092 1092 WDU19990941092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1091 1091 WDU19990941091 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1090 1090 WDU19990941090 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1089 1089 WDU19990941089 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1088 1088 WDU19990941088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1087 1087 WDU19990941087 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1086 1086 WDU19990941086 Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1085 1085 WDU19990931085 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1084 1084 WDU19990931084 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1083 1083 WDU19990931083 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1082 1082 WDU19990931082 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1081 1081 WDU19990931081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1080 1080 WDU19990931080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1079 1079 WDU19990931079 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1078 1078 WDU19990931078 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1077 1077 WDU19990931077 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1076 1076 WDU19990931076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1075 1075 WDU19990931075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1074 1074 WDU19990931074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1073 1073 WDU19990931073 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1072 1072 WDU19990931072 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1071 1071 WDU19990931071 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1070 1070 WDU19990931070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej uchylony
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1069 1069 WDU19990931069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1068 1068 WDU19990931068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1067 1067 WDU19990931067 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1066 1066 WDU19990931066 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1065 1065 WDU19990931065 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1064 1064 WDU19990931064 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1063 1063 WDU19990931063 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1062 1062 WDU19990921062 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K. 28/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1061 1061 WDU19990921061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1060 1060 WDU19990921060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1059 1059 WDU19990921059 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1058 1058 WDU19990921058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1057 1057 WDU19990921057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie rejestru głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1056 1056 WDU19990921056 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 1999 r. w sprawie wzruszenia prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1055 1055 WDU19990921055 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1054 1054 WDU19990921054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1053 1053 WDU19990921053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1052 1052 WDU19990921052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1051 1051 WDU19990921051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzeniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1050 1050 WDU19990921050 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie trybu i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1049 1049 WDU19990921049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1048 1048 WDU19990921048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1047 1047 WDU19990921047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1046 1046 WDU19990921046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1045 1045 WDU19990921045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). uchylony
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1044 1044 WDU19990921044 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1043 1043 WDU19990911043 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 1999 r. sygn. akt K. 33/98. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1042 1042 WDU19990911042 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K. 12/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1041 1041 WDU19990911041 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1040 1040 WDU19990911040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1039 1039 WDU19990911039 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1038 1038 WDU19990911038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1037 1037 WDU19990911037 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1036 1036 WDU19990911036 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1035 1035 WDU19990911035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1034 1034 WDU19990911034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1033 1033 WDU19990911033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1032 1032 WDU19990911032 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1031 1031 WDU19990911031 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1030 1030 WDU19990911030 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1029 1029 WDU19990911029 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1028 1028 WDU19990911028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1027 1027 WDU19990911027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1026 1026 WDU19990911026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1025 1025 WDU19990911025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1024 1024 WDU19990911024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1023 1023 WDU19990911023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1022 1022 WDU19990911022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Łączności. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1021 1021 WDU19990911021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020 1020 WDU19990911020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1019 1019 WDU19990911019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1018 1018 WDU19990911018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1017 1017 WDU19990911017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1016 1016 WDU19990911016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1015 1015 WDU19990911015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1014 1014 WDU19990911014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1013 1013 WDU19990901013 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę. uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1012 1012 WDU19990901012 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1011 1011 WDU19990901011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1010 1010 WDU19990901010 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1009 1009 WDU19990901009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1008 1008 WDU19990901008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1007 1007 WDU19990901007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1006 1006 WDU19990901006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1005 1005 WDU19990901005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1004 1004 WDU19990901004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1003 1003 WDU19990901003 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1002 1002 WDU19990901002 Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1001 1001 WDU19990901001 Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1000 1000 WDU19990901000 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999 999 WDU19990900999 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 998 998 WDU19990900998 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 997 997 WDU19990890997 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996 996 WDU19990890996 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 995 995 WDU19990880995 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 994 994 WDU19990880994 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 993 993 WDU19990880993 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 992 992 WDU19990880992 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 991 991 WDU19990880991 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 990 990 WDU19990880990 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 989 989 WDU19990880989 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 988 988 WDU19990880988 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 987 987 WDU19990880987 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 986 986 WDU19990880986 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 985 985 WDU19990880985 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 984 984 WDU19990880984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 983 983 WDU19990880983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 982 982 WDU19990880982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 981 981 WDU19990880981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 980 980 WDU19990880980 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 979 979 WDU19990870979 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 978 978 WDU19990870978 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 977 977 WDU19990870977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 976 976 WDU19990870976 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 975 975 WDU19990870975 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 974 974 WDU19990870974 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 973 973 WDU19990870973 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 972 972 WDU19990870972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 971 971 WDU19990870971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 970 970 WDU19990870970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 969 969 WDU19990870969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 968 968 WDU19990870968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 967 967 WDU19990860967 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt SK. 4/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 966 966 WDU19990860966 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 1999 r. sygn. akt K. 6/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 965 965 WDU19990860965 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 964 964 WDU19990860964 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 963 963 WDU19990860963 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 33/98. uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 962 962 WDU19990860962 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 961 961 WDU19990860961 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 960 960 WDU19990860960 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 959 959 WDU19990860959 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 958 958 WDU19990860958 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 957 957 WDU19990860957 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 956 956 WDU19990860956 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 955 955 WDU19990860955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 954 954 WDU19990860954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 953 953 WDU19990860953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 952 952 WDU19990860952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 951 951 WDU19990860951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 950 950 WDU19990860950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 949 949 WDU19990850949 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 948 948 WDU19990850948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 947 947 WDU19990850947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 946 946 WDU19990850946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 945 945 WDU19990850945 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 944 944 WDU19990850944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 943 943 WDU19990850943 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 942 942 WDU19990850942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941 941 WDU19990850941 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 940 940 WDU19990850940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 939 939 WDU19990840939 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 938 938 WDU19990840938 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 937 937 WDU19990840937 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 936 936 WDU19990840936 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 935 935 WDU19990840935 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 934 934 WDU19990840934 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 933 933 WDU19990830933 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 932 932 WDU19990830932 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 931 931 WDU19990830931 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 930 WDU19990830930 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 929 929 WDU19990820929 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 928 WDU19990820928 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 927 927 WDU19990820927 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 926 926 WDU19990820926 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 925 925 WDU19990820925 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 924 924 WDU19990820924 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 923 923 WDU19990820923 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 922 922 WDU19990820922 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 921 921 WDU19990820921 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 920 920 WDU19990820920 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 919 919 WDU19990810919 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 918 918 WDU19990810918 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 917 917 WDU19990810917 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 916 916 WDU19990800916 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 915 915 WDU19990800915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 914 914 WDU19990800914 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 913 913 WDU19990800913 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912 912 WDU19990800912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 911 911 WDU19990800911 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 910 910 WDU19990800910 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 909 909 WDU19990800909 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 908 908 WDU19990800908 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 907 907 WDU19990800907 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 906 906 WDU19990800906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 905 905 WDU19990800905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 904 904 WDU19990800904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 903 903 WDU19990800903 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 902 902 WDU19990800902 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 901 901 WDU19990790901 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 900 900 WDU19990790900 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 899 899 WDU19990790899 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 898 898 WDU19990790898 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 897 897 WDU19990790897 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 896 896 WDU19990790896 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 895 895 WDU19990790895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 894 894 WDU19990790894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 893 893 WDU19990790893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 892 892 WDU19990790892 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 891 891 WDU19990790891 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 890 890 WDU19990790890 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 889 889 WDU19990790889 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 888 888 WDU19990790888 Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 887 887 WDU19990790887 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 886 886 WDU19990790886 Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 885 885 WDU19990790885 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 884 884 WDU19990790884 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 883 883 WDU19990780883 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 882 882 WDU19990780882 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 881 881 WDU19990780881 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 880 880 WDU19990780880 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 879 879 WDU19990780879 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 878 878 WDU19990780878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 877 877 WDU19990780877 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 876 876 WDU19990780876 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 875 875 WDU19990780875 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 874 874 WDU19990770874 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 873 873 WDU19990770873 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 872 872 WDU19990770872 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 871 871 WDU19990770871 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 870 870 WDU19990770870 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 869 869 WDU19990770869 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 868 868 WDU19990770868 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 867 867 WDU19990770867 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 866 866 WDU19990770866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 865 865 WDU19990770865 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 864 WDU19990770864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 863 863 WDU19990770863 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 862 862 WDU19990770862 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 861 861 WDU19990760861 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 860 860 WDU19990760860 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 859 859 WDU19990760859 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Rabacie dnia 24 października 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 858 858 WDU19990760858 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Rabacie dnia 24 października 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 857 857 WDU19990760857 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 856 856 WDU19990760856 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. sporządzona w Warszawie dnia 25 marca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 855 855 WDU19990760855 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 854 854 WDU19990760854 Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 853 853 WDU19990750853 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 852 852 WDU19990750852 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 851 851 WDU19990750851 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 850 850 WDU19990750850 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 849 849 WDU19990750849 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 848 848 WDU19990750848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 847 847 WDU19990750847 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 846 WDU19990750846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 845 845 WDU19990750845 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 844 844 WDU19990750844 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 843 843 WDU19990750843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842 842 WDU19990750842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 841 841 WDU19990750841 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 840 840 WDU19990750840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 839 839 WDU19990750839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 838 838 WDU19990750838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 837 837 WDU19990740837 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 836 WDU19990740836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 835 835 WDU19990740835 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 834 834 WDU19990740834 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 833 833 WDU19990740833 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 832 832 WDU19990740832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 831 831 WDU19990740831 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 830 830 WDU19990740830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 829 829 WDU19990740829 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 828 828 WDU19990740828 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 827 827 WDU19990740827 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 826 826 WDU19990740826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 825 825 WDU19990730825 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 824 824 WDU19990730824 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 823 823 WDU19990730823 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 822 822 WDU19990730822 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 821 821 WDU19990730821 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 820 820 WDU19990730820 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 819 819 WDU19990730819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 818 818 WDU19990730818 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 817 817 WDU19990730817 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 816 816 WDU19990730816 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 815 815 WDU19990730815 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 814 814 WDU19990730814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 . akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 813 813 WDU19990720813 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 812 812 WDU19990720812 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 811 811 WDU19990720811 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 810 810 WDU19990720810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 809 809 WDU19990720809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 808 808 WDU19990720808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 807 807 WDU19990720807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 806 806 WDU19990720806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 805 805 WDU19990720805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 804 804 WDU19990720804 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 803 803 WDU19990720803 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 802 WDU19990720802 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 801 801 WDU19990720801 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800 800 WDU19990710800 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 799 799 WDU19990710799 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 798 798 WDU19990710798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 797 797 WDU19990710797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 796 796 WDU19990710796 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 795 795 WDU19990700795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 794 794 WDU19990700794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 793 793 WDU19990700793 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 792 792 WDU19990700792 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 791 791 WDU19990700791 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 790 790 WDU19990700790 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 789 789 WDU19990700789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 788 788 WDU19990700788 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 787 787 WDU19990700787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 786 786 WDU19990700786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 785 785 WDU19990700785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 784 784 WDU19990700784 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 783 783 WDU19990700783 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 782 782 WDU19990700782 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 781 781 WDU19990700781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 780 780 WDU19990700780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 779 779 WDU19990700779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 778 WDU19990700778 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 777 777 WDU19990700777 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 776 776 WDU19990700776 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 775 775 WDU19990700775 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 774 774 WDU19990700774 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 773 773 WDU19990700773 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 772 772 WDU19990690772 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 771 771 WDU19990690771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 770 770 WDU19990690770 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 769 769 WDU19990690769 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 768 768 WDU19990690768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 767 767 WDU19990690767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 766 766 WDU19990690766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 765 765 WDU19990690765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 764 764 WDU19990690764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 763 WDU19990690763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 762 762 WDU19990690762 Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 68 poz. 761 761 WDU19990680761 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków. uchylony
Dz.U. 1999 nr 68 poz. 760 760 WDU19990680760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrażania reform w ochronie zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 759 759 WDU19990670759 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 758 758 WDU19990670758 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 757 757 WDU19990670757 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 756 756 WDU19990670756 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 755 755 WDU19990670755 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 754 754 WDU19990670754 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 753 753 WDU19990670753 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 752 752 WDU19990660752 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 751 751 WDU19990660751 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750 750 WDU19990660750 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 749 749 WDU19990660749 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 748 748 WDU19990660748 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 747 747 WDU19990660747 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uchylony
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 746 746 WDU19990650746 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 745 745 WDU19990650745 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 744 744 WDU19990650744 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 743 743 WDU19990650743 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 742 742 WDU19990650742 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 741 741 WDU19990650741 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 740 740 WDU19990650740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 739 739 WDU19990650739 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru. uchylony
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 738 738 WDU19990650738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 737 737 WDU19990640737 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 736 736 WDU19990640736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 735 735 WDU19990640735 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 734 734 WDU19990640734 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 733 733 WDU19990640733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 732 732 WDU19990640732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 731 731 WDU19990640731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 730 730 WDU19990640730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 729 729 WDU19990640729 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 728 728 WDU19990640728 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie". obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 727 727 WDU19990630727 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 726 726 WDU19990630726 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 725 725 WDU19990630725 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 724 724 WDU19990630724 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 723 723 WDU19990630723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 722 722 WDU19990630722 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 721 721 WDU19990630721 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 720 720 WDU19990630720 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 719 719 WDU19990630719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 718 718 WDU19990630718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 717 717 WDU19990630717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716 716 WDU19990630716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 715 715 WDU19990630715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z " Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 714 714 WDU19990630714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego " Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 713 713 WDU19990630713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 712 712 WDU19990630712 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 711 711 WDU19990630711 Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 710 710 WDU19990630710 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 709 709 WDU19990630709 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 708 708 WDU19990630708 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 707 707 WDU19990630707 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 706 706 WDU19990630706 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 705 705 WDU19990630705 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 704 704 WDU19990630704 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 703 703 WDU19990630703 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 702 702 WDU19990630702 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 701 701 WDU19990630701 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 700 700 WDU19990630700 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 699 699 WDU19990620699 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 698 698 WDU19990620698 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 697 697 WDU19990620697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 696 WDU19990620696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 695 695 WDU19990620695 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 694 694 WDU19990620694 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 693 693 WDU19990620693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 692 692 WDU19990620692 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 691 691 WDU19990620691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 690 690 WDU19990620690 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689 689 WDU19990620689 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688 688 WDU19990620688 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 687 687 WDU19990620687 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 686 686 WDU19990620686 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 685 685 WDU19990620685 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 684 684 WDU19990620684 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 683 683 WDU19990620683 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 682 682 WDU19990620682 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 681 681 WDU19990620681 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 680 680 WDU19990610680 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 679 679 WDU19990610679 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 678 678 WDU19990610678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 5/99. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 677 677 WDU19990610677 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r. sygn. akt U. 5/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 676 676 WDU19990610676 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 675 675 WDU19990610675 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 674 674 WDU19990610674 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 673 673 WDU19990610673 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 672 672 WDU19990610672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 671 671 WDU19990610671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 670 670 WDU19990610670 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 669 669 WDU19990610669 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 668 668 WDU19990610668 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 667 667 WDU19990610667 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w których żołnierze odbywają karę. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 666 666 WDU19990610666 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 665 665 WDU19990610665 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 664 664 WDU19990610664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 663 663 WDU19990610663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 662 662 WDU19990610662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 661 661 WDU19990610661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 660 660 WDU19990610660 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, utworzonego na podstawie Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 659 659 WDU19990610659 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 658 658 WDU19990610658 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzona w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 657 657 WDU19990610657 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 656 656 WDU19990610656 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 655 655 WDU19990610655 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 654 654 WDU19990610654 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 653 653 WDU19990600653 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 30/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 652 652 WDU19990600652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 651 651 WDU19990600651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 650 650 WDU19990600650 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 649 649 WDU19990600649 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 648 648 WDU19990600648 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 647 647 WDU19990600647 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 646 646 WDU19990600646 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 645 645 WDU19990600645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 644 644 WDU19990600644 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie przydziału umundurowania dla funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 643 643 WDU19990600643 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 642 642 WDU19990600642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 641 641 WDU19990600641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 640 640 WDU19990600640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 639 639 WDU19990600639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 638 638 WDU19990600638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 637 637 WDU19990600637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków użytkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 636 WDU19990600636 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 635 635 WDU19990590635 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 634 634 WDU19990590634 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 633 633 WDU19990590633 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 632 632 WDU19990590632 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 631 631 WDU19990590631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 630 630 WDU19990590630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 629 629 WDU19990590629 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 628 628 WDU19990590628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 627 627 WDU19990590627 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 626 626 WDU19990590626 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 625 625 WDU19990590625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 624 624 WDU19990590624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 623 623 WDU19990590623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 58 poz. 622 622 WDU19990580622 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 58 poz. 621 621 WDU19990580621 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 1999 nr 58 poz. 620 620 WDU19990580620 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 1999 nr 58 poz. 619 619 WDU19990580619 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 618 618 WDU19990570618 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 617 617 WDU19990570617 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 616 616 WDU19990570616 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 615 615 WDU19990570615 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 614 614 WDU19990570614 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 613 613 WDU19990570613 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 612 612 WDU19990570612 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 611 611 WDU19990570611 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 610 610 WDU19990570610 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 609 609 WDU19990570609 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 608 608 WDU19990570608 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 607 607 WDU19990570607 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 606 606 WDU19990570606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 605 605 WDU19990570605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 604 604 WDU19990570604 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 603 603 WDU19990570603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602 602 WDU19990570602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 601 601 WDU19990570601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 600 600 WDU19990570600 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 599 599 WDU19990570599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 598 598 WDU19990570598 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 597 597 WDU19990570597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 596 596 WDU19990570596 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 595 595 WDU19990560595 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 594 594 WDU19990560594 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 593 593 WDU19990560593 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej, biorących udział w akcjach ratowniczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 592 592 WDU19990560592 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 591 591 WDU19990560591 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 590 590 WDU19990560590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 589 589 WDU19990560589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 588 588 WDU19990550588 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1999 r. sygn. akt P. 4/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 587 587 WDU19990550587 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 11/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 586 586 WDU19990550586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 585 585 WDU19990550585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 584 584 WDU19990550584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 583 583 WDU19990550583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 582 582 WDU19990550582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 581 581 WDU19990550581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 580 580 WDU19990550580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 579 579 WDU19990550579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 578 578 WDU19990550578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 577 577 WDU19990550577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 576 576 WDU19990550576 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 575 575 WDU19990550575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 574 574 WDU19990550574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 573 573 WDU19990550573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 572 WDU19990540572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 571 571 WDU19990540571 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 570 570 WDU19990530570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 569 569 WDU19990530569 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 568 568 WDU19990530568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 567 567 WDU19990530567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 566 566 WDU19990530566 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 565 565 WDU19990530565 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 564 564 WDU19990530564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 563 563 WDU19990530563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 562 562 WDU19990530562 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 561 561 WDU19990530561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 560 560 WDU19990530560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 559 559 WDU19990530559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 558 558 WDU19990530558 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 557 557 WDU19990530557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 556 556 WDU19990530556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 555 555 WDU19990530555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie" akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 554 554 WDU19990530554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 553 553 WDU19990530553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 552 552 WDU19990530552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 551 551 WDU19990530551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 550 550 WDU19990530550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 549 WDU19990530549 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 548 548 WDU19990530548 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 547 547 WDU19990520547 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 546 546 WDU19990520546 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 545 545 WDU19990520545 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 544 544 WDU19990520544 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 543 543 WDU19990520543 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 542 542 WDU19990520542 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 541 541 WDU19990520541 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 540 540 WDU19990520540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 539 539 WDU19990520539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 538 538 WDU19990520538 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 537 537 WDU19990520537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 536 536 WDU19990520536 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 535 535 WDU19990520535 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 534 534 WDU19990520534 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 533 533 WDU19990520533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532 532 WDU19990520532 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 531 531 WDU19990520531 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 530 530 WDU19990520530 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 529 529 WDU19990520529 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 528 528 WDU19990520528 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 527 527 WDU19990520527 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 526 526 WDU19990510526 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 525 525 WDU19990510525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 524 524 WDU19990510524 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 523 523 WDU19990510523 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 522 522 WDU19990510522 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 521 521 WDU19990510521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 520 520 WDU19990510520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 519 519 WDU19990510519 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 518 518 WDU19990500518 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 517 517 WDU19990500517 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 516 516 WDU19990500516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 515 515 WDU19990500515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 514 514 WDU19990500514 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 513 513 WDU19990500513 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 512 512 WDU19990500512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 511 511 WDU19990500511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 510 510 WDU19990500510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 509 509 WDU19990500509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 508 508 WDU19990500508 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 507 507 WDU19990500507 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 506 506 WDU19990500506 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 505 505 WDU19990500505 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 504 504 WDU19990500504 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 503 503 WDU19990500503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-Osada. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 502 502 WDU19990500502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 501 501 WDU19990500501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 500 500 WDU19990500500 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 499 499 WDU19990500499 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 498 498 WDU19990490498 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 497 497 WDU19990490497 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98 obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 496 496 WDU19990490496 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 495 495 WDU19990490495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 494 494 WDU19990490494 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 493 493 WDU19990490493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 492 492 WDU19990490492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 491 491 WDU19990490491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 490 490 WDU19990490490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 489 489 WDU19990490489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 488 488 WDU19990490488 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 487 487 WDU19990490487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 486 486 WDU19990490486 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 485 485 WDU19990490485 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 484 484 WDU19990490484 Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483 483 WDU19990490483 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 1999 nr 48 poz. 482 482 WDU19990480482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 48 poz. 481 481 WDU19990480481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 480 480 WDU19990470480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 479 479 WDU19990470479 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 478 478 WDU19990470478 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 477 477 WDU19990470477 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 476 476 WDU19990470476 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 475 475 WDU19990470475 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu szynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 474 474 WDU19990470474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 473 473 WDU19990470473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 472 472 WDU19990470472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 471 471 WDU19990470471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 470 470 WDU19990470470 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 469 469 WDU19990470469 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 468 468 WDU19990470468 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 467 467 WDU19990470467 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 466 466 WDU19990470466 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 465 465 WDU19990470465 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 464 464 WDU19990470464 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 463 463 WDU19990470463 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 462 462 WDU19990470462 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 461 461 WDU19990470461 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o łączności uchylony
Dz.U. 1999 nr 46 poz. 460 460 WDU19990460460 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 46 poz. 459 459 WDU19990460459 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 458 458 WDU19990450458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 457 457 WDU19990450457 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 456 456 WDU19990450456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 455 455 WDU19990450455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454 454 WDU19990450454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453 453 WDU19990450453 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 452 452 WDU19990450452 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 451 451 WDU19990450451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 450 450 WDU19990450450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 449 449 WDU19990450449 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 448 448 WDU19990450448 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 447 447 WDU19990450447 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 446 446 WDU19990450446 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 445 445 WDU19990450445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 444 444 WDU19990450444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 443 443 WDU19990450443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 442 442 WDU19990450442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 441 441 WDU19990450441 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 440 440 WDU19990450440 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 439 439 WDU19990450439 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 438 438 WDU19990450438 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 437 437 WDU19990450437 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 436 436 WDU19990450436 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 435 435 WDU19990450435 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 44 poz. 434 434 WDU19990440434 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 1999 r. sygn. akt P.9/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 44 poz. 433 433 WDU19990440433 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 44 poz. 432 432 WDU19990440432 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 431 431 WDU19990430431 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 1999 r. sygn. akt K. 13/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 430 WDU19990430430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 429 429 WDU19990430429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 428 428 WDU19990420428 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 427 427 WDU19990420427 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 426 426 WDU19990420426 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 425 425 WDU19990420425 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 424 424 WDU19990420424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 423 423 WDU19990420423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 422 422 WDU19990420422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 421 421 WDU19990420421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 420 420 WDU19990410420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 419 419 WDU19990410419 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 418 418 WDU19990410418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 417 417 WDU19990410417 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 416 416 WDU19990410416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 415 415 WDU19990410415 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 414 414 WDU19990410414 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 413 413 WDU19990410413 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 412 WDU19990410412 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 411 411 WDU19990400411 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P. 7/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 410 410 WDU19990400410 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 409 409 WDU19990400409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 408 408 WDU19990400408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 407 407 WDU19990400407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 406 406 WDU19990400406 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 405 405 WDU19990400405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 404 404 WDU19990400404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 403 403 WDU19990400403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 402 402 WDU19990400402 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. uchylony
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 401 401 WDU19990400401 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 400 400 WDU19990400400 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 399 399 WDU19990400399 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 398 398 WDU19990390398 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 397 397 WDU19990390397 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 396 396 WDU19990390396 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 395 395 WDU19990390395 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 394 394 WDU19990390394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 393 393 WDU19990390393 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 392 392 WDU19990390392 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 391 391 WDU19990390391 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 390 390 WDU19990390390 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 389 389 WDU19990390389 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 388 388 WDU19990390388 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 387 387 WDU19990390387 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 386 386 WDU19990390386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 385 385 WDU19990390385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu zadań objętych dofinansowaniem oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla powiatów i samorządów województw na dofinansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 384 384 WDU19990390384 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 383 383 WDU19990390383 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 382 382 WDU19990390382 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 381 381 WDU19990390381 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 380 380 WDU19990390380 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 379 379 WDU19990390379 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 378 378 WDU19990380378 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 377 377 WDU19990380377 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 376 376 WDU19990380376 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 375 375 WDU19990380375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 374 374 WDU19990380374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 373 373 WDU19990380373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 372 372 WDU19990380372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 371 371 WDU19990380371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 370 370 WDU19990380370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 369 369 WDU19990380369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 368 368 WDU19990380368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 367 367 WDU19990380367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 366 366 WDU19990380366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 365 365 WDU19990380365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 364 364 WDU19990380364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 363 363 WDU19990380363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 362 362 WDU19990380362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 361 361 WDU19990380361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 360 360 WDU19990380360 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 37 poz. 359 359 WDU19990370359 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, a także organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 37 poz. 358 358 WDU19990370358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 357 357 WDU19990360357 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1999 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 356 356 WDU19990360356 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1999 r. sygn. akt U.3/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 355 355 WDU19990360355 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 354 354 WDU19990360354 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 353 353 WDU19990360353 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 352 352 WDU19990360352 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 351 351 WDU19990360351 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 350 350 WDU19990360350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 349 349 WDU19990360349 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 348 348 WDU19990360348 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 347 347 WDU19990360347 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 346 346 WDU19990360346 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 345 345 WDU19990360345 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 344 344 WDU19990360344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 343 343 WDU19990360343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 342 342 WDU19990360342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 341 341 WDU19990360341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 340 340 WDU19990360340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 339 339 WDU19990360339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 338 338 WDU19990360338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 337 337 WDU19990360337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 336 336 WDU19990360336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 335 335 WDU19990350335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 334 334 WDU19990350334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 333 333 WDU19990350333 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 332 332 WDU19990350332 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 331 331 WDU19990350331 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 330 330 WDU19990350330 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 329 329 WDU19990350329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 328 328 WDU19990350328 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 327 327 WDU19990350327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 326 326 WDU19990350326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 325 325 WDU19990350325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 324 324 WDU19990350324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 323 323 WDU19990350323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 322 322 WDU19990350322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 321 321 WDU19990350321 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 34 poz. 320 320 WDU19990340320 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 36/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 34 poz. 319 319 WDU19990340319 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 33 poz. 318 318 WDU19990330318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 317 317 WDU19990320317 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej w 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 316 316 WDU19990320316 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 315 315 WDU19990320315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 314 314 WDU19990320314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 313 313 WDU19990320313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 312 312 WDU19990320312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 311 311 WDU19990320311 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 310 310 WDU19990320310 Ustawa z dnia 19 marca 1999 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 309 309 WDU19990320309 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 308 308 WDU19990320308 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 307 307 WDU19990320307 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 306 306 WDU19990320306 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 305 305 WDU19990320305 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 304 304 WDU19990320304 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 303 303 WDU19990320303 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 31 poz. 302 302 WDU19990310302 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 31 poz. 301 301 WDU19990310301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 300 300 WDU19990300300 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 299 299 WDU19990300299 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 298 298 WDU19990300298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 297 297 WDU19990300297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 296 296 WDU19990300296 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 295 295 WDU19990300295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 294 294 WDU19990300294 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 293 293 WDU19990300293 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 292 292 WDU19990300292 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 291 291 WDU19990300291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 290 290 WDU19990300290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 289 289 WDU19990300289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 288 288 WDU19990300288 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 287 287 WDU19990300287 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 286 286 WDU19990300286 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 285 285 WDU19990300285 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 284 284 WDU19990300284 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 283 283 WDU19990300283 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 282 282 WDU19990300282 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 281 281 WDU19990290281 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 280 280 WDU19990290280 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 279 279 WDU19990290279 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 278 278 WDU19990290278 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 277 277 WDU19990290277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 276 276 WDU19990290276 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 275 275 WDU19990290275 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 274 274 WDU19990290274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 273 273 WDU19990290273 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 272 272 WDU19990290272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 271 271 WDU19990290271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 270 270 WDU19990290270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 269 269 WDU19990290269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 268 268 WDU19990290268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 267 267 WDU19990290267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 266 266 WDU19990280266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej , jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 265 265 WDU19990280265 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 264 264 WDU19990280264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 263 263 WDU19990280263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 262 262 WDU19990280262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 261 261 WDU19990280261 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 260 260 WDU19990280260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 259 259 WDU19990280259 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 258 258 WDU19990280258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 257 257 WDU19990280257 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 256 256 WDU19990280256 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 255 255 WDU19990280255 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 254 254 WDU19990270254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 253 253 WDU19990270253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 252 252 WDU19990270252 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 251 251 WDU19990270251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 250 250 WDU19990270250 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 249 249 WDU19990270249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski. uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 248 248 WDU19990270248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 247 247 WDU19990270247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 246 246 WDU19990270246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 245 245 WDU19990270245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 244 244 WDU19990270244 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 243 243 WDU19990270243 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 242 242 WDU19990260242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 241 241 WDU19990260241 Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 240 240 WDU19990260240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 239 239 WDU19990260239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 238 238 WDU19990260238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 237 237 WDU19990260237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 236 236 WDU19990260236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235 235 WDU19990260235 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 234 234 WDU19990260234 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 233 233 WDU19990260233 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 232 232 WDU19990260232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 231 231 WDU19990260231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO). uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 230 230 WDU19990260230 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 229 229 WDU19990260229 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 228 228 WDU19990260228 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 227 227 WDU19990250227 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 226 226 WDU19990250226 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 225 225 WDU19990250225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 224 224 WDU19990250224 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny". uchylony
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 223 223 WDU19990250223 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 222 222 WDU19990250222 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 221 221 WDU19990250221 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 1999/2000. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 220 220 WDU19990250220 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1999/2000. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 219 219 WDU19990250219 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 218 218 WDU19990250218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 217 217 WDU19990240217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 216 216 WDU19990240216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 215 215 WDU19990240215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 23 poz. 214 214 WDU19990230214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 213 213 WDU19990220213 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 212 212 WDU19990220212 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98 obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 211 211 WDU19990220211 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98 obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 210 210 WDU19990220210 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 209 209 WDU19990220209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 208 208 WDU19990220208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 207 207 WDU19990220207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 206 206 WDU19990220206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 205 205 WDU19990220205 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 204 204 WDU19990220204 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 203 203 WDU19990220203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 202 202 WDU19990220202 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 201 201 WDU19990220201 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 200 200 WDU19990220200 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Wilnie dnia 5 marca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 199 199 WDU19990220199 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 198 198 WDU19990220198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 197 197 WDU19990220197 Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 196 196 WDU19990210196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98 obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 195 195 WDU19990210195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 194 194 WDU19990210194 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 193 193 WDU19990210193 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 192 192 WDU19990210192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 191 191 WDU19990210191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 190 190 WDU19990210190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 189 189 WDU19990210189 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 188 188 WDU19990210188 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 187 187 WDU19990210187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 186 186 WDU19990210186 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 185 185 WDU19990210185 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 184 184 WDU19990210184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 183 183 WDU19990210183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 182 182 WDU19990200182 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 11/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 181 181 WDU19990200181 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 180 180 WDU19990200180 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 179 179 WDU19990200179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 178 178 WDU19990200178 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 177 177 WDU19990200177 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 176 176 WDU19990200176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji lub przechowywaniu niektórych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 175 175 WDU19990200175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 174 174 WDU19990200174 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 173 173 WDU19990200173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Portugalskiej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 172 172 WDU19990200172 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 171 171 WDU19990200171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 170 170 WDU19990200170 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 19 poz. 169 169 WDU19990190169 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 168 168 WDU19990180168 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 167 167 WDU19990180167 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach. uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 166 166 WDU19990180166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 165 165 WDU19990180165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 164 164 WDU19990180164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 163 163 WDU19990180163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 162 162 WDU19990180162 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161 161 WDU19990180161 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 160 160 WDU19990180160 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 159 159 WDU19990180159 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 158 158 WDU19990180158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 157 157 WDU19990180157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 156 156 WDU19990180156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 155 155 WDU19990180155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 17 poz. 154 154 WDU19990170154 Ustawa budżetowa na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 153 153 WDU19990160153 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 152 152 WDU19990160152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 151 151 WDU19990160151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 150 150 WDU19990160150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 149 149 WDU19990160149 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 148 148 WDU19990160148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 147 147 WDU19990160147 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 146 146 WDU19990160146 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 145 145 WDU19990160145 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 144 144 WDU19990160144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 143 143 WDU19990160143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 142 142 WDU19990160142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 141 141 WDU19990160141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140 140 WDU19990150140 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 139 WDU19990150139 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 138 138 WDU19990150138 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Interesu Publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 137 137 WDU19990150137 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 136 136 WDU19990150136 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 15 poz. 135 135 WDU19990150135 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 134 134 WDU19990140134 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 133 133 WDU19990140133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 132 132 WDU19990140132 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 131 131 WDU19990140131 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 130 130 WDU19990140130 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 129 129 WDU19990140129 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 128 128 WDU19990140128 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 127 127 WDU19990140127 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 126 126 WDU19990140126 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek. uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 125 125 WDU19990140125 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 14 poz. 124 124 WDU19990140124 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 123 123 WDU19990130123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 122 122 WDU19990130122 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 121 121 WDU19990130121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 120 120 WDU19990130120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 119 119 WDU19990130119 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 118 118 WDU19990130118 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 117 117 WDU19990130117 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 116 116 WDU19990130116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 115 115 WDU19990130115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 114 114 WDU19990130114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 113 113 WDU19990130113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 112 112 WDU19990130112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 111 111 WDU19990130111 Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 110 110 WDU19990120110 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 109 109 WDU19990120109 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 108 108 WDU19990120108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 107 107 WDU19990120107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 106 106 WDU19990120106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 105 105 WDU19990120105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 104 104 WDU19990120104 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 103 103 WDU19990120103 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 102 102 WDU19990120102 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 101 101 WDU19990120101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 100 100 WDU19990120100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 99 99 WDU19990120099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 98 98 WDU19990120098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 97 97 WDU19990120097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 96 96 WDU19990120096 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95 95 WDU19990110095 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 94 94 WDU19990100094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uznania miasta Sopot za uzdrowisko. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 93 93 WDU19990100093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uznania miejscowości Polańczyk za uzdrowisko. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 92 92 WDU19990100092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 91 91 WDU19990100091 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 90 90 WDU19990100090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 89 89 WDU19990100089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 88 88 WDU19990100088 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 87 87 WDU19990100087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 86 86 WDU19990100086 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uprawnień urbanistycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 85 85 WDU19990090085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 84 84 WDU19990090084 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 83 83 WDU19990090083 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 82 82 WDU19990090082 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 81 81 WDU19990090081 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 80 80 WDU19990090080 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 79 79 WDU19990090079 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 78 78 WDU19990090078 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 77 77 WDU19990090077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie określenia gmin zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i strypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 76 76 WDU19990090076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 75 75 WDU19990090075 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 74 74 WDU19990080074 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zmian w treści obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 73 73 WDU19990080073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu tych środków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 72 72 WDU19990080072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 71 71 WDU19990080071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze. uchylony
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 70 70 WDU19990080070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 69 69 WDU19990080069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 68 68 WDU19990080068 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67 67 WDU19990080067 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 66 66 WDU19990070066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 65 65 WDU19990070065 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Pucku. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 64 64 WDU19990070064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 63 63 WDU19990070063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 62 62 WDU19990070062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 61 61 WDU19990070061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 60 60 WDU19990070060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 59 59 WDU19990070059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 58 58 WDU19990070058 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 57 57 WDU19990070057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 56 56 WDU19990070056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 55 55 WDU19990070055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 54 54 WDU19990070054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 53 53 WDU19990070053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 52 52 WDU19990070052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 51 51 WDU19990070051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 50 50 WDU19990060050 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji, kajdanek, pałek oraz ręcznych miotaczy gazowych w zarządzie kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 49 49 WDU19990060049 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 48 48 WDU19990060048 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 47 47 WDU19990060047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 46 46 WDU19990060046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru kolumn transportu sanitarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 45 45 WDU19990060045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 44 44 WDU19990060044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 43 43 WDU19990060043 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 42 42 WDU19990060042 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 41 41 WDU19990060041 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 40 40 WDU19990060040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 39 39 WDU19990060039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 38 38 WDU19990060038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 37 37 WDU19990050037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 36 36 WDU19990050036 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 35 35 WDU19990050035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 34 34 WDU19990050034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 33 33 WDU19990050033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 32 32 WDU19990050032 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1999 nr 4 poz. 31 31 WDU19990040031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 30 30 WDU19990030030 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r. sygn. akt P. 2/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 29 29 WDU19990030029 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 28 28 WDU19990030028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy ze środków tego Funduszu. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 27 27 WDU19990030027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 26 26 WDU19990030026 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu i narybku. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 25 25 WDU19990030025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 24 24 WDU19990030024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 23 23 WDU19990030023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 22 22 WDU19990030022 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 21 21 WDU19990030021 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 20 20 WDU19990030020 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 19 19 WDU19990030019 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 18 18 WDU19990030018 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 17 17 WDU19990030017 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 16 16 WDU19990030016 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 15 15 WDU19990030015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia równorzędnych stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych oraz stanowisk służbowych równorzędnych lub wyższych od stanowisk żołnierzy, w stosunku do których może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 14 14 WDU19990030014 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 13 13 WDU19990030013 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 12 12 WDU19990030012 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 11 11 WDU19990030011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane. uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 10 10 WDU19990030010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 9 9 WDU19990030009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. uznany za uchylony
Dz.U. 1999 nr 2 poz. 8 8 WDU19990020008 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 7 7 WDU19990010007 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 grudnia 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 107 ust. 1a pkt 1 i pkt 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 6 6 WDU19990010006 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 1998 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 5 5 WDU19990010005 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 27/98. obowiązujący
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 4 4 WDU19990010004 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 3 3 WDU19990010003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii. uchylony
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 2 2 WDU19990010002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 1 1 WDU19990010001 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. obowiązujący