20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2004
2889 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
2888 RMS z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
2887 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu akt jednorazowy
2886 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami uchylony
2885 RMRiRW z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2004/2005 wygaśnięcie aktu
2884 RMI z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
2883 RMI z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej uznany za uchylony
2882 RMF z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej wygaśnięcie aktu
2881 RMF z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne uznany za uchylony
2880 RMF z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
2879 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2878 RMENiS z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 akt jednorazowy
2877 RPRM z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu obowiązujący
2876 RPRM z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda -Huta w województwie lubelskim akt jednorazowy
2875 RPRM z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej uznany za uchylony
2874 RRM z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
2873 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności obowiązujący
2872 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania uznany za uchylony
2871 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
2870 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
2869 RMZ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych uznany za uchylony
2868 RMZ z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych uznany za uchylony
2867 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń obowiązujący
2866 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
2865 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego obowiązujący
2864 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach uchylony
2863 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" uchylony
2862 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
2861 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych uchylony
2860 RMPS z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków uchylony
2859 RMPS z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej obowiązujący
2858 RMON z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
2857 RMI z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
2856 RMI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt posiada tekst jednolity
2855 RMF z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2854 RMF z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2853 RMF z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2852 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
2851 RMF z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2850 RMF z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
2849 RPRM z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
2848 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
2847 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych uchylony
2846 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" uchylony
2845 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" uchylony
2844 RMI z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 uchylony
2843 RMGiP z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
2842 RM z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji uchylony
2841 RM z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uchylony
2840 RM z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia uchylony
2839 RM z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia uchylony
2838 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny obowiązujący
2837 RMRiRW z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r. wygaśnięcie aktu
2836 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii uznany za uchylony
2835 RMPS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
2834 RMPS z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
2833 RMK z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
2832 RMI z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji uznany za uchylony
2831 RMI z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych uchylony
2830 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
2829 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
2828 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2827 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
2826 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców obowiązujący
2825 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2824 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
2823 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia uznany za uchylony
2822 RMF z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2821 RMENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej uchylony
2820 RMENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania uchylony
2819 RMENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej uznany za uchylony
2818 RPRM z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
2817 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
2816 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
2815 RMZ z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu uchylony
2814 RMZ z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
2813 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt posiada tekst jednolity
2812 RMriRW z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego uznany za uchylony
2811 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych uchylony
2810 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
2809 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
2808 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
2807 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
2806 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
2805 RMF z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
2804 RMF z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody uznany za uchylony
2803 RMF z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2802 RPRM z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych uznany za uchylony
2801 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uznany za uchylony
2800 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
2799 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
2798 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
2797 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
2796 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
2795 RMS z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
2794 RMS z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uznany za uchylony
2793 RMS z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego uchylony
2792 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych uchylony
2791 RMENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej uznany za uchylony
2790 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych obowiązujący
2789 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni uchylony
2788 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
2787 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
2786 U z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
2785 U z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne obowiązujący
2784 U z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji uchylony
2783 U z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
2782 U z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2781 U z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
2780 U z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe akt objęty tekstem jednolitym
2779 U z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego akt jednorazowy
2778 U z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
2777 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
2776 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt uchylony
2775 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji uchylony
2774 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe akt objęty tekstem jednolitym
2773 U z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r. akt jednorazowy
2772 U z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
2771 RMZ z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy uznany za uchylony
2770 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych uchylony
2769 RMZ z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju uznany za uchylony
2768 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną obowiązujący
2767 RMON z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym uchylony
2766 RMON z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego obowiązujący
2765 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2764 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
2763 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2762 RMF z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
2761 RMF z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
2760 RRM z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn akt jednorazowy
2759 RrM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) uchylony
2758 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
2757 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
2756 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków uznany za uchylony
2755 Ubnr2 z dnia 22 grudnia 2004 r. wygaśnięcie aktu
2754 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli uchylony
2753 RMPS z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
2752 RMI z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
2751 RMGiP z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku Białej obowiązujący
2750 RMGiP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi uchylony
2749 RMF z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2748 RMF z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju uznany za uchylony
2747 RMF z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
2746 RMENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2745 RPRM z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji akt objęty tekstem jednolitym
2744 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa uznany za uchylony
2743 RPRP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
2742 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
2741 RMZ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania uznany za uchylony
2740 RMZ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane uznany za uchylony
2739 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki uznany za uchylony
2738 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych uznany za uchylony
2737 RMPS z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego uchylony
2736 RMF z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2735 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego uchylony
2734 RMZ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności uznany za uchylony
2733 RMZ z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
2732 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych uznany za uchylony
2731 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego uznany za uchylony
2730 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
2729 RMZ z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju uznany za uchylony
2728 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
2727 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
2726 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
2725 RMZ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
2724 RMZ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
2723 RMZ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych uznany za uchylony
2722 WTK z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04 obowiązujący
2721 WTK z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03 obowiązujący
2720 WTK z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04 obowiązujący
2719 RMZ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań uznany za uchylony
2718 RMZ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
2717 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2716 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej uznany za uchylony
2715 RMSWiA z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju akt objęty tekstem jednolitym
2714 RMS z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
2713 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń uchylony
2712 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
2711 RMPS z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy obowiązujący
2710 RMI z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich uchylony
2709 RMI z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu obowiązujący
2708 RMGiP z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec uchylony
2707 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
2706 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
2705 RMF z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
2704 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym uchylony
2703 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
2702 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego akt posiada tekst jednolity
2701 U z dnia 22 października 2004 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji uchylony
2700 U z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. akt jednorazowy
2699 U z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich akt jednorazowy
2698 U z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. akt jednorazowy
2697 RMRiRW z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury uchylony
2696 RMRirW z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów uznany za uchylony
2695 RMK z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznany za uchylony
2694 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
2693 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
2692 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
2691 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
2690 RPRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
2689 RMS z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza obowiązujący
2688 RMRiRW z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych uchylony
2687 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju uchylony
2686 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
2685 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+" uchylony
2684 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" uchylony
2683 RMI z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 uchylony
2682 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
2681 OMSRP z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
2680 RMZ z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej obowiązujący
2679 RMZ z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt posiada tekst jednolity
2678 RMS z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich uznany za uchylony
2677 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
2676 RMRiRw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby uchylony
2675 RMRiRW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego uznany za uchylony
2674 RMI z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy obowiązujący
2673 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy obowiązujący
2672 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
2671 RMF z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich uchylony
2670 RMF z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
2669 RMF z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze uznany za uchylony
2668 RPRM z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Teresin w województwie mazowieckim akt jednorazowy
2667 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa uznany za uchylony
2666 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa uznany za uchylony
2665 RM z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic obowiązujący
2664 RMSWiA z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
2663 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości obowiązujący
2662 U z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej obowiązujący
2661 RMZ z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
2660 RMI z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych uznany za uchylony
2659 RMI z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
2658 RMI z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych uznany za uchylony
2657 RMGiP z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła uznany za uchylony
2656 RMGiP z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uchylony
2655 RMGiP z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
2654 RMGiP z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury wygaśnięcie aktu
2653 RMGiP z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia wygaśnięcie aktu
2652 RMGiP z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach. wygaśnięcie aktu
2651 RMENiS z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2650 RPRM z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
2649 RPRM z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
2648 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym obowiązujący
2647 U z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
2646 RMZ z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny uznany za uchylony
2645 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
2644 RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania uchylony
2643 RPRM z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej obowiązujący
2642 RRM z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn uchylony
2641 WTK z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04 obowiązujący
2640 RMRiRW z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
2639 RMRiRW z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadających zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
2638 RMON z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym uznany za uchylony
2637 RMI z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
2636 RMGiP z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
2635 RMF z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
2634 RMENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
2633 RMENiS z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
2632 RRM z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego uznany za uchylony
2631 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
2630 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
2629 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2628 RRM z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
2627 RRM z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji uznany za uchylony
2626 OPRM z dnia 9 grudnia 2004 r. o sprostowaniu błędu wygaśnięcie aktu
2625 RMZ z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi uznany za uchylony
2624 Or z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
2623 Or z dnia 17 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 1 września 2004 r. bez statusu
2622 PWmRRPaRJKHowwdneiknl2 z dnia obowiązujący
2621 Or z dnia 10 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r. bez statusu
2620 MKoZFTppZONZd9g1r z dnia obowiązujący
2619 U z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2618 RKRRiT z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych uchylony
2617 RMSZ z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych obowiązujący
2616 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
2615 RMSWiAONFoS z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
2614 RMRiRW z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez organizacje producentów lub wstępnie uznane grupy producentów należności uzyskanych z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2613 RMRiRW z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2612 RMRiRW z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2611 RMRirW z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2610 RMI z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którymi powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji uznany za uchylony
2609 RMI z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych obowiązujący
2608 RMGiP z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia uznany za uchylony
2607 RMGiP z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy uznany za uchylony
2606 RMGiP z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząsteczek stałych przez te silniki uchylony
2605 RPRM z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
2604 RRM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych obowiązujący
2603 OMSRP z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
2602 RMZ z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi obowiązujący
2601 RMZ z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń uznany za uchylony
2600 RMF z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uznany za uchylony
2599 RRM z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy uznany za uchylony
2598 U z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
2597 WTK z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt SK 31/04 obowiązujący
2596 WTK z dnia 29 listopada 2004 r. sygn. akt K 7/04 obowiązujący
2595 RMZ z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych uchylony
2594 RMS z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
2593 RMENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
2592 RPRM z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim akt jednorazowy
2591 RPRM z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 obowiązujący
2590 RRM z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
2589 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) uchylony
2588 RMGiP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
2587 RMGiP z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
2586 RMZ z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2585 RMRiRW z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła obowiązujący
2584 RMGiP z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających uznany za uchylony
2583 RMF z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego uznany za uchylony
2582 RMF z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych uznany za uchylony
2581 U z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. akt jednorazowy
2580 U z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. akt jednorazowy
2579 WTK z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03 obowiązujący
2578 RMS z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu uznany za uchylony
2577 RMRiRW z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
2576 RMGiP z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne uchylony
2575 RMGiP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
2574 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2573 RRM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznany za uchylony
2572 OMSRP z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
2571 OMSRP z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
2570 RMF z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2569 RMF z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
2568 WTK z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt SK 64/03 obowiązujący
2567 RMZ z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
2566 RMSWiA z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2565 RMSWiA z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
2564 RMSWiA z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
2563 RMSWiA z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
2562 RMON z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej akt posiada tekst jednolity
2561 RMK z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
2560 RMK z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury uznany za uchylony
2559 RMF z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2558 RPRM z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej uchylony
2557 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
2556 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
2555 OPKW z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. obowiązujący
2554 RMRiRW z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
2553 RMriRW z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
2552 RMI z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami obowiązujący
2551 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko=Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2550 RMGip z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
2549 RMgiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
2548 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2547 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
2546 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2545 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2544 RMGip z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2543 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. uznany za uchylony
2542 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
2541 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2540 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2539 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
2538 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
2537 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku uznany za uchylony
2536 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych obowiązujący
2535 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
2534 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
2533 U z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2532 OMSRP z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej uchylony
2531 OMSRP z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
2530 RMF z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
2529 RMF z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
2528 RMF z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
2527 RMRiRW z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
2526 RMRiRW z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
2525 RMRiRW z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" uchylony
2524 RMGiP z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
2523 RMF z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
2522 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
2521 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
2520 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
2519 RRM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
2518 RMZ z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
2517 RMZ z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
2516 RMZ z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2515 RMZ z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2514 RMZ z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2513 RMRiRW z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań uchylony
2512 RMGiPoMSWiA z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków uznany za uchylony
2511 RMF z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
2510 RPRM z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Jeziora Wielkie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
2509 RRM z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
2508 PPRP z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2507 U z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego akt posiada tekst jednolity
2506 RM z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody uznany za uchylony
2505 RMF z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
2504 WTK z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. akt P 19/03 obowiązujący
2503 RMSWiAoON z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r. akt jednorazowy
2502 RMS z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2501 RMoN z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych uchylony
2500 RMI z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych uznany za uchylony
2499 RMI z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
2498 RMI z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni obowiązujący
2497 RMI z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
2496 RMGiP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń uchylony
2495 RRM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2494 RMSWiA z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami uznany za uchylony
2493 RMF z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2492 RMF z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2491 Or z dnia 2 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 16 marca 2004 r. bez statusu
2490 PWmRRPaRRKowwdkeinnl2pwWd1m2r z dnia obowiązujący
2489 Or z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r. bez statusu
2488 UmRRPaRRMowiwpwscpwWd1w2r z dnia obowiązujący
2487 Or z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r. bez statusu
2486 UmRRPaRRFNowwzzpzosnppwWd1c2r z dnia uchylony
2485 Or z dnia 8 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych bez statusu
2484 PFdKwslwfdkppZONZd6p1r z dnia obowiązujący
2483 RKRRiT z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich uznany za uchylony
2482 RMZ z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi uznany za uchylony
2481 RMZ z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych uznany za uchylony
2480 RMRiRW z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich uchylony
2479 RMGiP z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot" w Radomiu obowiązujący
2478 RMGiP z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
2477 RMF z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
2476 RRM z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uznany za uchylony
2475 RRM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2005 r. wygaśnięcie aktu
2474 RRM z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
2473 RRM z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
2472 WTK z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. akt K 38/03 obowiązujący
2471 RMRiRW z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2470 RMON z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom wczynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2469 RMI z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów uznany za uchylony
2468 RRM z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
2467 RRM z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt posiada tekst jednolity
2466 USN z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31 akt jednorazowy
2465 RMSWiA z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
2464 RMRiRW z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
2463 RMRiRW z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
2462 RMRiRW z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną obowiązujący
2461 RMPS z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej uznany za uchylony
2460 RMON z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
2459 RMISWiAoON z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa uznany za uchylony
2458 RMENiS z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
2457 RRM z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków uznany za uchylony
2456 U z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. akt jednorazowy
2455 U z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. akt jednorazowy
2454 RMRiRW z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
2453 RMF z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
2452 Or z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji bez statusu
2451 UmRPaRFNouiusEkoe z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. obowiązujący
2450 Or z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r. bez statusu
2449 UmRRPaRRCowwdksinpwPd3w2r z dnia obowiązujący
2448 Or z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r. bez statusu
2447 URmRRPaRKASowwdghitktmispwRd1p2r z dnia obowiązujący
2446 Or z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. bez statusu
2445 KmRPaRLwsupoizusoowzpodiompwBd2l1r z dnia obowiązujący
2444 Or z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. bez statusu
2443 CkokswSd4l1r z dnia obowiązujący
2442 WTK z dnia 3 listopada 2004 r. sygn. akt K 18/03 obowiązujący
2441 OMSRP z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
2440 RMZ z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2439 RM z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
2438 RMSWiA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2437 RMS z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich akt posiada tekst jednolity
2436 RMS z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku obowiązujący
2435 RMRiRW z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" uchylony
2434 RMPS z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
2433 RMON z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa obowiązujący
2432 RMI z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości uznany za uchylony
2431 RMGiP z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów uznany za uchylony
2430 RPRM z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
2429 RPRM z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej uznany za uchylony
2428 RRM z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
2427 RPRP z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
2426 U z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
2425 RMSWiA z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia obowiązujący
2424 RMRiRW z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania "Złomowanie statków rybackich" z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa uchylony
2423 RMON z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
2422 RMK z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu uchylony
2421 RMI z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
2420 RMI z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uznany za uchylony
2419 RMENiS z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
2418 RRM z dnia 26 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielania działalności maklerskiej banku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2417 RRM z dnia 26 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2416 OMSRP z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
2415 RMGiP z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
2414 U z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu akt posiada tekst jednolity
2413 RMS z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin uznany za uchylony
2412 RMGiP z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
2411 RPRM z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
2410 RPRM z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
2409 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom obowiązujący
2408 U z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2407 U z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2406 U z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
2405 U z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
2404 RMSWiA z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
2403 RRM z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
2402 OPRM z dnia 27 października 2004 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
2401 RMSWiA z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego obowiązujący
2400 RMRiRW z dnia 21 października 2004 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego uchylony
2399 RMRiRW z dnia 18 października 2004 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin uznany za uchylony
2398 RMPS z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach wygaśnięcie aktu
2397 RMON z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2396 RMON z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
2395 RMI z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi uznany za uchylony
2394 RMI z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności obowiązujący
2393 RMGiP z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego uznany za uchylony
2392 RMF z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe uznany za uchylony
2391 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
2390 U z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
2389 U z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. akt jednorazowy
2388 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. akt jednorazowy
2387 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r. akt jednorazowy
2386 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. akt jednorazowy
2385 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. akt jednorazowy
2384 WTK z dnia 27 października 2004 r. sygn. akt SK 1/04 obowiązujący
2383 WTK z dnia 26 października 2004 r. sygn. akt SK 7/04 obowiązujący
2382 WTK z dnia 25 października 2004 r. sygn. akt SK 33/03 obowiązujący
2381 RMZ z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
2380 RM z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
2379 RMRiRW z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego uchylony
2378 RMRiRW z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego uznany za uchylony
2377 RMK z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2376 RMI z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy obowiązujący
2375 RMI z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
2374 RPRM z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
2373 RPRM z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności obowiązujący
2372 RRM z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża uchylony
2371 WTK z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04 obowiązujący
2370 RMZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R uznany za uchylony
2369 RMRiRW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu uchylony
2368 RMRiRW z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze uznany za uchylony
2367 RMON z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
2366 RMON z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych uznany za uchylony
2365 RMGiP z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych akt posiada tekst jednolity
2364 RRM z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji uchylony
2363 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" obowiązujący
2362 RRM z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
2361 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych obowiązujący
2360 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego obowiązujący
2359 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport uchylony
2358 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu uchylony
2357 RRM z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu uchylony
2356 U z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
2355 U z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
2354 U z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. akt jednorazowy
2353 U z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. akt jednorazowy
2352 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. akt jednorazowy
2351 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. akt jednorazowy
2350 RMI z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
2349 RMGiP z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
2348 RMGiP z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
2347 RMGiP z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia wygaśnięcie aktu
2346 RMGiP z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
2345 RRM z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
2344 RMPS z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych uznany za uchylony
2343 RMGiP z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą uchylony
2342 RMGiP z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą uchylony
2341 RMGiP z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
2340 Or z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. bez statusu
2339 KoukzzuwwwREswLd1k1r z dnia obowiązujący
2338 WTK z dnia 18 października 2004 r. sygn. akt P 8/04 obowiązujący
2337 RMSWiA z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2336 RMRiRW z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
2335 RMI z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 uznany za uchylony
2334 RMI z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego uznany za uchylony
2333 RMI z dnia 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego uznany za uchylony
2332 RMI z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności akt posiada tekst jednolity
2331 RMF z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
2330 RRM z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2329 WTK z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt P 22/03 obowiązujący
2328 WTK z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt K 31/02 obowiązujący
2327 RMZ z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi uznany za uchylony
2326 RMZ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
2325 RMS z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
2324 RMRiRW z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń uchylony
2323 RMRiRW z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb uchylony
2322 RMRiRW z dnia 5 października 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia uchylony
2321 RMON z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
2320 RMI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa" obowiązujący
2319 RMGiP z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
2318 RMF z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
2317 RPRM z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej uchylony
2316 RMRiRW z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa uchylony
2315 OMSRP z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
2314 RMZ z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych obowiązujący
2313 RM z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uznany za uchylony
2312 RMSWiA z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego obowiązujący
2311 RMI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów uznany za uchylony
2310 RMGiP z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko uchylony
2309 RMF z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy uchylony
2308 RMF z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
2307 RRM z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
2306 RM z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew uznany za uchylony
2305 Or z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. bez statusu
2304 UmRRPaRRKwsupoizusoowzpodimpwWd1l1r z dnia obowiązujący
2303 Or z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. bez statusu
2302 UmRRPaRRMowwzpziirppwKd2p2r z dnia obowiązujący
2301 Or z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. bez statusu
2300 UmRPaKHopopbzpwWd2m2r z dnia obowiązujący
2299 RMI z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia uchylony
2298 RMGiP z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy uchylony
2297 RRM z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
2296 WTK z dnia 6 października 2004 r. sygn. akt SK 23/02 obowiązujący
2295 RMZ z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
2294 RMS z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy uchylony
2293 RMPS z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki uznany za uchylony
2292 RMK z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru uznany za uchylony
2291 RMI z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej uznany za uchylony
2290 RMGiP z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uchylony
2289 RMF z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
2288 RPRM z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Chmielnik w województwie podkarpackim akt jednorazowy
2287 RPRM z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Buska- Zdroju w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
2286 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2285 RMGiP z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
2284 RMZ z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uchylony
2283 RMI z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR uchylony
2282 RMI z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym obowiązujący
2281 RMGiP z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia uznany za uchylony
2280 RMGiP z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wygaśnięcie aktu
2279 RMGiP z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upadłości wygaśnięcie aktu
2278 RMF z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
2277 RMF z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
2276 RMF z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych uznany za uchylony
2275 RMENiS z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2274 RRM z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
2273 RRM z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
2272 RRM z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego uchylony
2271 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
2270 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2269 WTK z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt U 2/04 obowiązujący
2268 OMSRP z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
2267 RMRiRW z dnia 24 września 2004 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego obowiązujący
2266 RMPS z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi uznany za uchylony
2265 RMON z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
2264 RMI z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów obowiązujący
2263 RMI z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług Pocztowych uznany za uchylony
2262 RMI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego obowiązujący
2261 RMI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt posiada tekst jednolity
2260 RMI z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
2259 RMGiP z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
2258 RMS z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej obowiązujący
2257 RMRiRW z dnia 24 września 2004 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2256 RMI z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
2255 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe uznany za uchylony
2254 RMF z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
2253 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2252 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
2251 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2250 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2249 U z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
2248 RMGiP z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
2247 RMF z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
2246 RMF z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2245 Or z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. bez statusu
2244 UmRPaRSouwogwrkidpwSLd2l2r z dnia obowiązujący
2243 Or z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. bez statusu
2242 UmRRPaRRowoinpwWd2l2r z dnia obowiązujący
2241 Or z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
2240 UmRRPaRRIdwwdopwNDd1l2r z dnia obowiązujący
2239 Or z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. bez statusu
2238 UmRRPaRRAowwdopwWd1l2r z dnia obowiązujący
2237 RM z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną uchylony
2236 RMRiRW z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
2235 RMRiRW z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym uchylony
2234 RMGiP z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego uznany za uchylony
2233 RMF z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2232 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2231 RMZ z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia obowiązujący
2230 RMZ z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania uznany za uchylony
2229 RM z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów uznany za uchylony
2228 RMSWiA z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
2227 RMSWiA z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych uznany za uchylony
2226 RMSWiA z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych uznany za uchylony
2225 RMRiRW z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych uchylony
2224 RMPS z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej uznany za uchylony
2223 RMON z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
2222 RMGiP z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego uznany za uchylony
2221 RMF z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
2220 RMF z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych akt posiada tekst jednolity
2219 RRM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązujący
2218 RRM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa obowiązujący
2217 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2216 RMZ z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r. akt jednorazowy
2215 RMRiRW z dnia 17 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców uznany za uchylony
2214 RMRiRW z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących uchylony
2213 RMON z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych uznany za uchylony
2212 RMI z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednia związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
2211 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2210 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2209 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2208 RPRM z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 obowiązujący
2207 RMSWiA z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby obowiązujący
2206 RMGiP z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
2205 RPRM z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
2204 RRM z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad uchylony
2203 RRM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty uchylony
2202 Or z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonego w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. bez statusu
2201 PKobbdKorbswMd2s z dnia obowiązujący
2200 Or z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej, podpisanego w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r. bez statusu
2199 PmRRPaRFRwswwpwMd2k2r z dnia obowiązujący
2198 Or z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. bez statusu
2197 UmRRPaRSRWowwzpzpwWd2l2r z dnia obowiązujący
2196 Or z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. bez statusu
2195 UmRRPaRREowwzzpzoippwWd2c2r z dnia obowiązujący
2194 Or z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r. bez statusu
2193 UmRRPaRMwspiwoipwWd8l1r z dnia obowiązujący
2192 Or z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawach zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. bez statusu
2191 UmRPaKHwsziwwppmoppwWd2m2r z dnia obowiązujący
2190 RM z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami oraz sposobu jego udostępniania uznany za uchylony
2189 RM z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami uznany za uchylony
2188 RMRiRW z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie obowiązujący
2187 RMRiRW z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
2186 RMPS z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu wygaśnięcie aktu
2185 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) uznany za uchylony
2184 RRM z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2183 RRM z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2182 RMS z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
2181 RMS z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
2180 RMRiRW z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach obowiązujący
2179 RMK z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
2178 RMI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
2177 RMI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
2176 RMI z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej uchylony
2175 RMI z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
2174 RMGiP z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych uchylony
2173 RMGiP z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa uchylony
2172 RMGiP z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
2171 RMF z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2005 wygaśnięcie aktu
2170 RMF z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sposobu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005 wygaśnięcie aktu
2169 RMF z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 wygaśnięcie aktu
2168 RRM z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających wygaśnięcie aktu
2167 RMZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
2166 RMZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji uznany za uchylony
2165 RMZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji uznany za uchylony
2164 RMZ z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich uchylony
2163 RMRiRW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
2162 RMPS z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
2161 RPRM z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
2160 RRM z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
2159 RRM z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
2158 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o kosmetykach uchylony
2157 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2156 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt objęty tekstem jednolitym
2155 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie obowiązujący
2154 RMON z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
2153 RMK z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych obowiązujący
2152 RMI z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
2151 WTK z dnia 21 września 2004 r. sygn. akt K 34/03 obowiązujący
2150 RMRiRW z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy technicznej uznany za uchylony
2149 RMRiRW z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu uchylony
2148 RMI z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
2147 RMI z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
2146 RMGiP z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw uchylony
2145 RMENiS z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile obowiązujący
2144 Or z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r. bez statusu
2143 PWmRRPaRRUwdknienl2 z dnia obowiązujący
2142 Or z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. bez statusu
2141 UmRRPaRRTowwzzppwWd2m2r z dnia obowiązujący
2140 Or z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. bez statusu
2139 KmRPaKBwsupoozopiusoowzpodim z dnia obowiązujący
2138 RMENiS z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
2137 RPRM z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
2136 RRM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
2135 U z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
2134 RMI z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Telekomunikacji uznany za uchylony
2133 RMGiP z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych uznany za uchylony
2132 RMF z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2131 RMF z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
2130 RMF z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
2129 RRM z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego uznany za uchylony
2128 OMSRP z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
2127 RKRRiT z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach oraz multipleksowania sygnałów cyfrowych uznany za uchylony
2126 RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2125 RMSWiA z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
2124 RMSWiA z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
2123 RMF z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2122 RMF z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2121 RMF z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
2120 RMF z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni uznany za uchylony
2119 RPRM z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania uznany za uchylony
2118 RMZ z dnia 14 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
2117 RMRiRW z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
2116 RMRiRW z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
2115 RMGiP z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
2114 RMF z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uznany za uchylony
2113 RMF z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uznany za uchylony
2112 RMF z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego uznany za uchylony
2111 RMF z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku akt jednorazowy
2110 RMENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli uznany za uchylony
2109 RRM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
2108 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości akt posiada tekst jednolity
2107 RRM z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
2106 RMZ z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2105 RMZ z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań uznany za uchylony
2104 RM z dnia 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego uznany za uchylony
2103 RMRiRW z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów jajecznych umieszczanych na rynku uchylony
2102 RMRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt posiada tekst jednolity
2101 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin obowiązujący
2100 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązujący
2099 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii uchylony
2098 RMI z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
2097 RMI z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru uznany za uchylony
2096 RMF z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2095 RRM z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu uchylony
2094 RRM z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
2093 USN z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1 akt jednorazowy
2092 WTK z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03 obowiązujący
2091 WTK z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt P 4/04 obowiązujący
2090 WTK z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt SK 30/03 obowiązujący
2089 OPKW z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. obowiązujący
2088 OMSRP z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
2087 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
2086 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
2085 RMGiP z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy uznany za uchylony
2084 PPRP z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2083 RMRiRW z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła uchylony
2082 RMPS z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
2081 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
2080 WTK z dnia 6 września 2004 r. sygn. akt SK 10/04 obowiązujący
2079 RMZ z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
2078 RMZ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2077 RMSWiA z dnia 6 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy akt objęty tekstem jednolitym
2076 RMSWiA z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
2075 RMRiRW z dnia 8 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
2074 RMRiRW z dnia 1 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin uznany za uchylony
2073 RMK z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach obowiązujący
2072 RMI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
2071 RMGiP z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2070 RMF z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2069 RMF z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2068 RRM z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
2067 U z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obowiązujący
2066 U z dnia 30 lipca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. akt jednorazowy
2065 U z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akt objęty tekstem jednolitym
2064 RMZ z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochłonnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji uznany za uchylony
2063 RMRiRW z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2062 RRM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. wygaśnięcie aktu
2061 RMZ z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych uznany za uchylony
2060 RMRiRW z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
2059 RMRiRW z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach uznany za uchylony
2058 RMRiRW z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach uznany za uchylony
2057 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt posiada tekst jednolity
2056 RMI z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej uznany za uchylony
2055 RMI z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego obowiązujący
2054 RMI z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych uznany za uchylony
2053 RMI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych uznany za uchylony
2052 RMI z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2051 RMGiP z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
2050 RRM z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej uchylony
2049 RRM z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową uznany za uchylony
2048 RRM z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 akt jednorazowy
2047 RRM z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac uchylony
2046 RMENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
2045 RPRM z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim akt jednorazowy
2044 RMRiRW z dnia 3 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
2043 RMI z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych obowiązujący
2042 RMI z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia uznany za uchylony
2041 RMI z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznany za uchylony
2040 RPRM z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim akt jednorazowy
2039 RPRM z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Powidz w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
2038 RRM z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem uznany za uchylony
2037 RRM z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami uchylony
2036 RRM z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich obowiązujący
2035 RMZ z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych uznany za uchylony
2034 RMZ z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2033 RM z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali uznany za uchylony
2032 RMRiRW z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
2031 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" uznany za uchylony
2030 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
2029 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia oraz warunków dla jednostek organizacyjnych przeprowadzających kontrole nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2028 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
2027 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
2026 RMK z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
2025 RMI z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości obowiązujący
2024 RMGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
2023 RMGiP z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
2022 RMF z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
2021 RMF z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne uznany za uchylony
2020 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa akt posiada tekst jednolity
2019 RMRiRW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych uchylony
2018 RMGiP z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy uznany za uchylony
2017 RMENiS z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę uchylony
2016 RPRM z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
2015 RRM z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej uznany za uchylony
2014 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych uchylony
2013 RMZ z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie uznany za uchylony
2012 RMON z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne obowiązujący
2011 RMI z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE uznany za uchylony
2010 RMGiP z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
2009 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2008 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2007 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2006 RMF z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2005 RMENiS z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2004 RRM z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
2003 OPRM z dnia 1 września 2004 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
2002 RKRRiT z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru uchylony
2001 RM z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej uznany za uchylony
2000 RM z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego uznany za uchylony
1999 RMSWiA z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) uznany za uchylony
1998 RMSWiA z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji obowiązujący
1997 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku uznany za uchylony
1996 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt obowiązujący
1995 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu obowiązujący
1994 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych obowiązujący
1993 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych obowiązujący
1992 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych obowiązujący
1991 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych obowiązujący
1990 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych obowiązujący
1989 RMI z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uznany za uchylony
1988 RMGip z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uznany za uchylony
1987 RMF z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
1986 RMENiS z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą uchylony
1985 RMENiS z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
1984 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy publicznej uznany za uchylony
1983 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt posiada tekst jednolity
1982 U z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. akt jednorazowy
1981 U z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. akt jednorazowy
1980 U z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. akt jednorazowy
1979 Or z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych bez statusu
1978 UmRPaRFNouiusEkoppwsk z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. obowiązujący
1977 Or z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. bez statusu
1976 KmRRPaRRCwsupoizusoowzpodiompwSdCd1m2r z dnia obowiązujący
1975 Or z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 września 2001 r. bez statusu
1974 UmRRPaGMUwswoinpwWd4w2r z dnia uchylony
1973 Or z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. bez statusu
1972 KmRRPaRSRAwsupoizusoowzpodpwDd1s2r z dnia obowiązujący
1971 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
1970 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych uchylony
1969 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
1968 RMGiP z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi uchylony
1967 RPRM z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dobryszyce w województwie łódzkim akt jednorazowy
1966 RPRM z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki w województwie lubuskim akt jednorazowy
1965 RRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
1964 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych uznany za uchylony
1963 U z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
1962 U z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" akt posiada tekst jednolity
1961 RRM z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych uznany za uchylony
1960 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis uchylony
1959 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
1958 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
1957 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym uznany za uchylony
1956 U z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami uchylony
1955 U z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r. akt jednorazowy
1954 U z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1953 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia uznany za uchylony
1952 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli uchylony
1951 RMGiP z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uchylony
1950 RMF z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
1949 RRM z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
1948 RMGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
1947 RMS z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich obowiązujący
1946 RMRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych uchylony
1945 RMGiP z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie akt posiada tekst jednolity
1944 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uchylony
1943 RMSWiA z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży uznany za uchylony
1942 RMSP z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
1941 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
1940 RMPS z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
1939 RMI z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
1938 RMI z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
1937 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług uznany za uchylony
1936 RMF z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego obowiązujący
1935 RMF z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu uznany za uchylony
1934 RMF z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej obowiązujący
1933 RMF z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego uznany za uchylony
1932 RMF z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania uznany za uchylony
1931 RMENiS z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych uchylony
1930 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis uchylony
1929 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt posiada tekst jednolity
1928 RPRP z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uznany za uchylony
1927 RPRP z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
1926 RPRP z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie obowiązujący
1925 U z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1924 U z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej akt jednorazowy
1923 U z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r. akt jednorazowy
1922 U z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchylony
1921 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1920 RMZ z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest akt posiada tekst jednolity
1919 RMZ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
1918 RMZ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej uznany za uchylony
1917 RM z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności uznany za uchylony
1916 RMSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
1915 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" uznany za uchylony
1914 RMRiRW z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt uchylony
1913 RMON z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej uznany za uchylony
1912 RMGiP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy uznany za uchylony
1911 RMGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1910 RPRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
1909 RPRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
1908 RPRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców uznany za uchylony
1907 U z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych obowiązujący
1906 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji uchylony
1905 RMRiRW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących uchylony
1904 RMI z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
1903 RMGiP z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1902 RMGiP z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem uchylony
1901 RMF z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
1900 RMF z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
1899 RMF z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za produkty rolne obowiązujący
1898 RMENiS z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej uchylony
1897 RMENiS z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
1896 RMZ z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji obowiązujący
1895 RMZ z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu uznany za uchylony
1894 RMSWiA z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź akt jednorazowy
1893 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi uznany za uchylony
1892 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzenie kontroli obowiązujący
1891 RMRiRw z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
1890 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin uznany za uchylony
1889 RMRiRW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych uznany za uchylony
1888 RMPS z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
1887 RMGiP z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uznany za uchylony
1886 RMGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uznany za uchylony
1885 RMZ z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" uznany za uchylony
1884 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uchylony
1883 RMON z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe uchylony
1882 RMF z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego uznany za uchylony
1881 RMENiS z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie uchylony
1880 RMENiS z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów uchylony
1879 RMSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa obowiązujący
1878 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania uznany za uchylony
1877 RMGiP z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uchylony
1876 RMF z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1875 RMF z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1874 RMENiS z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych uznany za uchylony
1873 RPRM z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim akt jednorazowy
1872 RRM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
1871 OPRM z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1870 RMZ z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
1869 RMZ z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
1868 RM z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji uchylony
1867 RM z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1866 RMSWiA z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
1865 RMRirW z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1864 RMRirW z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy uchylony
1863 RMRiRW z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych akt posiada tekst jednolity
1862 RMON z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
1861 RMI z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych uznany za uchylony
1860 RMGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
1859 RPRM z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim akt jednorazowy
1858 RPRM z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców uznany za uchylony
1857 RRM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1856 RRM z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1855 RRM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa uznany za uchylony
1854 RMZ z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
1853 RMZ z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1852 RMSWiA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej akt jednorazowy
1851 RMON z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uchylony
1850 RMI z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. wygaśnięcie aktu
1849 RMI z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
1848 RMI z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1847 RMGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uznany za uchylony
1846 RMGiP z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko uchylony
1845 U z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1844 U z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie" obowiązujący
1843 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki akt posiada tekst jednolity
1842 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1841 RM z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku uchylony
1840 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1839 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1838 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej uchylony
1837 RMRiRW z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
1836 RMRiRW z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1835 RMRiRW z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych obowiązujący
1834 RMRiRW z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
1833 RMENiS z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii uznany za uchylony
1832 RPRM z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wodynie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1831 RMSWiA z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach akt posiada tekst jednolity
1830 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń uchylony
1829 RMI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności uznany za uchylony
1828 RMI z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
1827 RMGiP z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 wygaśnięcie aktu
1826 RMGiP z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą uznany za uchylony
1825 WTK z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04 obowiązujący
1824 RMRiRW z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa obowiązujący
1823 RMRiRW z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka uznany za uchylony
1822 RMRiRW z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku uchylony
1821 RMPS z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1820 RMON z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1819 RMGiP z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych uznany za uchylony
1818 RMGiP z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
1817 RMF z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1816 RPRM z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 obowiązujący
1815 RRM z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1814 RRM z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
1813 RRM z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
1812 RMSWiA z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2004 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uchylony
1811 RMPS z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
1810 RMPS z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1809 RRM z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1808 U z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uznany za uchylony
1807 U z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
1806 RMRiRW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
1805 U z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1804 U z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1803 U z dnia 1 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. akt jednorazowy
1802 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie akt objęty tekstem jednolitym
1801 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r. akt jednorazowy
1800 U z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne akt posiada tekst jednolity
1799 WTK z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03 obowiązujący
1798 WTK z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02 obowiązujący
1797 RMZ z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania uznany za uchylony
1796 RMSWiA z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych akt jednorazowy
1795 RMSWiA z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego obowiązujący
1794 RMRiRW z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
1793 RMRiRW z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
1792 RMI z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu uznany za uchylony
1791 RMI z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk uznany za uchylony
1790 RMF z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1789 RRM z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej uchylony
1788 RRM z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
1787 RRM z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego obowiązujący
1786 RRM z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji uchylony
1785 WTK z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03 obowiązujący
1784 WTK z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03 obowiązujący
1783 WTK z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02 obowiązujący
1782 WTK z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02 obowiązujący
1781 RMZ z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1780 RMZ z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
1779 RMRiRW z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
1778 RMRiRW z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku uchylony
1777 RMRiRW z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
1776 RMON z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi uznany za uchylony
1775 RMI z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uchylony
1774 RMI z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1773 RMI z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
1772 RMI z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei uznany za uchylony
1771 RMF z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego uznany za uchylony
1770 RMF z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uchylony
1769 RMF z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce uchylony
1768 RMENiS z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat uznany za uchylony
1767 RRM z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta obowiązujący
1766 U z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich akt objęty tekstem jednolitym
1765 RM z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną uznany za uchylony
1764 RM z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną uchylony
1763 RM z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznany za uchylony
1762 RMGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
1761 WTK z dnia 14 lipca 2004 r. sygn. akt SK 8/03 obowiązujący
1760 WTK z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03 obowiązujący
1759 WTK z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03 obowiązujący
1758 OMSRP z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wygaśnięcie aktu
1757 RMSWiA z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta uznany za uchylony
1756 RMSWiA z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu akt jednorazowy
1755 RMSWiA z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu akt jednorazowy
1754 RMSWiA z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji obowiązujący
1753 RMPSiMK z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych uznany za uchylony
1752 RMI z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego obowiązujący
1751 RMGiP z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci uchylony
1750 RMF z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1749 RMF z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1748 RMF z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
1747 RPRM z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania obowiązujący
1746 U z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych obowiązujący
1745 RMGiP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1744 RMGiP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
1743 RMGiP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
1742 RMGiP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
1741 RMF z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujący
1740 RPRM z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
1739 RPRM z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
1738 Or z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r. bez statusu
1737 UmRRPaGMUowiwpwdzkkiinwouinpwWd1l2r z dnia obowiązujący
1736 Or z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. bez statusu
1735 KN1dwwosascswWd8w1r z dnia obowiązujący
1734 RMZ z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia uznany za uchylony
1733 RMSZ z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
1732 RMRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw uchylony
1731 RMON z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r. akt jednorazowy
1730 RMON z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
1729 RMI z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
1728 RMI z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1727 RRM z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uchylony
1726 RMRiRW z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich uchylony
1725 RMRiRW z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1724 RMRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska uchylony
1723 RMRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi akt posiada tekst jednolity
1722 RMRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty za dokonanie oceny wniosku o rejestrację świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz za jego przekazanie do Komisji Europejskiej uznany za uchylony
1721 RMRirW z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego uznany za uchylony
1720 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1719 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1718 RMI z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei obowiązujący
1717 RMI z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych uznany za uchylony
1716 RMENiS z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
1715 RRM z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
1714 RRM z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1713 OPKW z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. obowiązujący
1712 OMSRP z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu wygaśnięcie aktu
1711 OMSRP z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
1710 WTK z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03 obowiązujący
1709 OPRM z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1708 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów uchylony
1707 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uchylony
1706 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
1705 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1704 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
1703 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
1702 RMPS z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
1701 RMON z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych uchylony
1700 RMON z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
1699 RMON z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
1698 RMON z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
1697 RMI z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości uznany za uchylony
1696 RMI z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności obowiązujący
1695 U z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
1694 U z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1693 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim obowiązujący
1692 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1691 U z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1690 U z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
1689 OMSRP z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
1688 OMSRP z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
1687 RMZ z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1686 RMZ z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uchylony
1685 RMSWiA z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
1684 RMRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
1683 RMGiP z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne uchylony
1682 RMF z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym obowiązujący
1681 RPRM z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zabierzów w województwie małopolskim akt jednorazowy
1680 RRM z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn obowiązujący
1679 WTK z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt U 1/03 obowiązujący
1678 WTK z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt P 20/02 obowiązujący
1677 OPRM z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu uchylony
1676 RKRRiT z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
1675 RMZ z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego obowiązujący
1674 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt uchylony
1673 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku uchylony
1672 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie obowiązujący
1671 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego obowiązujący
1670 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchylony
1669 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych obowiązujący
1668 RMF z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe uznany za uchylony
1667 OMSRP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
1666 RMZ z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki wygaśnięcie aktu
1665 RMRiRW z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej uchylony
1664 RMI z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych uchylony
1663 RMI z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
1662 RPRP z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
1661 RMZ z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych uznany za uchylony
1660 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych uchylony
1659 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania obowiązujący
1658 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń uznany za uchylony
1657 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt uznany za uchylony
1656 RMRiRW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury uchylony
1655 RMRiRW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku uchylony
1654 RMRiRW z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej uchylony
1653 RMPS z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) obowiązujący
1652 RRM z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1651 PPRP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1650 U z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu akt jednorazowy
1649 U z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu akt jednorazowy
1648 U z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu akt jednorazowy
1647 U z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu akt jednorazowy
1646 U z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu akt jednorazowy
1645 U z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. akt jednorazowy
1644 U z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. akt jednorazowy
1643 RMZ z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
1642 RRM z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
1641 OMSRP z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej uchylony
1640 RMS z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
1639 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
1638 RMRiRW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego obowiązujący
1637 RMRiRW z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu uchylony
1636 RMRiRW z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego uchylony
1635 RRM z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1634 RRM z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych uchylony
1633 RRM z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
1632 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego uznany za uchylony
1631 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania uchylony
1630 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych uchylony
1629 RMK z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury uznany za uchylony
1628 Or z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej bez statusu
1627 DWKhpwWd2c1rpPaS z dnia akt jednorazowy
1626 Or z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. bez statusu
1625 UmRRPaRRowwzpztiirppwWd1l2r z dnia obowiązujący
1624 Or z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. bez statusu
1623 UmRRPaRMSZowwzpziirppwMMd2l2r z dnia obowiązujący
1622 Or z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r. bez statusu
1621 UmRPaKHowwzzpziipppwMd2l2r z dnia obowiązujący
1620 Or z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r. bez statusu
1619 UmRRPaRRBowwzppwWd1c2r z dnia obowiązujący
1618 RMZ z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
1617 RMRiRW z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uchylony
1616