20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2010
1776 RKRRiT z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
1775 RM z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1774 RM z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych uznany za uchylony
1773 RMSWia z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uchylony
1772 RMRiRW z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
1771 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011 akt jednorazowy
1770 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
1769 RMF z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1768 RMF z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1767 RMF z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej obowiązujący
1766 RPRM z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
1765 RRM z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
1764 RRM z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej obowiązujący
1763 RRM z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów obowiązujący
1762 RRM z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
1761 RMZ z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego uchylony
1760 RM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1759 RMRiRW z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
1758 RMNiSW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych akt posiada tekst jednolity
1757 RMI z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji obowiązujący
1756 RMF z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych obowiązujący
1755 RMF z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania uznany za uchylony
1754 RPRM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa obowiązujący
1753 RPRM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa obowiązujący
1752 RPRM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
1751 RPRM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
1750 RPRM z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
1749 RRM z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej obowiązujący
1748 RRM z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
1747 RRM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
1746 RM z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uznany za uchylony
1745 RM z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. obowiązujący
1744 RMSWiA z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1743 RMSWiA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. uznany za uchylony
1742 RMSWiA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL. uchylony
1741 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych obowiązujący
1740 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2011 akt jednorazowy
1739 RMRiRW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
1738 RMNiSW z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych akt posiada tekst jednolity
1737 RMNiSW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej akt posiada tekst jednolity
1736 RMI z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania obowiązujący
1735 RMI z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa obowiązujący
1734 RMF z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną akt posiada tekst jednolity
1733 RMF z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących uznany za uchylony
1732 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
1731 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
1730 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych obowiązujący
1729 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
1728 RRM z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1727 RRM z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
1726 U z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1725 U z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1724 U z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1723 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązujący
1722 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
1721 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin uznany za uchylony
1720 RMF z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji uznany za uchylony
1719 RMZ z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
1718 RMZ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów uznany za uchylony
1717 RMS z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1716 RMS z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
1715 RMS z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
1714 RMG z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór obowiązujący
1713 RMF z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1712 RMEN z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
1711 RMZ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania akt posiada tekst jednolity
1710 RMSZ z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
1709 RMRR z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
1708 RMRiRW z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych akt posiada tekst jednolity
1707 RMNiSW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych akt posiada tekst jednolity
1706 RMI z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji uznany za uchylony
1705 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych uchylony
1704 RRM z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
1703 RRM z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1702 U z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych akt objęty tekstem jednolitym
1701 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
1700 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania akt posiada tekst jednolity
1699 RMZ z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
1698 RMZ z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
1697 RMZ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
1696 RMSWiA z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1695 RMS z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
1694 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
1693 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1692 RMF z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa uznany za uchylony
1691 RMF z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
1690 RMF z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uchylony
1689 RMZ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
1688 RMZ z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1687 RMZ z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
1686 RMZ z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
1685 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
1684 RMI z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
1683 RMI z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1682 RMF z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1681 RMF z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1680 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej uchylony
1679 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uchylony
1678 RRM z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa obowiązujący
1677 RKRRiT z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów akt objęty tekstem jednolitym
1676 RM z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
1675 RM z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych uznany za uchylony
1674 RM z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1673 RM z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów uznany za uchylony
1672 RMSWiA z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
1671 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
1670 RMI z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych uchylony
1669 RMI z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
1668 RMG z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów uznany za uchylony
1667 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt posiada tekst jednolity
1666 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1665 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
1664 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1663 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
1662 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
1661 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej uznany za uchylony
1660 RMF z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
1659 RMEN z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 akt jednorazowy
1658 RRM z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1657 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
1656 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1655 U z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy obowiązujący
1654 RMF z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
1653 OPKW z dnia 20 grudnia 2010 r. uzupełniające obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudniu 2010 r. obowiązujący
1652 U z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
1651 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskiego Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1650 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych akt objęty tekstem jednolitym
1649 RMF z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1648 RMS z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
1647 RMS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu akt posiada tekst jednolity
1646 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych uznany za uchylony
1645 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1644 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
1643 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
1642 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
1641 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
1640 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
1639 RMON z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1638 RMF z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uchylony
1637 RMF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
1636 WTK z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt K 20/08 obowiązujący
1635 RMZ z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych uznany za uchylony
1634 RMS z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
1633 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
1632 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
1631 RMF z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
1630 RMF z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych akt posiada tekst jednolity
1629 RMF z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
1628 RMF z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
1627 RMF z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1626 RMEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
1625 RRM z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1624 RRM z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
1623 OMSRP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
1622 RRM z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) uchylony
1621 OMSRP z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1620 RMPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych akt objęty tekstem jednolitym
1619 RMNiSW z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
1618 RMF z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
1617 RMF z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1616 RMF z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych akt posiada tekst jednolity
1615 RRM z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. obowiązujący
1614 Or z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku bez statusu
1613 PmRPaKDozKmRPaKDwsupoizusoowzpodimswWd6g2rpwWd7g2r z dnia obowiązujący
1612 OPRM z dnia 16 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu uchylony
1611 RMZ z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
1610 RMZ z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych akt posiada tekst jednolity
1609 RM z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akt posiada tekst jednolity
1608 RM z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej obowiązujący
1607 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1606 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1605 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1604 RRM z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych uchylony
1603 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości akt objęty tekstem jednolitym
1602 U z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji obowiązujący
1601 U z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa obowiązujący
1600 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym akt objęty tekstem jednolitym
1599 RMRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
1598 RMRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt posiada tekst jednolity
1597 RMI z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. akt objęty tekstem jednolitym
1596 RMG z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii wygaśnięcie aktu
1595 RRM z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. obowiązujący
1594 RRM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
1593 U z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1592 U z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
1591 U z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych akt posiada tekst jednolity
1590 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka akt objęty tekstem jednolitym
1589 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
1588 RM z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów uznany za uchylony
1587 RMS z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby uznany za uchylony
1586 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt posiada tekst jednolity
1585 RMNiSW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
1584 RMF z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uchylony
1583 RMF z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
1582 RMF z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1581 RMF z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej obowiązujący
1580 RPRM z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
1579 RRM z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa obowiązujący
1578 U z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
1577 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
1576 RMI z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
1575 RMF z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
1574 RMF z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa obowiązujący
1573 RMF z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej akt posiada tekst jednolity
1572 RMF z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uchylony
1571 RRM z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych uchylony
1570 RRM z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
1569 RRM z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wygaśnięcie aktu
1568 RRM z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień obowiązujący
1567 RRM z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1566 WTK z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09 obowiązujący
1565 RKRRiT z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
1564 RMS z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
1563 RMSiT z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1562 RMRR z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1561 RMRiRW z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1560 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
1559 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
1558 RMNiSW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
1557 RMNiSW z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
1556 RMF z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej uznany za uchylony
1555 RMF z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
1554 RRM z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1553 PPRP z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1552 U z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
1551 WTK z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt K 41/07 obowiązujący
1550 RMSWiA z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
1549 RMRR z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1548 RMRiRW z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych akt posiada tekst jednolity
1547 RMRiRW z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
1546 RMF z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1545 RMF z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe uznany za uchylony
1544 RMF z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1543 RMEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
1542 RPRM z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
1541 RRM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1540 RRM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1539 RRM z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda obowiązujący
1538 Or z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. bez statusu
1537 UEdmpdwtn(zwGd2m2r z dnia obowiązujący
1536 OMSRP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
1535 RMRR z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1534 RMF z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1533 WTK z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt K 27/09 obowiązujący
1532 RMS z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych akt posiada tekst jednolity
1531 RMON z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
1530 RMNiSW z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk akt posiada tekst jednolity
1529 RMI z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach akt posiada tekst jednolity
1528 RMF z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1527 RMF z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1526 RMF z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej uznany za uchylony
1525 RMZ z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych obowiązujący
1524 RMZ z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju uznany za uchylony
1523 RRM z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1522 RMEN z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik uznany za uchylony
1521 OPKW z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. obowiązujący
1520 RMZ z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia uznany za uchylony
1519 RMZ z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej uznany za uchylony
1518 RMRiRW z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
1517 RMRiRW z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011 akt jednorazowy
1516 RMF z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
1515 RMF z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1514 RMF z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych uznany za uchylony
1513 RMF z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych obowiązujący
1512 RRM z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych uznany za uchylony
1511 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
1510 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1509 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze akt objęty tekstem jednolitym
1508 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków uchylony
1507 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchylony
1506 WTK z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt K 32/09 obowiązujący
1505 WTK z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt P 23/10 obowiązujący
1504 WTK z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10 obowiązujący
1503 WTK z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt P 28/08 obowiązujący
1502 RMG z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. akt posiada tekst jednolity
1501 RMF z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD uznany za uchylony
1500 RMF z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1499 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
1498 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. akt objęty tekstem jednolitym
1497 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1496 U z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych uchylony
1495 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych akt objęty tekstem jednolitym
1494 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych obowiązujący
1493 RMF z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego uchylony
1492 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej uznany za uchylony
1491 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
1490 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uznany za uchylony
1489 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uznany za uchylony
1488 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych uchylony
1487 RMEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach uchylony
1486 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1485 RM z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku obowiązujący
1484 RMRiRW z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
1483 RMRiRW z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
1482 U z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli akt objęty tekstem jednolitym
1481 RMRiRW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r. wygaśnięcie aktu
1480 RMG z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uchylony
1479 RRM z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej akt posiada tekst jednolity
1478 U z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
1477 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
1476 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
1475 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw obowiązujący
1474 WTK z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09 obowiązujący
1473 WTK z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07 obowiązujący
1472 RM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń obowiązujący
1471 RM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1470 RMS z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
1469 RMSiT z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu uznany za uchylony
1468 RMRiRW z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków akt objęty tekstem jednolitym
1467 RMON z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
1466 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1465 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych obowiązujący
1464 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych uchylony
1463 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt objęty tekstem jednolitym
1462 U z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. akt jednorazowy
1461 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
1460 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu uznany za uchylony
1459 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1458 RPRM z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
1457 WTK z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt P 86/08 obowiązujący
1456 WTK z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10 obowiązujący
1455 WTK z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 obowiązujący
1454 OPKW z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. obowiązujący
1453 RMZ z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego uznany za uchylony
1452 RMS z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
1451 RMG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
1450 RMF z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uchylony
1449 RPRM z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
1448 RPRP z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
1447 OMSRP z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
1446 RMRiRW z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1445 U z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców uchylony
1444 U z dnia 29 października 2010 r. o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. akt jednorazowy
1443 U z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1442 U z dnia 24 września 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
1441 RMS z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uznany za uchylony
1440 RMPiPS z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
1439 RMPiPS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego obowiązujący
1438 RMNiSW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
1437 RMF z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji uznany za uchylony
1436 WTK z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08 obowiązujący
1435 WTK z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07 obowiązujący
1434 RMSWiA z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1433 RMON z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
1432 RMON z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów akt posiada tekst jednolity
1431 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów obowiązujący
1430 RRM z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
1429 U z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych obowiązujący
1428 U z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. akt jednorazowy
1427 U z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności akt posiada tekst jednolity
1426 RMZ z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi uznany za uchylony
1425 RMON z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1424 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej obowiązujący
1423 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków obowiązujący
1422 RMF z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
1421 RPRM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
1420 RRM z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
1419 WTK z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07 obowiązujący
1418 WTK z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06 obowiązujący
1417 RKRRiT z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych uchylony
1416 RMZ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych obowiązujący
1415 RM z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku akt posiada tekst jednolity
1414 RM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) uznany za uchylony
1413 RMNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania akt posiada tekst jednolity
1412 RMNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego uznany za uchylony
1411 RMNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
1410 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych uznany za uchylony
1409 RMF z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń uznany za uchylony
1408 RMEN z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
1407 OMSRP z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1406 RM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń obowiązujący
1405 RMSWiA z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia uznany za uchylony
1404 RMRiRW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1403 RMRiRW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1402 RMRiRW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności obszarowej za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1401 RMRiRW z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1400 RMRiRW z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1399 RMRiRW z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r. wygaśnięcie aktu
1398 RMI z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji uznany za uchylony
1397 RRM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznany za uchylony
1396 U z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
1395 U z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obowiązujący
1394 RMS z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
1393 RMRiRW z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1392 RMRiRW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011 akt jednorazowy
1391 RMGoMSWiA z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków. uznany za uchylony
1390 RMF z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego akt posiada tekst jednolity
1389 RPRM z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
1388 RRM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
1387 RRM z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uznany za uchylony
1386 RRM z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną uznany za uchylony
1385 U z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1384 OMSRP z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
1383 RMEN z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun uznany za uchylony
1382 RMZ z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
1381 RMSWiA z dnia 16 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
1380 RMSP z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji uchylony
1379 RMNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
1378 RMF z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
1377 RMF z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1376 RMZ z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1375 RMF z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1374 RRM z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
1373 WTK z dnia 29 października 2010 r. sygn. akt P 34/08 obowiązujący
1372 RMRiRW z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1371 RMRiRW z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
1370 RMRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt posiada tekst jednolity
1369 RMON z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
1368 RMI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyposażenia statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu uznany za uchylony
1367 OMSRP z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1366 WTK z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09 obowiązujący
1365 WTK z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09 obowiązujący
1364 WTK z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08 obowiązujący
1363 WTK z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt K 58/07 obowiązujący
1362 RMON z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1361 RMNiSW z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa obowiązujący
1360 RMF z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1359 RMF z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uchylony
1358 RMF z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uchylony
1357 RMF z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego uchylony
1356 RRM z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uznany za uchylony
1355 RRM z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" uznany za uchylony
1354 RRM z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
1353 RMZ z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
1352 RMZ z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
1351 OMSRP z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1350 Or z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Skopje dnia 24 listopada 2009 r. bez statusu
1349 UmRRPaRRMowoinpwSd2l2r z dnia obowiązujący
1348 Or z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. bez statusu
1347 UmRRPaRRAowwdopwWd3m2r z dnia obowiązujący
1346 Or z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. bez statusu
1345 SMAEO(pwBd2s2r z dnia obowiązujący
1344 WTK z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10 obowiązujący
1343 WTK z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09 obowiązujący
1342 RMZ z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe uznany za uchylony
1341 RMZ z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów uznany za uchylony
1340 RM z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
1339 RMS z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego obowiązujący
1338 RMF z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
1337 RMF z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym uchylony
1336 RMF z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji uznany za uchylony
1335 WTK z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09 obowiązujący
1334 RMZ z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie uznany za uchylony
1333 RMSWiA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej akt posiada tekst jednolity
1332 RMSWiA z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1331 RMS z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" uznany za uchylony
1330 RMRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw uznany za uchylony
1329 RMON z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
1328 RPRM z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt objęty tekstem jednolitym
1327 U z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1326 WTK z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09 obowiązujący
1325 RMSZ z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej. akt objęty tekstem jednolitym
1324 RMNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
1323 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
1322 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym akt objęty tekstem jednolitym
1321 RMON z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
1320 RMZ z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1319 RM z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
1318 RMRiRW z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi uznany za uchylony
1317 RMG z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
1316 RRM z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. obowiązujący
1315 RRM z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
1314 RRM z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
1313 RRM z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obowiązujący
1312 RMNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych obowiązujący
1311 RMF z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
1310 RPRM z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
1309 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej obowiązujący
1308 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych akt objęty tekstem jednolitym
1307 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1306 U z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązujący
1305 WTK z dnia 14 października 2010 r. sygn. akt K 17/07 obowiązujący
1304 RMRiRW z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1303 RMRiRW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) uchylony
1302 RMI z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa obowiązujący
1301 RMF z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł uchylony
1300 RMF z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
1299 RRM z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1298 RPRP z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
1297 RPRP z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości akt posiada tekst jednolity
1296 RMEN z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej uznany za uchylony
1295 RPRM z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
1294 RMSWiA z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
1293 RMON z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania uchylony
1292 RMI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy uchylony
1291 RMG z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło uznany za uchylony
1290 RMF z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów uznany za uchylony
1289 RMF z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1288 RRM z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1287 OMSRP z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
1286 RMZ z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
1285 RMZ z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
1284 RKRRiT z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
1283 RKRRiT z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
1282 RMZ z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne uznany za uchylony
1281 RMON z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
1280 RMF z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznany za uchylony
1279 RMF z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków akt posiada tekst jednolity
1278 RRM z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1277 RMS z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
1276 RMS z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
1275 RMI z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu uchylony
1274 RPRM z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej uchylony
1273 WTK z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt SK 26/08 obowiązujący
1272 WTK z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt K 16/08 obowiązujący
1271 RMRiRW z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
1270 RMPiPS z dnia 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
1269 RMON z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych uchylony
1268 RMON z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1267 RMI z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
1266 RPRM z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt posiada tekst jednolity
1265 RPRM z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach uchylony
1264 RMF z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1263 RMF z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
1262 RMF z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
1261 RMF z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt posiada tekst jednolity
1260 RRM z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
1259 RMZ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
1258 RMRiRW z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów uznany za uchylony
1257 RMON z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
1256 RMI z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego uznany za uchylony
1255 RMI z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego obowiązujący
1254 RMF z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania obowiązujący
1253 RRM z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia obowiązujący
1252 RMZ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1251 RMZ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży uznany za uchylony
1250 RM z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
1249 RM z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obowiązujący
1248 RMSWiA z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu uznany za uchylony
1247 RMS z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej uznany za uchylony
1246 RMG z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej uznany za uchylony
1245 RMEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
1244 RRM z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1243 OMSRP z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach uchylony
1242 RMNiSW z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
1241 RMKiDN z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu uznany za uchylony
1240 RMKiDN z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk akt posiada tekst jednolity
1239 RMI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej uznany za uchylony
1238 RMG z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
1237 RRM z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uznany za uchylony
1236 RPRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta" akt jednorazowy
1235 RPRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy" akt jednorazowy
1234 RMZ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką akt posiada tekst jednolity
1233 RMSWiA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej uchylony
1232 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
1231 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom uchylony
1230 RMRiRW z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
1229 RMG z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego obowiązujący
1228 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych akt posiada tekst jednolity
1227 RMSWiA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji obowiązujący
1226 RMSWiA z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
1225 RMS z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
1224 RMNiSW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
1223 RMNiSW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
1222 RMNiSW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
1221 RMNiSW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
1220 RMNiSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki uznany za uchylony
1219 RRM z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1218 RRM z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
1217 RRM z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej obowiązujący
1216 RRM z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1215 RMZ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi uznany za uchylony
1214 RMZ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego akt posiada tekst jednolity
1213 RMNiSW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów uchylony
1212 RMS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby uznany za uchylony
1211 RMRiRW z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich obowiązujący
1210 RMON z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
1209 RMON z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
1208 RMON z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1207 RMNiSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
1206 RMNiSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę uznany za uchylony
1205 RMNiSW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków uznany za uchylony
1204 RMNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców uznany za uchylony
1203 RMPiPS z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy obowiązujący
1202 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
1201 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki uchylony
1200 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
1199 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
1198 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków uznany za uchylony
1197 RMNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1196 OPRM z dnia 15 września 2010 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1195 RMSWiA z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych obowiązujący
1194 RMRiRW z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
1193 RMPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy uznany za uchylony
1192 RPRM z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej uznany za uchylony
1191 OMSRP z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta uchylony
1190 OMSRP z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchylony
1189 RMPiPS z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych obowiązujący
1188 RRM z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
1187 RKRRiT z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
1186 RMRiRW z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 obowiązujący
1185 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1184 RMZ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności uchylony
1183 RMS z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych uznany za uchylony
1182 RMRiRW z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
1181 RPRM z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
1180 RPRM z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
1179 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji uznany za uchylony
1178 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uznany za uchylony
1177 RMRiRW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu obowiązujący
1176 RMRiRW z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
1175 RMRiRW z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
1174 RMPiPS z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
1173 RMPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
1172 RMPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
1171 RMF z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki akt objęty tekstem jednolitym
1170 RMF z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
1169 RPRM z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt posiada tekst jednolity
1168 RKRRiT z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
1167 RMSiT z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie obowiązujący
1166 RMRiRW z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka obowiązujący
1165 RRM z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1164 RRM z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1163 Or z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 7 października 2009 r. bez statusu
1162 PAwssUmRPaAozspwWd7p2r z dnia obowiązujący
1161 Or z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. bez statusu
1160 UmRPaAozspwWd7p2r z dnia obowiązujący
1159 Or z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. bez statusu
1158 Kojpwuwiwwzorood z dnia obowiązujący
1157 RMRiRW z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
1156 RMON z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1155 RMON z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku uznany za uchylony
1154 RMNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowemu Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
1153 RMNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju akt posiada tekst jednolity
1152 RMG z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców obowiązujący
1151 RPRM z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
1150 WTK z dnia 10 września 2010 r. sygn. akt P 44/09 obowiązujący
1149 WTK z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08 obowiązujący
1148 RMZ z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
1147 RMSWiA z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1146 RMSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący
1145 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt posiada tekst jednolity
1144 RMON z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
1143 RMEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt posiada tekst jednolity
1142 RMRR z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
1141 RMRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
1140 RMI z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych uznany za uchylony
1139 RMI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
1138 RRM z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób obowiązujący
1137 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. akt jednorazowy
1136 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek akt jednorazowy
1135 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych uchylony
1134 Or z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. bez statusu
1133 UoSiSmWEiipczjsaRCzdsswLd1p2r z dnia obowiązujący
1132 RM z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1131 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych akt posiada tekst jednolity
1130 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym
1129 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1128 RMSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. akt posiada tekst jednolity
1127 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1126 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych uznany za uchylony
1125 RMRiRW z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1124 RMON z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
1123 RMF z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych akt posiada tekst jednolity
1122 RMZ z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcje Sanitarną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1121 RMS z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin obowiązujący
1120 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu akt objęty tekstem jednolitym
1119 RMI z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
1118 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych akt objęty tekstem jednolitym
1117 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach obowiązujący
1116 U z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1115 RMZ z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania uznany za uchylony
1114 RMSWiA z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej uchylony
1113 RMRiRW z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1112 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji uznany za uchylony
1111 RMF z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
1110 RRM z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym uchylony
1109 RRM z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej uchylony
1108 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1107 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1106 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II" akt jednorazowy
1105 RMRR z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wygaśnięcie aktu
1104 RMRiRW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym uznany za uchylony
1103 RMG z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
1102 RMG z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów obowiązujący
1101 RMF z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
1100 RMF z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
1099 RRM z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
1098 RRM z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
1097 RRM z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1096 RRM z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
1095 RMZ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznany za uchylony
1094 RMSWiA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej" akt jednorazowy
1093 RMRiRW z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1092 RMRiRW z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1091 RMKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym uznany za uchylony
1090 RMKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
1089 RMG z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązujący
1088 RRM z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
1087 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
1086 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
1085 RMF z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne akt posiada tekst jednolity
1084 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego uznany za uchylony
1083 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
1082 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń uznany za uchylony
1081 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego obowiązujący
1080 RMEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
1079 RPRM z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej uchylony
1078 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
1077 RMRiRW z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
1076 RMF z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
1075 RMF z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
1074 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uchylony
1073 RMZ z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
1072 RMZ z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami uznany za uchylony
1071 RMF z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
1070 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1069 RPRM z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności uznany za uchylony
1068 RMRR z dnia 16 sierpnia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 akt jednorazowy
1067 RMRiRW z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1066 RMF z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
1065 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1064 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe uchylony
1063 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego uznany za uchylony
1062 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ewidencji niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1061 RRM z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011 akt jednorazowy
1060 RRM z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej uchylony
1059 RMF z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego uznany za uchylony
1058 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1057 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej uznany za uchylony
1056 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
1055 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt posiada tekst jednolity
1054 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych uznany za uchylony
1053 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
1052 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
1051 RMSiT z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uchylony
1050 RMRR z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
1049 RMF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
1048 RMF z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1047 RMEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
1046 RMEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
1045 RMZ z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
1044 RMRiRW z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
1043 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
1042 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" obowiązujący
1041 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
1040 U z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej obowiązujący
1039 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
1038 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
1037 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujący
1036 U z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki obowiązujący
1035 U z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
1034 RMF z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Służby Celnej" uznany za uchylony
1033 RMEN z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik rachunkowości i zegarmistrz uznany za uchylony
1032 RMZ z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych uznany za uchylony
1031 RMZ z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. akt jednorazowy
1030 RMZ z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1029 RMRiRW z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1028 RRM z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
1027 RM z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji uznany za uchylony
1026 RMSWiA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
1025 RMON z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
1024 RPRM z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie diet dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
1023 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
1022 U z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
1021 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny obowiązujący
1020 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1019 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
1018 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1017 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
1016 U z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
1015 RMSWiA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
1014 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie obowiązujący
1013 U z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1012 RMZ z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) akt posiada tekst jednolity
1011 RMSWiA z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
1010 RMRR z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
1009 RMRR z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju uznany za uchylony
1008 RMON z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
1007 RMON z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1006 RMKiDN z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
1005 RMKiDN z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
1004 RRM z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic uchylony
1003 RMZ z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
1002 RMZ z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów obowiązujący
1001 RMSWiA z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej uznany za uchylony
1000 RMSWiA z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku akt jednorazowy
999 RMSWiA z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu uznany za uchylony
998 RMS z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
997 RPRM z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
996 U z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
995 RMPiPS z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
994 RRM z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
993 U z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
992 U z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. akt posiada tekst jednolity
991 U z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
990 U z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
989 RMS z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie akt posiada tekst jednolity
988 RMS z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie uznany za uchylony
987 RMS z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów uznany za uchylony
986 RMS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej obowiązujący
985 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
984 RRM z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych uznany za uchylony
983 RRM z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
982 RMS z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
981 RM z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
980 RMSWiA z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
979 RMS z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
978 RMS z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
977 RMRiRW z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
976 RMON z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
975 RMON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
974 RMON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych uznany za uchylony
973 RMON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
972 RMON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uchylony
971 RRM z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
970 RMS z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
969 RPRM z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
968 RMSWiA z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej uznany za uchylony
967 RMS z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
966 RMS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej obowiązujący
965 RMS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym uznany za uchylony
964 RRM z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych akt posiada tekst jednolity
963 U z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych akt posiada tekst jednolity
962 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
961 WTK z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt SK 21/08 obowiązujący
960 OMSRP z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
959 RMSWiA z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego uchylony
958 RMSWiA z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
957 RMS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej obowiązujący
956 RMS z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
955 RMS z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
954 RMS z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą uznany za uchylony
953 RMRR z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
952 RMI z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) uchylony
951 RMG z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali obowiązujący
950 RMPiPS z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
949 RMI z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
948 Or z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 2009 r. bez statusu
947 UmRRPaRRKoowinpwWd3w2r z dnia obowiązujący
946 RMI z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów uznany za uchylony
945 RMI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
944 U z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. akt jednorazowy
943 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchylony
942 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. akt jednorazowy
941 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" obowiązujący
940 RMZ z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi uznany za uchylony
939 RMZ z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
938 RRM z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej uznany za uchylony
937 USN z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 akt jednorazowy
936 USN z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. akt jednorazowy
935 OMSRP z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
934 RM z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uznany za uchylony
933 RMI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uznany za uchylony
932 RMI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uznany za uchylony
931 RMG z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej obowiązujący
930 RMF z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
929 RRM z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt posiada tekst jednolity
928 RRM z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
927 RRM z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznany za uchylony
926 WTK z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08 obowiązujący
925 WTK z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07 obowiązujący
924 RM z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych uznany za uchylony
923 RM z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów akt objęty tekstem jednolitym
922 RM z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uznany za uchylony
921 RMSWiA z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
920 RMS z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania obowiązujący
919 RMRiRW z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
918 RMON z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa uznany za uchylony
917 RMI z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych obowiązujący
916 RMI z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego obowiązujący
915 RMI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów obowiązujący
914 OMSRP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
913 RRM z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011 akt jednorazowy
912 WTK z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10 obowiązujący
911 RMS z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
910 RMRiRW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze akt posiada tekst jednolity
909 RMRiRW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców obowiązujący
908 RMG z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009 obowiązujący
907 RMG z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji akt jednorazowy
906 RPRM z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej uznany za uchylony
905 RRM z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
904 RRM z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
903 WTK z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09 obowiązujący
902 RMSWiA z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów uznany za uchylony
901 RMSWiA z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
900 Or z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. bez statusu
899 KmRPaKNwsupoizusoowzpodoPdtKpwWd9w2r z dnia obowiązujący
898 WTK z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt P 28/09 obowiązujący
897 RMS z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
896 RMS z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty obowiązujący
895 RMS z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie świadectwa funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
894 RMS z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
893 RMRiRW z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
892 RMG z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
891 RMG z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego akt posiada tekst jednolity
890 RPRM z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
889 RRM z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. obowiązujący
888 RMZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów akt posiada tekst jednolity
887 RMSiT z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
886 RMRiRW z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. akt objęty tekstem jednolitym
885 RMEN z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
884 RMZ z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich obowiązujący
883 RMZ z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu akt objęty tekstem jednolitym
882 RM z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej uznany za uchylony
881 RM z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia obowiązujący
880 RM z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia akt posiada tekst jednolity
879 RM z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne uznany za uchylony
878 RM z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej uznany za uchylony
877 RMS z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
876 RMG z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec akt jednorazowy
875 RRM z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi obowiązujący
874 RRM z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych uznany za uchylony
873 RRM z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa uznany za uchylony
872 RRM z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu akt jednorazowy
871 U z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązujący
870 RMRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
869 RMRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
868 RMRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
867 RMRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
866 RMRiRW z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uznany za uchylony
865 RRM z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
864 RMZ z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
863 RMZ z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
862 RM z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady obowiązujący
861 RMF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
860 RMPiPS z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
859 RMI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
858 U z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
857 U z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie akt posiada tekst jednolity
856 RMI z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych obowiązujący
855 RMG z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
854 RRM z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. obowiązujący
853 U z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
852 WTK z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08 obowiązujący
851 RMZ z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
850 RMSWiA z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
849 RMRiRW z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
848 RMON z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami uznany za uchylony
847 RMI z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
846 RMF z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
845 RMEN z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik uznany za uchylony
844 RRM z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa uznany za uchylony
843 RRM z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań uznany za uchylony
842 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
841 RMON z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych uznany za uchylony
840 RMSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym akt posiada tekst jednolity
839 RMS z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
838 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
837 RMPiPS z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
836 RMPiPS z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
835 U z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. obowiązujący
834 RMS z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
833 RMG z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
832 RMON z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
831 RMI z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
830 RMG z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych uznany za uchylony
829 RRM z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
828 OPKW z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
827 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
826 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
825 U z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. akt objęty tekstem jednolitym
824 U z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. akt jednorazowy
823 U z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. akt jednorazowy
822 RMZ z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym uznany za uchylony
821 RMSWiA z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
820 RMSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej obowiązujący
819 RMSWiAiMI z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji obowiązujący
818 RMSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
817 RMSWiA z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
816 RMS z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej uchylony
815 RMS z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej obowiązujący
814 RMRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania uznany za uchylony
813 RMON z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
812 RMON z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
811 RMKiDN z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu uznany za uchylony
810 RRM z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
809 U z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
808 RMZ z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
807 RMSWiA z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
806 RMSWiA z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
805 RMPiPS z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
804 U z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
803 RMZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego obowiązujący
802 RMSWiA z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
801 RMSP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa uznany za uchylony
800 RMSP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców uznany za uchylony
799 RMSP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
798 RMPiPS z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej obowiązujący
797 RMKiDN z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
796 RMI z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji obowiązujący
795 RMF z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych uznany za uchylony
794 RMF z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego akt posiada tekst jednolity
793 RMF z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych uchylony
792 Or z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2009 r. bez statusu
791 UmRRPaRRSowiwoinpwWd1m2r z dnia obowiązujący
790 WTK z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08 obowiązujący
789 WTK z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07 obowiązujący
788 RM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych uznany za uchylony
787 RMR z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
786 RMI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami uznany za uchylony
785 RMGiP z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom obowiązujący
784 RMG z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. akt jednorazowy
783 RRM z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
782 RKRRiT z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
781 RMS z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
780 RMS z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
779 RMS z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
778 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
777 RMON z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową uznany za uchylony
776 RMON z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego uznany za uchylony
775 RMON z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej uznany za uchylony
774 RMZ z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
773 RMI z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uznany za uchylony
772 RMI z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
771 RMF z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
770 RMF z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych akt posiada tekst jednolity
769 RMF z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
768 RMSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń uznany za uchylony
767 RMF z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej uznany za uchylony
766 RPRM z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
765 RRM z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych uznany za uchylony
764 RRM z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" wygaśnięcie aktu
763 RRM z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011" wygaśnięcie aktu
762 RRM z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
761 RRM z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
760 U z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
759 OMSRP z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
758 RMZ z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek. obowiązujący
757 RMSWiA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji obowiązujący
756 RMS z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
755 RMS z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
754 RMRR z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
753 RMRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej uchylony
752 RMI z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
751 RMF z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych akt posiada tekst jednolity
750 RMF z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej uznany za uchylony
749 RMF z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
748 RRM z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uznany za uchylony
747 OPKW z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. obowiązujący
746 OPKW z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. obowiązujący
745 U z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
744 OMSRP z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
743 OMSRP z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku papierów wartościowych oraz o zasadach nadzoru nad tymi systemami wygaśnięcie aktu
742 RRM z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 akt jednorazowy
741 Or z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
740 MKwszatjppZONZd1k2r z dnia obowiązujący
739 RMI z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
738 WTK z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09 obowiązujący
737 WTK z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt P 62/08 obowiązujący
736 RMZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych akt posiada tekst jednolity
735 RMZ z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
734 RMRiRW z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" obowiązujący
733 RMPiPS z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych uznany za uchylony
732 RMON z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych uznany za uchylony
731 RMI z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej uznany za uchylony
730 RMI z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku obowiązujący
729 RMI z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
728 RMG z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych uchylony
727 RMG z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uchylony
726 RMF z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej uznany za uchylony
725 U z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego akt objęty tekstem jednolitym
724 WTK z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09 obowiązujący
723 WTK z dnia 31 maja 2010 r. sygn. akt U 4/09 obowiązujący
722 RMZ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
721 RMZ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
720 RMZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy obowiązujący
719 RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów akt posiada tekst jednolity
718 RMSWiA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii uznany za uchylony
717 RMRRiB z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". uznany za uchylony
716 RMPiPS z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
715 RMON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową uznany za uchylony
714 RMG z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych obowiązujący
713 RMF z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
712 RMEN z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznany za uchylony
711 RPRM z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
710 RRM z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania obowiązujący
709 U z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim akt objęty tekstem jednolitym
708 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy akt objęty tekstem jednolitym
707 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu obowiązujący
706 RMZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych akt posiada tekst jednolity
705 RMON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
704 RMI z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej uznany za uchylony
703 RMI z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego uchylony
702 RMI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania uchylony
701 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych akt objęty tekstem jednolitym
700 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
699 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
698 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
697 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
696 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
695 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
694 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
693 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
692 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
691 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
690 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
689 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
688 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
687 RMG z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
686 U z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" obowiązujący
685 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
684 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
683 RMZ z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
682 RRM z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
681 RRM z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
680 RRM z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy akt posiada tekst jednolity
679 U z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych uchylony
678 RMI z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
677 RMF z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
676 RPRM z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
675 U z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
674 U z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
673 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
672 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
671 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
670 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązujący
669 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
668 WTK z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08 obowiązujący
667 RMSWiA z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
666 RMRR z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 uchylony
665 RMRiRW z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
664 RMON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
663 RMON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
662 RMON z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze uchylony
661 RMF z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
660 RMF z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
659 RRM z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11 akt jednorazowy
658 RRM z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
657 RRM z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
656 RRM z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej. uznany za uchylony
655 U z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
654 RMRiRW z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. uznany za uchylony
653 RRM z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
652 RMEN z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
651 OMSRP z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
650 RMRiRW z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
649 OMSRP z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
648 OMSRP z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
647 U z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
646 RMZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obowiązujący
645 RMZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji obowiązujący
644 RMSWiA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu uznany za uchylony
643 RMPiPS z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne akt posiada tekst jednolity
642 RMKiDN z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej akt posiada tekst jednolity
641 RMI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
640 RMI z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk uznany za uchylony
639 RMI z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. uznany za uchylony
638 RMF z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
637 RMSZ z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
636 RPRM z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
635 RMZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra obowiązujący
634 RMS z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna obowiązujący
633 RMS z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
632 RMS z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną obowiązujący
631 RMS z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich uznany za uchylony
630 RMRiRW z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej akt posiada tekst jednolity
629 RMRiRW z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej akt posiada tekst jednolity
628 RRM z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. uchylony
627 RRM z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
626 U z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
625 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
624 RMEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
623 RMF z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
622 RPRM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznany za uchylony
621 RRM z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r. wygaśnięcie aktu
620 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki obowiązujący
619 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk akt posiada tekst jednolity
618 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych akt posiada tekst jednolity
617 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
616 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju akt posiada tekst jednolity
615 U z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
614 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. akt jednorazowy
613 OMSRP z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
612 RRM z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne wygaśnięcie aktu
611 RMZ z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie uznany za uchylony
610 RMZ z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje uznany za uchylony
609 RMS z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
608 RMRiRW z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
607 RMRiRW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego uznany za uchylony
606 RMRiRW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
605 RMON z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
604 RMI z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej uznany za uchylony
603 RMF z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
602 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
601 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie obowiązujący
600 RMRiRW z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
599 RMNiSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
598 RMI z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym obowiązujący
597 RPRM z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
596 RMZ z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
595 RMRiRW z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
594 OMSRP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
593 OMSRP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
592 Or z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzonego w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r. bez statusu
591 PooizurbikdRKooizrKswKd2m2r z dnia obowiązujący
590 Or z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r. bez statusu
589 UmRPaRFNooiuwgnoliwgopSPKGpwWd1w2r z dnia obowiązujący
588 Or z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r. bez statusu
587 PN1dkoopcipwzskK z dnia obowiązujący
586 Or z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. bez statusu
585 UpRKDRERFRFNRRLRPFRiKSdpiiKOMB z dnia obowiązujący
584 RMRiRW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
583 WTK z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08 obowiązujący
582 RMSWiA z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony akt objęty tekstem jednolitym
581 RMRR z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt posiada tekst jednolity
580 RMRiRW z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
579 RMRiRW z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
578 RMON z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
577 RMON z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
576 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
575 RMKiDN z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązujący
574 RMF z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
573 RMF z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
572 RMSZ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
571 RMRiRW z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
570 RMRiRW z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
569 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
568 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych uznany za uchylony
567 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
566 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych uznany za uchylony
565 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
564 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych uchylony
563 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
562 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych uznany za uchylony
561 RMON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
560 RMNiSW z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
559 RMF z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
558 RKRRiT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r. wygaśnięcie aktu
557 RMRiRW z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
556 RMNiSW z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 akt jednorazowy
555 RMF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
554 U z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
553 RMSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania obowiązujący
552 RMZ z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego akt objęty tekstem jednolitym
551 RMZ z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki obowiązujący
550 RMRiRW z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
549 RMPiPS z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
548 RMPiPS z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
547 RMF z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku uznany za uchylony
546 RPRM z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
545 RRM z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
544 RMZ z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
543 RMSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży akt jednorazowy
542 RRM z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej obowiązujący
541 RRM z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej obowiązujący
540 RRM z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego uznany za uchylony
539 RRM z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
538 RMZ z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
537 RMPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania uchylony
536 RMZ z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
535 RMSP z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
534 RMF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego akt posiada tekst jednolity
533 RMF z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna obowiązujący
532 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym obowiązujący
531 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
530 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych akt posiada tekst jednolity
529 U z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
528 U z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego akt objęty tekstem jednolitym
527 U z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
526 OMSRP z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
525 RMSWiA z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
524 RMI z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt objęty tekstem jednolitym
523 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
522 U z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
521 RKRRiT z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
520 RMG z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych uznany za uchylony
519 RMF z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
518 RMF z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy uznany za uchylony
517 RMF z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
516 RMF z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej uznany za uchylony
515 RMF z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
514 RRM z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r." wygaśnięcie aktu
513 U z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
512 OMSRP z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
511 RM z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
510 RM z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 akt posiada tekst jednolity
509 RMON z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej uznany za uchylony
508 RMI z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych uchylony
507 RMI z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków obowiązujący
506 RMI z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku obowiązujący
505 RMi z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych obowiązujący
504 Or z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. bez statusu
503 UmRRPaRRSowiwpwscpwWd1m2r z dnia obowiązujący
502 Or z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. bez statusu
501 UmRPaSZAdsUmRPaSZAoesd1l1rzza3u2PoepwWd2c2r z dnia obowiązujący
500 RMRiRW z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
499 RMRiRW z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
498 RMRiRW z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków uznany za uchylony
497 RMON z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych uznany za uchylony
496 RMON z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
495 RMON z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
494 RMF z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uchylony
493 U z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów akt objęty tekstem jednolitym
492 U z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej uchylony
491 U z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. obowiązujący
490 U z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
489 U z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej akt posiada tekst jednolity
488 WTK z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08<