20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2008
1666 RMS z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym akt objęty tekstem jednolitym
1665 RMF z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych uznany za uchylony
1664 RMF z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania uznany za uchylony
1663 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
1662 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
1661 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
1660 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uchylony
1659 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uchylony
1658 RRM z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych uznany za uchylony
1657 U z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
1656 U z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych akt posiada tekst jednolity
1655 U z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1654 U z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1653 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
1652 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
1651 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1650 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych obowiązujący
1649 RM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1648 RMSWiA z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1647 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców uznany za uchylony
1646 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
1645 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
1644 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1643 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
1642 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009 uchylony
1641 RMSWiA z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
1640 RMS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
1639 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych uchylony
1638 RMG z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
1637 RMF z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1636 RMF z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego obowiązujący
1635 RMF z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1634 RMF z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
1633 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
1632 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego uchylony
1631 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
1630 RMF z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
1629 RPRM z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami uznany za uchylony
1628 RPRM z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
1627 RPRM z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 wygaśnięcie aktu
1626 RRM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
1625 RRM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1624 RRM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1623 RRM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
1622 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych uznany za uchylony
1621 RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 uchylony
1620 RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych uznany za uchylony
1619 WTK z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07 obowiązujący
1618 WTK z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07 obowiązujący
1617 WTK z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08 obowiązujący
1616 RMZ z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów akt objęty tekstem jednolitym
1615 RM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu uchylony
1614 RM z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku uznany za uchylony
1613 RM z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych obowiązujący
1612 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
1611 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
1610 RMS z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
1609 RMS z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
1608 RMS z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
1607 RMS z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
1606 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009 akt jednorazowy
1605 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 uchylony
1604 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych obowiązujący
1603 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów uznany za uchylony
1602 RMRiRW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby obowiązujący
1601 RMPiPS z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
1600 RMON z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uznany za uchylony
1599 RMKiDN z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów obowiązujący
1598 RMI z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
1597 RMI z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
1596 RMI z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
1595 RMG z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach zagranicą obowiązujący
1594 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1593 RMF z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
1592 RMF z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
1591 RMF z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
1590 RMF z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
1589 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt posiada tekst jednolity
1588 RMEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 akt jednorazowy
1587 RMEN z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
1586 RMSWiA z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
1585 RMSWiA z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa uznany za uchylony
1584 RMSWiA z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka uznany za uchylony
1583 RMS z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
1582 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1581 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
1580 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
1579 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
1578 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1577 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
1576 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
1575 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe uchylony
1574 U z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
1573 U z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1572 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
1571 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1570 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi akt posiada tekst jednolity
1569 U z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego akt posiada tekst jednolity
1568 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych uznany za uchylony
1567 RMS z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
1566 RMS z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wygaśnięcie aktu
1565 RMKiDN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy" wygaśnięcie aktu
1564 RPRM z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim akt jednorazowy
1563 RRM z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
1562 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1561 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1560 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1559 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1558 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1557 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1556 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1555 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1554 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1553 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1552 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1551 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1550 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1549 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1548 RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt posiada tekst jednolity
1547 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1546 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
1545 RM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" akt jednorazowy
1544 RMRR z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
1543 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchylony
1542 RMPiPS z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uznany za uchylony
1541 RRM z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
1540 RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów obowiązujący
1539 WTK z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07 obowiązujący
1538 RM z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uznany za uchylony
1537 RMSWiAoMON z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
1536 RMSWiA z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1535 RMS z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację uznany za uchylony
1534 RMS z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń obowiązujący
1533 RMS z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów obowiązujący
1532 RMS z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów obowiązujący
1531 RMS z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
1530 RMRiRW z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
1529 RMON z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy uchylony
1528 RMKiDN z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia uchylony
1527 RMG z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze uznany za uchylony
1526 RMF z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
1525 WTK z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07 obowiązujący
1524 WTK z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07 obowiązujący
1523 RMSWiA z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1522 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo - prokuratorskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1521 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
1520 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
1519 RMS z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
1518 RMRR z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń obowiązujący
1517 RMRR z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
1516 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości uchylony
1515 RMON z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1514 RMI z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujący
1513 RMI z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uznany za uchylony
1512 RMI z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1511 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1510 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
1509 RMF z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących uznany za uchylony
1508 RMF z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
1507 U z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych akt posiada tekst jednolity
1506 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe obowiązujący
1505 U z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
1504 RMSWiA z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej uznany za uchylony
1503 WTK z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08 obowiązujący
1502 WTK z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07 obowiązujący
1501 RM z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną uznany za uchylony
1500 RMSWiA z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim uznany za uchylony
1499 RMSWiA z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1498 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1497 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. wygaśnięcie aktu
1496 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt objęty tekstem jednolitym
1495 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1494 RMKiDN z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich uznany za uchylony
1493 RMI z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki uznany za uchylony
1492 RPRM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
1491 RPRM z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne uznany za uchylony
1490 RPRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy akt posiada tekst jednolity
1489 RRM z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej uchylony
1488 RRM z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r. wygaśnięcie aktu
1487 U z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
1486 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1485 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1484 RMRR z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uznany za uchylony
1483 RMRR z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
1482 RMRR z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
1481 RMRR z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
1480 RMRR z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1479 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009 akt jednorazowy
1478 RRM z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
1477 RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
1476 WTK z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 43/07 obowiązujący
1475 WTK z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07 obowiązujący
1474 RMSWiA z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1473 RMS z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej obowiązujący
1472 RMI z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uznany za uchylony
1471 RMF z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1470 RPRM z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności uznany za uchylony
1469 RPRM z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców akt posiada tekst jednolity
1468 RRM z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych obowiązujący
1467 RRM z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację wygaśnięcie aktu
1466 U z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
1465 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania akt objęty tekstem jednolitym
1464 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1463 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
1462 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1461 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1460 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
1459 U z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków akt posiada tekst jednolity
1458 U z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych akt posiada tekst jednolity
1457 U z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
1456 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
1455 Or z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
1454 WpRPKMOPN4dzkpppzwwrkpwGd2c1r z dnia obowiązujący
1453 Or z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. bez statusu
1452 UmRRPaRRCowiwpwscpwBd2c2r z dnia obowiązujący
1451 Or z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. bez statusu
1450 PmRPaRAozUmRPaRAwsupowzpodiompwWd1s2r z dnia obowiązujący
1449 Or z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. bez statusu
1448 KN1MOPdpbpppwGd1c1r z dnia obowiązujący
1447 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin obowiązujący
1446 RMS z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
1445 RMSiT z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika uznany za uchylony
1444 RMRR z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
1443 RMRiRW z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
1442 RMKiDN z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT" obowiązujący
1441 RMG z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uznany za uchylony
1440 RMG z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach obowiązujący
1439 RMF z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
1438 RMF z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 akt jednorazowy
1437 RPRM z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających uznany za uchylony
1436 RRM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
1435 OPRM z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu uchylony
1434 RRM z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
1433 U z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
1432 U z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1431 U z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1430 U z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. akt jednorazowy
1429 U z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
1428 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
1427 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" uchylony
1426 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1425 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
1424 U z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. akt jednorazowy
1423 U z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
1422 U z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. akt jednorazowy
1421 U z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu obowiązujący
1420 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
1419 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
1418 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
1417 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1416 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy akt objęty tekstem jednolitym
1415 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1414 U z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska akt posiada tekst jednolity
1413 U z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt objęty tekstem jednolitym
1412 U z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
1411 U z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1410 U z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
1409 WTK z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07 obowiązujący
1408 WTK z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07 obowiązujący
1407 RMSWiA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony uznany za uchylony
1406 RMSWiA z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii uznany za uchylony
1405 RMS z dnia 26 listopada 208 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka uznany za uchylony
1404 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej uznany za uchylony
1403 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek uznany za uchylony
1402 RRM z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego obowiązujący
1401 RPRP z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta" akt jednorazowy
1400 WTK z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07 obowiązujący
1399 RMZ z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy uznany za uchylony
1398 RMRiRW z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
1397 RMRiRW z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania akt posiada tekst jednolity
1396 RMON z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
1395 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1394 RPRM z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców akt posiada tekst jednolity
1393 RRM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązujący
1392 RRM z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
1391 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1390 U z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej akt posiada tekst jednolity
1389 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1388 RMZ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt obowiązujący
1387 RMF z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
1386 RMF z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1385 Or z dnia 18 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r. bez statusu
1384 UmRRPaRFRowoinpwMd8l2r z dnia obowiązujący
1383 Or z dnia 17 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2007 r. bez statusu
1382 UmRRPaRKSowoinpwWd6w2r z dnia obowiązujący
1381 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych obowiązujący
1380 WTK z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08 obowiązujący
1379 RMZ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach uznany za uchylony
1378 RMZ z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uchylony
1377 RM z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uznany za uchylony
1376 RMSWiA z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
1375 RMRiRW z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1374 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę obowiązujący
1373 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
1372 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uchylony
1371 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną akt objęty tekstem jednolitym
1370 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności obowiązujący
1369 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych akt objęty tekstem jednolitym
1368 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1367 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1366 RM z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji uznany za uchylony
1365 RMRiRW z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych uznany za uchylony
1364 RMON z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1363 RMNiSW z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności uchylony
1362 RMI z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
1361 RMI z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
1360 RPRM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców akt posiada tekst jednolity
1359 RRM z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1358 RRM z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1357 RRM z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
1356 RRM z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo dysponowania częstotliwością uznany za uchylony
1355 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
1354 WTK z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 obowiązujący
1353 RMSWiA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1352 RMKiDN z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
1351 RMF z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1350 RMG z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
1349 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1348 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka akt objęty tekstem jednolitym
1347 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
1346 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1345 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
1344 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1343 U z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
1342 OMSRP z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
1341 RMON z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
1340 RMON z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia uchylony
1339 RRM z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r. wygaśnięcie aktu
1338 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
1337 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1336 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1335 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1334 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 % obowiązujący
1333 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1332 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1331 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
1330 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT uznany za uchylony
1329 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 % uchylony
1328 RMF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1327 RMZ z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych akt posiada tekst jednolity
1326 RMRiRW z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. wygaśnięcie aktu
1325 RMRiRW z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1324 RMI z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni uchylony
1323 RMF z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1322 RPRM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 obowiązujący
1321 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
1320 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1319 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych akt objęty tekstem jednolitym
1318 U z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1317 U z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej uchylony
1316 U z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1315 U z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1314 WTK z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt P 47/07 obowiązujący
1313 RMZ z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego uznany za uchylony
1312 RMZ z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uznany za uchylony
1311 RMPiPS z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
1310 RMON z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1309 RMF z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1308 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1307 WTK z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07 obowiązujący
1306 WTK z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06 obowiązujący
1305 RMSWiA z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt posiada tekst jednolity
1304 RMPiPS z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
1303 RMKiDN z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich uznany za uchylony
1302 RMF z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier uchylony
1301 RMF z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej uznany za uchylony
1300 RMF z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta akt posiada tekst jednolity
1299 RMF z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
1298 RRM z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1297 RRM z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
1296 RRM z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
1295 RRM z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych obowiązujący
1294 RRM z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym akt objęty tekstem jednolitym
1293 RRM z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
1292 RMZ z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności akt posiada tekst jednolity
1291 RM z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
1290 RMI z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych uznany za uchylony
1289 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
1288 U z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
1287 U z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
1286 RMZ z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r. akt jednorazowy
1285 RMZ z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
1284 RMRR z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
1283 RMKiDN z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych obowiązujący
1282 RMF z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego uznany za uchylony
1281 OMSRP z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
1280 RMSWiA z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uznany za uchylony
1279 RMS z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
1278 RMS z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
1277 RMKiDN z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa uznany za uchylony
1276 WTK z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06 obowiązujący
1275 RMZ z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych akt objęty tekstem jednolitym
1274 RMSWiA z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
1273 RMSWiA z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej" akt jednorazowy
1272 RMSWiA z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej uchylony
1271 RMRiRW z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
1270 RMg z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
1269 RRM z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 uchylony
1268 U z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa obowiązujący
1267 U z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn akt objęty tekstem jednolitym
1266 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu akt posiada tekst jednolity
1265 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie akt posiada tekst jednolity
1264 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt posiada tekst jednolity
1263 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie akt posiada tekst jednolity
1262 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu akt posiada tekst jednolity
1261 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu akt posiada tekst jednolity
1260 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie akt posiada tekst jednolity
1259 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi akt posiada tekst jednolity
1258 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie akt posiada tekst jednolity
1257 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie akt posiada tekst jednolity
1256 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach akt posiada tekst jednolity
1255 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach akt posiada tekst jednolity
1254 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim akt posiada tekst jednolity
1253 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku akt posiada tekst jednolity
1252 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy akt posiada tekst jednolity
1251 RM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku akt posiada tekst jednolity
1250 RPRM z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
1249 RPRM z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
1248 RRM z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1247 RMZ z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
1246 RMRiRW z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r. uznany za uchylony
1245 RMRiRW z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r. wygaśnięcie aktu
1244 RMRiRW z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r. wygaśnięcie aktu
1243 RMRiRW z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r. wygaśnięcie aktu
1242 RMRiRW z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r. wygaśnięcie aktu
1241 RMNiSW z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1240 RMI z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej uchylony
1239 RMI z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uznany za uchylony
1238 RMI z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
1237 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1236 RMRiRW z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji akt posiada tekst jednolity
1235 RMG z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest uchylony
1234 RPRM z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
1233 RPRM z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
1232 RPRM z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
1231 RMRiRW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uchylony
1230 RMON z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
1229 RMNiSW z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
1228 RMG z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obowiązujący
1227 U z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
1226 RM z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uznany za uchylony
1225 RMZ z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej obowiązujący
1224 RMZ z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej uznany za uchylony
1223 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1222 U z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący
1221 WTK z dnia 27 października 2008 r. sygn. akt U 4/08 obowiązujący
1220 RM z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin obowiązujący
1219 RMRiRW z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uchylony
1218 RMF z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podwyższania kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1217 RRM z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uznany za uchylony
1216 U z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. akt jednorazowy
1215 U z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. akt jednorazowy
1214 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchylony
1213 U z dnia 3 października 2008 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. akt jednorazowy
1212 U z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. akt jednorazowy
1211 RMZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
1210 RMSWiA z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
1209 RMSWiA z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
1208 RMRiRW z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
1207 RMRiRW z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
1206 RMRiRW z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009 akt jednorazowy
1205 RMON z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
1204 RMON z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1203 RMON z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
1202 RMF z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków uchylony
1201 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej akt objęty tekstem jednolitym
1200 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
1199 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1198 U z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1197 RRM z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
1196 WTK z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08 obowiązujący
1195 WTK z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt SK 51/04 obowiązujący
1194 OMSRP z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
1193 RMRiRW z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego obowiązujący
1192 RMI z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu obowiązujący
1191 RMF z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
1190 RRM z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujący
1189 RRM z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1188 RRM z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
1187 RMSWiA z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uznany za uchylony
1186 RMSP z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji uznany za uchylony
1185 RMG z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji uznany za uchylony
1184 RRM z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1183 RRM z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uznany za uchylony
1182 U z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe akt objęty tekstem jednolitym
1181 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1180 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1179 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe akt objęty tekstem jednolitym
1178 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich obowiązujący
1177 RMSWiA z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
1176 RMSWiA z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1175 RMRiRW z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1174 Or z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. bez statusu
1173 Pz1rdMkobnm1swLd1l1r z dnia obowiązujący
1172 WTK z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06 obowiązujący
1171 WTK z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07 obowiązujący
1170 WTK z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07 obowiązujący
1169 RMZ z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek akt posiada tekst jednolity
1168 RMSZ z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
1167 RMRiRW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury obowiązujący
1166 RMRiRW z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
1165 RMON z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe uznany za uchylony
1164 RMON z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
1163 RMG z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
1162 RMF z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
1161 RMF z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
1160 RRM z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1159 OMSRP z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe uchylony
1158 OMSRP z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
1157 RMZ z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną uznany za uchylony
1156 RPRM z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uchylony
1155 RPRM z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uchylony
1154 RPRM z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
1153 RPRM z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uchylony
1152 RMRR z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
1151 RMNiSW z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
1150 RMF z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
1149 RPRM z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
1148 RMPiPS z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego uchylony
1147 RPRM z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
1146 RPRM z dnia 16 października 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zgierz w województwie łódzkim akt jednorazowy
1145 Or z dnia 4 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. bez statusu
1144 UmRRPaRRSowiwpwscswWd2m2r z dnia obowiązujący
1143 RMZ z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
1142 RM z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji uznany za uchylony
1141 RMSiT z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchylony
1140 RMRiRW z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
1139 RMRiRW z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1138 RMRiRW z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1137 RMRiRW z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1136 RMRiRW z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
1135 RMI z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające obowiązujący
1134 RMF z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1133 WTK z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07 obowiązujący
1132 RMS z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
1131 RMS z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
1130 RMPiPS z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
1129 RMON z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uznany za uchylony
1128 RMNiSW z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1127 RMI z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej uznany za uchylony
1126 RMI z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości uznany za uchylony
1125 RMF z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
1124 RMF z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
1123 RMF z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
1122 RPRM z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uchylony
1121 U z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
1120 Or z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisanej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. bez statusu
1119 UzUoPmcgpAKiPzjsaWEijPCzdspwKd2c2rpwLd2c2r z dnia obowiązujący
1118 RMSWiA z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
1117 RMSWiA z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
1116 RMSWiA z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
1115 RMSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1114 RMON z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych obowiązujący
1113 U z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
1112 U z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób obowiązujący
1111 U z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1110 U z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie akt posiada tekst jednolity
1109 U z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" akt posiada tekst jednolity
1108 U z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
1107 RM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
1106 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej uznany za uchylony
1105 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej uznany za uchylony
1104 RMIoSWiA z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
1103 WTK z dnia 29 września 2008 r. sygn. akt SK 52/05 obowiązujący
1102 RMZ z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uznany za uchylony
1101 RMSWiA z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1100 RMI z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
1099 RMI z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych uznany za uchylony
1098 RMI z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych obowiązujący
1097 RMEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
1096 RPRM z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej uchylony
1095 WTK z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt K 44/07 obowiązujący
1094 RMZ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych uznany za uchylony
1093 RMZ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności akt posiada tekst jednolity
1092 RMZ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów uznany za uchylony
1091 RRM z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
1090 Or z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu bez statusu
1089 P z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzony w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji obowiązujący
1088 Or z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r. bez statusu
1087 PzKwsuEUP(oEoPwspiiEcjozdipEswBd2l2r z dnia obowiązujący
1086 RMEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży uchylony
1085 Or z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r. bez statusu
1084 MopmRRPaRIRIowwznoospippwWd1l2r z dnia obowiązujący
1083 Or z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r. bez statusu
1082 Psnpa4u1KwsuEUP(oEza2ozdtkswBd3l2r z dnia obowiązujący
1081 RRM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy uchylony
1080 WTK z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt K 5/07 obowiązujący
1079 RMSZ z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
1078 RMS z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
1077 RMSiT z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
1076 RMRiRW z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1075 RMPiPS z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchylony
1074 RMI z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania akt posiada tekst jednolity
1073 RMF z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1072 RMEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych uznany za uchylony
1071 RPRM z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
1070 RRM z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. obowiązujący
1069 OMSRP z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wygaśnięcie aktu
1068 RMI z dnia 23 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1067 RMI z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1066 RRM z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
1065 WTK z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07 obowiązujący
1064 RMZ z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obowiązujący
1063 RMRiRW z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
1062 RMPiPS z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą uznany za uchylony
1061 RMF z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
1060 RMF z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
1059 RRM z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
1058 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1057 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
1056 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej obowiązujący
1055 U z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
1054 WTK z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt U 5/08 obowiązujący
1053 WTK z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt SK 76/06 obowiązujący
1052 OMSZ z dnia 8 września 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1051 OMSRP z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
1050 RMZ z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1049 OMSRP z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki uchylony
1048 RMZ z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej uchylony
1047 RMSWiA z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu uznany za uchylony
1046 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej uchylony
1045 RMON z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy uznany za uchylony
1044 RMF z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
1043 RMZ z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
1042 RMS z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1041 RRM z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
1040 RMz z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego uchylony
1039 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem akt jednorazowy
1038 RMSWiA z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura ochrony rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym obowiązujący
1037 RMS z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego uznany za uchylony
1036 RMON z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego uznany za uchylony
1035 RMS z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
1034 RMRiRW z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób uznany za uchylony
1033 USN z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 akt jednorazowy
1032 Or z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. bez statusu
1031 UmRRPaRRFNwszpSSiDiWBwWswWd1w2r z dnia obowiązujący
1030 RMRiRW z dnia 4 września 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007 wygaśnięcie aktu
1029 Or z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. bez statusu
1028 KREopuikdpzpooftswWd1m2r z dnia obowiązujący
1027 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
1026 WTK z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06 obowiązujący
1025 OMSZ z dnia 7 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1024 RMZ z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje uznany za uchylony
1023 RMSWiA z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu akt jednorazowy
1022 RMS z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych obowiązujący
1021 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1020 RMRiRW z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego akt jednorazowy
1019 RMPiPS z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu uznany za uchylony
1018 RMI z dnia 9 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagradzania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
1017 RMEN z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty obowiązujący
1016 RPRP z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uchylony
1015 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1014 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze akt objęty tekstem jednolitym
1013 U z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
1012 U z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
1011 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach obowiązujący
1010 U z dnia 10 lipca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji akt jednorazowy
1009 RM z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów obowiązujący
1008 RM z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych uznany za uchylony
1007 RMS z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych uznany za uchylony
1006 RMON z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
1005 RMG z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
1004 RMF z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych uznany za uchylony
1003 RMG z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
1002 RMF z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków uchylony
1001 Or z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisanej w Rydze dnia 29 marca 2006 r. bez statusu
1000 UmRRPaRRowkpwRd2m2r z dnia obowiązujący
999 Or z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. bez statusu
998 KREoztswWd1m2r z dnia obowiązujący
997 OMSZ z dnia 24 lipca 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
996 RMZ z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
995 RMZ z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
994 RRM z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia uznany za uchylony
993 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych uchylony
992 RMEn z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
991 Or z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, sporządzonej w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r. bez statusu
990 KwspzpupwmhnnscipswRd1w1r z dnia obowiązujący
989 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego akt objęty tekstem jednolitym
988 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat uznany za uchylony
987 RMRiRW z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
986 RMRiRW z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego uznany za uchylony
985 RMRiRW z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uchylony
984 RMI z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
983 RPRM z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim akt jednorazowy
982 RPRM z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej uznany za uchylony
981 RRM z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw uchylony
980 RRM z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
979 RRM z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r. wygaśnięcie aktu
978 U z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
977 U z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. akt jednorazowy
976 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
975 RMRiRW z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
974 RMRiRW z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
973 RMON z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
972 RMON z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
971 RMNiSW z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" uznany za uchylony
970 RMKiDN z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych uznany za uchylony
969 RMG z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii uznany za uchylony
968 RRM z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uchylony
967 Or z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. bez statusu
966 KKmRPaRKpwWd2l1r z dnia obowiązujący
965 Or z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
964 PdPswLd2l1rwszMKouMFOzSSZOswBd1g1r z dnia uchylony
963 Or z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
962 PdPswLd2l1rwszMkooczsszoswBd2l1r z dnia uchylony
961 RMRiRW z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
960 Or z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczna, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. bez statusu
959 PoEPWmRRPaEAK z dnia uchylony
958 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
957 RMSWiA z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" akt jednorazowy
956 RMRR z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
955 RMI z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych akt posiada tekst jednolity
954 RMF z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
953 RMF z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
952 RRM z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt posiada tekst jednolity
951 RRM z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uchylony
950 RMF z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą obowiązujący
949 RMZ z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych uznany za uchylony
948 RMZ z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych uznany za uchylony
947 RM z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
946 RMSWiA z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie akt jednorazowy
945 RPRM z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów w budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
944 RMZ z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
943 RMRiRW z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
942 RMRiRW z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
941 RMSWiA z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowych i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
940 Or z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. bez statusu
939 MKooczsszobppMOMwLwd2m2r z dnia obowiązujący
938 RMSWiA z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych akt posiada tekst jednolity
937 RMSWiA z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
936 RMON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznany za uchylony
935 RMON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej obowiązujący
934 RMON z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
933 RRM z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r. uznany za uchylony
932 RRM z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
931 RRM z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
930 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedterminowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
929 RPRM z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Aleksandrów w województwie łódzkim akt jednorazowy
928 RPRM z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zbąszynka w województwie lubuskim akt jednorazowy
927 RRM z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną obowiązujący
926 Or z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. bez statusu
925 UmRRPaRGowwzpziirppwTd3m2r z dnia obowiązujący
924 Or z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dotyczącym zmiany umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 17 kwietnia 2008 r. bez statusu
923 PdzumRRpaPNZdsOLwsuwRpBUpwNd7k2r z dnia obowiązujący
922 RMSWiA z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli uznany za uchylony
921 RMRiRW z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uchylony
920 RMNiSW z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
919 RMI z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego obowiązujący
918 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowiązujący
917 U z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich obowiązujący
916 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
915 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina obowiązujący
914 U z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
913 U z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. akt jednorazowy
912 U z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. akt jednorazowy
911 RMSWiA z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2008 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
910 RMiRW z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
909 RMRiRw z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badan, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
908 RMPiPS z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej uznany za uchylony
907 RMPiPS z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą uznany za uchylony
906 RMPiPS z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
905 RMON z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
904 RMON z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
903 RMEN z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
902 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
901 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
900 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
899 U z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
898 U z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. akt jednorazowy
897 RMZ z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu uznany za uchylony
896 RM z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych uznany za uchylony
895 RMRiRW z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej uznany za uchylony
894 U z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
893 RMZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
892 OMSR z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
891 RMS z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
890 RMS z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uchylony
889 RMRiRW z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt akt jednorazowy
888 U z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
887 RRM z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
886 RRM z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
885 RRM z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
884 RRM z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
883 RMRiRW z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
882 RMRiRW z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
881 RMKiDN z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
880 RMKiDN z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
879 RMKiDN z dnia 21 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
878 RRM z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
877 U z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. akt jednorazowy
876 U z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych obowiązujący
875 WTK z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07 obowiązujący
874 WTK z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt K 24/07 obowiązujący
873 WTK z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt P 49/07 obowiązujący
872 WTK z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07 obowiązujący
871 RMZ z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie obowiązujący
870 RMRiRW z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007 akt jednorazowy
869 RMRiRW z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych uznany za uchylony
868 RMRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
867 RMON z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
866 RMI z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym obowiązujący
865 U z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych akt posiada tekst jednolity
864 U z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. akt jednorazowy
863 U z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieodrobionego obowiązujący
862 RPRM z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania obowiązujący
861 RPRM z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt posiada tekst jednolity
860 RRM z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
859 RRM z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego obowiązujący
858 RRM z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
857 OMSR z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
856 OMSRP z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
855 RMPiPS z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
854 RPRM z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
853 RMRiRW z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
852 Or z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. bez statusu
851 MKwsksspns z dnia obowiązujący
850 U z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
849 OMSRP z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
848 OMSRP z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
847 RMS z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
846 RMRiRW z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
845 RMRiRW z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych uznany za uchylony
844 RMF z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego uchylony
843 RRM z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obowiązujący
842 U z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. akt jednorazowy
841 RMSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
840 RMSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze obowiązujący
839 RMSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym uznany za uchylony
838 WTK z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08 obowiązujący
837 WTK z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt K 33/06 obowiązujący
836 RMS z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
835 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu obowiązujący
834 RMON z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne akt posiada tekst jednolity
833 RMKiDN z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
832 RMI z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu obowiązujący
831 RMI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu uchylony
830 RMSWiA z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
829 U z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym akt objęty tekstem jednolitym
828 U z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom akt jednorazowy
827 U z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. akt jednorazowy
826 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
825 RMEN z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik metrolog i technik papiernictwa uznany za uchylony
824 RMRR z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
823 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
822 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem rozwoju obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
821 RPRM z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uznany za uchylony
820 RRM z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
819 RRM z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
818 RRM z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 uznany za uchylony
817 U z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązujący
816 U z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
815 U z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974., ze zmianami akt jednorazowy
814 RMI z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania uznany za uchylony
813 RMI z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
812 RPRM z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Biecza w województwie małopolskim akt jednorazowy
811 Or z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. bez statusu
810 EKoozpduswSd1m1r z dnia obowiązujący
809 RMZ z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
808 RMZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
807 RMZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
806 RMZ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
805 RMI z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
804 WTK z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt P 36/07 obowiązujący
803 WTK z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07 obowiązujący
802 WTK z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt K 38/07 obowiązujący
801 RMZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
800 RMSWiA z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów obowiązujący
799 RMRiRW z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych uchylony
798 WTK z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 52/07 obowiązujący
797 WTK z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07 obowiązujący
796 WTK z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 20/07 obowiązujący
795 RMZ z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
794 RMSWiA z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
793 RMSWiA z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
792 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
791 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
790 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt obowiązujący
789 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych uznany za uchylony
788 RMRiRW z dnia 19 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych akt jednorazowy
787 RMRiRW z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
786 RMON z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
785 RMKiDN z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
784 RMKiDN z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury uznany za uchylony
783 RMG z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg akt jednorazowy
782 U z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
781 Or z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2007 r. bez statusu
780 UmRRPaRRFowoinpwWd2m2r z dnia obowiązujący
779 WTK z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt SK 40/07 obowiązujący
778 WTK z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt K 23/07 obowiązujący
777 RMSWiA z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
776 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego akt posiada tekst jednolity
775 RPRM z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej obowiązujący
774 RRM z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
773 RRM z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
772 WTK z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt P 8/07 obowiązujący
771 WTK z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06 obowiązujący
770 WTK z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 obowiązujący
769 RM z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony uznany za uchylony
768 RMRiRW z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt objęty tekstem jednolitym
767 RMRiRW z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii akt posiada tekst jednolity
766 RMRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
765 RMRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
764 RMKiDN z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
763 RRM z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
762 RKRRiT z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
761 RMZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" uchylony
760 RMSWiA z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację uznany za uchylony
759 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków akt jednorazowy
758 RMRiRW z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz uznany za uchylony
757 RMRiRW z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań uznany za uchylony
756 RMON z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
755 RMON z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
754 RMG z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego wypłacającego zaległe wynagrodzenia obowiązujący
753 RMG z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych uznany za uchylony
752 RMG z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym uchylony
751 RMG z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego uchylony
750 RPRM z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim akt jednorazowy
749 RPRM z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
748 RRM z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
747 U z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
746 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
745 U z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego obowiązujący
744 RMZ z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
743 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
742 RMS z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
741 RMON z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
740 WTK z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 obowiązujący
739 RMSWiA z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Wydawnictwu Augustana" z siedzibą w Bielsku-Białej akt jednorazowy
738 RMON z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
737 RPRM z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brody w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
736 RRM z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
735 RRM z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa obowiązujący
734 RRM z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną uznany za uchylony
733 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
732 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujący
731 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
730 U z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej akt posiada tekst jednolity
729 U z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. akt jednorazowy
728 OMSRP z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
727 RMF z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
726 RMF z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
725 RMZ z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami prawa farmaceutycznego obowiązujący
724 RMZ z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
723 RMZ z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
722 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych uznany za uchylony
721 RMRR z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
720 RMF z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
719 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
718 RMPiPS z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne obowiązujący
717 RMPiPS z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
716 RMPiPS z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
715 RMON z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
714 RRM z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uznany za uchylony
713 RMRR z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
712 RMRR z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
711 RMRr z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych uznany za uchylony
710 RMRR z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
709 RMI z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego uchylony
708 U z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
707 WTK z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 obowiązujący
706 WTK z dnia 16 czerwca 2008 r. sygn. akt P 37/07 obowiązujący
705 OPKW z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. obowiązujący
704 RMRiRW z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
703 RMG z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uchylony
702 RMG z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie akt jednorazowy
701 RMF z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
700 RMSWiA z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji obowiązujący
699 RM z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane uznany za uchylony
698 RMSWiA z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
697 RMS z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
696 RMS z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
695 RMS z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
694 RMRR z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
693 RMRiRW z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
692 RMRiRW z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
691 RMRiRW z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
690 RMPiPS z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
689 RPRP z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie obowiązujący
688 RPRP z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
687 WTK z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt K 50/05 obowiązujący
686 WTK z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 17/07 obowiązujący
685 RMRiRW z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
684 RMRiRW z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
683 RMRiRW z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności obowiązujący
682 RPRM z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
681 RPRM z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej uznany za uchylony
680 RRM z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji uchylony
679 RRM z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych uznany za uchylony
678 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu akt jednorazowy
677 RPRM z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
676 OPRM z dnia 9 czerwca 2008 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
675 RMSWiA z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej" akt jednorazowy
674 RMSWiA z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
673 RMS z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
672 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
671 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznany za uchylony
670 RMON z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin obowiązujący
669 RRM z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych uznany za uchylony
668 RRM z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych uchylony
667 RMEN z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
666 Or z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. bez statusu
665 EKoozhigswSd1m1r z dnia obowiązujący
664 RM z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia uznany za uchylony
663 RMRiRw z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
662 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
661 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. wygaśnięcie aktu
660 RMRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowania lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
659 RMRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
658 RMRiRW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
657 RMF z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych uznany za uchylony
656 RMF z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obowiązujący
655 RMZ z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uznany za uchylony
654 RMRiRW z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
653 RRM z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 akt jednorazowy
652 RRM z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
651 RMZ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
650 RMZ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego uchylony
649 WTK z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06 obowiązujący
648 WTK z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt K 42/07 obowiązujący
647 RMS z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
646 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych uznany za uchylony
645 RRM z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
644 RRM z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
643 RRM z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
642 RPRM z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
641 RMSWiA z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie" akt jednorazowy
640 RMS z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie sposobu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka uznany za uchylony
639 RMNiSW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie programu "Kreator innowacyjności przedsiębiorczości akademickiej" uznany za uchylony
638 RMI z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli uchylony
637 RRM z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
636 RRM z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
635 RRM z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r. wygaśnięcie aktu
634 U z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
633 RMI z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej uznany za uchylony
632 RMI z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
631 RMI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
630 RMF z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia obowiązujący
629 RRM z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
628 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
627 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. akt jednorazowy
626 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. akt jednorazowy
625 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
624 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt objęty tekstem jednolitym
623 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
622 WTK z dnia 27 maja 2008 r. sygn. P 59/07 obowiązujący
621 WTK z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt SK 57/06 obowiązujący
620 WTK z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt SK 25/07 obowiązujący
619 WTK z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt P 18/07 obowiązujący
618 RM z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej uznany za uchylony
617 RMSWiA z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
616 RMS z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego uznany za uchylony
615 RMS z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby więziennej oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
614 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
613 RMRiRW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
612 RMF z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
611 RRM z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
610 RRM z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
609 U z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
608 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych akt objęty tekstem jednolitym
607 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw uchylony
606 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujący
605 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
604 RMRiRW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
603 RMNiSW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
602 RMRiRW z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
601 RMON z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
600 RMON z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych uznany za uchylony
599 RPRM z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości uznany za uchylony
598 RRM z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach obowiązujący
597 WTK z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt SK 9/07 obowiązujący
596 RMRiRW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
595 RMRiRW z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
594 RMRiRW z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus uchylony
593 RMRiRW z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii uchylony
592 RMRiRW z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
591 RMRiRW z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
590 RMPiPS z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
589 RMF z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego uznany za uchylony
588 RMF z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
587 RPRM z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
586 U z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
585 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
584 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
583 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe akt objęty tekstem jednolitym
582 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
581 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. akt jednorazowy
580 RMZ z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
579 RMSWiA z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
578 RPRM z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
577 RPRM z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
576 Or z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. bez statusu
575 UWmprpczwRwsfpwnpwrfnl2zzUopAowsppfdkitzdkssccTWswBd1l2r z dnia obowiązujący
574 RMSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa obowiązujący
573 RMSWiA z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie" akt jednorazowy
572 RMS z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
571 RMS z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia uznany za uchylony
570 RMRiRW z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
569 RMKiDN z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów obowiązujący
568 RMKiDN z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania uznany za uchylony
567 RMKiDN z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru obowiązujący
566 RMI z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych uznany za uchylony
565 RMI z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
564 RPRM z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
563 RRM z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy uchylony
562 WTK z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 obowiązujący
561 WTK z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt SK 91/06 obowiązujący
560 WTK z dnia 12 maja 2008 r. sygn. akt SK 43/05 obowiązujący
559 RMZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku obowiązujący
558 RMS z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
557 RMRR z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uznany za uchylony
556 RMRiRW z dnia 13 maja 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa uchylony
555 RMRiRW z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii uchylony
554 RMRiRW z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin akt objęty tekstem jednolitym
553 RMRiRW z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu uchylony
552 RMRiRW z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne uznany za uchylony
551 RMNiSW z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
550 RMKiDN z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny uznany za uchylony
549 RMG z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
548 RMG z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną obowiązujący
547 RM z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych wygaśnięcie aktu
546 RMRiRW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
545 RMRiRW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej obowiązujący
544 RMNiSW z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
543 RMF z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
542 RMF z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
541 RMF z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
540 RPRM z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej uchylony
539 OMSRP z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
538 RMRiRW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
537 RMF z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
536 RKRRiT z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2009 r. wygaśnięcie aktu
535 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną akt objęty tekstem jednolitym
534 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
533 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu uchylony
532 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi akt objęty tekstem jednolitym
531 RMON z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
530 RMKiDN z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego uznany za uchylony
529 RMI z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
528 RRM z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
527 RRM z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
526 RRM z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości obowiązujący
525 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek uchylony
524 U z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
523 U z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
522 U z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący
521 U z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
520 RMZ z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
519 RMRiRW z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
518 RPRM z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
517 WTK z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 11/07 obowiązujący
516 WTK z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 38/06 obowiązujący
515 RKRRiT z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
514 RMSWiA z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
513 RMRiRW z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie uznany za uchylony
512 RMRiRW z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół uznany za uchylony
511 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
510 RMNiSW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" uznany za uchylony
509 RMG z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2007 obowiązujący
508 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
507 RPRM z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krzywcza w województwie podkarpackim akt jednorazowy
506 RPRM z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bliżyn w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
505 Or z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami przyjętymi dnia 7 listopada 1991 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
504 PdKoMOM(KUpd7l1rRA7( z dnia obowiązujący
503 WTK z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt K 18/05 obowiązujący
502 WTK z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt SK 49/04 obowiązujący
501 RM z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku uznany za uchylony
500 RM z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska obowiązujący
499 RMRiRW z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
498 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska uchylony
497 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt posiada tekst jednolity
496 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
495 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt posiada tekst jednolity
494 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt posiada tekst jednolity
493 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wygaśnięcie aktu
492 RMPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu uchylony
491 RMON z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
490 RMON z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r. akt jednorazowy
489 RMNiSW z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
488 RMI z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
487 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowywania analizy uznany za uchylony
486 RMZ z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
485 RMZ z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń uznany za uchylony
484 RMZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
483 OMSZ z dnia 18 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
482 RMSWiA z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy system informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
481 RMSWiA z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej obowiązujący
480 RMRiRW z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
479 RMRiRW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt posiada tekst jednolity
478 RMPiPS z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej akt posiada tekst jednolity
477 RMON z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
476 RMNiSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009 akt jednorazowy
475 RMI z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
474 RMG z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych akt jednorazowy
473 RMON z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
472 RMON z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości uznany za uchylony
471 RMS z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego uznany za uchylony
470 RMRiRW z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
469 RMPiPS z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego uchylony
468 RMF z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
467 RMF z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
466 RPRM z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
465 RRM z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
464 RMZ z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania uznany za uchylony
463 RM z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania obowiązujący
462 RMSWiA z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury" akt posiada tekst jednolity
461 RMRiRW z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
460 RMRiRW z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobieranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat uznany za uchylony
459 RMON z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
458 RMI z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów uznany za uchylony
457 RMF z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
456 RMRiRW z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów uchylony
455 RMRiRW z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2008 r. uznany za uchylony
454 RMI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego uznany za uchylony
453 RPRM z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
452 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
451 RMSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych danych uznany za uchylony
450 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania obowiązujący
449 RMRR z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
448 RMRR z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
447 RMF z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% uchylony
446 RMF z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3% uchylony
445 RMF z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
444 U z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
443 OMSRP z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
442 RMSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
441 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zwrotu pomocy dla plantacji trwałych uchylony
440 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te plantacje uznany za uchylony
439 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji uznany za uchylony
438 RMRiRW z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
437 RMPiPS z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
436 RMPiPS z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
435 RMPiPS z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
434 RMPiPS z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt posiada tekst jednolity
433 RMON z dnia 21 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz akt jednorazowy
432 RMF z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
431 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
430 RRM z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
429 RRM z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
428 RRM z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
427 WTK z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 40/07 obowiązujący
426 RMSiT z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
425 RMRiRW z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
424 RMRiRW z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
423 RMG z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej obowiązujący
422 RMF z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych uznany za uchylony
421 RMF z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
420 RMEN z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
419 RRM z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania obowiązujący
418 U z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. akt jednorazowy
417 RMF z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
416 U z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
415 OMSRP z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
414 RMRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
413 RMI z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
412 RMEN z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
411 U z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
410 WTK z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 26/06 obowiązujący
409 WTK z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 9/06 obowiązujący
408 RMSP z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
407 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
406 RMF z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego uznany za uchylony
405 RPRM z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych uznany za uchylony
404 RRM z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
403 RRM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
402 U z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
401 U z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu obowiązujący
400 RMKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
399 RRM z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 rok programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny wygaśnięcie aktu
398 RRM z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2008 r. wygaśnięcie aktu
397 RRM z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
396 RMRiRW z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt posiada tekst jednolity
395 RMRiRW z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
394 U z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uchylony
393 U z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości obowiązujący
392 RM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych wygaśnięcie aktu
391 RMON z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
390 RMON z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
389 RRM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
388 U z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. akt jednorazowy
387 U z dnia 18 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. akt jednorazowy
386 U z dnia 12 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. akt jednorazowy
385 RM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców wygaśnięcie aktu
384 RMS z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
383 RMPiPS z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
382 RMPiPS z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
381 RMON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin uchylony
380 RMON z dnia 20 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie uznany za uchylony
379 RMG z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
378 RMF z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni uznany za uchylony
377 RPRM z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ostrów wielkopolski w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
376 RRM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
375 PPRP z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
374 RMZ z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza uznany za uchylony
373 RMRiRW z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
372 RMON z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą uznany za uchylony
371 RMG z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych obowiązujący
370 U z dnia 28 marca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. akt jednorazowy
369 WTK z dnia 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 6/05 obowiązujący
368 WTK z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 96/06 obowiązujący
367 WTK z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 77/06 obowiązujący
366 RMZ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych uznany za uchylony
365 RMZ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych uznany za uchylony
364 RMON z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
363 RMON z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych uchylony
362 RMON z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą uchylony
361 RMF z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych obowiązujący
360 RPRM z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wicko w województwie pomorskim akt jednorazowy
359 U z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
358 WTK z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt SK 17/05 obowiązujący
357