Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1887 1887 WDU20072511887 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1886 1886 WDU20072511886 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 1885 WDU20072511885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1884 1884 WDU20072501884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 1883 WDU20072501883 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1882 1882 WDU20072501882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1881 1881 WDU20072501881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1880 1880 WDU20072501880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1879 1879 WDU20072501879 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1878 1878 WDU20072501878 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008 uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1877 1877 WDU20072501877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1876 1876 WDU20072501876 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1875 1875 WDU20072501875 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1874 1874 WDU20072501874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1873 1873 WDU20072501873 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1872 1872 WDU20072501872 Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1871 1871 WDU20072501871 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870 1870 WDU20072501870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1869 1869 WDU20072501869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1868 1868 WDU20072501868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1867 1867 WDU20072491867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866 1866 WDU20072491866 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1865 1865 WDU20072491865 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1864 1864 WDU20072491864 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1863 1863 WDU20072491863 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1862 1862 WDU20072491862 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1861 1861 WDU20072491861 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1860 1860 WDU20072491860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859 1859 WDU20072491859 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1858 1858 WDU20072491858 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1857 1857 WDU20072491857 Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1856 1856 WDU20072491856 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1855 1855 WDU20072491855 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1854 1854 WDU20072491854 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1853 1853 WDU20072491853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1852 1852 WDU20072491852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1851 1851 WDU20072491851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1850 1850 WDU20072481850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1849 1849 WDU20072481849 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1848 1848 WDU20072481848 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uchylony
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1847 1847 WDU20072481847 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1846 1846 WDU20072481846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1845 1845 WDU20072471845 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 39/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1844 1844 WDU20072471844 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1843 1843 WDU20072471843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1842 1842 WDU20072471842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1841 1841 WDU20072471841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1840 1840 WDU20072471840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1839 1839 WDU20072471839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1838 1838 WDU20072471838 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1837 1837 WDU20072471837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1836 1836 WDU20072471836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 1835 WDU20072471835 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1834 1834 WDU20072471834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1833 1833 WDU20072471833 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1832 1832 WDU20072471832 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1831 1831 WDU20072471831 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1830 1830 WDU20072471830 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI) uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1829 1829 WDU20072471829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1828 1828 WDU20072471828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1827 1827 WDU20072471827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1826 1826 WDU20072471826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1825 1825 WDU20072471825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1824 1824 WDU20072471824 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1823 1823 WDU20072471823 Ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1822 1822 WDU20072471822 Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1821 1821 WDU20072471821 Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1820 1820 WDU20072461820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1819 1819 WDU20072461819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1818 1818 WDU20072461818 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1817 1817 WDU20072461817 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1816 1816 WDU20072451816 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt K 52/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1815 1815 WDU20072451815 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 54/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1814 1814 WDU20072451814 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1813 1813 WDU20072451813 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1812 1812 WDU20072451812 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1811 1811 WDU20072451811 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810 1810 WDU20072451810 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1809 1809 WDU20072451809 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1808 1808 WDU20072451808 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1807 1807 WDU20072451807 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1806 1806 WDU20072451806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1805 1805 WDU20072451805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1804 1804 WDU20072441804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1803 1803 WDU20072441803 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1802 1802 WDU20072441802 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1801 1801 WDU20072441801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1800 1800 WDU20072441800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1799 1799 WDU20072441799 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1798 1798 WDU20072441798 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1797 1797 WDU20072431797 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1796 1796 WDU20072431796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1795 1795 WDU20072431795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1794 1794 WDU20072431794 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1793 1793 WDU20072431793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1792 1792 WDU20072431792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1791 1791 WDU20072431791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1790 1790 WDU20072431790 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1789 1789 WDU20072431789 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1788 1788 WDU20072431788 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1787 1787 WDU20072431787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1786 1786 WDU20072431786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1785 1785 WDU20072431785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1784 1784 WDU20072431784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1783 1783 WDU20072431783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1782 1782 WDU20072431782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1781 1781 WDU20072431781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zachowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1780 1780 WDU20072431780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1779 1779 WDU20072421779 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 37/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1778 1778 WDU20072421778 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1777 1777 WDU20072421777 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1776 1776 WDU20072421776 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1775 1775 WDU20072421775 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, którego zakup jest objęty obowiązkiem zawarcia umowy offsetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1774 1774 WDU20072421774 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Biszcza w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1773 1773 WDU20072421773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 1772 WDU20072411772 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1771 1771 WDU20072411771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1770 1770 WDU20072411770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1769 1769 WDU20072411769 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1768 1768 WDU20072411768 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1767 1767 WDU20072411767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1766 1766 WDU20072411766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765 1765 WDU20072411765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1764 1764 WDU20072411764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1763 1763 WDU20072411763 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1762 1762 WDU20072411762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1761 1761 WDU20072411761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1760 1760 WDU20072411760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1759 1759 WDU20072411759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1758 1758 WDU20072401758 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1757 1757 WDU20072401757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1756 1756 WDU20072401756 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1755 1755 WDU20072401755 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1754 1754 WDU20072401754 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753 1753 WDU20072401753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1752 1752 WDU20072391752 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1751 1751 WDU20072391751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków uchylony
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1750 1750 WDU20072391750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 238 poz. 1749 1749 WDU20072381749 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1748 1748 WDU20072371748 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żurawica w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1747 1747 WDU20072371747 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1746 1746 WDU20072371746 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1745 1745 WDU20072371745 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Głubczyc w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1744 1744 WDU20072361744 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1743 1743 WDU20072361743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny uchylony
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1742 1742 WDU20072361742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1741 1741 WDU20072361741 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1740 1740 WDU20072361740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1739 1739 WDU20072361739 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1738 1738 WDU20072361738 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1737 1737 WDU20072361737 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1736 1736 WDU20072361736 Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1735 1735 WDU20072351735 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1734 1734 WDU20072351734 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt P 43/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1733 1733 WDU20072351733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732 1732 WDU20072351732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1731 1731 WDU20072351731 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1730 1730 WDU20072351730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1729 1729 WDU20072351729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1728 1728 WDU20072351728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1727 1727 WDU20072351727 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1726 1726 WDU20072351726 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1725 1725 WDU20072341725 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1724 1724 WDU20072341724 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1723 1723 WDU20072341723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1722 1722 WDU20072341722 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1721 1721 WDU20072341721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1720 1720 WDU20072341720 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1719 1719 WDU20072341719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1718 1718 WDU20072331718 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1717 1717 WDU20072331717 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1716 1716 WDU20072331716 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1715 1715 WDU20072331715 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1714 1714 WDU20072331714 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1713 1713 WDU20072331713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1712 1712 WDU20072321712 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kunice w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1711 1711 WDU20072321711 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1710 1710 WDU20072321710 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1709 1709 WDU20072321709 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylony
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1708 1708 WDU20072321708 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1707 1707 WDU20072321707 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1706 1706 WDU20072321706 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1705 1705 WDU20072321705 Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1704 1704 WDU20072311704 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. sygn. akt K 36/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1703 1703 WDU20072311703 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn. akt K 26/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1702 1702 WDU20072311702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1701 1701 WDU20072311701 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 1700 WDU20072311700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1699 1699 WDU20072301699 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 45/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1698 1698 WDU20072301698 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. akt K 39/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1697 1697 WDU20072301697 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1696 1696 WDU20072301696 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1695 1695 WDU20072301695 Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 1694 WDU20072301694 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1693 1693 WDU20072301693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1692 1692 WDU20072301692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalistycznych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1691 1691 WDU20072301691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1690 1690 WDU20072291690 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1689 1689 WDU20072291689 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Santiago dnia 13 października 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1688 1688 WDU20072291688 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisana w Santiago dnia 13 października 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1687 1687 WDU20072291687 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1686 1686 WDU20072291686 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1685 1685 WDU20072281685 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1684 1684 WDU20072281684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1683 1683 WDU20072281683 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1682 1682 WDU20072281682 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1681 1681 WDU20072281681 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1680 1680 WDU20072271680 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1679 1679 WDU20072271679 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1678 1678 WDU20072271678 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1677 1677 WDU20072271677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządów obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1676 1676 WDU20072261676 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 1675 WDU20072261675 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1674 1674 WDU20072261674 Ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1673 1673 WDU20072251673 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 39/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1672 1672 WDU20072251672 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 18/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1671 1671 WDU20072251671 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. sygn. akt P 24/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1670 1670 WDU20072251670 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2007 r. sygn. akt SK 57/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1669 1669 WDU20072251669 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1668 1668 WDU20072251668 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1667 1667 WDU20072251667 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1666 1666 WDU20072251666 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1665 1665 WDU20072251665 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1664 1664 WDU20072251664 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1663 1663 WDU20072251663 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1662 1662 WDU20072251662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1661 1661 WDU20072241661 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1660 1660 WDU20072241660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1659 1659 WDU20072241659 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisanej w Warszawie dnia 8 marca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1658 1658 WDU20072241658 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1657 1657 WDU20072241657 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1656 1656 WDU20072241656 Międzynarodowa Umowa dotycząca drewna tropikalnego, sporządzona w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 1655 WDU20072231655 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1654 1654 WDU20072221654 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1653 1653 WDU20072221653 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1652 1652 WDU20072221652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1651 1651 WDU20072221651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1650 1650 WDU20072211650 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SK 16/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1649 1649 WDU20072211649 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. akt P 42/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1648 1648 WDU20072211648 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1647 1647 WDU20072211647 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646 1646 WDU20072211646 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645 1645 WDU20072211645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1644 1644 WDU20072211644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1643 1643 WDU20072211643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1642 1642 WDU20072211642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1641 1641 WDU20072211641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1640 1640 WDU20072211640 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1639 1639 WDU20072211639 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Libiąża w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1638 1638 WDU20072211638 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeska w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1637 1637 WDU20072201637 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1636 1636 WDU20072201636 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1635 1635 WDU20072201635 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1634 1634 WDU20072201634 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1633 1633 WDU20072201633 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1632 1632 WDU20072201632 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1631 1631 WDU20072191631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1630 1630 WDU20072191630 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629 1629 WDU20072191629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1628 1628 WDU20072191628 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1627 1627 WDU20072191627 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1626 1626 WDU20072191626 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1625 1625 WDU20072191625 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1624 1624 WDU20072191624 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1623 1623 WDU20072191623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1622 1622 WDU20072181622 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żółkiewka w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1621 1621 WDU20072181621 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kożuchowa w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1620 1620 WDU20072181620 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1619 1619 WDU20072181619 Porozumienie Administracyjne, podpisane w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1618 1618 WDU20072181618 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1617 1617 WDU20072181617 Porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczące wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1616 1616 WDU20072171616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1615 1615 WDU20072171615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1614 1614 WDU20072171614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1613 1613 WDU20072171613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1612 1612 WDU20072161612 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1611 1611 WDU20072161611 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610 1610 WDU20072161610 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1609 1609 WDU20072161609 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1608 1608 WDU20072161608 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1607 1607 WDU20072161607 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606 1606 WDU20072161606 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1605 1605 WDU20072161605 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1604 1604 WDU20072161604 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1603 1603 WDU20072161603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1602 1602 WDU20072161602 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1601 1601 WDU20072161601 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1600 1600 WDU20072161600 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1599 1599 WDU20072161599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1598 1598 WDU20072161598 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1597 1597 WDU20072161597 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1596 1596 WDU20072161596 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1595 1595 WDU20072161595 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1594 1594 WDU20072161594 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1593 1593 WDU20072161593 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1592 1592 WDU20072161592 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministrów Finansów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1591 1591 WDU20072161591 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1590 1590 WDU20072161590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziaka obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1589 1589 WDU20072161589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu uchylony
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588 1588 WDU20072151588 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1587 1587 WDU20072151587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1586 1586 WDU20072151586 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 20 października 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1585 1585 WDU20072151585 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1584 1584 WDU20072151584 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Dodatkowego protokołu z dnia 13 października 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1583 1583 WDU20072151583 Dodatkowy Protokół z dnia 13 października 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582 1582 WDU20072141582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1581 1581 WDU20072141581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1580 1580 WDU20072141580 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1579 1579 WDU20072141579 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1578 1578 WDU20072141578 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1577 1577 WDU20072141577 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1576 1576 WDU20072141576 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1575 1575 WDU20072141575 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1574 1574 WDU20072141574 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573 1573 WDU20072141573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1572 1572 WDU20072141572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1571 1571 WDU20072141571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1570 1570 WDU20072141570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 213 poz. 1569 1569 WDU20072131569 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1568 1568 WDU20072121568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1567 1567 WDU20072121567 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1566 1566 WDU20072121566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1565 1565 WDU20072121565 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1564 1564 WDU20072121564 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1563 1563 WDU20072121563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1562 1562 WDU20072121562 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1561 1561 WDU20072121561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1560 1560 WDU20072121560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1559 1559 WDU20072121559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1558 1558 WDU20072121558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1557 1557 WDU20072121557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1556 1556 WDU20072121556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1555 1555 WDU20072121555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1554 1554 WDU20072121554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1553 1553 WDU20072121553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1552 1552 WDU20072121552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1551 1551 WDU20072121551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1550 1550 WDU20072121550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1549 1549 WDU20072111549 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt K 18/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1548 1548 WDU20072111548 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 r. sygn. akt U 8/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1547 1547 WDU20072111547 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1546 1546 WDU20072111546 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1545 1545 WDU20072111545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1544 1544 WDU20072111544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1543 1543 WDU20072111543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1542 1542 WDU20072111542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1541 1541 WDU20072111541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1540 1540 WDU20072101540 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1539 1539 WDU20072101539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1538 1538 WDU20072101538 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1537 1537 WDU20072101537 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1536 1536 WDU20072101536 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1535 1535 WDU20072101535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN) uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1534 1534 WDU20072101534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1533 1533 WDU20072101533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1532 1532 WDU20072101532 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1531 1531 WDU20072101531 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokością tych stypendiów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1530 1530 WDU20072101530 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1529 1529 WDU20072101529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528 1528 WDU20072101528 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1527 1527 WDU20072101527 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łagów w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1526 1526 WDU20072101526 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1525 1525 WDU20072101525 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1524 1524 WDU20072101524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1523 1523 WDU20072101523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1522 1522 WDU20072101522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1521 1521 WDU20072101521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1520 1520 WDU20072091520 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 36/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1519 1519 WDU20072091519 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 28/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1518 1518 WDU20072091518 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1517 1517 WDU20072091517 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1516 1516 WDU20072091516 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1515 1515 WDU20072091515 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1514 1514 WDU20072091514 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513 1513 WDU20072091513 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1512 1512 WDU20072091512 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1511 1511 WDU20072091511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1510 1510 WDU20072091510 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1509 1509 WDU20072081509 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1508 1508 WDU20072081508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1507 1507 WDU20072081507 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie uchylony
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506 1506 WDU20072081506 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1505 1505 WDU20072081505 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1504 1504 WDU20072071504 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1503 1503 WDU20072071503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1502 1502 WDU20072071502 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1501 1501 WDU20072071501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1500 1500 WDU20072071500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1499 1499 WDU20072071499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1498 1498 WDU20072071498 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1497 1497 WDU20072071497 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1496 1496 WDU20072071496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495 1495 WDU20072061495 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494 1494 WDU20072061494 Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1493 1493 WDU20072051493 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1492 1492 WDU20072051492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1491 1491 WDU20072051491 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1490 1490 WDU20072051490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489 1489 WDU20072051489 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1488 1488 WDU20072051488 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Elektrotechniki oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej "METROL" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1487 1487 WDU20072051487 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie połączenia Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1486 1486 WDU20072051486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1485 1485 WDU20072051485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1484 1484 WDU20072051484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1483 1483 WDU20072051483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1482 1482 WDU20072041482 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt SK 7/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1481 1481 WDU20072041481 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 22 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1480 1480 WDU20072041480 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1479 1479 WDU20072041479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1478 1478 WDU20072041478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1477 1477 WDU20072041477 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1476 1476 WDU20072041476 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1475 1475 WDU20072041475 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1474 1474 WDU20072041474 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1473 1473 WDU20072041473 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1472 1472 WDU20072041472 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1471 1471 WDU20072041471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1470 1470 WDU20072041470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1469 1469 WDU20072041469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1468 1468 WDU20072041468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 1467 WDU20072031467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1466 1466 WDU20072031466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1465 1465 WDU20072031465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1464 1464 WDU20072031464 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 202 poz. 1463 1463 WDU20072021463 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1462 1462 WDU20072011462 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1461 1461 WDU20072011461 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1460 1460 WDU20072011460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1459 1459 WDU20072011459 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1458 1458 WDU20072011458 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1457 1457 WDU20072011457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1456 1456 WDU20072011456 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1455 1455 WDU20072011455 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1454 1454 WDU20072011454 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1453 1453 WDU20072011453 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1452 1452 WDU20072011452 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1451 1451 WDU20072011451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1450 1450 WDU20072011450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1449 1449 WDU20072011449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1448 1448 WDU20072011448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1447 1447 WDU20072011447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany uchylony
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1446 1446 WDU20072001446 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 28/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1445 1445 WDU20072001445 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1444 1444 WDU20072001444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania " Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1443 1443 WDU20072001443 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1442 1442 WDU20072001442 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1441 1441 WDU20071991441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440 1440 WDU20071991440 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1439 1439 WDU20071981439 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1438 1438 WDU20071981438 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1437 1437 WDU20071971437 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1436 1436 WDU20071971436 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1435 1435 WDU20071971435 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1434 1434 WDU20071971434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1433 1433 WDU20071971433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432 1432 WDU20071971432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1431 1431 WDU20071971431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430 1430 WDU20071971430 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429 1429 WDU20071971429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1428 1428 WDU20071971428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1427 1427 WDU20071971427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1426 1426 WDU20071971426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425 1425 WDU20071961425 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1424 1424 WDU20071961424 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1423 1423 WDU20071961423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1422 1422 WDU20071961422 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1421 1421 WDU20071961421 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 1420 WDU20071961420 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1419 1419 WDU20071961419 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1418 1418 WDU20071961418 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem", Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil" oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1417 1417 WDU20071961417 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenie Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1416 1416 WDU20071961416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1415 1415 WDU20071961415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1414 1414 WDU20071951414 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt SK 63/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1413 1413 WDU20071951413 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt K 28/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1412 1412 WDU20071951412 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1411 1411 WDU20071951411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1410 1410 WDU20071951410 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1409 1409 WDU20071951409 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca uchylony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408 1408 WDU20071951408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1407 1407 WDU20071951407 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne uchylony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1406 1406 WDU20071951406 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1405 1405 WDU20071941405 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1404 1404 WDU20071941404 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1403 1403 WDU20071941403 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1402 1402 WDU20071941402 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania uchylony
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1401 1401 WDU20071941401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1400 1400 WDU20071931400 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399 1399 WDU20071931399 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1398 1398 WDU20071931398 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1397 1397 WDU20071931397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1396 1396 WDU20071931396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1395 1395 WDU20071921395 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2007 r. sygn. akt SK 70/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1394 1394 WDU20071921394 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393 1393 WDU20071921393 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392 1392 WDU20071921392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1391 1391 WDU20071921391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1390 1390 WDU20071921390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wzoru protokołu pobrania prób materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1389 1389 WDU20071921389 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1388 1388 WDU20071921388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1387 1387 WDU20071921387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386 1386 WDU20071921386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1385 1385 WDU20071921385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1384 1384 WDU20071921384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1383 1383 WDU20071921383 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1382 1382 WDU20071921382 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381 1381 WDU20071921381 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1380 1380 WDU20071921380 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379 1379 WDU20071921379 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 1378 WDU20071921378 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1377 1377 WDU20071911377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów uchylony
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1376 1376 WDU20071911376 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1375 1375 WDU20071911375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1374 1374 WDU20071911374 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373 1373 WDU20071911373 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1372 1372 WDU20071911372 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1371 1371 WDU20071911371 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1370 1370 WDU20071911370 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1369 1369 WDU20071911369 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1368 1368 WDU20071911368 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1367 1367 WDU20071911367 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1366 1366 WDU20071911366 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1365 1365 WDU20071911365 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1364 1364 WDU20071911364 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1363 1363 WDU20071911363 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1362 1362 WDU20071911362 Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie uchylony
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1361 1361 WDU20071911361 Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 190 poz. 1360 1360 WDU20071901360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1359 1359 WDU20071891359 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1358 1358 WDU20071891358 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1357 1357 WDU20071891357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1356 1356 WDU20071891356 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1355 1355 WDU20071891355 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1354 1354 WDU20071891354 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1353 1353 WDU20071891353 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1352 1352 WDU20071891352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1351 1351 WDU20071881351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1350 1350 WDU20071881350 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1349 1349 WDU20071881349 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1348 1348 WDU20071881348 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347 1347 WDU20071881347 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1346 1346 WDU20071881346 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1345 1345 WDU20071881345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344 1344 WDU20071881344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1343 1343 WDU20071871343 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1342 1342 WDU20071871342 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1341 1341 WDU20071871341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1340 1340 WDU20071871340 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1339 1339 WDU20071871339 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1338 1338 WDU20071871338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1337 1337 WDU20071871337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336 1336 WDU20071871336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1335 1335 WDU20071871335 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1334 1334 WDU20071871334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1333 1333 WDU20071871333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1332 1332 WDU20071871332 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1331 1331 WDU20071871331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330 1330 WDU20071871330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1329 1329 WDU20071871329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1328 1328 WDU20071871328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 1327 WDU20071871327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1326 1326 WDU20071871326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek prokuratury uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1325 1325 WDU20071871325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1324 1324 WDU20071871324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1323 1323 WDU20071871323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322 1322 WDU20071861322 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1321 1321 WDU20071861321 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1320 1320 WDU20071861320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1319 1319 WDU20071851319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1318 1318 WDU20071851318 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317 1317 WDU20071851317 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1316 1316 WDU20071851316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1315 1315 WDU20071851315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1314 1314 WDU20071851314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1313 1313 WDU20071851313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1312 1312 WDU20071851312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311 1311 WDU20071851311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1310 1310 WDU20071851310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 184 poz. 1309 1309 WDU20071841309 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 1308 WDU20071831308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1307 1307 WDU20071821307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1306 1306 WDU20071821306 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1305 1305 WDU20071821305 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1304 1304 WDU20071821304 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1303 1303 WDU20071821303 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1302 1302 WDU20071821302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1301 1301 WDU20071821301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1300 1300 WDU20071821300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1299 1299 WDU20071821299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1298 1298 WDU20071811298 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1297 1297 WDU20071811297 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1296 1296 WDU20071811296 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1295 1295 WDU20071811295 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1294 1294 WDU20071811294 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1293 1293 WDU20071811293 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1292 1292 WDU20071811292 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1291 1291 WDU20071811291 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1290 1290 WDU20071811290 Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1289 1289 WDU20071811289 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288 1288 WDU20071811288 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287 1287 WDU20071811287 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1286 1286 WDU20071811286 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1285 1285 WDU20071801285 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1284 1284 WDU20071801284 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1283 1283 WDU20071801283 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1282 1282 WDU20071801282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1281 1281 WDU20071801281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 1280 WDU20071801280 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1279 1279 WDU20071791279 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt SK 4/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1278 1278 WDU20071791278 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2007 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1277 1277 WDU20071791277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1276 1276 WDU20071791276 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1275 1275 WDU20071791275 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274 1274 WDU20071791274 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1273 1273 WDU20071791273 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1272 1272 WDU20071791272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1271 1271 WDU20071791271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1270 1270 WDU20071791270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1269 1269 WDU20071791269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1268 1268 WDU20071791268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1267 1267 WDU20071791267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1266 1266 WDU20071791266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1265 1265 WDU20071781265 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264 1264 WDU20071781264 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1263 1263 WDU20071781263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1262 1262 WDU20071781262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1261 1261 WDU20071781261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwalczania zarazy płucnej bydła obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1260 1260 WDU20071781260 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1259 1259 WDU20071781259 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1258 1258 WDU20071781258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1257 1257 WDU20071781257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1256 1256 WDU20071781256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1255 1255 WDU20071781255 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1254 1254 WDU20071781254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1253 1253 WDU20071781253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1252 1252 WDU20071781252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1251 1251 WDU20071781251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1250 1250 WDU20071781250 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1249 1249 WDU20071771249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1248 1248 WDU20071771248 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1247 1247 WDU20071771247 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1246 1246 WDU20071771246 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1245 1245 WDU20071771245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1244 1244 WDU20071771244 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1243 1243 WDU20071761243 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1242 1242 WDU20071761242 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1241 1241 WDU20071761241 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1240 1240 WDU20071761240 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239 1239 WDU20071761239 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 1238 WDU20071761238 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1237 1237 WDU20071761237 Ustawa z dnia 6 lipca 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1236 1236 WDU20071761236 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1235 1235 WDU20071751235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt P 11/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1234 1234 WDU20071751234 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1233 1233 WDU20071751233 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1232 1232 WDU20071751232 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1231 1231 WDU20071751231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1230 1230 WDU20071751230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1229 1229 WDU20071751229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1228 1228 WDU20071751228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1227 1227 WDU20071751227 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1226 1226 WDU20071751226 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1225 1225 WDU20071751225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1224 1224 WDU20071751224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1223 1223 WDU20071751223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222 1222 WDU20071741222 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1221 1221 WDU20071741221 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1220 1220 WDU20071731220 Rozporządzenie Ministra transportu z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1219 1219 WDU20071731219 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 1218 WDU20071731218 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1217 1217 WDU20071721217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1216 1216 WDU20071721216 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1215 1215 WDU20071721215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1214 1214 WDU20071721214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1213 1213 WDU20071721213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1212 1212 WDU20071711212 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2007 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1211 1211 WDU20071711211 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2007 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1210 1210 WDU20071711210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1209 1209 WDU20071711209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1208 1208 WDU20071711208 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1207 1207 WDU20071711207 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 1206 WDU20071711206 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1205 1205 WDU20071701205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P 21/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1204 1204 WDU20071701204 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzących pojazdy kolejowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1203 1203 WDU20071701203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1202 1202 WDU20071701202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1201 1201 WDU20071701201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1200 1200 WDU20071701200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1199 1199 WDU20071701199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1198 1198 WDU20071701198 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1197 1197 WDU20071701197 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1196 1196 WDU20071701196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1195 1195 WDU20071701195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1194 1194 WDU20071701194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1193 1193 WDU20071701193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1192 1192 WDU20071701192 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1191 1191 WDU20071701191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1190 1190 WDU20071701190 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 169 poz. 1189 1189 WDU20071691189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1188 1188 WDU20071681188 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt P 19/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1187 1187 WDU20071681187 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt P 43/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186 1186 WDU20071681186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1185 1185 WDU20071681185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1184 1184 WDU20071681184 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1183 1183 WDU20071681183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1182 1182 WDU20071681182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1181 1181 WDU20071681181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1180 1180 WDU20071681180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zakresu metod kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na całe energetyczne w gospodarstwie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1179 1179 WDU20071681179 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1178 1178 WDU20071681178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1177 1177 WDU20071671177 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krynki w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1176 1176 WDU20071671176 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1175 1175 WDU20071671175 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1174 1174 WDU20071671174 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjętego w Londynie dnia 15 marca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1173 1173 WDU20071671173 Protokół w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS) obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172 1172 WDU20071661172 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1171 1171 WDU20071651171 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1170 1170 WDU20071651170 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1169 1169 WDU20071651169 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1168 1168 WDU20071641168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu oraz zakresu uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta sądowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1167 1167 WDU20071641167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze uchylony
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166 1166 WDU20071641166 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1165 1165 WDU20071641165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1164 1164 WDU20071641164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1163 1163 WDU20071631163 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1162 1162 WDU20071631162 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1161 1161 WDU20071631161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, utworzenia Sądów Rejonowych: Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1160 1160 WDU20071631160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1159 1159 WDU20071631159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1158 1158 WDU20071631158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1157 1157 WDU20071631157 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum "Stutthof" w Sztutowie, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1156 1156 WDU20071631156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1155 1155 WDU20071631155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1154 1154 WDU20071631154 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bez statusu
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1153 1153 WDU20071621153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi uchylony
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1152 1152 WDU20071621152 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1151 1151 WDU20071621151 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1150 1150 WDU20071621150 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1149 1149 WDU20071621149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego uchylony
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1148 1148 WDU20071621148 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1147 1147 WDU20071621147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1146 1146 WDU20071621146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1145 1145 WDU20071621145 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1144 1144 WDU20071611144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1143 1143 WDU20071611143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142 1142 WDU20071611142 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1141 1141 WDU20071611141 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1140 1140 WDU20071601140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1139 1139 WDU20071601139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1138 1138 WDU20071601138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1137 1137 WDU20071601137 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1136 1136 WDU20071601136 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1135 1135 WDU20071601135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1134 1134 WDU20071601134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1133 1133 WDU20071601133 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1132 1132 WDU20071601132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1131 1131 WDU20071601131 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1130 1130 WDU20071601130 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1129 1129 WDU20071601129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1128 1128 WDU20071591128 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1127 1127 WDU20071591127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2005/2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1126 1126 WDU20071591126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2005/2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1125 1125 WDU20071591125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1124 1124 WDU20071591124 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1123 1123 WDU20071591123 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1122 1122 WDU20071591122 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1121 1121 WDU20071591121 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1120 1120 WDU20071591120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1119 1119 WDU20071591119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1118 1118 WDU20071591118 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1117 1117 WDU20071591117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1116 1116 WDU20071591116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1115 1115 WDU20071591115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1114 1114 WDU20071581114 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1113 1113 WDU20071581113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1112 1112 WDU20071581112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1111 1111 WDU20071581111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1110 1110 WDU20071581110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat dla poszczególnych województw uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1109 1109 WDU20071581109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1108 1108 WDU20071581108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1107 1107 WDU20071581107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1106 1106 WDU20071581106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105 1105 WDU20071581105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1104 1104 WDU20071581104 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1103 1103 WDU20071581103 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1102 1102 WDU20071571102 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1101 1101 WDU20071571101 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1100 1100 WDU20071571100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2007 nr 156 poz. 1099 1099 WDU20071561099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 156 poz. 1098 1098 WDU20071561098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 156 poz. 1097 1097 WDU20071561097 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 156 poz. 1096 1096 WDU20071561096 Protokół Dodatkowy do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1095 1095 WDU20071551095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1094 1094 WDU20071551094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1093 1093 WDU20071551093 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1092 1092 WDU20071551092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1091 1091 WDU20071551091 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1090 1090 WDU20071551090 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089 1089 WDU20071551089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1088 1088 WDU20071551088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 154 poz. 1087 1087 WDU20071541087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 154 poz. 1086 1086 WDU20071541086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1085 1085 WDU20071531085 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1084 1084 WDU20071531084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1083 1083 WDU20071531083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1082 1082 WDU20071531082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 152 poz. 1081 1081 WDU20071521081 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 152 poz. 1080 1080 WDU20071521080 Konwencja sporządzona w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1079 1079 WDU20071511079 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078 1078 WDU20071511078 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1077 1077 WDU20071511077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1076 1076 WDU20071511076 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1075 1075 WDU20071511075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1074 1074 WDU20071511074 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1073 1073 WDU20071501073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1072 1072 WDU20071501072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071 1071 WDU20071501071 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1070 1070 WDU20071501070 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1069 1069 WDU20071501069 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1068 1068 WDU20071501068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1067 1067 WDU20071501067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1066 1066 WDU20071501066 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1065 1065 WDU20071501065 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1064 1064 WDU20071501064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1063 1063 WDU20071501063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1062 1062 WDU20071501062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1061 1061 WDU20071501061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1060 1060 WDU20071501060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1059 1059 WDU20071501059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1058 1058 WDU20071501058 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1057 1057 WDU20071501057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1056 1056 WDU20071501056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1055 1055 WDU20071491055 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1054 1054 WDU20071491054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1053 1053 WDU20071491053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1052 1052 WDU20071491052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1051 1051 WDU20071491051 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1050 1050 WDU20071491050 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1049 1049 WDU20071491049 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1048 1048 WDU20071491048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1047 1047 WDU20071491047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1046 1046 WDU20071481046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1045 1045 WDU20071481045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1044 1044 WDU20071481044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1043 1043 WDU20071481043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1042 1042 WDU20071481042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1041 1041 WDU20071481041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1040 1040 WDU20071471040 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1039 1039 WDU20071471039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1038 1038 WDU20071471038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella swingle, Poncirus raf. i ich mieszkańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii uchylony
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1037 1037 WDU20071471037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1036 1036 WDU20071471036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1035 1035 WDU20071471035 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park" uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1034 1034 WDU20071471034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 1033 WDU20071471033 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1032 1032 WDU20071471032 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1031 1031 WDU20071471031 Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1030 1030 WDU20071471030 Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1029 1029 WDU20071471029 Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1028 1028 WDU20071471028 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1027 1027 WDU20071461027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1026 1026 WDU20071461026 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji uchylony
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1025 1025 WDU20071461025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1024 1024 WDU20071461024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1023 1023 WDU20071461023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1022 1022 WDU20071461022 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1021 1021 WDU20071461021 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1020 1020 WDU20071461020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1019 1019 WDU20071461019 Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 145 poz. 1018 1018 WDU20071451018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 145 poz. 1017 1017 WDU20071451017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1016 1016 WDU20071441016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1015 1015 WDU20071441015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1014 1014 WDU20071441014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1013 1013 WDU20071441013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1012 1012 WDU20071441012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1011 1011 WDU20071441011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie metod denaturacji zbóż i nasion roślin oleistych wykorzystywanych w celach energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1010 1010 WDU20071441010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1009 1009 WDU20071441009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008 1008 WDU20071441008 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1007 1007 WDU20071441007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1006 1006 WDU20071441006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1005 1005 WDU20071441005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1004 1004 WDU20071441004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dwikozy w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1003 1003 WDU20071441003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyrzyska w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 1002 WDU20071431002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1001 1001 WDU20071431001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 1000 1000 WDU20071421000 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999 999 WDU20071420999 Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 998 998 WDU20071410998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji "Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 997 997 WDU20071410997 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 996 996 WDU20071410996 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 995 995 WDU20071410995 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Madrycie dnia 18 kwietnia 2006 r. oraz w Warszawie dnia 2 maja 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 994 994 WDU20071410994 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Madrycie dnia 18 kwietnia 2006 r. oraz w Warszawie dnia 24 maja 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 993 993 WDU20071410993 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 141 poz. 992 992 WDU20071410992 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. uchylony
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 991 991 WDU20071400991 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 990 990 WDU20071400990 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne: objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 989 989 WDU20071400989 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 988 988 WDU20071400988 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 987 987 WDU20071400987 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 986 986 WDU20071400986 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 985 985 WDU20071400985 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 984 984 WDU20071400984 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 983 983 WDU20071400983 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 982 982 WDU20071400982 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 981 981 WDU20071400981 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Policji obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 139 poz. 980 980 WDU20071390980 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 139 poz. 979 979 WDU20071390979 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności uchylony
Dz.U. 2007 nr 139 poz. 978 978 WDU20071390978 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich uchylony
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 977 977 WDU20071380977 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt K 11/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 976 976 WDU20071380976 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2007 r. sygn. akt K 25/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 975 975 WDU20071380975 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 16/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 974 974 WDU20071380974 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 19/04 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 973 973 WDU20071380973 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 972 972 WDU20071380972 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 971 971 WDU20071380971 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna uchylony
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 970 970 WDU20071380970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 969 969 WDU20071380969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 968 WDU20071370968 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 967 967 WDU20071370967 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 966 966 WDU20071370966 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 965 965 WDU20071370965 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 964 964 WDU20071370964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 137 poz. 963 963 WDU20071370963 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 962 962 WDU20071360962 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 961 961 WDU20071360961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 960 960 WDU20071360960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 959 959 WDU20071360959 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 958 958 WDU20071360958 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 957 957 WDU20071360957 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 956 956 WDU20071360956 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 955 955 WDU20071360955 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 954 954 WDU20071350954 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 953 953 WDU20071350953 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 952 952 WDU20071350952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu uchylony
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 951 951 WDU20071350951 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 950 950 WDU20071350950 Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 29 maja 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 949 949 WDU20071350949 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 948 948 WDU20071350948 Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 947 947 WDU20071340947 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r. sygn. akt SK 61/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 946 946 WDU20071340946 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 945 945 WDU20071340945 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony były Obóz Zagłady w Bełżcu, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 944 944 WDU20071340944 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 943 943 WDU20071340943 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 942 942 WDU20071340942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 941 941 WDU20071340941 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 940 940 WDU20071340940 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 939 939 WDU20071340939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 938 938 WDU20071340938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 937 937 WDU20071340937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 936 936 WDU20071340936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 935 935 WDU20071340935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 934 934 WDU20071340934 Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 933 933 WDU20071330933 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r. sygn. akt U 7/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 932 932 WDU20071330932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 931 931 WDU20071330931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 930 930 WDU20071330930 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 929 929 WDU20071330929 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 928 928 WDU20071330928 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 927 927 WDU20071330927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 926 926 WDU20071330926 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 925 925 WDU20071330925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 924 924 WDU20071330924 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 923 923 WDU20071330923 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 922 922 WDU20071330922 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 921 WDU20071330921 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 920 920 WDU20071330920 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 919 919 WDU20071320919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny uchylony
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 918 918 WDU20071320918 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 917 917 WDU20071320917 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 916 916 WDU20071320916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 915 915 WDU20071320915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 914 914 WDU20071320914 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913 913 WDU20071310913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912 912 WDU20071310912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911 911 WDU20071310911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910 910 WDU20071310910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909 909 WDU20071300909 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 908 908 WDU20071300908 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 907 907 WDU20071300907 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 906 906 WDU20071300906 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 905 905 WDU20071300905 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 129 poz. 904 904 WDU20071290904 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 903 903 WDU20071280903 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 902 902 WDU20071280902 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 901 901 WDU20071280901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 900 900 WDU20071280900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 899 899 WDU20071280899 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 898 898 WDU20071280898 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897 897 WDU20071280897 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 896 896 WDU20071280896 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych flot obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 895 895 WDU20071280895 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 894 894 WDU20071280894 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 893 893 WDU20071280893 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 892 892 WDU20071280892 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 891 891 WDU20071280891 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 890 890 WDU20071280890 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 889 889 WDU20071280889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 888 888 WDU20071280888 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 887 887 WDU20071280887 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 886 886 WDU20071280886 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 885 885 WDU20071280885 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej uchylony
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 884 884 WDU20071280884 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 883 883 WDU20071280883 Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 882 882 WDU20071270882 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 881 881 WDU20071270881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880 880 WDU20071270880 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 879 879 WDU20071260879 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uchylony
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 878 878 WDU20071260878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 877 877 WDU20071260877 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 876 876 WDU20071260876 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 875 875 WDU20071260875 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 874 WDU20071250874 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873 873 WDU20071250873 Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 872 872 WDU20071240872 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. akt SK 1/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 871 871 WDU20071240871 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r. sygn. akt K 41/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 870 870 WDU20071240870 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 869 869 WDU20071240869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 868 868 WDU20071240868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 867 867 WDU20071240867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 866 866 WDU20071240866 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 865 865 WDU20071240865 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 864 864 WDU20071240864 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 863 863 WDU20071240863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 862 862 WDU20071240862 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego określonych odmian kukurydzy wpisanych do wspólnotowego katalogu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 861 861 WDU20071240861 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 860 860 WDU20071240860 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859 859 WDU20071240859 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 858 858 WDU20071230858 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. SK 29/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 857 857 WDU20071230857 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 856 856 WDU20071230856 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 855 855 WDU20071230855 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 854 854 WDU20071230854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 853 853 WDU20071230853 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 852 852 WDU20071230852 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Niemodlina w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 851 851 WDU20071230851 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850 850 WDU20071230850 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 849 849 WDU20071230849 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 848 848 WDU20071230848 Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 847 847 WDU20071230847 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 846 846 WDU20071230846 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845 845 WDU20071230845 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 122 poz. 844 844 WDU20071220844 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 122 poz. 843 843 WDU20071220843 Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzony w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 842 842 WDU20071210842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841 841 WDU20071210841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 840 840 WDU20071210840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 839 839 WDU20071210839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 838 838 WDU20071210838 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 837 837 WDU20071210837 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 836 836 WDU20071210836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 835 835 WDU20071210835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 834 834 WDU20071210834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 833 833 WDU20071210833 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 832 832 WDU20071210832 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 831 831 WDU20071210831 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 830 830 WDU20071200830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 829 829 WDU20071200829 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828 828 WDU20071200828 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827 827 WDU20071200827 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 826 WDU20071200826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 825 825 WDU20071200825 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 824 824 WDU20071200824 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 823 823 WDU20071200823 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 822 822 WDU20071200822 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 821 821 WDU20071200821 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 820 820 WDU20071200820 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 819 819 WDU20071200819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 818 818 WDU20071200818 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 119 poz. 817 817 WDU20071190817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 118 poz. 816 816 WDU20071180816 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 118 poz. 815 815 WDU20071180815 Międzynarodowa Umowa w sprawie kawy, sporządzona w Londynie dnia 28 września 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 118 poz. 814 814 WDU20071180814 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pomocy żywnościowej, sporządzonej w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 118 poz. 813 813 WDU20071180813 Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812 812 WDU20071170812 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 811 811 WDU20071170811 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem Wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisanym w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 810 810 WDU20071170810 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 809 809 WDU20071170809 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzonej w Strasburgu dnia 22 lipca 1964 r., oraz Protokołu do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 808 808 WDU20071170808 Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzona w Strasburgu dnia 22 lipca 1964 r., oraz Protokół do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzony w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 807 807 WDU20071160807 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 806 806 WDU20071160806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 805 805 WDU20071160805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 804 804 WDU20071160804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 803 803 WDU20071160803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 802 802 WDU20071160802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 801 801 WDU20071150801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uchylony
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 800 800 WDU20071150800 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 799 799 WDU20071150799 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Techniki i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" oraz Instytutu Architektury Tekstyliów obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 798 798 WDU20071150798 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 797 797 WDU20071150797 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego "Koprotech" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 796 796 WDU20071150796 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy uchylony
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 795 795 WDU20071150795 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki uchylony
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 794 794 WDU20071150794 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 793 793 WDU20071150793 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 792 792 WDU20071150792 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 791 791 WDU20071150791 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 790 790 WDU20071150790 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 789 789 WDU20071150789 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 788 788 WDU20071140788 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 787 787 WDU20071140787 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2007 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 786 786 WDU20071140786 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 785 785 WDU20071140785 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 784 784 WDU20071140784 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 783 783 WDU20071140783 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 782 782 WDU20071140782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 781 781 WDU20071140781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 780 780 WDU20071140780 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 779 779 WDU20071140779 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 778 778 WDU20071140778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 113 poz. 777 777 WDU20071130777 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia kultury fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 113 poz. 776 776 WDU20071130776 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775 775 WDU20071120775 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 774 774 WDU20071120774 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 773 773 WDU20071120773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 772 772 WDU20071120772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 771 771 WDU20071120771 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 770 770 WDU20071120770 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 769 769 WDU20071120769 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 768 768 WDU20071120768 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 767 767 WDU20071120767 Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 766 WDU20071120766 Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765 765 WDU20071110765 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 764 764 WDU20071100764 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 763 763 WDU20071100763 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 762 762 WDU20071100762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 761 761 WDU20071100761 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 760 760 WDU20071100760 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 759 759 WDU20071100759 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 758 758 WDU20071100758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw uchylony
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 757 757 WDU20071100757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 756 756 WDU20071090756 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 755 755 WDU20071090755 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 754 754 WDU20071090754 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 753 753 WDU20071090753 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752 752 WDU20071090752 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 751 751 WDU20071090751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 750 750 WDU20071090750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 749 749 WDU20071090749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 - 2009" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 748 748 WDU20071090748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 747 747 WDU20071090747 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 746 746 WDU20071080746 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem poczty listowej oraz Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 745 745 WDU20071080745 Regulamin dotyczący paczek pocztowych sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 744 744 WDU20071080744 Regulamin Poczty Listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 743 743 WDU20071070743 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 742 742 WDU20071070742 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 741 741 WDU20071070741 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 740 740 WDU20071070740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 739 739 WDU20071070739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 738 738 WDU20071070738 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych uchylony
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 737 737 WDU20071070737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 736 736 WDU20071070736 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 735 735 WDU20071070735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 734 734 WDU20071070734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 733 733 WDU20071070733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732 732 WDU20071070732 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 731 731 WDU20071060731 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r. sygn. akt SK 68/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 730 730 WDU20071060730 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 729 729 WDU20071060729 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN) uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728 728 WDU20071060728 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 727 727 WDU20071060727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726 726 WDU20071060726 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725 725 WDU20071060725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 724 724 WDU20071060724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723 723 WDU20071060723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 722 722 WDU20071060722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 721 721 WDU20071050721 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2007 r. sygn. akt P 20/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 720 720 WDU20071050720 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2007 r. sygn. akt P 8/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 719 719 WDU20071050719 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań z wykonania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 718 WDU20071050718 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 717 717 WDU20071050717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 716 716 WDU20071050716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 715 715 WDU20071050715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 104 poz. 714 714 WDU20071040714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 103 poz. 713 713 WDU20071030713 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 103 poz. 712 712 WDU20071030712 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 103 poz. 711 711 WDU20071030711 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 710 710 WDU20071020710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 709 709 WDU20071020709 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 708 708 WDU20071020708 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 707 707 WDU20071020707 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 706 706 WDU20071020706 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 705 705 WDU20071020705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 704 704 WDU20071020704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703 703 WDU20071020703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 702 702 WDU20071020702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 701 701 WDU20071020701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 700 700 WDU20071020700 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 699 699 WDU20071020699 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 698 698 WDU20071020698 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 697 697 WDU20071020697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 696 696 WDU20071020696 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 695 695 WDU20071020695 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 694 694 WDU20071020694 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krokowa w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 693 693 WDU20071020693 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 692 692 WDU20071020692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 691 691 WDU20071020691 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 690 690 WDU20071020690 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 689 689 WDU20071020689 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 688 688 WDU20071010688 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 687 687 WDU20071010687 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 686 686 WDU20071010686 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 685 685 WDU20071010685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 684 684 WDU20071010684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 683 683 WDU20071010683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączona do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 682 682 WDU20071010682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 681 681 WDU20071010681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz krat charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 680 680 WDU20071010680 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 679 679 WDU20071010679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 678 678 WDU20071010678 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 677 677 WDU20071010677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676 676 WDU20071010676 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 100 poz. 675 675 WDU20071000675 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999) bez statusu
Dz.U. 2007 nr 100 poz. 674 674 WDU20071000674 Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 673 673 WDU20070990673 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 672 672 WDU20070990672 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 671 671 WDU20070990671 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670 670 WDU20070990670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 669 669 WDU20070990669 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 668 668 WDU20070990668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 667 667 WDU20070990667 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 666 666 WDU20070990666 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665 665 WDU20070990665 Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 664 664 WDU20070990664 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 663 663 WDU20070990663 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 662 662 WDU20070990662 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661 661 WDU20070990661 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 660 660 WDU20070990660 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 659 659 WDU20070990659 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 658 658 WDU20070990658 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 657 657 WDU20070980657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt SK 36/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 656 656 WDU20070980656 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt K 42/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 655 655 WDU20070980655 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 654 654 WDU20070980654 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 653 653 WDU20070980653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 652 652 WDU20070980652 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 651 651 WDU20070980651 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 650 650 WDU20070980650 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 649 649 WDU20070980649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 648 648 WDU20070980648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 647 647 WDU20070970647 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 646 646 WDU20070970646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 645 645 WDU20070970645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 644 644 WDU20070970644 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 643 643 WDU20070970643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 642 642 WDU20070970642 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 641 641 WDU20070970641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 640 640 WDU20070970640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 639 639 WDU20070970639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 638 638 WDU20070960638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 637 637 WDU20070960637 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 636 636 WDU20070960636 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową podpisana w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 635 635 WDU20070960635 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634 634 WDU20070960634 Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 95 poz. 633 633 WDU20070950633 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 95 poz. 632 632 WDU20070950632 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 95 poz. 631 631 WDU20070950631 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 95 poz. 630 630 WDU20070950630 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 95 poz. 629 629 WDU20070950629 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru licencji połowowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 94 poz. 628 628 WDU20070940628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 r wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 627 627 WDU20070930627 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 626 626 WDU20070930626 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 625 625 WDU20070930625 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 624 624 WDU20070930624 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 623 WDU20070930623 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 622 622 WDU20070930622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 621 621 WDU20070930621 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 620 620 WDU20070920620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych w województwie opolskim i śląskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 619 619 WDU20070920619 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 618 618 WDU20070920618 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 617 617 WDU20070920617 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 616 616 WDU20070920616 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 615 615 WDU20070920615 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 614 614 WDU20070920614 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów uchylony
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 613 613 WDU20070920613 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 612 612 WDU20070910612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 611 611 WDU20070910611 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu bez statusu
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 610 610 WDU20070910610 Umowa z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 609 609 WDU20070910609 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 91 poz. 608 608 WDU20070910608 Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607 607 WDU20070900607 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 606 606 WDU20070900606 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 605 605 WDU20070900605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604 604 WDU20070900604 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 603 603 WDU20070900603 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 602 602 WDU20070900602 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 601 601 WDU20070900601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 600 600 WDU20070900600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 599 599 WDU20070900599 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 598 598 WDU20070900598 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia szkół podoficerskich uchylony
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 597 597 WDU20070900597 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 596 596 WDU20070900596 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 595 595 WDU20070900595 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 594 594 WDU20070890594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 593 593 WDU20070890593 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 592 592 WDU20070890592 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 591 591 WDU20070890591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania uchylony
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 590 WDU20070890590 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 589 WDU20070890589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 588 588 WDU20070880588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 587 WDU20070880587 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 87 poz. 586 586 WDU20070870586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 87 poz. 585 585 WDU20070870585 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 87 poz. 584 584 WDU20070870584 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 87 poz. 583 583 WDU20070870583 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 87 poz. 582 582 WDU20070870582 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 581 581 WDU20070860581 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 580 580 WDU20070860580 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 579 WDU20070860579 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 578 578 WDU20070860578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 577 577 WDU20070860577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu zgłaszania wniosku o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt oraz dokumentacji, jaka powinna być dołączona do tego wniosku obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 576 576 WDU20070860576 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 575 575 WDU20070860575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 574 574 WDU20070860574 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 573 573 WDU20070860573 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 572 572 WDU20070860572 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Augustowski" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 571 571 WDU20070850571 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r, sygn. akt K 2/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 570 570 WDU20070850570 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżeń zgłoszonych poprzez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 569 569 WDU20070850569 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Słowacka o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 568 568 WDU20070850568 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 567 567 WDU20070850567 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawionego artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), przyjętego przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w Genewie dnia 21 grudnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 85 poz. 566 566 WDU20070850566 Poprawiony Artykuł 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW) obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 565 565 WDU20070840565 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 564 564 WDU20070840564 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563 563 WDU20070840563 Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 562 WDU20070830562 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 83 poz. 561 561 WDU20070830561 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 560 560 WDU20070820560 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 559 559 WDU20070820559 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558 558 WDU20070820558 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 557 557 WDU20070820557 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556 556 WDU20070820556 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 555 555 WDU20070820555 Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 554 554 WDU20070810554 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 553 553 WDU20070810553 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 552 552 WDU20070810552 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 551 551 WDU20070810551 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 550 550 WDU20070810550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 549 549 WDU20070810549 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548 548 WDU20070810548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 547 547 WDU20070810547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 546 546 WDU20070810546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 545 545 WDU20070800545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 544 544 WDU20070800544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów uchylony
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 543 543 WDU20070800543 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542 542 WDU20070800542 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 541 541 WDU20070800541 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 540 540 WDU20070800540 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 539 539 WDU20070800539 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538 538 WDU20070800538 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 537 537 WDU20070790537 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 536 536 WDU20070790536 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 535 535 WDU20070790535 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 534 534 WDU20070790534 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 533 533 WDU20070790533 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532 532 WDU20070780532 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 531 531 WDU20070780531 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 530 530 WDU20070780530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 529 529 WDU20070780529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 528 528 WDU20070780528 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 527 527 WDU20070780527 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 526 526 WDU20070780526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 525 525 WDU20070770525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 524 524 WDU20070770524 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 523 523 WDU20070770523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 522 522 WDU20070770522 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specjalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 521 521 WDU20070770521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych w zakresie oceny i pobierania prób materiału siewnego oraz nadzoru i kontroli akredytowanych i upoważnionych podmiotów, a także przekazywania sprawozdań z dokonanych ocen laboratoryjnych materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 520 520 WDU20070770520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 519 519 WDU20070770519 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 518 518 WDU20070770518 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517 517 WDU20070770517 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 516 516 WDU20070770516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ośrodka informacji właściwego w zakresie informowania o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 515 515 WDU20070770515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 514 514 WDU20070770514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 513 513 WDU20070770513 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 512 512 WDU20070770512 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 511 511 WDU20070760511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 510 510 WDU20070760510 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 509 509 WDU20070760509 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 508 508 WDU20070760508 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Energii atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 507 507 WDU20070760507 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 506 506 WDU20070760506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 505 505 WDU20070760505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 504 504 WDU20070760504 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 503 503 WDU20070760503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 502 502 WDU20070760502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 501 501 WDU20070760501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 500 500 WDU20070760500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 499 499 WDU20070760499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 498 498 WDU20070760498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 497 497 WDU20070760497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenie pracowników niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 496 496 WDU20070760496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej uchylony
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 495 495 WDU20070760495 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 494 494 WDU20070760494 Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 493 WDU20070750493 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 492 492 WDU20070750492 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 491 491 WDU20070740491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 490 490 WDU20070740490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 489 489 WDU20070740489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową uchylony
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 488 488 WDU20070740488 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 74 poz. 487 487 WDU20070740487 Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie dnia 21 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 73 poz. 486 486 WDU20070730486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 73 poz. 485 485 WDU20070730485 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 73 poz. 484 484 WDU20070730484 Ustawa z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 72 poz. 483 483 WDU20070720483 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 72 poz. 482 482 WDU20070720482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 481 481 WDU20070710481 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 20/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 480 480 WDU20070710480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 479 479 WDU20070710479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 478 478 WDU20070710478 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 477 477 WDU20070710477 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy uchylony
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 476 476 WDU20070710476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 71 poz. 475 475 WDU20070710475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy uchylony
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 474 474 WDU20070700474 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 473 473 WDU20070700473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 472 472 WDU20070700472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 471 471 WDU20070700471 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 470 470 WDU20070700470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 469 469 WDU20070690469 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. sygn. akt K 40/04 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 468 468 WDU20070690468 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 19/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 467 467 WDU20070690467 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt K 40/04 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 466 466 WDU20070690466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 465 465 WDU20070690465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 464 464 WDU20070690464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 463 463 WDU20070690463 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 462 462 WDU20070690462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 461 461 WDU20070690461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 460 460 WDU20070690460 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 459 459 WDU20070690459 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 458 458 WDU20070690458 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 457 457 WDU20070690457 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456 456 WDU20070690456 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455 455 WDU20070690455 Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 454 454 WDU20070690454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 453 453 WDU20070690453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 452 452 WDU20070690452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 451 451 WDU20070690451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 450 450 WDU20070680450 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 449 449 WDU20070680449 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 448 448 WDU20070680448 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 447 447 WDU20070680447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 67 poz. 446 446 WDU20070670446 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 445 445 WDU20070660445 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 444 444 WDU20070660444 Porozumienie z dnia 27 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 443 443 WDU20070660443 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisanej w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 442 442 WDU20070660442 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 441 441 WDU20070660441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 440 440 WDU20070660440 Porozumienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 439 439 WDU20070660439 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 438 438 WDU20070660438 Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437 437 WDU20070650437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 436 436 WDU20070650436 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum uchylony
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 435 435 WDU20070650435 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 434 434 WDU20070650434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 433 433 WDU20070640433 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 432 432 WDU20070640432 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 431 431 WDU20070640431 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze uchylony
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 430 430 WDU20070640430 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 429 429 WDU20070640429 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 428 428 WDU20070640428 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 427 WDU20070640427 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 426 426 WDU20070640426 Ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 425 425 WDU20070630425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 424 424 WDU20070630424 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 62 poz. 423 423 WDU20070620423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 62 poz. 422 422 WDU20070620422 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 62 poz. 421 421 WDU20070620421 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 62 poz. 420 420 WDU20070620420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 419 419 WDU20070610419 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. sygn. akt SK 9/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 418 418 WDU20070610418 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. sygn. akt SK 3/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 417 WDU20070610417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 416 416 WDU20070610416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenie zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 415 415 WDU20070610415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 414 414 WDU20070610414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 413 413 WDU20070610413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 412 412 WDU20070610412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym uchylony
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 411 411 WDU20070610411 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 410 410 WDU20070610410 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 60 poz. 409 409 WDU20070600409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408 408 WDU20070600408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 60 poz. 407 407 WDU20070600407 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 60 poz. 406 406 WDU20070600406 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 405 405 WDU20070590405 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt K 29/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404 404 WDU20070590404 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 403 403 WDU20070590403 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 402 402 WDU20070590402 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 401 401 WDU20070590401 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400 400 WDU20070590400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 399 399 WDU20070590399 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 398 398 WDU20070580398 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego uchylony
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 397 397 WDU20070580397 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 396 396 WDU20070580396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 395 395 WDU20070580395 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 394 394 WDU20070580394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalania krajowego numeru referencyjnego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 393 393 WDU20070580393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 392 392 WDU20070580392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie oceny tożsamości odmianowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 391 391 WDU20070580391 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 390 390 WDU20070570390 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. sygn. akt K 47/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 389 389 WDU20070570389 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 388 388 WDU20070570388 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 387 387 WDU20070570387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 386 386 WDU20070570386 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 385 385 WDU20070570385 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 384 384 WDU20070570384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 383 383 WDU20070570383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 382 382 WDU20070570382 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381 381 WDU20070570381 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 380 380 WDU20070560380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 379 379 WDU20070560379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 378 378 WDU20070560378 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 377 377 WDU20070560377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 376 376 WDU20070560376 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 375 375 WDU20070560375 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 374 374 WDU20070560374 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 373 373 WDU20070560373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 372 372 WDU20070560372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 371 371 WDU20070560371 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej "Instal" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 370 370 WDU20070560370 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 369 369 WDU20070560369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 368 368 WDU20070560368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 367 367 WDU20070560367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 366 366 WDU20070560366 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 365 365 WDU20070550365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 364 364 WDU20070550364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 363 363 WDU20070550363 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 362 362 WDU20070550362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 361 361 WDU20070550361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 54 poz. 360 360 WDU20070540360 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 359 359 WDU20070530359 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt U 1/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 358 358 WDU20070530358 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2007 r. sygn. akt K 35/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 357 357 WDU20070530357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 356 356 WDU20070530356 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 355 355 WDU20070530355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 354 354 WDU20070530354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 353 353 WDU20070530353 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 352 352 WDU20070530352 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 351 351 WDU20070520351 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 350 350 WDU20070520350 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 349 349 WDU20070520349 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 348 348 WDU20070520348 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 347 347 WDU20070520347 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 346 346 WDU20070520346 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 345 345 WDU20070520345 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 344 344 WDU20070520344 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 343 WDU20070520343 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 51 poz. 342 342 WDU20070510342 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 51 poz. 341 341 WDU20070510341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu , Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 340 340 WDU20070500340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 339 339 WDU20070500339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 338 338 WDU20070500338 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 337 337 WDU20070500337 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 336 336 WDU20070500336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 335 335 WDU20070500335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów ich właściwości obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 334 334 WDU20070500334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 333 333 WDU20070500333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 332 332 WDU20070500332 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 331 WDU20070500331 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 330 WDU20070490330 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 329 329 WDU20070490329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 328 328 WDU20070490328 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 327 327 WDU20070480327 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. sygn. akt K 8/07 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 326 326 WDU20070480326 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2007 r. sygn. akt K 54/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 325 325 WDU20070480325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 324 324 WDU20070480324 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 323 323 WDU20070480323 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin uchylony
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 322 322 WDU20070480322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321 321 WDU20070480321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 320 320 WDU20070480320 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 319 319 WDU20070470319 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r. sygn. akt K 28/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 318 318 WDU20070470318 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt P 45/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 317 317 WDU20070470317 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt SK 54/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 316 316 WDU20070470316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 315 315 WDU20070470315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 314 314 WDU20070470314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 313 313 WDU20070470313 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 312 312 WDU20070470312 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 47 poz. 311 311 WDU20070470311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 310 310 WDU20070460310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 309 309 WDU20070460309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 308 308 WDU20070460308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 307 307 WDU20070460307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 306 306 WDU20070460306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 305 305 WDU20070460305 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinny zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 304 304 WDU20070460304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupiających i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 303 303 WDU20070460303 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gorzkowice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 302 302 WDU20070460302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 301 301 WDU20070460301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 300 300 WDU20070460300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 299 299 WDU20070460299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany uchylony
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 298 298 WDU20070460298 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 297 297 WDU20070460297 Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzona w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 296 296 WDU20070450296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 295 295 WDU20070450295 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 294 294 WDU20070450294 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 293 293 WDU20070450293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 292 292 WDU20070450292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 291 291 WDU20070450291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 290 290 WDU20070450290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 289 289 WDU20070450289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 288 288 WDU20070440288 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt P 22/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 287 WDU20070440287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 286 WDU20070440286 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 285 285 WDU20070440285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 284 284 WDU20070440284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 283 283 WDU20070440283 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 282 282 WDU20070440282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków uchylony
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 281 281 WDU20070440281 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 280 280 WDU20070440280 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 279 279 WDU20070440279 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 278 278 WDU20070440278 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2006 r. uzupełniające Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 43 poz. 277 277 WDU20070430277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276 276 WDU20070420276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275 275 WDU20070420275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274 274 WDU20070420274 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 273 273 WDU20070420273 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 272 272 WDU20070420272 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 271 271 WDU20070410271 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 270 270 WDU20070410270 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 269 269 WDU20070410269 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 268 268 WDU20070410268 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku lub incydentu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 267 267 WDU20070410267 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 266 266 WDU20070410266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 265 265 WDU20070410265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 264 264 WDU20070410264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 263 263 WDU20070410263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 262 262 WDU20070410262 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 261 261 WDU20070410261 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 260 260 WDU20070410260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 259 259 WDU20070410259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 258 258 WDU20070410258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 40 poz. 257 257 WDU20070400257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 40 poz. 256 256 WDU20070400256 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 40 poz. 255 255 WDU20070400255 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 40 poz. 254 254 WDU20070400254 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 40 poz. 253 253 WDU20070400253 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 252 252 WDU20070390252 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 251 WDU20070390251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 250 250 WDU20070380250 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 249 249 WDU20070380249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 248 248 WDU20070380248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 247 247 WDU20070380247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 246 246 WDU20070380246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 245 245 WDU20070380245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 244 244 WDU20070380244 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 243 243 WDU20070380243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 242 242 WDU20070380242 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 241 241 WDU20070380241 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 240 240 WDU20070370240 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 239 239 WDU20070370239 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 238 238 WDU20070370238 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 237 237 WDU20070370237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 236 236 WDU20070370236 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 235 235 WDU20070370235 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 234 234 WDU20070360234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. sygn. akt P 1/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 233 233 WDU20070360233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 232 232 WDU20070360232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 231 231 WDU20070360231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu uchylony
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 230 230 WDU20070360230 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 229 229 WDU20070360229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 228 228 WDU20070360228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 227 227 WDU20070360227 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 226 226 WDU20070360226 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 225 225 WDU20070350225 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 224 224 WDU20070350224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 223 223 WDU20070350223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222 222 WDU20070350222 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 221 221 WDU20070350221 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 220 220 WDU20070350220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 219 219 WDU20070350219 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 218 218 WDU20070350218 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 217 217 WDU20070350217 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 216 216 WDU20070350216 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 215 215 WDU20070350215 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 214 214 WDU20070350214 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 213 213 WDU20070350213 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 212 212 WDU20070340212 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 211 211 WDU20070340211 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 210 210 WDU20070340210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 209 209 WDU20070340209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zakresu czynności konsula w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 208 208 WDU20070340208 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 207 207 WDU20070340207 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 206 206 WDU20070340206 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 33 poz. 205 205 WDU20070330205 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2007 nr 32 poz. 204 204 WDU20070320204 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 31 poz. 203 203 WDU20070310203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2007 nr 31 poz. 202 202 WDU20070310202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 201 201 WDU20070300201 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 200 200 WDU20070300200 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 199 199 WDU20070300199 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisanym w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 198 198 WDU20070300198 Program współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 197 197 WDU20070300197 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 196 196 WDU20070300196 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 195 195 WDU20070300195 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 194 194 WDU20070300194 Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 193 193 WDU20070300193 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 192 192 WDU20070300192 Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 191 191 WDU20070300191 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisanych w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 190 190 WDU20070300190 Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisane w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 29 poz. 189 189 WDU20070290189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 28 poz. 188 188 WDU20070280188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 187 187 WDU20070270187 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2007 r. sygn. akt K 46/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 186 186 WDU20070270186 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 185 185 WDU20070270185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 184 184 WDU20070270184 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 183 183 WDU20070270183 Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 182 182 WDU20070270182 Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 181 181 WDU20070270181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 180 180 WDU20070270180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 179 179 WDU20070270179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 178 178 WDU20070270178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bytomia Odrzańskiego w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 177 177 WDU20070270177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 176 176 WDU20070260176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dzierżoniów w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 175 175 WDU20070260175 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 174 174 WDU20070260174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 173 173 WDU20070260173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 172 172 WDU20070260172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 171 171 WDU20070260171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 170 170 WDU20070260170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 169 169 WDU20070260169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 168 168 WDU20070260168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 167 167 WDU20070260167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 166 166 WDU20070260166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 165 165 WDU20070260165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 164 164 WDU20070260164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 163 163 WDU20070260163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 25 poz. 162 162 WDU20070250162 Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 161 161 WDU20070240161 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 160 160 WDU20070240160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 159 159 WDU20070240159 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 158 158 WDU20070240158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 157 157 WDU20070240157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 156 156 WDU20070240156 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 155 155 WDU20070240155 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 154 154 WDU20070240154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 153 153 WDU20070240153 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 152 152 WDU20070240152 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 151 151 WDU20070240151 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 150 150 WDU20070240150 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 149 149 WDU20070240149 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 148 148 WDU20070240148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 147 147 WDU20070240147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 146 146 WDU20070240146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty uchylony
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 145 145 WDU20070240145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 144 144 WDU20070230144 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 143 143 WDU20070230143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 142 142 WDU20070230142 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 141 141 WDU20070230141 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 140 140 WDU20070230140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 139 139 WDU20070230139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 138 138 WDU20070230138 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uchylony
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 137 137 WDU20070230137 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136 136 WDU20070230136 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 135 135 WDU20070230135 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 22 poz. 134 134 WDU20070220134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 133 133 WDU20070210133 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 132 132 WDU20070210132 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 131 131 WDU20070210131 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 130 130 WDU20070210130 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 129 129 WDU20070210129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 128 128 WDU20070210128 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 127 127 WDU20070210127 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 126 126 WDU20070210126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125 125 WDU20070210125 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124 124 WDU20070210124 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 123 123 WDU20070210123 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 122 122 WDU20070200122 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 121 121 WDU20070200121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 120 120 WDU20070200120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 119 119 WDU20070200119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 118 118 WDU20070200118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uchylony
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 117 117 WDU20070200117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 116 116 WDU20070200116 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 115 WDU20070190115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 114 114 WDU20070190114 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 113 113 WDU20070180113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 112 112 WDU20070180112 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 111 111 WDU20070180111 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 110 110 WDU20070180110 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 109 109 WDU20070180109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 108 108 WDU20070180108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 107 107 WDU20070180107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt uchylony
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 106 106 WDU20070180106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 105 105 WDU20070170105 Obwieszczenie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 104 104 WDU20070170104 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 103 103 WDU20070170103 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 102 102 WDU20070170102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 101 101 WDU20070170101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 100 100 WDU20070170100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 99 99 WDU20070170099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 98 98 WDU20070170098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 97 97 WDU20070170097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia w sprawie krakowskiej specjalnie strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 96 96 WDU20070170096 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 95 95 WDU20070170095 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 94 94 WDU20070160094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 93 93 WDU20070160093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92 92 WDU20070160092 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 16 poz. 91 91 WDU20070160091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90 90 WDU20070150090 Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 14 poz. 89 89 WDU20070140089 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 14 poz. 88 88 WDU20070140088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 14 poz. 87 87 WDU20070140087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 14 poz. 86 86 WDU20070140086 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 85 85 WDU20070130085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 84 84 WDU20070130084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy uchylony
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 83 83 WDU20070130083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziłów w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 82 82 WDU20070130082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 81 81 WDU20070120081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 80 80 WDU20070120080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 79 79 WDU20070120079 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 78 78 WDU20070120078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 77 77 WDU20070120077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 76 76 WDU20070120076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 75 75 WDU20070120075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 74 74 WDU20070110074 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 73 73 WDU20070110073 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72 72 WDU20070110072 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 71 71 WDU20070110071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 70 70 WDU20070100070 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt U 5/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 69 69 WDU20070100069 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. sygn. akt P 19/06 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68 68 WDU20070100068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 67 67 WDU20070100067 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 66 66 WDU20070100066 Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 65 65 WDU20070100065 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2007 nr 10 poz. 64 64 WDU20070100064 Umowa w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 9 poz. 63 63 WDU20070090063 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 8 poz. 62 62 WDU20070080062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 8 poz. 61 61 WDU20070080061 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 8 poz. 60 60 WDU20070080060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 8 poz. 59 59 WDU20070080059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 58 58 WDU20070070058 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt P 5/05 obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 57 57 WDU20070070057 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 56 56 WDU20070070056 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 55 55 WDU20070070055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 54 54 WDU20070070054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 53 53 WDU20070070053 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 52 52 WDU20070070052 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 51 51 WDU20070070051 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 50 50 WDU20070070050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 49 49 WDU20070070049 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 48 48 WDU20070070048 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 47 47 WDU20070070047 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 6 poz. 46 46 WDU20070060046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 6 poz. 45 45 WDU20070060045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu produktów objętych wspólną organizacją rynku wina uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 6 poz. 44 44 WDU20070060044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 6 poz. 43 43 WDU20070060043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega okresowej ocenie laboratoryjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 6 poz. 42 42 WDU20070060042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu do państwowego zasobu kadrowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 41 41 WDU20070050041 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 40 40 WDU20070050040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 39 39 WDU20070050039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych uchylony
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 38 38 WDU20070050038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej uchylony
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 37 37 WDU20070050037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za badanie odrębności, wyrównania i trwałości gospodarczej odmiany, udostępnianie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości, złożenie wniosku o wpis i przedłużenie okresu wpisu oraz utrzymanie odmiany w rejestrze odmian uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 36 36 WDU20070050036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 35 35 WDU20070050035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 5 poz. 34 34 WDU20070050034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na litr oleju w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 33 33 WDU20070040033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 32 32 WDU20070040032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej uchylony
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 31 31 WDU20070040031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 30 30 WDU20070040030 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe uchylony
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29 29 WDU20070040029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 28 28 WDU20070030028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27 27 WDU20070030027 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 26 26 WDU20070030026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 25 25 WDU20070030025 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 24 24 WDU20070020024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 23 23 WDU20070020023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 22 22 WDU20070020022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 21 21 WDU20070020021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 20 20 WDU20070020020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 19 19 WDU20070020019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 18 18 WDU20070020018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 17 17 WDU20070020017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 16 16 WDU20070020016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15 15 WDU20070020015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 14 14 WDU20070020014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 13 13 WDU20070020013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych uchylony
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 12 12 WDU20070020012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 11 11 WDU20070010011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych obowiązujący
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10 10 WDU20070010010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9 9 WDU20070010009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 8 8 WDU20070010008 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 7 7 WDU20070010007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 6 6 WDU20070010006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 5 5 WDU20070010005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007 uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 4 4 WDU20070010004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 3 3 WDU20070010003 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 2 2 WDU20070010002 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe uznany za uchylony
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1 1 WDU20070010001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony