Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2343 2343 WDU20032322343 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2342 2342 WDU20032322342 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2341 2341 WDU20032322341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzać posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2340 2340 WDU20032322340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2339 2339 WDU20032322339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2338 2338 WDU20032322338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2337 2337 WDU20032322337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2336 2336 WDU20032322336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2335 2335 WDU20032322335 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2334 2334 WDU20032322334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2333 2333 WDU20032322333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2332 2332 WDU20032322332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2331 2331 WDU20032322331 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2330 2330 WDU20032322330 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2329 2329 WDU20032322329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2328 2328 WDU20032322328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2327 2327 WDU20032322327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2326 2326 WDU20032322326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2325 2325 WDU20032322325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2324 2324 WDU20032322324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2323 2323 WDU20032322323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji i Sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2322 2322 WDU20032322322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2321 2321 WDU20032322321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2320 2320 WDU20032322320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2319 2319 WDU20032322319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2318 2318 WDU20032322318 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 23 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2317 2317 WDU20032312317 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2316 2316 WDU20032312316 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2315 2315 WDU20032312315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2314 2314 WDU20032312314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków uchylony
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2313 2313 WDU20032312313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2312 2312 WDU20032312312 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2311 2311 WDU20032302311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005 uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2310 2310 WDU20032302310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2309 2309 WDU20032302309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2308 2308 WDU20032302308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2307 2307 WDU20032302307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2306 2306 WDU20032302306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2305 2305 WDU20032302305 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2304 2304 WDU20032302304 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2303 2303 WDU20032302303 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 2302 WDU20032302302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2301 2301 WDU20032302301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2300 2300 WDU20032302300 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2299 2299 WDU20032302299 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2298 2298 WDU20032302298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2297 2297 WDU20032302297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2296 2296 WDU20032302296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2295 2295 WDU20032302295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2294 2294 WDU20032302294 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293 2293 WDU20032302293 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2292 2292 WDU20032302292 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2291 2291 WDU20032302291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2290 2290 WDU20032302290 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2289 2289 WDU20032302289 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2288 2288 WDU20032292288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2287 2287 WDU20032292287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2286 2286 WDU20032292286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2285 2285 WDU20032292285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2284 2284 WDU20032292284 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283 2283 WDU20032292283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2282 2282 WDU20032292282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2281 2281 WDU20032292281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2280 2280 WDU20032292280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2279 2279 WDU20032292279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2278 2278 WDU20032292278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277 2277 WDU20032292277 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2276 2276 WDU20032292276 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 2275 WDU20032292275 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2274 2274 WDU20032292274 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273 2273 WDU20032292273 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2272 2272 WDU20032292272 Ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2271 2271 WDU20032292271 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2270 2270 WDU20032282270 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2269 2269 WDU20032282269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2268 2268 WDU20032282268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2267 2267 WDU20032282267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2266 2266 WDU20032282266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2265 2265 WDU20032282265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2264 2264 WDU20032282264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2263 2263 WDU20032282263 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2262 2262 WDU20032282262 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2261 2261 WDU20032282261 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2260 2260 WDU20032282260 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2259 2259 WDU20032282259 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2258 2258 WDU20032282258 Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2257 2257 WDU20032282257 Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 2256 WDU20032282256 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 2255 WDU20032282255 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2254 2254 WDU20032272254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2253 2253 WDU20032272253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2252 2252 WDU20032272252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2251 2251 WDU20032272251 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2250 2250 WDU20032272250 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2249 2249 WDU20032272249 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2248 2248 WDU20032272248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247 2247 WDU20032272247 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2246 2246 WDU20032272246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2245 2245 WDU20032272245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2244 2244 WDU20032272244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2243 2243 WDU20032262243 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie plafonów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Czeskiej, z Republiki Estońskiej i z Republiki Słowackiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2242 2242 WDU20032262242 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2241 2241 WDU20032262241 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2240 2240 WDU20032262240 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z Wysp Owczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2239 2239 WDU20032262239 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2238 2238 WDU20032262238 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2237 2237 WDU20032262237 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Bułgarii i Republiki Chorwacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2236 2236 WDU20032262236 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2235 2235 WDU20032262235 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2234 2234 WDU20032252234 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2233 2233 WDU20032252233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni uchylony
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2232 2232 WDU20032252232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2231 2231 WDU20032252231 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2230 2230 WDU20032252230 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2229 2229 WDU20032242229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2228 2228 WDU20032242228 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2227 2227 WDU20032242227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2226 2226 WDU20032242226 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2225 2225 WDU20032242225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2224 2224 WDU20032242224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2223 2223 WDU20032232223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2222 2222 WDU20032232222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 2221 WDU20032232221 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2220 2220 WDU20032232220 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2219 2219 WDU20032232219 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2218 2218 WDU20032232218 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2217 2217 WDU20032232217 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej uchylony
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2216 2216 WDU20032232216 Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2215 2215 WDU20032232215 Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2214 2214 WDU20032222214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2213 2213 WDU20032222213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2212 2212 WDU20032222212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2211 2211 WDU20032222211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2210 2210 WDU20032222210 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2209 2209 WDU20032222209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2208 2208 WDU20032222208 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kątowników i kształtowników, ze stali niestopowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2207 2207 WDU20032222207 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2206 2206 WDU20032222206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2205 2205 WDU20032222205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2204 2204 WDU20032222204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2203 2203 WDU20032222203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2202 2202 WDU20032222202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2201 2201 WDU20032222201 Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2200 2200 WDU20032222200 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2199 2199 WDU20032212199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2198 2198 WDU20032212198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Siemianowice" - Zakładu Górniczego "Rozalia" Sp. z o.o. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2197 2197 WDU20032212197 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" Sp. z o.o. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2196 2196 WDU20032212196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2195 2195 WDU20032212195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2194 2194 WDU20032212194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2193 2193 WDU20032212193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2192 2192 WDU20032212192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2191 2191 WDU20032202191 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 15/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2190 2190 WDU20032202190 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 34/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2189 2189 WDU20032202189 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2188 2188 WDU20032202188 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2187 2187 WDU20032202187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2186 2186 WDU20032202186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2185 2185 WDU20032202185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2184 2184 WDU20032202184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2183 2183 WDU20032202183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa epizootycznego i epidemiologicznego dla laboratoriów pracujących z materiałem zakaźnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2182 2182 WDU20032202182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 2181 WDU20032202181 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2180 2180 WDU20032202180 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2179 2179 WDU20032202179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2178 2178 WDU20032202178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2177 2177 WDU20032202177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2176 2176 WDU20032202176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2175 2175 WDU20032202175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174 2174 WDU20032202174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2173 2173 WDU20032202173 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2172 2172 WDU20032202172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2171 2171 WDU20032202171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2170 2170 WDU20032202170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2169 2169 WDU20032202169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2168 2168 WDU20032192168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2167 2167 WDU20032192167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2166 2166 WDU20032192166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2165 2165 WDU20032192165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2164 2164 WDU20032192164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2163 2163 WDU20032192163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2162 2162 WDU20032192162 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2161 2161 WDU20032192161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2160 2160 WDU20032192160 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2159 2159 WDU20032192159 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2158 2158 WDU20032192158 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2157 2157 WDU20032192157 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2156 2156 WDU20032192156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2155 2155 WDU20032192155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2154 2154 WDU20032192154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2153 2153 WDU20032192153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2152 2152 WDU20032192152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2151 2151 WDU20032182151 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r. sygn. akt P 9/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2150 2150 WDU20032182150 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. sygn. akt K 3/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2149 2149 WDU20032182149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminów ich przedstawiania organowi nadzoru uchylony
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148 2148 WDU20032182148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2147 2147 WDU20032182147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2146 2146 WDU20032182146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności i stanu majątkowego podmiotów prowadzących działalność brokerską uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2145 2145 WDU20032182145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2144 2144 WDU20032182144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2143 2143 WDU20032182143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2142 2142 WDU20032172142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141 2141 WDU20032172141 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2140 2140 WDU20032172140 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2139 2139 WDU20032172139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2138 2138 WDU20032172138 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2137 2137 WDU20032172137 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2136 2136 WDU20032172136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2135 2135 WDU20032172135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2134 2134 WDU20032172134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2133 2133 WDU20032172133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2132 2132 WDU20032172132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2131 2131 WDU20032172131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2130 2130 WDU20032172130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2129 2129 WDU20032172129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2128 2128 WDU20032172128 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2127 2127 WDU20032172127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2126 2126 WDU20032172126 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE-RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej bez statusu
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2125 2125 WDU20032172125 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124 2124 WDU20032172124 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2123 2123 WDU20032162123 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2122 2122 WDU20032162122 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisania we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2121 2121 WDU20032162121 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2120 2120 WDU20032162120 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2119 2119 WDU20032152119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2118 2118 WDU20032152118 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2117 2117 WDU20032152117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego" w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2116 2116 WDU20032152116 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2115 2115 WDU20032152115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2114 2114 WDU20032142114 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2113 2113 WDU20032142113 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2112 2112 WDU20032142112 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2111 2111 WDU20032142111 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2110 2110 WDU20032142110 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2109 2109 WDU20032142109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2108 2108 WDU20032142108 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2107 2107 WDU20032142107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2106 2106 WDU20032142106 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2105 2105 WDU20032142105 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2104 2104 WDU20032142104 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2103 2103 WDU20032142103 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2102 2102 WDU20032142102 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2101 2101 WDU20032142101 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2100 2100 WDU20032142100 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2099 2099 WDU20032142099 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2098 2098 WDU20032142098 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2097 2097 WDU20032142097 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2096 2096 WDU20032142096 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2095 2095 WDU20032142095 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2094 2094 WDU20032142094 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2093 2093 WDU20032142093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2092 2092 WDU20032142092 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2091 2091 WDU20032142091 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2090 2090 WDU20032132090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2089 2089 WDU20032132089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2088 2088 WDU20032132088 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu działania dowódców jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji w razie zderzenia się tych jednostek z innymi statkami obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2087 2087 WDU20032132087 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i sposobów kalkulacji kosztów przez operatora telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2086 2086 WDU20032132086 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2085 2085 WDU20032132085 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat portowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2084 2084 WDU20032132084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe uchylony
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2083 2083 WDU20032132083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2082 2082 WDU20032132082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2081 2081 WDU20032132081 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2080 2080 WDU20032132080 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2079 2079 WDU20032132079 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2078 2078 WDU20032132078 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi 1/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2077 2077 WDU20032122077 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. sygn. akt K 5/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2076 2076 WDU20032122076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2075 2075 WDU20032122075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2074 2074 WDU20032122074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2073 2073 WDU20032122073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072 2072 WDU20032122072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2071 2071 WDU20032112071 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2070 2070 WDU20032112070 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2069 2069 WDU20032112069 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie elektrod grafitowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2068 2068 WDU20032112068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2067 2067 WDU20032112067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2066 2066 WDU20032112066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065 2065 WDU20032112065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2064 2064 WDU20032112064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2063 2063 WDU20032112063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2062 2062 WDU20032112062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2061 2061 WDU20032112061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2060 2060 WDU20032112060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2059 2059 WDU20032112059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2058 2058 WDU20032112058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2057 2057 WDU20032112057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbę Ubezpieczeń uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2056 2056 WDU20032112056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2055 2055 WDU20032112055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2054 2054 WDU20032112054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2053 2053 WDU20032112053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2052 2052 WDU20032112052 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2051 2051 WDU20032112051 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2050 2050 WDU20032112050 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2049 2049 WDU20032112049 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2048 2048 WDU20032102048 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2047 2047 WDU20032102047 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2046 2046 WDU20032102046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Transportu Kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045 2045 WDU20032102045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2044 2044 WDU20032102044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2043 2043 WDU20032102043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2042 2042 WDU20032102042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2041 2041 WDU20032102041 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2040 2040 WDU20032102040 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2039 2039 WDU20032102039 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2038 2038 WDU20032102038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 2037 WDU20032102037 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 2036 WDU20032102036 Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2035 2035 WDU20032092035 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2034 2034 WDU20032092034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2033 2033 WDU20032092033 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2032 2032 WDU20032092032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2031 2031 WDU20032092031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2030 2030 WDU20032092030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2029 2029 WDU20032092029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2028 2028 WDU20032092028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2027 2027 WDU20032092027 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026 2026 WDU20032082026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2025 2025 WDU20032082025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2024 2024 WDU20032082024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielających pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 2023 WDU20032082023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2022 2022 WDU20032082022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2021 2021 WDU20032082021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2020 2020 WDU20032082020 Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2019 2019 WDU20032082019 Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2018 2018 WDU20032082018 Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2017 2017 WDU20032082017 Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 2016 WDU20032072016 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2015 2015 WDU20032072015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2014 2014 WDU20032072014 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wejścia w życie korekty (Corrigendum 2) do dokumentu ECE/TRANS/160, Vol. I II stanowiącego jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z załącznikami A i B bez statusu
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2013 2013 WDU20032072013 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2012 2012 WDU20032062012 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt SK 22/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2011 2011 WDU20032062011 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2003 r. sygn. akt P 6/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2010 2010 WDU20032062010 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2003 r. sygn. akt K 32/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2009 2009 WDU20032062009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2008 2008 WDU20032062008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2007 2007 WDU20032062007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2006 2006 WDU20032062006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2005 2005 WDU20032062005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004 2004 WDU20032062004 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2003 2003 WDU20032062003 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2002 2002 WDU20032062002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2001 2001 WDU20032062001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2000 2000 WDU20032062000 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1999 1999 WDU20032061999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1998 1998 WDU20032061998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1997 1997 WDU20032061997 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielania ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1996 1996 WDU20032061996 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1995 1995 WDU20032061995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Frampola w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1994 1994 WDU20032061994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1993 1993 WDU20032051993 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2003 r. sygn. akt K 4/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1992 1992 WDU20032051992 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów uchylony
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1991 1991 WDU20032051991 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1990 1990 WDU20032051990 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1989 1989 WDU20032051989 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1988 1988 WDU20032041988 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987 1987 WDU20032041987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1986 1986 WDU20032041986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1985 1985 WDU20032041985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1984 1984 WDU20032041984 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1983 1983 WDU20032041983 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1982 1982 WDU20032041982 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1981 1981 WDU20032041981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1980 1980 WDU20032041980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1979 1979 WDU20032041979 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1978 1978 WDU20032041978 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1977 1977 WDU20032041977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1976 1976 WDU20032041976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1975 1975 WDU20032041975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1974 1974 WDU20032031974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1973 1973 WDU20032031973 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości jaj kurzych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1972 1972 WDU20032031972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1971 1971 WDU20032031971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1970 1970 WDU20032031970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1969 1969 WDU20032031969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1968 1968 WDU20032031968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2004 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1967 1967 WDU20032031967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wskaźników przyrostu miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 1966 WDU20032031966 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1965 1965 WDU20032021965 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1964 1964 WDU20032021964 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1963 1963 WDU20032021963 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1962 1962 WDU20032021962 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1961 1961 WDU20032021961 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1960 1960 WDU20032021960 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1959 1959 WDU20032021959 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1958 1958 WDU20032021958 Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1957 1957 WDU20032021957 Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1956 1956 WDU20032021956 Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955 1955 WDU20032011955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1954 1954 WDU20032011954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wypadków, w których nie powstaje dług celny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953 1953 WDU20032001953 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1952 1952 WDU20031991952 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2003 r. sygn. akt K 51/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1951 1951 WDU20031991951 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1950 1950 WDU20031991950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1949 1949 WDU20031991949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1948 1948 WDU20031991948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1947 1947 WDU20031991947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1946 1946 WDU20031991946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2003 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1945 1945 WDU20031991945 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1944 1944 WDU20031991944 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1943 1943 WDU20031991943 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1942 1942 WDU20031991942 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobu kalkulacji współczynnika kwoty 50% przyszłych zysków oraz współczynnika określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do środków własnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1941 1941 WDU20031991941 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1940 1940 WDU20031991940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1939 1939 WDU20031991939 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1938 1938 WDU20031991938 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1937 1937 WDU20031991937 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1936 1936 WDU20031991936 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1935 1935 WDU20031991935 Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1934 1934 WDU20031991934 Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1933 1933 WDU20031981933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1932 1932 WDU20031981932 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1931 1931 WDU20031981931 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1930 1930 WDU20031981930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1929 1929 WDU20031981929 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1928 1928 WDU20031981928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1927 1927 WDU20031981927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1926 1926 WDU20031981926 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1925 1925 WDU20031981925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1924 1924 WDU20031981924 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2500 w Aichi obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 197 poz. 1923 1923 WDU20031971923 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 197 poz. 1922 1922 WDU20031971922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1921 1921 WDU20031961921 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisanym w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1920 1920 WDU20031961920 Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1919 1919 WDU20031961919 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 15 listopada 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o zmianie artykułu 3 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1918 1918 WDU20031961918 Porozumienie z dnia 15 listopada 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o zmianie artykułu 3 ust 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1917 1917 WDU20031961917 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1916 1916 WDU20031961916 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisana w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1915 1915 WDU20031961915 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącego planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzonego w Londynie dnia 28 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1914 1914 WDU20031961914 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzone w Londynie dnia 28 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1913 1913 WDU20031961913 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1912 1912 WDU20031961912 Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej, sporządzona w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1911 1911 WDU20031951911 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1910 1910 WDU20031951910 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1909 1909 WDU20031951909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1908 1908 WDU20031951908 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1907 1907 WDU20031941907 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. sygn. akt K 1/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1906 1906 WDU20031941906 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. sygn. akt SK 30/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1905 1905 WDU20031941905 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1904 1904 WDU20031941904 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia poziomu leczenia na jednostkach pływających nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1903 1903 WDU20031941903 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902 1902 WDU20031941902 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1901 1901 WDU20031941901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900 1900 WDU20031941900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1899 1899 WDU20031941899 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1898 1898 WDU20031941898 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1897 1897 WDU20031941897 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1896 1896 WDU20031941896 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1895 1895 WDU20031941895 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1894 1894 WDU20031941894 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1893 1893 WDU20031931893 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1892 1892 WDU20031931892 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1891 1891 WDU20031931891 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 1890 WDU20031931890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1889 1889 WDU20031931889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1888 1888 WDU20031931888 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1887 1887 WDU20031931887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1886 1886 WDU20031931886 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1885 1885 WDU20031931885 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1884 1884 WDU20031931884 Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 1883 WDU20031921883 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1882 1882 WDU20031921882 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1881 1881 WDU20031921881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1880 1880 WDU20031921880 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1879 1879 WDU20031921879 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1878 1878 WDU20031921878 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1877 1877 WDU20031921877 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876 1876 WDU20031921876 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1875 1875 WDU20031921875 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1874 1874 WDU20031921874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1873 1873 WDU20031921873 Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1872 1872 WDU20031911872 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1871 1871 WDU20031911871 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1870 1870 WDU20031911870 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1869 1869 WDU20031911869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1868 1868 WDU20031911868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1867 1867 WDU20031901867 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1866 1866 WDU20031901866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1865 1865 WDU20031901865 Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1864 1864 WDU20031901864 Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1863 1863 WDU20031891863 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1862 1862 WDU20031891862 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861 1861 WDU20031891861 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny" akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1860 1860 WDU20031891860 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu ryb i skorupiaków oraz przetwórstwie, wprowadzaniu na rynek, sposobie znakowania ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1859 1859 WDU20031891859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1858 1858 WDU20031891858 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1857 1857 WDU20031891857 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1856 1856 WDU20031891856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1855 1855 WDU20031891855 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1854 1854 WDU20031891854 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1853 1853 WDU20031891853 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852 1852 WDU20031891852 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1851 1851 WDU20031891851 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1850 1850 WDU20031891850 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1849 1849 WDU20031891849 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 1848 WDU20031881848 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1847 1847 WDU20031881847 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1846 1846 WDU20031881846 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1845 1845 WDU20031881845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2003 r. w sprawie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1844 1844 WDU20031881844 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1843 1843 WDU20031881843 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1842 1842 WDU20031881842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1841 1841 WDU20031881841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1840 1840 WDU20031881840 Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1839 1839 WDU20031881839 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1838 1838 WDU20031881838 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1837 1837 WDU20031881837 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uchylony
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1836 1836 WDU20031881836 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1835 1835 WDU20031881835 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1834 1834 WDU20031881834 Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1833 1833 WDU20031871833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1832 1832 WDU20031871832 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1831 1831 WDU20031871831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1830 1830 WDU20031871830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2003 r. w sprawie procedur kontroli oraz listy portów morskich, w których mogą być rozładowane świeże ryby lub świeże produkty rybne pochodzące bezpośrednio z połowów, ze statków pod banderą innego kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1829 1829 WDU20031871829 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1828 1828 WDU20031871828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1827 1827 WDU20031871827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1826 1826 WDU20031871826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1825 1825 WDU20031871825 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1824 1824 WDU20031871824 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1823 1823 WDU20031861823 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1822 1822 WDU20031861822 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1821 1821 WDU20031861821 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1820 1820 WDU20031861820 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1819 1819 WDU20031861819 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1818 1818 WDU20031861818 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1817 1817 WDU20031861817 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1816 1816 WDU20031861816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1815 1815 WDU20031861815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1814 1814 WDU20031861814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1813 1813 WDU20031851813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1812 1812 WDU20031851812 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1811 1811 WDU20031851811 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1810 1810 WDU20031851810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania uchylony
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1809 1809 WDU20031851809 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1808 1808 WDU20031851808 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1807 1807 WDU20031851807 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1806 1806 WDU20031851806 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1805 1805 WDU20031851805 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2003 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1804 1804 WDU20031851804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1803 1803 WDU20031851803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1802 1802 WDU20031841802 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przewozu i wywozu produktów GMO uchylony
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1801 1801 WDU20031841801 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uchylony
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1800 1800 WDU20031841800 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uchylony
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1799 1799 WDU20031841799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1798 1798 WDU20031841798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1797 1797 WDU20031831797 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2003 r. sygn. akt U 2/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1796 1796 WDU20031831796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii materiałów paszowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1795 1795 WDU20031831795 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1794 1794 WDU20031831794 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1793 1793 WDU20031831793 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1792 1792 WDU20031831792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1791 1791 WDU20031831791 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1790 1790 WDU20031831790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych skutkuje zakazem zwrotu należności celnych przywozowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1789 1789 WDU20031831789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sztutowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1788 1788 WDU20031831788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1787 1787 WDU20031831787 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1786 1786 WDU20031831786 Ustawa z dnia 26 sierpnia 2003 r. o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1785 1785 WDU20031821785 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1784 1784 WDU20031821784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1783 1783 WDU20031821783 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1782 1782 WDU20031821782 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1781 1781 WDU20031821781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1780 1780 WDU20031821780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1779 1779 WDU20031821779 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1778 1778 WDU20031811778 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1777 1777 WDU20031811777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1776 1776 WDU20031811776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1775 1775 WDU20031811775 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1774 1774 WDU20031811774 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz sposobu prowadzenia książki leczenia zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773 1773 WDU20031811773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1772 1772 WDU20031811772 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1771 1771 WDU20031811771 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1770 1770 WDU20031811770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1769 1769 WDU20031801769 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1768 1768 WDU20031801768 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1767 1767 WDU20031801767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1766 1766 WDU20031801766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1765 1765 WDU20031801765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1764 1764 WDU20031801764 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1763 1763 WDU20031801763 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1762 1762 WDU20031801762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1761 1761 WDU20031801761 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1760 1760 WDU20031801760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1759 1759 WDU20031801759 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1758 1758 WDU20031801758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane uchylony
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1757 1757 WDU20031791757 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1756 1756 WDU20031791756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1755 1755 WDU20031791755 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1754 1754 WDU20031791754 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1753 1753 WDU20031791753 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1752 1752 WDU20031791752 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1751 1751 WDU20031791751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750 1750 WDU20031791750 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1749 1749 WDU20031781749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1748 1748 WDU20031781748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1747 1747 WDU20031781747 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1746 1746 WDU20031781746 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 1745 WDU20031781745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1744 1744 WDU20031781744 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać beczki uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1743 1743 WDU20031781743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1742 1742 WDU20031781742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1741 1741 WDU20031781741 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1740 1740 WDU20031781740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy uchylony
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1739 1739 WDU20031781739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1738 1738 WDU20031771738 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1737 1737 WDU20031771737 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wykazu chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1736 1736 WDU20031771736 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1735 1735 WDU20031771735 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1734 1734 WDU20031771734 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1733 1733 WDU20031771733 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1732 1732 WDU20031771732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wzorów i warunków stosowania pieczęci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 1731 WDU20031771731 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1730 1730 WDU20031771730 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 1729 WDU20031771729 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1728 1728 WDU20031771728 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1727 1727 WDU20031771727 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1726 1726 WDU20031771726 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1725 1725 WDU20031771725 Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1724 1724 WDU20031761724 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2003 r. sygn. akt K 5/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1723 1723 WDU20031761723 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1722 1722 WDU20031761722 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1721 1721 WDU20031761721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720 1720 WDU20031761720 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1719 1719 WDU20031761719 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1718 1718 WDU20031761718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1717 1717 WDU20031761717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1716 1716 WDU20031761716 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1715 1715 WDU20031761715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1714 1714 WDU20031761714 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1713 1713 WDU20031761713 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1712 1712 WDU20031761712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1711 1711 WDU20031761711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1710 1710 WDU20031761710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1709 1709 WDU20031751709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1708 1708 WDU20031751708 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1707 1707 WDU20031751707 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1706 1706 WDU20031751706 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1705 1705 WDU20031751705 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud"" w Wołominie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1704 1704 WDU20031751704 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1703 1703 WDU20031751703 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia sądów polubownych właściwych do rozpoznawania spraw związanych z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1702 1702 WDU20031751702 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez banki i instytucje pieniądza elektronicznego danych dotyczących wydanych przez nie instrumentów pieniądza elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1701 1701 WDU20031751701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko w działalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania w nie środków z tytułu zobowiązań podjętych w wyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1700 1700 WDU20031751700 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez wydawców kart płatniczych danych o wydawanych przez nich kartach płatniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1699 1699 WDU20031751699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1698 1698 WDU20031751698 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1697 1697 WDU20031751697 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1696 1696 WDU20031751696 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Obryte w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1695 1695 WDU20031751695 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łoniów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1694 1694 WDU20031751694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1693 1693 WDU20031751693 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1692 1692 WDU20031751692 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1691 1691 WDU20031751691 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o repatriacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1690 1690 WDU20031741690 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2003 r. sygn. akt K 55/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1689 1689 WDU20031741689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1688 1688 WDU20031741688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zakresu badań produktów podlegających wpisowi do rejestrów produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1687 1687 WDU20031741687 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2003 r. w sprawie określenia wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1686 1686 WDU20031741686 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1685 1685 WDU20031741685 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1684 1684 WDU20031741684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1683 1683 WDU20031741683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1682 1682 WDU20031731682 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1681 1681 WDU20031731681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1680 1680 WDU20031731680 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie określenia organu właściwego do nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1679 1679 WDU20031731679 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1678 1678 WDU20031731678 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1677 1677 WDU20031731677 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1676 1676 WDU20031721676 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1675 1675 WDU20031721675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1674 1674 WDU20031721674 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1673 1673 WDU20031721673 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisana w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1672 1672 WDU20031721672 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1671 1671 WDU20031721671 Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1670 1670 WDU20031721670 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wiedeńskiego ustanawiającego międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienionego dnia 1 października 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1669 1669 WDU20031721669 Porozumienie Wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1668 1668 WDU20031721668 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 3 dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzonej w Stambule dnia 4 września 1958 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1667 1667 WDU20031721667 Konwencja Nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666 1666 WDU20031711666 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1665 1665 WDU20031711665 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1664 1664 WDU20031711664 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo probiercze uchylony
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1663 1663 WDU20031711663 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1662 1662 WDU20031711662 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylony
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1661 1661 WDU20031711661 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1660 1660 WDU20031701660 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt K 20/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1659 1659 WDU20031701659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1658 1658 WDU20031701658 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1657 1657 WDU20031701657 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656 1656 WDU20031701656 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1655 1655 WDU20031701655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września standardów kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1654 1654 WDU20031701654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zwolnienia obywateli niektórych państw z obowiązku posiadania wizy tranzytowej przy przejazdach przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1653 1653 WDU20031701653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września z dnia 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652 1652 WDU20031701652 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1651 1651 WDU20031701651 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 1650 WDU20031691650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649 1649 WDU20031691649 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1648 1648 WDU20031691648 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1647 1647 WDU20031691647 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 1646 WDU20031691646 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1645 1645 WDU20031691645 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1644 1644 WDU20031681644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie trybu dokonywania wpisów do rejestru organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia, oraz szczegółowego sposobu prowadzenia tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1643 1643 WDU20031681643 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1642 1642 WDU20031681642 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1641 1641 WDU20031681641 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1640 1640 WDU20031681640 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1639 1639 WDU20031681639 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1638 1638 WDU20031681638 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1637 1637 WDU20031681637 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1636 1636 WDU20031671636 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1635 1635 WDU20031671635 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1634 1634 WDU20031671634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1633 1633 WDU20031671633 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1632 1632 WDU20031671632 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1631 1631 WDU20031671631 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1630 1630 WDU20031671630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2003 r. w sprawie form współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1629 1629 WDU20031671629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1628 1628 WDU20031671628 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1627 1627 WDU20031671627 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1626 1626 WDU20031671626 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1625 1625 WDU20031671625 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1624 1624 WDU20031671624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1623 1623 WDU20031671623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1622 1622 WDU20031671622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1621 1621 WDU20031661621 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1620 1620 WDU20031661620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1619 1619 WDU20031661619 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r. w sprawie określenia listy państw, których obywatele są obowiązani posiadać wizę lotniskową uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1618 1618 WDU20031661618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1617 1617 WDU20031661617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu zoonoz, procedur ich monitorowania oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia chorób lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616 1616 WDU20031661616 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1615 1615 WDU20031661615 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1614 1614 WDU20031661614 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1613 1613 WDU20031661613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612 1612 WDU20031661612 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1611 1611 WDU20031661611 Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610 1610 WDU20031661610 Ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1609 1609 WDU20031661609 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608 1608 WDU20031661608 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1607 1607 WDU20031651607 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1606 1606 WDU20031651606 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1605 1605 WDU20031651605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1604 1604 WDU20031651604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1603 1603 WDU20031651603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1602 1602 WDU20031651602 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1601 1601 WDU20031651601 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1600 1600 WDU20031651600 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wsparcia finansowego nowej inwestycji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1599 1599 WDU20031651599 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1598 1598 WDU20031651598 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1597 1597 WDU20031651597 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od należności celnych przywozowych przy przywozie tych towarów na polski obszar celny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1596 1596 WDU20031651596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. z dnia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1595 1595 WDU20031651595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1594 1594 WDU20031651594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1593 1593 WDU20031651593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1592 1592 WDU20031651592 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1591 1591 WDU20031651591 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1590 1590 WDU20031651590 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589 1589 WDU20031641589 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 1588 WDU20031641588 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587 1587 WDU20031641587 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1586 1586 WDU20031641586 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1585 1585 WDU20031631585 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2003 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1584 1584 WDU20031631584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1583 1583 WDU20031631583 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru podmiotów skupujących i rejestru dostawców obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1582 1582 WDU20031631582 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1581 1581 WDU20031631581 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1580 1580 WDU20031631580 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1579 1579 WDU20031631579 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1578 1578 WDU20031631578 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1577 1577 WDU20031631577 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1576 1576 WDU20031631576 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1575 1575 WDU20031621575 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1574 1574 WDU20031621574 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1573 1573 WDU20031621573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1572 1572 WDU20031621572 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1571 1571 WDU20031621571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1570 1570 WDU20031621570 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1569 1569 WDU20031621569 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 1568 WDU20031621568 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1567 1567 WDU20031611567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1566 1566 WDU20031611566 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wołowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1565 1565 WDU20031611565 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach uchylony
Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1564 1564 WDU20031611564 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1563 1563 WDU20031601563 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1562 1562 WDU20031601562 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1561 1561 WDU20031601561 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1560 1560 WDU20031601560 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1559 1559 WDU20031601559 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1558 1558 WDU20031601558 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1557 1557 WDU20031601557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1556 1556 WDU20031601556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1555 1555 WDU20031601555 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1554 1554 WDU20031601554 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1553 1553 WDU20031601553 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1552 1552 WDU20031601552 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1551 1551 WDU20031601551 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymagań dotyczących działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji, a także terminów ich składania uchylony
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1550 1550 WDU20031601550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1549 1549 WDU20031601549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1548 1548 WDU20031591548 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1547 1547 WDU20031591547 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1546 1546 WDU20031591546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1545 1545 WDU20031591545 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1544 1544 WDU20031591544 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Czeskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1543 1543 WDU20031591543 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1542 1542 WDU20031591542 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1541 1541 WDU20031591541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1540 1540 WDU20031591540 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukrownik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1539 1539 WDU20031591539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1538 1538 WDU20031591538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1537 1537 WDU20031591537 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2003 nr 158 poz. 1536 1536 WDU20031581536 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 158 poz. 1535 1535 WDU20031581535 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 158 poz. 1534 1534 WDU20031581534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 157 poz. 1533 1533 WDU20031571533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1532 1532 WDU20031561532 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1531 1531 WDU20031561531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1530 1530 WDU20031561530 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1529 1529 WDU20031561529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1528 1528 WDU20031561528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1527 1527 WDU20031561527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1526 1526 WDU20031561526 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1525 1525 WDU20031561525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1524 1524 WDU20031561524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1523 1523 WDU20031561523 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1522 1522 WDU20031561522 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1521 1521 WDU20031561521 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520 1520 WDU20031561520 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1519 1519 WDU20031561519 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę uchylony
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1518 1518 WDU20031561518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1517 1517 WDU20031551517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1516 1516 WDU20031551516 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uchylony
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1515 1515 WDU20031551515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1514 1514 WDU20031551514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standardowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1513 1513 WDU20031551513 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1512 1512 WDU20031551512 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1511 1511 WDU20031551511 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1510 1510 WDU20031551510 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1509 1509 WDU20031551509 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1508 1508 WDU20031551508 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1507 1507 WDU20031551507 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 154 poz. 1506 1506 WDU20031541506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przedstawienia dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1505 1505 WDU20031531505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1504 1504 WDU20031531504 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 1503 WDU20031531503 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502 1502 WDU20031531502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1501 1501 WDU20031531501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1500 1500 WDU20031531500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego przez organ celny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1499 1499 WDU20031531499 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziemice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1498 1498 WDU20031521498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1497 1497 WDU20031521497 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1496 1496 WDU20031521496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1495 1495 WDU20031521495 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1494 1494 WDU20031521494 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1493 1493 WDU20031521493 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1492 1492 WDU20031521492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1491 1491 WDU20031521491 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1490 1490 WDU20031521490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1489 1489 WDU20031521489 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1488 1488 WDU20031521488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1487 1487 WDU20031521487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1486 1486 WDU20031521486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1485 1485 WDU20031521485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1484 1484 WDU20031521484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1483 1483 WDU20031521483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1482 1482 WDU20031521482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1481 1481 WDU20031521481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1480 1480 WDU20031521480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1479 1479 WDU20031521479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw- Stron Traktatu Północnoatlantyckiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1478 1478 WDU20031521478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1477 1477 WDU20031521477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1476 1476 WDU20031521476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475 1475 WDU20031521475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1474 1474 WDU20031521474 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1473 1473 WDU20031511473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1472 1472 WDU20031511472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1471 1471 WDU20031511471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1470 1470 WDU20031511470 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1469 1469 WDU20031511469 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1468 1468 WDU20031511468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1467 1467 WDU20031511467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1466 1466 WDU20031511466 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1465 1465 WDU20031511465 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku Kamiennej" obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1464 1464 WDU20031511464 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1463 1463 WDU20031511463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1462 1462 WDU20031501462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1461 1461 WDU20031501461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1460 1460 WDU20031501460 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1459 1459 WDU20031501459 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1458 1458 WDU20031501458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy uchylony
Dz.U. 2003 nr 150 poz. 1457 1457 WDU20031501457 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1456 1456 WDU20031491456 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1455 1455 WDU20031491455 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1454 1454 WDU20031491454 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1453 1453 WDU20031491453 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1452 1452 WDU20031491452 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1451 1451 WDU20031491451 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1450 1450 WDU20031491450 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1449 1449 WDU20031481449 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1448 1448 WDU20031481448 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1447 1447 WDU20031481447 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1446 1446 WDU20031481446 Konwencja Nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1445 1445 WDU20031481445 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego Protokołu sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1444 1444 WDU20031481444 Szósty Protokół sporządzony w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1443 1443 WDU20031481443 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1442 1442 WDU20031481442 Protokół o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1441 1441 WDU20031481441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Czwartego Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1440 1440 WDU20031481440 Czwarty Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzony w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1439 1439 WDU20031471439 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadzoru nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1438 1438 WDU20031471438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1437 1437 WDU20031471437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1436 1436 WDU20031471436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz fotografii dołączanych do wniosku uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1435 1435 WDU20031471435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz fotografii dołączonych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1434 1434 WDU20031471434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu mięczaków oraz o sposobie ich znakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1433 1433 WDU20031471433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie jakości handlowej jaj kurzych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1432 1432 WDU20031471432 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1431 1431 WDU20031471431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1430 1430 WDU20031471430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1429 1429 WDU20031461429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1428 1428 WDU20031461428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1427 1427 WDU20031461427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1426 1426 WDU20031461426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1425 1425 WDU20031461425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1424 1424 WDU20031461424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1423 1423 WDU20031461423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie metod analiz niektórych przetworów z wieprzowiny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1422 1422 WDU20031461422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1421 1421 WDU20031461421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1420 1420 WDU20031461420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1419 1419 WDU20031461419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1418 1418 WDU20031461418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1417 1417 WDU20031461417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1416 1416 WDU20031461416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1415 1415 WDU20031461415 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1414 1414 WDU20031461414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1413 1413 WDU20031461413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1412 1412 WDU20031451412 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1411 1411 WDU20031451411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1410 1410 WDU20031451410 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1409 1409 WDU20031451409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1408 1408 WDU20031451408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1407 1407 WDU20031451407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1406 1406 WDU20031451406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1405 1405 WDU20031451405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1404 1404 WDU20031451404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1403 1403 WDU20031441403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1402 1402 WDU20031441402 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1401 1401 WDU20031441401 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1400 1400 WDU20031431400 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzonych do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1399 1399 WDU20031431399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1398 1398 WDU20031431398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1397 1397 WDU20031431397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1396 1396 WDU20031431396 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1395 1395 WDU20031431395 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1394 1394 WDU20031431394 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1393 1393 WDU20031431393 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1392 1392 WDU20031431392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1391 1391 WDU20031431391 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1390 1390 WDU20031431390 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1389 1389 WDU20031431389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1388 1388 WDU20031431388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1387 1387 WDU20031431387 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1386 1386 WDU20031421386 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie włączenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdańsku akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1385 1385 WDU20031421385 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1384 1384 WDU20031421384 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny gazowych urządzeń przepływowych do podgrzewania wody nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1383 1383 WDU20031421383 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1382 1382 WDU20031421382 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym pracownik socjalny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1381 1381 WDU20031421381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1380 1380 WDU20031421380 Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1379 1379 WDU20031411379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1378 1378 WDU20031411378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1377 1377 WDU20031411377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1376 1376 WDU20031411376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1375 1375 WDU20031411375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1374 1374 WDU20031411374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1373 1373 WDU20031411373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1372 1372 WDU20031411372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1371 1371 WDU20031411371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1370 1370 WDU20031411370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1369 1369 WDU20031411369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1368 1368 WDU20031411368 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1367 1367 WDU20031411367 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1366 1366 WDU20031411366 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1365 1365 WDU20031411365 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1364 1364 WDU20031411364 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1363 1363 WDU20031411363 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1362 1362 WDU20031411362 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1361 1361 WDU20031411361 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1360 1360 WDU20031411360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1359 1359 WDU20031411359 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1358 1358 WDU20031411358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1357 1357 WDU20031411357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1356 1356 WDU20031411356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1355 1355 WDU20031411355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1354 1354 WDU20031411354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1353 1353 WDU20031411353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1352 1352 WDU20031411352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1351 1351 WDU20031401351 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350 1350 WDU20031401350 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów uchylony
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349 1349 WDU20031401349 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach uchylony
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1348 1348 WDU20031401348 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1347 1347 WDU20031401347 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1346 1346 WDU20031401346 Poprawki do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjęte w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1345 1345 WDU20031401345 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1344 1344 WDU20031401344 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1343 1343 WDU20031401343 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT)), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1342 1342 WDU20031401342 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (UNMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1341 1341 WDU20031401341 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmienionej konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjętej w Cardiff dnia 20 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1340 1340 WDU20031401340 Zmieniona Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjęta w Cardiff dnia 20 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1339 1339 WDU20031401339 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1338 1338 WDU20031401338 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1337 1337 WDU20031391337 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1336 1336 WDU20031391336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1335 1335 WDU20031391335 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1334 1334 WDU20031391334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1333 1333 WDU20031391333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1332 1332 WDU20031391332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1331 1331 WDU20031391331 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1330 1330 WDU20031391330 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1329 1329 WDU20031391329 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 1328 WDU20031391328 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1327 1327 WDU20031391327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Skórzec w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1326 1326 WDU20031391326 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1325 1325 WDU20031391325 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1324 1324 WDU20031391324 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323 1323 WDU20031391323 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1322 1322 WDU20031381322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321 1321 WDU20031381321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1320 1320 WDU20031381320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1319 1319 WDU20031381319 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1318 1318 WDU20031381318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1317 1317 WDU20031381317 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1316 1316 WDU20031381316 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1315 1315 WDU20031381315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1314 1314 WDU20031381314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1313 1313 WDU20031381313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1312 1312 WDU20031381312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1311 1311 WDU20031381311 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1310 1310 WDU20031371310 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1309 1309 WDU20031371309 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1308 1308 WDU20031371308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1307 1307 WDU20031371307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1306 1306 WDU20031371306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1305 1305 WDU20031371305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1304 1304 WDU20031371304 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1303 1303 WDU20031371303 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1302 1302 WDU20031371302 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1301 1301 WDU20031371301 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1300 1300 WDU20031371300 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299 1299 WDU20031371299 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1298 1298 WDU20031361298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1297 1297 WDU20031361297 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1296 1296 WDU20031361296 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1295 1295 WDU20031361295 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Ujście Warty" uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1294 1294 WDU20031361294 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1293 1293 WDU20031361293 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1292 1292 WDU20031361292 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1291 1291 WDU20031361291 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1290 1290 WDU20031361290 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1289 1289 WDU20031361289 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1288 1288 WDU20031361288 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1287 1287 WDU20031361287 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1286 1286 WDU20031361286 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1285 1285 WDU20031361285 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1284 1284 WDU20031361284 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1283 1283 WDU20031361283 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1282 1282 WDU20031361282 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1281 1281 WDU20031361281 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1280 1280 WDU20031361280 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Bory Tucholskie" uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1279 1279 WDU20031361279 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1278 1278 WDU20031361278 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1277 1277 WDU20031361277 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Bialowieskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1276 1276 WDU20031361276 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1275 1275 WDU20031351275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1274 1274 WDU20031351274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1273 1273 WDU20031351273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1272 1272 WDU20031351272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i wprowadzaniu na rynek mięsa tych zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1271 1271 WDU20031351271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1270 1270 WDU20031351270 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 1269 WDU20031351269 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268 1268 WDU20031351268 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1267 1267 WDU20031341267 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1266 1266 WDU20031341266 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt SK 42/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1265 1265 WDU20031341265 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r. sygn. akt P 10/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1264 1264 WDU20031341264 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1263 1263 WDU20031341263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1262 1262 WDU20031341262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1261 1261 WDU20031341261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1260 1260 WDU20031341260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1259 1259 WDU20031341259 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1258 1258 WDU20031341258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1257 1257 WDU20031341257 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1256 1256 WDU20031341256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1255 1255 WDU20031341255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1254 1254 WDU20031341254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1253 1253 WDU20031341253 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1252 1252 WDU20031341252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1251 1251 WDU20031341251 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1250 1250 WDU20031341250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1249 1249 WDU20031341249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1248 1248 WDU20031341248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1247 1247 WDU20031341247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1246 1246 WDU20031341246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1245 1245 WDU20031341245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1244 1244 WDU20031341244 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1243 1243 WDU20031331243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1242 1242 WDU20031331242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji uchylony
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1241 1241 WDU20031331241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1240 1240 WDU20031331240 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości uchylony
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1239 1239 WDU20031331239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1238 1238 WDU20031321238 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1237 1237 WDU20031321237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1236 1236 WDU20031321236 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1235 1235 WDU20031321235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1234 1234 WDU20031321234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1233 1233 WDU20031321233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1232 1232 WDU20031321232 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1231 1231 WDU20031321231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1230 1230 WDU20031321230 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1229 1229 WDU20031321229 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1228 1228 WDU20031321228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1227 1227 WDU20031321227 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1226 1226 WDU20031321226 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1225 1225 WDU20031321225 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1224 1224 WDU20031321224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1223 1223 WDU20031321223 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1222 1222 WDU20031321222 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1221 1221 WDU20031311221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1220 1220 WDU20031311220 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1219 1219 WDU20031311219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1218 1218 WDU20031311218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1217 1217 WDU20031311217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 A>H>, sporządzonym w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1216 1216 WDU20031311216 Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1215 1215 WDU20031311215 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, sporządzonym w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1214 1214 WDU20031311214 Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005 sporządzony w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1213 1213 WDU20031311213 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1212 1212 WDU20031311212 Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzona w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1211 1211 WDU20031311211 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzonej w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1210 1210 WDU20031311210 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzona w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1209 1209 WDU20031311209 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Pekinie dnia 15 września 1999 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1208 1208 WDU20031311208 Szósty Protokół Dodatkowy sporządzony w Pekinie dnia 15 września 1999 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1207 1207 WDU20031311207 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek, sporządzonych w Regina dnia 3 czerwca 1987 r., do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1206 1206 WDU20031311206 Poprawki sporządzone w Regina dnia 3 czerwca 1987 r. do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1205 1205 WDU20031311205 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, przyjętego w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r., zmieniającego Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1204 1204 WDU20031311204 Protokół przyjęty w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniający Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1203 1203 WDU20031311203 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 27 września 1984 r., do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1202 1202 WDU20031311202 Poprawka przyjęta w Wiedniu dnia 27 września 1984 r. do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1201 1201 WDU20031311201 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w Londynie dnia 19 listopada 1973 r., Poprawionego tekstu artykułu VII Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1200 1200 WDU20031311200 Poprawiony Tekst przyjęty w Londynie dnia 19 listopada 1973 r. artykułu VII Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1199 1199 WDU20031311199 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Kopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r., do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1198 1198 WDU20031311198 Protokół sporządzony w Kopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r. do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1197 1197 WDU20031301197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1196 1196 WDU20031301196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1195 1195 WDU20031301195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1194 1194 WDU20031301194 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 1193 WDU20031301193 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 1192 WDU20031301192 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1191 1191 WDU20031301191 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1190 1190 WDU20031301190 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1189 1189 WDU20031301189 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188 1188 WDU20031301188 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe uchylony
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1187 1187 WDU20031301187 Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1186 1186 WDU20031301186 Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1185 1185 WDU20031301185 Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184 1184 WDU20031291184 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1183 1183 WDU20031291183 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1182 1182 WDU20031291182 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1181 1181 WDU20031291181 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1180 1180 WDU20031291180 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych "Mysłowice" Sp. z o.o. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1179 1179 WDU20031291179 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1178 1178 WDU20031291178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1177 1177 WDU20031291177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176 1176 WDU20031281176 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175 1175 WDU20031281175 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach uchylony
Dz.U. 2003 nr 127 poz. 1174 1174 WDU20031271174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1173 1173 WDU20031261173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie metod analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1172 1172 WDU20031261172 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1171 1171 WDU20031261171 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1170 1170 WDU20031261170 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1169 1169 WDU20031251169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1168 1168 WDU20031251168 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1167 1167 WDU20031251167 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1166 1166 WDU20031251166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1165 1165 WDU20031251165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa i technika pożarnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1164 1164 WDU20031251164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1163 1163 WDU20031251163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wieprzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1162 1162 WDU20031251162 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1161 1161 WDU20031251161 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1160 1160 WDU20031251160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1159 1159 WDU20031241159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1158 1158 WDU20031241158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1157 1157 WDU20031241157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1156 1156 WDU20031241156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1155 1155 WDU20031241155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 1154 WDU20031241154 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1153 1153 WDU20031241153 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 1152 WDU20031241152 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 1151 WDU20031241151 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1150 1150 WDU20031231150 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Pekinie dnia 15 września 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1149 1149 WDU20031231149 Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Pekinie dnia 15 września 1999 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1148 1148 WDU20031221148 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1147 1147 WDU20031221147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1146 1146 WDU20031221146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1145 1145 WDU20031221145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1144 1144 WDU20031221144 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 1143 WDU20031221143 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1142 1142 WDU20031211142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2003 r. sygn. akt SK 38/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1141 1141 WDU20031211141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt P 27/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1140 1140 WDU20031211140 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139 1139 WDU20031211139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 1138 WDU20031211138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów uchylony
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 1137 WDU20031211137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1136 1136 WDU20031211136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Danuty Hübner uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135 1135 WDU20031201135 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 1134 WDU20031201134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 1133 WDU20031201133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1132 1132 WDU20031201132 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131 1131 WDU20031201131 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130 1130 WDU20031201130 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1129 1129 WDU20031201129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128 1128 WDU20031201128 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 1127 WDU20031201127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 1126 WDU20031201126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125 1125 WDU20031201125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1124 1124 WDU20031201124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami uchylony
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1123 1123 WDU20031201123 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122 1122 WDU20031201122 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1121 1121 WDU20031191121 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt K 25/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1120 1120 WDU20031191120 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r. sygn. akt P 31/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1119 1119 WDU20031191119 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt P 1/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1118 1118 WDU20031191118 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt K 8/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117 1117 WDU20031191117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 1116 WDU20031191116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1115 1115 WDU20031191115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1114 1114 WDU20031191114 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orla w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1113 1113 WDU20031191113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1112 1112 WDU20031181112 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1111 1111 WDU20031181111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1110 1110 WDU20031181110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1109 1109 WDU20031181109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dróg Krajowych i Autostrad uchylony
Dz.U. 2003 nr 117 poz. 1108 1108 WDU20031171108 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 117 poz. 1107 1107 WDU20031171107 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 117 poz. 1106 1106 WDU20031171106 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 176 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 117 poz. 1105 1105 WDU20031171105 Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1104 1104 WDU20031161104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1103 1103 WDU20031161103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1102 1102 WDU20031161102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1101 1101 WDU20031161101 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1100 1100 WDU20031161100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1099 1099 WDU20031161099 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1098 1098 WDU20031161098 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1097 1097 WDU20031161097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1096 1096 WDU20031161096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1095 1095 WDU20031161095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1094 1094 WDU20031161094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1093 1093 WDU20031161093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1092 1092 WDU20031161092 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1091 1091 WDU20031161091 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1090 1090 WDU20031161090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1089 1089 WDU20031151089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1088 1088 WDU20031151088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1087 1087 WDU20031151087 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1086 1086 WDU20031151086 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności zabawek uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1085 1085 WDU20031151085 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1084 1084 WDU20031151084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać odważniki uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1083 1083 WDU20031151083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1082 1082 WDU20031151082 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać areometry szklane uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1081 1081 WDU20031151081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1080 1080 WDU20031151080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1079 1079 WDU20031151079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 114 poz. 1078 1078 WDU20031141078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 114 poz. 1077 1077 WDU20031141077 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS), sporządzonej w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 114 poz. 1076 1076 WDU20031141076 Umowa w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS), sporządzona w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1075 1075 WDU20031131075 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1074 1074 WDU20031131074 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1073 1073 WDU20031131073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1072 1072 WDU20031131072 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1071 1071 WDU20031131071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1070 1070 WDU20031131070 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1069 1069 WDU20031131069 Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1068 1068 WDU20031131068 Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1067 1067 WDU20031131067 Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1066 1066 WDU20031131066 Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1065 1065 WDU20031131065 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 112 poz. 1064 1064 WDU20031121064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 112 poz. 1063 1063 WDU20031121063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 112 poz. 1062 1062 WDU20031121062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Wynalazczości", jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 111 poz. 1061 1061 WDU20031111061 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1060 1060 WDU20031101060 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1059 1059 WDU20031101059 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1058 1058 WDU20031101058 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1057 1057 WDU20031101057 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1056 1056 WDU20031101056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1055 1055 WDU20031101055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1054 1054 WDU20031101054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1053 1053 WDU20031101053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1052 1052 WDU20031101052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1051 1051 WDU20031101051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1050 1050 WDU20031101050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1049 1049 WDU20031101049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1048 1048 WDU20031101048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1047 1047 WDU20031101047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1046 1046 WDU20031101046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1045 1045 WDU20031101045 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1044 1044 WDU20031101044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1043 1043 WDU20031101043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1042 1042 WDU20031101042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1041 1041 WDU20031101041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1040 1040 WDU20031101040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1039 1039 WDU20031101039 Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1038 1038 WDU20031091038 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt K 16/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1037 1037 WDU20031091037 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 37/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1036 1036 WDU20031091036 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1035 1035 WDU20031091035 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 5/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1034 1034 WDU20031091034 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1033 1033 WDU20031091033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1032 1032 WDU20031091032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wielkości własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1031 1031 WDU20031091031 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1030 1030 WDU20031091030 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim uchylony
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1029 1029 WDU20031091029 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1028 1028 WDU20031081028 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1027 1027 WDU20031081027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1026 1026 WDU20031081026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1025 1025 WDU20031081025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1024 1024 WDU20031081024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1023 1023 WDU20031081023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1022 1022 WDU20031081022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1021 1021 WDU20031081021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1020 1020 WDU20031081020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1019 1019 WDU20031081019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1018 1018 WDU20031081018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1017 1017 WDU20031081017 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016 1016 WDU20031081016 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1015 1015 WDU20031081015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1014 1014 WDU20031081014 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1013 1013 WDU20031081013 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1012 1012 WDU20031081012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1011 1011 WDU20031081011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1010 1010 WDU20031081010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1009 1009 WDU20031071009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1008 1008 WDU20031071008 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1007 1007 WDU20031071007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1006 1006 WDU20031071006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1005 1005 WDU20031071005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1004 1004 WDU20031071004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa uchylony
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1003 1003 WDU20031071003 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002 1002 WDU20031061002 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1001 1001 WDU20031061001 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1000 1000 WDU20031061000 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 999 999 WDU20031060999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 998 998 WDU20031060998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 997 997 WDU20031060997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 996 996 WDU20031050996 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 995 995 WDU20031050995 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 994 994 WDU20031050994 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 993 993 WDU20031050993 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 992 992 WDU20031050992 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 991 991 WDU20031050991 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 990 990 WDU20031050990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 989 989 WDU20031050989 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 988 988 WDU20031050988 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 987 987 WDU20031050987 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 986 986 WDU20031050986 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 105 poz. 985 985 WDU20031050985 Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 984 984 WDU20031040984 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2003 r. sygn. akt K 43/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 983 983 WDU20031040983 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 34/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 982 982 WDU20031040982 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 981 981 WDU20031040981 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 980 980 WDU20031040980 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 979 979 WDU20031040979 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 978 978 WDU20031040978 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 977 977 WDU20031040977 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 976 976 WDU20031040976 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 975 975 WDU20031040975 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 974 974 WDU20031040974 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 973 973 WDU20031040973 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 972 972 WDU20031040972 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 971 971 WDU20031040971 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 970 970 WDU20031040970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 969 969 WDU20031040969 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 968 968 WDU20031040968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 967 967 WDU20031040967 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 966 966 WDU20031040966 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 965 965 WDU20031040965 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 964 964 WDU20031040964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 963 963 WDU20031040963 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2003 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 962 962 WDU20031040962 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 961 961 WDU20031030961 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 960 960 WDU20031030960 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 959 959 WDU20031030959 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 958 958 WDU20031030958 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 957 957 WDU20031030957 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 956 956 WDU20031030956 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 955 955 WDU20031030955 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 954 954 WDU20031030954 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar uchylony
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 953 953 WDU20031030953 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 952 952 WDU20031020952 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 951 951 WDU20031020951 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 950 950 WDU20031020950 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 949 949 WDU20031020949 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 948 948 WDU20031020948 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 947 947 WDU20031020947 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 946 946 WDU20031020946 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 945 945 WDU20031020945 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 944 944 WDU20031010944 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 943 943 WDU20031010943 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt SK 10/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 942 942 WDU20031010942 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt K 39/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 941 941 WDU20031010941 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 940 940 WDU20031010940 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 939 939 WDU20031010939 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 938 938 WDU20031010938 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 937 937 WDU20031010937 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 936 936 WDU20031010936 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku uchylony
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 935 WDU20031010935 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 934 934 WDU20031010934 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 933 933 WDU20031010933 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 932 932 WDU20031000932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 931 931 WDU20031000931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 930 930 WDU20031000930 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 929 929 WDU20031000929 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 928 928 WDU20031000928 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 927 927 WDU20031000927 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 926 926 WDU20031000926 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 925 925 WDU20031000925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania uchylony
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 924 924 WDU20031000924 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 923 923 WDU20031000923 Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 921 921 WDU20030990921 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 920 920 WDU20030990920 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 919 919 WDU20030990919 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 918 918 WDU20030990918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 917 917 WDU20030990917 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 916 916 WDU20030990916 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 915 915 WDU20030990915 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 914 914 WDU20030990914 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 913 913 WDU20030990913 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 912 912 WDU20030990912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 911 911 WDU20030990911 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 910 910 WDU20030990910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 909 909 WDU20030990909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 908 908 WDU20030990908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 907 907 WDU20030990907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 906 906 WDU20030990906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 905 905 WDU20030990905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 904 904 WDU20030980904 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt K 11/03 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 903 903 WDU20030980903 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 902 902 WDU20030980902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 901 901 WDU20030980901 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 900 900 WDU20030980900 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 899 899 WDU20030980899 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 898 898 WDU20030980898 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 897 897 WDU20030980897 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 896 896 WDU20030980896 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 895 895 WDU20030980895 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 894 894 WDU20030970894 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 893 893 WDU20030970893 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 892 892 WDU20030970892 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 891 891 WDU20030970891 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 890 890 WDU20030970890 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 889 889 WDU20030970889 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 888 888 WDU20030970888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 887 887 WDU20030970887 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 886 886 WDU20030970886 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 885 885 WDU20030970885 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 884 884 WDU20030970884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 883 883 WDU20030970883 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 882 882 WDU20030970882 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 881 881 WDU20030970881 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 880 880 WDU20030970880 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości uchylony
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 879 879 WDU20030970879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 878 878 WDU20030960878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uchylony
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 877 877 WDU20030960877 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 876 876 WDU20030960876 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 875 875 WDU20030960875 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 874 WDU20030960874 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 873 WDU20030960873 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 95 poz. 872 872 WDU20030950872 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne uchylony
Dz.U. 2003 nr 95 poz. 871 871 WDU20030950871 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania oraz wzoru odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 95 poz. 870 870 WDU20030950870 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników uchylony
Dz.U. 2003 nr 95 poz. 869 869 WDU20030950869 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 94 poz. 868 868 WDU20030940868 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 94 poz. 867 867 WDU20030940867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 866 866 WDU20030930866 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 865 865 WDU20030930865 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 864 864 WDU20030930864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 863 863 WDU20030930863 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 862 862 WDU20030930862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 861 861 WDU20030930861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 92 poz. 860 860 WDU20030920860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 91 poz. 859 859 WDU20030910859 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858 858 WDU20030910858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 91 poz. 857 857 WDU20030910857 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających uchylony
Dz.U. 2003 nr 91 poz. 856 856 WDU20030910856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania: legitymowania, zatrzymania, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 855 855 WDU20030900855 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 854 854 WDU20030900854 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853 853 WDU20030900853 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 852 852 WDU20030900852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 851 851 WDU20030900851 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 850 850 WDU20030900850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 849 849 WDU20030900849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 848 848 WDU20030900848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 847 847 WDU20030900847 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ośrodków szkoleniowych dla członków załóg statków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 846 846 WDU20030900846 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 845 845 WDU20030900845 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 844 WDU20030900844 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 843 843 WDU20030890843 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 842 842 WDU20030890842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 841 841 WDU20030890841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 840 840 WDU20030890840 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 839 839 WDU20030890839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 838 838 WDU20030890838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 837 837 WDU20030890837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 836 836 WDU20030890836 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 835 835 WDU20030890835 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 834 834 WDU20030890834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 833 833 WDU20030890833 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 832 832 WDU20030890832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 831 831 WDU20030890831 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 830 830 WDU20030890830 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 829 829 WDU20030890829 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 828 WDU20030890828 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 827 827 WDU20030890827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 826 826 WDU20030890826 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 825 825 WDU20030890825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 824 824 WDU20030890824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 823 823 WDU20030890823 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 822 822 WDU20030890822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 821 821 WDU20030890821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 820 820 WDU20030890820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic uchylony
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 819 819 WDU20030890819 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 818 818 WDU20030880818 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. sygn. akt SK 38/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 817 817 WDU20030880817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na badania diagnostyczne poza granicami kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 816 816 WDU20030880816 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 815 815 WDU20030880815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 814 814 WDU20030880814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 813 813 WDU20030880813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 812 812 WDU20030880812 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 811 811 WDU20030880811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 810 810 WDU20030880810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 809 809 WDU20030880809 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 808 808 WDU20030880808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 807 807 WDU20030880807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby postępowania antydumpingowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 806 806 WDU20030880806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 87 poz. 805 805 WDU20030870805 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 804 804 WDU20030860804 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 803 803 WDU20030860803 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 802 802 WDU20030860802 Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 801 801 WDU20030860801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 800 800 WDU20030860800 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 799 799 WDU20030860799 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 798 798 WDU20030860798 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 797 797 WDU20030860797 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 796 796 WDU20030860796 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 795 795 WDU20030860795 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 794 794 WDU20030860794 Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 793 793 WDU20030860793 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 792 792 WDU20030860792 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 791 791 WDU20030860791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 790 790 WDU20030860790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 789 WDU20030860789 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 788 788 WDU20030850788 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 787 787 WDU20030850787 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 786 786 WDU20030850786 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 785 785 WDU20030850785 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 784 784 WDU20030850784 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 783 783 WDU20030850783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 782 782 WDU20030850782 Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 781 781 WDU20030840781 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 780 780 WDU20030840780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 779 779 WDU20030840779 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 778 778 WDU20030840778 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 777 777 WDU20030840777 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 776 776 WDU20030840776 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 775 775 WDU20030840775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 774 774 WDU20030840774 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 773 773 WDU20030830773 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 772 772 WDU20030830772 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 771 771 WDU20030830771 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 770 770 WDU20030830770 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 769 769 WDU20030830769 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 768 768 WDU20030830768 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 767 767 WDU20030830767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 766 766 WDU20030830766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 765 765 WDU20030830765 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nimi dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 764 764 WDU20030830764 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 763 763 WDU20030830763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 762 762 WDU20030830762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 761 761 WDU20030830761 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760 760 WDU20030830760 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 759 759 WDU20030830759 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym uchylony
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 758 758 WDU20030830758 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 757 757 WDU20030820757 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 756 756 WDU20030820756 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 755 755 WDU20030820755 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 754 754 WDU20030820754 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 753 753 WDU20030820753 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 752 752 WDU20030820752 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 751 751 WDU20030820751 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 750 750 WDU20030820750 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 749 749 WDU20030820749 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 748 748 WDU20030820748 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 747 747 WDU20030820747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 746 746 WDU20030820746 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwińskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 745 745 WDU20030820745 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 744 744 WDU20030820744 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 743 743 WDU20030820743 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 742 742 WDU20030820742 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 741 741 WDU20030820741 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 740 740 WDU20030820740 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 739 739 WDU20030820739 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 738 738 WDU20030820738 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 737 737 WDU20030820737 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 736 736 WDU20030820736 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 735 735 WDU20030820735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 81 poz. 734 734 WDU20030810734 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 733 733 WDU20030800733 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 732 732 WDU20030800732 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 731 731 WDU20030800731 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 730 730 WDU20030800730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 729 729 WDU20030800729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości" akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 728 728 WDU20030800728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 727 727 WDU20030800727 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 726 726 WDU20030800726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725 725 WDU20030800725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 724 724 WDU20030800724 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 723 723 WDU20030800723 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 722 722 WDU20030800722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 721 WDU20030800721 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 720 720 WDU20030800720 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 719 719 WDU20030800719 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 718 WDU20030800718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 717 WDU20030800717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 716 716 WDU20030800716 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 715 715 WDU20030800715 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 79 poz. 714 714 WDU20030790714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 713 713 WDU20030780713 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 712 712 WDU20030780712 Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 711 711 WDU20030780711 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 710 710 WDU20030780710 Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 709 709 WDU20030780709 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708 708 WDU20030780708 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 707 707 WDU20030780707 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706 706 WDU20030780706 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 705 705 WDU20030780705 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 704 704 WDU20030780704 Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 703 703 WDU20030780703 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 702 702 WDU20030780702 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 701 701 WDU20030780701 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 700 700 WDU20030780700 Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 699 699 WDU20030780699 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 698 698 WDU20030780698 Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 697 697 WDU20030780697 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 696 696 WDU20030780696 Porozumienie Uzupełniające sporządzone w Bernie dnia 11 września 1995 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 695 695 WDU20030780695 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 694 694 WDU20030780694 Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 693 693 WDU20030780693 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 692 692 WDU20030780692 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. uchylony
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 691 691 WDU20030780691 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 690 690 WDU20030780690 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 689 689 WDU20030780689 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 688 688 WDU20030780688 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687 687 WDU20030770687 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 686 686 WDU20030770686 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu produktów rybołówstwa oraz standardów rynkowych dla tych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 685 685 WDU20030770685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 684 684 WDU20030770684 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 683 683 WDU20030770683 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich uchylony
Dz.U. 2003 nr 76 poz. 682 682 WDU20030760682 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 681 681 WDU20030750681 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 680 680 WDU20030750680 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych w referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 679 679 WDU20030750679 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 678 678 WDU20030750678 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 677 677 WDU20030750677 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 676 676 WDU20030750676 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 675 675 WDU20030750675 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 674 674 WDU20030740674 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 673 673 WDU20030740673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 672 672 WDU20030740672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 671 671 WDU20030740671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 670 670 WDU20030740670 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 669 669 WDU20030740669 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 668 668 WDU20030730668 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 667 667 WDU20030730667 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia" akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 666 666 WDU20030730666 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 665 665 WDU20030730665 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 664 664 WDU20030730664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy uchylony
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 663 663 WDU20030730663 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 662 662 WDU20030730662 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 661 661 WDU20030730661 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 660 660 WDU20030730660 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 659 659 WDU20030730659 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach uchylony
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 658 658 WDU20030720658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 657 657 WDU20030720657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 656 656 WDU20030720656 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 655 655 WDU20030720655 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 654 654 WDU20030720654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku uchylony
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 653 653 WDU20030720653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 652 652 WDU20030720652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 71 poz. 651 651 WDU20030710651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 71 poz. 650 650 WDU20030710650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 649 649 WDU20030700649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 648 648 WDU20030700648 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 647 647 WDU20030700647 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 646 646 WDU20030700646 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 645 645 WDU20030700645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 644 644 WDU20030700644 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 643 643 WDU20030700643 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 642 642 WDU20030700642 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 641 641 WDU20030700641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 640 640 WDU20030700640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 639 639 WDU20030700639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 638 638 WDU20030700638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 637 637 WDU20030700637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 69 poz. 636 636 WDU20030690636 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 68 poz. 635 635 WDU20030680635 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 68 poz. 634 634 WDU20030680634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 633 633 WDU20030670633 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 632 632 WDU20030670632 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 631 631 WDU20030670631 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 630 630 WDU20030670630 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 629 629 WDU20030670629 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 628 628 WDU20030670628 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 627 627 WDU20030670627 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 626 626 WDU20030670626 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 625 625 WDU20030670625 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 624 624 WDU20030670624 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 623 623 WDU20030670623 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat uchylony
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 622 622 WDU20030670622 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621 621 WDU20030670621 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 620 620 WDU20030660620 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 619 619 WDU20030660619 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 618 618 WDU20030660618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 617 617 WDU20030660617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy rozbiorze, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mięsa zwierząt łownych oraz wzorów świadectw zdrowia dla tego mięsa i jego przetworów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 616 616 WDU20030660616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 615 615 WDU20030660615 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach uchylony
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 614 614 WDU20030660614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 613 613 WDU20030660613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej bez statusu
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 612 612 WDU20030650612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 611 611 WDU20030650611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 610 610 WDU20030650610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 609 609 WDU20030650609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 608 608 WDU20030650608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 607 607 WDU20030650607 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 606 606 WDU20030650606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 605 605 WDU20030650605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 604 604 WDU20030650604 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 603 603 WDU20030650603 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 602 602 WDU20030650602 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 601 601 WDU20030650601 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 600 600 WDU20030650600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 599 599 WDU20030650599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 598 598 WDU20030650598 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 597 597 WDU20030650597 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 596 596 WDU20030650596 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 595 WDU20030650595 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki uchylony
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 594 594 WDU20030650594 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 64 poz. 593 593 WDU20030640593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 592 WDU20030640592 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 591 591 WDU20030630591 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 590 590 WDU20030630590 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 589 589 WDU20030630589 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 588 588 WDU20030630588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 587 587 WDU20030630587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 586 586 WDU20030630586 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 585 585 WDU20030630585 Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 584 584 WDU20030630584 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 583 583 WDU20030630583 Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 582 582 WDU20030630582 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 581 581 WDU20030630581 IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 580 580 WDU20030630580 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 579 579 WDU20030630579 Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 578 578 WDU20030630578 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 577 577 WDU20030620577 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 576 576 WDU20030620576 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 46/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 575 575 WDU20030620575 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 574 574 WDU20030620574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 573 573 WDU20030620573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby poza Służbą Więzienną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 572 572 WDU20030620572 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 571 571 WDU20030620571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 570 570 WDU20030620570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 569 569 WDU20030620569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 568 568 WDU20030620568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 567 567 WDU20030620567 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 566 566 WDU20030620566 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 565 565 WDU20030620565 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 564 564 WDU20030620564 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 563 563 WDU20030620563 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 562 562 WDU20030620562 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 561 561 WDU20030620561 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 560 560 WDU20030620560 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 559 559 WDU20030620559 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 558 558 WDU20030620558 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 557 557 WDU20030620557 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 62 poz. 556 556 WDU20030620556 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 555 555 WDU20030610555 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 554 554 WDU20030610554 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P 14/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 553 553 WDU20030610553 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 552 552 WDU20030610552 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 551 551 WDU20030610551 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 550 550 WDU20030610550 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549 549 WDU20030610549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 548 548 WDU20030610548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 547 547 WDU20030610547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 546 546 WDU20030610546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 545 545 WDU20030610545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 544 544 WDU20030610544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 543 543 WDU20030610543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 542 542 WDU20030610542 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 541 541 WDU20030610541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 540 540 WDU20030610540 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 539 539 WDU20030610539 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 538 538 WDU20030610538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni uchylony
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537 537 WDU20030610537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uchylony
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 536 536 WDU20030600536 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 535 WDU20030600535 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 534 534 WDU20030600534 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 533 533 WDU20030600533 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 532 532 WDU20030590532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 531 531 WDU20030590531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 530 530 WDU20030590530 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529 529 WDU20030590529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 528 528 WDU20030590528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 527 527 WDU20030590527 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 526 526 WDU20030590526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 525 525 WDU20030590525 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 524 524 WDU20030590524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 523 523 WDU20030590523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 522 522 WDU20030590522 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 521 521 WDU20030590521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 520 520 WDU20030590520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 519 519 WDU20030590519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 518 518 WDU20030590518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 517 517 WDU20030590517 Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 516 516 WDU20030590516 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 515 515 WDU20030580515 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 514 514 WDU20030580514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu uchylony
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 513 513 WDU20030580513 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 512 512 WDU20030580512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży produktów rybołówstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 511 511 WDU20030580511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 510 510 WDU20030580510 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 509 509 WDU20030580509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 508 508 WDU20030580508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507 507 WDU20030570507 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 506 506 WDU20030560506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 505 505 WDU20030560505 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 504 504 WDU20030560504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 503 503 WDU20030560503 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 502 502 WDU20030560502 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 501 501 WDU20030560501 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 500 500 WDU20030560500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 499 499 WDU20030560499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 498 498 WDU20030560498 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 497 497 WDU20030560497 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 496 496 WDU20030560496 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 495 495 WDU20030560495 Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 494 494 WDU20030550494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 493 493 WDU20030550493 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 492 492 WDU20030550492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 491 491 WDU20030550491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 490 490 WDU20030550490 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 489 489 WDU20030550489 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 488 488 WDU20030550488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 487 487 WDU20030550487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 486 486 WDU20030550486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 485 485 WDU20030550485 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 484 484 WDU20030550484 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 483 483 WDU20030550483 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 482 482 WDU20030550482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 481 481 WDU20030550481 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 480 480 WDU20030550480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 479 479 WDU20030550479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 478 478 WDU20030550478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r.do dnia 30 czerwca 2004 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 477 477 WDU20030550477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 476 476 WDU20030550476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 54 poz. 475 475 WDU20030540475 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 54 poz. 474 474 WDU20030540474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 54 poz. 473 473 WDU20030540473 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 472 472 WDU20030530472 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 471 471 WDU20030530471 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 470 470 WDU20030530470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 469 469 WDU20030530469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 468 468 WDU20030520468 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 467 467 WDU20030520467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 466 466 WDU20030520466 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 465 465 WDU20030520465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 464 464 WDU20030520464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 463 463 WDU20030520463 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 462 462 WDU20030520462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 461 461 WDU20030520461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 460 460 WDU20030520460 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 459 459 WDU20030520459 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat portowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 458 458 WDU20030520458 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 457 457 WDU20030520457 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 456 456 WDU20030520456 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki uchylony
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 455 455 WDU20030520455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 454 454 WDU20030520454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 453 453 WDU20030520453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452 452 WDU20030520452 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 451 451 WDU20030520451 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 450 450 WDU20030520450 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 449 449 WDU20030520449 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 448 448 WDU20030510448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 447 447 WDU20030510447 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 446 446 WDU20030510446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 445 445 WDU20030510445 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 444 444 WDU20030510444 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 443 443 WDU20030510443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 442 442 WDU20030510442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 441 441 WDU20030510441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 440 440 WDU20030510440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 439 439 WDU20030500439 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 438 438 WDU20030500438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 437 437 WDU20030500437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 436 436 WDU20030500436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 435 435 WDU20030500435 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 434 434 WDU20030500434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 433 433 WDU20030500433 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 432 432 WDU20030500432 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 431 431 WDU20030500431 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 430 430 WDU20030500430 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 429 429 WDU20030500429 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 428 428 WDU20030500428 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 427 427 WDU20030500427 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426 426 WDU20030500426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 425 425 WDU20030500425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 424 424 WDU20030500424 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych uchylony
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 423 423 WDU20030500423 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 422 422 WDU20030500422 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 421 421 WDU20030490421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 420 420 WDU20030490420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 419 419 WDU20030490419 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 418 418 WDU20030490418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 417 417 WDU20030490417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 416 416 WDU20030490416 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 415 415 WDU20030490415 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 414 414 WDU20030490414 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 413 413 WDU20030490413 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Rezerw Materiałowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 412 412 WDU20030490412 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 411 411 WDU20030490411 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 410 410 WDU20030490410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 409 409 WDU20030490409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 408 WDU20030490408 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 48 poz. 407 407 WDU20030480407 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 406 406 WDU20030470406 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 405 405 WDU20030470405 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 404 404 WDU20030470404 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 403 403 WDU20030470403 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wzoru formularza zbiorczego rozliczenia dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 402 402 WDU20030470402 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 401 WDU20030470401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 400 400 WDU20030470400 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 399 399 WDU20030470399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 398 398 WDU20030460398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup uchylony
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 397 397 WDU20030460397 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 396 396 WDU20030460396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 395 395 WDU20030460395 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 394 394 WDU20030460394 Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 393 393 WDU20030460393 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 392 392 WDU20030460392 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391 391 WDU20030450391 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 390 390 WDU20030440390 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 389 389 WDU20030440389 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 388 388 WDU20030440388 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 387 387 WDU20030440387 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 386 386 WDU20030440386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 385 385 WDU20030440385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 384 384 WDU20030440384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 383 383 WDU20030440383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 382 382 WDU20030440382 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 381 381 WDU20030440381 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 380 380 WDU20030440380 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 379 379 WDU20030440379 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 378 378 WDU20030440378 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 377 377 WDU20030440377 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 376 376 WDU20030440376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 375 375 WDU20030440375 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 374 374 WDU20030440374 Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 373 373 WDU20030430373 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 372 372 WDU20030430372 Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzona w Seulu dnia 11 października 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 371 371 WDU20030430371 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 370 370 WDU20030430370 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 369 369 WDU20030430369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 368 368 WDU20030430368 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 367 367 WDU20030420367 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 366 366 WDU20030420366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku uchylony
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 365 365 WDU20030420365 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie obowiązującej Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu bez statusu
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 364 364 WDU20030420364 Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 363 363 WDU20030420363 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 362 362 WDU20030410362 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2003 r. sygn. akt SK 9/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 361 361 WDU20030410361 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt K 28/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 360 360 WDU20030410360 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt P 11/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 359 359 WDU20030410359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 358 358 WDU20030410358 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 357 357 WDU20030410357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 356 356 WDU20030410356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 355 355 WDU20030410355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wymogów, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 354 354 WDU20030410354 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 353 353 WDU20030410353 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 352 352 WDU20030410352 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać polarymetry uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 351 351 WDU20030410351 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 350 350 WDU20030410350 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 349 349 WDU20030410349 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 348 348 WDU20030410348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 347 347 WDU20030410347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 346 346 WDU20030410346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 345 345 WDU20030410345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 344 344 WDU20030410344 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 343 343 WDU20030410343 Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 40 poz. 342 342 WDU20030400342 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 341 341 WDU20030390341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 340 340 WDU20030390340 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 339 339 WDU20030390339 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 338 338 WDU20030390338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 337 337 WDU20030390337 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 336 336 WDU20030390336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 335 335 WDU20030390335 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 334 334 WDU20030380334 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. akt K. 24/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 333 333 WDU20030380333 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 332 332 WDU20030380332 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów w sprawach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin uchylony
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 331 331 WDU20030380331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody uchylony
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 330 330 WDU20030380330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przez organy dozoru jądrowego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 329 329 WDU20030380329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 328 328 WDU20030370328 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327 327 WDU20030370327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu uchylony
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 326 326 WDU20030370326 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 325 325 WDU20030370325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 324 324 WDU20030370324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 323 323 WDU20030370323 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje uchylony
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 322 322 WDU20030370322 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania, Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, o współpracy w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 321 321 WDU20030370321 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 3, sporządzonego w Warszawie dnia 21 grudnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 320 320 WDU20030370320 Protokół Dodatkowy Nr 3, sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 319 319 WDU20030370319 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 2, sporządzonego w Warszawie dnia 18 sierpnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 318 318 WDU20030370318 Protokół Dodatkowy Nr 2, sporządzony w Warszawie dnia 18 sierpnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 317 317 WDU20030360317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 316 316 WDU20030360316 Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granicę na własne potrzeby lecznicze uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 315 315 WDU20030360315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności polegającej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badań naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 314 314 WDU20030360314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 313 313 WDU20030360313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 312 312 WDU20030350312 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2003 r. sygn. akt P. 12/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 311 311 WDU20030350311 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 310 310 WDU20030350310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 309 309 WDU20030350309 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 308 308 WDU20030350308 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 307 307 WDU20030350307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i używania urządzeń radiowych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 306 306 WDU20030350306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 305 305 WDU20030350305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 304 304 WDU20030350304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 303 303 WDU20030350303 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 302 302 WDU20030350302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji przejęcia na przechowanie produktów rybołówstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 301 301 WDU20030350301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 300 300 WDU20030350300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 299 299 WDU20030350299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zawartości dodatków paszowych w niektórych mieszankach paszowych uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 298 298 WDU20030350298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 297 297 WDU20030350297 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 296 296 WDU20030350296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 295 295 WDU20030350295 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami morskimi uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 294 294 WDU20030350294 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 293 293 WDU20030350293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 292 292 WDU20030350292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 291 291 WDU20030340291 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 290 290 WDU20030340290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 289 289 WDU20030340289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 288 288 WDU20030340288 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 287 287 WDU20030340287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 286 286 WDU20030340286 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 285 285 WDU20030340285 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalonść zawodową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 284 284 WDU20030340284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 283 283 WDU20030340283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiaty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 282 282 WDU20030340282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 281 281 WDU20030340281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 280 280 WDU20030330280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 279 279 WDU20030330279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 278 278 WDU20030330278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 277 277 WDU20030330277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 276 276 WDU20030330276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności w imieniu tej Inspekcji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 275 275 WDU20030330275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 274 274 WDU20030330274 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 273 273 WDU20030330273 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 272 272 WDU20030330272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 271 271 WDU20030330271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 270 WDU20030330270 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 269 269 WDU20030330269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 268 268 WDU20030330268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 267 267 WDU20030330267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 266 266 WDU20030330266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 265 265 WDU20030330265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 264 264 WDU20030330264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 263 263 WDU20030330263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 262 WDU20030320262 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 32 poz. 261 261 WDU20030320261 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 32 poz. 260 260 WDU20030320260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 259 259 WDU20030310259 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 258 258 WDU20030310258 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 257 257 WDU20030310257 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 256 256 WDU20030310256 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 255 255 WDU20030310255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 254 254 WDU20030310254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 253 253 WDU20030310253 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 252 252 WDU20030300252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 251 251 WDU20030300251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 250 250 WDU20030300250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 249 249 WDU20030300249 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 248 248 WDU20030300248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uchylony
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 247 247 WDU20030300247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 29 poz. 246 246 WDU20030290246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 29 poz. 245 245 WDU20030290245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu produkcji wyrobów winiarskich gronowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 29 poz. 244 244 WDU20030290244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu produkcji fermentowanych napojów winiarskich uchylony
Dz.U. 2003 nr 29 poz. 243 243 WDU20030290243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu produktów, które do dnia 26 października 2003 r. mogą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu bez uprzedniego ich wpisania do odpowiednich rejestrów produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 29 poz. 242 242 WDU20030290242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 241 241 WDU20030280241 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 240 240 WDU20030280240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 239 239 WDU20030280239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 238 238 WDU20030270238 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 237 237 WDU20030270237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 236 236 WDU20030270236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 235 235 WDU20030270235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 234 234 WDU20030270234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 233 233 WDU20030270233 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 232 232 WDU20030270232 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 231 231 WDU20030260231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 230 230 WDU20030260230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 229 229 WDU20030260229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 228 228 WDU20030260228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towarów do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 227 227 WDU20030260227 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226 226 WDU20030260226 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 225 225 WDU20030260225 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 224 224 WDU20030260224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 223 223 WDU20030250223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 222 222 WDU20030250222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów moszczy gronowych i szczegółowych wymagań dla tych moszczy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 221 221 WDU20030250221 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Górniczego "Bytom I" Sp. z o.o. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 220 220 WDU20030250220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przywrócenia stosowania stawek celnych w ramach plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 219 219 WDU20030250219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 218 218 WDU20030250218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów" obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 217 217 WDU20030250217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 216 216 WDU20030250216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 215 215 WDU20030250215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 214 214 WDU20030250214 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 213 213 WDU20030250213 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 212 212 WDU20030250212 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 211 211 WDU20030250211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 210 210 WDU20030250210 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 209 209 WDU20030250209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 208 208 WDU20030250208 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 207 207 WDU20030250207 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 206 206 WDU20030250206 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 205 205 WDU20030250205 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 204 204 WDU20030250204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 203 203 WDU20030250203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granica przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 202 202 WDU20030240202 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. sygn. akt K. 2/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 201 201 WDU20030240201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. sygn. akt SK. 37/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 200 200 WDU20030240200 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2003 r. sygn. akt SK. 27/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 199 199 WDU20030240199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 198 198 WDU20030240198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uchylony
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 197 197 WDU20030240197 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 196 196 WDU20030230196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 195 195 WDU20030230195 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 194 194 WDU20030230194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 193 193 WDU20030230193 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 192 192 WDU20030230192 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 191 191 WDU20030230191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 190 190 WDU20030230190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 189 189 WDU20030230189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 188 188 WDU20030230188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 22 poz. 187 187 WDU20030220187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 186 186 WDU20030210186 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 185 185 WDU20030210185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 184 184 WDU20030210184 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 183 183 WDU20030210183 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie badań klinicznych wyrobów medycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 182 182 WDU20030210182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 181 181 WDU20030210181 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 180 180 WDU20030210180 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 179 179 WDU20030210179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 178 178 WDU20030210178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy uchylony
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 177 177 WDU20030210177 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub życia człowieka uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 176 176 WDU20030200176 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 175 175 WDU20030200175 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 174 174 WDU20030200174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 173 173 WDU20030200173 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 172 172 WDU20030200172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 171 171 WDU20030200171 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 170 170 WDU20030190170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 169 169 WDU20030190169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 168 168 WDU20030190168 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raportów eksperta uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 167 167 WDU20030190167 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 166 166 WDU20030190166 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 165 165 WDU20030190165 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164 164 WDU20030180164 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 163 163 WDU20030180163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt uchylony
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 162 162 WDU20030180162 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 161 161 WDU20030170161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 160 160 WDU20030170160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 159 159 WDU20030170159 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień telekomunikacji, częstotliwości lub kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 158 158 WDU20030170158 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 157 157 WDU20030170157 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 156 156 WDU20030170156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych. uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 155 155 WDU20030170155 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 154 154 WDU20030170154 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 153 153 WDU20030170153 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 152 152 WDU20030170152 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 151 151 WDU20030170151 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego" obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 16 poz. 150 150 WDU20030160150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149 149 WDU20030160149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 148 148 WDU20030150148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 147 147 WDU20030150147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 146 146 WDU20030150146 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 145 145 WDU20030150145 Protokół Dodatkowy Między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzony w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 144 144 WDU20030140144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 143 143 WDU20030140143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 142 142 WDU20030140142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 141 141 WDU20030140141 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 140 140 WDU20030140140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 139 139 WDU20030140139 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 138 138 WDU20030140138 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 137 137 WDU20030140137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 136 136 WDU20030130136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 135 135 WDU20030130135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 134 134 WDU20030130134 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 133 133 WDU20030130133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 132 132 WDU20030130132 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 131 131 WDU20030130131 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 130 130 WDU20030130130 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 129 129 WDU20030130129 Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 128 128 WDU20030130128 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 127 127 WDU20030130127 Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 12 poz. 126 126 WDU20030120126 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2003 nr 12 poz. 125 125 WDU20030120125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 12 poz. 124 124 WDU20030120124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 123 123 WDU20030110123 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 122 122 WDU20030110122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 121 121 WDU20030110121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 120 120 WDU20030110120 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 119 119 WDU20030110119 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 118 118 WDU20030110118 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 117 117 WDU20030110117 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 116 116 WDU20030110116 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 115 115 WDU20030110115 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 114 114 WDU20030110114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach uchylony
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 113 113 WDU20030110113 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania uchylony
Dz.U. 2003 nr 10 poz. 112 112 WDU20030100112 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Dokumentu poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r., sporządzonego w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 10 poz. 111 111 WDU20030100111 Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 10 poz. 110 110 WDU20030100110 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 10 poz. 109 109 WDU20030100109 Protokół dostosowujący aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108 108 WDU20030090108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 9 poz. 107 107 WDU20030090107 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 9 poz. 106 106 WDU20030090106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 105 105 WDU20030080105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 104 104 WDU20030080104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 103 103 WDU20030080103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 102 102 WDU20030080102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 101 101 WDU20030080101 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 100 100 WDU20030080100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 99 99 WDU20030080099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 98 98 WDU20030080098 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych odpadów zwierzęcych uznanych za materiał szczególnego ryzyka uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 97 97 WDU20030080097 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 96 96 WDU20030080096 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 95 95 WDU20030080095 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 94 94 WDU20030080094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 93 93 WDU20030080093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 92 92 WDU20030070092 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 91 91 WDU20030070091 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 90 90 WDU20030070090 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania dotyczącego nowej żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 89 89 WDU20030070089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R o ich przeznaczeniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 88 88 WDU20030070088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji produkcji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R i IIB-R oraz zgłaszania prekursorów grupy IIA-R nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 87 87 WDU20030070087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 86 86 WDU20030070086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie wielkości oraz wymagań weterynaryjnych w zakresie przywozu i przewozu towarów nieprzeznaczonych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 85 85 WDU20030070085 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 84 84 WDU20030070084 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 83 83 WDU20030070083 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 82 82 WDU20030070082 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 81 81 WDU20030070081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 80 80 WDU20030070080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 79 79 WDU20030070079 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 78 WDU20030070078 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 77 77 WDU20030060077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 76 76 WDU20030060076 Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 75 75 WDU20030060075 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 74 74 WDU20030060074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 73 73 WDU20030060073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu i terminów informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczących akcji i udziałów objętych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wysokości prowizji z tytułu zarządzania i zbywania tych akcji i udziałów obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 72 72 WDU20030060072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 71 71 WDU20030060071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 70 70 WDU20030060070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 69 WDU20030060069 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 68 68 WDU20030060068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 67 67 WDU20030060067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 66 66 WDU20030060066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 65 65 WDU20030060065 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 64 64 WDU20030060064 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 63 63 WDU20030060063 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 62 62 WDU20030050062 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 61 61 WDU20030050061 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2003 r. sygn. akt K. 24/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 60 60 WDU20030050060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 59 59 WDU20030050059 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58 58 WDU20030050058 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 57 57 WDU20030050057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 56 56 WDU20030050056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania, znakowania i przechowywania próbek archiwalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 55 55 WDU20030050055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 54 54 WDU20030050054 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 53 53 WDU20030050053 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 52 52 WDU20030050052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 51 51 WDU20030050051 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych" w Stalowej Woli obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 50 50 WDU20030050050 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 49 49 WDU20030050049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 48 48 WDU20030050048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 47 47 WDU20030050047 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 46 46 WDU20030050046 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 45 45 WDU20030040045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44 44 WDU20030040044 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 43 43 WDU20030040043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 42 42 WDU20030040042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 41 41 WDU20030040041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 40 40 WDU20030040040 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 39 39 WDU20030040039 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 38 38 WDU20030040038 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 37 37 WDU20030030037 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 36 36 WDU20030030036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 35 35 WDU20030030035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 34 34 WDU20030030034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 33 33 WDU20030030033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 32 32 WDU20030030032 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 31 31 WDU20030030031 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 30 30 WDU20030030030 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 29 29 WDU20030030029 Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 28 28 WDU20030030028 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 27 27 WDU20030030027 Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 26 26 WDU20030030026 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 25 25 WDU20030030025 Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 3 poz. 24 24 WDU20030030024 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości uchylony
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 23 23 WDU20030020023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 22 22 WDU20030020022 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 21 21 WDU20030020021 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 20 20 WDU20030020020 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 19 19 WDU20030020019 Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 18 18 WDU20030020018 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17 17 WDU20030020017 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 16 16 WDU20030020016 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 15 15 WDU20030010015 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 14 14 WDU20030010014 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 13 13 WDU20030010013 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02 obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 12 12 WDU20030010012 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 11 11 WDU20030010011 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 10 10 WDU20030010010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 9 9 WDU20030010009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin akt jednorazowy
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8 8 WDU20030010008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 7 7 WDU20030010007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 6 6 WDU20030010006 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 5 5 WDU20030010005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 4 4 WDU20030010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 3 3 WDU20030010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2 2 WDU20030010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki uchylony
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 1 1 WDU20030010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej. uchylony