20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2006
1859 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów uznany za uchylony
1858 RMS z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1857 RMRR z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
1856 RMRR z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia obowiązujący
1855 RMRR z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach obowiązujący
1854 RMRiRW z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r. wygaśnięcie aktu
1853 RMPiPS z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
1852 RMNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
1851 RMG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
1850 RMG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) uznany za uchylony
1849 RRM z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego uznany za uchylony
1848 U z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
1847 U z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1846 U z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
1845 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uchylony
1844 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
1843 Or z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. bez statusu
1842 DWpRPKoriozwMBiBswGd1w1r z dnia akt jednorazowy
1841 Or z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. bez statusu
1840 KmRPaZKWBiIPwsupoizusoowzpodiozmpwLd2l2r z dnia obowiązujący
1839 RMRR z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 akt jednorazowy
1838 RMRR z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006 akt jednorazowy
1837 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" akt jednorazowy
1836 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" akt jednorazowy
1835 U z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
1834 U z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1833 U z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
1832 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1831 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
1830 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
1829 U z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej akt posiada tekst jednolity
1828 U z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1827 U z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1826 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
1825 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym obowiązujący
1824 U z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych akt posiada tekst jednolity
1823 Or z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. bez statusu
1822 UmRPaNZwsupoizusoowzpodpwWd2k2r z dnia obowiązujący
1821 Or z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. bez statusu
1820 UmRRPaRGwsupoizusoowzpodiompwWd5l1r z dnia obowiązujący
1819 RMZ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
1818 RMZ z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
1817 RMZ z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia uznany za uchylony
1816 RM z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling uznany za uchylony
1815 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007 akt jednorazowy
1814 RMS z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uznany za uchylony
1813 RMS z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację uznany za uchylony
1812 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek uznany za uchylony
1811 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
1810 RMON z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1809 RMON z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony uznany za uchylony
1808 RMON z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
1807 RMON z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej uznany za uchylony
1806 RMG z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM obowiązujący
1805 RMF z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1804 RMF z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu uchylony
1803 RMF z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego uznany za uchylony
1802 RMF z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów akt jednorazowy
1801 RMF z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
1800 RMF z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
1799 RMEN z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 akt jednorazowy
1798 RPRM z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
1797 RPRM z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej uznany za uchylony
1796 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych uznany za uchylony
1795 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska wygaśnięcie aktu
1794 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
1793 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami akt jednorazowy
1792 RRM z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
1791 RRM z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1790 RRM z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1789 RRM z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r. wygaśnięcie aktu
1788 RMG z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej obowiązujący
1787 RMG z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego obowiązujący
1786 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1785 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1784 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1783 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1782 RMB z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznany za uchylony
1781 RPRM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 wygaśnięcie aktu
1780 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U) uchylony
1779 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
1778 RRM z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
1777 RPRP z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
1776 RPRP z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
1775 U z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw obowiązujący
1774 U z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego akt objęty tekstem jednolitym
1773 Or z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. bez statusu
1772 PzUmRRPaRIRIwsupowzpodpwWd1g2r z dnia obowiązujący
1771 Or z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Teheranie dnia 2 października 1998 r. bez statusu
1770 UmRRPaRIRIwsupowzpodpwTd2p1r z dnia obowiązujący
1769 RMRiRW z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową uchylony
1768 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
1767 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
1766 RMF z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1765 RMF z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT uchylony
1764 RMF z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
1763 RMF z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
1762 RMF z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
1761 RMF z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
1760 RMF z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
1759 RMF z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
1758 RMF z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uchylony
1757 RMZ z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
1756 RMZ z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
1755 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
1754 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
1753 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
1752 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
1751 RMS z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
1750 RMS z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
1749 RMS z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
1748 WTK z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05 obowiązujący
1747 RM z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1746 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego obowiązujący
1745 RMON z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
1744 RMON z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1743 RMNiSW z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania uznany za uchylony
1742 RMKiDN z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu uznany za uchylony
1741 RMG z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi obowiązujący
1740 RPRM z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
1739 RMZ z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1738 RMZ z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych obowiązujący
1737 RMZ z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych uznany za uchylony
1736 RMT z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą uznany za uchylony
1735 RMSZ z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1734 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych uznany za uchylony
1733 RMRiRW z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE uznany za uchylony
1732 RMON z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1731 RMG z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
1730 RMF z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej uchylony
1729 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1728 RMSWiAooN z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru uznany za uchylony
1727 RMF z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1726 Or z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. bez statusu
1725 UWwsotswBd1l1r z dnia obowiązujący
1724 Or z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym bez statusu
1723 MkowwdbpEswBd1g1rzPd z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem obowiązujący
1722 RMZ z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
1721 RMT z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1720 RM z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
1719 RMSWiA z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt posiada tekst jednolity
1718 RMRiRW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu uznany za uchylony
1717 RMON z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
1716 RMON z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
1715 RMON z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
1714 RRM z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych obowiązujący
1713 RRM z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
1712 U z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. akt jednorazowy
1711 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
1710 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. akt jednorazowy
1709 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. akt jednorazowy
1708 RMZ z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu obowiązujący
1707 RMNiSW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1706 RRM z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym uznany za uchylony
1705 RRM z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1704 RRM z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1703 RMEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz uznany za uchylony
1702 RPRM z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców uznany za uchylony
1701 U z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
1700 U z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
1699 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw obowiązujący
1698 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
1697 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
1696 U z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. akt jednorazowy
1695 OMSRP z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1694 OMSRP z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
1693 Or z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. bez statusu
1692 UmRRPaRRCowwdzkniatouinpwZd1w2r z dnia obowiązujący
1691 RMRR z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
1690 RRM z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
1689 RRM z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
1688 WTK z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05 obowiązujący
1687 RMZ z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
1686 RMZ z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego uznany za uchylony
1685 RMZ z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1684 WTK z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06 obowiązujący
1683 OPKW z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie obowiązujący
1682 RMT z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa uznany za uchylony
1681 RMPiPS z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
1680 RMON z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
1679 RMKiDN z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
1678 RMG z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych obowiązujący
1677 RMF z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju uznany za uchylony
1676 RRM z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa uznany za uchylony
1675 WTK z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 25/05 obowiązujący
1674 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencję płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
1673 RMRiRW z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
1672 RPRM z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej uchylony
1671 RMZ z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze obowiązujący
1670 RMS z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1669 RMEN z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
1668 RPRM z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1667 RRM z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1666 WTK z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06 obowiązujący
1665 WTK z dnia 4 grudnia 2006 r. sygn. akt P 35/05 obowiązujący
1664 RMSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
1663 RMSWiA z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać wygaśnięcie aktu
1662 RMRiRW z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
1661 RMPiPS z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
1660 RPRM z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości uznany za uchylony
1659 RRM z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
1658 U z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju akt posiada tekst jednolity
1657 WTK z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06 obowiązujący
1656 WTK z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt SK 19/05 obowiązujący
1655 RMT z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
1654 RM z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej uchylony
1653 RMSWiA z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości uchylony
1652 RMRiRW z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1651 RMG z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
1650 RMEN z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej uznany za uchylony
1649 RMEN z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
1648 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1647 U z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1646 U z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. akt jednorazowy
1645 RM z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych uchylony
1644 RMSWiA z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
1643 RMS z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe uznany za uchylony
1642 RMS z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
1641 RMF z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
1640 RMF z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązujący
1639 RPRM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 akt jednorazowy
1638 RRM z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar uchylony
1637 RRM z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. wygaśnięcie aktu
1636 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uznany za uchylony
1635 U z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej akt posiada tekst jednolity
1634 RMNiSW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
1633 RMON z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1632 RMKiDN z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
1631 PPRP z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1630 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
1629 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
1628 RMSWiAoON z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. akt jednorazowy
1627 RMSWiA z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1626 RMSWiA z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
1625 RMRiRW z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
1624 RMRiRW z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego uznany za uchylony
1623 RMRirW z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków uznany za uchylony
1622 RMRiRW z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
1621 RMRiRW z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat uchylony
1620 RMKiDN z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
1619 RMKiDN z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
1618 RMB z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach obowiązujący
1617 RRM z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
1616 RRM z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku obowiązujący
1615 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujący
1614 WTK z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05 obowiązujący
1613 WTK z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04 obowiązujący
1612 WTK z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06 obowiązujący
1611 RM z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1610 RMS z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów uznany za uchylony
1609 RMRiRW z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1608 RMRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
1607 RMON z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1606 RMG z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych uznany za uchylony
1605 RMG z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu akt jednorazowy
1604 RMF z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1603 RRM z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1602 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
1601 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1600 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych obowiązujący
1599 RMF z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1598 RMZ z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek obowiązujący
1597 RMRiRW z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" akt jednorazowy
1596 RMRiRW z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" akt jednorazowy
1595 RMF z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
1594 RMF z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
1593 RPRM z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1592 U z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów akt posiada tekst jednolity
1591 RMPiPS z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop obowiązujący
1590 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1589 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
1588 U z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1587 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
1586 OPKW z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r. obowiązujący
1585 OMSRP z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym wygaśnięcie aktu
1584 OMSRP z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
1583 RPRM z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1582 RRM z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy uznany za uchylony
1581 RRM z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1580 RMON z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych uchylony
1579 RPRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych uchylony
1578 RRM z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1577 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1576 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1575 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
1574 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
1573 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie akt jednorazowy
1572 RRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji obowiązujący
1571 RRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji wygaśnięcie aktu
1570 RRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórym przedsiębiorcom, będącym dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonywania umów poręczenia lub gwarancji, pomocy na restrukturyzację wygaśnięcie aktu
1569 WTK z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04 obowiązujący
1568 RMZ z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
1567 RMSWiA z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
1566 RMSWiA z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej obowiązujący
1565 RMRR z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
1564 RMRR z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
1563 RMRR z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
1562 RMG z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
1561 RMF z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatków na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
1560 RMF z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
1559 RMF z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych uznany za uchylony
1558 RPRP z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1557 RMON z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1556 RMF z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
1555 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1554 RMZ z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie obowiązujący
1553 RMT z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
1552 RMRiRW z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału uznany za uchylony
1551 RMF z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1550 WTK z dnia 15 listopada 2006 r. sygn. akt P 23/05 obowiązujący
1549 RMRR z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1548 RMRiRW z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
1547 RMRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu uznany za uchylony
1546 RMRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego uznany za uchylony
1545 RMF z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1544 RPRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
1543 RMRiRW z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku obowiązujący
1542 RRM z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej uznany za uchylony
1541 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1540 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1539 U z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych akt posiada tekst jednolity
1538 U z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach obowiązujący
1537 U z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów obowiązujący
1536 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
1535 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych obowiązujący
1534 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1533 U z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
1532 U z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji obowiązujący
1531 U z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
1530 OPKW z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. obowiązujący
1529 RPRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1528 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych uchylony
1527 RRM z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie rodzajów roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objętych dopłatami do upraw tych roślin uznany za uchylony
1526 RRM z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r. wygaśnięcie aktu
1525 RRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r. wygaśnięcie aktu
1524 Or z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
1523 MkormppMOMwLd2k1r z dnia obowiązujący
1522 WTK z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06 obowiązujący
1521 WTK z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05 obowiązujący
1520 RM z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
1519 RMSWiA z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych obowiązujący
1518 RMSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi obowiązujący
1517 RMSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych obowiązujący
1516 RMGM z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych obowiązujący
1515 RMF z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu obowiązujący
1514 RPRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uchylony
1513 RMT z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów uznany za uchylony
1512 RMT z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
1511 RMRR z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorczości obowiązujący
1510 RMG z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uznany za uchylony
1509 RMZ z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie uchylony
1508 RMF z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
1507 RMF z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji obowiązujący
1506 RMF z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1505 RMF z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1504 RMF z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1503 RMZ z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu uznany za uchylony
1502 RMT z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
1501 RMRiRW z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności uznany za uchylony
1500 RMPiPS z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego obowiązujący
1499 RMNiSW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1498 RMF z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
1497 RMF z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek uznany za uchylony
1496 RPRM z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
1495 RPRM z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
1494 RPRP z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
1493 WTK z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06 obowiązujący
1492 WTK z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 10/06 obowiązujący
1491 WTK z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05 obowiązujący
1490 RMRR z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
1489 RMRirW z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
1488 RMG z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie obowiązujący
1487 RPRM z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza obowiązujący
1486 RPRM z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
1485 RRM z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1484 RRM z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1483 U z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim obowiązujący
1482 U z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji obowiązujący
1481 RM z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego uchylony
1480 RRM z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom akt posiada tekst jednolity
1479 WTK z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05 obowiązujący
1478 RMT z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR uchylony
1477 RMS z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
1476 RMRiRW z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1475 RMNiSW z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia uznany za uchylony
1474 RRM z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
1473 RRM z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1472 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych obowiązujący
1471 U z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1470 RMZ z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta uznany za uchylony
1469 RMT z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych akt posiada tekst jednolity
1468 RM z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uchylony
1467 RMSWiA z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
1466 RMRiRW z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji uznany za uchylony
1465 RMRiRW z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
1464 WTK z dnia 24 października 2006 r. sygn. akt SK 41/05 obowiązujący
1463 WTK z dnia 23 października 2006 r. sygn. akt SK 42/04 obowiązujący
1462 OPRM z dnia 25 października 2006 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1461 RMS z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1460 RMRiRW z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy uznany za uchylony
1459 RMON z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1458 RMF z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1457 RMF z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
1456 RPRM z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1455 RPRM z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1454 RMRR z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
1453 RMRR z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
1452 RMRR z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
1451 RMRiRW z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007 akt jednorazowy
1450 Or z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009, podpisanym w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r. bez statusu
1449 PWmMEiNRPaMSMiKFRCwdenl2pwPd1k2r z dnia obowiązujący
1448 Or z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
1447 Or z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. bez statusu
1446 UmRRPaRRBwswoiwinpwWd7k2r z dnia obowiązujący
1445 RPRP z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
1444 RMON z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1443 RMF z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
1442 RRM z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
1441 RRM z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii uchylony
1440 RRM z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
1439 Or z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. bez statusu
1438 UmRRPaRRUowiwpwscpwWd1l2r z dnia obowiązujący
1437 U z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1436 RMZ z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uchylony
1435 RMRiRW z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
1434 Or z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. bez statusu
1433 KN1MOPdbpusipcwppwGd2c1r z dnia obowiązujący
1432 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
1431 U z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. akt jednorazowy
1430 WTK z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05 obowiązujący
1429 WTK z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt P 38/05 obowiązujący
1428 WTK z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt K 25/05 obowiązujący
1427 RMSWiA z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe" akt jednorazowy
1426 RMRiRW z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych uchylony
1425 RMRiRW z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
1424 RMON z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uznany za uchylony
1423 RMG z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło uznany za uchylony
1422 RMZ z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
1421 RMRiRW z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych uznany za uchylony
1420 RMF z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów akt jednorazowy
1419 RMF z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych uznany za uchylony
1418 RMF z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
1417 RMSWiA z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
1416 RRM z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
1415 RRM z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach uchylony
1414 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
1413 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1412 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym akt objęty tekstem jednolitym
1411 U z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
1410 U z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt posiada tekst jednolity
1409 WTK z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06 obowiązujący
1408 RMT z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi akt jednorazowy
1407 RMT z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
1406 RMNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
1405 RMNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1404 RPRM z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
1403 RPRM z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
1402 RRM z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej wygaśnięcie aktu
1401 U z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe akt objęty tekstem jednolitym
1400 U z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1399 U z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
1398 RMT z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
1397 RMSWiA z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
1396 RMS z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera uznany za uchylony
1395 RMRR z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
1394 RMRiRW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
1393 RMEN z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela obowiązujący
1392 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1391 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1390 RMG z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
1389 WTK z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt K 12/06 obowiązujący
1388 RKRRiT z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
1387 RKRRiT z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
1386 RMON z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1385 RMNiSW z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta uznany za uchylony
1384 RRM z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
1383 RRM z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej obowiązujący
1382 RRM z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania obowiązujący
1381 U z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
1380 WTK z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05 obowiązujący
1379 WTK z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06 obowiązujący
1378 RMSWiA z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych uznany za uchylony
1377 RMSWiA z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych uznany za uchylony
1376 RMRiRW z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia uznany za uchylony
1375 RMRiRW z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych uznany za uchylony
1374 RMRiRW z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
1373 RMPiPS z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
1372 RMON z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby uznany za uchylony
1371 RMNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
1370 RMG z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
1369 RMG z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
1368 RMF z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą obowiązujący
1367 RMF z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą obowiązujący
1366 RRM z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r. wygaśnięcie aktu
1365 RMT z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia uchylony
1364 RMRR z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
1363 WTK z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04 obowiązujący
1362 RM z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1361 RMG z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1360 RMF z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę obowiązujący
1359 RMF z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
1358 RPM z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców uznany za uchylony
1357 RPRM z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1356 RRM z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
1355 RRM z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt objęty tekstem jednolitym
1354 U z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania akt posiada tekst jednolity
1353 U z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym akt posiada tekst jednolity
1352 RMON z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
1351 RMON z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
1350 RMON z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1349 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1348 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1347 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów obowiązujący
1346 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1345 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1344 RMON z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1343 RMON z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
1342 RMON z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
1341 RMON z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1340 RMON z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1339 RPRM z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy uchylony
1338 RPRM z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych obowiązujący
1337 WTK z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt K 1/06 obowiązujący
1336 RMZ z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń obowiązujący
1335 RMT z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt posiada tekst jednolity
1334 RMS z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
1333 RMS z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego uznany za uchylony
1332 RMS z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników uznany za uchylony
1331 RMG z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek uznany za uchylony
1330 RMF z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności wygaśnięcie aktu
1329 RMF z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1328 RPRM z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1327 RRM z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1326 RRM z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1325 RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi obowiązujący
1324 RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" uznany za uchylony
1323 RMF z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1322 RPRM z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej uznany za uchylony
1321 RMZ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu obowiązujący
1320 RMT z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego obowiązujący
1319 RMSWiA z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
1318 RMS z dnia 21 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
1317 RMRiRW z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa uznany za uchylony
1316 RMF z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru uznany za uchylony
1315 RMF z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego uchylony
1314 RMON z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1313 RMON z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1312 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych obowiązujący
1311 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
1310 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1309 RPRM z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem obowiązujący
1308 RRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
1307 RRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
1306 RRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1305 RRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uchylony
1304 RMON z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1303 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1302 RMON z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie uchylony
1301 RMON z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt posiada tekst jednolity
1300 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1299 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
1298 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
1297 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1296 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1295 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1294 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1293 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1292 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1291 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
1290 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
1289 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych obowiązujący
1288 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności obowiązujący
1287 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji obowiązujący
1286 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji obowiązujący
1285 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów akt posiada tekst jednolity
1284 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1283 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1282 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
1281 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
1280 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt posiada tekst jednolity
1279 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
1278 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1277 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1276 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
1275 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
1274 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1273 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1272 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1271 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
1270 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt posiada tekst jednolity
1269 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu akt posiada tekst jednolity
1268 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
1267 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1266 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1265 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
1264 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
1263 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1262 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1261 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego obowiązujący
1260 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego obowiązujący
1259 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby obowiązujący
1258 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
1257 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
1256 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
1255 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny obowiązujący
1254 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
1253 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1252 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1251 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
1250 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
1249 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1248 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1247 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe obowiązujący
1246 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe obowiązujący
1245 RMT z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązujący
1244 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1243 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1242 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1241 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1240 RMON z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
1239 RMT z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1238 RMT z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1237 RMON z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich uznany za uchylony
1236 RMKiDN z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
1235 RMF z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1234 RPRM z dnia 27 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1233 RRM z dnia 12 września 2006 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa obowiązujący
1232 Or z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. bez statusu
1231 UmRPaRBozspwSd9c2r z dnia obowiązujący
1230 RMT z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej uznany za uchylony
1229 RMRiRW z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
1228 RMRiRW z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uchylony
1227 RRM z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. wygaśnięcie aktu
1226 RRM z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1225 U z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia akt posiada tekst jednolity
1224 WTK z dnia 20 września 2006 r. sygn. akt SK 63/05 obowiązujący
1223 WTK z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt K 7/05 obowiązujący
1222 WTK z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt SK 15/05 obowiązujący
1221 WTK z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt K 27/05 obowiązujący
1220 RMON z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
1219 RRM z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
1218 U z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej uchylony
1217 U z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych uchylony
1216 RMZ z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt posiada tekst jednolity
1215 RMZ z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne uchylony
1214 RMT z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
1213 RMS z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
1212 RMS z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1211 RMNiSW z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1210 RMKiDN z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
1209 RMG z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
1208 RMF z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 wygaśnięcie aktu
1207 RMF z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
1206 RMF z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007 wygaśnięcie aktu
1205 RMF z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 wygaśnięcie aktu
1204 RPRM z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
1203 RPRM z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
1202 RRM z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych obowiązujący
1201 U z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1200 U z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt posiada tekst jednolity
1199 U z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych akt posiada tekst jednolity
1198 RMT z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
1197 RMF z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1196 RMF z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
1195 WTK z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05 obowiązujący
1194 WTK z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt K 55/05 obowiązujący
1193 WTK z dnia 11 września 2006 r. sygn. akt P 14/16 obowiązujący
1192 WTK z dnia 7 września 2006 r. sygn. akt SK 60/05 obowiązujący
1191 OMSRP z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
1190 RMZ z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1189 RMSWiA z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1188 RMRiRW z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
1187 RMRiRW z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1186 RMON z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania uznany za uchylony
1185 RMG z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
1184 RMG z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
1183 OPRM z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1182 RMG z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych uchylony
1181 RPRM z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1180 WTK z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt K 51/05 obowiązujący
1179 RMS z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności uznany za uchylony
1178 RMS z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
1177 RMS z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
1176 RMRR z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1175 RPRM z dnia 12 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
1174 RPRM z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych uznany za uchylony
1173 RPRM z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uchylony
1172 RPRM z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokumentowania czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
1171 RRM z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
1170 RRM z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych uznany za uchylony
1169 RRM z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
1168 WTK z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt P 2/06 obowiązujący
1167 WTK z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt U 7/05 obowiązujący
1166 WTK z dnia 1 września 2006 r. sygn. akt SK 14/05 obowiązujący
1165 WTK z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06 obowiązujący
1164 WTK z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt K 25/06 obowiązujący
1163 OMSRP z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
1162 RMZ z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska uznany za uchylony
1161 RMT z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki " SAM" z warunkami technicznymi uznany za uchylony
1160 RMT z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
1159 RM z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
1158 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe uchylony
1157 RMON z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1156 RMON z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
1155 RMEN z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
1154 RMEN z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
1153 RRM z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
1152 RRM z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
1151 RMON z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1150 RMT z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym obowiązujący
1149 RPRM z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
1148 Or z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r. bez statusu
1147 UmRRPaRFKSopipopbzpwWd1w2r z dnia obowiązujący
1146 Or z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjętych przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r. bez statusu
1145 Pda2i2KOZpwNJd2l1r z dnia obowiązujący
1144 RMZ z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi uznany za uchylony
1143 RMZ z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
1142 RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego uchylony
1141 RM z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej obowiązujący
1140 RMRiRW z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji uznany za uchylony
1139 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
1138 RMON z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych uchylony
1137 RMON z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1136 RMF z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
1135 RPRM z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach uchylony
1134 RMSWiA z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej uznany za uchylony
1133 RMSWiA z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej uznany za uchylony
1132 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę akt posiada tekst jednolity
1131 RMG z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
1130 Or z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. bez statusu
1129 Or z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. bez statusu
1128 MTozgrdwirswRd3l2r z dnia obowiązujący
1127 U z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchylony
1126 RMZzd2s2rwsowozkijsw2r z dnia akt jednorazowy
1125 RMT z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
1124 U z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
1123 U z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
1122 U z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1121 U z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt posiada tekst jednolity
1120 WTK z dnia 29 sierpnia 2006 r. sygn. akt SK 23/05 obowiązujący
1119 U z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym akt posiada tekst jednolity
1118 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
1117 RMRiRW z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
1116 RMPiPS z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
1115 RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu obowiązujący
1114 RMS z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uznany za uchylony
1113 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
1112 RMNiSW z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uznany za uchylony
1111 RPRM z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
1110 RPRM z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania uchylony
1109 RRM z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy obowiązujący
1108 RRM z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
1107 OMSZ z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1106 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
1105 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
1104 RMSWiA z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
1103 RMS z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1102 RMRR z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
1101 RMF z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1100 RMF z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1099 RMEN z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli uznany za uchylony
1098 RMT z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
1097 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom obowiązujący
1096 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
1095 RMON z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
1094 RMNiSW z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
1093 RMNiSW z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
1092 RMKiDN z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
1091 RRM z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu uchylony
1090 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia uznany za uchylony
1089 RMT z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
1088 RMS z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1087 RM z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1086 RMSWiA z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
1085 RMRR z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
1084 RMON z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1083 RMON z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1082 RMT z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy uznany za uchylony
1081 RMS z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
1080 RMON z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1079 RMON z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
1078 U z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
1077 U z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej akt posiada tekst jednolity
1076 U z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń obowiązujący
1075 U z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw obowiązujący
1074 U z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1073 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
1072 RMRirW z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
1071 RMRiRW z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze uchylony
1070 RMG z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego obowiązujący
1069 RPRM z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uchylony
1068 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
1067 RMRiRW z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
1066 RRM z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
1065 RRM z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1064 RRM z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 wygaśnięcie aktu
1063 RRM z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony uznany za uchylony
1062 RMF z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
1061 RMF z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej uznany za uchylony
1060 RMF z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1059 Or z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec, sporządzonej w Zittau dnia 5 kwietnia 2004 r. bez statusu
1058 UmRPRCiRFNobpdwENwommBwRPHnNwRCZwRFNswZd5k2r z dnia obowiązujący
1057 Or z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r. bez statusu
1056 UmRPaRConppdkn7icdIoobnmgprOwrCiBswKd2s2r z dnia obowiązujący
1055 U z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1054 Or z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. bez statusu
1053 UmRRPaRRAowiwpwscpwWd3m2r z dnia obowiązujący
1052 Or z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlickie Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r. bez statusu
1051 UmRPaRCobnmgprDOwpgM-OZswWd2m2r z dnia obowiązujący
1050 U z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym obowiązujący
1049 RMZ z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu uchylony
1048 RMNiSW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
1047 RMF z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych uznany za uchylony
1046 U z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1045 U z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach akt posiada tekst jednolity
1044 U z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze obowiązujący
1043 U z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin akt posiada tekst jednolity
1042 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
1041 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych akt objęty tekstem jednolitym
1040 U z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
1039 U z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. akt jednorazowy
1038 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
1037 RMSWiA z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
1036 RMSP z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego obowiązujący
1035 RMFiMS z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy uznany za uchylony
1034 RPRM z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
1033 RRM z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 wygaśnięcie aktu
1032 U z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1031 U z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1030 U z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1029 U z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
1028 U z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
1027 U z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych uchylony
1026 WTK z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt SK 43/04 obowiązujący
1025 RMZ z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych uznany za uchylony
1024 RMZ z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uznany za uchylony
1023 RM z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne uznany za uchylony
1022 RMSWiA z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych uchylony
1021 RMG z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar uznany za uchylony
1020 RMF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych uznany za uchylony
1019 RMB z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1018 RRM z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli obowiązujący
1017 RRM z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wygaśnięcie aktu
1016 RRM z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1015 RRM z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
1014 RRM z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
1013 WTK z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt SK 21/04 obowiązujący
1012 WTK z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt P 24/05 obowiązujący
1011 WTK z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 obowiązujący
1010 WTK z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 8/06 obowiązujący
1009 WTK z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 58/03 obowiązujący
1008 WTK z dnia 21 lipca 2006 r. sygn. akt P 33/05 obowiązujący
1007 RMSWiA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1006 RMRR z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
1005 RMPiPS z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1004 RMPiPS z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców uchylony
1003 RMPiPS z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1002 RMPiPS z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca uchylony
1001 RMG z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
1000 RMG z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego obowiązujący
999 RMEN z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
998 RPRM z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana obowiązujący
997 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw obowiązujący
996 RMON z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
995 RRM z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego uchylony
994 RRM z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego akt posiada tekst jednolity
993 OMSRP z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchylony
992 OMSRP z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
991 RMSWiA z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
990 RMNiSW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
989 RMF z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
988 RMF z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
987 RRM z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
986 RPRM z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
985 OPRM z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu uchylony
984 RM z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznany za uchylony
983 RMS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
982 RMON z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
981 RMON z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego uchylony
980 RMON z dnia 26 lipca 2006 r. obowiązujący
979 RMON z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego uchylony
978 RMON z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
977 RMF z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
976 RMF z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
975 RMF z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
974 RMEN z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych uznany za uchylony
973 RPRM z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
972 RRM z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
971 U z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
970 WTK z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05 obowiązujący
969 OMSRP z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
968 RMRiRW z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
967 RMRiRW z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
966 RMG z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego "BUDOKOP" obowiązujący
965 RMG z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
964 RMB z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych akt posiada tekst jednolity
963 RPRM z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności obowiązujący
962 RPRM z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego uznany za uchylony
961 RMS z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego uznany za uchylony
960 RMS z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
959 RMS z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
958 RMS z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
957 RMS z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania akt posiada tekst jednolity
956 RMRiRW z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
955 RMF z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
954 RPRM z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania obowiązujący
953 RPRM z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej w związku z likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych obowiązujący
952 RPRM z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
951 RRM z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
950 RRM z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
949 U z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
948 WTK z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. akt U 5/04 obowiązujący
947 WTK z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. akt P 6/05 obowiązujący
946 RMT z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska uznany za uchylony
945 RMSZ z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną uchylony
944 RMS z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
943 RMPiPS z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązujący
942 RMG z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
941 RRM z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej uchylony
940 RRM z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uchylony
939 RMZ z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
938 RMRiRW z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych uznany za uchylony
937 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny uznany za uchylony
936 RPRM z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
935 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obowiązujący
934 U z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
933 OPRM z dnia 19 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
932 RMZ z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
931 RMZ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień uznany za uchylony
930 RMZ z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
929 RMZ z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
928 RMZ z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
927 RM z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie uznany za uchylony
926 RMRiRW z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
925 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
924 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
923 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu obowiązujący
922 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
921 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
920 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
919 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
918 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
917 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
916 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
915 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
914 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
913 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
912 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygaśnięcie aktu
911 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
910 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej obowiązujący
909 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
908 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
907 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej wygaśnięcie aktu
906 RPRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa obowiązujący
905 RMZ z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych uznany za uchylony
904 RMSWiA z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach uchylony
903 RRM z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych uchylony
902 OMSRP z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
901 WTK z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. akt K 37/04 obowiązujący
900 RMRiRW z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
899 RMON z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
898 RMKiDN z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
897 RMEN z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych uznany za uchylony
896 RPRM z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
895 RPRM z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat uchylony
894 RRM z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
893 RRM z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
892 RMZ z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
891 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
890 RMPiPS z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych uznany za uchylony
889 RMON z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
888 RMNiSW z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich uznany za uchylony
887 RMG z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
886 RMB z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchylony
885 RPRM z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych uznany za uchylony
884 RPRM z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
883 RRM z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uchylony
882 RRM z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchylony
881 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt uznany za uchylony
880 RMON z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
879 RMF z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
878 RRM z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych uznany za uchylony
877 U z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie obowiązujący
876 U z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
875 U z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa obowiązujący
874 U z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
873 U z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. akt jednorazowy
872 RMS z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
871 RMS z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
870 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
869 RMPiPS z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
868 RMG z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
867 RMG z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
866 RMF z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
865 RM z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji uznany za uchylony
864 RMS z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
863 RMG z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych uznany za uchylony
862 RMF z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
861 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
860 RPRM z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu uznany za uchylony
859 RRM z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
858 OMSRP z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
857 OMSRP z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
856 RMF z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych uchylony
855 WTK z dnia 4 lipca 2006 r. sygn. akt K 43/05 obowiązujący
854 WTK z dnia 3 lipca 2006 r. sygn. akt SK 56/05 obowiązujący
853 WTK z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt U 3/06 obowiązujący
852 WTK z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt P 30/05 obowiązujący
851 OMZ z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
850 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek uchylony
849 RMON z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uchylony
848 RMON z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uchylony
847 RMON z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych uznany za uchylony
846 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
845 RRM z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
844 OMSRP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
843 OMSRP z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
842 RMSWiA z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia uchylony
841 RMSWiA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
840 RMRiRW z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
839 RMOn z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
838 RMNiSW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów uznany za uchylony
837 RMNiSW z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 akt jednorazowy
836 RMG z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa uchylony
835 RMF z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
834 RRM z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego obowiązujący
833 RMPiPS z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń uchylony
832 RMNiSW z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uznany za uchylony
831 RRM z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa uznany za uchylony
830 RRM z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
829 RRM z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r. wygaśnięcie aktu
828 RRM z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych obowiązujący
827 RRM z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych obowiązujący
826 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
825 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
824 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
823 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych uchylony
822 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie akt jednorazowy
821 WTK z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 35/04 obowiązujący
820 WTK z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt k 16/05 obowiązujący
819 WTK z dnia 26 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 55/05 obowiązujący
818 RKRRiT z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych uchylony
817 RMSWiA z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
816 RMRR z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
815 RMON z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
814 RRM z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
813 RRM z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych obowiązujący
812 WTK z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05 obowiązujący
811 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
810 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
809 RMON z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
808 RMON z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy uchylony
807 RMG z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur uchylony
806 RMG z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur uchylony
805 RPRM z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
804 RRM z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej strefy ekonomicznej uchylony
803 RRM z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
802 RRM z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
801 RRM z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
800 RRM z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
799 RMF z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wygaśnięcie aktu
798 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wygaśnięcie aktu
797 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego transport na lata 2004-2006 wygaśnięcie aktu
796 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" wygaśnięcie aktu
795 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wygaśnięcie aktu
794 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wygaśnięcie aktu
793 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 wygaśnięcie aktu
792 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 wygaśnięcie aktu
791 RRM z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa uznany za uchylony
790 U z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty obowiązujący
789 RMSP z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa uznany za uchylony
788 RMSP z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców uznany za uchylony
787 RMSP z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
786 RMKiDN z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
785 RMF z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
784 RMF z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
783 RMF z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
782 RRM z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa uznany za uchylony
781 RMF z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
780 RMZ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
779 RMZ z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
778 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uznany za uchylony
777 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych uznany za uchylony
776 RMF z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich uznany za uchylony
775 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa uznany za uchylony
774 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej uznany za uchylony
773 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych uznany za uchylony
772 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
771 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
770 RMF z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych uznany za uchylony
769 RMT z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji obowiązujący
768 RMT z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów uznany za uchylony
767 RMF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
766 RMF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej uznany za uchylony
765 RMF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego uchylony
764 RMF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego uchylony
763 RMF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
762 RMF z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
761 RMF z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
760 RMF z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
759 RMF z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji uznany za uchylony
758 RMF z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
757 RRM z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
756 RMZ z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
755 RMRR z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
754 RMZ z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
753 RMRR z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
752 RMRR z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
751 RRM z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego wygaśnięcie aktu
750 RRM z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
749 WTK z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 54/04 obowiązujący
748 WTK z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt K 11/05 obowiązujący
747 WTK z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn. akt K 38/05 obowiązujący
746 RMT z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją obowiązujący
745 RMEN z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
744 RPRM z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej uznany za uchylony
743 RPRM z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
742 RRM z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego uchylony
741 RRM z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym akt objęty tekstem jednolitym
740 RRM z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu obowiązujący
739 RRM z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
738 RRM z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wygaśnięcie aktu
737 RMT z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
736 RM z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin uznany za uchylony
735 RM z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż uznany za uchylony
734 RMSWiA z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych uznany za uchylony
733 RMSWiA z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
732 RMS z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
731 RMS z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uznany za uchylony
730 RMS z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich uznany za uchylony
729 RMRR z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
728 RMNiSW z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom uznany za uchylony
727 RMKiDN z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uznany za uchylony
726 RMFz1c2rwsskdwpiropzz z dnia uznany za uchylony
725 RRM z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007 akt jednorazowy
724 RRM z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac uchylony
723 U z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw uchylony
722 U z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
721 U z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
720 WTK z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. akt K 23/05 obowiązujący
719 OMSRP z dnia 24 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
718 RMZ z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
717 RMT z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego akt posiada tekst jednolity
716 RMG z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody obowiązujący
715 RMF z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
714 RMF z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A uznany za uchylony
713 RMT z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych uchylony
712 RMS z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
711 U z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
710 U z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
709 U z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
708 U z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym akt posiada tekst jednolity
707 RMRR z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
706 RMRiRW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uznany za uchylony
705 RMF z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej obowiązujący
704 Or z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanym w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
703 PAwssUozsmRPaKNpwWd2m2r z dnia obowiązujący
702 Or z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2001 r. bez statusu
701 UmRRPaRIowwzzpziipppwWd1m2r z dnia obowiązujący
700 RMZ z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
699 RMZ z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
698 RMZ z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
697 RMZ z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
696 OMSRP z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
695 RMT z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia uchylony
694 RMEN z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
693 OMSRP z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim uchylony
692 OMSRP z dnia 19 maja w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
691 RMSWiA z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
690 RMS z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
689 RMNiSW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego uchylony
688 RMF z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
687 RMF z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
686 RMSP z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach uznany za uchylony
685 RMRr z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
684 RMRiRW z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu akt jednorazowy
683 RMRiRW z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
682 RMRiRw z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz uchylony
681 RMKiDN z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych uchylony
680 RMKiDN z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
679 RMG z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2005 obowiązujący
678 RMF z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
677 RMF z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
676 Or z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. bez statusu
675 DWKopwwwrnPAswLd1l1r z dnia akt jednorazowy
674 OMSRP z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
673 OMSRP z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
672 RMS z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną obowiązujący
671 RMS z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską obowiązujący
670 RMS z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką uznany za uchylony
669 RMRiRW z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową uchylony
668 RMKiDN z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
667 OMSRP z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
666 RRM z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego uchylony
665 RMRiRW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
664 RMRiRW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
663 RMON z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
662 RMF z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
661 RRM z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych uznany za uchylony
660 RRM z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru uznany za uchylony
659 U z dnia 5 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
658 WTK z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt K 5/05 obowiązujący
657 WTK z dnia 23 maja 2006 r. sygn. akt SK 51/05 obowiązujący
656 RKRRiT z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r. wygaśnięcie aktu
655 RMZ z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
654 RMSWiA z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX" obowiązujący
653 RMSWiA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej uchylony
652 RMKiDN z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu uznany za uchylony
651 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych akt posiada tekst jednolity
650 U z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z budżetu państwa obowiązujący
649 U z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa obowiązujący
648 U z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Katolickiej w Warszawie z budżetu państwa obowiązujący
647 RMRR z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 uchylony
646 RMS z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych uznany za uchylony
645 RMRiRW z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
644 RMRiRW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji uznany za uchylony
643 RMON z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
642 RMG z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
641 RRM z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej uchylony
640 RRM z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
639 U z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin obowiązujący
638 U z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uchylony
637 U z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. akt jednorazowy
636 U z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
635 U z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi akt jednorazowy
634 U z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. akt jednorazowy
633 U z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. akt jednorazowy
632 RMF z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 wygaśnięcie aktu
631 OMSRP z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
630 RMSWiA z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu uchylony
629 RMSWiA z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach akt jednorazowy
628 RMS z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny uznany za uchylony
627 RMRiRW z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki uznany za uchylony
626 U z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
625 OMSRP z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
624 RMSWiA z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
623 RMSWiA z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
622 RMRiRW z dnia 6 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
621 RMF z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO uznany za uchylony
620 RMF z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
619 RMF z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
618 RMF z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
617 RRM z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego uchylony
616 RMSWiA z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
615 RRM z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007 akt jednorazowy
614 Or z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r. bez statusu
613 PmRRPaRRWopudpwWd1c2r z dnia obowiązujący
612 Or z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisanej w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. bez statusu
611 UmRRPaRRCowwzpziifppwNd1l2r z dnia obowiązujący
610 RPRM z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
609 RPRM z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uznany za uchylony
608 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym uznany za uchylony
607 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów uznany za uchylony
606 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
605 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uchylony
604 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
603 RPRM z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań uznany za uchylony
602 WTK z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05 obowiązujący
601 WTK z dnia 15 maja 2006 r. sygn. akt P 32/05 obowiązujący
600 RMTiB z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu uznany za uchylony
599 RMS z dnia 13 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania w sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
598 RMON z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno - bytowych uznany za uchylony
597 RMON z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
596 RMON z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
595 RMEN z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
594 RPRM z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
593 RMZ z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
592 RMZ z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia uznany za uchylony
591 RMZ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
590 RMSWiA z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
589 RPRM z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej wygaśnięcie aktu
588 RRM z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych akt jednorazowy
587 WTK z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt P 4/05 obowiązujący
586 WTK z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt SK 32/05 obowiązujący
585 WTK z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt P 18/05 obowiązujący
584 RMZ z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej akt posiada tekst jednolity
583 RMRiRW z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby uchylony
582 RRM z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
581 RRM z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
580 RRM z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji uznany za uchylony
579 RMZ z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia obowiązujący
578 RMTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
577 RMS z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu uznany za uchylony
576 RMON z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
575 RRM z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych uznany za uchylony
574 U z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
573 OPRM z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
572 RRM z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny wygaśnięcie aktu
571 RMS z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego obowiązujący
570 RMS z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego obowiązujący
569 RMRR z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
568 RMRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
567 RMRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" uchylony
566 RMZ z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie uznany za uchylony
565 RMZ z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości akt posiada tekst jednolity