20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2002
2098 RMZ z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków. uchylony
2097 RMZ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. uznany za uchylony
2096 RMZ z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. uchylony
2095 RM z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2094 RM z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. uznany za uchylony
2093 RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. uznany za uchylony
2092 RMSWiA z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. akt objęty tekstem jednolitym
2091 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów. akt posiada tekst jednolity
2090 RMRiRW z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu. obowiązujący
2089 RMRiRW z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych. uchylony
2088 RMRiRW z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat. uchylony
2087 RMRiRW z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie systemów znakowania mięsa i etykietowania mięsa wołowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2086 RMRiRW z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2085 RMI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. uchylony
2084 RMG z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
2083 RMG z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar. uchylony
2082 RMF z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2081 RMF z dnia 30 grudnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2080 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych. akt jednorazowy
2079 RMF z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
2078 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. uznany za uchylony
2077 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. obowiązujący
2076 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
2075 RPRP z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. uznany za uchylony
2074 U z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
2073 U z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. uchylony
2072 RMIoMSWiA z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. uchylony
2071 RMG z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych. uchylony
2070 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. uchylony
2069 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. uznany za uchylony
2068 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. uznany za uchylony
2067 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. uznany za uchylony
2066 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. uchylony
2065 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. uznany za uchylony
2064 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej. uchylony
2063 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. uchylony
2062 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej. uznany za uchylony
2061 RMF z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. akt posiada tekst jednolity
2060 U z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. obowiązujący
2059 U z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. uchylony
2058 U z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
2057 U z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych. uchylony
2056 U z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. uchylony
2055 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
2054 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
2053 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
2052 U z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. uchylony
2051 OPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
2050 RMZ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. uznany za uchylony
2049 RPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
2048 RPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. uznany za uchylony
2047 RPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej. uznany za uchylony
2046 RPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury. uznany za uchylony
2045 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. uznany za uchylony
2044 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. uchylony
2043 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym. uznany za uchylony
2042 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
2041 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. obowiązujący
2040 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej. obowiązujący
2039 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. obowiązujący
2038 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa. obowiązujący
2037 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. uznany za uchylony
2036 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. uchylony
2035 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. uznany za uchylony
2034 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2033 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. uchylony
2032 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego. obowiązujący
2031 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uznany za uchylony
2030 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. obowiązujący
2029 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. uchylony
2028 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. akt jednorazowy
2027 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
2026 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. uznany za uchylony
2025 WTK z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02. obowiązujący
2024 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych. uchylony
2023 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury. obowiązujący
2022 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. uchylony
2021 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. obowiązujący
2020 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. uchylony
2019 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
2018 RMZ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. uznany za uchylony
2017 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne. uznany za uchylony
2016 RMRiRW z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
2015 RMPiPS z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. akt posiada tekst jednolity
2014 RMI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej. uchylony
2013 RMI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. uznany za uchylony
2012 RMI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. uznany za uchylony
2011 RMI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. uznany za uchylony
2010 RMI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych. uchylony
2009 RMI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych. uznany za uchylony
2008 RMI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości. uznany za uchylony
2007 RMI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych. uchylony
2006 RMG z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny. uznany za uchylony
2005 RMG z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla. uznany za uchylony
2004 RMG z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych. uznany za uchylony
2003 RMG z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej. uchylony
2002 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uznany za uchylony
2001 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych. uchylony
2000 RMZ z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. uchylony
1999 RMSWiA z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uznany za uchylony
1998 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. uchylony
1997 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uchylony
1996 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL. uchylony
1995 RMRiRW z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego. obowiązujący
1994 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
1993 RMPiPS z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych. uznany za uchylony
1992 RMPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. uznany za uchylony
1991 RMPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
1990 RMPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
1989 RMI z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. uznany za uchylony
1988 RMI z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych. uznany za uchylony
1987 RMI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. uznany za uchylony
1986 RMI z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1985 RMI z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. uznany za uchylony
1984 RMF z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
1983 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uchylony
1982 RRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów. uchylony
1981 Ubnr2 z dnia 18 grudnia 2002 r. wygaśnięcie aktu
1980 RMZ z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
1979 RMZ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami. uznany za uchylony
1978 RMZ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek. uznany za uchylony
1977 RMZ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych. uchylony
1976 RMZ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi. uznany za uchylony
1975 RMZ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. uznany za uchylony
1974 RMPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. akt posiada tekst jednolity
1973 RMI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. uznany za uchylony
1972 RMI z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych. uznany za uchylony
1971 RMF z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
1970 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1969 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. uchylony
1968 RMFiMS z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku. uznany za uchylony
1967 RMF z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn. uchylony
1966 RMENiS z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003. akt jednorazowy
1965 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych. uznany za uchylony
1964 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim. obowiązujący
1963 RMS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
1962 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. uznany za uchylony
1961 RMRiRW z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego. obowiązujący
1960 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie. obowiązujący
1959 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie. obowiązujący
1958 RPRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003. uznany za uchylony
1957 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. obowiązujący
1956 U z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. akt posiada tekst jednolity
1955 U z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. obowiązujący
1954 U z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. uchylony
1953 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne. uznany za uchylony
1952 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania. uznany za uchylony
1951 RPRM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim. akt jednorazowy
1950 RPRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. akt objęty tekstem jednolitym
1949 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych. uchylony
1948 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1947 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1946 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1945 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1944 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1943 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi. uznany za uchylony
1942 RRM z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1941 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1940 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. uznany za uchylony
1939 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
1938 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska. uchylony
1937 U z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. uznany za uchylony
1936 RMZ z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. uznany za uchylony
1935 RMZ z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1934 RM z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. uznany za uchylony
1933 RMRiRW z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. uchylony
1932 RMRiRW z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej. obowiązujący
1931 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka. obowiązujący
1930 RMI z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r. uznany za uchylony
1929 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. uznany za uchylony
1928 RMF z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1927 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
1926 RMF z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1925 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. uznany za uchylony
1924 RRM z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. uznany za uchylony
1923 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1922 U z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. akt posiada tekst jednolity
1921 U z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. uchylony
1920 U z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
1919 U z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS). akt jednorazowy
1918 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych. uchylony
1917 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
1916 RMF z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1915 RMF z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. uznany za uchylony
1914 RMF z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uchylony
1913 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. obowiązujący
1912 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
1911 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
1910 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu. uznany za uchylony
1909 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury. uznany za uchylony
1908 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
1907 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich. uznany za uchylony
1906 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych. uznany za uchylony
1905 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
1904 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
1903 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1902 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o zaliczonej ilości lub wartości towarów na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarów objętych plafonem taryfowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1901 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1900 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uchylony
1899 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1898 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
1897 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
1896 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
1895 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
1894 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
1893 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji. uznany za uchylony
1892 RMG z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izraela. uznany za uchylony
1891 RMG z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą. obowiązujący
1890 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1889 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1888 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1887 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego. uznany za uchylony
1886 RMG z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1885 RRM z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
1884 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt. uznany za uchylony
1883 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz, świń oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, paszportów koni, prowadzenia rejestru i ksiąg rejestracji. uchylony
1882 RMZ z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. uznany za uchylony
1881 RMZ z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uznany za uchylony
1880 RMZ z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. uchylony
1879 RMRiRW z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią. uchylony
1878 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu. uznany za uchylony
1877 RMRiRW z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa. obowiązujący
1876 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. uznany za uchylony
1875 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. uznany za uchylony
1874 RMI z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. uznany za uchylony
1873 RMG z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej. uznany za uchylony
1872 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
1871 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1870 RMF z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy. uchylony
1869 RMENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. uznany za uchylony
1868 RMPiPS z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. uznany za uchylony
1867 RMI z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie. uchylony
1866 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1865 RMZ z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego. uchylony
1864 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej. uznany za uchylony
1863 RMSP z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
1862 RMRirW z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych. uznany za uchylony
1861 RMON z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
1860 RMG z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. uznany za uchylony
1859 RMF z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
1858 RM z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. uznany za uchylony
1857 RMS z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych. akt posiada tekst jednolity
1856 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. uchylony
1855 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych. uznany za uchylony
1854 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności. uchylony
1853 RMENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. uchylony
1852 RPRM z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim. akt jednorazowy
1851 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. uchylony
1850 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów. uchylony
1849 WTK z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01. obowiązujący
1848 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. uznany za uchylony
1847 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa. uznany za uchylony
1846 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego. uznany za uchylony
1845 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów. obowiązujący
1844 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej. uchylony
1843 RMZ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty". uznany za uchylony
1842 RM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania. obowiązujący
1841 RMI z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego. uznany za uchylony
1840 RMI z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. uchylony
1839 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów. uznany za uchylony
1838 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia uznany za uchylony
1837 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
1836 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uchylony
1835 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa. uznany za uchylony
1834 RMZ z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1833 RMPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
1832 RMI z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1831 RMZ z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej. uchylony
1830 RMS z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego. uchylony
1829 RMF z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1828 RMF z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1827 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". uchylony
1826 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw. wygaśnięcie aktu
1825 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. obowiązujący
1824 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1823 OMSRP z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
1822 RPRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
1821 RPRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. obowiązujący
1820 RPRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
1819 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. akt jednorazowy
1818 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. uznany za uchylony
1817 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. uznany za uchylony
1816 WTK z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02. obowiązujący
1815 WTK z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02. obowiązujący
1814 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych. uchylony
1813 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych. obowiązujący
1812 RMPiPS z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. uznany za uchylony
1811 RMPiPS z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
1810 RMPiPS z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. obowiązujący
1809 RMPiPS z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. uznany za uchylony
1808 RMPiPS z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. uznany za uchylony
1807 RMENiS z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
1806 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1805 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
1804 RMG z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. uznany za uchylony
1803 U z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. obowiązujący
1802 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
1801 U z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. obowiązujący
1800 U z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. akt posiada tekst jednolity
1799 RM z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. uznany za uchylony
1798 RM z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności. uznany za uchylony
1797 RMZ z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. uchylony
1796 RRM z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. wygaśnięcie aktu
1795 RMZ z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
1794 RMZ z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju. uchylony
1793 RMZ z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup. uchylony
1792 RMZ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych. obowiązujący
1791 RM z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. uznany za uchylony
1790 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty. uznany za uchylony
1789 RMI z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
1788 RMI z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej. uznany za uchylony
1787 RPRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim. akt jednorazowy
1786 RRM z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych. uznany za uchylony
1785 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
1784 RRM z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uchylony
1783 RMZ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. uznany za uchylony
1782 RMZ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie organów opiniodawczo-doradczych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uznany za uchylony
1781 RMK z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
1780 RMI z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. uznany za uchylony
1779 RMI z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. uznany za uchylony
1778 WTK z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01. obowiązujący
1777 RMZ z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej. uznany za uchylony
1776 RMZ z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych. uznany za uchylony
1775 RM z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części. uznany za uchylony
1774 RMSWiA z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
1773 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1772 RMONiMSWiA z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. uznany za uchylony
1771 RMON z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
1770 RMON z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. obowiązujący
1769 RMI z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. uchylony
1768 RMI z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich. uznany za uchylony
1767 RMF z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
1766 RMF z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
1765 RMF z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych. uznany za uchylony
1764 RMF z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. uchylony
1763 U z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
1762 OMSRP z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. uchylony
1761 OMSRP z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej. uchylony
1760 RMSWiA z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1759 RMI z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. obowiązujący
1758 RMF z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. uznany za uchylony
1757 RMF z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów. uznany za uchylony
1756 RPRM z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
1755 RRM z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. akt posiada tekst jednolity
1754 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła. uchylony
1753 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych. uchylony
1752 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
1751 Or z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r. bez statusu
1750 UmRRPaRFNopcszRPiszRFNntdpswd2s2r z dnia obowiązujący
1749 Or z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r. bez statusu
1748 UmRRPaRRFNwswoinswGd3k1r z dnia obowiązujący
1747 Or z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r. bez statusu
1746 UmRRPaRMwsupoozusoowzpodiomswWd1k1r z dnia obowiązujący
1745 Or z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r. bez statusu
1744 UmRRPaRMwsupowzpodimswSd2l1r z dnia obowiązujący
1743 Or z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r. bez statusu
1742 UoaRBduowhswSd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
1741 WTK z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt. P. 13/02. obowiązujący
1740 RMZ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa. uznany za uchylony
1739 RMSWiA z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. obowiązujący
1738 RMSWiA z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1737 RMS z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1736 RMI z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. obowiązujący
1735 RMI z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. uznany za uchylony
1734 RMI z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych. uznany za uchylony
1733 RMG z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1732 RRM z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. obowiązujący
1731 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006. uchylony
1730 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". obowiązujący
1729 RMZ z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. uchylony
1728 RM z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1727 RM z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. uznany za uchylony
1726 RMRiRW z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych. uchylony
1725 RMRiRW z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt. uznany za uchylony
1724 RMG z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1723 RMG z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali. uchylony
1722 RMENiS z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. uznany za uchylony
1721 WTK z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01. obowiązujący
1720 OPRM z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1719 OPRM z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
1718 RMZ z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. uznany za uchylony
1717 RMSWiA z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
1716 RMG z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. obowiązujący
1715 RMENiS z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. uznany za uchylony
1714 RMENiS z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej. uchylony
1713 RMENiS z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
1712 RPRM z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
1711 Or z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r. bez statusu
1710 UmRRPaRPIowiwpwscswWd1c2r z dnia obowiązujący
1709 Or z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r. bez statusu
1708 PDN9duowh(swWd1l2r z dnia wygaśnięcie aktu
1707 Or z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r. bez statusu
1706 UmRPaEOESM(owswWd1g1r z dnia obowiązujący
1705 Or z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. bez statusu
1704 WKbwpzwpjibwpzopswWd5w1r z dnia obowiązujący
1703 RMZ z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uznany za uchylony
1702 RMSWiA z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uznany za uchylony
1701 RMS z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej. uchylony
1700 RMON z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. obowiązujący
1699 RMON z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego. obowiązujący
1698 RMK z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości. obowiązujący
1697 RPRM z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
1696 RRM z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r. uznany za uchylony
1695 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1694 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców. uznany za uchylony
1693 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1692 RMPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. akt posiada tekst jednolity
1691 RMF z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. uznany za uchylony
1690 RRM z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r. wygaśnięcie aktu
1689 U z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
1688 U z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym. obowiązujący
1687 U z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
1686 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych. akt objęty tekstem jednolitym
1685 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
1684 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
1683 U z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1682 U z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. akt posiada tekst jednolity
1681 U z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. akt objęty tekstem jednolitym
1680 U z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym. akt objęty tekstem jednolitym
1679 U z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. akt posiada tekst jednolity
1678 RMZ z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu. uchylony
1677 RMZ z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności. uchylony
1676 RMI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. obowiązujący
1675 RMI z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. uznany za uchylony
1674 U z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. akt posiada tekst jednolity
1673 U z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. akt posiada tekst jednolity
1672 U z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. uchylony
1671 U z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. uchylony
1670 RMI z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości wynagradzania za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych. uznany za uchylony
1669 Or z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. bez statusu
1668 ZBBBBBBBBCDiEdKdocswSd2c1r z dnia obowiązujący
1667 RM z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. uznany za uchylony
1666 RMI z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich. uznany za uchylony
1665 RPRM z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
1664 RPRM z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych. obowiązujący
1663 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. akt objęty tekstem jednolitym
1662 U z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt objęty tekstem jednolitym
1661 U z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. akt posiada tekst jednolity
1660 WTK z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01 obowiązujący
1659 RM z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
1658 RM z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. uznany za uchylony
1657 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
1656 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych. uchylony
1655 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej. uchylony
1654 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę. uchylony
1653 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy. uznany za uchylony
1652 RRM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców. uznany za uchylony
1651 Or z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. bez statusu
1650 PDN7duowh(swPd1g1r z dnia obowiązujący
1649 Or z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r. bez statusu
1648 DMohpti(pwSd1g1r z dnia obowiązujący
1647 Or z dnia 5 września 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym dotyczącym warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonym w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. bez statusu
1646 PAdwsKwszszmRPaWKLswLd5l2r z dnia obowiązujący
1645 Or z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r. bez statusu
1644 UmRPaRCowwsgswPd2m1r z dnia obowiązujący
1643 Or z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r. bez statusu
1642 UmRPaRCowwogswPd2m1r z dnia obowiązujący
1641 WTK z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01. obowiązujący
1640 RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. uchylony
1639 RMS z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
1638 RMS z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
1637 RMS z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
1636 RMRiRW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego. uznany za uchylony
1635 RMI z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. obowiązujący
1634 RMG z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uznany za uchylony
1633 RMG z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uznany za uchylony
1632 RMG z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego. uznany za uchylony
1631 RMF z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych. uchylony
1630 RMF z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. uchylony
1629 Or z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
1628 RMZ z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uchylony
1627 RMZ z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego. uchylony
1626 RMZ z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uchylony
1625 RM z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
1624 RMSWiA z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. uznany za uchylony
1623 RMSWiA z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1622 RMSWiA z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin. uznany za uchylony
1621 RMS z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. uznany za uchylony
1620 RMS z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej. uznany za uchylony
1619 RMONSWiAoS z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. uchylony
1618 RMI z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. uznany za uchylony
1617 RMI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. obowiązujący
1616 RPRM z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. uchylony
1615 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. uchylony
1614 RMSWiA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
1613 RMS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów. uznany za uchylony
1612 RMRiRW z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1611 RMRiRW z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt. uznany za uchylony
1610 RMRiRW z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych oraz składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1609 RMRiRW z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt. uchylony
1608 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1607 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym. akt posiada tekst jednolity
1606 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego. akt jednorazowy
1605 RRM z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1604 WTK z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01. obowiązujący
1603 RMZ z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. uznany za uchylony
1602 RMZ z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
1601 RMZ z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
1600 RMZ z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
1599 RMSWiA z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami. uznany za uchylony
1598 RMSWiA z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. akt posiada tekst jednolity
1597 RMI z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. uchylony
1596 RMG z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. obowiązujący
1595 RMG z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. uznany za uchylony
1594 RRM z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
1593 OPKW z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r. obowiązujący
1592 RM z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. uchylony
1591 RM z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. uznany za uchylony
1590 RMG z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uchylony
1589 RMG z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
1588 RMF z dnia 30 października 2002 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług. uznany za uchylony
1587 RMSWiA z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa. uznany za uchylony
1586 RMSWiA z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. uznany za uchylony
1585 RMSWiAoON z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej. uznany za uchylony
1584 RMON z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego. uchylony
1583 RKRRiT z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. uchylony
1582 RMZ z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. uznany za uchylony
1581 RMON z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
1580 RMON z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uchylony
1579 RMON z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. uchylony
1578 RMI z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. uznany za uchylony
1577 RMI z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. uznany za uchylony
1576 RMI z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. uchylony
1575 RMG z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów. uznany za uchylony
1574 RRM z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1573 U z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". obowiązujący
1572 U z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw. uznany za uchylony
1571 U z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. uchylony
1570 U z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. akt jednorazowy
1569 U z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. akt jednorazowy
1568 OPKW z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. obowiązujący
1567 OMSRP z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. wygaśnięcie aktu
1566 RMZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. obowiązujący
1565 RMZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. uchylony
1564 RMS z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. uznany za uchylony
1563 RMRiRW z dnia 25 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1562 RMG z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. uchylony
1561 RMF z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1560 WTK z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01. obowiązujący
1559 RMSWiA z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. uznany za uchylony
1558 RMSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów. uznany za uchylony
1557 RMSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa. obowiązujący
1556 RMSWiA z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa. uchylony
1555 RMON z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1554 RPRM z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. uchylony
1553 RRM z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
1552 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej. uznany za uchylony
1551 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych. uznany za uchylony
1550 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym. uznany za uchylony
1549 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali. uznany za uchylony
1548 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla. uznany za uchylony
1547 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego. uznany za uchylony
1546 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe. uznany za uchylony
1545 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw. uznany za uchylony
1544 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. uchylony
1543 RRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. uchylony
1542 RRM z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1541 Or z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
1540 UmRPaRCswWd8c2rozUmRPaRComrgswPd1s1r z dnia obowiązujący
1539 Or z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. bez statusu
1538 KNZwszpwpdpsipzwAswPd1c1r z dnia obowiązujący
1537 Or z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. bez statusu
1536 UmRRPiRFRowwdzapkilisswWd2s1r z dnia obowiązujący
1535 Or z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. bez statusu
1534 UmRRPaRRKowkinswWd5c1r z dnia obowiązujący
1533 Or z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. bez statusu
1532 KorbswRdJd5c1r z dnia obowiązujący
1531 RMZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. uznany za uchylony
1530 RMZ z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. uznany za uchylony
1529 RMON z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1528 RMON z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych. uchylony
1527 RMF z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa. obowiązujący
1526 U z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. akt jednorazowy
1525 U z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą. akt jednorazowy
1524 U z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. akt objęty tekstem jednolitym
1523 U z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. akt jednorazowy
1522 U z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
1521 U z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. akt jednorazowy
1520 U z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu akt jednorazowy
1519 RMG z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. uchylony
1518 RMG z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym. uznany za uchylony
1517 RMZ z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1516 RMI z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
1515 U z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. obowiązujący
1514 U z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. uchylony
1513 RM z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie. uznany za uchylony
1512 RMSWiAoON z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r. akt jednorazowy
1511 RMS z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
1510 RMS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych. obowiązujący
1509 RMS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe. uznany za uchylony
1508 RMS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
1507 RMS z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1506 RMON z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
1505 RMONoMSWiA z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
1504 RMON z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r. akt jednorazowy
1503 RMI z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast. obowiązujący
1502 RMG z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich. uznany za uchylony
1501 RPRM z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania. akt posiada tekst jednolity
1500 U z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. uchylony
1499 OPRM z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. uznany za uchylony
1498 RM z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. uznany za uchylony
1497 RM z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej. uznany za uchylony
1496 RMS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich. obowiązujący
1495 RMI z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
1494 RMI z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania. uznany za uchylony
1493 RMF z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). akt jednorazowy
1492 RMF z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1491 RPRM z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania. uznany za uchylony
1490 RRM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. uchylony
1489 Or z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r. bez statusu
1488 UowhmRPaRCswWd7l2r z dnia obowiązujący
1487 WTK z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01. obowiązujący
1486 WTK z dnia 15 października 2002 r. sygn. akt SK. 6/02. obowiązujący
1485 WTK z dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01. obowiązujący
1484 RMSWiA z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
1483 RMSWiA z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. uznany za uchylony
1482 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1481 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1480 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1479 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty". wygaśnięcie aktu
1478 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1477 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1476 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1475 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1474 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1473 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1472 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
1471 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1470 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1469 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1468 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1467 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych. wygaśnięcie aktu
1466 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1465 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1464 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie". wygaśnięcie aktu
1463 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1462 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1461 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1460 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
1459 RRM z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
1458 RRM z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
1457 WTK z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00. obowiązujący
1456 RM z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. uznany za uchylony
1455 RM z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. uznany za uchylony
1454 RM z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. uznany za uchylony
1453 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. uchylony
1452 RMSWiA z dnia 7 października 2002 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu. uchylony
1451 RMSWiA z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów. uchylony
1450 RMSWiA z dnia 1 października 2002 r. w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
1449 RMS z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
1448 RMS z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
1447 RMRiRW z dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1446 RMON z dnia 10 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. uznany za uchylony
1445 RMON z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
1444 RMK z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. akt jednorazowy
1443 RMI z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. uznany za uchylony
1442 RRM z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania. uznany za uchylony
1441 OPRM z dnia 15 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1440 OMSRP z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. wygaśnięcie aktu
1439 RM z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. uchylony
1438 RMRiRW z dnia 8 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1437 RPRP z dnia 1 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej. uznany za uchylony
1436 Or z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzonej w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r. bez statusu
1435 UowhmRPaREswWd5l1rodN1WKuUowhmRPaREwsdkupPwiprpzEswTd1l2r z dnia uchylony
1434 U z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
1433 U z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. uchylony
1432 RM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
1431 RMSWiA z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
1430 RMSWiA z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. uznany za uchylony
1429 RMI z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. obowiązujący
1428 RMF z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
1427 RPRM z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
1426 RPRM z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt posiada tekst jednolity
1425 RPRM z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu. obowiązujący
1424 RPRM z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt objęty tekstem jednolitym
1423 RPRM z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. obowiązujący
1422 RPRM z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. obowiązujący
1421 RPRM z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
1420 RMZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1419 RMZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. uznany za uchylony
1418 RMRiRW z dnia 30 września 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badań potwierdzających, że produkt jest przydatny w żywieniu zwierząt. uznany za uchylony
1417 RMi z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
1416 RMG z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. obowiązujący
1415 RMG z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu. uznany za uchylony
1414 RPRM z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. uchylony
1413 RRM z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
1412 OPRM z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1411 RMSWiA z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu. uchylony
1410 RMSWiA z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu. akt jednorazowy
1409 RMK z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie. uznany za uchylony
1408 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
1407 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
1406 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. akt posiada tekst jednolity
1405 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej. uchylony
1404 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. akt posiada tekst jednolity
1403 RPRM z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów. akt posiada tekst jednolity
1402 RRM z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
1401 RRM z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony. uznany za uchylony
1400 WTK z dnia 30 września 2002 r. sygn. akt K. 41/01 obowiązujący
1399 OMSWiA z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej. wygaśnięcie aktu
1398 OMSRP z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uprawnych. uchylony
1397 OMSRP z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. wygaśnięcie aktu
1396 OMSRP z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. wygaśnięcie aktu
1395 RMZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki. akt posiada tekst jednolity
1394 RMON z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy. wygaśnięcie aktu
1393 RMIoSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. akt posiada tekst jednolity
1392 RM z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody. uznany za uchylony
1391 RMSWiA z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1390 RMS z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze. uznany za uchylony
1389 RMRiRW z dnia 26 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych. uchylony
1388 RMI z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów. uznany za uchylony
1387 U z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1386 U z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. akt posiada tekst jednolity
1385 U z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. uchylony
1384 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. obowiązujący
1383 WTK z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01. obowiązujący
1382 RM z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
1381 Or z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. bez statusu
1380 PdN6duowhswWd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
1379 OPRM z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
1378 RMSWiA z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
1377 RMSWiA z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. akt posiada tekst jednolity
1376 RMPiPS z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uznany za uchylony
1375 RMK z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. uznany za uchylony
1374 RMF z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. uchylony
1373 RRM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. uznany za uchylony
1372 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
1371 RM z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. uchylony
1370 RMSWiA z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1369 RMSWiA z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus". akt jednorazowy
1368 RMSWiA z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. akt objęty tekstem jednolitym
1367 RMSWia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uznany za uchylony
1366 RMSWiA z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
1365 RMON z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1364 RMF z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1363 U z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. uchylony
1362 U z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych. uchylony
1361 U z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. uchylony
1360 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. akt posiada tekst jednolity
1359 RM z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. uznany za uchylony
1358 RMSWiA z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. obowiązujący
1357 RMSWiA z dnia 4 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1356 RMRiRW z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1355 RMRiRW z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1354 RRM z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
1353 RRM z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich. obowiązujący
1352 RRM z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich. obowiązujący
1351 RKRRiT z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
1350 RKRRiT z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
1349 RMS z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. uchylony
1348 RMS z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. uchylony
1347 RMS z dnia 17 września 2002 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej. uchylony
1346 RMG z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
1345 RPRM z dnia 30 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
1344 RRM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania opłat oraz prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych". uchylony
1343 RRMz2w2rzrwsnsuKBN z dnia uznany za uchylony
1342 RMZ z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych. uznany za uchylony
1341 RMON z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1340 RMON z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1339 RMZ z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. uznany za uchylony
1338 RMZ z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. akt posiada tekst jednolity
1337 RMZ z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną. obowiązujący
1336 RMRiRW z dnia 27 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1335 RRM z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. uchylony
1334 RMSWiA z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych. uznany za uchylony
1333 RMSWiA z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1332 RMON z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1331 RMON z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych. uznany za uchylony
1330 RMG z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. uchylony
1329 RMG z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. uznany za uchylony
1328 RMF z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r. obowiązujący
1327 RMF z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
1326 RMF z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych. uznany za uchylony
1325 RMF z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
1324 RMF z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uznany za uchylony
1323 RMENiS z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
1322 RMENiS z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
1321 RMSWiA z dnia 2 września 2002 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1320 RMENiS z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
1319 RMZ z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. uznany za uchylony
1318 WTK z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01. obowiązujący
1317 RMZ z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. uchylony
1316 RMZ z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. uchylony
1315 RMI z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie. obowiązujący
1314 RMF z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. uznany za uchylony
1313 RMF z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
1312 RMF z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
1311 RPRM z dnia 23 września 2002 r. w sprawie określenia gmin miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioły. uznany za uchylony
1310 RRM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
1309 RRM z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
1308 RRM z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. uchylony
1307 RRM z dnia 18 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1306 WTK z dnia 16 września 2002 r. sygn. akt K. 38/01. obowiązujący
1305 RMON z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1304 RMI z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. uznany za uchylony
1303 RMGoMSWiA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków. uznany za uchylony
1302 RMF z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. uchylony
1301 U z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
1300 U z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
1299 OPRM z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
1298 RM z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. obowiązujący
1297 RMS z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności. uznany za uchylony
1296 RMRiRW z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1295 RMRiRW z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1294 RMON z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1293 RMON z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1292 RMON z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych. uchylony
1291 RMI z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1290 RMF z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1289 RMENiS z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
1288 RMENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. uznany za uchylony
1287 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. akt posiada tekst jednolity
1286 U z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach. obowiązujący
1285 RMSWiA z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uznany za uchylony
1284 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
1283 RMS z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej. uznany za uchylony
1282 RMRiRW z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych. uchylony
1281 RMRiRW z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. uchylony
1280 RMRiRW z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. uznany za uchylony
1279 RMRiRW z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. akt posiada tekst jednolity
1278 RMG z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1277 RMF z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu. uchylony
1276 RMF z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania. uznany za uchylony
1275 RMF z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe. uznany za uchylony
1274 RMF z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej. uchylony
1273 RMF z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. uchylony
1272 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
1271 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. obowiązujący
1270 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. akt posiada tekst jednolity
1269 U z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. akt posiada tekst jednolity
1268 RMON z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego. obowiązujący
1267 U z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1266 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza. obowiązujący
1265 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. akt objęty tekstem jednolitym
1264 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych. uchylony
1263 U z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uchylony
1262 RMSZ z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu. uznany za uchylony
1261 RMSWiA z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. uchylony
1260 RMSWiA z dnia 2 września 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny na koszt Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1259 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1258 RMRiRW z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi połowowych. uznany za uchylony
1257 RMON z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
1256 RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. uznany za uchylony
1255 RMG z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
1254 RMF z dnia 6 września 2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uznany za uchylony
1253 RPRM z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
1252 RPRM z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej. uznany za uchylony
1251 RMZ z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. obowiązujący
1250 RMZ z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie. obowiązujący
1249 RMZ z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie. obowiązujący
1248 RMz z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi. obowiązujący
1247 RMZ z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. obowiązujący
1246 RMZ z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1245 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych. uznany za uchylony
1244 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1243 RPRM z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
1242 RRM z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
1241 RRM z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach. uznany za uchylony
1240 RRM z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
1239 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. uchylony
1238 U z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. uchylony
1237 U z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej. uchylony
1236 Or z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r. bez statusu
1235 UoaRduowhswBd1k1r z dnia wygaśnięcie aktu
1234 RMS z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych. obowiązujący
1233 RPRM z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt objęty tekstem jednolitym
1232 RRM z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. obowiązujący
1231 OMZ z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wygaśnięcie aktu
1230 OMSWiA z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. wygaśnięcie aktu
1229 OMSWiA z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. wygaśnięcie aktu
1228 RPRM z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. obowiązujący
1227 RRM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003. wygaśnięcie aktu
1226 RRM z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r. akt jednorazowy
1225 RMZ z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków. uchylony
1224 RMON z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
1223 RMI z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. uznany za uchylony
1222 RMI z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych. obowiązujący
1221 RMI z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. uchylony
1220 RMG z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wymagań technicznych i metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne. uchylony
1219 RPRM z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne. obowiązujący
1218 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach. uznany za uchylony
1217 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. uznany za uchylony
1216 RMZ z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. uznany za uchylony
1215 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uchylony
1214 RMK z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
1213 RMF z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
1212 RPRM z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
1211 Or z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r. bez statusu
1210 UmRPaEBPowwzpswWd3p2r z dnia obowiązujący
1209 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. uchylony
1208 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe. akt objęty tekstem jednolitym
1207 U z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. akt jednorazowy
1206 U z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. akt jednorazowy
1205 U z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową. akt jednorazowy
1204 U z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. akt posiada tekst jednolity
1203 OPRM z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1202 RPRM z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. akt objęty tekstem jednolitym
1201 RRM z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
1200 RRM z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
1199 RRM z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
1198 RRM z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
1197 U z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
1196 U z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
1195 RMZ z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. uchylony
1194 RMZ z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. uchylony
1193 RM z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady. uznany za uchylony
1192 RMON z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. uznany za uchylony
1191 RMI z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r. uznany za uchylony
1190 RMG z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. uznany za uchylony
1189 RRM z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
1188 RRM z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
1187 U z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. uchylony
1186 RRM z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
1185 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
1184 U z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. obowiązujący
1183 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt objęty tekstem jednolitym
1182 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1181 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. akt objęty tekstem jednolitym
1180 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
1179 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
1178 U z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. akt posiada tekst jednolity
1177 U z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców uchylony
1176 U z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. uchylony
1175 RKRRiT z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
1174 RMZ z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. uznany za uchylony
1173 RMZ z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. uchylony
1172 RMZ z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. uchylony
1171 RMZ z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. uchylony
1170 OPRM z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
1169 RMG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
1168 RPRM z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. obowiązujący
1167 RRM z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. uchylony
1166 RRM z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1165 RMRiRW z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji. uchylony
1164 RMK z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. uznany za uchylony
1163 RMK z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
1162 RMI z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1161 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych. uchylony
1160 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. obowiązujący
1159 RMSWiA z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza Biuro Ochrony Rządu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej. uznany za uchylony
1158 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. obowiązujący
1157 RMON z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach. obowiązujący
1156 RMI z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
1155 RMENiS z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uznany za uchylony
1154 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego. uznany za uchylony
1153 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. uznany za uchylony
1152 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
1151 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
1150 RMSZ z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej. uznany za uchylony
1149 RMSZ z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania. uznany za uchylony
1148 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczeniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań uznany za uchylony
1147 RMF z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uchylony
1146 U z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1145 U z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw. obowiązujący
1144 U z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
1143 U z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. uchylony
1142 U z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. akt jednorazowy
1141 U z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. akt objęty tekstem jednolitym
1140 RM z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. uchylony
1139 RM z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. uznany za uchylony
1138 RM z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
1137 RMS z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. uznany za uchylony
1136 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania. uchylony
1135 RMSWiA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
1134 RMSWiA z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli. uznany za uchylony
1133 RMSWiA z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. uchylony
1132 RMRiRW z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
1131 RMON z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy. uznany za uchylony
1130 RMI z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uchylony
1129 RMG z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną. uznany za uchylony
1128 RMF z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
1127 RMF z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
1126 RMF z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych. uznany za uchylony
1125 RPRM z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. akt jednorazowy
1124 RMZ z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. obowiązujący
1123 RMI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uznany za uchylony
1122 RMI z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. uchylony
1121 RMZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. akt posiada tekst jednolity
1120 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwot na zakup ubrania typu cywilnego. uchylony
1119 RMG z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych. uznany za uchylony
1118 RMG z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych. uznany za uchylony
1117 RRM z dnia 14 sierpnia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. akt jednorazowy
1116 RRM z dnia 14 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
1115 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. uchylony
1114 RMRiRW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła. uznany za uchylony
1113 RMI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. uznany za uchylony
1112 U z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. akt posiada tekst jednolity
1111 RMZ z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. uchylony
1110 RMZ z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. uchylony
1109 RMRiRW z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup krwi. uznany za uchylony
1108 RMI z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. uznany za uchylony
1107 RMF z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług. akt jednorazowy
1106 RMF z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. uchylony
1105 RRM z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
1104 RRM z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje. uchylony
1103 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko. obowiązujący
1102 U z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. obowiązujący
1101 RMG z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1100 RMG z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. uznany za uchylony
1099 RMG z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1098 RMG z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1097 RMG z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1096 RMF z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot. uchylony
1095 RMF z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
1094 RRM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych o organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1093 RMENiS z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uznany za uchylony
1092 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uznany za uchylony
1091 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
1090 U z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
1089 U z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1088 U z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony
1087 U z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
1086 U z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. uchylony
1085 U z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. uchylony
1084 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu. akt jednorazowy
1083 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu. akt jednorazowy
1082 RMZ z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. akt posiada tekst jednolity
1081 RM z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. uchylony
1080 RMPiPS z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
1079 RMPiPS z dnia 18 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
1078 RMENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. uznany za uchylony
1077 RPRM z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady do Spraw Uchodźców oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku z pracą w Radzie do Spraw Uchodźców. uznany za uchylony
1076 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
1075 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą nabyć mienie niezbędne do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w statutach tych jednostek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1074 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1073 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1072 RRM z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1071 U z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. akt objęty tekstem jednolitym
1070 U z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
1069 U z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
1068 U z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. akt posiada tekst jednolity
1067 U z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. akt objęty tekstem jednolitym
1066 U z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. akt jednorazowy
1065 RMF z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
1064 RRM z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego. uznany za uchylony
1063 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych. uchylony
1062 RMSWiA z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
1061 RMRiRW z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli, wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego oraz wzoru flagi administracji rybołówstwa morskiego. obowiązujący
1060 RMON z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń. uznany za uchylony
1059 OMS z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych. wygaśnięcie aktu
1058 OMS z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze. wygaśnięcie aktu
1057 RMF z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika operacyjnego oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. uznany za uchylony
1056 RRM z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa. obowiązujący
1055 RM z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. uznany za uchylony
1054 RM z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami. uznany za uchylony
1053 RM z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. uznany za uchylony
1052 RM z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych. uznany za uchylony
1051 RMSWiA z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. akt jednorazowy
1050 RMSWiA z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
1049 RMSWiAONoI z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
1048 RMSWiA z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostałych w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale. obowiązujący
1047 RMSWiA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania. uznany za uchylony
1046 RMS z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. uznany za uchylony
1045 RMG z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
1044 RPRM z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
1043 RRM z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych. uchylony
1042 RMSZ z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. akt posiada tekst jednolity
1041 RMSZ z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. uchylony
1040 RMSWiA z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. akt objęty tekstem jednolitym
1039 RMRiRW z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wzoru oraz sposobu sporządzania i składania deklaracji wyładunkowej. uznany za uchylony
1038 RMRiRW z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
1037 RMENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. akt objęty tekstem jednolitym
1036 RMENiS z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim. uznany za uchylony
1035 RPRM z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. uchylony
1034 RRM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych. akt posiada tekst jednolity
1033 U z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. obowiązujący
1032 U z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. akt objęty tekstem jednolitym
1031 U z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
1030 OPRM z dnia 23 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
1029 RMSWiA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych. uznany za uchylony
1028 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. obowiązujący
1027 RMPiPS z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. uchylony
1026 RMON z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego. uznany za uchylony
1025 RMI z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. uznany za uchylony
1024 RMG z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych. uznany za uchylony
1023 RMF z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. uchylony
1022 RMF z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uznany za uchylony
1021 RRM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. uznany za uchylony
1020 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
1019 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
1018 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
1017 RMSWiA z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1016 RMSWiA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych. uchylony
1015 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
1014 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. akt posiada tekst jednolity
1013 RMRiRW z dnia 4 lipca 2002 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1012 RMZ z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. uznany za uchylony
1011 RMRiRW z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1010 RMI z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie. uznany za uchylony
1009 RRM z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
1008 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1007 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. akt posiada tekst jednolity
1006 RMRiRW z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
1005 RMI z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych. uznany za uchylony
1004 RMENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. uchylony
1003 RM z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza. uchylony
1002 RMSWiA z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1001 RMSWiA z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu. akt jednorazowy
1000 RMRiRW z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
999 RMI z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. uznany za uchylony
998 RPRM z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. uznany za uchylony
997 RRM z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
996 U z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji. akt objęty tekstem jednolitym
995 U z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
994 U z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji. akt jednorazowy
993 WTK z dnia 9 lipca 2002 r. sygn. akt P. 4/01. obowiązujący
992 WTK z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01. obowiązujący
991 RMSWiA z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
990 WTK z dnia 4 lipca 2002 r. sygn. akt P. 12/01. obowiązujący
989 RMZ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. obowiązujący
988 RMENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. uznany za uchylony
987 RMENiS z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania. uznany za uchylony
986 RRM z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
985 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. akt posiada tekst jednolity
984 U z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. uchylony
983 U z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. akt objęty tekstem jednolitym
982 OM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. wygaśnięcie aktu
981 OMG z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. wygaśnięcie aktu
980 OMSRP z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uchylony
979 OMSRP z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. wygaśnięcie aktu
978 RMG z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. uchylony
977 U z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. obowiązujący
976 U z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
975 U z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. uchylony
974 U z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. uchylony
973 RMF z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
972 RMF z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów). akt jednorazowy
971 RMF z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
970 RRM z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003. akt jednorazowy
969 RRM z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. uznany za uchylony
968 OMSRP z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. wygaśnięcie aktu
967 OMSRP z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich. wygaśnięcie aktu
966 WTK z dnia 3 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 31/01. obowiązujący
965 RMSWiA z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym. uchylony
964 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
963 RMPiPS z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
962 RMG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. uznany za uchylony
961 RMG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. uznany za uchylony
960 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. akt posiada tekst jednolity
959 RRM z dnia 1 lipca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii. akt jednorazowy
958 OPRM z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
957 RMZ z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. akt posiada tekst jednolity
956 RMSWiA z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej. obowiązujący
955 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
954 RMRiRW z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu dotyczącego transportu produktów rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
953 RMI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. uznany za uchylony
952 RMI z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. uznany za uchylony
951 RMG z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
950 RMF z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r. wygaśnięcie aktu
949 RMF z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
948 RMF z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
947 Or z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. bez statusu
946 PdKmRPaRWwsupoizusoowzpodimswBd2w1r z dnia obowiązujący
945 U z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. akt objęty tekstem jednolitym
944 RM z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu produktów GMO, oraz wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej oceny. uznany za uchylony
943 RMRiRW z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
942 RMG z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki. uznany za uchylony
941 RMF z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. obowiązujący
940 RMF z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. uznany za uchylony
939 RPRM z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
938 RRM z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
937 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. uchylony
936 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
935 RMZ z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
934 RMZ z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji. uznany za uchylony
933 WTK z dnia 2 lipca 2002 r. sygn. akt U. 7/01. obowiązujący
932 WTK z dnia 2 lipca 2002 r. sygn. akt P. 11/01. obowiązujący
931 RRM z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
930 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany. obowiązujący
929 RRM z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium. obowiązujący
928 RRM z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
927 OMSRP z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych. wygaśnięcie aktu
926 OMSRP z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. wygaśnięcie aktu
925 OMSRP z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu. wygaśnięcie aktu
924 OMSRP z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. uchylony
923 WTK z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01. obowiązujący
922 WTK z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02. obowiązujący
921 OPRM z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
920 RM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. uznany za uchylony
919 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. akt posiada tekst jednolity
918 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. akt posiada tekst jednolity
917 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
916 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej. obowiązujący
915 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
914 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
913 RMSWiA z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom. obowiązujący
912 RMF z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych. uchylony
911 RMF z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek. uznany za uchylony
910 RMENiS z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uznany za uchylony
909 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. uznany za uchylony
908 RPRM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". akt posiada tekst jednolity
907 RRM z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej. uchylony
906 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
905 RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. obowiązujący
904 RMSWiA z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
903 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny. obowiązujący
902 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
901 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
900 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej. obowiązujący
899 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
898 RMSWiA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych. akt posiada tekst jednolity
897 RMS z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
896 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych. obowiązujący
895 RMF z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
894 RMF z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
893 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
892 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
891 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej. uznany za uchylony
890 RMSWiA z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej. uchylony
889 RMRiRW z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
888 RMRiRW z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego. uznany za uchylony
887 RMON z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu. uchylony
886 RMON z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i używania urządzeń radiowych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił zbrojnych obcych państw, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
885 RMF z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
884 RM z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie. uznany za uchylony
883 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu. obowiązujący
882 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia. obowiązujący
881 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną. uznany za uchylony
880 RMSWiA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. uchylony
879 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
878 RMSWiAoON z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej. uznany za uchylony
877 RMS z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. uznany za uchylony
876 RMS z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych. uchylony
875 RMRiRW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego. obowiązujący
874 RMPiPS z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. uznany za uchylony
873 RMON z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
872 RMON z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną. uznany za uchylony
871 RMG z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych. uznany za uchylony
870 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
869 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
868 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. obowiązujący
867 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. obowiązujący
866 RPRM z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. wygaśnięcie aktu
865 RM z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. uznany za uchylony
864 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. uznany za uchylony
863 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu. uchylony
862 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
861 RMPiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. akt posiada tekst jednolity
860 RMG z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. obowiązujący
859 RMG z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
858 RMG z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe. uznany za uchylony
857 RMF z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. wygaśnięcie aktu
856 RMF z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej. uznany za uchylony
855 RMF z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw. uznany za uchylony
854 RMF z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
853 RPRM z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
852 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. wygaśnięcie aktu
851 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami. uznany za uchylony
850 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
849 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. uchylony
848 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. uchylony
847 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej. uchylony
846 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej. uznany za uchylony
845 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej. uznany za uchylony
844 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. uznany za uchylony
843 RMS z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
842 RMS z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. uznany za uchylony
841 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
840 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. uznany za uchylony
839 RMPiPS z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
838 RMG z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. uznany za uchylony
837 RMG z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
836 RMF z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
835 RMF z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. uznany za uchylony
834 RPRM z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
833 RPRM z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
832 RPRM z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu. obowiązujący
831 RPRM z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
830 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych. obowiązujący
829 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych. obowiązujący
828 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
827 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. uchylony
826 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast. akt objęty tekstem jednolitym
825 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt objęty tekstem jednolitym
824 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt objęty tekstem jednolitym
823 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego. akt jednorazowy
822 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. akt jednorazowy
821 RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów. akt jednorazowy
820 U z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu. uchylony
819 RMG z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. uznany za uchylony
818 RMG z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
817 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne. uznany za uchylony
816 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach. uznany za uchylony
815 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania. uznany za uchylony
814 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach. akt posiada tekst jednolity
813 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
812 RMS z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru. uznany za uchylony
811 RMPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. akt objęty tekstem jednolitym
810 RPRM z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
809 RRM z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach. uznany za uchylony
808 Or z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
807 PmRRPaRFRouwsmRaFRKmRPRLaRZSRRwszpppopwWd3m1rswWd2l1r z dnia akt jednorazowy
806 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
805 RPRM z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
804 U z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
803 RMZ z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie. uznany za uchylony
802 RMZ z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
801 RMZ z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
800 RMZ z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
799 RMZ z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
798 RM z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. uchylony
797 RM z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. uznany za uchylony
796 RM z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. uchylony
795 U z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. uznany za uchylony
794 WTK z dnia 20 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 33/01. obowiązujący
793 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi. uznany za uchylony
792 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą. obowiązujący
791 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy. akt posiada tekst jednolity
790 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
789 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
788 RMSWiA z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uchylony
787 RMSWiA z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
786 RMSWiA z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej. uznany za uchylony
785 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
784 RMSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Str