20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1666 1666 WDU20082371666 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1665 1665 WDU20082371665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1664 1664 WDU20082371664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1663 1663 WDU20082371663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1662 1662 WDU20082371662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1661 1661 WDU20082371661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1660 1660 WDU20082371660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1659 1659 WDU20082371659 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1658 1658 WDU20082371658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1657 1657 WDU20082371657 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656 1656 WDU20082371656 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1655 1655 WDU20082371655 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654 1654 WDU20082371654 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653 1653 WDU20082371653 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652 1652 WDU20082371652 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1651 1651 WDU20082371651 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1650 1650 WDU20082371650 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 1649 WDU20082361649 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1648 1648 WDU20082361648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1647 1647 WDU20082361647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1646 1646 WDU20082361646 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1645 1645 WDU20082361645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1644 1644 WDU20082361644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1643 1643 WDU20082361643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1642 1642 WDU20082361642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009 uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1641 1641 WDU20082361641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1640 1640 WDU20082361640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1639 1639 WDU20082361639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1638 1638 WDU20082361638 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1637 1637 WDU20082361637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1636 1636 WDU20082361636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1635 1635 WDU20082361635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1634 1634 WDU20082361634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1633 1633 WDU20082361633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1632 1632 WDU20082361632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1631 1631 WDU20082361631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1630 1630 WDU20082361630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1629 1629 WDU20082361629 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1628 1628 WDU20082361628 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1627 1627 WDU20082361627 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1626 1626 WDU20082361626 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1625 1625 WDU20082361625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1624 1624 WDU20082361624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1623 1623 WDU20082361623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1622 1622 WDU20082361622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1621 1621 WDU20082361621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 uchylony
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1620 1620 WDU20082361620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1619 1619 WDU20082351619 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1618 1618 WDU20082351618 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1617 1617 WDU20082351617 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1616 1616 WDU20082351616 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1615 1615 WDU20082351615 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614 1614 WDU20082351614 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1613 1613 WDU20082351613 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1612 1612 WDU20082351612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1611 1611 WDU20082351611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1610 1610 WDU20082351610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1609 1609 WDU20082351609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1608 1608 WDU20082351608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1607 1607 WDU20082351607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1606 1606 WDU20082351606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1605 1605 WDU20082351605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1604 1604 WDU20082351604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1603 1603 WDU20082351603 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1602 1602 WDU20082351602 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601 1601 WDU20082351601 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1600 1600 WDU20082351600 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1599 1599 WDU20082351599 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1598 1598 WDU20082351598 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1597 1597 WDU20082351597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596 1596 WDU20082351596 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1595 1595 WDU20082351595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1594 1594 WDU20082351594 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1593 1593 WDU20082351593 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1592 1592 WDU20082351592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1591 1591 WDU20082351591 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1590 1590 WDU20082351590 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1589 1589 WDU20082351589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1588 1588 WDU20082351588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1587 1587 WDU20082351587 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1586 1586 WDU20082341586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1585 1585 WDU20082341585 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1584 1584 WDU20082341584 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1583 1583 WDU20082341583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1582 1582 WDU20082341582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1581 1581 WDU20082341581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1580 1580 WDU20082341580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1579 1579 WDU20082341579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1578 1578 WDU20082341578 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1577 1577 WDU20082341577 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1576 1576 WDU20082341576 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1575 1575 WDU20082341575 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574 1574 WDU20082341574 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573 1573 WDU20082341573 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1572 1572 WDU20082341572 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1571 1571 WDU20082341571 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 1570 WDU20082341570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 233 poz. 1569 1569 WDU20082331569 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1568 1568 WDU20082321568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1567 1567 WDU20082321567 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1566 1566 WDU20082321566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1565 1565 WDU20082321565 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1564 1564 WDU20082321564 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1563 1563 WDU20082321563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1562 1562 WDU20082321562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1561 1561 WDU20082321561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1560 1560 WDU20082321560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1559 1559 WDU20082321559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1558 1558 WDU20082321558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1557 1557 WDU20082321557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1556 1556 WDU20082321556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1555 1555 WDU20082321555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1554 1554 WDU20082321554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1553 1553 WDU20082321553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1552 1552 WDU20082321552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1551 1551 WDU20082321551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1550 1550 WDU20082321550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1549 1549 WDU20082321549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548 1548 WDU20082321548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 231 poz. 1547 1547 WDU20082311547 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 231 poz. 1546 1546 WDU20082311546 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1545 1545 WDU20082301545 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1544 1544 WDU20082301544 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1543 1543 WDU20082301543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchylony
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1542 1542 WDU20082301542 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1541 1541 WDU20082301541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1540 1540 WDU20082301540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1539 1539 WDU20082291539 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538 1538 WDU20082291538 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1537 1537 WDU20082291537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1536 1536 WDU20082291536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1535 1535 WDU20082291535 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1534 1534 WDU20082291534 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1533 1533 WDU20082291533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1532 1532 WDU20082291532 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1531 1531 WDU20082291531 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1530 1530 WDU20082291530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1529 1529 WDU20082291529 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1528 1528 WDU20082291528 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1527 1527 WDU20082291527 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1526 1526 WDU20082291526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1525 1525 WDU20082281525 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1524 1524 WDU20082281524 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1523 1523 WDU20082281523 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1522 1522 WDU20082281522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo - prokuratorskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1521 1521 WDU20082281521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1520 1520 WDU20082281520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1519 1519 WDU20082281519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1518 1518 WDU20082281518 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1517 1517 WDU20082281517 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1516 1516 WDU20082281516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1515 1515 WDU20082281515 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 1514 WDU20082281514 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513 1513 WDU20082281513 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1512 1512 WDU20082281512 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1511 1511 WDU20082281511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1510 1510 WDU20082281510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1509 1509 WDU20082281509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1508 1508 WDU20082281508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507 1507 WDU20082281507 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1506 1506 WDU20082281506 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 1505 WDU20082271505 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 226 poz. 1504 1504 WDU20082261504 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1503 1503 WDU20082251503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1502 1502 WDU20082251502 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1501 1501 WDU20082251501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1500 1500 WDU20082251500 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1499 1499 WDU20082251499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1498 1498 WDU20082251498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1497 1497 WDU20082251497 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1496 1496 WDU20082251496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1495 1495 WDU20082251495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1494 1494 WDU20082251494 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1493 1493 WDU20082251493 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1492 1492 WDU20082251492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1491 1491 WDU20082251491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1490 1490 WDU20082251490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1489 1489 WDU20082251489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1488 1488 WDU20082251488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1487 1487 WDU20082251487 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1486 1486 WDU20082251486 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1485 1485 WDU20082251485 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1484 1484 WDU20082241484 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1483 1483 WDU20082241483 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1482 1482 WDU20082241482 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1481 1481 WDU20082241481 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1480 1480 WDU20082241480 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1479 1479 WDU20082241479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1478 1478 WDU20082241478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1477 1477 WDU20082241477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1476 1476 WDU20082231476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 43/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1475 1475 WDU20082231475 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1474 1474 WDU20082231474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1473 1473 WDU20082231473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1472 1472 WDU20082231472 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1471 1471 WDU20082231471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470 1470 WDU20082231470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1469 1469 WDU20082231469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1468 1468 WDU20082231468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1467 1467 WDU20082231467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1466 1466 WDU20082231466 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1465 1465 WDU20082231465 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464 1464 WDU20082231464 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463 1463 WDU20082231463 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462 1462 WDU20082231462 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461 1461 WDU20082231461 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 1460 WDU20082231460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 1459 WDU20082231459 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 1458 WDU20082231458 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1457 1457 WDU20082231457 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1456 1456 WDU20082231456 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1455 1455 WDU20082221455 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1454 1454 WDU20082221454 Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1453 1453 WDU20082221453 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1452 1452 WDU20082221452 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1451 1451 WDU20082221451 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1450 1450 WDU20082221450 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1449 1449 WDU20082221449 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1448 1448 WDU20082221448 Konwencja Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1447 1447 WDU20082211447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1446 1446 WDU20082211446 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1445 1445 WDU20082211445 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1444 1444 WDU20082211444 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1443 1443 WDU20082211443 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1442 1442 WDU20082211442 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441 1441 WDU20082211441 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1440 1440 WDU20082211440 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1439 1439 WDU20082211439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1438 1438 WDU20082211438 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1437 1437 WDU20082211437 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1436 1436 WDU20082211436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1435 1435 WDU20082201435 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434 1434 WDU20082201434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1433 1433 WDU20082201433 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1432 1432 WDU20082201432 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1431 1431 WDU20082201431 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1430 1430 WDU20082201430 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1429 1429 WDU20082201429 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1428 1428 WDU20082201428 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1427 1427 WDU20082201427 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" uchylony
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426 1426 WDU20082201426 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1425 1425 WDU20082201425 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1424 1424 WDU20082201424 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1423 1423 WDU20082201423 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1422 1422 WDU20082201422 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1421 1421 WDU20082201421 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1420 1420 WDU20082201420 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1419 1419 WDU20082201419 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1418 1418 WDU20082201418 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1417 1417 WDU20082201417 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416 1416 WDU20082201416 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1415 1415 WDU20082201415 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 1414 WDU20082201414 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413 1413 WDU20082201413 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412 1412 WDU20082201412 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411 1411 WDU20082201411 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1410 1410 WDU20082201410 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1409 1409 WDU20082191409 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1408 1408 WDU20082191408 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1407 1407 WDU20082191407 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1406 1406 WDU20082191406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1405 1405 WDU20082191405 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 208 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1404 1404 WDU20082191404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1403 1403 WDU20082191403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402 1402 WDU20082191402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1401 1401 WDU20082191401 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1400 1400 WDU20082181400 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1399 1399 WDU20082181399 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1398 1398 WDU20082181398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1397 1397 WDU20082181397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1396 1396 WDU20082181396 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1395 1395 WDU20082181395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1394 1394 WDU20082181394 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1393 1393 WDU20082181393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1392 1392 WDU20082181392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391 1391 WDU20082181391 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390 1390 WDU20082181390 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1389 1389 WDU20082181389 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1388 1388 WDU20082171388 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1387 1387 WDU20082171387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1386 1386 WDU20082171386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1385 1385 WDU20082171385 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1384 1384 WDU20082171384 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1383 1383 WDU20082171383 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1382 1382 WDU20082171382 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1381 1381 WDU20082171381 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1380 1380 WDU20082161380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1379 1379 WDU20082161379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1378 1378 WDU20082161378 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uchylony
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1377 1377 WDU20082161377 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1376 1376 WDU20082161376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1375 1375 WDU20082161375 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1374 1374 WDU20082161374 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1373 1373 WDU20082161373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1372 1372 WDU20082161372 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1371 1371 WDU20082161371 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370 1370 WDU20082161370 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1369 1369 WDU20082161369 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368 1368 WDU20082161368 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367 1367 WDU20082161367 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366 1366 WDU20082151366 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1365 1365 WDU20082151365 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1364 1364 WDU20082151364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1363 1363 WDU20082151363 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1362 1362 WDU20082151362 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1361 1361 WDU20082151361 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1360 1360 WDU20082151360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1359 1359 WDU20082151359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1358 1358 WDU20082151358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1357 1357 WDU20082151357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1356 1356 WDU20082151356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo dysponowania częstotliwością uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1355 1355 WDU20082151355 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1354 1354 WDU20082141354 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1353 1353 WDU20082141353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1352 1352 WDU20082141352 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1351 1351 WDU20082141351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1350 1350 WDU20082141350 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1349 1349 WDU20082141349 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1348 1348 WDU20082141348 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1347 1347 WDU20082141347 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346 1346 WDU20082141346 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1345 1345 WDU20082141345 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1344 1344 WDU20082141344 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1343 1343 WDU20082141343 Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342 1342 WDU20082131342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1341 1341 WDU20082131341 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1340 1340 WDU20082131340 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1339 1339 WDU20082131339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1338 1338 WDU20082121338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1337 1337 WDU20082121337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1336 1336 WDU20082121336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1335 1335 WDU20082121335 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1334 1334 WDU20082111334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 % obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1333 1333 WDU20082111333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1332 1332 WDU20082111332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1331 1331 WDU20082111331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330 1330 WDU20082111330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1329 1329 WDU20082111329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 % uchylony
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1328 1328 WDU20082111328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327 1327 WDU20082101327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1326 1326 WDU20082101326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1325 1325 WDU20082101325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1324 1324 WDU20082101324 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni uchylony
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1323 1323 WDU20082101323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1322 1322 WDU20082101322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321 1321 WDU20082101321 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320 1320 WDU20082091320 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1319 1319 WDU20082091319 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1318 1318 WDU20082091318 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1317 1317 WDU20082091317 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1316 1316 WDU20082091316 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1315 1315 WDU20082091315 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1314 1314 WDU20082081314 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt P 47/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1313 1313 WDU20082081313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1312 1312 WDU20082081312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1311 1311 WDU20082081311 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1310 1310 WDU20082081310 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1309 1309 WDU20082081309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1308 1308 WDU20082081308 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1307 1307 WDU20082071307 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1306 1306 WDU20082071306 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1305 1305 WDU20082071305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1304 1304 WDU20082071304 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1303 1303 WDU20082071303 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1302 1302 WDU20082071302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier uchylony
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1301 1301 WDU20082071301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1300 1300 WDU20082071300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1299 1299 WDU20082071299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1298 1298 WDU20082071298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1297 1297 WDU20082071297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1296 1296 WDU20082071296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1295 1295 WDU20082071295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1294 1294 WDU20082071294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1293 1293 WDU20082071293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1292 1292 WDU20082061292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 1291 WDU20082061291 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1290 1290 WDU20082061290 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1289 1289 WDU20082061289 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1288 1288 WDU20082061288 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287 1287 WDU20082061287 Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1286 1286 WDU20082051286 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1285 1285 WDU20082051285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1284 1284 WDU20082051284 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283 1283 WDU20082051283 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1282 1282 WDU20082051282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1281 1281 WDU20082041281 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1280 1280 WDU20082041280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1279 1279 WDU20082041279 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1278 1278 WDU20082041278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1277 1277 WDU20082041277 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1276 1276 WDU20082031276 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275 1275 WDU20082031275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1274 1274 WDU20082031274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1273 1273 WDU20082031273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1272 1272 WDU20082031272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1271 1271 WDU20082031271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270 1270 WDU20082031270 Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269 1269 WDU20082031269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 uchylony
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1268 1268 WDU20082031268 Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1267 1267 WDU20082031267 Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1266 1266 WDU20082021266 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1265 1265 WDU20082021265 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1264 1264 WDU20082021264 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1263 1263 WDU20082021263 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1262 1262 WDU20082021262 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1261 1261 WDU20082021261 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1260 1260 WDU20082021260 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1259 1259 WDU20082021259 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1258 1258 WDU20082021258 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1257 1257 WDU20082021257 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1256 1256 WDU20082021256 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1255 1255 WDU20082021255 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1254 1254 WDU20082021254 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1253 1253 WDU20082021253 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1252 1252 WDU20082021252 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1251 1251 WDU20082021251 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1250 1250 WDU20082021250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249 1249 WDU20082021249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1248 1248 WDU20082021248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1247 1247 WDU20082011247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1246 1246 WDU20082011246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1245 1245 WDU20082011245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1244 1244 WDU20082011244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1243 1243 WDU20082011243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1242 1242 WDU20082011242 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1241 1241 WDU20082011241 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 1240 WDU20082011240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239 1239 WDU20082011239 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 1238 WDU20082011238 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237 1237 WDU20082011237 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1236 1236 WDU20082001236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235 1235 WDU20082001235 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest uchylony
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1234 1234 WDU20082001234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1233 1233 WDU20082001233 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1232 1232 WDU20082001232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1231 1231 WDU20081991231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uchylony
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1230 1230 WDU20081991230 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1229 1229 WDU20081991229 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 1228 WDU20081991228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 1227 WDU20081991227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 198 poz. 1226 1226 WDU20081981226 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1225 1225 WDU20081971225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1224 1224 WDU20081971224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1223 1223 WDU20081971223 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1222 1222 WDU20081971222 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1221 1221 WDU20081961221 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2008 r. sygn. akt U 4/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1220 1220 WDU20081961220 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1219 1219 WDU20081961219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uchylony
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1218 1218 WDU20081961218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podwyższania kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217 1217 WDU20081961217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1216 1216 WDU20081961216 Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1215 1215 WDU20081961215 Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1214 1214 WDU20081961214 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchylony
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1213 1213 WDU20081961213 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1212 1212 WDU20081961212 Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1211 1211 WDU20081951211 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1210 1210 WDU20081951210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1209 1209 WDU20081951209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1208 1208 WDU20081951208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1207 1207 WDU20081951207 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1206 1206 WDU20081951206 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1205 1205 WDU20081951205 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1204 1204 WDU20081951204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1203 1203 WDU20081951203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1202 1202 WDU20081951202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1201 1201 WDU20081951201 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1200 1200 WDU20081951200 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1199 1199 WDU20081951199 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1198 1198 WDU20081951198 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 194 poz. 1197 1197 WDU20081941197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1196 1196 WDU20081931196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1195 1195 WDU20081931195 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt SK 51/04 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 1194 WDU20081931194 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1193 1193 WDU20081931193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1192 1192 WDU20081931192 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1191 1191 WDU20081931191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1190 1190 WDU20081931190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1189 1189 WDU20081931189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1188 1188 WDU20081931188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1187 1187 WDU20081921187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1186 1186 WDU20081921186 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1185 1185 WDU20081921185 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1184 1184 WDU20081921184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1183 1183 WDU20081921183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1182 1182 WDU20081921182 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1181 1181 WDU20081921181 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1180 1180 WDU20081921180 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1179 1179 WDU20081921179 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1178 1178 WDU20081921178 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1177 1177 WDU20081911177 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1176 1176 WDU20081911176 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1175 1175 WDU20081911175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1174 1174 WDU20081911174 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1173 1173 WDU20081911173 Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1172 1172 WDU20081901172 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1171 1171 WDU20081901171 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1170 1170 WDU20081901170 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1169 1169 WDU20081901169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1168 1168 WDU20081901168 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1167 1167 WDU20081901167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1166 1166 WDU20081901166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1165 1165 WDU20081901165 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1164 1164 WDU20081901164 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1163 1163 WDU20081901163 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1162 1162 WDU20081901162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1161 1161 WDU20081901161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1160 1160 WDU20081901160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1159 1159 WDU20081891159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe uchylony
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158 1158 WDU20081891158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1157 1157 WDU20081891157 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1156 1156 WDU20081881156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uchylony
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1155 1155 WDU20081881155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uchylony
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1154 1154 WDU20081881154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1153 1153 WDU20081881153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1152 1152 WDU20081871152 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151 1151 WDU20081871151 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1150 1150 WDU20081871150 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 186 poz. 1149 1149 WDU20081861149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1148 1148 WDU20081851148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1147 1147 WDU20081851147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1146 1146 WDU20081851146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zgierz w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1145 1145 WDU20081851145 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1144 1144 WDU20081851144 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 184 poz. 1143 1143 WDU20081841143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1142 1142 WDU20081831142 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1141 1141 WDU20081831141 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1140 1140 WDU20081831140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1139 1139 WDU20081831139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1138 1138 WDU20081831138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1137 1137 WDU20081831137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1136 1136 WDU20081831136 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1135 1135 WDU20081831135 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1134 1134 WDU20081831134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1133 1133 WDU20081821133 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1132 1132 WDU20081821132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1131 1131 WDU20081821131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1130 1130 WDU20081821130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1129 1129 WDU20081821129 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1128 1128 WDU20081821128 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1127 1127 WDU20081821127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1126 1126 WDU20081821126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125 1125 WDU20081821125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1124 1124 WDU20081821124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1123 1123 WDU20081821123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1122 1122 WDU20081821122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uchylony
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1121 1121 WDU20081821121 Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 181 poz. 1120 1120 WDU20081811120 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisanej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 181 poz. 1119 1119 WDU20081811119 Umowa zmieniająca Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisana w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1118 1118 WDU20081801118 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1117 1117 WDU20081801117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1116 1116 WDU20081801116 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115 1115 WDU20081801115 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1114 1114 WDU20081801114 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113 1113 WDU20081801113 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112 1112 WDU20081801112 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1111 1111 WDU20081801111 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1110 1110 WDU20081801110 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1109 1109 WDU20081801109 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1108 1108 WDU20081801108 Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1107 1107 WDU20081791107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1106 1106 WDU20081791106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1105 1105 WDU20081791105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1104 1104 WDU20081791104 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1103 1103 WDU20081781103 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008 r. sygn. akt SK 52/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1102 1102 WDU20081781102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1101 1101 WDU20081781101 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1100 1100 WDU20081781100 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1099 1099 WDU20081781099 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1098 1098 WDU20081781098 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1097 1097 WDU20081781097 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1096 1096 WDU20081781096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1095 1095 WDU20081771095 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt K 44/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1094 1094 WDU20081771094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1093 1093 WDU20081771093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1092 1092 WDU20081771092 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1091 1091 WDU20081761091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1090 1090 WDU20081761090 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji bez statusu
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1089 1089 WDU20081761089 Protokół z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzony w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1088 1088 WDU20081761088 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1087 1087 WDU20081761087 Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1086 1086 WDU20081751086 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży uchylony
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1085 1085 WDU20081751085 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1084 1084 WDU20081751084 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1083 1083 WDU20081751083 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1082 1082 WDU20081751082 Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzony w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 174 poz. 1081 1081 WDU20081741081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy uchylony
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1080 1080 WDU20081731080 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt K 5/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1079 1079 WDU20081731079 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078 1078 WDU20081731078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1077 1077 WDU20081731077 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1076 1076 WDU20081731076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1075 1075 WDU20081731075 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchylony
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1074 1074 WDU20081731074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1073 1073 WDU20081731073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072 1072 WDU20081731072 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1071 1071 WDU20081731071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1070 1070 WDU20081731070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1069 1069 WDU20081721069 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1068 1068 WDU20081721068 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1067 1067 WDU20081721067 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1066 1066 WDU20081721066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1065 1065 WDU20081711065 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1064 1064 WDU20081711064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1063 1063 WDU20081711063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1062 1062 WDU20081711062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1061 1061 WDU20081711061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1060 1060 WDU20081711060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1059 1059 WDU20081711059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058 1058 WDU20081711058 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1057 1057 WDU20081711057 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056 1056 WDU20081711056 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 1055 WDU20081711055 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1054 1054 WDU20081701054 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt U 5/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1053 1053 WDU20081701053 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt SK 76/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1052 1052 WDU20081701052 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1051 1051 WDU20081701051 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1050 1050 WDU20081701050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1049 1049 WDU20081691049 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1048 1048 WDU20081691048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1047 1047 WDU20081691047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1046 1046 WDU20081691046 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1045 1045 WDU20081691045 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1044 1044 WDU20081691044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1043 1043 WDU20081681043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1042 1042 WDU20081681042 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1041 1041 WDU20081681041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1040 1040 WDU20081671040 Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego uchylony
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1039 1039 WDU20081671039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1038 1038 WDU20081671038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura ochrony rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1037 1037 WDU20081671037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1036 1036 WDU20081671036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1035 1035 WDU20081661035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1034 1034 WDU20081661034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1033 1033 WDU20081661033 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1032 1032 WDU20081661032 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1031 1031 WDU20081661031 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 165 poz. 1030 1030 WDU20081651030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 165 poz. 1029 1029 WDU20081651029 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 165 poz. 1028 1028 WDU20081651028 Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 1027 WDU20081641027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1026 1026 WDU20081631026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1025 1025 WDU20081631025 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1024 1024 WDU20081631024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1023 1023 WDU20081631023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1022 1022 WDU20081631022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1021 1021 WDU20081631021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020 1020 WDU20081631020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1019 1019 WDU20081631019 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1018 1018 WDU20081631018 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagradzania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1017 1017 WDU20081631017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1016 1016 WDU20081631016 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uchylony
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015 1015 WDU20081631015 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1014 1014 WDU20081631014 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1013 1013 WDU20081631013 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1012 1012 WDU20081631012 Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1011 1011 WDU20081631011 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1010 1010 WDU20081631010 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1009 1009 WDU20081621009 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008 1008 WDU20081621008 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1007 1007 WDU20081621007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1006 1006 WDU20081621006 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1005 1005 WDU20081621005 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1004 1004 WDU20081621004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1003 1003 WDU20081611003 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1002 1002 WDU20081611002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków uchylony
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1001 1001 WDU20081611001 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisanej w Rydze dnia 29 marca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1000 1000 WDU20081611000 Umowa międzynarodowa ? Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Rydze dnia 29 marca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 999 999 WDU20081610999 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 161 poz. 998 998 WDU20081610998 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 997 997 WDU20081600997 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 996 996 WDU20081600996 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 995 995 WDU20081600995 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994 994 WDU20081600994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 159 poz. 993 993 WDU20081590993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 159 poz. 992 992 WDU20081590992 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2008 nr 158 poz. 991 991 WDU20081580991 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, sporządzonej w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 158 poz. 990 990 WDU20081580990 Konwencja w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, sporządzona w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 158 poz. 989 989 WDU20081580989 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 988 988 WDU20081570988 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 987 987 WDU20081570987 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 986 986 WDU20081570986 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 985 985 WDU20081570985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 984 984 WDU20081570984 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 983 983 WDU20081570983 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 982 982 WDU20081570982 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 981 981 WDU20081570981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 980 980 WDU20081570980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 979 979 WDU20081570979 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 978 978 WDU20081570978 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 977 977 WDU20081570977 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976 976 WDU20081570976 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 975 975 WDU20081560975 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 974 974 WDU20081560974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 973 973 WDU20081560973 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 972 972 WDU20081560972 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 971 971 WDU20081560971 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 970 970 WDU20081560970 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969 969 WDU20081560969 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 968 968 WDU20081560968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uchylony
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 967 967 WDU20081550967 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 966 966 WDU20081550966 Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 965 965 WDU20081550965 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 964 964 WDU20081550964 Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. uchylony
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 963 963 WDU20081550963 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 962 962 WDU20081550962 Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. uchylony
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 961 961 WDU20081540961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 960 960 WDU20081540960 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczna, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 959 959 WDU20081540959 Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną uchylony
Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958 958 WDU20081540958 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 957 957 WDU20081530957 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 956 956 WDU20081530956 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 955 WDU20081530955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 954 954 WDU20081530954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 953 953 WDU20081530953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 952 952 WDU20081530952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 951 951 WDU20081530951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uchylony
Dz.U. 2008 nr 152 poz. 950 950 WDU20081520950 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 949 949 WDU20081510949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 948 948 WDU20081510948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 947 947 WDU20081510947 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 946 946 WDU20081510946 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 150 poz. 945 945 WDU20081500945 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów w budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 149 poz. 944 944 WDU20081490944 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 149 poz. 943 943 WDU20081490943 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 149 poz. 942 942 WDU20081490942 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 148 poz. 941 941 WDU20081480941 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowych i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 148 poz. 940 940 WDU20081480940 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 148 poz. 939 939 WDU20081480939 Międzynarodowa Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 938 938 WDU20081470938 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 937 937 WDU20081470937 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 936 936 WDU20081470936 Rozporządzenie Ministrowie Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 935 935 WDU20081470935 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 934 934 WDU20081470934 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 933 933 WDU20081470933 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 932 932 WDU20081470932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 147 poz. 931 931 WDU20081470931 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 930 930 WDU20081460930 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedterminowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 929 929 WDU20081460929 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Aleksandrów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 928 928 WDU20081460928 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zbąszynka w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 927 927 WDU20081460927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 926 926 WDU20081460926 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 925 925 WDU20081460925 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 924 924 WDU20081460924 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dotyczącym zmiany umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 17 kwietnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 923 923 WDU20081460923 Protokół dotyczący zmiany umowy między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 922 922 WDU20081450922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 921 921 WDU20081450921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uchylony
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 920 920 WDU20081450920 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 919 919 WDU20081450919 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 918 918 WDU20081450918 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 917 917 WDU20081450917 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 916 916 WDU20081450916 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 915 915 WDU20081450915 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914 914 WDU20081450914 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 913 913 WDU20081450913 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 912 912 WDU20081450912 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 911 911 WDU20081440911 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2008 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 910 910 WDU20081440910 Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 909 909 WDU20081440909 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badan, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 908 908 WDU20081440908 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 907 907 WDU20081440907 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 906 906 WDU20081440906 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 905 905 WDU20081440905 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 904 904 WDU20081440904 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 903 903 WDU20081440903 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 902 902 WDU20081440902 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 901 901 WDU20081440901 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 900 900 WDU20081440900 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 899 899 WDU20081440899 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 144 poz. 898 898 WDU20081440898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 143 poz. 897 897 WDU20081430897 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896 896 WDU20081430896 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 143 poz. 895 895 WDU20081430895 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 143 poz. 894 894 WDU20081430894 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 142 poz. 893 893 WDU20081420893 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 892 892 WDU20081410892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 891 891 WDU20081410891 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 890 890 WDU20081410890 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 889 889 WDU20081410889 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 888 888 WDU20081410888 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 887 887 WDU20081400887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 886 886 WDU20081400886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 885 885 WDU20081400885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 140 poz. 884 884 WDU20081400884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 883 883 WDU20081390883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 882 882 WDU20081390882 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 881 881 WDU20081390881 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 880 880 WDU20081390880 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 879 879 WDU20081390879 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 878 878 WDU20081390878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 877 877 WDU20081390877 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 876 876 WDU20081390876 Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 875 875 WDU20081380875 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 874 874 WDU20081380874 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt K 24/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 873 873 WDU20081380873 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt P 49/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 872 872 WDU20081380872 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 871 871 WDU20081380871 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 870 870 WDU20081380870 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 869 869 WDU20081380869 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 868 868 WDU20081380868 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 867 867 WDU20081380867 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 866 866 WDU20081380866 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 865 WDU20081380865 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 864 864 WDU20081380864 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 863 863 WDU20081380863 Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieodrobionego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 862 862 WDU20081370862 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 861 861 WDU20081370861 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 860 860 WDU20081370860 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 859 859 WDU20081370859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 858 858 WDU20081370858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 857 857 WDU20081360857 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 856 856 WDU20081360856 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 855 855 WDU20081360855 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 135 poz. 854 854 WDU20081350854 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 134 poz. 853 853 WDU20081340853 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 134 poz. 852 852 WDU20081340852 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 134 poz. 851 851 WDU20081340851 Międzynarodowa Konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 134 poz. 850 850 WDU20081340850 Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 849 849 WDU20081330849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 848 848 WDU20081330848 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 847 847 WDU20081330847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 846 846 WDU20081330846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 845 845 WDU20081330845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 844 844 WDU20081330844 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 843 843 WDU20081330843 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 842 842 WDU20081330842 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841 841 WDU20081320841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 132 poz. 840 840 WDU20081320840 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 132 poz. 839 839 WDU20081320839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 838 838 WDU20081310838 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 837 837 WDU20081310837 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt K 33/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 836 836 WDU20081310836 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 835 835 WDU20081310835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 834 834 WDU20081310834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 833 833 WDU20081310833 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 832 832 WDU20081310832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 831 831 WDU20081310831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu uchylony
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 830 830 WDU20081300830 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 829 829 WDU20081300829 Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 828 828 WDU20081300828 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 827 827 WDU20081300827 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 130 poz. 826 826 WDU20081300826 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 129 poz. 825 825 WDU20081290825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik metrolog i technik papiernictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 824 824 WDU20081280824 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 823 823 WDU20081280823 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 822 822 WDU20081280822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem rozwoju obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 821 821 WDU20081280821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 820 820 WDU20081280820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2008 nr 128 poz. 819 819 WDU20081280819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 818 818 WDU20081270818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 817 817 WDU20081270817 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 816 816 WDU20081270816 Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 815 815 WDU20081270815 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 814 814 WDU20081260814 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813 813 WDU20081260813 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 812 812 WDU20081260812 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Biecza w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 811 811 WDU20081260811 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 810 810 WDU20081260810 Europejska Konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzona w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 809 809 WDU20081250809 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 808 808 WDU20081250808 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 807 807 WDU20081250807 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 806 806 WDU20081250806 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2008 nr 124 poz. 805 805 WDU20081240805 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 804 804 WDU20081230804 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt P 36/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 803 803 WDU20081230803 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 802 802 WDU20081230802 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt K 38/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801 801 WDU20081230801 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 800 800 WDU20081230800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 799 799 WDU20081230799 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 798 798 WDU20081220798 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 52/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 797 797 WDU20081220797 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 796 796 WDU20081220796 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 20/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 795 795 WDU20081220795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 794 794 WDU20081220794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 793 793 WDU20081220793 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 792 792 WDU20081220792 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 791 791 WDU20081220791 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 790 790 WDU20081220790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 789 789 WDU20081220789 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 788 788 WDU20081220788 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 787 787 WDU20081220787 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 786 786 WDU20081220786 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 785 785 WDU20081220785 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 784 784 WDU20081220784 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783 783 WDU20081220783 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 782 782 WDU20081220782 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 121 poz. 781 781 WDU20081210781 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 121 poz. 780 780 WDU20081210780 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 779 779 WDU20081200779 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt SK 40/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 778 778 WDU20081200778 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt K 23/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 777 777 WDU20081200777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 776 776 WDU20081200776 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775 775 WDU20081200775 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 774 774 WDU20081200774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 773 773 WDU20081200773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 772 772 WDU20081190772 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt P 8/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 771 771 WDU20081190771 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 770 770 WDU20081190770 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 769 769 WDU20081190769 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 768 768 WDU20081190768 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 767 767 WDU20081190767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 766 766 WDU20081190766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765 765 WDU20081190765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 764 764 WDU20081190764 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 763 763 WDU20081190763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 762 762 WDU20081180762 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 761 761 WDU20081180761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 760 760 WDU20081180760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 759 759 WDU20081180759 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 758 758 WDU20081180758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 757 757 WDU20081180757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 756 756 WDU20081180756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 755 755 WDU20081180755 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 754 754 WDU20081180754 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego wypłacającego zaległe wynagrodzenia obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 753 753 WDU20081180753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 752 752 WDU20081180752 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 751 751 WDU20081180751 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 750 750 WDU20081180750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 749 749 WDU20081180749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 748 748 WDU20081180748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 747 747 WDU20081180747 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 746 746 WDU20081180746 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 745 745 WDU20081180745 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 117 poz. 744 744 WDU20081170744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2008 nr 117 poz. 743 743 WDU20081170743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 117 poz. 742 742 WDU20081170742 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 117 poz. 741 741 WDU20081170741 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740 740 WDU20081160740 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 739 739 WDU20081160739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Wydawnictwu Augustana" z siedzibą w Bielsku-Białej akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 738 738 WDU20081160738 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 737 737 WDU20081160737 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brody w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 736 736 WDU20081160736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 735 735 WDU20081160735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 734 734 WDU20081160734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 733 733 WDU20081160733 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 732 732 WDU20081160732 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 731 731 WDU20081160731 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730 730 WDU20081160730 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 729 729 WDU20081160729 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 728 WDU20081150728 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 114 poz. 727 727 WDU20081140727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 114 poz. 726 726 WDU20081140726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 725 725 WDU20081130725 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami prawa farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 724 724 WDU20081130724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 723 723 WDU20081130723 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 722 722 WDU20081130722 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 721 721 WDU20081130721 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 720 720 WDU20081130720 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 719 719 WDU20081130719 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2008 nr 112 poz. 718 718 WDU20081120718 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 112 poz. 717 717 WDU20081120717 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716 716 WDU20081120716 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 112 poz. 715 715 WDU20081120715 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 112 poz. 714 714 WDU20081120714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 713 713 WDU20081110713 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 712 712 WDU20081110712 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 711 711 WDU20081110711 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 710 710 WDU20081110710 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 709 709 WDU20081110709 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego uchylony
Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708 708 WDU20081110708 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 707 707 WDU20081100707 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 706 706 WDU20081100706 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. sygn. akt P 37/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 705 705 WDU20081100705 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 704 704 WDU20081100704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 703 703 WDU20081100703 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uchylony
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702 702 WDU20081100702 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 110 poz. 701 701 WDU20081100701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 109 poz. 700 700 WDU20081090700 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 699 699 WDU20081080699 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 698 698 WDU20081080698 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 697 697 WDU20081080697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 696 696 WDU20081080696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 695 695 WDU20081080695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 694 694 WDU20081080694 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 693 693 WDU20081080693 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 692 692 WDU20081080692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 691 691 WDU20081080691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 690 WDU20081080690 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 689 689 WDU20081080689 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 688 688 WDU20081080688 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 687 687 WDU20081070687 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt K 50/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 686 686 WDU20081070686 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 17/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 685 685 WDU20081070685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 684 684 WDU20081070684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 683 683 WDU20081070683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 682 682 WDU20081070682 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 681 681 WDU20081070681 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 680 680 WDU20081070680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 679 679 WDU20081070679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 678 678 WDU20081070678 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 106 poz. 677 677 WDU20081060677 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 676 676 WDU20081050676 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 675 675 WDU20081050675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 674 674 WDU20081050674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 673 673 WDU20081050673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 672 672 WDU20081050672 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 671 671 WDU20081050671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 670 670 WDU20081050670 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 669 669 WDU20081050669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 668 668 WDU20081050668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 104 poz. 667 667 WDU20081040667 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 104 poz. 666 666 WDU20081040666 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 104 poz. 665 665 WDU20081040665 Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 664 664 WDU20081030664 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 663 663 WDU20081030663 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 662 662 WDU20081030662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 661 661 WDU20081030661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 660 660 WDU20081030660 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowania lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 659 659 WDU20081030659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 658 658 WDU20081030658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 657 657 WDU20081030657 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 656 656 WDU20081030656 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 102 poz. 655 655 WDU20081020655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 102 poz. 654 654 WDU20081020654 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 102 poz. 653 653 WDU20081020653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 102 poz. 652 652 WDU20081020652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 101 poz. 651 651 WDU20081010651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 101 poz. 650 650 WDU20081010650 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego uchylony
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 649 649 WDU20081000649 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 648 648 WDU20081000648 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt K 42/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 647 647 WDU20081000647 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 646 646 WDU20081000646 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 645 645 WDU20081000645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 644 644 WDU20081000644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 643 643 WDU20081000643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 99 poz. 642 642 WDU20080990642 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 641 641 WDU20080980641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 640 640 WDU20080980640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie sposobu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 639 639 WDU20080980639 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie programu "Kreator innowacyjności przedsiębiorczości akademickiej" uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 638 638 WDU20080980638 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli uchylony
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 637 637 WDU20080980637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 636 636 WDU20080980636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 635 635 WDU20080980635 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634 634 WDU20080980634 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 633 633 WDU20080970633 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 632 632 WDU20080970632 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 631 631 WDU20080970631 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 630 630 WDU20080970630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 629 629 WDU20080970629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 628 628 WDU20080970628 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 627 627 WDU20080970627 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 626 626 WDU20080970626 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 625 625 WDU20080970625 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 624 624 WDU20080970624 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 623 623 WDU20080970623 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 622 622 WDU20080960622 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2008 r. sygn. P 59/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 621 621 WDU20080960621 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt SK 57/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 620 620 WDU20080960620 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt SK 25/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 619 619 WDU20080960619 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt P 18/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 618 618 WDU20080960618 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 617 617 WDU20080960617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 616 616 WDU20080960616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 615 615 WDU20080960615 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby więziennej oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 614 614 WDU20080960614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 613 613 WDU20080960613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 612 612 WDU20080960612 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 611 611 WDU20080960611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 610 610 WDU20080960610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 609 609 WDU20080960609 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 608 608 WDU20080960608 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 607 607 WDU20080960607 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw uchylony
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 606 606 WDU20080960606 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 95 poz. 605 605 WDU20080950605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 95 poz. 604 604 WDU20080950604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 95 poz. 603 603 WDU20080950603 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 602 602 WDU20080940602 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 601 601 WDU20080940601 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 600 600 WDU20080940600 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 599 599 WDU20080940599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598 598 WDU20080940598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 597 597 WDU20080930597 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt SK 9/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 596 596 WDU20080930596 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 595 595 WDU20080930595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 594 594 WDU20080930594 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 593 593 WDU20080930593 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 592 592 WDU20080930592 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 591 591 WDU20080930591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 590 590 WDU20080930590 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 589 589 WDU20080930589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 588 588 WDU20080930588 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 587 587 WDU20080930587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586 586 WDU20080930586 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 585 585 WDU20080930585 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 584 584 WDU20080930584 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583 583 WDU20080930583 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 582 582 WDU20080930582 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 581 581 WDU20080930581 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 580 580 WDU20080920580 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 579 579 WDU20080920579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 578 578 WDU20080920578 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 577 577 WDU20080920577 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 576 576 WDU20080920576 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 92 poz. 575 575 WDU20080920575 Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzona w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574 574 WDU20080910574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 573 573 WDU20080910573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 572 572 WDU20080910572 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 571 571 WDU20080910571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 570 570 WDU20080910570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 569 569 WDU20080910569 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 568 568 WDU20080910568 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 567 567 WDU20080910567 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 566 566 WDU20080910566 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 565 565 WDU20080910565 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 564 564 WDU20080910564 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 563 563 WDU20080910563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 562 562 WDU20080900562 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 561 561 WDU20080900561 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt SK 91/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 560 560 WDU20080900560 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. sygn. akt SK 43/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 559 559 WDU20080900559 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 558 558 WDU20080900558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 557 557 WDU20080900557 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 556 556 WDU20080900556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 555 555 WDU20080900555 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 554 554 WDU20080900554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 553 553 WDU20080900553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 552 552 WDU20080900552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 551 551 WDU20080900551 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 550 550 WDU20080900550 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549 549 WDU20080900549 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 548 548 WDU20080900548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 547 547 WDU20080890547 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 546 546 WDU20080890546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 545 545 WDU20080890545 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 544 544 WDU20080890544 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 543 543 WDU20080890543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 542 542 WDU20080890542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 541 541 WDU20080890541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 89 poz. 540 540 WDU20080890540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 88 poz. 539 539 WDU20080880539 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 88 poz. 538 538 WDU20080880538 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 87 poz. 537 537 WDU20080870537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 536 536 WDU20080860536 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 535 535 WDU20080860535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 534 534 WDU20080860534 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 533 533 WDU20080860533 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 532 532 WDU20080860532 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 531 531 WDU20080860531 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 530 530 WDU20080860530 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 529 529 WDU20080860529 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 528 528 WDU20080860528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 527 527 WDU20080860527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 526 526 WDU20080860526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 525 525 WDU20080860525 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek uchylony
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 524 524 WDU20080860524 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 523 523 WDU20080860523 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 522 522 WDU20080860522 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 521 521 WDU20080860521 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 85 poz. 520 520 WDU20080850520 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 85 poz. 519 519 WDU20080850519 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 85 poz. 518 518 WDU20080850518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 517 517 WDU20080840517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 11/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 516 516 WDU20080840516 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 38/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 515 515 WDU20080840515 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 514 514 WDU20080840514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 513 513 WDU20080840513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 512 512 WDU20080840512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 511 511 WDU20080840511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 510 510 WDU20080840510 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 509 509 WDU20080840509 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2007 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 508 508 WDU20080840508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 507 507 WDU20080830507 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krzywcza w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 506 506 WDU20080830506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bliżyn w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 505 505 WDU20080830505 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami przyjętymi dnia 7 listopada 1991 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 504 504 WDU20080830504 Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ustanowienie Komitetu Ułatwień) przyjęte dnia 7 listopada 1991 r. Rezolucja A. 724 (17) obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 503 503 WDU20080820503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt K 18/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 502 502 WDU20080820502 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt SK 49/04 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 501 501 WDU20080820501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 500 500 WDU20080820500 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 499 499 WDU20080820499 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 498 498 WDU20080820498 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 497 497 WDU20080820497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 496 496 WDU20080820496 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 495 495 WDU20080820495 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 494 494 WDU20080820494 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 493 493 WDU20080820493 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 492 492 WDU20080820492 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 491 491 WDU20080820491 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 490 490 WDU20080820490 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 489 489 WDU20080820489 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 488 488 WDU20080820488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 487 487 WDU20080820487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowywania analizy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 81 poz. 486 486 WDU20080810486 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 81 poz. 485 485 WDU20080810485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484 484 WDU20080810484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 483 483 WDU20080800483 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 482 482 WDU20080800482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy system informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 481 481 WDU20080800481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 480 480 WDU20080800480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479 479 WDU20080800479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 478 478 WDU20080800478 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 477 477 WDU20080800477 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 476 476 WDU20080800476 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 475 475 WDU20080800475 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 474 474 WDU20080800474 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 79 poz. 473 473 WDU20080790473 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 79 poz. 472 472 WDU20080790472 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 471 471 WDU20080780471 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 470 470 WDU20080780470 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 469 469 WDU20080780469 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 468 468 WDU20080780468 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 467 467 WDU20080780467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 466 466 WDU20080780466 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 465 465 WDU20080780465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 464 464 WDU20080770464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 463 463 WDU20080770463 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 462 462 WDU20080770462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 461 461 WDU20080770461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 460 460 WDU20080770460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobieranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 459 459 WDU20080770459 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 458 458 WDU20080770458 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 457 457 WDU20080770457 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 456 456 WDU20080760456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów uchylony
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 455 455 WDU20080760455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2008 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 454 454 WDU20080760454 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 453 453 WDU20080760453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 452 452 WDU20080760452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2008 nr 75 poz. 451 451 WDU20080750451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych danych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 75 poz. 450 450 WDU20080750450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 449 449 WDU20080740449 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 448 448 WDU20080740448 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 447 447 WDU20080740447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% uchylony
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 446 446 WDU20080740446 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3% uchylony
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 445 445 WDU20080740445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 74 poz. 444 444 WDU20080740444 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 443 443 WDU20080730443 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 442 442 WDU20080730442 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 441 441 WDU20080730441 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zwrotu pomocy dla plantacji trwałych uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 440 440 WDU20080730440 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te plantacje uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 439 439 WDU20080730439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 438 438 WDU20080730438 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 437 437 WDU20080730437 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 436 436 WDU20080730436 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 435 435 WDU20080730435 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 434 434 WDU20080730434 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 433 433 WDU20080730433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 432 432 WDU20080730432 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 431 431 WDU20080730431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 430 430 WDU20080730430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 429 429 WDU20080730429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 428 428 WDU20080730428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 427 427 WDU20080720427 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 40/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 426 426 WDU20080720426 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 425 425 WDU20080720425 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 424 424 WDU20080720424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 423 423 WDU20080720423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 422 422 WDU20080720422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 421 421 WDU20080720421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 420 420 WDU20080720420 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 419 419 WDU20080720419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 418 418 WDU20080720418 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 71 poz. 417 417 WDU20080710417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416 416 WDU20080700416 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 415 WDU20080690415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 68 poz. 414 414 WDU20080680414 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413 413 WDU20080670413 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 67 poz. 412 412 WDU20080670412 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411 411 WDU20080670411 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 410 410 WDU20080660410 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 26/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 409 409 WDU20080660409 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 9/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 408 408 WDU20080660408 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 407 407 WDU20080660407 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 406 406 WDU20080660406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 405 405 WDU20080660405 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 404 404 WDU20080660404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 403 403 WDU20080660403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 402 402 WDU20080660402 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 401 401 WDU20080660401 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 65 poz. 400 400 WDU20080650400 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 64 poz. 399 399 WDU20080640399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 rok programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 64 poz. 398 398 WDU20080640398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 64 poz. 397 397 WDU20080640397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
Dz.U. 2008 nr 63 poz. 396 396 WDU20080630396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 63 poz. 395 395 WDU20080630395 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394 394 WDU20080630394 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2008 nr 63 poz. 393 393 WDU20080630393 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 392 392 WDU20080620392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 391 391 WDU20080620391 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 390 390 WDU20080620390 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 389 389 WDU20080620389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 388 388 WDU20080620388 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 387 387 WDU20080620387 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 62 poz. 386 386 WDU20080620386 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 385 385 WDU20080610385 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 384 384 WDU20080610384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 383 383 WDU20080610383 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 382 382 WDU20080610382 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 381 381 WDU20080610381 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 380 380 WDU20080610380 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 379 379 WDU20080610379 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 378 378 WDU20080610378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 377 377 WDU20080610377 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ostrów wielkopolski w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 376 376 WDU20080610376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 375 375 WDU20080610375 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 374 374 WDU20080600374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 373 373 WDU20080600373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 372 372 WDU20080600372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371 371 WDU20080600371 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 370 370 WDU20080600370 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 369 369 WDU20080590369 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 6/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 368 368 WDU20080590368 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 96/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 367 367 WDU20080590367 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 77/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 366 366 WDU20080590366 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 365 365 WDU20080590365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 364 364 WDU20080590364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 363 363 WDU20080590363 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 362 362 WDU20080590362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą uchylony
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 361 361 WDU20080590361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 360 360 WDU20080590360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wicko w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 359 359 WDU20080590359 Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 358 358 WDU20080580358 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt SK 17/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 357 357 WDU20080580357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 356 356 WDU20080580356 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Rejestru Korzyści uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 355 355 WDU20080580355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 354 354 WDU20080580354 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 353 353 WDU20080580353 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 352 352 WDU20080580352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 351 351 WDU20080580351 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i dentysty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 350 350 WDU20080570350 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt P 20/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 349 349 WDU20080570349 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt SK 75/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 348 348 WDU20080570348 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r. sygn. akt K 4/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347 347 WDU20080570347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 346 346 WDU20080570346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 345 345 WDU20080570345 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 344 344 WDU20080570344 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 343 343 WDU20080570343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 342 342 WDU20080560342 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2008 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 341 341 WDU20080560341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 340 340 WDU20080560340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 339 339 WDU20080560339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Postomino w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 338 338 WDU20080560338 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ostrowite w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 337 337 WDU20080560337 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 55 poz. 336 336 WDU20080550336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 335 335 WDU20080540335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 334 334 WDU20080540334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin -Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 333 333 WDU20080540333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia stawki płatności cukrowej za 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 332 332 WDU20080540332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 331 331 WDU20080540331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 330 330 WDU20080540330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 329 329 WDU20080540329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 328 328 WDU20080540328 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 327 327 WDU20080540327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 326 326 WDU20080540326 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 325 325 WDU20080540325 Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 324 324 WDU20080530324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 323 323 WDU20080530323 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 322 322 WDU20080530322 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321 321 WDU20080530321 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 320 320 WDU20080530320 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urządzeń podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 319 319 WDU20080530319 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 318 318 WDU20080530318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 317 317 WDU20080530317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 316 316 WDU20080530316 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 315 315 WDU20080530315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 314 314 WDU20080530314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 313 313 WDU20080530313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 312 312 WDU20080530312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 311 311 WDU20080530311 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 310 310 WDU20080520310 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 309 309 WDU20080520309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy i osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 308 308 WDU20080520308 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 307 307 WDU20080520307 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 306 306 WDU20080520306 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń-Głogówko" akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 305 305 WDU20080520305 Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 304 304 WDU20080520304 Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 303 303 WDU20080520303 Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 302 302 WDU20080520302 Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 301 301 WDU20080520301 Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 300 300 WDU20080520300 Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 299 299 WDU20080510299 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2008 r. sygn. akt K 32/05 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 298 298 WDU20080510298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 297 297 WDU20080510297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 296 296 WDU20080510296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295 295 WDU20080510295 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 294 294 WDU20080510294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 293 293 WDU20080510293 Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o lekarzu sądowym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 50 poz. 292 292 WDU20080500292 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 291 WDU20080500291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 49 poz. 290 290 WDU20080490290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 289 289 WDU20080480289 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt SK 58/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 288 288 WDU20080480288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 287 287 WDU20080480287 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 286 286 WDU20080480286 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 285 285 WDU20080480285 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284 284 WDU20080480284 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 283 283 WDU20080480283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 282 282 WDU20080480282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281 281 WDU20080470281 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 280 280 WDU20080470280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 279 279 WDU20080470279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 278 278 WDU20080470278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 277 277 WDU20080470277 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 276 276 WDU20080470276 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 275 275 WDU20080470275 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec uchylony
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 274 274 WDU20080470274 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 273 273 WDU20080470273 Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 46 poz. 272 272 WDU20080460272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 271 WDU20080450271 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 45 poz. 270 270 WDU20080450270 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 269 269 WDU20080440269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 268 268 WDU20080440268 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w prawie rodzajów roślin, innych niż wymienione w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, do których przysługują płatności do roślin energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 267 267 WDU20080440267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 266 266 WDU20080440266 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 265 265 WDU20080440265 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 264 264 WDU20080440264 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 263 263 WDU20080440263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 262 262 WDU20080440262 Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 261 261 WDU20080430261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 260 260 WDU20080430260 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 259 259 WDU20080430259 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 258 258 WDU20080430258 Ustawa z dnia stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 257 257 WDU20080420257 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 256 256 WDU20080420256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Drużbice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 255 255 WDU20080420255 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanym w Warszawie dnia 21 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 254 254 WDU20080420254 Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 253 253 WDU20080420253 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego, sporządzonego w Sztokholmie w dniach 27 i 28 lutego 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 252 252 WDU20080420252 Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego, sporządzone w Sztokholmie w dniach 27 i 28 lutego 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 251 251 WDU20080410251 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca sygn. akt SK 3/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 250 250 WDU20080410250 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 249 249 WDU20080410249 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 248 248 WDU20080410248 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 247 247 WDU20080410247 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 246 246 WDU20080410246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do Spraw Polaków na Wschodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 245 245 WDU20080410245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 244 244 WDU20080410244 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 243 243 WDU20080410243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 242 242 WDU20080410242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 241 241 WDU20080410241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 240 240 WDU20080410240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 239 239 WDU20080400239 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r. sygn. akt K 43/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 238 238 WDU20080400238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec komorników oraz asesorów i aplikantów komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 237 237 WDU20080400237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 236 236 WDU20080400236 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 235 235 WDU20080400235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 234 234 WDU20080390234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt SK 89/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 233 233 WDU20080390233 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 232 232 WDU20080390232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Korespondencyjnej Szkole Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 231 231 WDU20080390231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 230 230 WDU20080390230 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 229 229 WDU20080390229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 228 228 WDU20080390228 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 227 227 WDU20080390227 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 226 226 WDU20080390226 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 225 225 WDU20080390225 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 224 224 WDU20080390224 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku". obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 223 223 WDU20080380223 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. akt P 49/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 222 222 WDU20080380222 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. akt P 48/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 221 221 WDU20080380221 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 220 220 WDU20080380220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 219 219 WDU20080380219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 218 218 WDU20080380218 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 217 217 WDU20080380217 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 216 216 WDU20080380216 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 215 215 WDU20080380215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 214 214 WDU20080370214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 213 213 WDU20080370213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 212 212 WDU20080370212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 211 211 WDU20080370211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 210 210 WDU20080370210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 209 209 WDU20080370209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 208 208 WDU20080370208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 207 207 WDU20080370207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 206 206 WDU20080370206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 205 205 WDU20080370205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 204 204 WDU20080370204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 203 203 WDU20080370203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego uchylony
Dz.U. 2008 nr 36 poz. 202 202 WDU20080360202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 35 poz. 201 201 WDU20080350201 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 34 poz. 200 200 WDU20080340200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 34 poz. 199 199 WDU20080340199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 34 poz. 198 198 WDU20080340198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 33 poz. 197 197 WDU20080330197 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 33 poz. 196 196 WDU20080330196 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 33 poz. 195 195 WDU20080330195 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 194 194 WDU20080320194 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej, podpisanego w Genewie w dniu 17 grudnia 2004 r., Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzonego w Genewie dnia 18 marca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 193 193 WDU20080320193 Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzony w Genewie dnia 18 marca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 192 192 WDU20080320192 Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 31 poz. 191 191 WDU20080310191 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2008 nr 31 poz. 190 190 WDU20080310190 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 31 poz. 189 189 WDU20080310189 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 188 188 WDU20080300188 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt SK 82/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 187 187 WDU20080300187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 186 186 WDU20080300186 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 185 185 WDU20080300185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 184 184 WDU20080300184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 183 183 WDU20080300183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 182 182 WDU20080300182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 181 181 WDU20080300181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 180 180 WDU20080300180 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 179 179 WDU20080300179 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 178 178 WDU20080300178 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 177 177 WDU20080300177 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 176 176 WDU20080300176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu drogowego na rok 2008 uchylony
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 175 175 WDU20080300175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 174 174 WDU20080290174 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 173 173 WDU20080290173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 172 172 WDU20080290172 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 171 171 WDU20080290171 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 170 170 WDU20080290170 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 169 169 WDU20080290169 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględniającej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 168 168 WDU20080290168 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy uchylony
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 167 167 WDU20080290167 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 166 166 WDU20080290166 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 28 poz. 165 165 WDU20080280165 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi uchylony
Dz.U. 2008 nr 28 poz. 164 164 WDU20080280164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 28 poz. 163 163 WDU20080280163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 162 162 WDU20080270162 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt K 34/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 161 161 WDU20080270161 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 160 160 WDU20080270160 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 159 159 WDU20080270159 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 158 158 WDU20080270158 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 157 157 WDU20080270157 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 156 156 WDU20080270156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 155 155 WDU20080270155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 154 154 WDU20080270154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 153 153 WDU20080270153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 26 poz. 152 152 WDU20080260152 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 26 poz. 151 151 WDU20080260151 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 150 WDU20080250150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 24 poz. 149 149 WDU20080240149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 24 poz. 148 148 WDU20080240148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 24 poz. 147 147 WDU20080240147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 24 poz. 146 146 WDU20080240146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 145 145 WDU20080230145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 144 144 WDU20080230144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 143 143 WDU20080230143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 142 142 WDU20080230142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzoru kwestionariusza tej informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 141 141 WDU20080230141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 140 140 WDU20080230140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 139 139 WDU20080230139 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 138 138 WDU20080230138 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 137 137 WDU20080230137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 136 136 WDU20080230136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 135 135 WDU20080230135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 22 poz. 134 134 WDU20080220134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Stara Kiszewa w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 22 poz. 133 133 WDU20080220133 Oświadczenie rządowe z dnia 26 grudnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 lutego 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 22 poz. 132 132 WDU20080220132 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 lutego 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 131 131 WDU20080210131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 130 130 WDU20080210130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 129 129 WDU20080210129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 128 128 WDU20080210128 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 127 127 WDU20080210127 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 126 126 WDU20080210126 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 125 125 WDU20080210125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 124 124 WDU20080210124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 123 123 WDU20080200123 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 122 122 WDU20080200122 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów uchylony
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 121 121 WDU20080200121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 120 120 WDU20080200120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 119 119 WDU20080200119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 20 poz. 118 118 WDU20080200118 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2008 nr 19 poz. 117 117 WDU20080190117 Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 116 116 WDU20080180116 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 115 115 WDU20080180115 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 114 114 WDU20080180114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 113 113 WDU20080170113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 112 112 WDU20080170112 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościoła oraz związków wyznaniowych, w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 111 111 WDU20080170111 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 110 110 WDU20080170110 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 109 109 WDU20080170109 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 108 108 WDU20080170108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 107 107 WDU20080170107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 106 106 WDU20080170106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 105 105 WDU20080170105 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104 104 WDU20080170104 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 103 103 WDU20080170103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 102 102 WDU20080170102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101 101 WDU20080170101 Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 16 poz. 100 100 WDU20080160100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 16 poz. 99 99 WDU20080160099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 98 98 WDU20080150098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 97 97 WDU20080150097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 96 96 WDU20080150096 Oświadczenie rządowe z dnia 26 grudnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisane w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 95 95 WDU20080150095 Porozumienie wykonawcze między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisane w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 94 94 WDU20080150094 Oświadczenie rządowe z dnia 26 grudnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia bez statusu
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 93 93 WDU20080150093 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Rydze dnia 29 marca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92 92 WDU20080140092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 91 91 WDU20080140091 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 90 90 WDU20080140090 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 89 89 WDU20080140089 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 88 88 WDU20080140088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 87 87 WDU20080140087 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 86 86 WDU20080140086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 85 85 WDU20080140085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 84 84 WDU20080140084 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 14 poz. 83 83 WDU20080140083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82 82 WDU20080130082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 81 81 WDU20080130081 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przyjęty w Kingston dnia 27 marca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 80 80 WDU20080130080 Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przyjęty w Kingston dnia 27 marca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 79 79 WDU20080130079 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjęta na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 78 78 WDU20080130078 Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjęta na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 77 77 WDU20080120077 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 76 76 WDU20080120076 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 20 października 2000 r., dnia 26 września 2003 r., dnia 15 października 2004 r., dnia 4 lutego 2005 r. i dnia 7 października 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 75 75 WDU20080120075 Zmiany do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 20 października 2000 r., dnia 26 września 2003 r., dnia 15 października 2004 r., dnia 4 lutego 2005 r. i dnia 7 października 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 74 74 WDU20080120074 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 73 73 WDU20080120073 Porozumienie z dnia 12 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 72 72 WDU20080120072 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o uzupełnieniu artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 71 71 WDU20080120071 Porozumienie z dnia 5 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o uzupełnieniu artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 70 70 WDU20080110070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 69 69 WDU20080110069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 68 68 WDU20080110068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 67 67 WDU20080110067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 66 66 WDU20080110066 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 65 65 WDU20080110065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 64 64 WDU20080110064 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 63 63 WDU20080110063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 62 62 WDU20080110062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żmigrodu w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 61 61 WDU20080110061 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 60 60 WDU20080110060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 59 59 WDU20080110059 Ustawa z dnia 20 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 10 poz. 58 58 WDU20080100058 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 10 poz. 57 57 WDU20080100057 Konwencja o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 56 56 WDU20080090056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 55 55 WDU20080090055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 54 54 WDU20080090054 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 października 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 53 53 WDU20080090053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 52 52 WDU20080090052 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 51 51 WDU20080080051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 50 50 WDU20080080050 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 49 49 WDU20080080049 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 48 48 WDU20080080048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 47 47 WDU20080080047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 46 46 WDU20080080046 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 45 45 WDU20080080045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 44 44 WDU20080080044 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 43 43 WDU20080080043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Filipów w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 42 42 WDU20080080042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 41 41 WDU20080080041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 40 40 WDU20080070040 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt P 35/06 obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 39 39 WDU20080070039 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 38 38 WDU20080070038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 37 37 WDU20080070037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żarowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 36 36 WDU20080070036 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Góry w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 35 35 WDU20080070035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bełżyc w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 7 poz. 34 34 WDU20080070034 Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 6 poz. 33 33 WDU20080060033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 6 poz. 32 32 WDU20080060032 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2008 nr 6 poz. 31 31 WDU20080060031 Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 5 poz. 30 30 WDU20080050030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 29 WDU20080050029 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 28 28 WDU20080040028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 27 27 WDU20080040027 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 26 26 WDU20080040026 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 25 25 WDU20080040025 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 24 24 WDU20080040024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 23 WDU20080040023 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 22 22 WDU20080040022 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 21 21 WDU20080040021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 20 20 WDU20080030020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 19 19 WDU20080030019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 18 18 WDU20080030018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 17 17 WDU20080030017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 16 16 WDU20080030016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 15 15 WDU20080030015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 14 14 WDU20080030014 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13 13 WDU20080030013 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 12 12 WDU20080030012 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 11 11 WDU20080030011 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 10 10 WDU20080030010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 9 9 WDU20080030009 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 8 8 WDU20080030008 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Swarzędza w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 7 7 WDU20080030007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 6 6 WDU20080030006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 5 5 WDU20080020005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego akt jednorazowy
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 4 4 WDU20080020004 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 3 3 WDU20080020003 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 2 2 WDU20080020002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2008 nr 1 poz. 1 1 WDU20080010001 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 obowiązujący