20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2009
1837 RMSZ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
1836 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
1835 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1834 RMSWiAoMON z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
1833 RMS z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
1832 RMS z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
1831 RMS z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
1830 RMS z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
1829 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia obowiązujący
1828 RMI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania obowiązujący
1827 RMF z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
1826 RMF z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu akt posiada tekst jednolity
1825 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji uznany za uchylony
1824 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich akt posiada tekst jednolity
1823 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji uznany za uchylony
1822 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń uznany za uchylony
1821 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1820 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych uznany za uchylony
1819 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
1818 RPRM z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
1817 RPRM z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uznany za uchylony
1816 RRM z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
1815 RRM z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
1814 RRM z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
1813 RRM z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
1812 RRM z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
1811 RRM z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
1810 RRM z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania akt posiada tekst jednolity
1809 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
1808 RMF z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
1807 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
1806 RMS z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
1805 RMS z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego uznany za uchylony
1804 RMRiRW z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
1803 RMPiPS z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
1802 RMF z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
1801 RMF z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
1800 RMF z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej uznany za uchylony
1799 RMF z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1798 RMF z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
1797 RMF z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
1796 RPRM z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
1795 RPRM z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
1794 RMZ z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne uznany za uchylony
1793 RMZ z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
1792 RMZ z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uchylony
1791 RMZ z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy obowiązujący
1790 RMZ z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej uchylony
1789 RM z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1788 RM z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1787 RMS z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli obowiązujący
1786 RMRR z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
1785 RMRiRW z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
1784 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane obowiązujący
1783 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. akt objęty tekstem jednolitym
1782 RMON z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych uznany za uchylony
1781 RMI z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
1780 RMF z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego akt posiada tekst jednolity
1779 U z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1778 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1777 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję obowiązujący
1776 U z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
1775 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich uchylony
1774 RKRRiT z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1773 RMZ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego uznany za uchylony
1772 RMZ z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1771 RMSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
1770 RMSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej uznany za uchylony
1769 RMS z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1768 RMS z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
1767 RMPiPS z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych akt posiada tekst jednolity
1766 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
1765 RMON z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania uchylony
1764 RMI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu uchylony
1763 RMF z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1762 RMF z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uznany za uchylony
1761 RMF z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uznany za uchylony
1760 RMF z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1759 RMF z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 % uchylony
1758 RMF z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej uznany za uchylony
1757 RMF z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
1756 RMEN z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 akt jednorazowy
1755 RMEN z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
1754 RPRM z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej obowiązujący
1753 RRM z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
1752 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1751 RM z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego obowiązujący
1750 RMSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010 akt jednorazowy
1749 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać akt posiada tekst jednolity
1748 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej uznany za uchylony
1747 RMS z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uchylony
1746 RMS z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
1745 RMS z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich obowiązujący
1744 RMON z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe uznany za uchylony
1743 RMI z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1742 RMI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych uznany za uchylony
1741 RMI z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i środków szkoleniowych uznany za uchylony
1740 RMF z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa uchylony
1739 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym uchylony
1738 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
1737 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych akt objęty tekstem jednolitym
1736 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
1735 U z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
1734 WTK z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K 49/07 obowiązujący
1733 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) obowiązujący
1732 RMSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy uznany za uchylony
1731 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) akt posiada tekst jednolity
1730 RMSWiA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości obowiązujący
1729 RMS z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
1728 RMS z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych uznany za uchylony
1727 RMG z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych uchylony
1726 RMF z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności uchylony
1725 RPRM z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
1724 RPRM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
1723 RPRM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego uznany za uchylony
1722 RRM z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
1721 RRM z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
1720 RRM z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) obowiązujący
1719 RRM z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) uznany za uchylony
1718 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1717 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
1716 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1715 RMSWiA z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1714 RMS z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
1713 RMS z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
1712 RMS z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
1711 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego uznany za uchylony
1710 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1709 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
1708 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich akt posiada tekst jednolity
1707 U z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
1706 U z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych obowiązujący
1705 U z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1704 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
1703 WTK z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt P 105/08 obowiązujący
1702 WTK z dnia 14 grudnia 2009 r. sygn. akt K 55/07 obowiązujący
1701 OPRM z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
1700 RMZ z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a obowiązujący
1699 RMON z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
1698 RMG z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej obowiązujący
1697 RMF z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym uznany za uchylony
1696 RMEN z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania uznany za uchylony
1695 RPRM z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
1694 RPRM z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego uchylony
1693 RRM z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
1692 RRM z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010 wygaśnięcie aktu
1691 RRM z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010 wygaśnięcie aktu
1690 U z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1689 OMSRP z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
1688 RMZ z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
1687 RRM z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. wygaśnięcie aktu
1686 RRM z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r. wygaśnięcie aktu
1685 RRM z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1684 RRM z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1683 RM z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt objęty tekstem jednolitym
1682 RM z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie akt objęty tekstem jednolitym
1681 RMSWiA z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
1680 RMON z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
1679 RMON z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1678 RMON z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych uchylony
1677 RMG z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
1676 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów obowiązujący
1675 WTK z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08 obowiązujący
1674 WTK z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt K 7/08 obowiązujący
1673 RMZ z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
1672 RM z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej obowiązujący
1671 RM z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych obowiązujący
1670 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r. wygaśnięcie aktu
1669 RMPiPS z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń uznany za uchylony
1668 RMF z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
1667 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
1666 U z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
1665 U z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie uchylony
1664 U z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1663 U z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów akt objęty tekstem jednolitym
1662 U z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych akt objęty tekstem jednolitym
1661 RMRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1660 RMRiRW z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
1659 RPRP z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów" akt jednorazowy
1658 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1657 RMZ z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej uznany za uchylony
1656 RMZ z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów uchylony
1655 RMZ z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie obowiązujący
1654 RMSWiA z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
1653 RMS z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
1652 U z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1651 U z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta uchylony
1650 U z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
1649 RMZ z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
1648 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
1647 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
1646 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
1645 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
1644 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
1643 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1642 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1641 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
1640 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej uznany za uchylony
1639 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1638 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
1637 RMZ z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1636 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów uznany za uchylony
1635 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw uchylony
1634 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
1633 RMF z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt posiada tekst jednolity
1632 RMF z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
1631 RPRM z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
1630 RPRM z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
1629 WTK z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07 obowiązujący
1628 WTK z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08 obowiązujący
1627 RMZ z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych uznany za uchylony
1626 RMSWiA z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej uznany za uchylony
1625 RMSWiA z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uchylony
1624 RMRiRW z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1623 RMRiRW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r. wygaśnięcie aktu
1622 RMRiRW z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1621 RMRiRW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa uchylony
1620 RMRiRW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia obowiązujący
1619 RMRiRW z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
1618 RMNiSW z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
1617 RMF z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną uznany za uchylony
1616 RMF z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1615 RMF z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
1614 RMF z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
1613 RRM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi uznany za uchylony
1612 RRM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
1611 RMRiRW z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1610 RMRiRW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
1609 RMF z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym uznany za uchylony
1608 Or z dnia 2 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. bez statusu
1607 UmRPaKTowpwskswBd2l2r z dnia obowiązujący
1606 Or z dnia 16 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.) bez statusu
1605 PdPoopenswLd4g1r(pntsSPwBwd2l2r z dnia obowiązujący
1604 Or z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich bez statusu
1603 KooifWEswBd2l1rPdKooifWE z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich obowiązujący
1602 WTK z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt SK 36/07 obowiązujący
1601 RMSWiAoMON z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. akt jednorazowy
1600 RMSWiA z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1599 RMS z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
1598 RMRiRW z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportu bydła lub ich duplikatów uchylony
1597 RMRiRW z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych uznany za uchylony
1596 RMF z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich uznany za uchylony
1595 RMF z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego uznany za uchylony
1594 RMRiRW z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
1593 RMRiRW z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) uchylony
1592 RMoN z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości uznany za uchylony
1591 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
1590 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1589 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1588 U z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego akt jednorazowy
1587 U z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. akt jednorazowy
1586 U z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zamieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku akt jednorazowy
1585 OMSRP z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
1584 RMI z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych obowiązujący
1583 RMF z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uznany za uchylony
1582 RRM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. obowiązujący
1581 RRM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1580 RMF z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań uznany za uchylony
1579 RMF z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego uznany za uchylony
1578 RMF z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
1577 RMF z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
1576 RMF z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
1575 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta uznany za uchylony
1574 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego uznany za uchylony
1573 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego uznany za uchylony
1572 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
1571 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
1570 Or z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. bez statusu
1569 TzLzToUEiTuWEswLd1g2r z dnia obowiązujący
1568 WTK z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08 obowiązujący
1567 WTK z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07 obowiązujący
1566 RMSWiAoMON z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
1565 RMSWiA z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
1564 RMS z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
1563 RMF z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
1562 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego uznany za uchylony
1561 RMF z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
1560 RPRM z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
1559 RRM z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1558 RRM z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1557 RRM z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uchylony
1556 RRM z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
1555 RRM z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach uznany za uchylony
1554 RPRP z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1553 U z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
1552 U z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
1551 U z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
1550 U z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
1549 U z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. akt jednorazowy
1548 U z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. akt jednorazowy
1547 U z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
1546 RMS z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury uznany za uchylony
1545 RMRiRW z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty uznany za uchylony
1544 RMRiRW z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1543 RMF z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
1542 U z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1541 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
1540 U z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych akt posiada tekst jednolity
1539 RMiRW z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1538 RMRiRW z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010 akt jednorazowy
1537 RMEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
1536 RMRiRW z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1535 RMRiRW z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
1534 RMRiRW z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców uznany za uchylony
1533 RMG z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka uznany za uchylony
1532 RMF z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
1531 Or z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r. bez statusu
1530 UmRPaRCwswrgwrwgppwPd1s2r z dnia obowiązujący
1529 Or z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. bez statusu
1528 PdTPoaRCswBd9l2r z dnia obowiązujący
1527 Or z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. bez statusu
1526 PdTPoaRAswBd9l2r z dnia obowiązujący
1525 Or z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonej w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r bez statusu
1524 PDPoomwBiMPswEd2s2r z dnia obowiązujący
1523 Or z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. bez statusu
1522 AGPHwsmrwppwGd2l1r z dnia obowiązujący
1521 RMF z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uchylony
1520 RMSWiA z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży akt posiada tekst jednolity
1519 RMSWiA z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1518 RMSWiA z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
1517 RMRiRW z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę akt objęty tekstem jednolitym
1516 RMKiDN z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
1515 RMI z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego obowiązujący
1514 RMF z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1513 RMF z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
1512 RMF z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego uznany za uchylony
1511 RPRP z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1510 WTK z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt SK 64/08 obowiązujący
1509 RMG z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet" obowiązujący
1508 RMF z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
1507 RMF z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
1506 RRM z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych obowiązujący
1505 RRM z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
1504 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
1503 U z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
1502 U z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
1501 U z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego akt objęty tekstem jednolitym
1500 RMZ z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty obowiązujący
1499 RMSWiA z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
1498 RMF z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
1497 RMF z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej uznany za uchylony
1496 RPRP z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
1495 RMZ z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych obowiązujący
1494 RMRiRW z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
1493 RMRiRW z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010 akt jednorazowy
1492 RPRM z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
1491 RRM z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
1490 RMSZ z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
1489 RMSWiAMONoMI z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
1488 RMRiRW z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego uznany za uchylony
1487 RMRiRW z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1486 RMG z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar obowiązujący
1485 WTK z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt U 1/09 obowiązujący
1484 WTK z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt P 88/08 obowiązujący
1483 RMF z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uznany za uchylony
1482 RMF z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego uznany za uchylony
1481 RMF z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych uznany za uchylony
1480 RMF z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę doradców inwestycyjnych uznany za uchylony
1479 OMSZ z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1478 RMZ z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
1477 RPRM z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych uznany za uchylony
1476 RRM z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1475 U z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
1474 U z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej uchylony
1473 U z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
1472 OMSRP z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1471 OMSRP z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
1470 RMG z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych oraz oznaczeń uchylony
1469 RRM z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia akt posiada tekst jednolity
1468 RRM z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1467 RMZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki obowiązujący
1466 RMRiRW z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1465 RMRiRW z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1464 RMRiRW z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1463 RMRiRW z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1462 RMRiRW z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1461 RMI z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
1460 RMG z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych akt posiada tekst jednolity
1459 RMF z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
1458 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1457 RPRM z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 obowiązujący
1456 WTK z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08 obowiązujący
1455 RMF z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
1454 RMF z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
1453 RMF z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego obowiązujący
1452 RMF z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności uznany za uchylony
1451 RMF z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
1450 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego uznany za uchylony
1449 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego uchylony
1448 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu uznany za uchylony
1447 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany uznany za uchylony
1446 RRM z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
1445 RRM z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji uznany za uchylony
1444 RMPiPS z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
1443 RMON z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1442 RMON z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
1441 RMON z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1440 RMON z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1439 OMSRP z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
1438 RMI z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju obowiązujący
1437 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej uchylony
1436 RMEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek obowiązujący
1435 RMZ z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa uznany za uchylony
1434 RMZ z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
1433 RMRiRW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji uznany za uchylony
1432 RMPiPS z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
1431 RMG z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych wygaśnięcie aktu
1430 RMG z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego wygaśnięcie aktu
1429 RMG z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych wygaśnięcie aktu
1428 RMF z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym obowiązujący
1427 RRM z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
1426 RRM z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1425 RRM z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną uznany za uchylony
1424 RMF z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
1423 RMF z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uchylony
1422 RMF z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1421 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy uznany za uchylony
1420 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1419 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uznany za uchylony
1418 RMF z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
1417 RMF z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
1416 RMF z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
1415 RMF z dnia 29 października 2009 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej uznany za uchylony
1414 RMF z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
1413 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju uznany za uchylony
1412 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1411 RMF z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
1410 RMF z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby uznany za uchylony
1409 RMF z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków uchylony
1408 RMF z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry uznany za uchylony
1407 RMNiSW z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki uznany za uchylony
1406 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie uznany za uchylony
1405 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1404 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1403 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie znaku graficznego Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1402 RMF z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
1401 RMF z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1400 RMF z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
1399 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
1398 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej uznany za uchylony
1397 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
1396 RMF z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej uznany za uchylony
1395 WTK z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 6/09 obowiązujący
1394 WTK z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 15/08 obowiązujący
1393 RMS z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich obowiązujący
1392 RMON z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1391 RPRM z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim akt jednorazowy
1390 RRM z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych akt jednorazowy
1389 RRM z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
1388 RRM z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia wygaśnięcie aktu
1387 U z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. akt jednorazowy
1386 U z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. akt jednorazowy
1385 U z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r. akt jednorazowy
1384 U z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. akt jednorazowy
1383 U z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
1382 WTK z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08 obowiązujący
1381 WTK z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08 obowiązujący
1380 OMSRP z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
1379 RMSWiA z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1378 RMRiRW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
1377 RMG z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych obowiązujący
1376 RMG z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego obowiązujący
1375 U z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1374 U z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1373 RMS z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą uchylony
1372 RMRiRW z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
1371 RMRiRW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
1370 RMI z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych uznany za uchylony
1369 RMSWiA z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1368 RMRiRW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
1367 RMPiPS z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu uznany za uchylony
1366 RMON z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1365 RMNiSW z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
1364 RMF z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych uchylony
1363 RMF z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
1362 OMSRP z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
1361 OMSRP z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wygaśnięcie aktu
1360 RMS z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych obowiązujący
1359 RMRiRW z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1358 RMRiRW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
1357 RPRM z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim akt jednorazowy
1356 RMRR z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1355 RMRiRW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych uznany za uchylony
1354 RMRiRW z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania uznany za uchylony
1353 RMPiPS z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop obowiązujący
1352 RMKiDN z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
1351 RPRM z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 akt jednorazowy
1350 RMZ z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
1349 RMF z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1348 RMF z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego uznany za uchylony
1347 RMF z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
1346 RMF z dnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
1345 RRM z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" wygaśnięcie aktu
1344 RRM z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" wygaśnięcie aktu
1343 WTK z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07 obowiązujący
1342 RM z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku uznany za uchylony
1341 RM z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1340 RMSWiA z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów uchylony
1339 RMRiRW z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
1338 RMON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
1337 RMF z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń uznany za uchylony
1336 RMF z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
1335 RMZ z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
1334 RPRM z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
1333 RPRM z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
1332 U z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uchylony
1331 RMS z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych uznany za uchylony
1330 RMF z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji uznany za uchylony
1329 RMF z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
1328 RMF z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
1327 RMF z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych akt posiada tekst jednolity
1326 RMRiRW z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uznany za uchylony
1325 RMEN z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur akt objęty tekstem jednolitym
1324 RMEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego uznany za uchylony
1323 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej uchylony
1322 OMSRP z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
1321 RM z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych obowiązujący
1320 RMF z dnia 30 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1319 RRM z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. obowiązujący
1318 Or z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe bez statusu
1317 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1316 U z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1315 RMS z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt posiada tekst jednolity
1314 RMS z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt posiada tekst jednolity
1313 RMON z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
1312 RMNiSW z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
1311 RMNiSW z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności uznany za uchylony
1310 RMI z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu obowiązujący
1309 RMI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu obowiązujący
1308 RMF z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uchylony
1307 RMEN z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą uznany za uchylony
1306 RMEN z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących uznany za uchylony
1305 RMZ z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka uznany za uchylony
1304 RM z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1303 RM z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
1302 RMS z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
1301 RMS z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
1300 RMRiRW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych obowiązujący
1299 RMNiSW z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
1298 RM z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych wygaśnięcie aktu
1297 RM z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych wygaśnięcie aktu
1296 RM z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców wygaśnięcie aktu
1295 RM z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii wygaśnięcie aktu
1294 RM z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
1293 RM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1292 RMRiRW z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
1291 RMRiRW z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa obowiązujący
1290 RRM z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
1289 RRM z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
1288 RRM z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie akt jednorazowy
1287 OPRM z dnia 28 września 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1286 RMRiRW z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 uchylony
1285 RMRiRW z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" akt posiada tekst jednolity
1284 RMI z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1283 RMI z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1282 RMF z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
1281 U z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1280 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim akt objęty tekstem jednolitym
1279 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
1278 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1277 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich akt posiada tekst jednolity
1276 WTK z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08 obowiązujący
1275 WTK z dnia 15 września 2009 r. sygn. akt P 33/07 obowiązujący
1274 RM z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1273 RMSWiA z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej obowiązujący
1272 RMS z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
1271 RMRiRW z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
1270 RMF z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1269 RMF z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1268 RMF z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
1267 RMF z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
1266 RRM z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
1265 RRM z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
1264 RRM z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
1263 RRM z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
1262 WTK z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08 obowiązujący
1261 WTK z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt P 46/07 obowiązujący
1260 RKRRiT z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
1259 RMRiRW z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru uchylony
1258 RMRiRW z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1257 RMRiRW z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1256 RRM z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r. wygaśnięcie aktu
1255 RRM z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r. uznany za uchylony
1254 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
1253 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK obowiązujący
1252 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN akt posiada tekst jednolity
1251 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
1250 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" obowiązujący
1249 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
1248 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1247 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec akt posiada tekst jednolity
1246 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1245 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
1244 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny akt posiada tekst jednolity
1243 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
1242 RMG z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości obowiązujący
1241 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
1240 U z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych akt posiada tekst jednolity
1239 WTK z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07 obowiązujący
1238 RMF z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji obowiązujący
1237 RMF z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
1236 RMF z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności uznany za uchylony
1235 RMF z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
1234 RMZ z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
1233 RMI z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
1232 RMI z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uchylony
1231 RMI z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych obowiązujący
1230 RPRP z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1229 Or z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r. bez statusu
1228 UmRPaRPowoinpwLd2s2r z dnia obowiązujący
1227 OMSRP z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
1226 RM z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
1225 RMI z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
1224 RMF z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
1223 OMSRP z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
1222 OMSRP z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych uchylony
1221 RPRM z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
1220 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
1219 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
1218 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej wygaśnięcie aktu
1217 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uchylony
1216 RMZ z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1215 RMON z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
1214 RMON z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
1213 RMNiSW z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów uznany za uchylony
1212 RMI z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1211 RMG z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości uznany za uchylony
1210 RMF z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
1209 RM z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1208 RMS z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną uchylony
1207 RMS z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską uchylony
1206 RMS z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką uchylony
1205 RPRM z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żelechowa w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1204 RPRM z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1203 RPRM z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rzeczniów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1202 RPRM z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
1201 RPRM z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
1200 RRM z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt objęty tekstem jednolitym
1199 RRM z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
1198 RRM z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
1197 RRM z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
1196 RMSiT z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1195 RMRiRW z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uchylony
1194 RMRiRW z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
1193 RMRiRW z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
1192 RMRiRW z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
1191 RMRiRW z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
1190 RMI z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
1189 RMG z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych akt posiada tekst jednolity
1188 OMSRP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
1187 RMRiRW z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego za rok gospodarczy 2007/2008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1186 RMRiRW z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2007/2008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1185 RMSWiA z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
1184 RMI z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego uchylony
1183 RMRR z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
1182 RMI z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu uchylony
1181 RRM z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
1180 USN z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. akt jednorazowy
1179 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
1178 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1177 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
1176 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
1175 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
1174 U z dnia 2 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" obowiązujący
1173 RMZ z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. akt jednorazowy
1172 RMS z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
1171 RMG z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności uznany za uchylony
1170 RPRM z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Muszyny w województwie małopolskim akt jednorazowy
1169 Or z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, bez statusu
1168 DRUEn2E z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich obowiązujący
1167 Or z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania, Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republika Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacka i Republiką Słowenii promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzonego w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r. bez statusu
1166 Or z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 2 grudnia 1946 r. bez statusu
1165 MKoupwswWd2g1r z dnia obowiązujący
1164 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim obowiązujący
1163 RMRiRW z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
1162 RMRiRW z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
1161 RMRiRW z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania obowiązujący
1160 RMPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych obowiązujący
1159 RMI z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) uchylony
1158 RPRM z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy w województwie opolskim akt jednorazowy
1157 RPRM z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Blachowni w województwie śląskim akt jednorazowy
1156 RM z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1155 RM z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1154 RM z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń uznany za uchylony
1153 RMS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
1152 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznany za uchylony
1151 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
1150 RMEN z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
1149 U z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny obowiązujący
1148 RMZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1147 RMZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
1146 RMZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
1145 RMZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
1144 RMZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
1143 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1142 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1141 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze uznany za uchylony
1140 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji uznany za uchylony
1139 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1138 RMZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej uznany za uchylony
1137 RMZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego uznany za uchylony
1136 RMZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
1135 RMZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe uznany za uchylony
1134 RMZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uznany za uchylony
1133 RMZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
1132 RMZ z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obowiązujący
1131 RMEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1130 RMEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
1129 RMRR z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1128 RMRiRW z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1127 RMRiRW z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1126 RMZ z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych uznany za uchylony
1125 RRM z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw uznany za uchylony
1124 Or z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. bez statusu
1123 UmRRPaONZowwMTKdbJswHd1w2r z dnia obowiązujący
1122 Or z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. bez statusu
1121 EKjrlmswSd5l1r z dnia obowiązujący
1120 RM z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1119 RMPiPS z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1118 RMPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego akt posiada tekst jednolity
1117 RMKiDN z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
1116 RMEN z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uznany za uchylony
1115 RPRM z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szamotuł w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
1114 RMZ z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
1113 RMSWiA z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej obowiązujący
1112 RMPiPS z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1111 RMPiPS z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
1110 RMG z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag" obowiązujący
1109 RMS z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
1108 RMS z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
1107 RMS z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu niszczenia danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
1106 RMRiRW z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
1105 RRM z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych uznany za uchylony
1104 RRM z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy udzielanej w procesach prywatyzacji uznany za uchylony
1103 RMZ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
1102 RMZ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
1101 RMZ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji obowiązujący
1100 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
1099 RRM z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom uznany za uchylony
1098 Or z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
1097 PAwssUozsmRPaKpwWd2k2r z dnia obowiązujący
1096 Or z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
1095 UozsmRPaKpwWd2k2r z dnia obowiązujący
1094 Or z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. bez statusu
1093 UmRRPaRRWowwzppwWd4c2r z dnia obowiązujący
1092 RM z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1091 RMNiSW z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
1090 RMF z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
1089 RMF z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uznany za uchylony
1088 RMF z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
1087 RMEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
1086 RRM z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
1085 RRM z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009 wygaśnięcie aktu
1084 RMSWiA z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego uznany za uchylony
1083 RMSWiA z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1082 RMS z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
1081 RMS z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
1080 RMF z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
1079 RMEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego akt objęty tekstem jednolitym
1078 RMEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli akt posiada tekst jednolity
1077 RRM z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1076 U z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym akt objęty tekstem jednolitym
1075 U z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1074 RMZ z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1073 RMSWiA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadania ratunkowego uznany za uchylony
1072 RMS z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
1071 RMRiRW z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
1070 U z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji akt posiada tekst jednolity
1069 RMz z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek uchylony
1068 RMZ z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
1067 RMZ z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych obowiązujący
1066 RMSZ z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko obowiązujący
1065 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" uznany za uchylony
1064 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
1063 RMRiRW z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1062 RMRiRW z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2009 r. uznany za uchylony
1061 RPRM z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stąporkowa w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
1060 RPRM z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Jordanów w województwie małopolskim akt jednorazowy
1059 RRM z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 akt jednorazowy
1058 RRM z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych uchylony
1057 U z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
1056 RPRM z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy obowiązujący
1055 RRM z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
1054 RRM z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
1053 RRM z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
1052 U z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich akt posiada tekst jednolity
1051 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1050 U z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających akt objęty tekstem jednolitym
1049 U z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich akt jednorazowy
1048 U z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1047 U z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku akt jednorazowy
1046 U z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. akt jednorazowy
1045 U z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
1044 RMNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1043 RMG z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych obowiązujący
1042 RMF z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
1041 RMEN z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad akt objęty tekstem jednolitym
1040 U z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. wygaśnięcie aktu
1039 RMSWiA z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej obowiązujący
1038 RMF z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1037 U z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
1036 U z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
1035 U z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców uchylony
1034 RM z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB obowiązujący
1033 RM z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska akt posiada tekst jednolity
1032 RMSWiA z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Administracji Nieruchomości Kościelnych" z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
1031 RMSWiA z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej" akt jednorazowy
1030 RMSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych obowiązujący
1029 RMS z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
1028 RMNiSW z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powołanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
1027 RMF z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
1026 WTK z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt P 65/07 obowiązujący
1025 RMRR z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
1024 RMRiRW z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego akt jednorazowy
1023 RMPiPS z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej obowiązujący
1022 RMEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
1021 RRM z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany uchylony
1020 RRM z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uznany za uchylony
1019 RRM z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
1018 RM z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych uchylony
1017 RM z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
1016 RMS z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną akt posiada tekst jednolity
1015 RMS z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską akt posiada tekst jednolity
1014 RMON z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego uznany za uchylony
1013 RMI z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku obowiązujący
1012 RMI z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi obowiązujący
1011 RMI z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
1010 RMG z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych akt posiada tekst jednolity
1009 RMF z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
1008 RRM z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt objęty tekstem jednolitym
1007 U z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
1006 RMSWiA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań obowiązujący
1005 RMSWiA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1004 RMS z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu uznany za uchylony
1003 RMI z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
1002 RMF z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
1001 RMI z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
1000 RRM z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
999 WTK z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09 obowiązujący
998 RMSWiA z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
997 RMS z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
996 RMS z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
995 RMON z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę uznany za uchylony
994 RMSiT z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
993 RMRiRW z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
992 RMRiRW z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
991 RMNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
990 RMI z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
989 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach obowiązujący
988 WTK z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07 obowiązujący
987 RMSWiA z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uchylony
986 RMRiRW z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uznany za uchylony
985 RMON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
984 RMF z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
983 RMF z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy uznany za uchylony
982 RRM z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
981 Or z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r. bez statusu
980 UmRRPaRRLwswoinpwWd1m2r z dnia obowiązujący
979 WTK z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt K 36/08 obowiązujący
978 RMON z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych uznany za uchylony
977 RMEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
976 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
975 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
974 WTK z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08 obowiązujący
973 RMZ z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu uchylony
972 RMS z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
971 RMPiPS z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
970 RMI z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
969 RMF z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego uznany za uchylony
968 RMF z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania uznany za uchylony
967 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
966 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
965 U z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
964 U z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę akt posiada tekst jednolity
963 U z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
962 U z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
961 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
960 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego uchylony
959 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
958 U z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
957 WTK z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08 obowiązujący
956 WTK z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05 obowiązujący
955 RMs z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt posiada tekst jednolity
954 RMRR z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych uznany za uchylony
953 RMRiRW z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
952 RMRiRW z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach uznany za uchylony
951 RMRiRW z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym uznany za uchylony
950 RMPiPS z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
949 RPRM z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim akt jednorazowy
948 RPRM z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
947 RRM z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r. obowiązujący
946 U z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
945 RMRiRW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
944 RMRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
943 RMRiRW z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym uznany za uchylony
942 RMI z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
941 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
940 RMG z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
939 RPRM z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
938 RRM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
937 RRM z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
936 WTK z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt K 13/08 obowiązujący
935 WTK z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt SK 49/06 obowiązujący
934 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
933 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
932 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
931 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
930 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
929 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
928 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
927 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
926 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
925 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
924 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
923 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
922 RMG z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
921 RMF z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
920 RRM z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obowiązujący
919 RRM z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
918 U z dnia 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
917 RMRR z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń obowiązujący
916 RMI z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
915 RRM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia obowiązujący
914 RMZ z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
913 RMPiPS z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
912 RPRM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 akt jednorazowy
911 WTK z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt K 1/07 obowiązujący
910 WTK z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08 obowiązujący
909 WTK z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt K 14/07 obowiązujący
908 RMZ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty akt posiada tekst jednolity
907 RMRiRW z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie uznany za uchylony
906 RMON z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego uznany za uchylony
905 RMG z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008 obowiązujący
904 RMF z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego uznany za uchylony
903 RMF z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
902 RMF z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
901 RMF z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
900 RMF z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
899 RPRM z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
898 RMZ z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
897 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków akt objęty tekstem jednolitym
896 RMSWiA z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej" akt jednorazowy
895 RMS z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej uznany za uchylony
894 RMS z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich uznany za uchylony
893 RMSiT z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
892 RMRiRW z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
891 RMPiPS z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
890 RMON z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi obowiązujący
889 RMI z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
888 RMI z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich uchylony
887 RPRM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznany za uchylony
886 RMON z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
885 RMF z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
884 RPRM z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę uznany za uchylony
883 RRM z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
882 RRM z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy uchylony
881 RRM z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
880 WTK z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07 obowiązujący
879 WTK z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 5/09 obowiązujący
878 WTK z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 42/08 obowiązujący
877 OMSRP z dnia 19 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
876 RKRRiT z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych obowiązujący
875 RMSZ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej uznany za uchylony
874 RMRR z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
873 RMPiPS z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
872 RMI z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych uchylony
871 RMI z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu obowiązujący
870 RRM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy obowiązujący
869 RRM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych akt posiada tekst jednolity
868 RM z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący
867 RMSWiA z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim uznany za uchylony
866 RMS z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom uchylony
865 RMON z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
864 RMON z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uznany za uchylony
863 RMG z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
862 RMG z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
861 RPRP z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą" akt jednorazowy
860 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
859 Or z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku bez statusu
858 UmRRPaGMUozmrgpwKd2m2roPpwWd2g2rmRRPaGMUozUmRRPaGMUozmrgpwKd2m2r z dnia obowiązujący
857 RM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
856 RM z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
855 RMSWiA z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. akt jednorazowy
854 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
853 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
852 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
851 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
850 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
849 RMS z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
848 RMS z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
847 RMS z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
846 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
845 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
844 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych uznany za uchylony
843 RMI z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu obowiązujący
842 RPRM z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
841 RRM z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
840 RMRiRW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
839 Or z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. bez statusu
838 TsopztirdtsopztpwSd2m2r z dnia obowiązujący
837 RM z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
836 RMSWiA z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji uznany za uchylony
835 RMSWiA z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej obowiązujący
834 RMS z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uznany za uchylony
833 RMS z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
832 RMRiRW z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
831 RMRiRW z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego obowiązujący
830 RMRiRW z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
829 RMG z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania "EMPAK" obowiązujący
828 RMEN z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego uznany za uchylony
827 RRM z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010 akt jednorazowy
826 U z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie obowiązujący
825 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
824 RMS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
823 RMS z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
822 RMRiRW z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania uznany za uchylony
821 RMNiSW z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka uznany za uchylony
820 RMG z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
819 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
818 U z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym obowiązujący
817 U z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych obowiązujący
816 RM z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uchylony
815 RM z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
814 RM z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych wygaśnięcie aktu
813 RMS z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uznany za uchylony
812 RMRR z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
811 RMRiRW z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
810 RMI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
809 RMI z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
808 RMI z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
807 RPRM z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wydminy w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
806 RPRP z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
805 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
804 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami akt objęty tekstem jednolitym
803 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
802 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
801 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej uchylony
800 U z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych akt posiada tekst jednolity
799 U z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt posiada tekst jednolity
798 RMF z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
797 Or z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, zawartym dnia 2 lutego 2009 r. bez statusu
796 PmRRPaRRCouizdwpwKSiCzd2l2r z dnia obowiązujący
795 RMSWiA z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia uznany za uchylony
794 RMSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
793 RRM z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
792 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych akt objęty tekstem jednolitym
791 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
790 U z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
789 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski akt objęty tekstem jednolitym
788 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
787 U z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
786 U z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
785 U z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
784 RM z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
783 RM z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu uznany za uchylony
782 RMSWiA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
781 RMS z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
780 RMRiRW z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
779 RMPiPS z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych obowiązujący
778 RMON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy uznany za uchylony
777 RMNiSW z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania uznany za uchylony
776 RMNiSW z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
775 RMI z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji uznany za uchylony
774 RMI z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
773 RMEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uchylony
772 RPRM z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej uchylony
771 RRM z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych akt jednorazowy
770 RRM z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
769 RRM z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uznany za uchylony
768 OMSRP z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
767 OMSRP z dnia 30 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych wygaśnięcie aktu
766 RMRiRW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym uznany za uchylony
765 RMON z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej obowiązujący
764 RMON z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym obowiązujący
763 RPRM z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości obowiązujący
762 RRM z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
761 RRM z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
760 RM z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
759 RMSWiAoMON z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególnych uznany za uchylony
758 RMRiRW z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego i niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań akt posiada tekst jednolity
757 RMPiPS z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
756 RMNiSW z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
755 RMNiSW z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców uchylony
754 RMNiSW z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
753 U z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie obowiązujący
752 WTK z dnia 2 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 31/08 obowiązujący
751 WTK z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt P 87/08 obowiązujący
750 OMSZ z dnia 10 marca 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
749 RMS z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt posiada tekst jednolity
748 RMS z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt posiada tekst jednolity
747 RMRiRW z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją uznany za uchylony
746 RMRiRW z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
745 RMON z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym uchylony
744 RMI z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uznany za uchylony
743 RMF z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
742 U z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
741 U z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 akt posiada tekst jednolity
740 U z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych akt posiada tekst jednolity
739 U z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
738 RMSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
737 WTK z dnia 19 maja 2009 r. sygn. akt K 47/07 obowiązujący
736 RMS z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
735 RMRiRW z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
734 RMON z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
733 RMON z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
732 RMNiSW z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznany za uchylony
731 RMF z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
730 RMEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uchylony
729 OPKW z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. obowiązujący
728 RMRiRW z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
727 RMRiRW z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
726 RMRiRW z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła akt posiada tekst jednolity
725 RMKiDN z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika uznany za uchylony
724 RMF z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
723 RPRM z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
722 RPRM z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
721 RMI z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
720 U z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
719 RMRR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
718 RMRiRW z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
717 RPRM z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
716 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
715 WTK z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt P 58/07 obowiązujący
714 WTK z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt SK 32/07 obowiązujący
713 WTK z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt SK 54/08 obowiązujący
712 OMSRP z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
711 OMSRP z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wygaśnięcie aktu
710 OMSRP z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych wygaśnięcie aktu
709 RMZ z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe uznany za uchylony
708 RMS z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
707 RMI z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku uchylony
706 RMG z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) uznany za uchylony
705 RMF z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uznany za uchylony
704 RPRM z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
703 RRM z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w latach 2009-2011 pochodzących ze środków rezerwy celowej na realizację "Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i straży granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
702 RRM z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
701 RPRP z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
700 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu akt posiada tekst jednolity
699 RMZ z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
698 RMRiRW z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. obowiązujący
697 RMON z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r. akt jednorazowy
696 RMI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. akt jednorazowy
695 RMI z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych uznany za uchylony
694 RMEN z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
693 RMEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
692 RRM z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej akt jednorazowy
691 RMON z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
690 RMON z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
689 RMON z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
688 RMI z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
687 WTK z dnia 14 maja 2009 r. sygn. akt K 21/08 obowiązujący
686 RMZ z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrole zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
685 RM z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych uchylony
684 RM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
683 RM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
682 RM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
681 RMRiRW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r. wygaśnięcie aktu
680 RMON z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
679 RMNiSW z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
678 RPRM z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
677 RPRM z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
676 RPRM z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju uznany za uchylony
675 RRM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich uznany za uchylony
674 RMSWiA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
673 RMF z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
672 RMSZ z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą uznany za uchylony
671 RMSZ z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
670 U z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców akt objęty tekstem jednolitym
669 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
668 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
667 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników akt objęty tekstem jednolitym
666 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach akt posiada tekst jednolity
665 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych obowiązujący
664 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" akt objęty tekstem jednolitym
663 U z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
662 U z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
661 U z dnia 2 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. akt jednorazowy
660 U z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
659 WTK z dnia 12 maja 2009 r. sygn. akt P 66/07 obowiązujący
658 RKRRiT z dnia 11 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
657 RMZ z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
656 RMZ z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności uchylony
655 RMSWiA z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
654 RMI z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
653 RMI z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
652 RMF z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
651 RRM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. wygaśnięcie aktu
650 RRM z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji uznany za uchylony
649 U z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchylony
648 RMRiRW z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
647 RMNiSW z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich uchylony
646 RRM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
645 RRM z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
644 RRM z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy uchylony
643 RRM z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
642 RRM z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
641 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia obowiązujący
640 RMS z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej uznany za uchylony
639 RMI z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
638 RMG z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
637 RRM z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 uznany za uchylony
636 RMZ z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych uznany za uchylony
635 RMSZ z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
634 RMI z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
633 RPRM z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej uchylony
632 RPRM z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
631 RRM z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
630 RRM z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009 wygaśnięcie aktu
629 RRM z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
628 RKRRiT z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r. wygaśnięcie aktu
627 RM z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
626 RMRiRW z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
625 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury akt jednorazowy
624 RMNiSW z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010 akt jednorazowy
623 RMG z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
622 RRM z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej uchylony
621 RRM z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu uchylony
620 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych akt objęty tekstem jednolitym
619 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego akt posiada tekst jednolity
618 WTK z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07 obowiązujący
617 WTK z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08 obowiązujący
616 RMSWiA z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
615 RMSWiA z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
614 RMS z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną uznany za uchylony
613 RMRiRW z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
612 RMON z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
611 RRM z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
610 RRM z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uchylony
609 U z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
608 RMSZ z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą uznany za uchylony
607 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
606 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
605 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
604 RMRR z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uchylony
603 RMPiPS z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
602 RMON z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
601 RMG z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
600 RMEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt posiada tekst jednolity
599 OMSRP z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich wygaśnięcie aktu
598 RMRiRW z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uznany za uchylony
597 RMF z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych obowiązujący
596 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
595 U z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
594 U z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych obowiązujący
593 U z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
592 U z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
591 U z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie uchylony
590 U z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
589 U z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe obowiązujący
588 U z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
587 U z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
586 U z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
585 WTK z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07 obowiązujący
584 WTK z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07 obowiązujący
583 RKRRiT z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
582 RM z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
581 RMRiRW z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa obowiązujący
580 RMKiDN z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
579 RMG z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji uznany za uchylony
578 Or z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r. bez statusu
577 UmRPaRFNobiugomwclkozpwRPiwcflkwRFNpwFnOd2l2r z dnia obowiązujący
576 U z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. akt jednorazowy
575 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 akt objęty tekstem jednolitym
574 U z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
573 U z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym akt objęty tekstem jednolitym
572 WTK z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07 obowiązujący
571 WTK z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08 obowiązujący
570 OMSRP z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
569 OMSRP z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wygaśnięcie aktu
568 RMSWiA z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
567 RMSWiA z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
566 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
565 RMON z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy uznany za uchylony
564 RRM z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 obowiązujący
563 OPRM z dnia 23 kwietnia 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
562 RKRRiT z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
561 RKRRiT z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
560 RMZ z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uznany za uchylony
559 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt posiada tekst jednolity
558 RMS z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt posiada tekst jednolity
557 RPRM z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
556 U z dnia 19 marca 2009 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" obowiązujący
555 U z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku akt jednorazowy
554 WTK z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08 obowiązujący
553 WTK z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07 obowiązujący
552 WTK z dnia 20 kwietnia 2009 r. sygn. akt SK 55/08 obowiązujący
551 RMSWiA z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
550 RMS z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
549 RMRiRW z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
548 RMON z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uchylony
547 RPRM z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
546 RRM z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
545 U z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
544 RMS z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
543 RMON z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
542 RMON z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
541 RMON z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uchylony
540 RMF z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku uznany za uchylony
539 RPRM z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby n