20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2000
1346 OPRM z dnia 28 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
1345 RMZ z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
1344 RMTiGM z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
1343 RMSP z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
1342 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej. uchylony
1341 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
1340 RM z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1339 RMG z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
1338 RMG z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
1337 RMG z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 r. uchylony
1336 RMG z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku. uchylony
1335 RMF z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. uchylony
1334 RMF z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1333 RMF z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. uznany za uchylony
1332 RMF z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1331 RMF z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
1330 RMEN z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
1329 RPRM z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1328 RPRM z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1327 RRM z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
1326 RRM z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002. uznany za uchylony
1325 RRM z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
1324 U z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. obowiązujący
1323 U z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
1322 U z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
1321 U z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. akt posiada tekst jednolity
1320 U z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
1319 U z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. uchylony
1318 U z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. obowiązujący
1317 U z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
1316 U z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe. obowiązujący
1315 U z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
1314 U z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
1313 U z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. obowiązujący
1312 U z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. obowiązujący
1311 U z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
1310 U z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
1309 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
1308 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
1307 RM z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzygnięciu wniosku. uchylony
1306 RM z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego. uchylony
1305 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
1304 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
1303 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
1302 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej. uchylony
1301 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej. uchylony
1300 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
1299 RMG z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
1298 RMF z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
1297 RMF z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
1296 RMF z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
1295 RMF z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
1294 RMF z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
1293 RMF z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. obowiązujący
1292 RMEN z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. uchylony
1291 RPRM z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji. uznany za uchylony
1290 RPRM z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji. uznany za uchylony
1289 RPRM z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych. uznany za uchylony
1288 RRM z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. uznany za uchylony
1287 RRM z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1286 RRM z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
1285 RRM z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1284 RRM z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1283 RRM z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
1282 RRM z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych. obowiązujący
1281 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
1280 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
1279 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
1278 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
1277 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
1276 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
1275 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
1274 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
1273 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
1272 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
1271 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
1270 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
1269 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. uznany za uchylony
1268 U z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1267 RMS z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1266 RMS z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
1265 RMS z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
1264 RMS z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
1263 RMS z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
1262 RMS z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
1261 RMS z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
1260 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. uchylony
1259 RMF z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1258 RMF z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
1257 RMF z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. uznany za uchylony
1256 RMF z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
1255 RMEN z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
1254 RRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
1253 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
1252 U z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. akt posiada tekst jednolity
1251 U z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
1250 U z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
1249 U z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
1248 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin. obowiązujący
1247 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. uznany za uchylony
1246 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
1245 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
1244 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1243 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
1242 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów. uznany za uchylony
1241 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów. uznany za uchylony
1240 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego. uznany za uchylony
1239 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń. obowiązujący
1238 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. uchylony
1237 RMS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach. uchylony
1236 RPRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
1235 RPRM z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Polityki Regionalnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1234 RPRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
1233 RRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1232 RRM z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1231 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast. akt jednorazowy
1230 RRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. akt jednorazowy
1229 RRM z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r. obowiązujący
1228 U z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1227 RMTiGM z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
1226 RMS z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. uchylony
1225 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
1224 RMG z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. uznany za uchylony
1223 RMF z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uznany za uchylony
1222 RMF z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
1221 RMF z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
1220 RMF z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1219 RMF z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych. uchylony
1218 RMF z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich. uznany za uchylony
1217 RPRM z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
1216 U z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchylony
1215 OMSZ z dnia 8 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1214 RMSWiA z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. uchylony
1213 RMSWiA z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą. uchylony
1212 RMSWiA z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uznany za uchylony
1211 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu. uchylony
1210 RMSWiAoON z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r. akt jednorazowy
1209 RMRRiB z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. uznany za uchylony
1208 RMON z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. uznany za uchylony
1207 RMON z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
1206 RMON z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową. uznany za uchylony
1205 RMF z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
1204 RMF z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznych i półrocznych informacji o funduszach tworzonych w związku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1203 RMF z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. uchylony
1202 RMF z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług. uznany za uchylony
1201 RMEN z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uchylony
1200 RRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
1199 RRM z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
1198 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
1197 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. uznany za uchylony
1196 WTK z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 10/2000. obowiązujący
1195 RMRRiB z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uznany za uchylony
1194 U z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. obowiązujący
1193 U z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. obowiązujący
1192 U z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. uchylony
1191 U z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. uchylony
1190 U z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. akt objęty tekstem jednolitym
1189 U z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. akt objęty tekstem jednolitym
1188 U z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. akt posiada tekst jednolity
1187 RMF z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1186 U z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. akt objęty tekstem jednolitym
1185 RMS z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych. uznany za uchylony
1184 RMS z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. obowiązujący
1183 RMS z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych. obowiązujący
1182 RRM z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. uchylony
1181 WTK z dnia 12 grudnia 2000 r. sygn. akt SK. 9/2000. obowiązujący
1180 RMG z dnia 1 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. uchylony
1179 RRM z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. obowiązujący
1178 WTK z dnia 11 grudnia 2000 r. sygn. akt U. 2/2000. obowiązujący
1177 RM z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1176 RMF z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. uznany za uchylony
1175 RPRM z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1174 RPRM z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sposobu i trybu ich podziału między właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. obowiązujący
1173 RRM z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
1172 RRM z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
1171 RRM z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. uchylony
1170 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
1169 RRM z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1168 RRM z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1167 U z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
1166 U z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji. uchylony
1165 WTK z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99. obowiązujący
1164 WTK z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 9/2000. obowiązujący
1163 RMSWiA z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. obowiązujący
1162 RMS z dnia 20 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
1161 RMRiRW z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
1160 RMPiPS z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy. uznany za uchylony
1159 RRM z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej wojewodów i starostów w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw lub powiatów. obowiązujący
1158 U z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. akt posiada tekst jednolity
1157 U z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. uchylony
1156 U z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. uchylony
1155 RMZ z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. uznany za uchylony
1154 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
1153 RMF z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. uznany za uchylony
1152 RMF z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu. uznany za uchylony
1151 RRM z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
1150 RRM z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
1149 RRM z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim. uznany za uchylony
1148 RRM z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
1147 WTK z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000. obowiązujący
1146 RMZ z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie recept lekarskich. uchylony
1145 RMZ z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
1144 RM z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uznany za uchylony
1143 RMSWiA z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
1142 RMSWiA z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
1141 RMS z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. uznany za uchylony
1140 RMSP z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uznany za uchylony
1139 RMRRiB z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. uznany za uchylony
1138 RMPiPS z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. uznany za uchylony
1137 RMON z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
1136 RMF z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1135 RMF z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1134 RMF z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do i składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
1133 RMEN z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
1132 RMEN z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
1131 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźnika. uznany za uchylony
1130 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1129 Or z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. bez statusu
1128 EKowpdswSd2s1r z dnia obowiązujący
1127 U z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
1126 OMRRiB z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. wygaśnięcie aktu
1125 RRM z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
1124 Or z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r. bez statusu
1123 MKpbzswNJd8g1r z dnia obowiązujący
1122 Or z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. bez statusu
1121 KmRRPaRLRBwsupoizusoowzpodswWd8l1r z dnia obowiązujący
1120 Or z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
1119 UmRPaRSowpioiswLd2c1r z dnia uchylony
1118 U z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. akt posiada tekst jednolity
1117 RMTiGM z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1116 RMG z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla koksowego pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
1115 RMF z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. obowiązujący
1114 RMF z dnia 17 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
1113 RMF z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2001 r. do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. uznany za uchylony
1112 RPRM z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. uznany za uchylony
1111 RRM z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r. wygaśnięcie aktu
1110 RRM z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego. uznany za uchylony
1109 RRM z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia. uznany za uchylony
1108 RRM z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. akt jednorazowy
1107 U z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
1106 Or z dnia 26 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. bez statusu
1105 UmRPaRAozsswWd7w1r z dnia obowiązujący
1104 U z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1103 U z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
1102 RPRM z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Pokrzywnica. obowiązujący
1101 RPRP z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. uchylony
1100 U z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
1099 U z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. akt posiada tekst jednolity
1098 U z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. akt posiada tekst jednolity
1097 U z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. uchylony
1096 RRM z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
1095 RRM z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
1094 RRM z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kolejnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
1093 RRM z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
1092 OMSWiA z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. wygaśnięcie aktu
1091 WTK z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SK. 18/99. obowiązujący
1090 RMF z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
1089 RMF z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1088 RPRM z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
1087 OMSZ z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1086 OMRRiB z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. wygaśnięcie aktu
1085 WTK z dnia 15 listopada 2000 r. sygn. akt P. 12/99 obowiązujący
1084 WTK z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 r. obowiązujący
1083 RMZ z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń. uchylony
1082 RMTiGM z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. uznany za uchylony
1081 RMS z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
1080 RMS z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli. uznany za uchylony
1079 RMG z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych. uchylony
1078 RMG z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1077 RMF z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1076 RMF z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
1075 RMF z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
1074 RMEN z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
1073 RMEN z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. obowiązujący
1072 U z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. wygaśnięcie aktu
1071 OPRM z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. wygaśnięcie aktu
1070 OPRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. wygaśnięcie aktu
1069 RMG z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
1068 RMG z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
1067 RMG z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. uchylony
1066 RMEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
1065 RRM z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1064 RPRP z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
1063 RPRP z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uchylony
1062 RPRP z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii. akt jednorazowy
1061 RMSWiA z dnia 30 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. uchylony
1060 RMS z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. uznany za uchylony
1059 RMON z dnia 20 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
1058 RMON z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r. uznany za uchylony
1057 RMF z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uchylony
1056 WTK z dnia 7 listopada 2000 r. sygn. akt K. 16/2000. obowiązujący
1055 RMPiPS z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy. uznany za uchylony
1054 RMPiPS z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. uchylony
1053 RMG z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem. uznany za uchylony
1052 USN z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego dnia 8 października 2000 r. akt jednorazowy
1051 RMF z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie podatku od gier. uznany za uchylony
1050 RMF z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zasad ewidencjonowania napiwków w kasynach gry. uznany za uchylony
1049 RMF z dnia 31 października 2000 r. w sprawie warunków urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. uznany za uchylony
1048 RMF z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
1047 RMF z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1046 RRM z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. uznany za uchylony
1045 RRM z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1044 RRM z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
1043 RRM z dnia 28 października 2000 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. uchylony
1042 RRM z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. uznany za uchylony
1041 U z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
1040 U z dnia 21 września 2000 r. o ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "INTERSPUTNIK", przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. akt jednorazowy
1039 RMF z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od gier. uchylony
1038 RPRM z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
1037 U z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. akt posiada tekst jednolity
1036 RMSWiA z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. obowiązujący
1035 RMSWiA z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
1034 RMRiRW z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. uchylony
1033 RMKiDN z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1032 RMF z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
1031 RMF z dnia 12 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
1030 RPRM z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1029 RRM z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
1028 U z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów. obowiązujący
1027 U z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe. obowiązujący
1026 U z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. obowiązujący
1025 WTK z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt K. 12/2000. obowiązujący
1024 WTK z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt SK. 7/2000. obowiązujący
1023 RMZ z dnia 10 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. uchylony
1022 RMON z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych. uznany za uchylony
1021 RMG z dnia 18 października 2000 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
1020 RMF z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
1019 RMF z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
1018 RPRM z dnia 30 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
1017 RRM z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
1016 RRM z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. uchylony
1015 RRM z dnia 17 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
1014 RMZ z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
1013 RMPiPS z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
1012 RMF z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1011 RMF z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
1010 U z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. uchylony
1009 U z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. obowiązujący
1008 U z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uchylony
1007 RKRRiT z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. uchylony
1006 RMTiGM z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. uchylony
1005 RMON z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy. uchylony
1004 RMON z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy. uznany za uchylony
1003 RMF z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. uchylony
1002 RMF z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy. uchylony
1001 RMF z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów. uchylony
1000 RMEN z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. uchylony
999 RPRM z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uchylony
998 RPRM z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
997 RPRM z dnia 12 października 2000 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
996 RRM z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
995 RRM z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
994 RRM z dnia 17 października 2000 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego. uchylony
993 RRM z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia. uznany za uchylony
992 U z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
991 U z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. uchylony
990 WTK z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt SK. 5/99. obowiązujący
989 WTK z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt K. 16/99. obowiązujący
988 WTK z dnia 10 października 2000 r. sygn. akt P. 8/99. uchylony
987 RMSWiA z dnia 25 września 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
986 U z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt objęty tekstem jednolitym
985 U z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. akt posiada tekst jednolity
984 U z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. uchylony
983 U z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. akt posiada tekst jednolity
982 Or z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
981 Or z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
980 Or z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
979 Or z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
978 Or z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
977 Or z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. bez statusu
976 DWpRPwszRSKmPRLaCRSouzdposwWd1m1r z dnia akt jednorazowy
975 Or z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. bez statusu
974 DWpRPwszRCKmPRLaCRSouzdposwWd1m1r z dnia akt jednorazowy
973 Or z dnia 1 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. bez statusu
972 DWpRPKmRPRLaRMRLwsuzdpoizpjppwUBd2m1r z dnia akt jednorazowy
971 Or z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. bez statusu
970 TPswWd4k1r z dnia obowiązujący
969 Or z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. bez statusu
968 KodzgdsipwsclhswHd1l1r z dnia obowiązujący
967 RMTiGM z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich. uchylony
966 RM z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
965 RMKIDN z dnia 6 września 2000 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
964 RMKiDN z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach. uchylony
963 RMG z dnia 5 października 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
962 RPRM z dnia 17 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Wydminy. uznany za uchylony
961 RRM z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
960 U z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. uchylony
959 U z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt posiada tekst jednolity
958 U z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
957 RMG z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
956 RMEN z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. uznany za uchylony
955 RPRM z dnia 9 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
954 RRM z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
953 RRM z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uchylony
952 OPKW z dnia 9 października 2000 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. wygaśnięcie aktu
951 RMS z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. uznany za uchylony
950 RMG z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
949 RMF z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokość kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
948 U z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt posiada tekst jednolity
947 WTK z dnia 4 października 2000 r. sygn. akt P. 8/2000. obowiązujący
946 WTK z dnia 3 października 2000 r. sygn. akt K. 33/99. uchylony
945 RMSWiA z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
944 RMKiDN z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
943 RMEN z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny. uchylony
942 RRM z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
941 RRM z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
940 RRM z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych. uznany za uchylony
939 RRM z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
938 RPRP z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii. akt jednorazowy
937 RMZ z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
936 RMZ z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania miasta Gołdap za uzdrowisko. obowiązujący
935 RMTiGM z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
934 RMTiGM z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. uchylony
933 RMTiGM z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych. uznany za uchylony
932 RMSWiA z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu. uchylony
931 RMSWiAoON z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
930 RMPiPS z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. akt objęty tekstem jednolitym
929 RMPiPS z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej. uznany za uchylony
928 RMON z dnia 14 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
927 RM z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
926 RM z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
925 RM z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu. uznany za uchylony
924 RPRM z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu. uznany za uchylony
923 RPRM z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r. uznany za uchylony
922 RRM z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
921 WTK z dnia 26 września 2000 r. sygn. akt P. 11/99. obowiązujący
920 WTK z dnia 25 września 2000 r. sygn. akt K. 26/99. obowiązujący
919 RKRRiT z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
918 RMZ z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa. uznany za uchylony
917 RMZ z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. uznany za uchylony
916 RMTiGM z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
915 RMS z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
914 RMS z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
913 RMS z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
912 RMS z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
911 RMS z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. uchylony
910 RMS z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
909 RMPiPS z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. uchylony
908 RMEN z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
907 RMEN z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. uchylony
906 RPRM z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. uchylony
905 RRM z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
904 OMKiDN z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. wygaśnięcie aktu
903 OPRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali. wygaśnięcie aktu
902 RM z dnia 1 września 2000 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie. uchylony
901 RMSZ z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
900 RMPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. uznany za uchylony
899 RMPiPS z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej. uchylony
898 RMZ z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. uznany za uchylony
897 RMZ z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. obowiązujący
896 RMF z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uchylony
895 RPRM z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. uchylony
894 RPRM z dnia 13 września 2000 r. w sprawie trybu pracy Rady Polityki Regionalnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
893 RRM z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych paliw płynnych. uznany za uchylony
892 RRM z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia. uznany za uchylony
891 RRM z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych. obowiązujący
890 RRM z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości. uchylony
889 RRM z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice. uznany za uchylony
888 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001. akt jednorazowy
887 RMEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. uznany za uchylony
886 RMZ z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
885 RMZ z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. uznany za uchylony
884 RMTiGM z dnia 14 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
883 RMTiGM z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
882 RMTiGM z dnia 14 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
881 RMSWiA z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży. akt jednorazowy
880 RMS z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uchylony
879 RMRiRW z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
878 RMON z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
877 RMG z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
876 RMF z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowanych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe. uchylony
875 RPRP z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
874 WTK z dnia 12 września 2000 r. sygn. akt K. 1/2000. obowiązujący
873 RMSZ z dnia 8 września 2000 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
872 RMSZ z dnia 8 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
871 RMSZ z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
870 RMON z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
869 RPRM z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dąbie. uznany za uchylony
868 RPRM z dnia 6 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
867 U z dnia 8 września 2000 r. o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r. uznany za uchylony
866 RMG z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. uznany za uchylony
865 RMF z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania. uznany za uchylony
864 RMZ z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
863 RMTiGM z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające w sprawie homologacji pojazdów. uznany za uchylony
862 RMPiPS z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. uznany za uchylony
861 RMON z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. uznany za uchylony
860 RMG z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy. uchylony
859 RMF z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
858 RMF z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
857 U z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
856 U z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki. akt posiada tekst jednolity
855 U z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
854 RKRRiT z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
853 RRM z dnia 5 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
852 U z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. uchylony
851 RMZ z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych. uchylony
850 RMTiGMoSWiA z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
849 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
848 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
847 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
846 RMPiPS z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. obowiązujący
845 RMG z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
844 RMF z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uchylony
843 RMF z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
842 RMF z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
841 RMF z dnia 9 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. uznany za uchylony
840 RMEN z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uchylony
839 U z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
838 OMTiGM z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. wygaśnięcie aktu
837 RMZ z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
836 RMZ z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
835 RMZ z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
834 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
833 RRM z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
832 RRM z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
831 RRM z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. uznany za uchylony
830 RMZ z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. obowiązujący
829 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich. uznany za uchylony
828 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej. akt objęty tekstem jednolitym
827 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
826 RMS z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej. obowiązujący
825 RMEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. uchylony
824 RMEN z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. uznany za uchylony
823 RMEN z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek. uchylony
822 RMEN z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej. uznany za uchylony
821 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. uchylony
820 U z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
819 U z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
818 U z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego. akt jednorazowy
817 U z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. akt jednorazowy
816 U z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
815 RMZ z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
814 RMTiGM z dnia 21 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
813 RMTiGM z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
812 Or z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r. bez statusu
811 UmRaPaPKwsupoizusoowzpodimswKd1l1r z dnia obowiązujący
810 RMRRiB z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicielstwa partnerów społecznych i gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
809 RMRiRW z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
808 RPRM z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. uznany za uchylony
807 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
806 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. uznany za uchylony
805 U z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
804 RMSWiA z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. akt posiada tekst jednolity
803 RMRiRW z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego. uchylony
802 OMSZ z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
801 RMTiGM z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
800 RMSWiA z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. obowiązujący
799 RMSWiA z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. obowiązujący
798 RMSWiA z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. obowiązujący
797 RMS z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
796 RMRiRW z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
795 RMF z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
794 RMF z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
793 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. uchylony
792 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej i wielkości mnożników dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich i pośrednich. uchylony
791 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
790 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
789 RRM z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
788 RRM z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
787 U z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
786 RKRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów. uchylony
785 RKRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów. akt posiada tekst jednolity
784 RKRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. uchylony
783 RMZ z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
782 RMZ z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia. uchylony
781 RMTiGM z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. uchylony
780 RMSWiA z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
779 RMSWiA z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
778 RMSWiA z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna. akt jednorazowy
777 RMSWiA z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. uchylony
776 RMS z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
775 RMS z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
774 RMS z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
773 RMS z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uznany za uchylony
772 RMS z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
771 RMPiPS z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania. uchylony
770 RMON z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy. uznany za uchylony
769 RM z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
768 RMG z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uchylony
767 RMG z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych. uznany za uchylony
766 RMG z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
765 RMG z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w roku 2000 osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. akt jednorazowy
764 RMF z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania. uznany za uchylony
763 RMEN z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. obowiązujący
762 RMEN z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. obowiązujący
761 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
760 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na żyto przywożone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
759 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
758 RRM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego wartościowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000. uznany za uchylony
757 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie. uznany za uchylony
756 RPRM z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. uchylony
755 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. akt jednorazowy
754 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych i obsługi granicznej. uznany za uchylony
753 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu. uznany za uchylony
752 RRM z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
751 RRM z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
750 RRM z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. uznany za uchylony
749 RRM z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych. uchylony
748 RRM z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek. uchylony
747 Or z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. bez statusu
746 PdsmdwunpTPswPd2s1r z dnia obowiązujący
745 Or z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. bez statusu
744 UowotwdowpkzzwoupswPd2w1r z dnia obowiązujący
743 Or z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. bez statusu
742 UOTPopitdcoswBd1p1r z dnia obowiązujący
741 Or z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. bez statusu
740 UmSTPooiswBd6m1r z dnia obowiązujący
739 Or z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r. bez statusu
738 UwsspipptpOTPswBd1w1r z dnia obowiązujący
737 Or z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. bez statusu
736 UdsOTPpnipmswOd2w1r z dnia obowiązujący
735 RMTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. uznany za uchylony
734 OPRM z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
733 RMSWiA z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. uchylony
732 RMRiRW z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii. uchylony
731 RMPiPS z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
730 RMPiPS z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
729 RMON z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. uznany za uchylony
728 RMG z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
727 RMG z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". uznany za uchylony
726 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. obowiązujący
725 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
724 RRM z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
723 RRM z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. obowiązujący
722 RRM z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
721 RRM z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim. obowiązujący
720 RRM z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska. uznany za uchylony
719 RRM z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
718 U z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. akt posiada tekst jednolity
717 U z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy. obowiązujący
716 RMTiGM z dnia 12 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie. uchylony
715 RMS z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
714 RMG z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń dla byłych pracowników Zakładu Wydobywczo-Przeróbczego Antracytu S.A. w upadłości, wynikających z uprawnień związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych. uchylony
713 RPRM z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
712 RPRM z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
711 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych. uznany za uchylony
710 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. uznany za uchylony
709 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. uchylony
708 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
707 RRM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. uchylony
706 RRM z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. obowiązujący
705 RRM z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. akt jednorazowy
704 U z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. uchylony
703 U z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
702 U z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
701 U z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. akt objęty tekstem jednolitym
700 U z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
699 U z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. akt jednorazowy
698 U z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza. akt objęty tekstem jednolitym
697 U z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku". obowiązujący
696 U z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach". obowiązujący
695 U z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego". obowiązujący
694 U z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nazwy "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". obowiązujący
693 U z dnia 7 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. obowiązujący
692 RKRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych przez Państwową Komisję Wyborczą informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego. uznany za uchylony
691 RMTiGM z dnia 7 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
690 RMF z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uznany za uchylony
689 RMF z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001. uznany za uchylony
688 RMF z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
687 RPRM z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa uchylony
686 RPRM z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Warszawa-Centrum. uznany za uchylony
685 RRM z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
684 Or z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r. bez statusu
683 PDN5duowh(swJd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
682 Or z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie wejścia w życie zmiany artykułu 24 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r. bez statusu
681 Or z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r. bez statusu
680 UowhmRPaRTswAd4p1r z dnia uchylony
679 OM z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach. wygaśnięcie aktu
678 WTK z dnia 11 lipca 2000 r. sygn. akt K. 30/99. obowiązujący
677 RMZ z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji. obowiązujący
676 RMZ z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
675 RMTiGM z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie. uznany za uchylony
674 RMS z dnia 11 lipca 2000 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
673 RMSWiA z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. obowiązujący
672 RMPiPS z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. uchylony
671 RMPiPS z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. uznany za uchylony
670 RMF z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
669 RMEN z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. obowiązujący
668 RPRM z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
667 RPRM z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wygaśnięcie aktu
666 WTK z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 21/99 obowiązujący
665 WTK z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 12/99. obowiązujący
664 RMZ z dnia 21 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uznany za uchylony
663 RMTiGM z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
662 RMPiPS z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej. uznany za uchylony
661 RMF z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
660 RRM z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
659 RRM z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
658 RRM z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
657 RRM z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
656 RRM z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych olejów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
655 RRM z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
654 OMF z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. wygaśnięcie aktu
653 RKRRiT z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
652 RMG z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. obowiązujący
651 RRM z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych. uznany za uchylony
650 OMSZ z dnia 16 czerwca 2000 r. o sprostowaniu błędów w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. bez statusu
649 WTK z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99. obowiązujący
648 WTK z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99. obowiązujący
647 RMTiGM z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich. uchylony
646 RMTiGM z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. uznany za uchylony
645 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uchylony
644 RM z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego. uchylony
643 RMF z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
642 RMF z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery. uchylony
641 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
640 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
639 RPRP z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. uchylony
638 U z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
637 U z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt objęty tekstem jednolitym
636 U z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska. akt jednorazowy
635 U z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie akt jednorazowy
634 U z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o praniu , ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa. akt jednorazowy
633 U z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt objęty tekstem jednolitym
632 WTK z dnia 27 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 20/99. obowiązujący
631 WTK z dnia 21 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 2/99 obowiązujący
630 RMZ z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za odpłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
629 RMZ z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą lub za częściową odpłatnością. uchylony
628 RMTiGM z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni. obowiązujący
627 RMTiGM z dnia 20 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
626 RMKiDN z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów. uznany za uchylony
625 RMKiDN z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uchylony
624 RMF z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska. uznany za uchylony
623 RPRM z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Świerklany. uznany za uchylony
622 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
621 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
620 RM z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
619 RM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni służbowych Służby Leśnej oraz szczegółowego trybu nadawania, obniżania i pozbawiania stopni służbowych. uchylony
618 RMSWiA z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. obowiązujący
617 RMSWiA z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uchylony
616 RMS z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
615 RMS z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
614 RMS z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
613 RMPiPS z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością. obowiązujący
612 RMPiPS z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania. uznany za uchylony
611 RMON z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
610 RMKiDN z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. uznany za uchylony
609 RMF z dnia 21 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
608 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
607 RRM z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
606 RRM z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
605 RRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przewóz pomidorów przetworzonych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
604 RRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
603 RRM z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
602 RRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy. uchylony
601 OMTiGM z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe. wygaśnięcie aktu
600 WTK z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000. obowiązujący
599 WTK z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99. uchylony
598 RMTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
597 RMTiGM z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
596 RMSWiA z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
595 RMS z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
594 RM z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
593 RMKiDN z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości. uznany za uchylony
592 RPRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino. uznany za uchylony
591 RPRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. obowiązujący
590 RPRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
589 RPRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. obowiązujący
588 RPRM z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. obowiązujący
587 RRM z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
586 RRM z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. uchylony
585 RRM z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. uchylony
584 RRM z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym. uchylony
583 Or z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r. bez statusu
582 KopdzgwsclhswHd1m1r z dnia obowiązujący
581 U z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. obowiązujący
580 U z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. akt posiada tekst jednolity
579 U z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. akt jednorazowy
578 RMS z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
577 RMS z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. uchylony
576 RMONoSWiA z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym. uchylony
575 RMON z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater. uznany za uchylony
574 RMKiDN z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uznany za uchylony
573 RMKiDN z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. uznany za uchylony
572 RMG z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
571 RMF z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
570 RMEN z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. obowiązujący
569 RPRM z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Kazanów. uznany za uchylony
568 RRM z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
567 RRM z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakimi powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. uznany za uchylony
566 RRM z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. uchylony
565 PMSRP z dnia 16 czerwca 2000 r. o zarządzeniu wyrobów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
564 RPRM z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Głuszycy. uznany za uchylony
563 RPRM z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. uchylony
562 RPRM z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
561 RRM z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. obowiązujący
560 RRM z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
559 RPRP z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy. uznany za uchylony
558 RPRP z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
557 RPRP z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
556 RPRP z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
555 U z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
554 U z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. obowiązujący
553 U z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. obowiązujący
552 U z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
551 U z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. obowiązujący
550 U z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. uchylony
549 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci. akt jednorazowy
548 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. akt objęty tekstem jednolitym
547 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
546 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. akt objęty tekstem jednolitym
545 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
544 OMSRP z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
543 OPRM z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. wygaśnięcie aktu
542 RMTiGiGM z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
541 RMSWiA z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
540 RMON z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
539 RPRM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów do Rady Miejskiej we Fromborku. uznany za uchylony
538 RPRM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Leoncin. uznany za uchylony
537 RPRM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania. uznany za uchylony
536 RRM z dnia 6 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
535 RPRM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska. uznany za uchylony
534 RPRM z dnia 2 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
533 RRM z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre zboża przewożone z zagranicy. uznany za uchylony
532 RRM z dnia 30 maja 2000 r. uchylony
531 WTK z dnia 30 maja 2000 r. sygn. akt K. 37/98. obowiązujący
530 RMZ z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. uznany za uchylony
529 RMTiGM z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
528 RMSWiA z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
527 RMSWiA z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu" akt jednorazowy
526 RMSWiA z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave". akt jednorazowy
525 RMSWiA z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku. akt jednorazowy
524 RMSWiAONoS z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej. uznany za uchylony
523 RPRM z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Karnice. uznany za uchylony
522 RPRM z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem. uznany za uchylony
521 RPRM z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Cewice. uznany za uchylony
520 RMZ z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
519 RMTiGM z dnia 22 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim. uznany za uchylony
518 RMTiGM z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
517 RMSWiA z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego. uchylony
516 RMSWiA z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. akt jednorazowy
515 RMS z dnia 23 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
514 RMPiPS z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
513 RMPiPS z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których powiatowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
512 RMON z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej. uznany za uchylony
511 RMON z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
510 RMF z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uznany za uchylony
509 RMF z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
508 RMF z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
507 RPRM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
506 RPRM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
505 RPRM z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
504 RRM z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
503 RRM z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
502 RRM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
501 RRM z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
500 RRM z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
499 RMF z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją. uznany za uchylony
498 RPRM z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
497 Or z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r. bez statusu
496 UouEKBMswGd1l1r z dnia obowiązujący
495 Or z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r. bez statusu
494 ZdKCdmptzzkT(T1ppKAKTwGd2c1r z dnia obowiązujący
493 Or z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. bez statusu
492 UmRPaLRBwswpioiswWd8l1r z dnia obowiązujący
491 Or z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. bez statusu
490 PDdKoposswSd1g1r z dnia obowiązujący
489 U z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw. uchylony
488 U z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
487 U z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. uchylony
486 U z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. akt objęty tekstem jednolitym
485 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej. akt jednorazowy
484 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. akt jednorazowy
483 U z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. obowiązujący
482 U z dnia 30 marca 2000 r. o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S "Estonia", podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. akt jednorazowy
481 RMZ z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
480 RMS z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
479 RMF z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych. uchylony
478 RMF z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej. uznany za uchylony
477 RRM z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej". uznany za uchylony
476 OMSZ z dnia 12 maja 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
475 WTK z dnia 16 maja 2000 r. sygn. akt P. 1/99. obowiązujący
474 WTK z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt SK. 29/99. obowiązujący
473 RMZ z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych. uchylony
472 RMSWiA z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach. akt jednorazowy
471 RMON z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. uznany za uchylony
470 RMG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. obowiązujący
469 RMG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach. obowiązujący
468 RMF z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
467 RRM z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
466 RRM z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
465 RRM z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. uchylony
464 RRM z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych. uznany za uchylony
463 RRM z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. uznany za uchylony
462 WTK z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99. obowiązujący
461 WTK z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98 obowiązujący
460 RMZ z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. uchylony
459 RMTiGM z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
458 RMSWiA z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
457 RMSWiA z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej. uznany za uchylony
456 RMS z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
455 RMEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
454 RPRM z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno. uznany za uchylony
453 RRM z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. uchylony
452 RRM z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przewóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
451 RRM z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
450 RRM z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin. uznany za uchylony
449 Or z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolita Polską Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r. bez statusu
448 KoodiwwdpmswHd2m1r z dnia obowiązujący
447 Or z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r. bez statusu
446 PwszKomlcswMd1m1r z dnia obowiązujący
445 Or z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. bez statusu
444 KopwdzaswHd2p1r z dnia obowiązujący
443 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. akt posiada tekst jednolity
442 U z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. akt objęty tekstem jednolitym
441 U z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. akt jednorazowy
440 U z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
439 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze. akt objęty tekstem jednolitym
438 WTK z dnia 8 maja 2000 r. sygn. akt SK. 22/99. obowiązujący
437 RMZ z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
436 RMTiGM z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. uchylony
435 RMSWiA z dnia 5 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
434 RMSWiA z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
433 RMSWiA z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin. obowiązujący
432 RMSWiA z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia. uchylony
431 RMSWiA z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
430 RMSWiA z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
429 RMPiPS z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
428 RMPiPS z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
427 RMON z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie pomocy udzielanej żołnierzom zawodowym pobierającym naukę poza Siłami Zbrojnymi oraz warunków jej otrzymywania. uznany za uchylony
426 RMG z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji auditorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
425 RMEN z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. obowiązujący
424 RPRM z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
423 RPRM z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
422 RPRM z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej. uchylony
421 RPRM z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
420 RRM z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
419 Or z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. bez statusu
418 UoaRSduowhswLd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
417 RMF z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001. uznany za uchylony
416 RMTiGM z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. uznany za uchylony
415 RMTiGM z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów szynowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
414 RMSWiA z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
413 RMS z dnia 13 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej. uchylony
412 RMPiPS z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
411 RMPiPS z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
410 RMON z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
409 RMG z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna. obowiązujący
408 RMF z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego. uznany za uchylony
407 RMF z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
406 RMF z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym. uznany za uchylony
405 RMF z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
404 RMF z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
403 RMF z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości. uchylony
402 RMF z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. uchylony
401 RMRiRW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
400 RMTiGM z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
399 RMSWiAoON z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. uchylony
398 RMEN z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
397 RMEN z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
396 RMEN z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. uchylony
395 RMEN z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
394 RPRM z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Korszach. uznany za uchylony
393 RMTiGM z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. uznany za uchylony
392 WTK z dnia 18 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 23/99. obowiązujący
391 RMZENoS z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego. uznany za uchylony
390 RMTiGMoSWiA z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. obowiązujący
389 RMSWiA z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uchylony
388 RMG z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przewóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych. uznany za uchylony
387 RRM z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych. uchylony
386 RRM z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
385 RPRP z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
384 U z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
383 U z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
382 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. uchylony
381 U z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. uchylony
380 WTK z dnia 17 kwietnia 2000 r. sygn. akt SK. 28/99. uchylony
379 RMZ z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. uchylony
378 RMZ z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów. uznany za uchylony
377 RMZ z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. uznany za uchylony
376 RMTiGM z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. uznany za uchylony
375 RMSWiA z dnia 17 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
374 RMPiPS z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
373 RRM z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej. uznany za uchylony
372 RRM z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
371 RMTiGM z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
370 RMS z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
369 RMS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych. uznany za uchylony
368 RMPiPS z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. uchylony
367 RMPiPS z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. uchylony
366 RMG z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. obowiązujący
365 RMF z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
364 RMF z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej uznany za uchylony
363 RMF z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
362 RRM z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
361 RRM z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
360 RRM z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
359 RRM z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
358 U z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim. obowiązujący
357 U z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. akt objęty tekstem jednolitym
356 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. obowiązujący
355 U z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali. akt objęty tekstem jednolitym
354 U z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
353 OMSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim. uchylony
352 WTK z dnia 12 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 8/98. akt objęty tekstem jednolitym
351 WTKz1k2rsaK z dnia obowiązujący
350 RPRM z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. uchylony
349 Or z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, sporządzonej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. bez statusu
348 URmRPaEBIddEwPswWd1g1r z dnia obowiązujący
347 Or z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. bez statusu
346 KoomoMBswHd9k1r z dnia obowiązujący
345 OPRM z dnia 5 kwietnia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
344 RMZ z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych. uznany za uchylony
343 RMSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. uchylony
342 RMSWiA z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim. obowiązujący
341 RM z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. obowiązujący
340 RMS z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
339 RMPiPS z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uznany za uchylony
338 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
337 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. uchylony
336 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
335 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
334 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
333 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
332 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
331 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
330 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
329 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. uchylony
328 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uznany za uchylony
327 RMPiPS z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
326 RM z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
325 RMG z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. uznany za uchylony
324 RMG z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
323 RMF z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
322 RMF z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
321 RMEN z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. obowiązujący
320 RRM z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
319 OMSWiA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. wygaśnięcie aktu
318 RMTiGM z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
317 RMSWiA z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
316 RMSWiA z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków. akt posiada tekst jednolity
315 RMS z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania. uznany za uchylony
314 RMPiPS z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań zawiązanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej. uznany za uchylony
313 RMPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. akt posiada tekst jednolity
312 RMF z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
311 RMF z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
310 RMF z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
309 RRM z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
308 Or z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniającej Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego bez statusu
307 UmRRPaRZRApwWd2k1rzUmRPRLaRZRAowzow z dnia 18 lipca 1972 r. wygaśnięcie aktu
306 U z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. akt posiada tekst jednolity
305 RMTiGM z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
304 RMF z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
303 RMF z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
302 RMF z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi. uchylony
301 RMF z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni. uznany za uchylony
300 RRM z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RRM z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
298 RRM z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
297 RRM z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. uznany za uchylony
296 RRM z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
295 OMSWiA z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. wygaśnięcie aktu
294 OMSP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. obowiązujący
293 OMRiRW z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych uchylony
292 RPRM z dnia 6 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
291 WTK z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99. obowiązujący
290 RMTiGM z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
289 RMS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RMSP z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. uchylony
287 RMF z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
286 RMF z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej. uznany za uchylony
285 RMF z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia. uznany za uchylony
284 RMEN z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. obowiązujący
283 RMEN z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2000/2001. akt jednorazowy
282 RMEN z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2000/2001. akt jednorazowy
281 RPRM z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu. uznany za uchylony
280 RPRM z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
279 RRM z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przewóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
278 RRM z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przewóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
277 RRM z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
276 RRM z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród. obowiązujący
275 RRM z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzoru wykazu nieruchomości i mieszkań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. obowiązujący
274 RRM z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uznany za uchylony
273 U z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. akt objęty tekstem jednolitym
272 U z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
271 U z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. uchylony
270 U z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. uchylony
269 U z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
268 U z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. obowiązujący
267 RMF z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
266 Or z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Chile w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. bez statusu
265 UmRRPiRRCwswpioiswWd5l1r z dnia obowiązujący
264 Or z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Budapeszcie dnia 20 października 1999 r. Protokołu dodatkowego nr 8 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
263 Or z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 5/99 Rady Stowarzyszenia RP-UE wygaśnięcie aktu
262 Or z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów nr 1 i nr 2 do Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzonych w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r. bez statusu
261 PN1iN2dEkoztonlptakswSd4l1r z dnia obowiązujący
260 Or z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. bez statusu
259 KmRRPRKDiRRFNdWKPswSd5w1r z dnia obowiązujący
258 Or z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. bez statusu
257 UmPTPdsiszswLd1c1r z dnia obowiązujący
256 OPTK z dnia 5 maja 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 22 ust. 4 ustawy akt objęty tekstem jednolitym
255 WTK z dnia 21 marca 2000 r. sygn. akt K. 14/99. obowiązujący
254 RMZ z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej. uznany za uchylony
253 RMTiGM z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę kolejową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
252 RMTiGM z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów uznany za uchylony
251 RM z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. uchylony
250 RMSWiA z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
249 RMSP z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
248 RMON z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. uchylony
247 RMON z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
246 RMON z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
245 RMON z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
244 RMF z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
243 RMF z dnia 8 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych. uznany za uchylony
242 RMF z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej. uchylony
241 RMSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. uznany za uchylony
240 RMSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. uznany za uchylony
239 U z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
238 U z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
237 OPRM z dnia 13 marca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
236 RMSWiAoSZ z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych. obowiązujący
235 RMSWiA z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców. uznany za uchylony
234 RMSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. obowiązujący
233 RMS z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
232 RPRM z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Pszczółki. obowiązujący
231 RPRP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. uznany za uchylony
230 U z dnia 19 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
229 WTK z dnia 14 marca 2000 r. sygn. akt P. 5/99 obowiązujący
228 WTK z dnia 13 marca 2000 r. sygn. akt K. 1/99. obowiązujący
227 WTK z dnia 7 marca 2000 r. sygn. akt K. 26/98. obowiązujący
226 RKRRiT z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
225 RMTiGM z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych. uznany za uchylony
224 RMTiGM z dnia 31 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
223 RMSWiA z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego. uznany za uchylony
222 RMSWiA z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne. obowiązujący
221 RMSWiA z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. uznany za uchylony
220 RMON z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną. uchylony
219 RMG z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 RMF z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym. uznany za uchylony
217 RMF z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. obowiązujący
216 RMEN z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
215 RMEN z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. uznany za uchylony
214 WTK z dnia 6 marca 2000 r. sygn. akt P. 10/99. obowiązujący
213 RMSWiAoON z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2000 r. akt jednorazowy
212 RMSWiA z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów. uznany za uchylony
211 RMRiRW z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
210 RMPiPS z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
209 RMF z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
208 RPRM z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. uznany za uchylony
207 RRM z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
206 RRM z dnia 7 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
205 RRM z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy. uchylony
204 WTK z dnia 29 lutego 2000 r. sygn. akt K. 31/98. obowiązujący
203 WTK z dnia 22 lutego 2000 r. sygn. akt. SK 13/98. obowiązujący
202 RMZ z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające w sprawie wykazu chorób oraz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
201 RMTiGM z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uchylony
200 RMTiGM z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
199 RM z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
198 RMSWiA z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu domowi kultury "ARKA" w Racławicach. akt jednorazowy
197 RMSWiA z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
196 RMSWiA z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza". akt jednorazowy
195 RMSWiA z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. akt jednorazowy
194 RMSWiA z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
193 RMRIRW z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie. uchylony
192 RMRiRW z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
191 RMPiPS z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
190 RMPiPS z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami. uznany za uchylony
189 RMG z dnia 2000 obowiązujący
188 RMG z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie dopuszczenia w 2000 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
187 RMG z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. uchylony
186 RMF z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów. akt jednorazowy
185 RMF z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
184 RMF z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
183 RMF z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. uchylony
182 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju. uznany za uchylony
181 RPRP z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
180 U z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
179 U z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. uchylony
178 U z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. akt jednorazowy
177 U z dnia 20 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
176 OMF z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. wygaśnięcie aktu
175 RMSWiA z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni. uznany za uchylony
174 RMPiPS z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
173 RMPiPS z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
172 RMON z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe. uznany za uchylony
171 RMF z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. uchylony
170 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. akt jednorazowy
169 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. obowiązujący
168 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. uznany za uchylony
167 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. uznany za uchylony
166 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
165 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych. akt jednorazowy
164 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych. akt jednorazowy
163 RMF z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. akt jednorazowy
162 RPRM z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
161 RRM z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
160 RRM z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na których obszarze wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. obowiązujący
159 RRM z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
158 RRM z dnia 15 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uznany za uchylony
157 RRM z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
156 RRM z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
155 RRM z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. uznany za uchylony
154 OMSZ z dnia 31 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
153 RKRRiT z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. uchylony
152 RMZ z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Inspekcji Sanitarnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 RMSWiA z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną. uchylony
150 RMSWiA z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uznany za uchylony
149 RMSWiA z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
148 RMS z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia warunków i okresów czasu, po których akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
147 RMRiRW z dnia 7 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. obowiązujący
146 RMPiPS z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. uznany za uchylony
145 RMF z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
144 RMF z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
143 RMF z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia organom rentowym terminu przesłania urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku. uznany za uchylony
142 RMEN z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
141 RMEN z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. uchylony
140 RMEN z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. obowiązujący
139 RPRM z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę. obowiązujący
138 RPRM z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
137 RRM z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. uznany za uchylony
136 U z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
135 RMSWiA z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
134 RMF z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany. uznany za uchylony
133 Or z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r. bez statusu
132 KojiwoswscihswLd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
131 OMF z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. wygaśnięcie aktu
130 RMTiGM z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe. uznany za uchylony
129 RMSWiAONo z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej. uchylony
128 RMS z dnia 1 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RMRiRW z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od przyznanej kwoty połowowej łososia i ustalenia jej wysokości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 RMRiRW z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego. uchylony
125 RMRiRW z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2000 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
124 RMRiRW z dnia 28 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RMF z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
122 RMEN z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. obowiązujący
121 RMEN z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. obowiązujący
120 RRM z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
119 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
118 U z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
117 U z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. obowiązujący
116 U z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
115 OPRM z dnia 4 lutego 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
114 RMZ z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. uznany za uchylony
113 RMZ z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RMTiGM z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. uznany za uchylony
111 RMS z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
110 RMRiRW z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 RMG z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RPRM z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. uchylony
107 RPRM z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. uchylony
106 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
105 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
104 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
103 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
102 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
101 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
100 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. obowiązujący
99 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
98 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. obowiązujący
97 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. wygaśnięcie aktu
96 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. uchylony
95 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wygaśnięcie aktu
94 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. uchylony
93 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
92 RPRM z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
91 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
90 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. wygaśnięcie aktu
89 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
88 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
87 RRM z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
86 RRM z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. uchylony
85 Ubnr2 z dnia 21 stycznia 2000 r. wygaśnięcie aktu
84 RMZ z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
83 RMSWiA z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. akt posiada tekst jednolity
82 RMRiRW z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
81 RMRiRW z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych. uznany za uchylony
80 RMRiRW z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe. uznany za uchylony
79 RMRiRw z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
78 RMRiRW z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
77 RMPiPS z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. uznany za uchylony
76 RMPiPS z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
75 RMG z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
74 RMEN z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
73 RMEN z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności. uchylony
72 RMEN z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uchylony
71 RPRM z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu. uchylony
70 U z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw. obowiązujący
69 U z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. akt posiada tekst jednolity
68 OPRM z dnia 7 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
67 WTK z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99. obowiązujący
66 RMZ z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RMTiGM z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. uchylony
64 RMSWiA z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół. uchylony
63 RMSWiA z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska. akt jednorazowy
62 RMSWiA z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej. akt jednorazowy
61 RMPiPS z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
60 RMKiDN z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
59 RMKiDN z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony