20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2005
2260 U z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
2259 U z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
2258 U z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji obowiązujący
2257 U z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
2256 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uchylony
2255 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne uchylony
2254 U z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
2253 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
2252 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
2251 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego akt posiada tekst jednolity
2250 OPRM z dnia 23 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
2249 RMZ z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
2248 RMZ z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uchylony
2247 RMSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
2246 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
2245 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
2244 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
2243 RMSWiA z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego akt posiada tekst jednolity
2242 RMS z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych uznany za uchylony
2241 RMON z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
2240 RMG z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych uznany za uchylony
2239 RMF z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
2238 RMF z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2237 RMF z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2236 RMF z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej uchylony
2235 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
2234 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
2233 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
2232 RMF z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych uznany za uchylony
2231 RMEiN z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 akt jednorazowy
2230 RPRM z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uchylony
2229 OPRM z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
2228 RMZ z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2227 RMTiB z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania uchylony
2226 RM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni uznany za uchylony
2225 RM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej uznany za uchylony
2224 RM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady uznany za uchylony
2223 RM z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych uchylony
2222 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych uznany za uchylony
2221 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie obowiązujący
2220 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
2219 RMG z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe uchylony
2218 RMG z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
2217 RMG z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
2216 RMF z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
2215 RMF z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2214 RRM z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 obowiązujący
2213 RRM z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
2212 RRM z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
2211 RRM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
2210 RMTiB z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
2209 RM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania uznany za uchylony
2208 RMSWiA z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
2207 RMPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania uznany za uchylony
2206 RRM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wygaśnięcie aktu
2205 U z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
2204 U z dnia 9 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uchylony
2203 RMG z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uznany za uchylony
2202 RMG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska obowiązujący
2201 RMG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe uchylony
2200 RMG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
2199 RMG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe uchylony
2198 RMG z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
2197 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach uchylony
2196 RMF z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej uchylony
2195 RPRM z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
2194 RMTiB z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
2193 RMTiB z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" obowiązujący
2192 RMTiB z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
2191 RMSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
2190 RMS z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
2189 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2188 RMON z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Służby Materiałów Pędnych i Smarów obowiązujący
2187 RMG z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uznany za uchylony
2186 RMG z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego uznany za uchylony
2185 RMG z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
2184 WTK z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 10/05 obowiązujący
2183 WTK z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 68/03 obowiązujący
2182 WTK z dnia 19 grudnia 2005 r. sygn. akt U 7/04 obowiązujący
2181 RM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji uchylony
2180 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego akt jednorazowy
2179 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
2178 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
2177 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi uznany za uchylony
2176 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
2175 RRM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (CN) uchylony
2174 RRM z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego uchylony
2173 RMG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej uchylony
2172 RMG z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego uchylony
2171 RMG z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych uznany za uchylony
2170 RMG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa uchylony
2169 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
2168 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego uznany za uchylony
2167 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny uznany za uchylony
2166 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną obowiązujący
2165 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych uznany za uchylony
2164 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego obowiązujący
2163 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską obowiązujący
2162 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin radcowski uznany za uchylony
2161 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin adwokacki uznany za uchylony
2160 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego obowiązujący
2159 RMS z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką uznany za uchylony
2158 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r. wygaśnięcie aktu
2157 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą obowiązujący
2156 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
2155 RMF z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2154 RMF z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
2153 RMTiB z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym uznany za uchylony
2152 RM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu uznany za uchylony
2151 RM z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu uznany za uchylony
2150 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
2149 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich uchylony
2148 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" uchylony
2147 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
2146 RMF z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
2145 RRM z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
2144 RPRP z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie obowiązujący
2143 OMSRP z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach żywienia zwierząt uchylony
2142 RMTiB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego uznany za uchylony
2141 RMTiB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej uznany za uchylony
2140 RMTiB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług obowiązujący
2139 WTK z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 22/05 obowiązujący
2138 WTK z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 61/03 obowiązujący
2137 RMON z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uchylony
2136 RMF z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2135 RMF z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uznany za uchylony
2134 RMF z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
2133 RMF z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2132 RMF z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
2131 WTK z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt K 45/05 obowiązujący
2130 RMON z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
2129 RMEiN z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej uznany za uchylony
2128 RM z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych uchylony
2127 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
2126 RMF z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2125 RMEiN z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
2124 RRM z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta. akt jednorazowy
2123 PPRP z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
2122 Or z dnia 11 sierpnia 2005 r. uzupełniające Oświadczenie rządowe bez statusu
2121 Or z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. bez statusu
2120 PpnwiobpjcikoauKNZpmpzppZONZd3m2r z dnia obowiązujący
2119 RMZ z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych uznany za uchylony
2118 WTK z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04 obowiązujący
2117 WTK z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 20/04 obowiązujący
2116 WTK z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt K 32/04 obowiązujący
2115 RMZ z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
2114 RMZ z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący
2113 RMZ z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2112 RMS z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uchylony
2111 RMRiRW z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki akt jednorazowy
2110 RMRiRW z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis akt jednorazowy
2109 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
2108 RMRiRW z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
2107 RMON z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy uznany za uchylony
2106 RMF z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2105 RMF z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego w Braniewie obowiązujący
2104 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych uchylony
2103 U z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu uchylony
2102 WTK z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 33/04 obowiązujący
2101 RMSP z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
2100 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
2099 RMF z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2098 RPRM z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania uchylony
2097 USN z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. akt jednorazowy
2096 RMSWiA z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
2095 RRM z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
2094 Or z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Tiranie dnia 21 września 2004 r. bez statusu
2093 UmRRPaRRAwswoinpwTd2w2r z dnia obowiązujący
2092 WTK z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 7/05 obowiązujący
2091 WTK z dnia 5 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 26/05 obowiązujący
2090 RMF z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2089 RMF z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
2088 RMSP z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
2087 RMON z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
2086 RMF z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
2085 RMF z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
2084 RMF z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerską uznany za uchylony
2083 RMF z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
2082 RRM z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego obowiązujący
2081 OMSRP z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
2080 OMSRP z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uchylony
2079 RMTiB z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich uchylony
2078 RMS z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym uchylony
2077 RMS z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych uchylony
2076 RMS z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną uchylony
2075 RMS z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
2074 RMS z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe obowiązujący
2073 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy obowiązujący
2072 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim akt posiada tekst jednolity
2071 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską uchylony
2070 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
2069 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim akt posiada tekst jednolity
2068 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
2067 RMS z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką uchylony
2066 RPRM z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krzyżanów w województwie łódzkim akt jednorazowy
2065 RMTiB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi uchylony
2064 RMON z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
2063 RMG z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
2062 RMF z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
2061 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2060 PdTPoaRSswBd2m2r z dnia obowiązujący
2059 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2058 PdTPoaRSswBd2m2r z dnia obowiązujący
2057 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2056 PdTPoaRswBd2m2r z dnia obowiązujący
2055 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2054 PdTPoaRswBd2m2r z dnia obowiązujący
2053 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2052 PdTPoaRLswBd2m2r z dnia obowiązujący
2051 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2050 PdTPoaREswBd2m2r z dnia obowiązujący
2049 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
2048 PdTPoaRBswBd2m2r z dnia obowiązujący
2047 RMZ z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
2046 RMRiRW z dnia 30 listopad 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
2045 RMRiRW z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obowiązujący
2044 RMKiDN z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej akt posiada tekst jednolity
2043 RMF z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
2042 RMF z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2041 RMF z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
2040 RMF z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2039 RMEiN z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 akt jednorazowy
2038 RPRM z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
2037 WTK z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt P 16/04 obowiązujący
2036 RM z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania uchylony
2035 RMSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych obowiązujący
2034 RMSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
2033 RMSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
2032 RMSWiA z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" akt jednorazowy
2031 RMSWiA z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II akt jednorazowy
2030 RMRiRW z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
2029 RMRiRW z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu uznany za uchylony
2028 RMRiRW z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego uznany za uchylony
2027 OMSRP z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
2026 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
2025 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
2024 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
2023 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
2022 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
2021 RRM z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
2020 WTK z dnia 28 listopada 2005 r. sygn. akt K 22/05 obowiązujący
2019 OMSRP z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
2018 RMS z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
2017 RMSP z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
2016 RMKiDN z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący
2015 RMG z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2014 RMF z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2013 RMF z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2012 RRM z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
2011 RRM z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
2010 RMI z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
2009 RMI z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
2008 OMSRP z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
2007 RMZ z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników uznany za uchylony
2006 RM z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych uchylony
2005 RMSWiAoON z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. akt jednorazowy
2004 RMSWiA z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
2003 RMPiPS z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy uznany za uchylony
2002 RMPiPS z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
2001 RPRP z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
2000 OMSRP z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wygaśnięcie aktu
1999 RMI z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
1998 RMI z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia obowiązujący
1997 OMSRP z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1996 RM z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej uchylony
1995 RPRM z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zembrzyce w województwie małopolskim akt jednorazowy
1994 WTK z dnia 15 listopada 2005 r. sygn. akt P 3/05 obowiązujący
1993 WTK z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt P 11/05 obowiązujący
1992 OMSRP z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imion i nazwisk uchylony
1991 RMZ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia uznany za uchylony
1990 RMTiB z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu obowiązujący
1989 RM z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
1988 RM z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uznany za uchylony
1987 RM z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uchylony
1986 RMS z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej uznany za uchylony
1985 RMRiRW z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa uchylony
1984 RMON z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
1983 RMI z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej uznany za uchylony
1982 RRM z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych uchylony
1981 RRM z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) w 2005 r. wygaśnięcie aktu
1980 WTK z dnia 22 listopada 2005 r. sygn. akt SK 8/05 obowiązujący
1979 WTK z dnia 21 listopada 2005 r. sygn. akt P 10/03 obowiązujący
1978 OMSZ z dnia 22 listopada 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1977 RMZ z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
1976 RMZ z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
1975 RMZ z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
1974 RMZ z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
1973 RMZ z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych uznany za uchylony
1972 RMTiB z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych uznany za uchylony
1971 RMRR z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
1970 RMF z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1969 RMF z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
1968 RMF z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
1967 RRM z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2005 r. wygaśnięcie aktu
1966 USN z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r. akt jednorazowy
1965 OMSRP z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wygaśnięcie aktu
1964 RMRiRW z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1963 RMF z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1962 RRM z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego uchylony
1961 RRM z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. wygaśnięcie aktu
1960 RM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach obowiązujący
1959 RMRirW z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
1958 RMRiRW z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
1957 RMRiRW z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
1956 RMI z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uchylony
1955 RMI z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
1954 OMSRP z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
1953 RMRiRW z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
1952 RMF z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
1951 RMF z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
1950 RMF z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych uznany za uchylony
1949 RMF z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1948 RMF z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu uchylony
1947 OMSRP z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
1946 Or z dnia 7 października 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli bez statusu
1945 UmRRPaDNSDT(SduiwCSSP(NntRPpd1k2rwB z dnia uchylony
1944 OMSRP z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
1943 OMSRP z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
1942 RMS z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów uznany za uchylony
1941 RPRM z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Szczecinek w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
1940 RPRM z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolonowskiego w województwie opolskim akt jednorazowy
1939 WTK z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02 obowiązujący
1938 WTK z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04 obowiązujący
1937 RMZ z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych uchylony
1936 RMZ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego uchylony
1935 RM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji uznany za uchylony
1934 RMSWiA z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną obowiązujący
1933 RRM z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych uchylony
1932 Or z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. bez statusu
1931 EPopozuswSd1p1r z dnia obowiązujący
1930 Or z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. bez statusu
1929 EPwszwduswSd2k1r z dnia obowiązujący
1928 Or z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. bez statusu
1927 UmRRPaRRAowiwpwscpwTd1l2r z dnia obowiązujący
1926 RMGiP z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
1925 RMF z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
1924 RMF z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
1923 RMF z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1922 Or z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. bez statusu
1921 UmRPaRAwsupowzpodiompwWd1s2r z dnia obowiązujący
1920 RMRiRW z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
1919 RPRM z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
1918 Or z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. bez statusu
1917 PdtzPwsuifMORPM(snRd2c2r z dnia obowiązujący
1916 Or z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. bez statusu
1915 UmRRPaRRFNowpisgntppwBd1l2r z dnia uchylony
1914 WTK z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt k 31/04 obowiązujący
1913 RRM z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn obowiązujący
1912 Or z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r. bez statusu
1911 UmRPaRCoziuUmPRLaCRSoppispwscrpikpwWd2g1rswMd3p2r z dnia obowiązujący
1910 Or z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. bez statusu
1909 DWpRPPmRRPaRREotuzwurdusszoswatdonsitnswTd2l1r z dnia akt jednorazowy
1908 Or z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
1907 DWpRPPmRPRLaRWRLowurdowisnwwPRLiWRLpwWd2k1r z dnia akt jednorazowy
1906 Or z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. bez statusu
1905 DWpRPPmRPRLaRLRBowurdowipsitnwwPRLiLRBpwSd2p1r z dnia akt jednorazowy
1904 RPRM z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana obowiązujący
1903 Or z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r. bez statusu
1902 UmRRPaRRAowwdopwWd6w2r z dnia obowiązujący
1901 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
1900 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa obowiązujący
1899 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
1898 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
1897 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
1896 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości uznany za uchylony
1895 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
1894 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
1893 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
1892 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
1891 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
1890 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
1889 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
1888 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
1887 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
1886 RPRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Edukacji i Nauki uznany za uchylony
1885 RRM z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury uchylony
1884 RRM z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury uchylony
1883 RRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylony
1882 RRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uchylony
1881 RRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
1880 RRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy uchylony
1879 RRM z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Informatyzacji uchylony
1878 RMZ z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Zielonej Górze wygaśnięcie aktu
1877 RMZ z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu wygaśnięcie aktu
1876 RMZ z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze wygaśnięcie aktu
1875 RMZ z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim wygaśnięcie aktu
1874 RMZ z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wygaśnięcie aktu
1873 RMS z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
1872 RMS z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
1871 RMPS z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo uznany za uchylony
1870 RMK z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt posiada tekst jednolity
1869 RMI z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów uchylony
1868 RMI z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie uznany za uchylony
1867 RMi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
1866 RMI z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej uchylony
1865 RMI z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1864 RMI z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uznany za uchylony
1863 RMI z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
1862 RMI z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania uznany za uchylony
1861 RMI z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uchylony
1860 RMI z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uchylony
1859 RMGiP z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia obowiązujący
1858 RMGiP z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi uznany za uchylony
1857 RMGiP z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wygaśnięcie aktu
1856 RMGiP z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki wygaśnięcie aktu
1855 RMGiP z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
1854 RPRM z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1853 RPRM z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Korytnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1852 RPRM z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dąbrowice w województwie łódzkim akt jednorazowy
1851 RPRM z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim akt jednorazowy
1850 RPRM z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej w województwie podkarpackim akt jednorazowy
1849 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1848 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
1847 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta uchylony
1846 RMGiP z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi obowiązujący
1845 RMGiP z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów uznany za uchylony
1844 RMF z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchylony
1843 RMF z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1842 RMF z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów uchylony
1841 RMEN z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1840 RMEN z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
1839 RMRiRW z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów uznany za uchylony
1838 RMRiRW z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" uchylony
1837 RMPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej uznany za uchylony
1836 RMNiI z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania obowiązujący
1835 RMI z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
1834 RMI z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
1833 WTK z dnia 24 października 2005 r. sygn. akt P 13/04 obowiązujący
1832 RMZ z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
1831 RMSP z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
1830 RMRiRW z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" uchylony
1829 RMON z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych uznany za uchylony
1828 RMON z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
1827 RMON z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uchylony
1826 RMGiP z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów uchylony
1825 RMGiP z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
1824 RMGiP z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów obowiązujący
1823 RMSWiA z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
1822 RMRiRW z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji uznany za uchylony
1821 RMON z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
1820 RMEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych uznany za uchylony
1819 RMZ z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego uznany za uchylony
1818 RMZ z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń uznany za uchylony
1817 RMZ z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu obowiązujący
1816 RMZ z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1815 RMSWiA z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
1814 RMSWiA z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2006 uchylony
1813 RMRiRW z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
1812 RMPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
1811 RMPS z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania obowiązujący
1810 RMIiON z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju uznany za uchylony
1809 RMI z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
1808 RMGiP z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej uchylony
1807 RMGiP z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obowiązujący
1806 RMGiP z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
1805 RMGiP z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1804 RMF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
1803 RPRM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Raba Wyżna w województwie małopolskim akt jednorazowy
1802 RPRM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim akt jednorazowy
1801 RPRM z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub innych narodowości uznany za uchylony
1800 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii uznany za uchylony
1799 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami uchylony
1798 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców uznany za uchylony
1797 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw uznany za uchylony
1796 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych uznany za uchylony
1795 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych obowiązujący
1794 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem obowiązujący
1793 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska uznany za uchylony
1792 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji uchylony
1791 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik obowiązujący
1790 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych uchylony
1789 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1788 RRM z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
1787 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport obowiązujący
1786 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych obowiązujący
1785 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
1784 RRM z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1783 RRM z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast akt objęty tekstem jednolitym
1782 RRM z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1781 RRM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej uznany za uchylony
1780 RMZ z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
1779 RMZ z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1778 RMSWiA z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1777 RMSWiA z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1776 RMSWiA z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu obowiązujący
1775 RRM z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości uchylony
1774 RM z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
1773 RMPS z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej uznany za uchylony
1772 RMI z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczania do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych uznany za uchylony
1771 RMI z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych akt posiada tekst jednolity
1770 RMGiP z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia uchylony
1769 RMGiP z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
1768 RMF z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe uznany za uchylony
1767 RMEN z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uchylony
1766 RRM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych uznany za uchylony
1765 RRM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej obowiązujący
1764 RMSWiA z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
1763 RMSWiA z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom uznany za uchylony
1762 RMPS z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej obowiązujący
1761 RRM z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchylony
1760 RRM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych uznany za uchylony
1759 RRM z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
1758 WTK z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt SK 48/03 obowiązujący
1757 WTK z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04 obowiązujący
1756 RMZ z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1755 RM z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
1754 RMSWiA z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1753 RMSWiA z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie uznany za uchylony
1752 RMRiRW z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu uchylony
1751 RMRiRW z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
1750 RMPS z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej uchylony
1749 RMON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uchylony
1748 RMNiI z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego uznany za uchylony
1747 RMGiP z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego uznany za uchylony
1746 RMGiP z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy uznany za uchylony
1745 RMGiP z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych uznany za uchylony
1744 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych uznany za uchylony
1743 RMF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
1742 RPRM z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim akt jednorazowy
1741 RRM z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych uchylony
1740 RRM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska obowiązujący
1739 OPKW z dnia 24 października 2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1738 RMZ z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego uznany za uchylony
1737 RMRiRW z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
1736 RMON z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej uchylony
1735 RMON z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1734 RMI z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia uchylony
1733 RMIoMSWiA z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1732 RMGiP z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
1731 RMGiP z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1730 RMGiP z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1729 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań uznany za uchylony
1728 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych uznany za uchylony
1727 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany uznany za uchylony
1726 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców uznany za uchylony
1725 RMF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane uchylony
1724 RMZ z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1723 RMSWiA z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1722 RMRiRW z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
1721 RMON z dnia 6 października 2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego obowiązujący
1720 RMON z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi uznany za uchylony
1719 RMON z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
1718 RMON z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
1717 RMON z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
1716 RMGiP z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 -2006 obowiązujący
1715 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców uznany za uchylony
1714 RMF z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych uznany za uchylony
1713 RMF z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego uznany za uchylony
1712 RMF z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku uznany za uchylony
1711 RMF z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych uznany za uchylony
1710 RPRM z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Solec-Zdrój w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
1709 RPRM z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Pątnów w województwie łódzkim akt jednorazowy
1708 RPRM z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
1707 RPRM z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1706 RRM z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1705 RRM z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1704 WTK z dnia 5 października 2005 r. sygn. akt SK 39/05 obowiązujący
1703 RMSZ z dnia 7 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego akt objęty tekstem jednolitym
1702 RMRiRW z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, które dołącza się do wniosku uznany za uchylony
1701 RMPS z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
1700 RMON z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1699 RMF z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym uznany za uchylony
1698 RMF z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych uznany za uchylony
1697 RPRM z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
1696 RPRM z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności uchylony
1695 RRM z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
1694 RRM z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
1693 RRM z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego uznany za uchylony
1692 RRM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym akt posiada tekst jednolity
1691 RMI z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1690 RMF z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1689 RMF z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1688 RMRiRW z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
1687 Or z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską bez statusu
1686 UmRPaRSozpgpizdgswSLd2l2r z dnia obowiązujący
1685 Or z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. bez statusu
1684 PzKdRKNZwszkswKd1g1r z dnia obowiązujący
1683 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1682 RMGiP z dnia 6 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki akt jednorazowy
1681 RMGiP z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki uchylony
1680 Or z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej przyjętego w Londynie dnia 26 września 1997 r., Protokółu wprowadzającego Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r. zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (MARPOL 73/78) - przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych bez statusu
1679 Pz1ruMkozzmps1zpdnpz1r z dnia obowiązujący
1678 WTK z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03 obowiązujący
1677 WTK z dnia 3 października 2005 r. sygn. akt K 43/04 obowiązujący
1676 RKRRiT z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania uchylony
1675 RMZ z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania uchylony
1674 RMZ z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem uchylony
1673 RM z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie uznany za uchylony
1672 RM z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
1671 RMRiRW z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli uznany za uchylony
1670 RMRiRW z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" uchylony
1669 RMPS z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom uznany za uchylony
1668 RMON z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1667 RMI z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej uznany za uchylony
1666 RMI z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko obowiązujący
1665 RMF z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
1664 RMF z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
1663 RMF z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1662 RRM z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
1661 RMZ z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
1660 RMZ z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1659 RMZ z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1658 RMZ z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1657 RM z dnia 23 września 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane uznany za uchylony
1656 RMNiI z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji uznany za uchylony
1655 RMNiI z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych uznany za uchylony
1654 RMI z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych uznany za uchylony
1653 RMGiP z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom uchylony
1652 RPRM z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
1651 RPRM z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym uznany za uchylony
1650 RPRM z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne uznany za uchylony
1649 RRM z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1648 RRM z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
1647 OPKW z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. obowiązujący
1646 RM z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007 uchylony
1645 RMRiRW z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
1644 RMGiP z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1643 RMZ z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1642 RMSWiA z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1641 RMSWiA z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby obowiązujący
1640 RMS z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1639 RMS z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
1638 RMI z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
1637 RMI z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
1636 RMI z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1635 RMI z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1634 RMI z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych uznany za uchylony
1633 RMI z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych uznany za uchylony
1632 RMGiP z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku uznany za uchylony
1631 OMSRP z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych uchylony
1630 RMI z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1629 RRM z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
1628 RRM z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
1627 OPKW z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. obowiązujący
1626 OPKW z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. obowiązujący
1625 RMZ z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
1624 RMSWiA z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uchylony
1623 RMF z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
1622 RMF z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
1621 RMF z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
1620 RMON z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
1619 RMI z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1618 RMF z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych obowiązujący
1617 RMF z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1616 RMF z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym uznany za uchylony
1615 Or z dnia 2 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażającą Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, sporządzony w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r., podpisaną w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
1614 UmRRPaWEwPopiiWEpwBd8k1r z dnia obowiązujący
1613 Or z dnia 6 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. bez statusu
1612 UmRRPaRRCowoinpwPd7g2r z dnia obowiązujący
1611 RMZ z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
1610 RMZ z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
1609 RMZ z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
1608 RMZ z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
1607 RMZ z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami uznany za uchylony
1606 OMSRP z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
1605 RRM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach akt jednorazowy
1604 OMSRP z dnia 27 września 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1603 RMZ z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście obowiązujący
1602 RMSZ z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego akt objęty tekstem jednolitym
1601 RMSWiA z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej akt jednorazowy
1600 RMRiRW z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii uchylony
1599 RMRiRW z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
1598 RMPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązujący
1597 RMI z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska uznany za uchylony
1596 RMF z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji uznany za uchylony
1595 RPRM z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uznany za uchylony
1594 RPRM z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej uznany za uchylony
1593 RRM z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1592 RRM z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
1591 RRM z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej uchylony
1590 RRM z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV uznany za uchylony
1589 RPRP z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
1588 Or z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. bez statusu
1587 DWUowhmRPaKDiWOswWd3l1r z dnia akt jednorazowy
1586 Or z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r. bez statusu
1585 UmRRPaRREwswoinpwWd1m2r z dnia uchylony
1584 Or z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. bez statusu
1583 EKoknipbppofswSd2c1r z dnia obowiązujący
1582 RMSWiA z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej uznany za uchylony
1581 RMSWiA z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów uznany za uchylony
1580 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy obowiązujący
1579 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej uznany za uchylony
1578 RPRM z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
1577 OMSRP z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
1576 RMSWiA z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich uchylony
1575 RMSWiA z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych uznany za uchylony
1574 RMRiRW z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół uchylony
1573 RMPS z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej obowiązujący
1572 RMI z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych obowiązujący
1571 RMI z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uznany za uchylony
1570 RMF z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1569 RPRM z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
1568 RRM z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
1567 WTK z dnia 13 września 2005 r. sygn. akt K 38/04 obowiązujący
1566 WTK z dnia 12 września 2005 r. sygn. akt SK 13/05 obowiązujący
1565 RKRRiT z dnia 7 września 2005 r. w sprawie trybu ogłaszania konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną uznany za uchylony
1564 RMZ z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1563 RMZ z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
1562 RM z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1561 RMSWiA z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków uznany za uchylony
1560 RMSWiA z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby uznany za uchylony
1559 RMSWiA z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
1558 RMSWiA z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca uznany za uchylony
1557 RMON z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
1556 RMGiP z dnia 19 września 2005 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag" i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów "Redor" obowiązujący
1555 RMGiP z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju uchylony
1554 RMGiP z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
1553 RMGiP z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uznany za uchylony
1552 RMEN z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę uchylony
1551 RPRM z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej uchylony
1550 RRM z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1549 RRM z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego uchylony
1548 RMRiRW z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
1547 RMON z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
1546 RMGiP z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
1545 RMF z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1544 RMSZ z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
1543 RMI z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
1542 RPRM z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
1541 RPRM z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
1540 RRM z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
1539 U z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych akt posiada tekst jednolity
1538 U z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akt posiada tekst jednolity
1537 U z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym akt posiada tekst jednolity
1536 RMZ z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1535 RMI z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego obowiązujący
1534 RMGiP z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1533 RMGiP z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park" uznany za uchylony
1532 RMGiP z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
1531 RMGiP z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1530 RMF z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy uchylony
1529 RRM z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1528 RRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
1527 RRM z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej uznany za uchylony
1526 WTK z dnia 8 września 2005 r. sygn. akt P 17/04 obowiązujący
1525 WTK z dnia 6 września 2005 r. sygn. akt K 46/04 obowiązujący
1524 WTK z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04 obowiązujący
1523 RKRRiT z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonentowych uchylony
1522 RMZ z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu uznany za uchylony
1521 RMZ z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1520 RMSZ z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
1519 RMSZ z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
1518 RMSZ z dnia 16 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1517 RMSWiA z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
1516 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
1515 RMSWiA z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych uznany za uchylony
1514 RMRiRW z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
1513 RMRiRW z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii uznany za uchylony
1512 RMRiRW z dnia 5 września 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach uznany za uchylony
1511 RMRiRW z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
1510 RMK z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
1509 RMK z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1508 RMK z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1507 RMK z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
1506 RMI z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1505 RRM z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
1504 RRM z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
1503 RRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1502 RRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1501 RRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
1500 RPRP z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
1499 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
1498 RMF z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1497 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1496 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej uchylony
1495 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony
1494 U z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych uznany za uchylony
1493 U z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej akt posiada tekst jednolity
1492 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary akt objęty tekstem jednolitym
1491 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych uchylony
1490 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
1489 RMI z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1488 RMI z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1487 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
1486 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1485 U z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii akt posiada tekst jednolity
1484 U z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uchylony
1483 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń uznany za uchylony
1482 RRM z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
1481 Or z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
1480 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1479 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1478 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
1477 OPRM z dnia 7 września 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1476 RMS z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty akt posiada tekst jednolity
1475 RMK z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1474 RMK z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
1473 RMF z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1472 RMF z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
1471 RMF z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
1470 RMF z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1469 RRM z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. wygaśnięcie aktu
1468 U z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uchylony
1467 RMZ z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uchylony
1466 RMSWiA z dnia 7 września 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1465 RMSWiA z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
1464 RMF z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
1463 RPRM z dnia 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych uznany za uchylony
1462 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
1461 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
1460 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujący
1459 U z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości akt posiada tekst jednolity
1458 U z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1457 U z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1456 RMZ z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1455 RM z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
1454 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych uchylony
1453 RMRiRW z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych obowiązujący
1452 RMI z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie uznany za uchylony
1451 RMF z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego uznany za uchylony
1450 RMF z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego uznany za uchylony
1449 RMF z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego uznany za uchylony
1448 RPRM z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim akt jednorazowy
1447 RPRM z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających uznany za uchylony
1446 RRM z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych uznany za uchylony
1445 RMI z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
1444 RMI z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt posiada tekst jednolity
1443 RPRM z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
1442 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" uchylony
1441 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych obowiązujący
1440 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1439 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1438 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1437 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych uznany za uchylony
1436 RMS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych uznany za uchylony
1435 RMS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych uznany za uchylony
1434 RMS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich uznany za uchylony
1433 RPRM z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
1432 RPRM z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
1431 RPRM z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa uznany za uchylony
1430 RPRM z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
1429 RRM z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1428 RKRRiT z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wygaśnięcie aktu
1427 RMF z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków uznany za uchylony
1426 RMF z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1425 RMZ z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego uchylony
1424 RMZ z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych uchylony
1423 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów obowiązujący
1422 RMRiRW z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka" uchylony
1421 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1420 U z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym uchylony
1419 U z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych uchylony
1418 U z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
1417 U z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
1416 U z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1415 U z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych akt posiada tekst jednolity
1414 U z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa akt posiada tekst jednolity
1413 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1412 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
1411 U z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
1410 U z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uchylony
1409 RKRRiT z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
1408 RMI z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uchylony
1407 RMI z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych uchylony
1406 RMI z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu uznany za uchylony
1405 RPRM z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
1404 RPRMd2w2rwsszdMEN z dnia wygaśnięcie aktu
1403 RMI z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
1402 RPRP z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łańcut - zespół zamkowo-parkowy" akt jednorazowy
1401 RPRP z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamień Pomorski - zespół katedralny" akt jednorazowy
1400 U z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej uchylony
1399 U z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych akt posiada tekst jednolity
1398 U z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt posiada tekst jednolity
1397 U z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
1396 U z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym obowiązujący
1395 RMSWiA z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1394 RMSWiA z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1393 RMS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku obowiązujący
1392 RMF z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej obowiązujący
1391 RMF z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1390 RMF z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uznany za uchylony
1389 RMF z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
1388 RMENiS z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
1387 RMENiS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa uznany za uchylony
1386 RMENiS z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa uznany za uchylony
1385 RPRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu wygaśnięcie aktu
1384 RPRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 wygaśnięcie aktu
1383 RRM z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1382 RKRRiT z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
1381 RMSZ z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
1380 RMSWiA z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
1379 RMSWiA z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
1378 RMRiRW z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
1377 RMON z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
1376 RMI z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1375 RMF z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych uznany za uchylony
1374 RMF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
1373 RMF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt posiada tekst jednolity
1372 RMF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej uznany za uchylony
1371 RMF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych akt posiada tekst jednolity
1370 RMF z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
1369 RMF z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
1368 RRM z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu uchylony
1367 RRM z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu uchylony
1366 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1365 U z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
1364 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1363 U z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
1362 U z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych uchylony
1361 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw obowiązujący
1360 RMI z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów uznany za uchylony
1359 RMNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę uznany za uchylony
1358 RMZ z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów uznany za uchylony
1357 RMZ z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu obowiązujący
1356 RMZ z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy uznany za uchylony
1355 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną uznany za uchylony
1354 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag uchylony
1353 RMRiRW z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy obowiązujący
1352 RMK z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej obowiązujący
1351 RMI z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych uznany za uchylony
1350 RMI z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym uznany za uchylony
1349 RMI z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych uznany za uchylony
1348 RMF z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
1347 RMF z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1346 RMF z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1345 RPRM z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową uchylony
1344 RRM z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uchylony
1343 RRM z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
1342 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej uchylony
1341 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym uchylony
1340 RMSWiA z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
1339 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej uchylony
1338 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cle energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje uznany za uchylony
1337 RMRiRW z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1336 RMON z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r. akt jednorazowy
1335 RMON z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
1334 RMK z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" uznany za uchylony
1333 RMZ z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich uznany za uchylony
1332 RMSWiA z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
1331 RMSWiA z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1330 RMRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu obowiązujący
1329 RMGiP z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia uznany za uchylony
1328 RMGiP z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uznany za uchylony
1327 RRM z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1326 RRM z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1325 RM z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych uchylony
1324 RMSZ z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu uznany za uchylony
1323 RMSZ z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1322 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
1321 RMSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1320 RMi z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym obowiązujący
1319 RMGiP z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
1318 RMGiP z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne obowiązujący
1317 RPRM z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt jednorazowy
1316 U z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1315 U z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości obowiązujący
1314 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1313 Or z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisanego w Warszawie dnia 24 maja 2002 r. bez statusu
1312 PmRRPaRRKowwzzpziirp z dnia obowiązujący
1311 Or z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzonego w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r. bez statusu
1310 PpRARCRCRWRPRRSiRSpwwdswwrPWU(I z dnia wygaśnięcie aktu
1309 Or z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Sofii dnia 7 lipca 2004 r. bez statusu
1308 UmRRPaRRBowiwpwscpwSd7l2r z dnia obowiązujący
1307 Or z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisanej w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. bez statusu
1306 UmRRPaRSRWopipooPpwHd2k2r z dnia obowiązujący
1305 Or z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
1304 UmRPaRIoepwNDd1l2r z dnia obowiązujący
1303 RMI z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
1302 RMI z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
1301 RMF z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1300 RMF z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
1299 RMF z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
1298 U z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym uchylony
1297 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
1296 U z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II akt jednorazowy
1295 U z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności akt jednorazowy
1294 RMSWiA z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1293 RMSWiA z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
1292 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badan zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku uznany za uchylony
1291 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji uznany za uchylony
1290 RMRiRW z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" uchylony
1289 RMPS z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznany za uchylony
1288 RMGiP z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
1287 RMGiP z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki" we Wrocławiu obowiązujący
1286 RMGiP z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych" w Łodzi obowiązujący
1285 RPRM z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
1284 RMZ z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r. akt jednorazowy
1283 RMSWiA z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
1282 RMSWiA z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
1281 RMRiRW z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1280 RMRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uchylony
1279 RMRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1278 RMRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych uchylony
1277 RMRiRW z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
1276 RMPS z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy uznany za uchylony
1275 RMNiI z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
1274 RMNiI z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1273 RMNiI z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia uznany za uchylony
1272 U z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej uchylony
1271 RMZ z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
1270 RMZ z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1269 RMSWiA z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1268 RMRiRW z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uchylony
1267 RMRiRW z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
1266 RMI z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt objęty tekstem jednolitym
1265 RMGiP z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1264 RMF z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
1263 RMRiRW z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa uznany za uchylony
1262 RMON z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1261 RMON z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej uznany za uchylony
1260 RRM z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich obowiązujący
1259 U z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
1258 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
1257 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
1256 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r. akt jednorazowy
1255 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. akt jednorazowy
1254 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
1253 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. akt jednorazowy
1252 U z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. akt jednorazowy
1251 U z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1250 U z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
1249 U z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
1248 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1247 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów akt objęty tekstem jednolitym
1246 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r. akt jednorazowy
1245 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r. akt jednorazowy
1244 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. akt jednorazowy
1243 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. akt jednorazowy
1242 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. akt jednorazowy
1241 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
1240 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1239 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
1238 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli akt jednorazowy
1237 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. akt jednorazowy
1236 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. akt jednorazowy
1235 RMK z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" uznany za uchylony
1234 RMK z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" uznany za uchylony
1233 RMENiS z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uchylony
1232 RMZ z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych uchylony
1231 RPRM z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
1230 OPRM z dnia 28 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1229 RMZ z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny produktu biobójczego uznany za uchylony
1228 RMSWiA z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązujący
1227 RMSWiA z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne uchylony
1226 RMI z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i tekstu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1225 RMF z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1224 RRM z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport uchylony
1223 RRM z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
1222 RRM z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
1221 OMSRP z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
1220 RMZ z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1219 RMZ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy uznany za uchylony
1218 RMSWiA z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej akt jednorazowy
1217 RMPS z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1216 RMON z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1215 RMI z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
1214 RMGiP z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
1213 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1212 RM z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy obowiązujący
1211 RMI z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uznany za uchylony
1210 RMI z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu uchylony
1209 RMF z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektorowego żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1208 WTK z dnia 19 lipca 2005 r. sygn. akt K 28/04 obowiązujący
1207 WTK z dnia 19 lipca 2005 r. sygn. akt SK 20/03 obowiązujący
1206 RMGiP z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
1205 RRM z dnia 19 lipca 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania , a także noszenia akt jednorazowy
1204 U z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1203 U z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
1202 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1201 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw uchylony
1200 U z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" obowiązujący
1199 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1198 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski obowiązujący
1197 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey akt jednorazowy
1196 RMZ z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1195 RMRiRW z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz uznany za uchylony
1194 RMRiRW z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy uchylony
1193 RMPS z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchylony
1192 RMON z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
1191 RMENiS z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
1190 RMI z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uchylony
1189 RMGiP z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci uznany za uchylony
1188 RMF z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
1187 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego akt jednorazowy
1186 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów uznany za uchylony
1185 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
1184 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1183 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
1182 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych obowiązujący
1181 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1180 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man akt jednorazowy
1179 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich akt jednorazowy
1178 RMS z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1177 RPRM z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
1176 RPRM z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
1175 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
1174 RRM z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących dokonywania wydatków budżetu państwa na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi uznany za uchylony
1173 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1172 WTK z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. akt P 11/03 obowiązujący
1171 RM z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty" akt jednorazowy
1170 RM z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku obowiązujący
1169 RMRiRW z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
1168 RMI z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
1167 RMGiP z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej uchylony
1166 RMGiP z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie uznany za uchylony
1165 RMF z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1164 RPRM z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1163 RMSWiA z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1162 RMSP z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1161 RMSP z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1160 RMSP z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1159 RMRiRW z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb uznany za uchylony
1158 RMRiRW z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury uchylony
1157 RMF z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
1156 RPRM z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1155 RRM z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
1154 U z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1153 RMGiP z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
1152 WTK z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03 obowiązujący
1151 RM z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin uznany za uchylony
1150 RMSWiA z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji uchylony
1149 RMGiP z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1148 RMF z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
1147 RMF z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
1146 RRM z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
1145 RRM z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac uchylony
1144 RRM z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych akt posiada tekst jednolity
1143 RRM z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela akt posiada tekst jednolity
1142 RMSWiA z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji uchylony
1141 RMI z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
1140 RMGiP z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt posiada tekst jednolity
1139 RMF z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1138 RMF z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
1137 RMF z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
1136 RMF z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uznany za uchylony
1135 RPRM z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1134 RRM z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego uznany za uchylony
1133 RRM z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
1132 RRM z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji uznany za uchylony
1131 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego uznany za uchylony
1130 OPRM z dnia 18 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1129 RM z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów uznany za uchylony
1128 RMF z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych wygaśnięcie aktu
1127 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
1126 RMZ z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
1125 RMZ z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej akt posiada tekst jednolity
1124 RMRiRW z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1123 RMRiRW z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz uchylony
1122 RMRiRW z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
1121 RMON z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
1120 RMON z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1119 RMF z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur uchylony
1118 RMRiRW z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin akt posiada tekst jednolity
1117 RMRiRW z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna" uchylony
1116 RMI z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
1115 RMF z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1114 RMF z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1113 RMF z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1112 RMF z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1111 U z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii akt posiada tekst jednolity
1110 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1109 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
1108 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego uchylony
1107 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby akt jednorazowy
1106 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey akt jednorazowy
1105 U z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach uchylony
1104 U z dnia 18 maja 2005 r. o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. akt jednorazowy
1103 U z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
1102 WTK z dnia 5 lipca 2005 r. sygn. akt SK 26/04 obowiązujący
1101 OPRM z dnia 13 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
1100 RMZ z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest akt objęty tekstem jednolitym
1099 RMZ z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1098 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt uchylony
1097 RMF z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1096 RRM z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1095 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1094 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych uznany za uchylony
1093 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1092 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości obowiązujący
1091 U z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązujący
1090 WTK z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 34/04 obowiązujący
1089 RKRRiT z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi uznany za uchylony
1088 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania uchylony
1087 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1086 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
1085 U z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1084 RM z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1083 RMRiRW z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach uznany za uchylony
1082 RMI z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
1081 RMGiP z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uznany za uchylony
1080 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1079 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1078 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
1077 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
1076 WTK z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt K 41/04 obowiązujący
1075 RM z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż uznany za uchylony
1074 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
1073 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
1072 RMNiI z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji uznany za uchylony
1071 RMI z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych uchylony
1070 RMGiP z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
1069 RMF z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1068 RPRM z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej uznany za uchylony
1067 RPRP z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1066 OMSRP z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
1065 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
1064 RMGiP z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uchylony
1063 RMF z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1062 WTK z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 56/04 obowiązujący
1061 RMZ z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych uchylony
1060 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, a także organów właściwych w tych sprawach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1059 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów uchylony
1058 RMRiRW z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
1057 RMI z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
1056 RMI z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie katastrof i wypadków kolejowych uznany za uchylony
1055 RMPS z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej uznany za uchylony
1054 RMGiP z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
1053 RMF z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania uznany za uchylony
1052 RMF z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączonych do takich wniosków uchylony
1051 RMF z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie uznany za uchylony
1050 RPRM z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oława w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
1049 Or z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, mini-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami bez statusu
1048 PPIwszloummiiuzzp z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami obowiązujący
1047 Or z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r. bez statusu
1046 UmRRPaRRAowwzppwWd6w2r z dnia obowiązujący
1045 Or z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. bez statusu
1044 UmRRPaRRBowwzppwMd8g2r z dnia obowiązujący
1043 WTK z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. akt P 25/02 obowiązujący
1042 WTK z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04 obowiązujący
1041 RMSWiA z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
1040 RMNiI z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania uznany za uchylony
1039 RMI z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych uznany za uchylony
1038 RMI z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych uznany za uchylony
1037 RMI z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej uznany za uchylony
1036 RMGiP z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
1035 PTK z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. akt K 18/04 obowiązujący
1034 RMZ z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" uznany za uchylony
1033 RMS z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1032 RMZ z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego akt objęty tekstem jednolitym
1031 RMZ z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe uznany za uchylony
1030 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej" uchylony
1029 RMI z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń uznany za uchylony
1028 RMF z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
1027 RMF z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
1026 RPRM z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
1025 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
1024 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1023 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej akt objęty tekstem jednolitym
1022 U z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" obowiązujący
1021 U z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uchylony
1020 U z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty obowiązujący
1019 OMSRP z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
1018 RMRiRW z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych" uchylony
1017 Or z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. bez statusu
1016 PdMkobnm1upMOMwd1g2r z dnia obowiązujący
1015 WTK z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. akt K 17/04 obowiązujący
1014 RMZ z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
1013 RMSWiA z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego obowiązujący
1012 RMSWiA z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
1011 RMS z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
1010 RMI z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu obowiązujący
1009 RPRM z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gościeradów w województwie lubelskim akt jednorazowy
1008 RPRM z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zawadzkiego w województwie opolskim akt jednorazowy
1007 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1006 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
1005 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 10 stycznia 2002 r. bez statusu
1004 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
1003 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 9 września 1999 r. bez statusu
1002 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
1001 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 11 stycznia 1996 r. bez statusu
1000 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
999 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 29 kwietnia 1993 r. bez statusu
998 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
997 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 1 maja 1992 r. bez statusu
996 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
995 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 3 maja 1990 r. bez statusu
994 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
993 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 17 września 1987 r. bez statusu
992 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
991 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Konferencję Umawiających się Rządów w dniu 5 marca 1986 r. bez statusu
990 PdzdKoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
989 Or z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Konferencję Umawiających się Rządów w dniu 10 listopada 1977 r. bez statusu
988 PdzdkoumomswLd9k1r z dnia obowiązujący
987 RPRM z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
986 RRM z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
985 RMZ z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
984 RM z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego uznany za uchylony
983 RM z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej uznany za uchylony
982 RM z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
981 RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej obowiązujący
980 RM z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów uznany za uchylony
979 RM z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin uznany za uchylony
978 RM z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin obowiązujący
977 RMRiRW z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawujących nadzór nad tymi osobami uchylony
976 RMPS z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
975 RMON z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową uznany za uchylony
974 RMONoSWiA z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
973 RMI z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego uchylony
972 RMGiP z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
971 RMGiP z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich obowiązujący
970 RMF z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
969 RMENiS z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uchylony
968 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo- finansowych uchylony
967 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach akt jednorazowy
966 RM z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego obowiązujący
965 RMENiS z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych uznany za uchylony
964 RMENiS z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich uchylony
963 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych obowiązujący
962 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
961 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych obowiązujący
960 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych obowiązujący
959 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu uznany za uchylony
958 RMGiP z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
957 RPRM z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrz Biskupca w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
956 RPRM z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej pozostałych członków samorządowych kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
955 RRM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
954 U z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
953 RMZ z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
952 RMZ z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
951 RMSWiA z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym uznany za uchylony
950 RMSWiA z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie i samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze obowiązujący