20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
<
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2889 2889 WDU20042862889 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2888 2888 WDU20042862888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2887 2887 WDU20042862887 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2886 2886 WDU20042862886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2885 2885 WDU20042862885 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2004/2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884 2884 WDU20042862884 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2883 2883 WDU20042862883 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2882 2882 WDU20042862882 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2881 2881 WDU20042862881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2880 2880 WDU20042862880 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2879 2879 WDU20042862879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2878 2878 WDU20042862878 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877 2877 WDU20042862877 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2876 2876 WDU20042862876 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda -Huta w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2875 2875 WDU20042862875 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2874 2874 WDU20042862874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2873 2873 WDU20042862873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2872 2872 WDU20042862872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2871 2871 WDU20042862871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2870 2870 WDU20042862870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2869 2869 WDU20042852869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2868 2868 WDU20042852868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2867 2867 WDU20042852867 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2866 2866 WDU20042852866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865 2865 WDU20042852865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2864 2864 WDU20042852864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2863 2863 WDU20042852863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2862 2862 WDU20042852862 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2861 2861 WDU20042852861 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2860 2860 WDU20042852860 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2859 2859 WDU20042852859 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2858 2858 WDU20042852858 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2857 2857 WDU20042852857 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2856 2856 WDU20042852856 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2855 2855 WDU20042852855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2854 2854 WDU20042852854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2853 2853 WDU20042852853 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852 2852 WDU20042852852 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2851 2851 WDU20042852851 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2850 2850 WDU20042852850 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2849 2849 WDU20042852849 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2848 2848 WDU20042852848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2847 2847 WDU20042852847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2846 2846 WDU20042842846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" uchylony
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2845 2845 WDU20042842845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" uchylony
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2844 2844 WDU20042842844 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2843 2843 WDU20042842843 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 2842 WDU20042832842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2841 2841 WDU20042832841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2840 2840 WDU20042832840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2839 2839 WDU20042832839 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2838 2838 WDU20042832838 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2837 2837 WDU20042832837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2836 2836 WDU20042832836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2835 2835 WDU20042832835 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2834 2834 WDU20042832834 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2833 2833 WDU20042832833 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2832 2832 WDU20042832832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2831 2831 WDU20042832831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2830 2830 WDU20042832830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2829 2829 WDU20042832829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2828 2828 WDU20042832828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2827 2827 WDU20042832827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2826 2826 WDU20042832826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2825 2825 WDU20042832825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2824 2824 WDU20042832824 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2823 2823 WDU20042832823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2822 2822 WDU20042832822 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2821 2821 WDU20042832821 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2820 2820 WDU20042832820 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2819 2819 WDU20042832819 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2818 2818 WDU20042832818 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2817 2817 WDU20042832817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2816 2816 WDU20042832816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2815 2815 WDU20042822815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2814 2814 WDU20042822814 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2813 2813 WDU20042822813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2812 2812 WDU20042822812 Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2811 2811 WDU20042822811 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2810 2810 WDU20042822810 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2809 2809 WDU20042822809 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2808 2808 WDU20042822808 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2807 2807 WDU20042822807 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2806 2806 WDU20042822806 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2805 2805 WDU20042822805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2804 2804 WDU20042822804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2803 2803 WDU20042822803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2802 2802 WDU20042822802 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2801 2801 WDU20042812801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2800 2800 WDU20042812800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2799 2799 WDU20042812799 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2798 2798 WDU20042812798 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2797 2797 WDU20042812797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2796 2796 WDU20042812796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2795 2795 WDU20042812795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794 2794 WDU20042812794 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2793 2793 WDU20042812793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2792 2792 WDU20042812792 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2791 2791 WDU20042812791 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2790 2790 WDU20042812790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2789 2789 WDU20042812789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2788 2788 WDU20042812788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2787 2787 WDU20042812787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2786 2786 WDU20042812786 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2785 2785 WDU20042812785 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784 2784 WDU20042812784 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2783 2783 WDU20042812783 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2782 2782 WDU20042812782 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2781 2781 WDU20042812781 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2780 2780 WDU20042812780 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2779 2779 WDU20042812779 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2778 2778 WDU20042812778 Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2777 2777 WDU20042812777 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2776 2776 WDU20042812776 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2775 2775 WDU20042812775 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2774 2774 WDU20042812774 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2773 2773 WDU20042812773 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2772 2772 WDU20042812772 Ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771 2771 WDU20042802771 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2770 2770 WDU20042802770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2769 2769 WDU20042792769 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2768 2768 WDU20042792768 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2767 2767 WDU20042792767 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2766 2766 WDU20042792766 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2765 2765 WDU20042792765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2764 2764 WDU20042792764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763 2763 WDU20042792763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2762 2762 WDU20042792762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2761 2761 WDU20042792761 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2760 2760 WDU20042792760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2759 2759 WDU20042792759 Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2758 2758 WDU20042792758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2757 2757 WDU20042792757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2756 2756 WDU20042792756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 278 poz. 2755 2755 WDU20042782755 Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2754 2754 WDU20042772754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2753 2753 WDU20042772753 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2752 2752 WDU20042772752 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2751 2751 WDU20042772751 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku Białej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2750 2750 WDU20042772750 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2749 2749 WDU20042772749 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2748 2748 WDU20042772748 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2747 2747 WDU20042772747 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2746 2746 WDU20042772746 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2745 2745 WDU20042772745 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2744 2744 WDU20042772744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2743 2743 WDU20042772743 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2742 2742 WDU20042772742 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2741 2741 WDU20042762741 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740 2740 WDU20042762740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2739 2739 WDU20042762739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738 2738 WDU20042762738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2737 2737 WDU20042762737 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2736 2736 WDU20042762736 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2735 2735 WDU20042762735 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2734 2734 WDU20042752734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2733 2733 WDU20042752733 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732 2732 WDU20042752732 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2731 2731 WDU20042752731 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2730 2730 WDU20042752730 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2729 2729 WDU20042742729 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2728 2728 WDU20042742728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2727 2727 WDU20042742727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2726 2726 WDU20042742726 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2725 2725 WDU20042742725 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2724 2724 WDU20042742724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2723 2723 WDU20042742723 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2722 2722 WDU20042732722 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2721 2721 WDU20042732721 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2720 2720 WDU20042732720 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2719 2719 WDU20042732719 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2718 2718 WDU20042732718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2717 2717 WDU20042732717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2716 2716 WDU20042732716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2715 2715 WDU20042732715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2714 2714 WDU20042732714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2713 2713 WDU20042732713 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2712 2712 WDU20042732712 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2711 2711 WDU20042732711 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2710 2710 WDU20042732710 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2709 2709 WDU20042732709 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2708 2708 WDU20042732708 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2707 2707 WDU20042732707 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2706 2706 WDU20042732706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2705 2705 WDU20042732705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2704 2704 WDU20042732704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 2703 WDU20042732703 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702 2702 WDU20042732702 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2701 2701 WDU20042732701 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji uchylony
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2700 2700 WDU20042732700 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2699 2699 WDU20042732699 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2698 2698 WDU20042732698 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2697 2697 WDU20042722697 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2696 2696 WDU20042722696 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2695 2695 WDU20042722695 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2694 2694 WDU20042722694 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2693 2693 WDU20042722693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2692 2692 WDU20042722692 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2691 2691 WDU20042722691 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2690 2690 WDU20042722690 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2689 2689 WDU20042712689 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2688 2688 WDU20042712688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2687 2687 WDU20042712687 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju uchylony
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2686 2686 WDU20042712686 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2685 2685 WDU20042702685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+" uchylony
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2684 2684 WDU20042702684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" uchylony
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2683 2683 WDU20042702683 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2682 2682 WDU20042702682 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2681 2681 WDU20042692681 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2680 2680 WDU20042692680 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2679 2679 WDU20042692679 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2678 2678 WDU20042692678 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2677 2677 WDU20042692677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2676 2676 WDU20042692676 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2675 2675 WDU20042692675 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2674 2674 WDU20042692674 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2673 2673 WDU20042692673 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672 2672 WDU20042692672 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2671 2671 WDU20042692671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2670 2670 WDU20042692670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2669 2669 WDU20042692669 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2668 2668 WDU20042692668 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Teresin w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2667 2667 WDU20042692667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2666 2666 WDU20042692666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665 2665 WDU20042682665 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2664 2664 WDU20042682664 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663 2663 WDU20042682663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2662 2662 WDU20042682662 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2661 2661 WDU20042672661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2660 2660 WDU20042672660 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2659 2659 WDU20042672659 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2658 2658 WDU20042672658 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2657 2657 WDU20042672657 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2656 2656 WDU20042672656 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uchylony
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2655 2655 WDU20042672655 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2654 2654 WDU20042672654 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2653 2653 WDU20042672653 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2652 2652 WDU20042672652 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2651 2651 WDU20042672651 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2650 2650 WDU20042672650 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2649 2649 WDU20042672649 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2648 2648 WDU20042672648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2647 2647 WDU20042672647 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 266 poz. 2646 2646 WDU20042662646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 266 poz. 2645 2645 WDU20042662645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644 2644 WDU20042652644 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania uchylony
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2643 2643 WDU20042652643 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2642 2642 WDU20042652642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2641 2641 WDU20042642641 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2640 2640 WDU20042642640 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2639 2639 WDU20042642639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadających zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2638 2638 WDU20042642638 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2637 2637 WDU20042642637 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2636 2636 WDU20042642636 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2635 2635 WDU20042642635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2634 2634 WDU20042642634 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2633 2633 WDU20042642633 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2632 2632 WDU20042642632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2631 2631 WDU20042642631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2630 2630 WDU20042642630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2629 2629 WDU20042642629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2628 2628 WDU20042642628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2627 2627 WDU20042642627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2626 2626 WDU20042632626 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2004 r. o sprostowaniu błędu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625 2625 WDU20042632625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2624 2624 WDU20042632624 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2623 2623 WDU20042632623 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 1 września 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2622 2622 WDU20042632622 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2621 2621 WDU20042632621 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2620 2620 WDU20042632620 Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2619 2619 WDU20042632619 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2618 2618 WDU20042622618 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2617 2617 WDU20042622617 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2616 2616 WDU20042622616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2615 2615 WDU20042622615 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2614 2614 WDU20042622614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez organizacje producentów lub wstępnie uznane grupy producentów należności uzyskanych z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2613 2613 WDU20042622613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2612 2612 WDU20042622612 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2611 2611 WDU20042622611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2610 2610 WDU20042622610 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którymi powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2609 2609 WDU20042622609 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2608 2608 WDU20042622608 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2607 2607 WDU20042622607 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2606 2606 WDU20042622606 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząsteczek stałych przez te silniki uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2605 2605 WDU20042622605 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2604 2604 WDU20042622604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603 2603 WDU20042612603 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 2602 WDU20042612602 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2601 2601 WDU20042612601 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2600 2600 WDU20042612600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2599 2599 WDU20042612599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2598 2598 WDU20042612598 Ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2597 2597 WDU20042602597 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt SK 31/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2596 2596 WDU20042602596 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2004 r. sygn. akt K 7/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2595 2595 WDU20042602595 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2594 2594 WDU20042602594 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593 2593 WDU20042602593 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2592 2592 WDU20042602592 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2591 2591 WDU20042602591 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2590 2590 WDU20042602590 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2589 2589 WDU20042602589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) uchylony
Dz.U. 2004 nr 259 poz. 2588 2588 WDU20042592588 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 259 poz. 2587 2587 WDU20042592587 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2586 2586 WDU20042582586 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2585 2585 WDU20042582585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584 2584 WDU20042582584 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2583 2583 WDU20042582583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2582 2582 WDU20042582582 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2581 2581 WDU20042582581 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2580 2580 WDU20042582580 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2579 2579 WDU20042572579 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2578 2578 WDU20042572578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577 2577 WDU20042572577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2576 2576 WDU20042572576 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2575 2575 WDU20042572575 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2574 2574 WDU20042572574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 2573 WDU20042572573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 2572 WDU20042562572 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571 2571 WDU20042562571 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2570 2570 WDU20042562570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2569 2569 WDU20042562569 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2568 2568 WDU20042552568 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt SK 64/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2567 2567 WDU20042552567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2566 2566 WDU20042552566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2565 2565 WDU20042552565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2564 2564 WDU20042552564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2563 2563 WDU20042552563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2562 2562 WDU20042552562 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2561 2561 WDU20042552561 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2560 2560 WDU20042552560 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559 2559 WDU20042552559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2558 2558 WDU20042552558 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2557 2557 WDU20042552557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2556 2556 WDU20042552556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2555 2555 WDU20042542555 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2554 2554 WDU20042542554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2553 2553 WDU20042542553 Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2552 2552 WDU20042542552 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2551 2551 WDU20042542551 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko=Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2550 2550 WDU20042542550 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2549 2549 WDU20042542549 Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2548 2548 WDU20042542548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2547 2547 WDU20042542547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2546 2546 WDU20042542546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2545 2545 WDU20042542545 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2544 2544 WDU20042542544 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2543 2543 WDU20042542543 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2542 2542 WDU20042542542 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2541 2541 WDU20042542541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2540 2540 WDU20042542540 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2539 2539 WDU20042542539 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2538 2538 WDU20042542538 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2537 2537 WDU20042542537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2536 2536 WDU20042542536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2535 2535 WDU20042542535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2534 2534 WDU20042542534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2533 2533 WDU20042542533 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532 2532 WDU20042532532 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 2531 WDU20042532531 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2530 2530 WDU20042532530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2529 2529 WDU20042532529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2528 2528 WDU20042532528 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2527 2527 WDU20042522527 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2526 2526 WDU20042522526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2525 2525 WDU20042522525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2524 2524 WDU20042522524 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2523 2523 WDU20042522523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2522 2522 WDU20042522522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2521 2521 WDU20042522521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2520 2520 WDU20042522520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2519 2519 WDU20042522519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2518 2518 WDU20042512518 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2517 2517 WDU20042512517 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2516 2516 WDU20042512516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2515 2515 WDU20042512515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2514 2514 WDU20042512514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2513 2513 WDU20042512513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2512 2512 WDU20042512512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2511 2511 WDU20042512511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2510 2510 WDU20042512510 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Jeziora Wielkie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2509 2509 WDU20042512509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2508 2508 WDU20042512508 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2507 2507 WDU20042512507 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2506 2506 WDU20042502506 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2505 2505 WDU20042502505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2504 2504 WDU20042492504 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. akt P 19/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2503 2503 WDU20042492503 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2502 2502 WDU20042492502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2501 2501 WDU20042492501 Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2500 2500 WDU20042492500 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2499 2499 WDU20042492499 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498 2498 WDU20042492498 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2497 WDU20042492497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2496 2496 WDU20042492496 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń uchylony
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2495 2495 WDU20042492495 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2494 2494 WDU20042482494 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2493 2493 WDU20042482493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2492 2492 WDU20042482492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2491 2491 WDU20042482491 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 16 marca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2490 2490 WDU20042482490 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2489 2489 WDU20042482489 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2488 2488 WDU20042482488 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2487 2487 WDU20042482487 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2486 2486 WDU20042482486 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisana we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r. uchylony
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2485 2485 WDU20042482485 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych bez statusu
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2484 2484 WDU20042482484 Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2483 2483 WDU20042472483 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2482 2482 WDU20042472482 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2481 2481 WDU20042472481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2480 2480 WDU20042472480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich uchylony
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2479 2479 WDU20042472479 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot" w Radomiu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2478 2478 WDU20042472478 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2477 2477 WDU20042472477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2476 2476 WDU20042472476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2475 2475 WDU20042472475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2474 2474 WDU20042472474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2473 2473 WDU20042472473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2472 2472 WDU20042462472 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. akt K 38/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2471 2471 WDU20042462471 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2470 2470 WDU20042462470 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom wczynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2469 2469 WDU20042462469 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 2468 WDU20042462468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2467 2467 WDU20042462467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2466 2466 WDU20042462466 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2465 2465 WDU20042452465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2464 2464 WDU20042452464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2463 2463 WDU20042452463 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2462 2462 WDU20042452462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2461 2461 WDU20042452461 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2460 2460 WDU20042452460 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2459 2459 WDU20042452459 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2458 2458 WDU20042452458 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2457 2457 WDU20042452457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2456 2456 WDU20042452456 Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2455 2455 WDU20042452455 Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2454 2454 WDU20042442454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2453 2453 WDU20042442453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2452 2452 WDU20042442452 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2451 2451 WDU20042442451 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2450 2450 WDU20042442450 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2449 2449 WDU20042442449 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 2448 WDU20042442448 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 2447 WDU20042442447 Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2446 2446 WDU20042442446 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2445 2445 WDU20042442445 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2444 2444 WDU20042442444 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2443 2443 WDU20042442443 Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2442 2442 WDU20042432442 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. sygn. akt K 18/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441 2441 WDU20042432441 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2440 2440 WDU20042432440 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439 2439 WDU20042432439 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2438 2438 WDU20042432438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2437 2437 WDU20042432437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2436 2436 WDU20042432436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2435 2435 WDU20042432435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" uchylony
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2434 2434 WDU20042432434 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433 2433 WDU20042432433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2432 2432 WDU20042432432 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2431 2431 WDU20042432431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2430 2430 WDU20042432430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2429 2429 WDU20042432429 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2428 2428 WDU20042432428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2427 2427 WDU20042432427 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426 2426 WDU20042432426 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2425 2425 WDU20042422425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2424 2424 WDU20042422424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania "Złomowanie statków rybackich" z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2423 2423 WDU20042422423 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2422 2422 WDU20042422422 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2421 2421 WDU20042422421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2420 2420 WDU20042422420 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2419 2419 WDU20042422419 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2418 2418 WDU20042422418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielania działalności maklerskiej banku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2417 2417 WDU20042422417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2416 2416 WDU20042412416 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2415 2415 WDU20042412415 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2414 2414 WDU20042412414 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2413 2413 WDU20042402413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412 2412 WDU20042402412 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2411 2411 WDU20042402411 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2410 2410 WDU20042402410 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2409 2409 WDU20042402409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2408 2408 WDU20042402408 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407 2407 WDU20042402407 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406 2406 WDU20042402406 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2405 2405 WDU20042402405 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 239 poz. 2404 2404 WDU20042392404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 239 poz. 2403 2403 WDU20042392403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2402 2402 WDU20042382402 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2004 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2401 2401 WDU20042382401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2400 2400 WDU20042382400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2399 2399 WDU20042382399 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2398 2398 WDU20042382398 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2397 2397 WDU20042382397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2396 2396 WDU20042382396 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2395 2395 WDU20042382395 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2394 2394 WDU20042382394 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2393 2393 WDU20042382393 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2392 2392 WDU20042382392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2391 2391 WDU20042382391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 2390 WDU20042382390 Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2389 2389 WDU20042382389 Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2388 2388 WDU20042382388 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2387 2387 WDU20042382387 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2386 2386 WDU20042382386 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2385 2385 WDU20042382385 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2384 2384 WDU20042372384 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2004 r. sygn. akt SK 1/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2383 2383 WDU20042372383 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2004 r. sygn. akt SK 7/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2382 2382 WDU20042372382 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2004 r. sygn. akt SK 33/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2381 2381 WDU20042372381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380 2380 WDU20042372380 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2379 2379 WDU20042372379 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2378 2378 WDU20042372378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2377 2377 WDU20042372377 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2376 2376 WDU20042372376 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375 2375 WDU20042372375 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2374 2374 WDU20042372374 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2373 2373 WDU20042372373 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2372 2372 WDU20042372372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2371 2371 WDU20042362371 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2370 2370 WDU20042362370 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2369 2369 WDU20042362369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2368 2368 WDU20042362368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2367 2367 WDU20042362367 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2366 2366 WDU20042362366 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365 2365 WDU20042362365 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2364 2364 WDU20042362364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2363 2363 WDU20042362363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2362 2362 WDU20042362362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2361 2361 WDU20042362361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2360 2360 WDU20042362360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2359 2359 WDU20042362359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2358 2358 WDU20042362358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2357 2357 WDU20042362357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu uchylony
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2356 2356 WDU20042362356 Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2355 2355 WDU20042362355 Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2354 2354 WDU20042362354 Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2353 2353 WDU20042362353 Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2352 2352 WDU20042362352 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2351 2351 WDU20042362351 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 235 poz. 2350 2350 WDU20042352350 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2349 2349 WDU20042342349 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2348 2348 WDU20042342348 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2347 2347 WDU20042342347 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2346 2346 WDU20042342346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2345 2345 WDU20042342345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2344 2344 WDU20042332344 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2343 2343 WDU20042332343 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2342 2342 WDU20042332342 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2341 2341 WDU20042332341 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2340 2340 WDU20042332340 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2339 2339 WDU20042332339 Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2338 2338 WDU20042322338 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2004 r. sygn. akt P 8/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2337 2337 WDU20042322337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2336 2336 WDU20042322336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2335 2335 WDU20042322335 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2334 2334 WDU20042322334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2333 2333 WDU20042322333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 2332 WDU20042322332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2331 2331 WDU20042322331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2330 2330 WDU20042322330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2329 2329 WDU20042312329 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt P 22/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2328 2328 WDU20042312328 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt K 31/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2327 2327 WDU20042312327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2326 2326 WDU20042312326 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2325 2325 WDU20042312325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2324 2324 WDU20042312324 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2323 2323 WDU20042312323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2322 2322 WDU20042312322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2321 2321 WDU20042312321 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2320 2320 WDU20042312320 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2319 2319 WDU20042312319 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2318 2318 WDU20042312318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2317 2317 WDU20042312317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 230 poz. 2316 2316 WDU20042302316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2315 2315 WDU20042292315 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2314 2314 WDU20042292314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313 2313 WDU20042292313 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2312 2312 WDU20042292312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2311 2311 WDU20042292311 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2310 2310 WDU20042292310 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko uchylony
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2309 2309 WDU20042292309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy uchylony
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2308 2308 WDU20042292308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2307 2307 WDU20042292307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306 2306 WDU20042282306 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2305 2305 WDU20042282305 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2304 2304 WDU20042282304 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2303 2303 WDU20042282303 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2302 2302 WDU20042282302 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2301 2301 WDU20042282301 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2300 2300 WDU20042282300 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2299 2299 WDU20042272299 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2298 2298 WDU20042272298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297 2297 WDU20042272297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2296 2296 WDU20042262296 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r. sygn. akt SK 23/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2295 2295 WDU20042262295 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2294 2294 WDU20042262294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2293 2293 WDU20042262293 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2292 2292 WDU20042262292 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2291 2291 WDU20042262291 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2290 2290 WDU20042262290 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2289 2289 WDU20042262289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2288 2288 WDU20042262288 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Chmielnik w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2287 2287 WDU20042262287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Buska- Zdroju w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2286 2286 WDU20042262286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 225 poz. 2285 2285 WDU20042252285 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2284 2284 WDU20042242284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2283 2283 WDU20042242283 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2282 2282 WDU20042242282 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2281 2281 WDU20042242281 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2280 2280 WDU20042242280 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2279 2279 WDU20042242279 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upadłości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2278 2278 WDU20042242278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2277 2277 WDU20042242277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2276 2276 WDU20042242276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2275 2275 WDU20042242275 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2274 2274 WDU20042242274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2273 2273 WDU20042242273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2272 2272 WDU20042242272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2271 2271 WDU20042242271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2270 2270 WDU20042242270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2269 2269 WDU20042232269 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt U 2/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268 2268 WDU20042232268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2267 2267 WDU20042232267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2266 2266 WDU20042232266 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2265 2265 WDU20042232265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2264 2264 WDU20042232264 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2263 2263 WDU20042232263 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług Pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2262 2262 WDU20042232262 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261 2261 WDU20042232261 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2260 2260 WDU20042232260 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2259 2259 WDU20042232259 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2258 2258 WDU20042222258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2257 2257 WDU20042222257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256 2256 WDU20042222256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2255 2255 WDU20042222255 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2254 2254 WDU20042222254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2253 2253 WDU20042222253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2252 2252 WDU20042222252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2251 2251 WDU20042222251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2250 2250 WDU20042222250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2249 2249 WDU20042222249 Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2248 2248 WDU20042212248 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2247 2247 WDU20042212247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2246 2246 WDU20042212246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2245 2245 WDU20042212245 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2244 2244 WDU20042212244 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2243 2243 WDU20042212243 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2242 2242 WDU20042212242 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2241 2241 WDU20042212241 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2240 2240 WDU20042212240 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2239 2239 WDU20042212239 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2238 2238 WDU20042212238 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisania w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237 2237 WDU20042202237 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną uchylony
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2236 2236 WDU20042202236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2235 2235 WDU20042202235 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2234 2234 WDU20042202234 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2233 2233 WDU20042202233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2232 2232 WDU20042202232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2231 2231 WDU20042192231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2230 2230 WDU20042192230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2229 2229 WDU20042192229 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2228 2228 WDU20042192228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2227 2227 WDU20042192227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2226 2226 WDU20042192226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2225 2225 WDU20042192225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2224 2224 WDU20042192224 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2223 2223 WDU20042192223 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2222 2222 WDU20042192222 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2221 2221 WDU20042192221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2220 2220 WDU20042192220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2219 2219 WDU20042192219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2218 2218 WDU20042192218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2217 2217 WDU20042192217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2216 2216 WDU20042182216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2215 2215 WDU20042182215 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2214 2214 WDU20042182214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2213 2213 WDU20042182213 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2212 2212 WDU20042182212 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednia związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2211 2211 WDU20042182211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2210 2210 WDU20042182210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2209 2209 WDU20042182209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 217 poz. 2208 2208 WDU20042172208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2207 2207 WDU20042162207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2206 2206 WDU20042162206 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2205 2205 WDU20042162205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2204 2204 WDU20042162204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad uchylony
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2203 2203 WDU20042162203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty uchylony
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2202 2202 WDU20042162202 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonego w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2201 2201 WDU20042162201 Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2200 2200 WDU20042162200 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej, podpisanego w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2199 2199 WDU20042162199 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej, podpisane w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2198 2198 WDU20042162198 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2197 2197 WDU20042162197 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisana w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2196 2196 WDU20042162196 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2195 2195 WDU20042162195 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2194 2194 WDU20042162194 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2193 2193 WDU20042162193 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2192 2192 WDU20042162192 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawach zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2191 2191 WDU20042162191 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2190 2190 WDU20042152190 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami oraz sposobu jego udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2189 2189 WDU20042152189 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2188 2188 WDU20042152188 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2187 2187 WDU20042152187 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2186 2186 WDU20042152186 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2185 2185 WDU20042152185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2184 2184 WDU20042152184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2183 2183 WDU20042152183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2182 2182 WDU20042142182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2181 2181 WDU20042142181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2180 2180 WDU20042142180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2179 2179 WDU20042142179 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2178 2178 WDU20042142178 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2177 2177 WDU20042142177 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2176 2176 WDU20042142176 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2175 2175 WDU20042142175 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2174 2174 WDU20042142174 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2173 2173 WDU20042142173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2172 2172 WDU20042142172 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2171 2171 WDU20042142171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2170 2170 WDU20042142170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sposobu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2169 2169 WDU20042142169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2168 2168 WDU20042142168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2167 2167 WDU20042132167 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2166 2166 WDU20042132166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2165 2165 WDU20042132165 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2164 2164 WDU20042132164 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2163 2163 WDU20042132163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2162 2162 WDU20042132162 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2161 2161 WDU20042132161 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2160 2160 WDU20042132160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2159 2159 WDU20042132159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2158 2158 WDU20042132158 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o kosmetykach uchylony
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157 2157 WDU20042132157 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2156 2156 WDU20042132156 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2155 2155 WDU20042132155 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2154 2154 WDU20042122154 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2153 2153 WDU20042122153 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2152 2152 WDU20042122152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2151 2151 WDU20042112151 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2004 r. sygn. akt K 34/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2150 2150 WDU20042112150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy technicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2149 2149 WDU20042112149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2148 2148 WDU20042112148 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2147 2147 WDU20042112147 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2146 2146 WDU20042112146 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw uchylony
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2145 2145 WDU20042112145 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2144 2144 WDU20042112144 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2143 2143 WDU20042112143 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2142 2142 WDU20042112142 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2141 2141 WDU20042112141 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2140 2140 WDU20042112140 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2139 2139 WDU20042112139 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2138 2138 WDU20042102138 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2137 2137 WDU20042102137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136 2136 WDU20042102136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 2135 WDU20042102135 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2134 2134 WDU20042092134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Telekomunikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2133 2133 WDU20042092133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2132 2132 WDU20042092132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2131 2131 WDU20042092131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2130 2130 WDU20042092130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2129 2129 WDU20042092129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2128 2128 WDU20042082128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2127 2127 WDU20042082127 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach oraz multipleksowania sygnałów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2126 2126 WDU20042082126 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2125 2125 WDU20042082125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2124 2124 WDU20042082124 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2123 2123 WDU20042082123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2122 2122 WDU20042082122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2121 2121 WDU20042082121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2120 2120 WDU20042082120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2119 2119 WDU20042082119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2118 2118 WDU20042072118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2117 2117 WDU20042072117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2116 2116 WDU20042072116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2115 2115 WDU20042072115 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2114 2114 WDU20042072114 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2113 2113 WDU20042072113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2112 2112 WDU20042072112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2111 2111 WDU20042072111 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2110 2110 WDU20042072110 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 2109 WDU20042072109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108 2108 WDU20042072108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2107 2107 WDU20042072107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 206 poz. 2106 2106 WDU20042062106 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2105 2105 WDU20042052105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2104 2104 WDU20042052104 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2103 2103 WDU20042052103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów jajecznych umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102 2102 WDU20042052102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2101 2101 WDU20042052101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2100 2100 WDU20042052100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2099 2099 WDU20042052099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2098 2098 WDU20042052098 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2097 2097 WDU20042052097 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2096 2096 WDU20042052096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2095 2095 WDU20042052095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu uchylony
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2094 2094 WDU20042052094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2093 2093 WDU20042052093 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2092 2092 WDU20042042092 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2091 2091 WDU20042042091 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt P 4/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2090 2090 WDU20042042090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt SK 30/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2089 2089 WDU20042042089 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2088 2088 WDU20042042088 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 2087 WDU20042042087 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086 2086 WDU20042042086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2085 2085 WDU20042042085 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2084 2084 WDU20042042084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2083 2083 WDU20042032083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła uchylony
Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2082 2082 WDU20042032082 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2081 2081 WDU20042032081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2080 2080 WDU20042022080 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2004 r. sygn. akt SK 10/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2079 2079 WDU20042022079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2078 2078 WDU20042022078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2077 2077 WDU20042022077 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2076 2076 WDU20042022076 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2075 2075 WDU20042022075 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2074 2074 WDU20042022074 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073 2073 WDU20042022073 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 2072 WDU20042022072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2071 2071 WDU20042022071 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2070 2070 WDU20042022070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2069 2069 WDU20042022069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2068 2068 WDU20042022068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2067 2067 WDU20042022067 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2066 2066 WDU20042022066 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2065 2065 WDU20042022065 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 201 poz. 2064 2064 WDU20042012064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochłonnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 201 poz. 2063 2063 WDU20042012063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 201 poz. 2062 2062 WDU20042012062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2061 2061 WDU20042002061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2060 2060 WDU20042002060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2059 2059 WDU20042002059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2058 2058 WDU20042002058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2057 2057 WDU20042002057 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2056 2056 WDU20042002056 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2055 2055 WDU20042002055 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2054 2054 WDU20042002054 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2053 2053 WDU20042002053 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2052 2052 WDU20042002052 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2051 2051 WDU20042002051 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2050 2050 WDU20042002050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2049 2049 WDU20042002049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2048 2048 WDU20042002048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 2047 WDU20042002047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 199 poz. 2046 2046 WDU20041992046 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 199 poz. 2045 2045 WDU20041992045 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2044 2044 WDU20041982044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 2043 WDU20041982043 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 2042 WDU20041982042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2041 WDU20041982041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2040 2040 WDU20041982040 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2039 2039 WDU20041982039 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Powidz w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2038 2038 WDU20041982038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2037 2037 WDU20041982037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami uchylony
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2036 2036 WDU20041982036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2035 2035 WDU20041972035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2034 2034 WDU20041972034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2033 2033 WDU20041972033 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2032 2032 WDU20041972032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2031 2031 WDU20041972031 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2030 2030 WDU20041972030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2029 2029 WDU20041972029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia oraz warunków dla jednostek organizacyjnych przeprowadzających kontrole nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2028 2028 WDU20041972028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2027 2027 WDU20041972027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2026 2026 WDU20041972026 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2025 2025 WDU20041972025 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2024 2024 WDU20041972024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2023 2023 WDU20041972023 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2022 2022 WDU20041972022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2021 2021 WDU20041972021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2020 2020 WDU20041962020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2019 2019 WDU20041962019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2018 2018 WDU20041962018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2017 2017 WDU20041962017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2016 2016 WDU20041962016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2015 2015 WDU20041962015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2014 2014 WDU20041962014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2013 2013 WDU20041952013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2012 2012 WDU20041952012 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2011 WDU20041952011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2010 2010 WDU20041952010 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2009 2009 WDU20041952009 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2008 2008 WDU20041952008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2007 2007 WDU20041952007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2006 2006 WDU20041952006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2005 2005 WDU20041952005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2004 2004 WDU20041952004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2003 2003 WDU20041942003 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2002 2002 WDU20041942002 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2001 2001 WDU20041942001 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2000 2000 WDU20041942000 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1999 1999 WDU20041941999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1998 1998 WDU20041941998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1997 1997 WDU20041941997 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1996 1996 WDU20041941996 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1995 1995 WDU20041941995 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1994 1994 WDU20041941994 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1993 1993 WDU20041941993 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1992 1992 WDU20041941992 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1991 1991 WDU20041941991 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1990 1990 WDU20041941990 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1989 1989 WDU20041941989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1988 1988 WDU20041941988 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1987 1987 WDU20041941987 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1986 1986 WDU20041941986 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1985 1985 WDU20041941985 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1984 1984 WDU20041941984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1983 1983 WDU20041941983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1982 1982 WDU20041941982 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1981 1981 WDU20041941981 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1980 1980 WDU20041941980 Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1979 1979 WDU20041931979 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1978 1978 WDU20041931978 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1977 1977 WDU20041931977 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1976 1976 WDU20041931976 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1975 1975 WDU20041931975 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 września 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1974 1974 WDU20041931974 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2001 r. uchylony
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1973 1973 WDU20041931973 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1972 1972 WDU20041931972 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1971 1971 WDU20041921971 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1970 1970 WDU20041921970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1969 1969 WDU20041921969 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968 1968 WDU20041921968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1967 1967 WDU20041921967 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dobryszyce w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1966 1966 WDU20041921966 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1965 1965 WDU20041921965 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1964 1964 WDU20041921964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1963 1963 WDU20041921963 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1962 1962 WDU20041921962 Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1961 1961 WDU20041911961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1960 1960 WDU20041911960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1959 1959 WDU20041911959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1958 1958 WDU20041911958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1957 1957 WDU20041911957 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1956 1956 WDU20041911956 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami uchylony
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1955 1955 WDU20041911955 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1954 1954 WDU20041911954 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1953 1953 WDU20041901953 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1952 1952 WDU20041901952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli uchylony
Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1951 1951 WDU20041901951 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uchylony
Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1950 1950 WDU20041901950 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1949 1949 WDU20041901949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 189 poz. 1948 1948 WDU20041891948 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1947 1947 WDU20041881947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1946 1946 WDU20041881946 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945 1945 WDU20041881945 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1944 1944 WDU20041881944 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1943 1943 WDU20041871943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1942 1942 WDU20041871942 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1941 1941 WDU20041871941 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1940 1940 WDU20041871940 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1939 1939 WDU20041871939 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1938 1938 WDU20041871938 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1937 1937 WDU20041871937 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1936 1936 WDU20041871936 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1935 1935 WDU20041871935 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1934 1934 WDU20041871934 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1933 1933 WDU20041871933 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1932 1932 WDU20041871932 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1931 1931 WDU20041871931 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1930 1930 WDU20041871930 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1929 1929 WDU20041871929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1928 1928 WDU20041871928 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1927 1927 WDU20041871927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1926 1926 WDU20041871926 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1925 1925 WDU20041871925 Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1924 1924 WDU20041871924 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1923 1923 WDU20041871923 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1922 1922 WDU20041871922 Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 186 poz. 1921 1921 WDU20041861921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920 1920 WDU20041851920 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1919 1919 WDU20041851919 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1918 1918 WDU20041851918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1917 1917 WDU20041851917 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1916 1916 WDU20041851916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1915 1915 WDU20041851915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1914 1914 WDU20041851914 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1913 1913 WDU20041851913 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1912 1912 WDU20041851912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1911 1911 WDU20041851911 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1910 1910 WDU20041851910 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1909 1909 WDU20041851909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1908 1908 WDU20041851908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1907 1907 WDU20041851907 Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1906 1906 WDU20041841906 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1905 1905 WDU20041841905 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1904 1904 WDU20041841904 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1903 1903 WDU20041841903 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1902 1902 WDU20041841902 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1901 1901 WDU20041841901 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1900 1900 WDU20041841900 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1899 1899 WDU20041841899 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za produkty rolne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1898 1898 WDU20041841898 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1897 1897 WDU20041841897 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1896 1896 WDU20041831896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1895 1895 WDU20041831895 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1894 1894 WDU20041831894 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1893 1893 WDU20041831893 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1892 1892 WDU20041831892 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzenie kontroli obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1891 1891 WDU20041831891 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1890 1890 WDU20041831890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1889 1889 WDU20041831889 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1888 1888 WDU20041831888 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1887 1887 WDU20041831887 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1886 1886 WDU20041831886 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1885 1885 WDU20041821885 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1884 1884 WDU20041821884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1883 1883 WDU20041821883 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1882 1882 WDU20041821882 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1881 1881 WDU20041821881 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie uchylony
Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1880 1880 WDU20041821880 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów uchylony
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1879 1879 WDU20041811879 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1878 1878 WDU20041811878 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1877 1877 WDU20041811877 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uchylony
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1876 1876 WDU20041811876 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1875 1875 WDU20041811875 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1874 1874 WDU20041811874 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1873 1873 WDU20041811873 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1872 1872 WDU20041811872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1871 1871 WDU20041801871 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1870 1870 WDU20041801870 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1869 1869 WDU20041801869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1868 1868 WDU20041801868 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1867 1867 WDU20041801867 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1866 1866 WDU20041801866 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1865 1865 WDU20041801865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1864 1864 WDU20041801864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1863 1863 WDU20041801863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1862 1862 WDU20041801862 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1861 1861 WDU20041801861 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 1860 WDU20041801860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1859 1859 WDU20041801859 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1858 1858 WDU20041801858 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1857 1857 WDU20041801857 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1856 1856 WDU20041801856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1855 1855 WDU20041801855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1854 1854 WDU20041791854 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1853 1853 WDU20041791853 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1852 1852 WDU20041791852 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1851 1851 WDU20041791851 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850 1850 WDU20041791850 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1849 1849 WDU20041791849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1848 1848 WDU20041791848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1847 1847 WDU20041791847 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1846 1846 WDU20041791846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko uchylony
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1845 1845 WDU20041791845 Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1844 1844 WDU20041791844 Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1843 1843 WDU20041791843 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1842 1842 WDU20041791842 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841 1841 WDU20041781841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku uchylony
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1840 1840 WDU20041781840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1839 1839 WDU20041781839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1838 1838 WDU20041781838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1837 1837 WDU20041781837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1836 1836 WDU20041781836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1835 1835 WDU20041781835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1834 1834 WDU20041781834 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1833 1833 WDU20041781833 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1832 1832 WDU20041781832 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wodynie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1831 1831 WDU20041771831 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1830 1830 WDU20041771830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń uchylony
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1829 1829 WDU20041771829 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1828 1828 WDU20041771828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 176 poz. 1827 1827 WDU20041761827 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 176 poz. 1826 1826 WDU20041761826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1825 1825 WDU20041751825 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1824 1824 WDU20041751824 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1823 1823 WDU20041751823 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1822 1822 WDU20041751822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1821 1821 WDU20041751821 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1820 1820 WDU20041751820 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1819 1819 WDU20041751819 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1818 1818 WDU20041751818 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1817 1817 WDU20041751817 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1816 1816 WDU20041751816 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1815 1815 WDU20041751815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1814 1814 WDU20041751814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1813 1813 WDU20041751813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 174 poz. 1812 1812 WDU20041741812 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2004 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uchylony
Dz.U. 2004 nr 174 poz. 1811 1811 WDU20041741811 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 174 poz. 1810 1810 WDU20041741810 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 174 poz. 1809 1809 WDU20041741809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808 1808 WDU20041731808 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 1807 WDU20041731807 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1806 1806 WDU20041721806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1805 1805 WDU20041721805 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804 1804 WDU20041721804 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1803 1803 WDU20041721803 Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802 1802 WDU20041721802 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1801 1801 WDU20041721801 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 1800 WDU20041711800 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1799 1799 WDU20041701799 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1798 1798 WDU20041701798 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1797 1797 WDU20041701797 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1796 1796 WDU20041701796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1795 1795 WDU20041701795 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1794 1794 WDU20041701794 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1793 1793 WDU20041701793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1792 1792 WDU20041701792 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1791 1791 WDU20041701791 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1790 1790 WDU20041701790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1789 1789 WDU20041701789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1788 1788 WDU20041701788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1787 1787 WDU20041701787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1786 1786 WDU20041701786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1785 1785 WDU20041691785 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1784 1784 WDU20041691784 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1783 1783 WDU20041691783 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1782 1782 WDU20041691782 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1781 1781 WDU20041691781 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1780 1780 WDU20041691780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1779 1779 WDU20041691779 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1778 1778 WDU20041691778 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1777 1777 WDU20041691777 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1776 1776 WDU20041691776 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1775 1775 WDU20041691775 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1774 1774 WDU20041691774 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773 1773 WDU20041691773 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1772 1772 WDU20041691772 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1771 1771 WDU20041691771 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1770 1770 WDU20041691770 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1769 1769 WDU20041691769 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1768 1768 WDU20041691768 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1767 1767 WDU20041691767 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1766 1766 WDU20041691766 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765 1765 WDU20041681765 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764 1764 WDU20041681764 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną uchylony
Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763 1763 WDU20041681763 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1762 1762 WDU20041681762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1761 1761 WDU20041671761 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2004 r. sygn. akt SK 8/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1760 1760 WDU20041671760 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1759 1759 WDU20041671759 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1758 1758 WDU20041671758 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1757 1757 WDU20041671757 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1756 1756 WDU20041671756 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1755 1755 WDU20041671755 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1754 1754 WDU20041671754 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1753 1753 WDU20041671753 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1752 1752 WDU20041671752 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1751 1751 WDU20041671751 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci uchylony
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1750 1750 WDU20041671750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1749 1749 WDU20041671749 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1748 1748 WDU20041671748 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1747 1747 WDU20041671747 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1746 1746 WDU20041671746 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1745 1745 WDU20041661745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1744 1744 WDU20041661744 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1743 1743 WDU20041661743 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1742 1742 WDU20041661742 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1741 1741 WDU20041661741 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1740 1740 WDU20041661740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1739 1739 WDU20041661739 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1738 1738 WDU20041661738 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1737 1737 WDU20041661737 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisania w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1736 1736 WDU20041661736 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1735 1735 WDU20041661735 Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1734 1734 WDU20041651734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1733 1733 WDU20041651733 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1732 1732 WDU20041651732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw uchylony
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1731 1731 WDU20041651731 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1730 1730 WDU20041651730 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1729 1729 WDU20041651729 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1728 1728 WDU20041651728 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1727 1727 WDU20041651727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1726 1726 WDU20041641726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1725 1725 WDU20041641725 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1724 1724 WDU20041641724 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1723 1723 WDU20041641723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1722 1722 WDU20041641722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty za dokonanie oceny wniosku o rejestrację świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz za jego przekazanie do Komisji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1721 1721 WDU20041641721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1720 1720 WDU20041641720 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1719 1719 WDU20041641719 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1718 1718 WDU20041641718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1717 1717 WDU20041641717 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1716 1716 WDU20041641716 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1715 1715 WDU20041641715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1714 1714 WDU20041641714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1713 1713 WDU20041631713 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1712 1712 WDU20041631712 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711 1711 WDU20041631711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1710 1710 WDU20041621710 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1709 1709 WDU20041621709 Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1708 1708 WDU20041621708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1707 1707 WDU20041621707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1706 1706 WDU20041621706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1705 1705 WDU20041621705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1704 1704 WDU20041621704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1703 1703 WDU20041621703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1702 1702 WDU20041621702 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1701 1701 WDU20041621701 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1700 1700 WDU20041621700 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1699 1699 WDU20041621699 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1698 1698 WDU20041621698 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1697 1697 WDU20041621697 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1696 1696 WDU20041621696 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1695 1695 WDU20041621695 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1694 1694 WDU20041621694 Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1693 1693 WDU20041621693 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1692 1692 WDU20041621692 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1691 1691 WDU20041621691 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1690 1690 WDU20041621690 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1689 1689 WDU20041611689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1688 1688 WDU20041611688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1687 1687 WDU20041611687 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1686 1686 WDU20041611686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1685 1685 WDU20041611685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1684 1684 WDU20041611684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1683 1683 WDU20041611683 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1682 1682 WDU20041611682 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1681 1681 WDU20041611681 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zabierzów w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1680 1680 WDU20041611680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1679 1679 WDU20041601679 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt U 1/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1678 1678 WDU20041601678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt P 20/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1677 1677 WDU20041601677 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1676 1676 WDU20041601676 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1675 1675 WDU20041601675 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1674 1674 WDU20041601674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1673 1673 WDU20041601673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1672 1672 WDU20041601672 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1671 1671 WDU20041601671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1670 1670 WDU20041601670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1669 1669 WDU20041601669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1668 1668 WDU20041601668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1667 1667 WDU20041591667 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1666 1666 WDU20041591666 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1665 1665 WDU20041591665 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1664 1664 WDU20041591664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1663 1663 WDU20041591663 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1662 1662 WDU20041591662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1661 1661 WDU20041581661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1660 1660 WDU20041581660 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1659 1659 WDU20041581659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1658 1658 WDU20041581658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1657 1657 WDU20041581657 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1656 1656 WDU20041581656 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1655 1655 WDU20041581655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1654 1654 WDU20041581654 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1653 1653 WDU20041581653 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1652 1652 WDU20041581652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1651 1651 WDU20041581651 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1650 1650 WDU20041581650 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1649 1649 WDU20041581649 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1648 1648 WDU20041581648 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1647 1647 WDU20041581647 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1646 1646 WDU20041581646 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1645 1645 WDU20041581645 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1644 1644 WDU20041581644 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 157 poz. 1643 1643 WDU20041571643 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2004 nr 157 poz. 1642 1642 WDU20041571642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641 1641 WDU20041561641 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1640 1640 WDU20041561640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1639 1639 WDU20041561639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1638 1638 WDU20041561638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1637 1637 WDU20041561637 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu uchylony
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1636 1636 WDU20041561636 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 155 poz. 1635 1635 WDU20041551635 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 155 poz. 1634 1634 WDU20041551634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 155 poz. 1633 1633 WDU20041551633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1632 1632 WDU20041541632 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1631 1631 WDU20041541631 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania uchylony
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1630 1630 WDU20041541630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1629 1629 WDU20041541629 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1628 1628 WDU20041541628 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej bez statusu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1627 1627 WDU20041541627 Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1626 1626 WDU20041541626 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1625 1625 WDU20041541625 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1624 1624 WDU20041541624 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1623 1623 WDU20041541623 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1622 1622 WDU20041541622 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1621 1621 WDU20041541621 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1620 1620 WDU20041541620 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1619 1619 WDU20041541619 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1618 1618 WDU20041531618 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1617 1617 WDU20041531617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1616 1616 WDU20041531616 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1615 1615 WDU20041531615 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1614 1614 WDU20041531614 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1613 1613 WDU20041531613 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1612 1612 WDU20041531612 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1611 1611 WDU20041531611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników programów emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1610 1610 WDU20041521610 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1609 1609 WDU20041521609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1608 1608 WDU20041521608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1607 1607 WDU20041521607 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1606 1606 WDU20041521606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1605 1605 WDU20041521605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1604 1604 WDU20041521604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1603 1603 WDU20041521603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1602 1602 WDU20041521602 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1601 1601 WDU20041521601 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1600 1600 WDU20041521600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1599 1599 WDU20041521599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1598 1598 WDU20041521598 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1597 1597 WDU20041521597 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1596 1596 WDU20041511596 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1595 1595 WDU20041511595 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1594 1594 WDU20041511594 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1593 1593 WDU20041511593 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1592 1592 WDU20041501592 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1591 1591 WDU20041501591 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005 uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1590 1590 WDU20041501590 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1589 1589 WDU20041501589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1588 1588 WDU20041501588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1587 1587 WDU20041501587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1586 1586 WDU20041501586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1585 1585 WDU20041501585 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1584 1584 WDU20041501584 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1583 1583 WDU20041501583 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1582 1582 WDU20041501582 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1581 1581 WDU20041501581 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1580 1580 WDU20041501580 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 1579 WDU20041501579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1578 1578 WDU20041501578 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1577 1577 WDU20041501577 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1576 1576 WDU20041501576 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1575 1575 WDU20041501575 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1574 1574 WDU20041501574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1573 1573 WDU20041501573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1572 1572 WDU20041501572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1571 1571 WDU20041501571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1570 1570 WDU20041501570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1569 1569 WDU20041501569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1568 1568 WDU20041501568 Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 149 poz. 1567 1567 WDU20041491567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1566 1566 WDU20041481566 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1565 1565 WDU20041481565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 1564 WDU20041481564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1563 1563 WDU20041481563 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1562 1562 WDU20041481562 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1561 1561 WDU20041481561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1560 1560 WDU20041481560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1559 1559 WDU20041481559 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1558 1558 WDU20041481558 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1557 1557 WDU20041481557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1556 1556 WDU20041481556 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1555 1555 WDU20041481555 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1554 1554 WDU20041481554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1553 1553 WDU20041481553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1552 1552 WDU20041481552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1551 1551 WDU20041481551 Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1550 1550 WDU20041481550 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 147 poz. 1549 1549 WDU20041471549 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy uchylony
Dz.U. 2004 nr 147 poz. 1548 1548 WDU20041471548 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 147 poz. 1547 1547 WDU20041471547 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 1546 WDU20041461546 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1545 1545 WDU20041451545 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 43/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1544 1544 WDU20041451544 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1543 1543 WDU20041451543 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1542 1542 WDU20041451542 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1541 1541 WDU20041451541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1540 1540 WDU20041451540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia wydatków oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń w ramach części 41 - Środowisko określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1539 1539 WDU20041451539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1538 1538 WDU20041451538 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1537 1537 WDU20041451537 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1536 1536 WDU20041451536 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1535 1535 WDU20041451535 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1534 1534 WDU20041451534 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1533 1533 WDU20041451533 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1532 1532 WDU20041451532 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1531 1531 WDU20041441531 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1530 1530 WDU20041441530 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1529 1529 WDU20041441529 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1528 1528 WDU20041441528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1527 1527 WDU20041441527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1526 1526 WDU20041441526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1525 1525 WDU20041441525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1524 1524 WDU20041441524 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1523 1523 WDU20041441523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1522 1522 WDU20041441522 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1521 1521 WDU20041441521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1520 1520 WDU20041441520 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1519 1519 WDU20041441519 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1518 1518 WDU20041441518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uchylony
Dz.U. 2004 nr 143 poz. 1517 1517 WDU20041431517 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 143 poz. 1516 1516 WDU20041431516 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 143 poz. 1515 1515 WDU20041431515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1514 1514 WDU20041421514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1513 1513 WDU20041421513 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1512 1512 WDU20041421512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1511 1511 WDU20041421511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1510 1510 WDU20041421510 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1509 1509 WDU20041421509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1508 1508 WDU20041421508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1507 1507 WDU20041421507 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych. uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1506 1506 WDU20041421506 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1505 1505 WDU20041421505 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1504 1504 WDU20041421504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1503 1503 WDU20041421503 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1502 1502 WDU20041421502 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1501 1501 WDU20041411501 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2004 r. sygn. akt P 4/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1500 1500 WDU20041411500 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1499 1499 WDU20041411499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1498 1498 WDU20041411498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1497 1497 WDU20041411497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1496 1496 WDU20041411496 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1495 1495 WDU20041411495 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1494 1494 WDU20041411494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1493 1493 WDU20041411493 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1492 1492 WDU20041411492 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1491 1491 WDU20041401491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1490 1490 WDU20041401490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1489 1489 WDU20041401489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pasz leczniczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1488 1488 WDU20041401488 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1487 1487 WDU20041401487 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1486 1486 WDU20041401486 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1485 1485 WDU20041401485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1484 1484 WDU20041401484 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1483 1483 WDU20041401483 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1482 1482 WDU20041401482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 1481 WDU20041401481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1480 1480 WDU20041401480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1479 1479 WDU20041401479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1478 1478 WDU20041401478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1477 1477 WDU20041391477 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1476 1476 WDU20041391476 Drugi Protokół Dodatkowy do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1475 1475 WDU20041391475 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1474 1474 WDU20041391474 Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1473 1473 WDU20041391473 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1472 1472 WDU20041391472 Konwencja Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 22 października 1996 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1471 1471 WDU20041381471 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1470 1470 WDU20041381470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1469 1469 WDU20041381469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1468 1468 WDU20041381468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1467 1467 WDU20041381467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1466 1466 WDU20041381466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1465 1465 WDU20041381465 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1464 1464 WDU20041381464 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1463 1463 WDU20041381463 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1462 1462 WDU20041381462 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1461 1461 WDU20041381461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 137 poz. 1460 1460 WDU20041371460 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1459 1459 WDU20041361459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu felczera" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1458 1458 WDU20041361458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1457 1457 WDU20041361457 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1456 1456 WDU20041361456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1455 1455 WDU20041361455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 136 poz. 1454 1454 WDU20041361454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1453 1453 WDU20041351453 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1452 1452 WDU20041351452 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1451 1451 WDU20041351451 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1450 1450 WDU20041351450 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1449 1449 WDU20041351449 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1448 1448 WDU20041351448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1447 1447 WDU20041351447 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1446 1446 WDU20041351446 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1445 1445 WDU20041351445 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1444 1444 WDU20041351444 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1443 1443 WDU20041351443 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1442 1442 WDU20041351442 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1441 1441 WDU20041351441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1440 1440 WDU20041351440 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1439 1439 WDU20041341439 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1438 1438 WDU20041341438 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1437 1437 WDU20041341437 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1436 1436 WDU20041341436 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1435 1435 WDU20041341435 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1434 1434 WDU20041341434 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1433 1433 WDU20041341433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1432 1432 WDU20041341432 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1431 1431 WDU20041341431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1430 1430 WDU20041341430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1429 1429 WDU20041341429 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1428 1428 WDU20041341428 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1427 1427 WDU20041341427 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1426 1426 WDU20041341426 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1425 1425 WDU20041341425 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1424 1424 WDU20041341424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1423 1423 WDU20041341423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 133 poz. 1422 1422 WDU20041331422 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1421 1421 WDU20041321421 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1420 1420 WDU20041321420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania uchylony
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1419 1419 WDU20041321419 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1418 1418 WDU20041321418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1417 1417 WDU20041321417 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1416 1416 WDU20041321416 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1415 1415 WDU20041311415 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1414 1414 WDU20041311414 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1413 1413 WDU20041311413 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1412 1412 WDU20041311412 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1411 1411 WDU20041311411 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1410 1410 WDU20041311410 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1409 1409 WDU20041311409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1408 1408 WDU20041311408 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1407 1407 WDU20041311407 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1406 1406 WDU20041311406 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1405 1405 WDU20041311405 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracja oraz sposobu rejestrowania tych towarów obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1404 1404 WDU20041311404 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1403 1403 WDU20041311403 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1402 1402 WDU20041311402 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1401 1401 WDU20041301401 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1400 1400 WDU20041301400 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1399 1399 WDU20041301399 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1398 1398 WDU20041301398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1397 1397 WDU20041301397 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi" akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1396 1396 WDU20041301396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1395 1395 WDU20041301395 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1394 1394 WDU20041301394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1393 1393 WDU20041301393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1392 1392 WDU20041301392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1391 1391 WDU20041301391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1390 1390 WDU20041301390 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 1389 WDU20041301389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1388 1388 WDU20041301388 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387 1387 WDU20041301387 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386 1386 WDU20041301386 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1385 1385 WDU20041301385 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1384 1384 WDU20041301384 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1383 1383 WDU20041301383 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1382 1382 WDU20041301382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1381 1381 WDU20041301381 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1380 1380 WDU20041301380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie uchylony
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1379 1379 WDU20041301379 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1378 1378 WDU20041301378 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1377 1377 WDU20041301377 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1376 1376 WDU20041301376 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1375 1375 WDU20041301375 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1374 1374 WDU20041291374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy uchylony
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1373 1373 WDU20041291373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1372 1372 WDU20041291372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1371 1371 WDU20041291371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1370 1370 WDU20041291370 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1369 1369 WDU20041291369 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1368 1368 WDU20041291368 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1367 1367 WDU20041291367 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1366 1366 WDU20041291366 Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1365 1365 WDU20041291365 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej bez statusu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1364 1364 WDU20041291364 Dokument Wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1363 1363 WDU20041291363 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1362 1362 WDU20041291362 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1361 1361 WDU20041291361 Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1360 1360 WDU20041291360 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1359 1359 WDU20041291359 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1358 1358 WDU20041291358 Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1357 1357 WDU20041291357 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1356 1356 WDU20041291356 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1355 1355 WDU20041291355 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1354 1354 WDU20041291354 Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1353 1353 WDU20041291353 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1352 1352 WDU20041291352 Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1351 1351 WDU20041281351 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1350 1350 WDU20041281350 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt Sk 32/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1349 1349 WDU20041281349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1348 1348 WDU20041281348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347 1347 WDU20041281347 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1346 1346 WDU20041281346 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1345 1345 WDU20041281345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1344 1344 WDU20041281344 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1343 1343 WDU20041281343 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1342 1342 WDU20041281342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1341 1341 WDU20041281341 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1340 1340 WDU20041281340 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1339 1339 WDU20041281339 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1338 1338 WDU20041281338 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1337 1337 WDU20041281337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1336 1336 WDU20041281336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1335 1335 WDU20041281335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego uchylony
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334 1334 WDU20041281334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1333 1333 WDU20041271333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1332 1332 WDU20041271332 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1331 1331 WDU20041271331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1330 1330 WDU20041271330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1329 1329 WDU20041271329 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1328 1328 WDU20041271328 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1327 1327 WDU20041271327 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1326 1326 WDU20041271326 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1325 1325 WDU20041271325 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1324 1324 WDU20041271324 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1323 1323 WDU20041271323 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1322 1322 WDU20041271322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1321 1321 WDU20041271321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1320 1320 WDU20041271320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 126 poz. 1319 1319 WDU20041261319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 126 poz. 1318 1318 WDU20041261318 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1317 1317 WDU20041251317 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1316 1316 WDU20041251316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1315 1315 WDU20041251315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1314 1314 WDU20041251314 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1313 1313 WDU20041251313 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1312 1312 WDU20041251312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru licencji połowowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1311 1311 WDU20041251311 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wniosków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1310 1310 WDU20041251310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1309 1309 WDU20041251309 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1308 1308 WDU20041251308 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1307 1307 WDU20041241307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1306 1306 WDU20041241306 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uchylony
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1305 1305 WDU20041241305 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1304 1304 WDU20041241304 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1303 1303 WDU20041241303 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uchylony
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1302 1302 WDU20041241302 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1301 1301 WDU20041241301 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1300 1300 WDU20041231300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1299 1299 WDU20041231299 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1298 1298 WDU20041231298 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1297 1297 WDU20041231297 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1296 1296 WDU20041231296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1295 1295 WDU20041231295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1294 1294 WDU20041231294 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1293 1293 WDU20041231293 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1292 1292 WDU20041231292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1291 1291 WDU20041231291 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1290 1290 WDU20041221290 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1289 1289 WDU20041221289 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1288 1288 WDU20041221288 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1287 1287 WDU20041221287 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1286 1286 WDU20041221286 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1285 1285 WDU20041221285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1284 1284 WDU20041221284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1283 1283 WDU20041221283 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1282 1282 WDU20041221282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1281 1281 WDU20041221281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1280 1280 WDU20041221280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1279 1279 WDU20041221279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1278 1278 WDU20041221278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1277 1277 WDU20041221277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadających akredytację uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1276 1276 WDU20041221276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1275 1275 WDU20041221275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1274 1274 WDU20041221274 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1273 1273 WDU20041221273 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1272 1272 WDU20041221272 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1271 1271 WDU20041221271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1270 1270 WDU20041221270 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1269 1269 WDU20041221269 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1268 1268 WDU20041221268 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1267 1267 WDU20041211267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 1266 WDU20041211266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1265 1265 WDU20041211265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1264 1264 WDU20041211264 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263 1263 WDU20041211263 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uchylony
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1262 1262 WDU20041211262 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1261 1261 WDU20041201261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania oraz wzoru wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1260 1260 WDU20041201260 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1259 1259 WDU20041201259 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1258 1258 WDU20041201258 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego wyrobu medycznego, sprawozdania końcowego z wykonania tego badania oraz wzoru oświadczenia o zgodności wyrobu medycznego przeznaczonego do badania klinicznego z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1257 1257 WDU20041201257 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256 1256 WDU20041201256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1255 1255 WDU20041201255 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy pisemnych informacji dotyczących zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1254 1254 WDU20041201254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1253 1253 WDU20041201253 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 1252 WDU20041201252 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1251 1251 WDU20041191251 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1250 1250 WDU20041191250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1249 1249 WDU20041191249 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki uchylony
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1248 1248 WDU20041191248 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1247 1247 WDU20041191247 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1246 1246 WDU20041191246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1245 1245 WDU20041191245 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1244 1244 WDU20041191244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1243 1243 WDU20041181243 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1242 1242 WDU20041181242 Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1241 1241 WDU20041181241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1240 1240 WDU20041181240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1239 1239 WDU20041181239 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1238 1238 WDU20041181238 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1237 1237 WDU20041181237 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1236 1236 WDU20041181236 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1235 1235 WDU20041181235 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1234 1234 WDU20041181234 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233 1233 WDU20041181233 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1232 1232 WDU20041181232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1231 1231 WDU20041181231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1230 1230 WDU20041181230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1229 1229 WDU20041181229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1228 1228 WDU20041181228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1227 1227 WDU20041171227 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1226 1226 WDU20041171226 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1225 1225 WDU20041171225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1224 1224 WDU20041171224 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1223 1223 WDU20041171223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1222 1222 WDU20041171222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1221 1221 WDU20041171221 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1220 1220 WDU20041171220 Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1219 1219 WDU20041171219 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1218 1218 WDU20041171218 Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1217 1217 WDU20041171217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1216 1216 WDU20041171216 Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1215 1215 WDU20041171215 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1214 1214 WDU20041171214 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. uchylony
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1213 1213 WDU20041171213 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1212 1212 WDU20041171212 Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1211 1211 WDU20041161211 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1210 1210 WDU20041161210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1209 1209 WDU20041161209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1208 1208 WDU20041161208 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach uchylony
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207 1207 WDU20041161207 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1206 1206 WDU20041161206 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 1205 WDU20041161205 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1204 1204 WDU20041161204 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uchylony
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203 1203 WDU20041161203 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1202 1202 WDU20041161202 Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1201 1201 WDU20041151201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1200 1200 WDU20041151200 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie legitymacji żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1199 1199 WDU20041151199 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 115 poz. 1198 1198 WDU20041151198 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1197 1197 WDU20041141197 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1196 1196 WDU20041141196 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów stwierdzających zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1195 1195 WDU20041141195 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1194 1194 WDU20041141194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1193 1193 WDU20041141193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1192 1192 WDU20041141192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1191 1191 WDU20041141191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190 1190 WDU20041131190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1189 1189 WDU20041131189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1188 1188 WDU20041131188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1187 1187 WDU20041121187 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1186 1186 WDU20041121186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1185 1185 WDU20041121185 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1184 1184 WDU20041121184 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej załącznikami I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1183 1183 WDU20041121183 Załączniki I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1182 1182 WDU20041111182 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt SK 39/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1181 1181 WDU20041111181 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1180 1180 WDU20041111180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania uchylony
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1179 1179 WDU20041111179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1178 1178 WDU20041111178 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1177 1177 WDU20041111177 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1176 1176 WDU20041111176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA uchylony
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1175 1175 WDU20041111175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1174 1174 WDU20041111174 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1173 1173 WDU20041111173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1172 1172 WDU20041111172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających uchylony
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1171 1171 WDU20041101171 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1170 1170 WDU20041101170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1169 1169 WDU20041101169 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1168 1168 WDU20041101168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1167 1167 WDU20041101167 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1166 1166 WDU20041101166 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1165 1165 WDU20041101165 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1164 1164 WDU20041091164 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 40/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1163 1163 WDU20041091163 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 8/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1162 1162 WDU20041091162 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 24/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1161 1161 WDU20041091161 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 50/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1160 1160 WDU20041091160 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 33/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1159 1159 WDU20041091159 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 45/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1158 1158 WDU20041091158 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1157 1157 WDU20041091157 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 1156 WDU20041091156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1155 1155 WDU20041091155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1154 1154 WDU20041081154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1153 1153 WDU20041081153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1152 1152 WDU20041081152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1151 1151 WDU20041081151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1150 1150 WDU20041081150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1149 1149 WDU20041081149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1148 1148 WDU20041081148 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1147 1147 WDU20041081147 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1146 1146 WDU20041081146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1145 1145 WDU20041081145 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1144 1144 WDU20041081144 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1143 1143 WDU20041081143 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1142 1142 WDU20041081142 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1141 1141 WDU20041081141 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1140 1140 WDU20041081140 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1139 1139 WDU20041071139 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1138 1138 WDU20041071138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1137 1137 WDU20041071137 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1136 1136 WDU20041071136 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 uchylony
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1135 1135 WDU20041071135 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1134 1134 WDU20041061134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1133 1133 WDU20041061133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1132 1132 WDU20041061132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1131 1131 WDU20041061131 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1130 1130 WDU20041061130 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1129 1129 WDU20041061129 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1128 1128 WDU20041061128 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1127 1127 WDU20041061127 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1126 1126 WDU20041061126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1125 1125 WDU20041061125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1124 1124 WDU20041061124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1123 1123 WDU20041061123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1122 1122 WDU20041061122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1121 1121 WDU20041061121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1120 1120 WDU20041061120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1119 1119 WDU20041061119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1118 1118 WDU20041061118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1117 1117 WDU20041061117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1116 1116 WDU20041061116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1115 1115 WDU20041061115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 105 poz. 1114 1114 WDU20041051114 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uchylony
Dz.U. 2004 nr 105 poz. 1113 1113 WDU20041051113 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1112 1112 WDU20041041112 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1111 1111 WDU20041041111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1110 1110 WDU20041041110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1109 1109 WDU20041041109 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1108 1108 WDU20041041108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1107 1107 WDU20041041107 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1106 1106 WDU20041041106 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1105 1105 WDU20041041105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1104 1104 WDU20041041104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1103 1103 WDU20041041103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1102 1102 WDU20041041102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1101 1101 WDU20041041101 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu dokumentacji niezbędnej do oceny nowej substancji oraz wykazu jednostek naukowych właściwych do dokonania oceny ze względu na przedmiot wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1100 1100 WDU20041041100 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1099 1099 WDU20041041099 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących program monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1098 1098 WDU20041041098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1097 1097 WDU20041041097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1096 1096 WDU20041041096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1095 1095 WDU20041041095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego żywności wprowadzonej po raz pierwszy do obrotu uchylony
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1094 1094 WDU20041041094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1093 1093 WDU20041031093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1092 1092 WDU20041031092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1091 1091 WDU20041031091 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1090 1090 WDU20041031090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1089 1089 WDU20041031089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1088 1088 WDU20041031088 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1087 1087 WDU20041031087 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1086 1086 WDU20041031086 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085 1085 WDU20041031085 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1084 1084 WDU20041031084 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1083 1083 WDU20041031083 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1082 1082 WDU20041031082 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1081 1081 WDU20041031081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1080 1080 WDU20041021080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1079 1079 WDU20041021079 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1078 1078 WDU20041021078 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji portu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1077 1077 WDU20041021077 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN(11,5 t) uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1076 1076 WDU20041021076 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1075 1075 WDU20041021075 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1074 1074 WDU20041021074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1073 1073 WDU20041021073 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1072 1072 WDU20041021072 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1071 1071 WDU20041021071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1070 1070 WDU20041021070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1069 1069 WDU20041021069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1068 1068 WDU20041021068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1067 1067 WDU20041021067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu odpadów do wymagań ochrony środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1066 1066 WDU20041021066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1065 1065 WDU20041021065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064 1064 WDU20041021064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1063 1063 WDU20041021063 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1062 1062 WDU20041021062 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1061 1061 WDU20041021061 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1060 1060 WDU20041021060 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1059 1059 WDU20041021059 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1058 1058 WDU20041021058 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1057 1057 WDU20041021057 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1056 1056 WDU20041021056 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055 1055 WDU20041021055 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1054 1054 WDU20041011054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1053 1053 WDU20041011053 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1052 1052 WDU20041011052 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1051 1051 WDU20041011051 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1050 1050 WDU20041011050 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1049 1049 WDU20041011049 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1048 1048 WDU20041011048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1047 1047 WDU20041011047 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1046 1046 WDU20041011046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1045 1045 WDU20041011045 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1044 1044 WDU20041011044 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043 1043 WDU20041011043 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1042 1042 WDU20041011042 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1041 1041 WDU20041011041 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1040 1040 WDU20041011040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1039 1039 WDU20041011039 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1038 1038 WDU20041011038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1037 1037 WDU20041011037 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1036 1036 WDU20041011036 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1035 1035 WDU20041011035 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1034 1034 WDU20041011034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1033 1033 WDU20041011033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1032 1032 WDU20041011032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1031 1031 WDU20041011031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1030 1030 WDU20041011030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1029 1029 WDU20041001029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1028 1028 WDU20041001028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1027 1027 WDU20041001027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1026 1026 WDU20041001026 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1025 1025 WDU20041001025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024 1024 WDU20041001024 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1023 1023 WDU20041001023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1022 1022 WDU20041001022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1021 1021 WDU20041001021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1020 1020 WDU20041001020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1019 1019 WDU20041001019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1018 1018 WDU20041001018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1017 1017 WDU20041001017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1016 1016 WDU20041001016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1015 1015 WDU20041001015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1014 1014 WDU20041001014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1013 1013 WDU20041001013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1012 1012 WDU20041001012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1011 1011 WDU20041001011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1010 1010 WDU20041001010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1009 1009 WDU20041001009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1008 1008 WDU20041001008 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1007 1007 WDU20041001007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspólnotowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1006 1006 WDU20041001006 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1005 1005 WDU20041001005 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim uchylony
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1004 1004 WDU20040991004 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003 1003 WDU20040991003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1002 1002 WDU20040991002 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 1001 WDU20040991001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 1000 1000 WDU20040981000 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 999 999 WDU20040980999 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998 998 WDU20040980998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 997 997 WDU20040980997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 996 996 WDU20040980996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 995 995 WDU20040980995 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 994 994 WDU20040980994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 993 993 WDU20040980993 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 992 992 WDU20040980992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 991 991 WDU20040980991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 990 990 WDU20040980990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 989 989 WDU20040980989 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 988 988 WDU20040980988 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 987 987 WDU20040980987 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 986 986 WDU20040980986 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 985 985 WDU20040980985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 984 984 WDU20040980984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 983 983 WDU20040980983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 982 982 WDU20040980982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981 981 WDU20040980981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980 980 WDU20040980980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 979 979 WDU20040980979 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) uchylony
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 978 978 WDU20040980978 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 977 977 WDU20040970977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 976 976 WDU20040970976 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 975 975 WDU20040970975 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 974 974 WDU20040970974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 973 973 WDU20040970973 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972 972 WDU20040970972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 971 971 WDU20040970971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 970 970 WDU20040970970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 969 969 WDU20040970969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 968 968 WDU20040970968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 967 967 WDU20040970967 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966 966 WDU20040970966 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 965 965 WDU20040970965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 964 964 WDU20040970964 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 963 963 WDU20040970963 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 962 962 WDU20040970962 Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 96 poz. 961 961 WDU20040960961 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 96 poz. 960 960 WDU20040960960 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 959 WDU20040960959 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 958 958 WDU20040950958 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 957 957 WDU20040950957 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 956 956 WDU20040950956 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 955 955 WDU20040950955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 954 954 WDU20040950954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 953 953 WDU20040950953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 952 952 WDU20040950952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 951 951 WDU20040950951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 950 950 WDU20040950950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 949 949 WDU20040950949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 948 948 WDU20040950948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 947 947 WDU20040950947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 946 946 WDU20040950946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 945 945 WDU20040950945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 944 944 WDU20040950944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 943 943 WDU20040950943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 942 942 WDU20040950942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 941 941 WDU20040950941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 940 940 WDU20040950940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 939 939 WDU20040950939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 938 938 WDU20040950938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 937 937 WDU20040950937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 936 936 WDU20040950936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 935 935 WDU20040950935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 934 934 WDU20040940934 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 933 933 WDU20040940933 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 932 932 WDU20040940932 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 931 931 WDU20040940931 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 930 930 WDU20040940930 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 929 929 WDU20040940929 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 928 928 WDU20040940928 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 927 927 WDU20040940927 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 926 926 WDU20040940926 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925 925 WDU20040940925 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 924 924 WDU20040940924 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 923 923 WDU20040940923 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 922 922 WDU20040940922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 921 921 WDU20040940921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 920 920 WDU20040940920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 919 919 WDU20040940919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru protokołu pobrania próbek materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 918 918 WDU20040940918 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkoleń oraz egzaminów związanych z udzielaniem upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynności akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 917 917 WDU20040940917 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 916 916 WDU20040940916 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 915 915 WDU20040940915 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 914 914 WDU20040940914 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników administracji probierczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 913 913 WDU20040940913 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 912 912 WDU20040940912 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911 911 WDU20040940911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 910 910 WDU20040940910 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909 909 WDU20040940909 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 908 908 WDU20040940908 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 907 907 WDU20040940907 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 906 906 WDU20040940906 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 905 905 WDU20040940905 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 904 904 WDU20040940904 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 903 903 WDU20040940903 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów, których działalność podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 902 902 WDU20040940902 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 901 901 WDU20040940901 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 900 900 WDU20040940900 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899 899 WDU20040930899 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898 898 WDU20040930898 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897 897 WDU20040930897 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 896 896 WDU20040930896 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895 895 WDU20040930895 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 894 894 WDU20040930894 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 893 893 WDU20040930893 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 892 892 WDU20040930892 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 891 891 WDU20040930891 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 890 890 WDU20040930890 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 889 889 WDU20040930889 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 888 WDU20040930888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 887 887 WDU20040930887 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchylony
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 886 886 WDU20040930886 Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego uchylony
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 885 885 WDU20040920885 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 884 884 WDU20040920884 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 883 883 WDU20040920883 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 882 882 WDU20040920882 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 881 WDU20040920881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 880 WDU20040920880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 879 WDU20040920879 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 878 878 WDU20040920878 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o języku polskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 877 877 WDU20040910877 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 876 876 WDU20040910876 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu uchylony
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875 875 WDU20040910875 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874 874 WDU20040910874 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 873 873 WDU20040910873 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872 872 WDU20040910872 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 871 871 WDU20040910871 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 870 WDU20040910870 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 869 869 WDU20040910869 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 868 868 WDU20040910868 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 867 867 WDU20040910867 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 866 866 WDU20040910866 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 90 poz. 865 865 WDU20040900865 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864 864 WDU20040900864 Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 863 863 WDU20040890863 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 862 862 WDU20040890862 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 861 861 WDU20040890861 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 860 860 WDU20040890860 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 859 859 WDU20040890859 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobu ich zabezpieczania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 858 858 WDU20040890858 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 857 857 WDU20040890857 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 856 856 WDU20040890856 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz sposobu ustalania ich kosztów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 855 855 WDU20040890855 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 854 854 WDU20040890854 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 853 853 WDU20040890853 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 852 852 WDU20040890852 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 851 851 WDU20040890851 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 850 850 WDU20040890850 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 849 849 WDU20040890849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 848 848 WDU20040890848 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 847 847 WDU20040890847 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 846 846 WDU20040890846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 845 845 WDU20040890845 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz uchylony
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 844 844 WDU20040890844 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 843 843 WDU20040880843 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 842 842 WDU20040880842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 841 841 WDU20040880841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 840 840 WDU20040880840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektoratów rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839 839 WDU20040880839 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 838 838 WDU20040880838 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 837 837 WDU20040870837 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 836 836 WDU20040870836 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 835 835 WDU20040870835 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 834 834 WDU20040870834 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 833 833 WDU20040870833 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 832 832 WDU20040870832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 831 831 WDU20040870831 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 830 830 WDU20040870830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 829 829 WDU20040870829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 828 828 WDU20040870828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 827 827 WDU20040870827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 826 826 WDU20040870826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825 825 WDU20040870825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 824 824 WDU20040870824 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 823 823 WDU20040870823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 822 822 WDU20040870822 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 821 821 WDU20040870821 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 820 820 WDU20040870820 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 819 819 WDU20040870819 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 818 818 WDU20040870818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 817 817 WDU20040870817 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 816 816 WDU20040870816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 815 815 WDU20040870815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 814 814 WDU20040870814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 813 813 WDU20040870813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 812 812 WDU20040870812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 811 811 WDU20040870811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 810 810 WDU20040860810 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 809 809 WDU20040860809 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 808 808 WDU20040860808 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 807 807 WDU20040860807 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 806 806 WDU20040860806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 805 805 WDU20040860805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 804 804 WDU20040860804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 803 803 WDU20040860803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków uchylony
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 802 802 WDU20040860802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru uchylony
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 801 801 WDU20040850801 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 800 800 WDU20040850800 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 799 799 WDU20040850799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 798 798 WDU20040850798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników uchylony
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 797 797 WDU20040850797 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 796 796 WDU20040850796 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 795 795 WDU20040840795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 794 794 WDU20040840794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 793 793 WDU20040840793 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 792 792 WDU20040840792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 791 791 WDU20040840791 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 790 790 WDU20040840790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789 789 WDU20040840789 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 788 788 WDU20040840788 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 787 787 WDU20040840787 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 786 786 WDU20040840786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 785 785 WDU20040840785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 784 784 WDU20040840784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 783 783 WDU20040840783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 782 782 WDU20040840782 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 781 781 WDU20040840781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 780 780 WDU20040840780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 779 779 WDU20040840779 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 778 778 WDU20040840778 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 777 777 WDU20040840777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie środków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 776 776 WDU20040830776 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 775 775 WDU20040830775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 774 774 WDU20040830774 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 773 773 WDU20040830773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 772 772 WDU20040830772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 771 771 WDU20040830771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 770 WDU20040830770 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 769 769 WDU20040830769 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 768 768 WDU20040830768 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 767 767 WDU20040830767 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierających dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 766 766 WDU20040820766 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 765 765 WDU20040820765 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 764 764 WDU20040820764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 763 763 WDU20040820763 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 762 762 WDU20040820762 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 761 761 WDU20040820761 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 760 760 WDU20040820760 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 759 759 WDU20040820759 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 758 758 WDU20040820758 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 757 757 WDU20040820757 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 756 756 WDU20040820756 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 755 755 WDU20040820755 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 754 754 WDU20040820754 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 753 753 WDU20040820753 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 752 752 WDU20040820752 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 751 751 WDU20040820751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 750 750 WDU20040820750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 749 749 WDU20040820749 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 748 748 WDU20040820748 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 747 747 WDU20040820747 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 746 746 WDU20040820746 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uchylony
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 745 745 WDU20040820745 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 81 poz. 744 744 WDU20040810744 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 81 poz. 743 743 WDU20040810743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 742 742 WDU20040800742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 741 741 WDU20040800741 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 740 740 WDU20040800740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 739 739 WDU20040800739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 79 poz. 738 738 WDU20040790738 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o udzieleniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część bez statusu
Dz.U. 2004 nr 79 poz. 737 737 WDU20040790737 Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 736 736 WDU20040780736 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej uchylony
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 735 735 WDU20040780735 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 734 734 WDU20040780734 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 733 733 WDU20040780733 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 732 732 WDU20040780732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 77 poz. 731 731 WDU20040770731 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 77 poz. 730 730 WDU20040770730 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 729 729 WDU20040760729 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 728 728 WDU20040760728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 727 727 WDU20040760727 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 726 726 WDU20040760726 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 725 725 WDU20040760725 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 724 724 WDU20040760724 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 723 723 WDU20040760723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 722 722 WDU20040760722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 721 721 WDU20040760721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 720 720 WDU20040760720 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 719 719 WDU20040760719 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 718 718 WDU20040760718 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 717 717 WDU20040760717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 716 716 WDU20040760716 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 715 715 WDU20040760715 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 714 714 WDU20040760714 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 713 713 WDU20040760713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 712 712 WDU20040760712 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznaniu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 711 711 WDU20040760711 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów nauczyciela uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 710 710 WDU20040750710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 709 709 WDU20040750709 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 708 708 WDU20040750708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 707 707 WDU20040750707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów chmielu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 706 706 WDU20040750706 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 705 705 WDU20040750705 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 704 704 WDU20040750704 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 703 703 WDU20040750703 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 702 702 WDU20040750702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 701 701 WDU20040750701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 700 700 WDU20040750700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 699 699 WDU20040750699 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 698 698 WDU20040750698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 697 697 WDU20040750697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 696 696 WDU20040750696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 695 695 WDU20040750695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 694 694 WDU20040750694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 693 693 WDU20040750693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 692 692 WDU20040750692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 691 691 WDU20040750691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 690 690 WDU20040750690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 689 689 WDU20040750689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 75 poz. 688 688 WDU20040750688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 687 687 WDU20040740687 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 686 686 WDU20040740686 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 685 685 WDU20040740685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 684 684 WDU20040740684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 683 683 WDU20040740683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 682 682 WDU20040740682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 681 681 WDU20040740681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 680 680 WDU20040740680 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 679 679 WDU20040740679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 678 678 WDU20040740678 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 677 677 WDU20040740677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 676 676 WDU20040740676 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 675 675 WDU20040740675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 674 674 WDU20040740674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 673 673 WDU20040740673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 672 672 WDU20040740672 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 671 671 WDU20040740671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 670 670 WDU20040740670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 669 669 WDU20040740669 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 668 668 WDU20040740668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 667 667 WDU20040740667 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 666 666 WDU20040730666 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 665 665 WDU20040730665 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 664 664 WDU20040730664 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 663 663 WDU20040730663 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie metody analizy zawartości kwasu erukowego w niektórych artykułach rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 662 662 WDU20040730662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 661 661 WDU20040730661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 660 660 WDU20040730660 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 659 659 WDU20040730659 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 658 658 WDU20040730658 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 657 657 WDU20040730657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 656 656 WDU20040730656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie uchylony
Dz.U. 2004 nr 72 poz. 655 655 WDU20040720655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 654 654 WDU20040710654 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 653 653 WDU20040710653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 652 652 WDU20040710652 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 651 651 WDU20040710651 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 650 650 WDU20040710650 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 649 WDU20040710649 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 648 648 WDU20040710648 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów - bioetanolu oraz metod badań jakości biokomponentów - bioetanolu uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 647 647 WDU20040710647 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 646 646 WDU20040710646 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 645 645 WDU20040710645 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy uchylony
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 644 644 WDU20040710644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 643 643 WDU20040700643 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uśmiercania zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 642 642 WDU20040700642 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 641 641 WDU20040700641 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepoddanemu temu badaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 640 640 WDU20040700640 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 639 639 WDU20040700639 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 638 638 WDU20040700638 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 637 637 WDU20040700637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 636 636 WDU20040700636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 635 635 WDU20040700635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 634 634 WDU20040700634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 633 633 WDU20040700633 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 632 632 WDU20040700632 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 631 631 WDU20040700631 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) uchylony
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 630 630 WDU20040700630 Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 629 629 WDU20040690629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni uchylony
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 628 628 WDU20040690628 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu uchylony
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 627 627 WDU20040690627 Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe uchylony
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 626 626 WDU20040690626 Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 625 WDU20040690625 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 624 624 WDU20040690624 Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623 623 WDU20040680623 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 622 WDU20040680622 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 621 621 WDU20040670621 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 620 620 WDU20040670620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów w sprawach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin uchylony
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 619 619 WDU20040670619 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie znaku Wojskowych Służb Informacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 618 618 WDU20040670618 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin uchylony
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 617 617 WDU20040670617 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 67 poz. 616 616 WDU20040670616 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 615 615 WDU20040660615 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 614 614 WDU20040660614 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 613 613 WDU20040660613 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 612 612 WDU20040660612 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 611 611 WDU20040660611 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 610 610 WDU20040660610 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 609 609 WDU20040660609 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 608 608 WDU20040660608 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 607 607 WDU20040660607 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 606 606 WDU20040660606 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 605 605 WDU20040660605 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 604 604 WDU20040660604 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 603 603 WDU20040660603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 602 602 WDU20040650602 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru uchylony
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 601 601 WDU20040650601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 600 600 WDU20040650600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 599 599 WDU20040650599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 598 598 WDU20040650598 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 597 597 WDU20040650597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 596 596 WDU20040650596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 595 595 WDU20040640595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 594 594 WDU20040640594 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 593 WDU20040640593 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 592 592 WDU20040630592 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt SK 14/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 591 591 WDU20040630591 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt K 32/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 590 590 WDU20040630590 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 589 589 WDU20040630589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu środków żywienia zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 588 588 WDU20040630588 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587 587 WDU20040630587 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 586 586 WDU20040630586 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 585 585 WDU20040630585 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 584 584 WDU20040620584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 583 583 WDU20040620583 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 582 582 WDU20040620582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 581 581 WDU20040620581 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 580 580 WDU20040620580 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 579 579 WDU20040620579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 578 578 WDU20040620578 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 577 577 WDU20040620577 Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 576 576 WDU20040620576 Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 575 575 WDU20040620575 Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 574 574 WDU20040620574 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie uchylony
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 573 573 WDU20040620573 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 572 572 WDU20040620572 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 61 poz. 571 571 WDU20040610571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 60 poz. 570 570 WDU20040600570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków niezbędnych do otrzymania akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz sposobu i zakresu przeprowadzania kontroli pracy akredytowanych laboratoriów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 60 poz. 569 569 WDU20040600569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej oraz wzoru kwestionariusza technicznego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 60 poz. 568 568 WDU20040600568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 60 poz. 567 567 WDU20040600567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymanie wyłącznego prawa obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 60 poz. 566 566 WDU20040600566 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 59 poz. 565 565 WDU20040590565 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 564 564 WDU20040580564 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563 563 WDU20040580563 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 562 562 WDU20040580562 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów specjalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 561 561 WDU20040580561 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 560 560 WDU20040580560 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 559 559 WDU20040580559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 558 558 WDU20040580558 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 557 557 WDU20040580557 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 556 556 WDU20040580556 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 555 555 WDU20040580555 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 554 554 WDU20040580554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego uchylony
Dz.U. 2004 nr 57 poz. 553 553 WDU20040570553 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 552 552 WDU20040560552 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 551 551 WDU20040560551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 550 550 WDU20040560550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 549 549 WDU20040560549 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 548 548 WDU20040560548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 547 547 WDU20040560547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 546 546 WDU20040560546 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 545 545 WDU20040560545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 544 544 WDU20040560544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 543 543 WDU20040560543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 542 542 WDU20040560542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 541 541 WDU20040550541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu i białka w mleku obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 540 540 WDU20040550540 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz towarów wykorzystywanych przy rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 539 539 WDU20040550539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 538 538 WDU20040550538 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uchylony
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 537 537 WDU20040550537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 536 536 WDU20040540536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 535 WDU20040540535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 534 534 WDU20040530534 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 533 533 WDU20040530533 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 532 532 WDU20040530532 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 531 531 WDU20040530531 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 530 530 WDU20040530530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 529 529 WDU20040530529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 528 528 WDU20040530528 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 527 527 WDU20040530527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 526 526 WDU20040530526 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 525 525 WDU20040520525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 524 524 WDU20040520524 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 523 523 WDU20040520523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 522 522 WDU20040520522 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 521 521 WDU20040520521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów jajecznych umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 520 520 WDU20040520520 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 519 519 WDU20040520519 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 518 518 WDU20040520518 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" " w Wołominie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 517 517 WDU20040520517 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 516 516 WDU20040520516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 515 515 WDU20040520515 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 514 514 WDU20040510514 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r. sygn. akt K 22/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 513 513 WDU20040510513 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 512 512 WDU20040510512 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 511 511 WDU20040510511 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 510 510 WDU20040510510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie badań oraz przeglądów technicznych sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz obiektów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 509 509 WDU20040510509 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 508 508 WDU20040510508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 507 507 WDU20040510507 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 506 506 WDU20040510506 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 505 505 WDU20040510505 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 504 504 WDU20040510504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 503 503 WDU20040510503 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 502 502 WDU20040510502 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 501 501 WDU20040510501 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 500 500 WDU20040510500 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 499 499 WDU20040510499 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 498 498 WDU20040510498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy o giełdach towarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 497 497 WDU20040510497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 496 496 WDU20040510496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 495 495 WDU20040510495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 494 494 WDU20040510494 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy uchylony
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 493 493 WDU20040510493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 492 492 WDU20040500492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 491 491 WDU20040500491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 490 490 WDU20040500490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 489 489 WDU20040500489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 488 488 WDU20040500488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 487 487 WDU20040500487 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 486 486 WDU20040500486 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 485 485 WDU20040500485 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 484 484 WDU20040500484 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 483 483 WDU20040500483 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 482 482 WDU20040500482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 481 481 WDU20040500481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 480 480 WDU20040500480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 479 479 WDU20040500479 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 478 478 WDU20040500478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych przy użyciu broni palnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 477 477 WDU20040500477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych środków przymusu bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 476 476 WDU20040490476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 475 475 WDU20040490475 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 474 474 WDU20040490474 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 473 473 WDU20040490473 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 472 472 WDU20040490472 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka oraz przetworniki drgań mechanicznych piezoelektryczne o masie do 300 g uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 471 471 WDU20040490471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 470 470 WDU20040490470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 469 469 WDU20040490469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 468 468 WDU20040490468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 467 467 WDU20040490467 Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 466 466 WDU20040490466 Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 465 465 WDU20040490465 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych uchylony
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464 464 WDU20040490464 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 463 463 WDU20040490463 Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 462 462 WDU20040480462 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 461 461 WDU20040480461 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów uchylony
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 460 460 WDU20040480460 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 459 459 WDU20040480459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 458 458 WDU20040470458 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 457 457 WDU20040470457 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 456 456 WDU20040470456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 455 455 WDU20040470455 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 454 454 WDU20040470454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 453 453 WDU20040470453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 452 452 WDU20040470452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 451 451 WDU20040470451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 450 450 WDU20040470450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 449 449 WDU20040470449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 448 448 WDU20040470448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 447 447 WDU20040470447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 446 446 WDU20040470446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 445 445 WDU20040470445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 444 444 WDU20040460444 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r. sygn. akt K 12/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443 443 WDU20040460443 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 442 442 WDU20040460442 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności podejmowanych przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 441 441 WDU20040460441 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 440 440 WDU20040460440 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 439 439 WDU20040460439 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 438 438 WDU20040460438 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 437 437 WDU20040460437 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 436 436 WDU20040460436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 435 435 WDU20040450435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 434 434 WDU20040450434 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 433 433 WDU20040450433 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 432 432 WDU20040450432 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 431 431 WDU20040450431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 430 430 WDU20040450430 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 429 429 WDU20040450429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 428 428 WDU20040450428 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 427 427 WDU20040450427 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 426 426 WDU20040450426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 425 425 WDU20040450425 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 424 424 WDU20040450424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 423 423 WDU20040450423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 422 422 WDU20040450422 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 421 421 WDU20040450421 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 420 420 WDU20040450420 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 419 419 WDU20040450419 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 418 418 WDU20040450418 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 417 417 WDU20040450417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 416 416 WDU20040450416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2004 nr 44 poz. 415 415 WDU20040440415 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 44 poz. 414 414 WDU20040440414 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 44 poz. 413 413 WDU20040440413 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 412 412 WDU20040430412 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 411 411 WDU20040430411 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 410 410 WDU20040430410 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 409 409 WDU20040430409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408 408 WDU20040430408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 407 407 WDU20040430407 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 406 406 WDU20040430406 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 405 405 WDU20040430405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 404 404 WDU20040430404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 403 403 WDU20040430403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 402 402 WDU20040430402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 401 401 WDU20040430401 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 400 400 WDU20040430400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 399 399 WDU20040430399 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 398 398 WDU20040430398 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 397 397 WDU20040430397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 396 396 WDU20040430396 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 395 395 WDU20040430395 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 394 394 WDU20040430394 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 393 393 WDU20040430393 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 392 392 WDU20040430392 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 391 391 WDU20040430391 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2004/2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 390 390 WDU20040430390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 389 389 WDU20040430389 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 388 388 WDU20040420388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 387 387 WDU20040420387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 386 WDU20040420386 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 385 385 WDU20040410385 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 384 384 WDU20040410384 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 383 383 WDU20040410383 Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 382 382 WDU20040410382 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanego w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r., zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 381 381 WDU20040410381 Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 380 380 WDU20040410380 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 379 379 WDU20040410379 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 378 378 WDU20040410378 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 377 377 WDU20040410377 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 376 376 WDU20040410376 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 375 375 WDU20040410375 Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 374 374 WDU20040400374 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 373 373 WDU20040400373 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 372 372 WDU20040400372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 371 371 WDU20040400371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 370 370 WDU20040400370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 369 369 WDU20040400369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 368 368 WDU20040400368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 367 367 WDU20040400367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 366 366 WDU20040400366 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 365 365 WDU20040400365 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 364 364 WDU20040400364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 363 363 WDU20040400363 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 362 362 WDU20040400362 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 361 361 WDU20040400361 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 360 360 WDU20040400360 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 359 359 WDU20040400359 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 358 358 WDU20040400358 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 357 357 WDU20040400357 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 356 356 WDU20040400356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 355 355 WDU20040400355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 354 354 WDU20040400354 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 353 WDU20040390353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 352 352 WDU20040380352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 351 351 WDU20040380351 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 350 350 WDU20040380350 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 349 349 WDU20040380349 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego uchylony
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 348 348 WDU20040380348 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 347 347 WDU20040380347 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 346 346 WDU20040380346 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 345 345 WDU20040380345 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 344 344 WDU20040380344 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 343 343 WDU20040380343 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 342 342 WDU20040380342 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 341 341 WDU20040380341 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 340 340 WDU20040370340 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 339 339 WDU20040370339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 338 338 WDU20040370338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 337 337 WDU20040370337 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 336 336 WDU20040370336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 335 335 WDU20040370335 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji żelatyny spożywczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 334 334 WDU20040370334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333 333 WDU20040370333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 332 332 WDU20040370332 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy, uchylony
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 331 331 WDU20040370331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 330 330 WDU20040360330 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 329 329 WDU20040360329 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisana w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 328 328 WDU20040360328 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 327 327 WDU20040360327 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisana w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 326 326 WDU20040360326 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 325 325 WDU20040360325 Umowa między Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w wypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 324 324 WDU20040360324 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej przyjętej w Londynie w dniu 30 listopada 1990 r. Międzynarodowej konwencji o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC) bez statusu
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 323 323 WDU20040360323 Międzynarodowa Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC), przyjęta w Londynie dnia 30 listopada 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 322 322 WDU20040350322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 321 321 WDU20040350321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 320 320 WDU20040350320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 319 319 WDU20040350319 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 318 318 WDU20040350318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, szczegółowych zasad jego prowadzenia oraz wzoru informacji rocznej o ilości wykorzystanego mleka obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 317 317 WDU20040350317 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 316 316 WDU20040350316 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 315 315 WDU20040350315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2 uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 314 314 WDU20040350314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 313 313 WDU20040350313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 312 312 WDU20040350312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 311 311 WDU20040350311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 310 310 WDU20040350310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 309 309 WDU20040350309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 308 308 WDU20040350308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 307 307 WDU20040350307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 306 306 WDU20040350306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą uchylony
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 305 305 WDU20040350305 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 304 304 WDU20040340304 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt K 12/03 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 303 303 WDU20040340303 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 302 302 WDU20040340302 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r. sygn. akt SK 39/02 obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 301 301 WDU20040340301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 300 300 WDU20040340300 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 299 299 WDU20040340299 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 298 298 WDU20040340298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 297 297 WDU20040340297 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 296 296 WDU20040340296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 295 295 WDU20040340295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 294 294 WDU20040340294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 293 293 WDU20040340293 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 292 292 WDU20040340292 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina uchylony
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 291 291 WDU20040340291 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej uchylony
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 290 290 WDU20040330290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 289 289 WDU20040330289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uchylony
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 288 288 WDU20040330288 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 287 WDU20040330287 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 286 286 WDU20040330286 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 285 285 WDU20040330285 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 284 284 WDU20040320284 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 283 283 WDU20040320283 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 282 282 WDU20040320282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 281 281 WDU20040320281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 280 280 WDU20040320280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 279 279 WDU20040320279 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 278 278 WDU20040320278 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 277 277 WDU20040320277 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 276 276 WDU20040320276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 275 275 WDU20040310275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 274 274 WDU20040310274 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273 273 WDU20040310273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 272 272 WDU20040310272 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 271 271 WDU20040310271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 270 270 WDU20040310270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek zwierząt i przesyłek produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 269 269 WDU20040310269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 268 268 WDU20040310268 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 267 267 WDU20040310267 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 266 266 WDU20040310266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 265 265 WDU20040310265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 264 264 WDU20040310264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 263 263 WDU20040310263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 262 262 WDU20040310262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 30 poz. 261 261 WDU20040300261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2004 nr 30 poz. 260 260 WDU20040300260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259 259 WDU20040300259 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 30 poz. 258 258 WDU20040300258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 257 WDU20040290257 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 256 256 WDU20040290256 Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 255 255 WDU20040290255 Ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 254 254 WDU20040290254 Ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 253 253 WDU20040280253 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy bez statusu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 252 252 WDU20040280252 Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 251 251 WDU20040280251 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 250 250 WDU20040280250 Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 249 249 WDU20040280249 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 248 248 WDU20040280248 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 247 247 WDU20040280247 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 246 246 WDU20040280246 Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245 245 WDU20040280245 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 244 244 WDU20040280244 Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 243 243 WDU20040270243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 242 242 WDU20040270242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 241 241 WDU20040270241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 240 240 WDU20040270240 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 239 239 WDU20040270239 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 238 238 WDU20040270238 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 237 237 WDU20040270237 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 236 236 WDU20040270236 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 235 235 WDU20040270235 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 234 234 WDU20040270234 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 233 233 WDU20040270233 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne uchylony
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 232 232 WDU20040260232