20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1776 1776 WDU20102591776 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1775 1775 WDU20102591775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1774 1774 WDU20102591774 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1773 1773 WDU20102591773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1772 1772 WDU20102591772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1771 1771 WDU20102591771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1770 1770 WDU20102591770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1769 1769 WDU20102591769 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1768 1768 WDU20102591768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1767 1767 WDU20102591767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1766 1766 WDU20102591766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1765 1765 WDU20102591765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1764 1764 WDU20102591764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1763 1763 WDU20102591763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1762 1762 WDU20102591762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1761 1761 WDU20102581761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1760 1760 WDU20102581760 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1759 1759 WDU20102581759 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1758 1758 WDU20102581758 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1757 1757 WDU20102581757 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1756 1756 WDU20102581756 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1755 1755 WDU20102581755 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1754 1754 WDU20102581754 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1753 1753 WDU20102581753 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1752 1752 WDU20102581752 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1751 1751 WDU20102581751 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1750 1750 WDU20102581750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1749 1749 WDU20102581749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1748 1748 WDU20102581748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1747 1747 WDU20102581747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1746 1746 WDU20102571746 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1745 1745 WDU20102571745 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1744 1744 WDU20102571744 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1743 1743 WDU20102571743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1742 1742 WDU20102571742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL. uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1741 1741 WDU20102571741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1740 1740 WDU20102571740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1739 1739 WDU20102571739 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1738 1738 WDU20102571738 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1737 1737 WDU20102571737 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1736 1736 WDU20102571736 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1735 1735 WDU20102571735 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1734 1734 WDU20102571734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1733 1733 WDU20102571733 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1732 1732 WDU20102571732 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1731 1731 WDU20102571731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1730 1730 WDU20102571730 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1729 1729 WDU20102571729 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1728 1728 WDU20102571728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1727 1727 WDU20102571727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726 1726 WDU20102571726 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725 1725 WDU20102571725 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1724 1724 WDU20102571724 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1723 1723 WDU20102571723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1722 1722 WDU20102561722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1721 1721 WDU20102561721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1720 1720 WDU20102561720 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1719 1719 WDU20102551719 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1718 1718 WDU20102551718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1717 1717 WDU20102551717 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1716 1716 WDU20102551716 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1715 1715 WDU20102551715 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1714 1714 WDU20102551714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1713 1713 WDU20102551713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1712 1712 WDU20102551712 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711 1711 WDU20102541711 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1710 1710 WDU20102541710 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1709 1709 WDU20102541709 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1708 1708 WDU20102541708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1707 1707 WDU20102541707 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706 1706 WDU20102541706 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1705 1705 WDU20102541705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1704 1704 WDU20102541704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1703 1703 WDU20102541703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1702 1702 WDU20102541702 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1701 1701 WDU20102541701 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 1700 WDU20102541700 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 253 poz. 1699 1699 WDU20102531699 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1698 1698 WDU20102521698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 1697 WDU20102521697 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1696 1696 WDU20102521696 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1695 1695 WDU20102521695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1694 1694 WDU20102521694 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1693 1693 WDU20102521693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1692 1692 WDU20102521692 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1691 1691 WDU20102521691 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1690 1690 WDU20102521690 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1689 1689 WDU20102511689 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1688 1688 WDU20102511688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1687 1687 WDU20102511687 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1686 1686 WDU20102511686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1685 1685 WDU20102501685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1684 1684 WDU20102501684 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1683 1683 WDU20102501683 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1682 1682 WDU20102501682 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1681 1681 WDU20102501681 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1680 1680 WDU20102501680 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1679 1679 WDU20102501679 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1678 1678 WDU20102501678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1677 1677 WDU20102491677 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1676 1676 WDU20102491676 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 1675 WDU20102491675 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674 1674 WDU20102491674 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 1673 WDU20102491673 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1672 1672 WDU20102491672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1671 1671 WDU20102491671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1670 1670 WDU20102491670 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1669 1669 WDU20102491669 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1668 1668 WDU20102491668 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1667 1667 WDU20102491667 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1666 1666 WDU20102491666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1665 1665 WDU20102491665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1664 1664 WDU20102491664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1663 1663 WDU20102491663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1662 1662 WDU20102491662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661 1661 WDU20102491661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1660 1660 WDU20102491660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1659 1659 WDU20102491659 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1658 1658 WDU20102491658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657 1657 WDU20102491657 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656 1656 WDU20102491656 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655 1655 WDU20102491655 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 248 poz. 1654 1654 WDU20102481654 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1653 1653 WDU20102471653 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. uzupełniające obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudniu 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652 1652 WDU20102471652 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1651 1651 WDU20102471651 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskiego Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1650 1650 WDU20102471650 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 246 poz. 1649 1649 WDU20102461649 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1648 1648 WDU20102451648 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1647 1647 WDU20102451647 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1646 1646 WDU20102451646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1645 1645 WDU20102451645 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1644 1644 WDU20102451644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1643 1643 WDU20102451643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1642 1642 WDU20102451642 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1641 1641 WDU20102451641 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1640 1640 WDU20102451640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1639 1639 WDU20102451639 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1638 1638 WDU20102451638 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uchylony
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1637 1637 WDU20102451637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1636 1636 WDU20102441636 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt K 20/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1635 1635 WDU20102441635 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1634 1634 WDU20102441634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1633 1633 WDU20102441633 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632 1632 WDU20102441632 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1631 1631 WDU20102441631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1630 1630 WDU20102441630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1629 1629 WDU20102441629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1628 1628 WDU20102441628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1627 1627 WDU20102441627 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 1626 WDU20102441626 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1625 1625 WDU20102441625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1624 1624 WDU20102441624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 1623 WDU20102431623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622 1622 WDU20102421622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) uchylony
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1621 1621 WDU20102411621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1620 1620 WDU20102411620 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1619 1619 WDU20102411619 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1618 1618 WDU20102411618 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1617 1617 WDU20102411617 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1616 1616 WDU20102411616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1615 1615 WDU20102411615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1614 1614 WDU20102411614 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku bez statusu
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1613 1613 WDU20102411613 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1612 1612 WDU20102401612 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611 1611 WDU20102401611 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1610 1610 WDU20102401610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609 1609 WDU20102401609 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1608 1608 WDU20102401608 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1607 1607 WDU20102401607 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1606 1606 WDU20102401606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1605 1605 WDU20102401605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1604 1604 WDU20102401604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1603 1603 WDU20102401603 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1602 1602 WDU20102401602 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1601 1601 WDU20102401601 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600 1600 WDU20102401600 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1599 1599 WDU20102391599 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1598 1598 WDU20102391598 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 1597 WDU20102391597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1596 1596 WDU20102391596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1595 1595 WDU20102391595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1594 1594 WDU20102391594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1593 1593 WDU20102391593 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1592 1592 WDU20102391592 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1591 1591 WDU20102391591 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1590 1590 WDU20102391590 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1589 1589 WDU20102391589 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 1588 WDU20102381588 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1587 1587 WDU20102381587 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 1586 WDU20102381586 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1585 1585 WDU20102381585 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1584 1584 WDU20102381584 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1583 1583 WDU20102381583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1582 1582 WDU20102381582 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1581 1581 WDU20102381581 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1580 1580 WDU20102381580 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579 1579 WDU20102381579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578 1578 WDU20102381578 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1577 1577 WDU20102371577 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1576 1576 WDU20102371576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575 1575 WDU20102371575 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1574 1574 WDU20102371574 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1573 1573 WDU20102371573 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1572 1572 WDU20102371572 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1571 1571 WDU20102371571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1570 1570 WDU20102371570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1569 1569 WDU20102371569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1568 1568 WDU20102371568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1567 1567 WDU20102371567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1566 1566 WDU20102361566 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1565 1565 WDU20102361565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1564 1564 WDU20102361564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1563 1563 WDU20102361563 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1562 1562 WDU20102361562 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1561 1561 WDU20102361561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1560 1560 WDU20102361560 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1559 1559 WDU20102361559 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1558 1558 WDU20102361558 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1557 1557 WDU20102361557 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1556 1556 WDU20102361556 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1555 1555 WDU20102361555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1554 1554 WDU20102361554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1553 1553 WDU20102361553 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1552 1552 WDU20102361552 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1551 1551 WDU20102351551 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt K 41/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1550 1550 WDU20102351550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1549 1549 WDU20102351549 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1548 1548 WDU20102351548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1547 1547 WDU20102351547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1546 1546 WDU20102351546 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1545 1545 WDU20102351545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1544 1544 WDU20102351544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1543 1543 WDU20102351543 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1542 1542 WDU20102351542 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1541 1541 WDU20102351541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1540 1540 WDU20102351540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539 1539 WDU20102351539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1538 1538 WDU20102351538 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1537 1537 WDU20102351537 Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 1536 WDU20102341536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1535 1535 WDU20102341535 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1534 1534 WDU20102341534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1533 1533 WDU20102331533 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt K 27/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1532 1532 WDU20102331532 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1531 1531 WDU20102331531 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1530 1530 WDU20102331530 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1529 1529 WDU20102331529 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1528 1528 WDU20102331528 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1527 1527 WDU20102331527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1526 1526 WDU20102331526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1525 1525 WDU20102321525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1524 1524 WDU20102321524 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1523 1523 WDU20102321523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 231 poz. 1522 1522 WDU20102311522 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1521 1521 WDU20102301521 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1520 1520 WDU20102301520 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1519 1519 WDU20102301519 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1518 1518 WDU20102301518 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1517 1517 WDU20102301517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1516 1516 WDU20102301516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1515 1515 WDU20102301515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1514 1514 WDU20102301514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1513 1513 WDU20102301513 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512 1512 WDU20102301512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511 1511 WDU20102301511 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1510 1510 WDU20102301510 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1509 1509 WDU20102301509 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1508 1508 WDU20102301508 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków uchylony
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1507 1507 WDU20102301507 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1506 1506 WDU20102291506 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt K 32/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1505 1505 WDU20102291505 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt P 23/10 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1504 1504 WDU20102291504 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1503 1503 WDU20102291503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt P 28/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1502 1502 WDU20102291502 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1501 1501 WDU20102291501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1500 1500 WDU20102291500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1499 1499 WDU20102291499 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498 1498 WDU20102291498 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497 1497 WDU20102291497 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1496 1496 WDU20102291496 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1495 1495 WDU20102291495 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1494 1494 WDU20102291494 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1493 1493 WDU20102281493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1492 1492 WDU20102281492 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1491 1491 WDU20102281491 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490 1490 WDU20102281490 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1489 1489 WDU20102281489 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1488 1488 WDU20102281488 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487 1487 WDU20102281487 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach uchylony
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1486 1486 WDU20102281486 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485 1485 WDU20102271485 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1484 1484 WDU20102271484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1483 1483 WDU20102271483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1482 1482 WDU20102271482 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1481 1481 WDU20102261481 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480 1480 WDU20102261480 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uchylony
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 1479 WDU20102261479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1478 1478 WDU20102261478 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1477 1477 WDU20102261477 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1476 1476 WDU20102261476 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475 1475 WDU20102261475 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474 1474 WDU20102251474 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1473 1473 WDU20102251473 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1472 1472 WDU20102251472 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471 1471 WDU20102251471 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1470 1470 WDU20102251470 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1469 1469 WDU20102251469 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1468 1468 WDU20102251468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1467 1467 WDU20102251467 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 1466 WDU20102251466 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1465 1465 WDU20102251465 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1464 1464 WDU20102251464 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych uchylony
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1463 1463 WDU20102251463 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1462 1462 WDU20102251462 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1461 1461 WDU20102251461 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1460 1460 WDU20102241460 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459 1459 WDU20102241459 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458 1458 WDU20102231458 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1457 1457 WDU20102221457 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt P 86/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1456 1456 WDU20102221456 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1455 1455 WDU20102221455 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1454 1454 WDU20102221454 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1453 1453 WDU20102221453 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1452 1452 WDU20102221452 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1451 1451 WDU20102221451 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1450 1450 WDU20102211450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uchylony
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1449 1449 WDU20102211449 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1448 1448 WDU20102211448 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447 1447 WDU20102201447 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1446 1446 WDU20102191446 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1445 1445 WDU20102191445 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1444 1444 WDU20102191444 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443 1443 WDU20102191443 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1442 1442 WDU20102191442 Ustawa z dnia 24 września 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1441 1441 WDU20102181441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440 1440 WDU20102181440 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439 1439 WDU20102181439 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1438 1438 WDU20102181438 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1437 1437 WDU20102181437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1436 1436 WDU20102171436 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1435 1435 WDU20102171435 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1434 1434 WDU20102171434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1433 1433 WDU20102171433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1432 1432 WDU20102171432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1431 1431 WDU20102171431 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1430 1430 WDU20102171430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1429 1429 WDU20102171429 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1428 1428 WDU20102171428 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 1427 WDU20102171427 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426 1426 WDU20102161426 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1425 1425 WDU20102161425 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1424 1424 WDU20102161424 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423 1423 WDU20102161423 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1422 1422 WDU20102161422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1421 1421 WDU20102161421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1420 1420 WDU20102161420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1419 1419 WDU20102151419 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1418 1418 WDU20102151418 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1417 1417 WDU20102151417 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416 1416 WDU20102151416 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 1415 WDU20102151415 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414 1414 WDU20102151414 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1413 1413 WDU20102151413 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1412 1412 WDU20102151412 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1411 1411 WDU20102151411 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1410 1410 WDU20102151410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1409 1409 WDU20102151409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408 1408 WDU20102151408 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407 1407 WDU20102141407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1406 1406 WDU20102131406 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1405 1405 WDU20102131405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1404 1404 WDU20102131404 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1403 1403 WDU20102131403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1402 1402 WDU20102131402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności obszarowej za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1401 1401 WDU20102131401 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1400 1400 WDU20102131400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1399 1399 WDU20102131399 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1398 1398 WDU20102131398 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 1397 WDU20102131397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396 1396 WDU20102131396 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1395 1395 WDU20102131395 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1394 1394 WDU20102121394 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1393 1393 WDU20102121393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1392 1392 WDU20102121392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1391 1391 WDU20102121391 Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1390 1390 WDU20102121390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1389 1389 WDU20102121389 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1388 1388 WDU20102121388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1387 1387 WDU20102121387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1386 1386 WDU20102121386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1385 1385 WDU20102121385 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384 1384 WDU20102111384 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 210 poz. 1383 1383 WDU20102101383 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1382 1382 WDU20102091382 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1381 1381 WDU20102091381 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1380 1380 WDU20102091380 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379 1379 WDU20102091379 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1378 1378 WDU20102091378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1377 1377 WDU20102091377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1376 1376 WDU20102081376 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1375 1375 WDU20102081375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1374 1374 WDU20102081374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1373 1373 WDU20102071373 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. sygn. akt P 34/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1372 1372 WDU20102071372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1371 1371 WDU20102071371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 1370 WDU20102071370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1369 1369 WDU20102071369 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1368 1368 WDU20102071368 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyposażenia statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 206 poz. 1367 1367 WDU20102061367 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1366 1366 WDU20102051366 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365 1365 WDU20102051365 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1364 1364 WDU20102051364 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1363 1363 WDU20102051363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt K 58/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1362 1362 WDU20102051362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1361 1361 WDU20102051361 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1360 1360 WDU20102051360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1359 1359 WDU20102051359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uchylony
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1358 1358 WDU20102051358 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uchylony
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1357 1357 WDU20102051357 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1356 1356 WDU20102051356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1355 1355 WDU20102051355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1354 1354 WDU20102051354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1353 1353 WDU20102041353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1352 1352 WDU20102041352 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351 1351 WDU20102031351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1350 1350 WDU20102031350 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Skopje dnia 24 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1349 1349 WDU20102031349 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Skopje dnia 24 listopada 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1348 1348 WDU20102031348 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1347 1347 WDU20102031347 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1346 1346 WDU20102031346 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1345 1345 WDU20102031345 Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjęty w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1344 1344 WDU20102021344 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1343 1343 WDU20102021343 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1342 1342 WDU20102021342 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1341 1341 WDU20102021341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1340 1340 WDU20102021340 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1339 1339 WDU20102021339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1338 1338 WDU20102021338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1337 1337 WDU20102021337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym uchylony
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1336 1336 WDU20102021336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1335 1335 WDU20102011335 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334 1334 WDU20102011334 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1333 1333 WDU20102011333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1332 1332 WDU20102011332 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1331 1331 WDU20102011331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1330 1330 WDU20102011330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1329 1329 WDU20102011329 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1328 1328 WDU20102011328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1327 1327 WDU20102011327 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326 1326 WDU20102001326 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1325 1325 WDU20102001325 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1324 1324 WDU20102001324 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1323 1323 WDU20102001323 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1322 1322 WDU20102001322 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 199 poz. 1321 1321 WDU20101991321 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1320 1320 WDU20101981320 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319 1319 WDU20101981319 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318 1318 WDU20101981318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317 1317 WDU20101981317 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1316 1316 WDU20101981316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315 1315 WDU20101981315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1314 1314 WDU20101981314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1313 1313 WDU20101981313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312 1312 WDU20101971312 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1311 1311 WDU20101971311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1310 1310 WDU20101971310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1309 1309 WDU20101971309 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1308 1308 WDU20101971308 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 1307 WDU20101971307 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1306 1306 WDU20101971306 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1305 1305 WDU20101961305 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2010 r. sygn. akt K 17/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1304 1304 WDU20101961304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1303 1303 WDU20101961303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) uchylony
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1302 1302 WDU20101961302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1301 1301 WDU20101961301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł uchylony
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1300 1300 WDU20101961300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1299 1299 WDU20101961299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1298 1298 WDU20101961298 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1297 1297 WDU20101961297 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1296 1296 WDU20101951296 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1295 1295 WDU20101951295 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1294 1294 WDU20101941294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1293 1293 WDU20101941293 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania uchylony
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1292 1292 WDU20101941292 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy uchylony
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1291 1291 WDU20101941291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1290 1290 WDU20101941290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1289 1289 WDU20101941289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1288 1288 WDU20101941288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 1287 WDU20101931287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 192 poz. 1286 1286 WDU20101921286 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 192 poz. 1285 1285 WDU20101921285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1284 1284 WDU20101911284 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1283 1283 WDU20101911283 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1282 1282 WDU20101911282 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1281 1281 WDU20101911281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1280 1280 WDU20101911280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1279 1279 WDU20101911279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1278 1278 WDU20101911278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 1277 WDU20101901277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1276 1276 WDU20101901276 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1275 1275 WDU20101901275 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu uchylony
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1274 1274 WDU20101901274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1273 1273 WDU20101891273 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt SK 26/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1272 1272 WDU20101891272 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt K 16/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1271 1271 WDU20101891271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1270 1270 WDU20101891270 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1269 1269 WDU20101891269 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1268 1268 WDU20101891268 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1267 1267 WDU20101891267 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1266 1266 WDU20101891266 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1265 1265 WDU20101891265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach uchylony
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1264 1264 WDU20101881264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1263 1263 WDU20101881263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1262 1262 WDU20101881262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1261 1261 WDU20101881261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1260 1260 WDU20101881260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1259 1259 WDU20101871259 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1258 1258 WDU20101871258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257 1257 WDU20101871257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1256 1256 WDU20101871256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1255 1255 WDU20101871255 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1254 1254 WDU20101871254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1253 1253 WDU20101871253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1252 1252 WDU20101861252 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1251 1251 WDU20101861251 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1250 1250 WDU20101861250 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249 1249 WDU20101861249 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1248 1248 WDU20101861248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1247 1247 WDU20101861247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1246 1246 WDU20101861246 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245 1245 WDU20101861245 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1244 1244 WDU20101861244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 1243 WDU20101851243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach uchylony
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1242 1242 WDU20101841242 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1241 1241 WDU20101841241 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240 1240 WDU20101841240 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1239 1239 WDU20101841239 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1238 1238 WDU20101841238 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1237 1237 WDU20101841237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236 1236 WDU20101841236 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta" akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1235 1235 WDU20101841235 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy" akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234 1234 WDU20101831234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1233 1233 WDU20101831233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej uchylony
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1232 1232 WDU20101831232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1231 1231 WDU20101831231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom uchylony
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1230 1230 WDU20101831230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229 1229 WDU20101831229 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 1228 WDU20101821228 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1227 1227 WDU20101811227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1226 1226 WDU20101811226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1225 1225 WDU20101811225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1224 1224 WDU20101811224 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1223 1223 WDU20101811223 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1222 1222 WDU20101811222 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1221 1221 WDU20101811221 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1220 1220 WDU20101811220 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1219 1219 WDU20101811219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1218 1218 WDU20101811218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1217 1217 WDU20101811217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1216 1216 WDU20101811216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1215 1215 WDU20101801215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1214 1214 WDU20101801214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1213 1213 WDU20101801213 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów uchylony
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1212 1212 WDU20101791212 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1211 1211 WDU20101791211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1210 1210 WDU20101791210 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1209 1209 WDU20101791209 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1208 1208 WDU20101791208 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1207 1207 WDU20101791207 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206 1206 WDU20101791206 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1205 1205 WDU20101791205 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 1204 WDU20101791204 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1203 1203 WDU20101781203 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1202 1202 WDU20101781202 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1201 1201 WDU20101781201 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki uchylony
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1200 1200 WDU20101781200 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1199 1199 WDU20101781199 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1198 1198 WDU20101781198 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1197 1197 WDU20101781197 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1196 1196 WDU20101771196 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1195 1195 WDU20101771195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1194 1194 WDU20101771194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1193 1193 WDU20101771193 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1192 1192 WDU20101771192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1191 1191 WDU20101761191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta uchylony
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190 1190 WDU20101761190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchylony
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1189 1189 WDU20101761189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1188 1188 WDU20101761188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1187 1187 WDU20101751187 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1186 1186 WDU20101751186 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1185 1185 WDU20101751185 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1184 1184 WDU20101741184 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1183 1183 WDU20101741183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1182 1182 WDU20101741182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1181 1181 WDU20101741181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1180 1180 WDU20101741180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1179 1179 WDU20101731179 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1178 1178 WDU20101731178 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1177 1177 WDU20101731177 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1176 1176 WDU20101731176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1175 1175 WDU20101731175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1174 1174 WDU20101731174 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1173 1173 WDU20101731173 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1172 1172 WDU20101731172 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1171 1171 WDU20101731171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1170 1170 WDU20101731170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1169 1169 WDU20101731169 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1168 1168 WDU20101721168 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1167 1167 WDU20101721167 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1166 1166 WDU20101721166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165 1165 WDU20101721165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1164 1164 WDU20101721164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1163 1163 WDU20101721163 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 7 października 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1162 1162 WDU20101721162 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1161 1161 WDU20101721161 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1160 1160 WDU20101721160 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 7 października 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1159 1159 WDU20101721159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1158 1158 WDU20101721158 Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1157 1157 WDU20101711157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156 1156 WDU20101711156 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1155 1155 WDU20101711155 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1154 1154 WDU20101711154 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowemu Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1153 1153 WDU20101711153 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1152 1152 WDU20101711152 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1151 1151 WDU20101711151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1150 1150 WDU20101701150 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2010 r. sygn. akt P 44/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1149 1149 WDU20101701149 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1148 1148 WDU20101701148 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1147 1147 WDU20101701147 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1146 1146 WDU20101701146 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1145 1145 WDU20101701145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1144 1144 WDU20101701144 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1143 1143 WDU20101701143 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1142 1142 WDU20101691142 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1141 1141 WDU20101691141 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1140 1140 WDU20101691140 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1139 1139 WDU20101691139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1138 1138 WDU20101691138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1137 1137 WDU20101691137 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1136 1136 WDU20101691136 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1135 1135 WDU20101691135 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 168 poz. 1134 1134 WDU20101681134 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 168 poz. 1133 1133 WDU20101681133 Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1132 1132 WDU20101671132 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 1131 WDU20101671131 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1130 1130 WDU20101671130 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1129 1129 WDU20101671129 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 1128 WDU20101661128 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1127 1127 WDU20101661127 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1126 1126 WDU20101661126 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1125 1125 WDU20101661125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1124 1124 WDU20101661124 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1123 1123 WDU20101661123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1122 1122 WDU20101651122 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcje Sanitarną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1121 1121 WDU20101651121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1120 1120 WDU20101651120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1119 1119 WDU20101651119 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1118 1118 WDU20101651118 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117 1117 WDU20101651117 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1116 1116 WDU20101651116 Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1115 1115 WDU20101641115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1114 1114 WDU20101641114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1113 1113 WDU20101641113 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1112 1112 WDU20101641112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1111 1111 WDU20101641111 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1110 1110 WDU20101641110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym uchylony
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1109 1109 WDU20101641109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1108 1108 WDU20101641108 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1107 1107 WDU20101641107 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1106 1106 WDU20101631106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II" akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1105 1105 WDU20101631105 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1104 1104 WDU20101631104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103 1103 WDU20101631103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1102 1102 WDU20101631102 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1101 1101 WDU20101631101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1100 1100 WDU20101631100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1099 1099 WDU20101631099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1098 1098 WDU20101631098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1097 1097 WDU20101631097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1096 1096 WDU20101631096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1095 1095 WDU20101621095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1094 1094 WDU20101621094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1093 1093 WDU20101621093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1092 1092 WDU20101621092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1091 1091 WDU20101621091 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1090 1090 WDU20101621090 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 1089 WDU20101621089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1088 1088 WDU20101621088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1087 1087 WDU20101621087 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1086 1086 WDU20101621086 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1085 1085 WDU20101611085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1084 1084 WDU20101611084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1083 1083 WDU20101611083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1082 1082 WDU20101611082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1081 1081 WDU20101611081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 1080 WDU20101611080 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1079 1079 WDU20101611079 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej uchylony
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1078 1078 WDU20101611078 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1077 1077 WDU20101601077 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1076 1076 WDU20101601076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1075 1075 WDU20101601075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1074 1074 WDU20101601074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uchylony
Dz.U. 2010 nr 159 poz. 1073 1073 WDU20101591073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 159 poz. 1072 1072 WDU20101591072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 159 poz. 1071 1071 WDU20101591071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 159 poz. 1070 1070 WDU20101591070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 159 poz. 1069 1069 WDU20101591069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1068 1068 WDU20101581068 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1067 1067 WDU20101581067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1066 1066 WDU20101581066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1065 1065 WDU20101581065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1064 1064 WDU20101581064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1063 1063 WDU20101581063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1062 1062 WDU20101581062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ewidencji niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1061 1061 WDU20101581061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1060 1060 WDU20101581060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1059 1059 WDU20101571059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1058 1058 WDU20101571058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1057 1057 WDU20101571057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1056 1056 WDU20101571056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1055 1055 WDU20101571055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1054 1054 WDU20101571054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1053 1053 WDU20101571053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1052 1052 WDU20101571052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1051 1051 WDU20101561051 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1050 1050 WDU20101561050 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1049 1049 WDU20101561049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1048 1048 WDU20101561048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1047 1047 WDU20101561047 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1046 1046 WDU20101561046 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1045 1045 WDU20101551045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1044 1044 WDU20101551044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1043 1043 WDU20101551043 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1042 1042 WDU20101551042 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1041 1041 WDU20101551041 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1040 1040 WDU20101551040 Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1039 1039 WDU20101551039 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1038 1038 WDU20101551038 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1037 1037 WDU20101551037 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1036 1036 WDU20101551036 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1035 1035 WDU20101551035 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 154 poz. 1034 1034 WDU20101541034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Służby Celnej" uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 154 poz. 1033 1033 WDU20101541033 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik rachunkowości i zegarmistrz uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1032 1032 WDU20101531032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1031 1031 WDU20101531031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1030 1030 WDU20101531030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1029 1029 WDU20101531029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1028 1028 WDU20101531028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1027 1027 WDU20101521027 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026 1026 WDU20101521026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1025 1025 WDU20101521025 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1024 1024 WDU20101521024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie diet dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1023 1023 WDU20101521023 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1022 1022 WDU20101521022 Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1021 1021 WDU20101521021 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1020 1020 WDU20101521020 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019 1019 WDU20101521019 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018 1018 WDU20101521018 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1017 1017 WDU20101521017 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016 1016 WDU20101521016 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1015 1015 WDU20101511015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1014 1014 WDU20101511014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1013 1013 WDU20101511013 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1012 1012 WDU20101501012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1011 1011 WDU20101501011 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1010 1010 WDU20101501010 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1009 1009 WDU20101501009 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1008 1008 WDU20101501008 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1007 1007 WDU20101501007 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1006 1006 WDU20101501006 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1005 1005 WDU20101501005 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1004 1004 WDU20101501004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1003 1003 WDU20101491003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002 1002 WDU20101491002 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1001 1001 WDU20101491001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1000 1000 WDU20101491000 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 999 999 WDU20101490999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 998 998 WDU20101490998 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 997 997 WDU20101490997 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 996 996 WDU20101490996 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 995 995 WDU20101480995 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 994 994 WDU20101480994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 993 993 WDU20101480993 Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 992 992 WDU20101480992 Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 991 991 WDU20101480991 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 990 990 WDU20101480990 Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 989 989 WDU20101470989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 988 988 WDU20101470988 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 987 987 WDU20101470987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 986 986 WDU20101470986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 985 985 WDU20101470985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 984 984 WDU20101470984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 147 poz. 983 983 WDU20101470983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 146 poz. 982 982 WDU20101460982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 981 981 WDU20101450981 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 980 980 WDU20101450980 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 979 979 WDU20101450979 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978 978 WDU20101450978 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 977 977 WDU20101450977 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 976 976 WDU20101450976 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 975 975 WDU20101450975 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 974 974 WDU20101450974 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 973 973 WDU20101450973 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 972 972 WDU20101450972 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uchylony
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 971 971 WDU20101450971 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 144 poz. 970 970 WDU20101440970 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 144 poz. 969 969 WDU20101440969 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 968 968 WDU20101430968 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 967 967 WDU20101430967 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 966 966 WDU20101430966 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 965 965 WDU20101430965 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 964 964 WDU20101430964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 963 963 WDU20101430963 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 962 962 WDU20101430962 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 961 961 WDU20101420961 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt SK 21/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 960 960 WDU20101420960 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 959 959 WDU20101420959 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego uchylony
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 958 958 WDU20101420958 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 957 957 WDU20101420957 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 956 956 WDU20101420956 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 955 955 WDU20101420955 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 954 954 WDU20101420954 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 953 953 WDU20101420953 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 952 952 WDU20101420952 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) uchylony
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 951 951 WDU20101420951 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950 950 WDU20101410950 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 949 949 WDU20101410949 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 948 948 WDU20101410948 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 947 947 WDU20101410947 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 30 września 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 946 946 WDU20101400946 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 945 945 WDU20101400945 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 944 944 WDU20101400944 Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 943 943 WDU20101400943 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchylony
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 942 942 WDU20101400942 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 941 941 WDU20101400941 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940 940 WDU20101390940 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 939 939 WDU20101390939 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 938 938 WDU20101390938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 937 937 WDU20101390937 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 936 936 WDU20101390936 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 935 WDU20101380935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 934 934 WDU20101380934 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 933 933 WDU20101380933 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 932 932 WDU20101380932 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931 931 WDU20101380931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930 930 WDU20101380930 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 929 929 WDU20101380929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 928 928 WDU20101380928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 927 927 WDU20101380927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 926 926 WDU20101370926 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 925 925 WDU20101370925 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 924 WDU20101370924 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 923 923 WDU20101370923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 922 922 WDU20101370922 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 921 921 WDU20101370921 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 920 920 WDU20101370920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 919 919 WDU20101370919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 918 918 WDU20101370918 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 917 917 WDU20101370917 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 916 916 WDU20101370916 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 915 915 WDU20101370915 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 914 WDU20101360914 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 136 poz. 913 913 WDU20101360913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 912 912 WDU20101350912 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 911 911 WDU20101350911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 910 910 WDU20101350910 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 909 909 WDU20101350909 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 908 908 WDU20101350908 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 907 907 WDU20101350907 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 906 906 WDU20101350906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 905 905 WDU20101350905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 904 904 WDU20101350904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903 903 WDU20101340903 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 902 902 WDU20101340902 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 901 901 WDU20101340901 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 900 900 WDU20101340900 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 899 899 WDU20101340899 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 898 898 WDU20101330898 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt P 28/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 897 897 WDU20101330897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 896 896 WDU20101330896 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 895 895 WDU20101330895 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie świadectwa funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 894 894 WDU20101330894 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 893 893 WDU20101330893 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 892 892 WDU20101330892 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 891 WDU20101330891 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 132 poz. 890 890 WDU20101320890 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 132 poz. 889 889 WDU20101320889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888 888 WDU20101310888 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 131 poz. 887 887 WDU20101310887 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 131 poz. 886 886 WDU20101310886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 131 poz. 885 885 WDU20101310885 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 884 884 WDU20101300884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 883 883 WDU20101300883 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 882 882 WDU20101300882 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881 881 WDU20101300881 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 880 WDU20101300880 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879 879 WDU20101300879 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878 878 WDU20101300878 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 877 877 WDU20101300877 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 876 876 WDU20101300876 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 875 875 WDU20101300875 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 874 874 WDU20101300874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 873 873 WDU20101300873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 872 872 WDU20101300872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871 871 WDU20101300871 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 870 870 WDU20101290870 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 869 869 WDU20101290869 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 868 868 WDU20101290868 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 867 867 WDU20101290867 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 866 866 WDU20101290866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 129 poz. 865 865 WDU20101290865 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 128 poz. 864 864 WDU20101280864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2010 nr 128 poz. 863 863 WDU20101280863 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2010 nr 128 poz. 862 862 WDU20101280862 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 128 poz. 861 861 WDU20101280861 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 860 860 WDU20101270860 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 859 859 WDU20101270859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 858 858 WDU20101270858 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 857 WDU20101270857 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 126 poz. 856 856 WDU20101260856 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855 855 WDU20101260855 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 126 poz. 854 854 WDU20101260854 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 126 poz. 853 853 WDU20101260853 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 852 852 WDU20101250852 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851 851 WDU20101250851 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 850 850 WDU20101250850 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 849 849 WDU20101250849 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 848 848 WDU20101250848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 847 847 WDU20101250847 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 846 846 WDU20101250846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 845 845 WDU20101250845 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 844 844 WDU20101250844 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 843 843 WDU20101250843 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842 842 WDU20101250842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 124 poz. 841 841 WDU20101240841 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 840 840 WDU20101230840 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 839 839 WDU20101230839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 838 838 WDU20101230838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 837 837 WDU20101230837 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 836 836 WDU20101230836 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 835 835 WDU20101230835 Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 834 834 WDU20101220834 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 833 833 WDU20101220833 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 832 832 WDU20101220832 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 831 831 WDU20101220831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 830 830 WDU20101220830 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 829 829 WDU20101220829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 828 828 WDU20101220828 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 827 827 WDU20101220827 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 826 826 WDU20101220826 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 825 825 WDU20101220825 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 824 824 WDU20101220824 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 823 823 WDU20101220823 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 822 822 WDU20101210822 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 821 821 WDU20101210821 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 820 820 WDU20101210820 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 819 819 WDU20101210819 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 818 818 WDU20101210818 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 817 817 WDU20101210817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 816 816 WDU20101210816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 815 815 WDU20101210815 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 814 814 WDU20101210814 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 813 813 WDU20101210813 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 812 812 WDU20101210812 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 811 811 WDU20101210811 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 810 810 WDU20101210810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809 809 WDU20101210809 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 120 poz. 808 808 WDU20101200808 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 119 poz. 807 807 WDU20101190807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 119 poz. 806 806 WDU20101190806 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 119 poz. 805 805 WDU20101190805 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804 804 WDU20101190804 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 803 803 WDU20101180803 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 802 802 WDU20101180802 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 801 801 WDU20101180801 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 800 800 WDU20101180800 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 799 799 WDU20101180799 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 798 798 WDU20101180798 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 797 797 WDU20101180797 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 796 796 WDU20101180796 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 795 795 WDU20101180795 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 794 794 WDU20101180794 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 793 793 WDU20101180793 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 792 792 WDU20101180792 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 791 791 WDU20101180791 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 790 790 WDU20101170790 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 789 789 WDU20101170789 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 788 788 WDU20101170788 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 787 787 WDU20101170787 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 786 786 WDU20101170786 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 785 785 WDU20101170785 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 784 784 WDU20101170784 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 783 783 WDU20101170783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 782 782 WDU20101160782 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 781 781 WDU20101160781 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 780 780 WDU20101160780 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 779 779 WDU20101160779 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778 778 WDU20101160778 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 777 777 WDU20101160777 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 776 776 WDU20101160776 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 775 775 WDU20101160775 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 774 774 WDU20101150774 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 773 WDU20101150773 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 772 772 WDU20101150772 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 771 771 WDU20101150771 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 770 770 WDU20101150770 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 769 769 WDU20101150769 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 768 768 WDU20101140768 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 767 767 WDU20101140767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 766 766 WDU20101140766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 765 765 WDU20101140765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 764 764 WDU20101140764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 763 763 WDU20101140763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 762 762 WDU20101140762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761 761 WDU20101140761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 760 WDU20101140760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 759 WDU20101130759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 758 758 WDU20101130758 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 757 757 WDU20101130757 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 756 756 WDU20101130756 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 755 755 WDU20101130755 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 754 754 WDU20101130754 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 753 753 WDU20101130753 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 752 752 WDU20101130752 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 751 751 WDU20101130751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 750 750 WDU20101130750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 749 749 WDU20101130749 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 748 748 WDU20101130748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 747 747 WDU20101130747 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 746 746 WDU20101130746 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745 745 WDU20101130745 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 744 744 WDU20101120744 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 743 743 WDU20101120743 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku papierów wartościowych oraz o zasadach nadzoru nad tymi systemami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 742 742 WDU20101120742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 741 741 WDU20101120741 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 740 740 WDU20101120740 Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 111 poz. 739 739 WDU20101110739 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 738 738 WDU20101100738 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 737 737 WDU20101100737 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt P 62/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736 736 WDU20101100736 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 735 735 WDU20101100735 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 734 734 WDU20101100734 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 733 733 WDU20101100733 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 732 732 WDU20101100732 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 731 731 WDU20101100731 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 730 730 WDU20101100730 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 729 729 WDU20101100729 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728 728 WDU20101100728 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 727 727 WDU20101100727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 726 726 WDU20101100726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 725 725 WDU20101100725 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 724 724 WDU20101090724 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 723 723 WDU20101090723 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r. sygn. akt U 4/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 722 722 WDU20101090722 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 721 721 WDU20101090721 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 720 720 WDU20101090720 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 719 WDU20101090719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 718 718 WDU20101090718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 717 717 WDU20101090717 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 716 716 WDU20101090716 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 715 715 WDU20101090715 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 714 714 WDU20101090714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 713 713 WDU20101090713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 712 712 WDU20101090712 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 711 711 WDU20101090711 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 710 710 WDU20101090710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 709 709 WDU20101090709 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 708 708 WDU20101090708 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 707 707 WDU20101090707 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 706 706 WDU20101080706 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 705 705 WDU20101080705 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 704 704 WDU20101080704 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 703 703 WDU20101080703 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 702 702 WDU20101080702 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 701 701 WDU20101080701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 700 700 WDU20101080700 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 699 699 WDU20101080699 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 698 698 WDU20101080698 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 697 697 WDU20101080697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 696 696 WDU20101080696 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 695 695 WDU20101080695 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 694 694 WDU20101080694 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 693 693 WDU20101080693 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 692 692 WDU20101080692 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 691 691 WDU20101080691 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 690 690 WDU20101080690 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 689 689 WDU20101080689 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 688 688 WDU20101080688 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 687 687 WDU20101080687 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 686 686 WDU20101080686 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 685 685 WDU20101080685 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 684 684 WDU20101080684 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 683 683 WDU20101070683 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 682 682 WDU20101070682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 681 681 WDU20101070681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 680 680 WDU20101070680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 679 WDU20101070679 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 678 678 WDU20101060678 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 677 677 WDU20101060677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 676 676 WDU20101060676 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 675 WDU20101060675 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 674 674 WDU20101060674 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 673 673 WDU20101060673 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 672 672 WDU20101060672 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 671 671 WDU20101060671 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 670 670 WDU20101060670 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 669 669 WDU20101060669 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 668 668 WDU20101050668 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 667 667 WDU20101050667 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 666 666 WDU20101050666 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 665 665 WDU20101050665 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 664 664 WDU20101050664 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 663 663 WDU20101050663 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 662 662 WDU20101050662 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 661 661 WDU20101050661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 660 660 WDU20101050660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 659 659 WDU20101050659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 658 658 WDU20101050658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 657 657 WDU20101050657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 656 656 WDU20101050656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 655 655 WDU20101050655 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 104 poz. 654 654 WDU20101040654 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 104 poz. 653 653 WDU20101040653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 103 poz. 652 652 WDU20101030652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 651 WDU20101020651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 650 650 WDU20101020650 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 101 poz. 649 649 WDU20101010649 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 101 poz. 648 648 WDU20101010648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 101 poz. 647 647 WDU20101010647 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 646 646 WDU20101000646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 645 645 WDU20101000645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 644 644 WDU20101000644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643 643 WDU20101000643 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 642 642 WDU20101000642 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 641 641 WDU20101000641 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 640 640 WDU20101000640 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 639 639 WDU20101000639 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 638 638 WDU20101000638 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 99 poz. 637 637 WDU20100990637 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 99 poz. 636 636 WDU20100990636 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 635 635 WDU20100980635 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 634 634 WDU20100980634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 633 633 WDU20100980633 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 632 632 WDU20100980632 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 631 631 WDU20100980631 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 630 630 WDU20100980630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 629 629 WDU20100980629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 628 628 WDU20100980628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. uchylony
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 627 627 WDU20100980627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 626 626 WDU20100980626 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 625 625 WDU20100980625 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624 624 WDU20100970624 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 623 623 WDU20100960623 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 622 622 WDU20100960622 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 621 621 WDU20100960621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 620 620 WDU20100960620 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619 619 WDU20100960619 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 618 WDU20100960618 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 617 617 WDU20100960617 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616 616 WDU20100960616 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 615 WDU20100960615 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 614 614 WDU20100960614 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 95 poz. 613 613 WDU20100950613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 95 poz. 612 612 WDU20100950612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 611 611 WDU20100940611 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 610 610 WDU20100940610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 609 609 WDU20100940609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 608 608 WDU20100940608 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 607 607 WDU20100940607 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 606 606 WDU20100940606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 605 605 WDU20100940605 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604 604 WDU20100940604 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 603 603 WDU20100940603 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 602 602 WDU20100940602 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 601 601 WDU20100940601 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 93 poz. 600 600 WDU20100930600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 93 poz. 599 599 WDU20100930599 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 93 poz. 598 598 WDU20100930598 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 92 poz. 597 597 WDU20100920597 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 91 poz. 596 596 WDU20100910596 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 91 poz. 595 595 WDU20100910595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 594 594 WDU20100900594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 593 593 WDU20100900593 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 592 592 WDU20100900592 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzonego w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 591 591 WDU20100900591 Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 590 590 WDU20100900590 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 589 589 WDU20100900589 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisana w Warszawie dnia 16 września 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 588 588 WDU20100900588 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 587 587 WDU20100900587 Protokół Nr 14 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 586 586 WDU20100900586 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 585 585 WDU20100900585 Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 89 poz. 584 584 WDU20100890584 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 583 583 WDU20100880583 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 582 582 WDU20100880582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 581 581 WDU20100880581 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 580 580 WDU20100880580 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 579 579 WDU20100880579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 578 578 WDU20100880578 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577 577 WDU20100880577 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 576 576 WDU20100880576 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 575 575 WDU20100880575 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 574 574 WDU20100880574 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 573 573 WDU20100880573 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 572 572 WDU20100870572 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 571 571 WDU20100870571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 570 570 WDU20100870570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 569 569 WDU20100870569 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 568 568 WDU20100870568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 567 567 WDU20100870567 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 566 566 WDU20100870566 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 565 565 WDU20100870565 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 564 564 WDU20100870564 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 563 563 WDU20100870563 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 562 562 WDU20100870562 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 561 561 WDU20100870561 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 560 560 WDU20100870560 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 559 559 WDU20100870559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 558 558 WDU20100860558 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 557 557 WDU20100860557 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 556 556 WDU20100860556 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 555 555 WDU20100860555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 554 554 WDU20100860554 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 553 WDU20100850553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 552 552 WDU20100840552 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 551 551 WDU20100840551 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 550 550 WDU20100840550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 549 549 WDU20100840549 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 548 548 WDU20100840548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 547 547 WDU20100840547 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 546 546 WDU20100840546 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 545 545 WDU20100840545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 544 544 WDU20100830544 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 543 543 WDU20100830543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 542 542 WDU20100830542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 541 541 WDU20100830541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 540 540 WDU20100830540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 539 539 WDU20100830539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 82 poz. 538 538 WDU20100820538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537 537 WDU20100820537 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania uchylony
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 536 536 WDU20100810536 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 535 535 WDU20100810535 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 534 534 WDU20100810534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 533 533 WDU20100810533 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 532 532 WDU20100810532 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 531 531 WDU20100810531 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 530 WDU20100810530 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529 529 WDU20100810529 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 528 528 WDU20100810528 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 527 527 WDU20100810527 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 80 poz. 526 526 WDU20100800526 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 525 525 WDU20100790525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 524 524 WDU20100790524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 523 WDU20100790523 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 522 522 WDU20100790522 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 521 521 WDU20100780521 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 520 520 WDU20100780520 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 519 519 WDU20100780519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 518 518 WDU20100780518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 517 517 WDU20100780517 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 516 516 WDU20100780516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 515 515 WDU20100780515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 514 514 WDU20100780514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r." wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 513 513 WDU20100780513 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512 512 WDU20100770512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 511 511 WDU20100770511 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 510 WDU20100770510 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 509 509 WDU20100770509 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 508 508 WDU20100770508 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 507 507 WDU20100770507 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 506 506 WDU20100770506 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 505 505 WDU20100770505 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 504 504 WDU20100770504 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 503 503 WDU20100770503 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 502 502 WDU20100770502 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 501 501 WDU20100770501 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 500 500 WDU20100760500 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 499 499 WDU20100760499 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 498 498 WDU20100760498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 497 497 WDU20100760497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 496 496 WDU20100760496 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 495 495 WDU20100760495 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 494 494 WDU20100760494 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 493 493 WDU20100760493 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 492 492 WDU20100760492 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 491 491 WDU20100760491 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 490 490 WDU20100760490 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 489 WDU20100760489 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 488 488 WDU20100750488 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 487 487 WDU20100750487 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 486 486 WDU20100750486 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 485 485 WDU20100750485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 484 484 WDU20100750484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 483 483 WDU20100750483 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 482 482 WDU20100750482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 481 481 WDU20100750481 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzonej w sposób wyrywkowy uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 480 480 WDU20100750480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 479 479 WDU20100750479 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 478 478 WDU20100750478 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 477 477 WDU20100750477 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 476 476 WDU20100750476 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 475 475 WDU20100750475 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474 474 WDU20100750474 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 473 473 WDU20100750473 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 472 472 WDU20100750472 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 471 471 WDU20100750471 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2010 nr 74 poz. 470 470 WDU20100740470 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 469 WDU20100730469 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 73 poz. 468 468 WDU20100730468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 467 467 WDU20100720467 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466 466 WDU20100720466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 465 465 WDU20100720465 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464 464 WDU20100720464 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 463 463 WDU20100720463 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 462 462 WDU20100720462 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 461 461 WDU20100720461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 71 poz. 460 460 WDU20100710460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 71 poz. 459 459 WDU20100710459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 458 458 WDU20100700458 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009--2011, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 457 457 WDU20100700457 Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009-2011, podpisany w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 456 456 WDU20100700456 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisanej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 455 455 WDU20100700455 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisana w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 454 454 WDU20100700454 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Limie dnia 14 maja 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 453 453 WDU20100700453 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Limie dnia 14 maja 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 452 452 WDU20100700452 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczącym Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisanym w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 451 451 WDU20100700451 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczące Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 450 450 WDU20100700450 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 449 449 WDU20100700449 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 448 448 WDU20100700448 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III) bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 447 447 WDU20100700447 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjęty w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III) obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 446 446 WDU20100700446 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 445 445 WDU20100700445 Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 444 444 WDU20100700444 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", przyjętych w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT" w Waszyngtonie bez statusu
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 443 443 WDU20100700443 Poprawki do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", przyjęte w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT" w Waszyngtonie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 69 poz. 442 442 WDU20100690442 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 441 441 WDU20100680441 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 440 440 WDU20100680440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 439 439 WDU20100680439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 438 438 WDU20100680438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 437 437 WDU20100680437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 436 436 WDU20100680436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 435 435 WDU20100670435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 434 434 WDU20100670434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 433 433 WDU20100670433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 432 432 WDU20100670432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 431 431 WDU20100670431 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 430 430 WDU20100670430 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 429 429 WDU20100670429 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 428 428 WDU20100670428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 427 427 WDU20100670427 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 426 426 WDU20100660426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 425 425 WDU20100660425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 424 424 WDU20100660424 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 423 423 WDU20100660423 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 422 422 WDU20100660422 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 421 421 WDU20100660421 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 420 420 WDU20100650420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształtujących w zawodzie pielęgniarki i położnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 419 419 WDU20100650419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 418 418 WDU20100650418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 417 417 WDU20100650417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 416 416 WDU20100650416 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 415 415 WDU20100650415 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 414 414 WDU20100650414 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 413 413 WDU20100650413 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412 412 WDU20100650412 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411 411 WDU20100650411 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 410 410 WDU20100650410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409 409 WDU20100650409 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408 408 WDU20100650408 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407 407 WDU20100650407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 406 406 WDU20100650406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 405 405 WDU20100650405 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404 404 WDU20100650404 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 403 403 WDU20100640403 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 402 402 WDU20100640402 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401 401 WDU20100640401 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 400 400 WDU20100640400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399 399 WDU20100640399 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398 398 WDU20100640398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 397 397 WDU20100640397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 396 396 WDU20100640396 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne uchylony
Dz.U. 2010 nr 63 poz. 395 395 WDU20100630395 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 63 poz. 394 394 WDU20100630394 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 63 poz. 393 393 WDU20100630393 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2010 nr 63 poz. 392 392 WDU20100630392 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 62 poz. 391 391 WDU20100620391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 62 poz. 390 390 WDU20100620390 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 62 poz. 389 389 WDU20100620389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 388 388 WDU20100610388 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 387 387 WDU20100610387 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 386 386 WDU20100610386 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 385 385 WDU20100610385 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 384 384 WDU20100610384 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 383 383 WDU20100610383 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego uchylony
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 382 382 WDU20100610382 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 381 381 WDU20100610381 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 380 380 WDU20100610380 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 379 379 WDU20100610379 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 378 378 WDU20100610378 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 377 377 WDU20100610377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 376 376 WDU20100610376 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 60 poz. 375 375 WDU20100600375 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 60 poz. 374 374 WDU20100600374 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 60 poz. 373 373 WDU20100600373 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 60 poz. 372 372 WDU20100600372 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 59 poz. 371 371 WDU20100590371 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim uchylony
Dz.U. 2010 nr 59 poz. 370 370 WDU20100590370 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji oraz wysokości tej opłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 59 poz. 369 369 WDU20100590369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 58 poz. 368 368 WDU20100580368 Rozporządzenie Marszałka Sejmu Wykonującego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 367 367 WDU20100570367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 366 366 WDU20100570366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 365 365 WDU20100570365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 364 364 WDU20100570364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 363 363 WDU20100570363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 362 362 WDU20100570362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 361 361 WDU20100570361 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 360 360 WDU20100570360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 359 359 WDU20100570359 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 358 358 WDU20100570358 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 357 357 WDU20100570357 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 356 356 WDU20100570356 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchylony
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 355 355 WDU20100570355 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 354 354 WDU20100570354 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353 353 WDU20100570353 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 352 352 WDU20100570352 Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 351 351 WDU20100570351 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 350 350 WDU20100570350 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 349 349 WDU20100560349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 348 348 WDU20100560348 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 347 347 WDU20100560347 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 346 346 WDU20100560346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 345 345 WDU20100560345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344 344 WDU20100560344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 343 343 WDU20100560343 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 342 342 WDU20100560342 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 341 341 WDU20100560341 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 340 340 WDU20100560340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 339 339 WDU20100560339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 338 338 WDU20100560338 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uchylony
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 337 337 WDU20100560337 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 336 336 WDU20100550336 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 335 335 WDU20100550335 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 334 334 WDU20100550334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 333 333 WDU20100550333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu uchylony
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 332 332 WDU20100550332 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 331 331 WDU20100540331 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 330 330 WDU20100540330 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 329 329 WDU20100540329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 328 328 WDU20100540328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 327 327 WDU20100540327 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 326 326 WDU20100540326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 325 325 WDU20100540325 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 324 324 WDU20100540324 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323 323 WDU20100540323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 322 322 WDU20100540322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 321 321 WDU20100540321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 320 320 WDU20100540320 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 319 319 WDU20100530319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 318 318 WDU20100530318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 317 317 WDU20100530317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski uchylony
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 316 316 WDU20100530316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 315 315 WDU20100530315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314 314 WDU20100530314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 313 313 WDU20100530313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 312 312 WDU20100530312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 311 WDU20100530311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 52 poz. 310 310 WDU20100520310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 52 poz. 309 309 WDU20100520309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 52 poz. 308 308 WDU20100520308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307 307 WDU20100510307 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 51 poz. 306 306 WDU20100510306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 50 poz. 305 305 WDU20100500305 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304 304 WDU20100500304 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 50 poz. 303 303 WDU20100500303 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2010 nr 50 poz. 302 302 WDU20100500302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 50 poz. 301 301 WDU20100500301 Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 300 300 WDU20100490300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 299 299 WDU20100490299 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 298 298 WDU20100490298 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 297 297 WDU20100490297 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 296 296 WDU20100490296 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 295 295 WDU20100490295 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 294 294 WDU20100490294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 293 293 WDU20100490293 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 292 292 WDU20100490292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 291 291 WDU20100490291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 290 290 WDU20100490290 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 289 289 WDU20100490289 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 288 288 WDU20100490288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 287 287 WDU20100480287 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 286 286 WDU20100480286 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 285 285 WDU20100480285 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 284 284 WDU20100480284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 283 283 WDU20100480283 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 282 282 WDU20100480282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 281 281 WDU20100480281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 280 280 WDU20100480280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 279 279 WDU20100470279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278 278 WDU20100470278 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 277 277 WDU20100470277 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276 276 WDU20100460276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 46 poz. 275 275 WDU20100460275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 274 274 WDU20100450274 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt U 5/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 273 273 WDU20100450273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272 272 WDU20100450272 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 271 271 WDU20100450271 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 270 270 WDU20100450270 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 269 269 WDU20100450269 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 268 268 WDU20100450268 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 267 267 WDU20100450267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 266 266 WDU20100450266 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 265 265 WDU20100450265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 264 264 WDU20100450264 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 263 263 WDU20100450263 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 262 262 WDU20100450262 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 261 261 WDU20100450261 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 260 260 WDU20100450260 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 259 259 WDU20100450259 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 258 258 WDU20100450258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 257 257 WDU20100450257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 256 256 WDU20100440256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 255 255 WDU20100440255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 254 254 WDU20100440254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 253 253 WDU20100440253 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne uchylony
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 252 252 WDU20100440252 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 251 251 WDU20100440251 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 250 250 WDU20100440250 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 249 249 WDU20100430249 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 248 248 WDU20100430248 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 247 247 WDU20100430247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246 246 WDU20100430246 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 42 poz. 245 245 WDU20100420245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 244 244 WDU20100410244 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 243 243 WDU20100410243 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 242 242 WDU20100410242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 241 241 WDU20100410241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą uchylony
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 240 240 WDU20100410240 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 239 239 WDU20100410239 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 238 238 WDU20100410238 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 237 237 WDU20100410237 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 236 236 WDU20100410236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 235 235 WDU20100410235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 234 234 WDU20100410234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 233 233 WDU20100410233 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 232 232 WDU20100400232 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 231 231 WDU20100400231 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 230 WDU20100400230 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 229 229 WDU20100400229 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 228 228 WDU20100400228 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227 227 WDU20100400227 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 226 226 WDU20100400226 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 225 225 WDU20100400225 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224 224 WDU20100400224 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 223 223 WDU20100400223 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222 222 WDU20100400222 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 221 221 WDU20100400221 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 220 220 WDU20100390220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 219 219 WDU20100390219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 218 218 WDU20100390218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 217 217 WDU20100390217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 216 216 WDU20100390216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zwrotu pomocy do plantacji trwałych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 215 215 WDU20100390215 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 214 214 WDU20100390214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 213 213 WDU20100390213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 212 212 WDU20100390212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 211 211 WDU20100390211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 210 210 WDU20100390210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 209 209 WDU20100390209 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 39 poz. 208 208 WDU20100390208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207 207 WDU20100380207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 37 poz. 206 206 WDU20100370206 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 37 poz. 205 205 WDU20100370205 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 204 204 WDU20100360204 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 203 203 WDU20100360203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 202 202 WDU20100360202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201 201 WDU20100360201 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 200 200 WDU20100360200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 199 199 WDU20100360199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 198 198 WDU20100360198 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 197 197 WDU20100360197 Ustawa z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 196 196 WDU20100360196 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 195 195 WDU20100350195 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanym w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 194 194 WDU20100350194 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisane w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 193 193 WDU20100350193 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 192 192 WDU20100350192 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 191 191 WDU20100340191 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 190 190 WDU20100340190 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 189 189 WDU20100340189 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 188 188 WDU20100340188 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 187 187 WDU20100340187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186 186 WDU20100340186 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 185 185 WDU20100340185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 184 184 WDU20100340184 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183 183 WDU20100340183 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 182 182 WDU20100340182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 181 181 WDU20100340181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 180 180 WDU20100340180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 179 179 WDU20100330179 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 178 178 WDU20100330178 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 177 177 WDU20100330177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 176 176 WDU20100320176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 175 175 WDU20100320175 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 174 174 WDU20100320174 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 173 173 WDU20100320173 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 172 172 WDU20100320172 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 171 171 WDU20100320171 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 170 170 WDU20100320170 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 169 169 WDU20100320169 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 168 168 WDU20100320168 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 167 167 WDU20100310167 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt P 16/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 166 166 WDU20100310166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 165 WDU20100310165 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164 164 WDU20100310164 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 163 163 WDU20100310163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 162 162 WDU20100310162 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 161 161 WDU20100310161 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 160 160 WDU20100310160 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 159 159 WDU20100310159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 158 158 WDU20100310158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 30 poz. 157 157 WDU20100300157 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 30 poz. 156 156 WDU20100300156 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 30 poz. 155 155 WDU20100300155 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 154 154 WDU20100290154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 153 153 WDU20100290153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 152 152 WDU20100290152 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151 151 WDU20100290151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów uchylony
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 150 150 WDU20100290150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności uchylony
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 149 149 WDU20100290149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 148 148 WDU20100280148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie włączenia w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości i Etnicznych przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 147 147 WDU20100280147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146 146 WDU20100280146 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145 145 WDU20100280145 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 144 144 WDU20100280144 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 143 143 WDU20100280143 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 142 142 WDU20100280142 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 141 141 WDU20100270141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. akt K 15/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140 140 WDU20100270140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 139 139 WDU20100270139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 138 138 WDU20100270138 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 137 137 WDU20100270137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 136 136 WDU20100270136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 135 135 WDU20100270135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 134 134 WDU20100270134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 133 133 WDU20100260133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 132 132 WDU20100260132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 131 131 WDU20100260131 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 130 130 WDU20100260130 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stężyca w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 25 poz. 129 129 WDU20100250129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze uchylony
Dz.U. 2010 nr 25 poz. 128 128 WDU20100250128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 25 poz. 127 127 WDU20100250127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 25 poz. 126 126 WDU20100250126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 125 125 WDU20100240125 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt SK 10/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 124 124 WDU20100240124 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 123 123 WDU20100240123 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 122 122 WDU20100240122 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 121 121 WDU20100240121 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 120 120 WDU20100230120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119 119 WDU20100230119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 118 118 WDU20100230118 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 117 117 WDU20100230117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 116 116 WDU20100230116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 115 115 WDU20100220115 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 114 114 WDU20100220114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 113 113 WDU20100220113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 112 112 WDU20100220112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł uchylony
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 111 111 WDU20100220111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 110 110 WDU20100210110 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 41/07 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 109 109 WDU20100210109 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt K 9/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 108 108 WDU20100210108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 107 107 WDU20100210107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 106 106 WDU20100210106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105 105 WDU20100210105 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104 104 WDU20100210104 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 20 poz. 103 103 WDU20100200103 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 19 poz. 102 102 WDU20100190102 Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 101 101 WDU20100180101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 100 100 WDU20100180100 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 99 99 WDU20100180099 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 98 98 WDU20100180098 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 97 97 WDU20100180097 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 96 96 WDU20100180096 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 95 95 WDU20100170095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 94 94 WDU20100170094 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 93 93 WDU20100170093 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Doha dnia 18 listopada 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 92 92 WDU20100170092 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. , zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 91 91 WDU20100170091 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. , zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 90 90 WDU20100160090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 35/08 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 89 89 WDU20100160089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 88 88 WDU20100160088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87 87 WDU20100160087 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 86 86 WDU20100160086 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 85 85 WDU20100160085 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 84 84 WDU20100160084 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 83 83 WDU20100160083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 82 82 WDU20100150082 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 2/09 obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81 81 WDU20100150081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 80 80 WDU20100150080 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 79 79 WDU20100150079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 78 78 WDU20100150078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 77 77 WDU20100150077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 14 poz. 76 76 WDU20100140076 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 14 poz. 75 75 WDU20100140075 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 14 poz. 74 74 WDU20100140074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 14 poz. 73 73 WDU20100140073 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 14 poz. 72 72 WDU20100140072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 13 poz. 71 71 WDU20100130071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 13 poz. 70 70 WDU20100130070 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69 69 WDU20100120069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uchylony
Dz.U. 2010 nr 12 poz. 68 68 WDU20100120068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 11 poz. 67 67 WDU20100110067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 11 poz. 66 66 WDU20100110066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 10 poz. 65 65 WDU20100100065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 10 poz. 64 64 WDU20100100064 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 63 63 WDU20100090063 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 62 62 WDU20100090062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 61 61 WDU20100090061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar uchylony
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 60 60 WDU20100090060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 59 59 WDU20100080059 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 58 58 WDU20100080058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 57 57 WDU20100080057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 56 56 WDU20100080056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 55 55 WDU20100080055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 54 54 WDU20100080054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 53 53 WDU20100080053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 52 52 WDU20100080052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 51 51 WDU20100080051 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 50 50 WDU20100070050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 49 49 WDU20100070049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 48 48 WDU20100070048 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 47 47 WDU20100070047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 46 46 WDU20100070046 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 45 45 WDU20100070045 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44 44 WDU20100070044 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 43 43 WDU20100070043 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 42 42 WDU20100070042 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 41 41 WDU20100070041 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 40 40 WDU20100060040 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 39 39 WDU20100060039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 38 38 WDU20100060038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 37 37 WDU20100060037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010 uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 36 36 WDU20100060036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 35 35 WDU20100060035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 34 34 WDU20100060034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 33 33 WDU20100060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 32 32 WDU20100060032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 31 31 WDU20100060031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 6 poz. 30 30 WDU20100060030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 5 poz. 29 29 WDU20100050029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 28 28 WDU20100040028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 27 27 WDU20100040027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 26 26 WDU20100040026 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009-2012, podpisanym w Sopocie dnia 1 września 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 25 25 WDU20100040025 Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009-2012, podpisany w Sopocie dnia 1 września 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 24 24 WDU20100040024 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 23 23 WDU20100040023 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisane w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 22 22 WDU20100040022 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 4 poz. 21 21 WDU20100040021 Konwencja w sprawie ustanowienia europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzona w Genewie dnia 24 maja 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 20 20 WDU20100030020 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych uchylony
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 19 19 WDU20100030019 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 18 18 WDU20100030018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 17 17 WDU20100030017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 16 16 WDU20100030016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 15 15 WDU20100030015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 14 14 WDU20100030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 13 13 WDU20100030013 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 12 12 WDU20100030012 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 11 11 WDU20100020011 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 września 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 10 10 WDU20100020010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 9 9 WDU20100020009 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 8 8 WDU20100020008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 7 7 WDU20100020007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dostępu do infrastruktury kolejowej przewoźników kolejowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6 6 WDU20100020006 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 5 5 WDU20100020005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 4 4 WDU20100020004 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 3 3 WDU20100020003 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat uznany za uchylony
Dz.U. 2010 nr 1 poz. 2 2 WDU20100010002 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2010 nr 1 poz. 1 1 WDU20100010001 Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. obowiązujący