20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2011
1778 RMSWoMON z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
1777 RMSW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób akt posiada tekst jednolity
1776 RMSW z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
1775 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uchylony
1774 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
1773 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej uznany za uchylony
1772 RMAiC z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
1771 RM z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów obowiązujący
1770 RMPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
1769 RMPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
1768 RMF z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
1767 RMF z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego akt posiada tekst jednolity
1766 RMF z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt posiada tekst jednolity
1765 RMF z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych uchylony
1764 RRM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR obowiązujący
1763 RMTBiGM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy uznany za uchylony
1762 RMS z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego uchylony
1761 RMS z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
1760 RMS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze uznany za uchylony
1759 RRM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 akt jednorazowy
1758 RMF z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1757 RMF z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami uznany za uchylony
1756 RMF z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
1755 RMEN z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym uznany za uchylony
1754 RMEN z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
1753 RRM z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
1752 RMSW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania obowiązujący
1751 RMSW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązujący
1750 RMSW z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt objęty tekstem jednolitym
1749 RMSW z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego akt objęty tekstem jednolitym
1748 RMSW z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
1747 RRM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
1746 RRM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
1745 RRM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych uznany za uchylony
1744 RMZ z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1743 RMZ z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1742 RMZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
1741 RMZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala akt posiada tekst jednolity
1740 RMZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych uznany za uchylony
1739 RMZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
1738 RMZ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych uznany za uchylony
1737 RMTBiGM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
1736 RMG z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego akt objęty tekstem jednolitym
1735 RMF z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt posiada tekst jednolity
1734 RMAiC z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1733 RMF z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1732 RMF z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uchylony
1731 RMF z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
1730 RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych uznany za uchylony
1729 RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą uznany za uchylony
1728 RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
1727 RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
1726 RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uznany za uchylony
1725 RMF z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
1724 RM z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem obowiązujący
1723 RMSW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe akt posiada tekst jednolity
1722 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych uznany za uchylony
1721 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka uznany za uchylony
1720 RMPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej obowiązujący
1719 RMF z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
1718 RMF z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
1717 RMF z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
1716 RMF z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1715 RMF z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
1714 RM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uznany za uchylony
1713 RM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej uznany za uchylony
1712 RM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny uznany za uchylony
1711 RMAiC z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych obowiązujący
1710 RRM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
1709 RRM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła wygaśnięcie aktu
1708 RRM z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
1707 U z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
1706 U z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1705 RMF z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1704 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
1703 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie uchylony
1702 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
1701 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
1700 RPRM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 obowiązujący
1699 RPRM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych akt posiada tekst jednolity
1698 RMZ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi uznany za uchylony
1697 RM z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązujący
1696 RM z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji akt posiada tekst jednolity
1695 RMS z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
1694 RMPiPS z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uznany za uchylony
1693 RMEN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 akt jednorazowy
1692 RPRM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności obowiązujący
1691 RRM z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
1690 U z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt objęty tekstem jednolitym
1689 U z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności obowiązujący
1688 U z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1687 OMSRP z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
1686 RM z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych uznany za uchylony
1685 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych uznany za uchylony
1684 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
1683 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy obowiązujący
1682 RMG z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
1681 RMF z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uchylony
1680 RMF z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uchylony
1679 RMF z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1678 RMF z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
1677 RMF z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
1676 USN z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. akt jednorazowy
1675 RMF z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym uznany za uchylony
1674 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
1673 RMRiRW z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
1672 RPRM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
1671 RPRM z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
1670 RRM z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
1669 RRM z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym obowiązujący
1668 Or z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
1667 UmRPaWMwsuponkdofpwLd7m2r z dnia obowiązujący
1666 Or z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
1665 UmRPaWMowiwspoPdtUpwLd7m2r z dnia obowiązujący
1664 Or z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
1663 UmRPaWMwsupowodpesmlspwtmpwLd7m2r z dnia obowiązujący
1662 Or z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. bez statusu
1661 PmRRPaRMozUmRRPaRMwsupoizusoowzpodswLVd7s1rpwWd6k2r z dnia obowiązujący
1660 WTK z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09 obowiązujący
1659 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych uchylony
1658 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów uznany za uchylony
1657 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej uznany za uchylony
1656 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych uznany za uchylony
1655 RMSW z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
1654 RMSW z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uchylony
1653 RMRiRW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1652 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
1651 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
1650 RPRM z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
1649 RPRM z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
1648 RMS z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
1647 RMF z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
1646 WTK z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 44/09 obowiązujący
1645 WTK z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt K 33/08 obowiązujący
1644 WTK z dnia 12 grudnia 2011 r. sygn. akt P 1/11 obowiązujący
1643 RM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej obowiązujący
1642 RMSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych uznany za uchylony
1641 RMPiPS z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy uznany za uchylony
1640 RMON z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
1639 RMNiSW z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus" uznany za uchylony
1638 RMF z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego akt objęty tekstem jednolitym
1637 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu akt posiada tekst jednolity
1636 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
1635 RMPiPS z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
1634 OMSRP z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
1633 RMG z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
1632 RMEN z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego uznany za uchylony
1631 RRM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych akt posiada tekst jednolity
1630 RRM z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych uchylony
1629 RM z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii uznany za uchylony
1628 RM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego uznany za uchylony
1627 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
1626 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie uznany za uchylony
1625 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych uznany za uchylony
1624 RMS z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
1623 RMS z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych akt objęty tekstem jednolitym
1622 RMSP z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna uchylony
1621 RMPiPS z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
1620 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej uznany za uchylony
1619 RMF z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
1618 RMF z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uchylony
1617 OPKW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej akt indywidualny
1616 RMS z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uznany za uchylony
1615 RMNiSW z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta uznany za uchylony
1614 WTK z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10 obowiązujący
1613 WTK z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11 obowiązujący
1612 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej obowiązujący
1611 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych uznany za uchylony
1610 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka obowiązujący
1609 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego akt jednorazowy
1608 RMPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny obowiązujący
1607 RRM z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
1606 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept akt posiada tekst jednolity
1605 RMPiPS z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
1604 RMF z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych uchylony
1603 RPRM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne obowiązujący
1602 RRM z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r. wygaśnięcie aktu
1601 RRM z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
1600 RRM z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
1599 OMSRP z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze uchylony
1598 RMZ z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1597 RMZ z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1596 RMZ z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1595 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
1594 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1593 RMZ z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1592 WTK z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10 obowiązujący
1591 WTK z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09 obowiązujący
1590 RMTBiGM z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) akt posiada tekst jednolity
1589 RMRiRW z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. wygaśnięcie aktu
1588 RMRiRW z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1587 RMRiRW z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1586 RMPiPS z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
1585 RMON z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1584 RMNiSW z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1583 RMF z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uchylony
1582 RM z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1581 RMF z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne uchylony
1580 RMF z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uznany za uchylony
1579 RMF z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury akt jednorazowy
1578 Or z dnia 5 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. bez statusu
1577 PowpwdKozloupbkkmbuzpnclmns(VswGd2l2r z dnia obowiązujący
1576 RMSW z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
1575 RMF z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
1574 RRM z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
1573 OMSRP z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach uchylony
1572 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uznany za uchylony
1571 RMSWiA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu uchylony
1570 RMF z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
1569 RMF z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze uznany za uchylony
1568 RM z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny akt posiada tekst jednolity
1567 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych uznany za uchylony
1566 RMPiPS z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
1565 RMSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
1564 RMSWiA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
1563 RMRiRW z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
1562 RMRiRW z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1561 RMRiRW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012 akt jednorazowy
1560 RMPiPS z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
1559 RMF z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych uznany za uchylony
1558 RMF z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji uchylony
1557 RMF z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych uznany za uchylony
1556 Or z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. bez statusu
1555 PzpwsppddToUEdTofUEidTuEWEAswBd2c2r z dnia obowiązujący
1554 RMSW z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1553 RMSiT z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
1552 RMF z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1551 RPRM z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim akt jednorazowy
1550 RM z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych uznany za uchylony
1549 RM z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych uznany za uchylony
1548 RM z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
1547 RM z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1546 RM z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą uznany za uchylony
1545 RM z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych uchylony
1544 RM z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego uchylony
1543 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
1542 RMRiRW z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązujący
1541 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa obowiązujący
1540 RMF z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych uznany za uchylony
1539 RMF z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe uchylony
1538 RMRiRW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2011 r. uznany za uchylony
1537 RMPiPS z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami uznany za uchylony
1536 RMPiPS z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi obowiązujący
1535 RMPiPS z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
1534 Or z dnia 20 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. bez statusu
1533 PmRPaKSozKmRPaKSwsupowzpodimswBd2w1roPswBd2w1rswWd2k2r z dnia obowiązujący
1532 Or z dnia 26 września 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. bez statusu
1531 KdbifOBAiJwEswWd4p2r z dnia obowiązujący
1530 WTK z dnia 16 listopada 2011 r. sygn. akt SK 45/09 obowiązujący
1529 WTK z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10 obowiązujący
1528 RM z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uznany za uchylony
1527 RMRiRW z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
1526 RMEN z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek obowiązujący
1525 RMEN z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
1524 RPRM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych obowiązujący
1523 RPRM z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
1522 RRM z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
1521 RMNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia uznany za uchylony
1520 RMNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego uznany za uchylony
1519 RMON z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
1518 RMF z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1517 RMF z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1516 RMF z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
1515 RMF z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
1514 RMF z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1513 RPRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim akt jednorazowy
1512 RRM z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia akt posiada tekst jednolity
1511 RMZ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa akt posiada tekst jednolity
1510 RMS z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
1509 RMPiPS z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania uznany za uchylony
1508 RMNiSW z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa uznany za uchylony
1507 RMI z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
1506 RMG z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń uchylony
1505 RMF z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
1504 RMF z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych obowiązujący
1503 RRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylony
1502 RRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uchylony
1501 RRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uchylony
1500 RRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
1499 RPRM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim akt jednorazowy
1498 Or z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. bez statusu
1497 UmRPaRSzUmRPaRSowwzpoowntppwWd2m2rpwBd1m2r z dnia obowiązujący
1496 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego obowiązujący
1495 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
1494 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej obowiązujący
1493 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
1492 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
1491 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych wygaśnięcie aktu
1490 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
1489 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
1488 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
1487 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
1486 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
1485 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
1484 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
1483 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygaśnięcie aktu
1482 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
1481 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
1480 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej wygaśnięcie aktu
1479 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązujący
1478 RPRM z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
1477 RMSWiA z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy obowiązujący
1476 RMSWiA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
1475 RMZ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych obowiązujący
1474 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
1473 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
1472 RMRiRW z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych uznany za uchylony
1471 RMRiRW z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej uznany za uchylony
1470 RMNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1469 RMF z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
1468 RPRM z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi wygaśnięcie aktu
1467 RRM z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
1466 RRM z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
1465 RRM z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych akt objęty tekstem jednolitym
1464 RMZ z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uznany za uchylony
1463 RMSWiAoMON z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. akt jednorazowy
1462 RMSWiA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji akt posiada tekst jednolity
1461 RMRR z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
1460 RMRiRW z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012 akt jednorazowy
1459 RMZ z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1458 RMZ z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1457 RMZ z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1456 RMZ z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1455 RMZ z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1454 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1453 RMSWiA z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji uznany za uchylony
1452 RMSWiA z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt posiada tekst jednolity
1451 RMSWiA z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium obowiązujący
1450 RMSWiA z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
1449 RMSiT z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych obowiązujący
1448 RMONMSWiAoMS z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej uznany za uchylony
1447 RMNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
1446 RMNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1445 RMNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
1444 RMI z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
1443 RMZ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uznany za uchylony
1442 RMZ z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
1441 RMZ z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uznany za uchylony
1440 RMZ z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uznany za uchylony
1439 WTK z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 2/10 obowiązujący
1438 WTK z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 39/09 obowiązujący
1437 WTK z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09 obowiązujący
1436 WTK z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10 obowiązujący
1435 WTK z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09 obowiązujący
1434 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obowiązujący
1433 RMRiRW z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego wygaśnięcie aktu
1432 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
1431 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1430 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
1429 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1428 RMF z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
1427 RMF z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania obowiązujący
1426 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru uznany za uchylony
1425 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r. wygaśnięcie aktu
1424 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r. wygaśnięcie aktu
1423 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r. uznany za uchylony
1422 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r. wygaśnięcie aktu
1421 RMRiRW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r. wygaśnięcie aktu
1420 RMZ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uznany za uchylony
1419 RM z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt uznany za uchylony
1418 RMSWiA z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic obowiązujący
1417 RMSWiA z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
1416 RMSWiA z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1415 RMSWiA z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania uznany za uchylony
1414 RMS z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
1413 RMRiRW z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
1412 RMPiPS z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe obowiązujący
1411 RMI z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich obowiązujący
1410 RMIoMSWiA z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego obowiązujący
1409 RMG z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
1408 RMF z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1407 RRM z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części obowiązujący
1406 RRM z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
1405 RMSWiA z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1404 RMSWiA z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia uznany za uchylony
1403 RMSWiA z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
1402 RMS z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
1401 RMI z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych obowiązujący
1400 RMG z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych uchylony
1399 RMF z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat uznany za uchylony
1398 RMF z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
1397 RMF z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1396 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
1395 RMZ z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży uznany za uchylony
1394 RMZ z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1393 RMRiRW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchylony
1392 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1391 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1390 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
1389 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
1388 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązujący
1387 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1386 U z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej akt posiada tekst jednolity
1385 U z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi akt posiada tekst jednolity
1384 RMRR z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
1383 RMRR z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
1382 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1381 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1380 RMNiSW z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów uznany za uchylony
1379 RPRM z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uznany za uchylony
1378 U z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców obowiązujący
1377 U z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchylony
1376 OMSRP z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
1375 OMSRP z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
1374 OMSZ z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1373 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
1372 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1371 U z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi akt posiada tekst jednolity
1370 U z dnia 16 września 2011 r. o timeshare obowiązujący
1369 RMSWiA z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
1368 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim akt posiada tekst jednolity
1367 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
1366 RMS z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych uznany za uchylony
1365 RMRiRW z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów uznany za uchylony
1364 RMRiRW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym uchylony
1363 RMON z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
1362 RMON z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego uznany za uchylony
1361 RMI z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
1360 RMF z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uchylony
1359 RMF z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
1358 RMF z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania uznany za uchylony
1357 RMF z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1356 RPRM z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia obowiązujący
1355 RMZ z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1354 RMS z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów obowiązujący
1353 RMSiT z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uznany za uchylony
1352 RMNiSW z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
1351 RMNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich uznany za uchylony
1350 RPRP z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1349 RMSWiA z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy obowiązujący
1348 RMSWiA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt posiada tekst jednolity
1347 RMRiRW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji uznany za uchylony
1346 RMKiDN z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
1345 RMKiDN z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli uchylony
1344 RMG z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1343 RMEN z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną uznany za uchylony
1342 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
1341 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
1340 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
1339 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
1338 U z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej obowiązujący
1337 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1336 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego obowiązujący
1335 RMKiDN z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich uznany za uchylony
1334 RMKiDN z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich uznany za uchylony
1333 RMI z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra uznany za uchylony
1332 RMI z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego obowiązujący
1331 RKRRiT z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji uznany za uchylony
1330 RKRRiT z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych uznany za uchylony
1329 RRM z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
1328 RRM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych obowiązujący
1327 RRM z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
1326 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
1325 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. akt jednorazowy
1324 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. akt jednorazowy
1323 U z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1322 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat akt jednorazowy
1321 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1320 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich akt objęty tekstem jednolitym
1319 RMZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru uznany za uchylony
1318 RMSWiA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1317 RMPiPS z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy akt posiada tekst jednolity
1316 RMON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1315 RMG z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis wygaśnięcie aktu
1314 RMF z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
1313 RMF z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
1312 RRM z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1311 RMZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania akt posiada tekst jednolity
1310 RMZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej obowiązujący
1309 RMZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. akt jednorazowy
1308 RM z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1307 RMSWiA z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
1306 RMSWiA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
1305 RMRiRW z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1304 RPRM z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
1303 RPRM z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień akt posiada tekst jednolity
1302 RPRM z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa obowiązujący
1301 RRM z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1300 RRM z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1299 Or z dnia 20 września 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. bez statusu
1298 UmRRPaRSZAdrntRPaorpswWd2s2roPzUmRRPaRSZAdrntRPaorpswWd2s2rswKd3l2r z dnia obowiązujący
1297 Or z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. bez statusu
1296 KdbifEOBLRnSEswHd3l2r z dnia obowiązujący
1295 OPKW z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. obowiązujący
1294 OPKW z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. obowiązujący
1293 WTK z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10 obowiązujący
1292 RMS z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej uznany za uchylony
1291 RMS z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji uznany za uchylony
1290 RMSiT z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów uznany za uchylony
1289 RMRiRW z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania uznany za uchylony
1288 RMPiPS z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
1287 RMNiSW z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
1286 RMG z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
1285 RMF z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
1284 RRM z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża obowiązujący
1283 RPRP z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej" akt jednorazowy
1282 RPRP z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy" akt jednorazowy
1281 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1280 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1279 RMI z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu obowiązujący
1278 RMF z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
1277 RMF z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe uznany za uchylony
1276 RMF z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn uchylony
1275 RMEN z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
1274 RMEN z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt objęty tekstem jednolitym
1273 RMZ z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
1272 RMRiRW z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach obowiązujący
1271 RMNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia uznany za uchylony
1270 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia uznany za uchylony
1269 RPRM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego uznany za uchylony
1268 RRM z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych uznany za uchylony
1267 RMRiRW z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1266 RRM z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r. uznany za uchylony
1265 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych akt objęty tekstem jednolitym
1264 OMSRP z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego uchylony
1263 OMSRP z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
1262 RRM z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
1261 RMS z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej uznany za uchylony
1260 RM z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym uznany za uchylony
1259 RMSWiA z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
1258 RMSWiA z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych uznany za uchylony
1257 RMS z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora uchylony
1256 RMRR z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1255 RMRR z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
1254 RMRiRW z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego obowiązujący
1253 RMPiPS z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy akt objęty tekstem jednolitym
1252 RMON z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
1251 RMG z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
1250 RMG z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
1249 RMF z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1248 RMF z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej uznany za uchylony
1247 RMRiRW z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1246 RMON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1245 RRM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" uznany za uchylony
1244 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1243 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się akt posiada tekst jednolity
1242 RMI z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt objęty tekstem jednolitym
1241 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich akt posiada tekst jednolity
1240 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych akt posiada tekst jednolity
1239 RMSWiA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej uchylony
1238 RMSWiA z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1237 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1236 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uznany za uchylony
1235 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat uznany za uchylony
1234 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1233 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury uznany za uchylony
1232 RMNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej uznany za uchylony
1231 RMF z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
1230 U z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1229 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
1228 WTK z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 obowiązujący
1227 WTK z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09 obowiązujący
1226 RMZ z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej uznany za uchylony
1225 RMZ z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
1224 RMZ z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
1223 RMZ z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji obowiązujący
1222 RMSWiA z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej uznany za uchylony
1221 RMSWiA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej akt posiada tekst jednolity
1220 RMSWiA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej obowiązujący
1219 RMNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1218 RMI z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
1217 RMF z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe obowiązujący
1216 RPRM z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akt posiada tekst jednolity
1215 RRM z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych akt objęty tekstem jednolitym
1214 RRM z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
1213 RRM z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1212 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
1211 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1210 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw akt objęty tekstem jednolitym
1209 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1208 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1207 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
1206 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1205 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
1204 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
1203 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
1202 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1201 RMNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów uznany za uchylony
1200 RMNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
1199 RRM z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1198 RRM z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1197 RRM z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1196 RRM z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1195 U z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1194 RM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1193 RMSWiA z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych uchylony
1192 U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1191 RMZ z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1190 RMSWiA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli akt posiada tekst jednolity
1189 RMNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej akt jednorazowy
1188 RMNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
1187 RMNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta uznany za uchylony
1186 RMF z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1185 RPRM z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1184 RRM z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
1183 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1182 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
1181 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim obowiązujący
1180 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązujący
1179 Or z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r. bez statusu
1178 PwmRRPaRGwdnekomisnl2pwBd2l2r z dnia obowiązujący
1177 Or z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. bez statusu
1176 PwzzIiIzwHwd2i2m1rowWd1p2rdKokicwzmsswWd1l1rpwGd9s2r z dnia obowiązujący
1175 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych akt posiada tekst jednolity
1174 RMF z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
1173 RMF z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego uznany za uchylony
1172 OMSRP z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
1171 RMI z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych uchylony
1170 U z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1169 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych uznany za uchylony
1168 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
1167 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu uznany za uchylony
1166 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta uznany za uchylony
1165 RMNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1164 RPRM z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1163 RPRM z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1162 RRM z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
1161 RRM z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych obowiązujący
1160 RMSWiA z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uznany za uchylony
1159 RMI z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
1158 RPRM z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obowiązujący
1157 RPRM z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej uznany za uchylony
1156 RPRM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego uznany za uchylony
1155 RPRM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy uznany za uchylony
1154 RPRM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską uznany za uchylony
1153 RRM z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
1152 RMZ z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
1151 RMSZ z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uchylony
1150 RMSP z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
1149 RMRiRW z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010 uznany za uchylony
1148 RMI z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1147 RMEN z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
1146 RKRRiT z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
1145 RMSZ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uchylony
1144 RMF z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze obowiązujący
1143 RRM z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych uznany za uchylony
1142 RMNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego uznany za uchylony
1141 RRM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. wygaśnięcie aktu
1140 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni uznany za uchylony
1139 RMRiRW z dnia 9 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
1138 RMRiRW z dnia 5 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1137 RMNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim uznany za uchylony
1136 RMNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej uchylony
1135 U z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
1134 U z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uchylony
1133 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach akt posiada tekst jednolity
1132 Or z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. bez statusu
1131 MoPmONZaRRPowzdtSONZwRL(mpwNJd9g2r z dnia obowiązujący
1130 Or z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. bez statusu
1129 MoPmONZaRRPowzdTSONZwRL(lpwNJd9g2r z dnia obowiązujący
1128 RMSP z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców uchylony
1127 RMON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
1126 RMG z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
1125 RMF z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
1124 RPRM z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego uznany za uchylony
1123 RMZ z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 uznany za uchylony
1122 RMI z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uznany za uchylony
1121 RMI z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
1120 RMS z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
1119 RMKiDN z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
1118 RMKiDN z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
1117 RMG z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej uznany za uchylony
1116 RPRM z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1115 U z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. akt jednorazowy
1114 U z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. akt jednorazowy
1113 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
1112 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1111 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
1110 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1109 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obowiązujący
1108 RMSZ z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą uznany za uchylony
1107 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
1106 RMSWiA z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uznany za uchylony
1105 RMS z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
1104 RMRiRW z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
1103 RPRP z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru obowiązujący
1102 RPRP z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
1101 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym akt objęty tekstem jednolitym
1100 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
1099 U z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin akt objęty tekstem jednolitym
1098 RMF z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1097 U z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów akt objęty tekstem jednolitym
1096 U z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązujący
1095 U z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1094 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
1093 U z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt objęty tekstem jednolitym
1092 U z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej akt posiada tekst jednolity
1091 RMS z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania uznany za uchylony
1090 RMS z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
1089 RMKiDN z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia uznany za uchylony
1088 RRM z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły uchylony
1087 RRM z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne akt posiada tekst jednolity
1086 RMZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
1085 RMNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
1084 RMF z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
1083 RRM z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1082 RMF z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków akt posiada tekst jednolity
1081 RPRM z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
1080 RRM z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw obowiązujący
1079 Or z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawartym dnia 10 grudnia 2010 r. bez statusu
1078 PmRRPaRRFNosnwzAiBdUmRRPaRRFNobiugomwRPzwcdppsdkwRFNwcdppsdfpwFnOd2l2rzd1g2r z dnia obowiązujący
1077 Or z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
1076 PmRRPaRRIwszUmRRPaRRIdwwdopwNDd1l2rpwWd3m2r z dnia obowiązujący
1075 Or z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. bez statusu
1074 PwssoondKooonwktswKd2m2r z dnia obowiązujący
1073 Or z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G bez statusu
1072 Or z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
1071 PzKowpawspswSd2s1rswPd2m2r z dnia obowiązujący
1070 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
1069 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
1068 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1067 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1066 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1065 RMNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1064 RMI z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach obowiązujący
1063 RMEN z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
1062 RRM z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. wygaśnięcie aktu
1061 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
1060 U z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) akt posiada tekst jednolity
1059 U z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
1058 U z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1057 U z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
1056 U z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
1055 U z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. akt jednorazowy
1054 OMSRP z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
1053 RMS z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
1052 RMG z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji uznany za uchylony
1051 RMEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki uznany za uchylony
1050 RMEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym
1049 RM z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
1048 RM z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych obowiązujący
1047 RMSWiA z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
1046 RMS z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego uznany za uchylony
1045 RMS z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych uznany za uchylony
1044 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 obowiązujący
1043 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
1042 RMEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego obowiązujący
1041 RRM z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
1040 RMSP z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1039 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej akt posiada tekst jednolity
1038 U z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych akt posiada tekst jednolity
1037 RM z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi obowiązujący
1036 RMSWiA z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
1035 RMPiPS z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uznany za uchylony
1034 RMPiPS z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
1033 RMKiDN z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat uznany za uchylony
1032 RRM z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM obowiązujący
1031 RRM z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
1030 RRM z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 akt jednorazowy
1029 U z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia obowiązujący
1028 RMSWiA z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt objęty tekstem jednolitym
1027 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1026 RRM z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw obowiązujący
1025 Or z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. bez statusu
1024 UmRRPaGMUswWd2l2rozUmRRPaGMUowpdkotitppgppwKd2c2r z dnia obowiązujący
1023 Or z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r bez statusu
1022 UwszUwsMKOOpZswWd2c2riwBd2l2r z dnia obowiązujący
1021 Or z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. bez statusu
1020 PwsPwU(IpwBd2m2r z dnia obowiązujący
1019 Or z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r bez statusu
1018 KUwsondkswPd1p2r z dnia obowiązujący
1017 RMKiDN z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
1016 U z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1015 U z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1014 RMSWiA z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
1013 RMS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności obowiązujący
1012 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" uchylony
1011 RMRiRW z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
1010 RMON z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej akt posiada tekst jednolity
1009 RMI z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
1008 RMF z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
1007 Or z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b bez statusu
1006 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1005 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
1004 U z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka obowiązujący
1003 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
1002 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt objęty tekstem jednolitym
1001 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1000 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
999 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. akt jednorazowy
998 RMEN z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
997 RPRM z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim akt jednorazowy
996 RRM z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych obowiązujący
995 RMF z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
994 RKRRiT z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów akt objęty tekstem jednolitym
993 RMZ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uznany za uchylony
992 RMSWiAONFoS z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
991 RMS z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności uchylony
990 RMON z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
989 RMON z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania obowiązujący
988 RMKiDN z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uznany za uchylony
987 RMKiDN z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych uznany za uchylony
986 RMF z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne obowiązujący
985 RRM z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
984 U z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
983 RMF z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze uchylony
982 RMSWiA z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
981 U z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze akt posiada tekst jednolity
980 RMON z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
979 RMON z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
978 PPRP z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
977 RKRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów obowiązujący
976 RMZ z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska obowiązujący
975 RMSWiA z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt objęty tekstem jednolitym
974 RMRiRW z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uznany za uchylony
973 RMRiRW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru uznany za uchylony
972 RMON z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami uznany za uchylony
971 RMI z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
970 RMF z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
969 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
968 RMEN z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
967 RMEN z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
966 U z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa akt objęty tekstem jednolitym
965 WTK z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08 obowiązujący
964 WTK z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10 obowiązujący
963 WTK z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09 obowiązujący
962 RKRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania uznany za uchylony
961 RMSWiA z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
960 RMRiRW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
959 RMON z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
958 RMNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach uznany za uchylony
957 RMNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów uchylony
956 RMNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
955 RMG z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
954 RMZ z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych uznany za uchylony
953 RMZ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obowiązujący
952 RMSWiA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej uchylony
951 RMS z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów obowiązujący
950 RPRM z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
949 RPRM z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
948 RPRM z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujący
947 RRM z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
946 RRM z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych obowiązujący
945 U z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych obowiązujący
944 RMSWiA z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
943 RMSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
942 RMSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
941 RMSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
940 RMSWiA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym obowiązujący
939 RMSWiA z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu uznany za uchylony
938 RMI z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
937 RRM z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin akt jednorazowy
936 RMSWiA z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt posiada tekst jednolity
935 WTK z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt SK 10/10 obowiązujący
934 WTK z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt K 25/09 obowiązujący
933 RMPiPS z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych uznany za uchylony
932 RMI z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych akt objęty tekstem jednolitym
931 RMF z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uchylony
930 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
929 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
928 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego uznany za uchylony
927 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
926 RPRM z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego obowiązujący
925 OMSRP z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
924 OMSRP z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych wygaśnięcie aktu
923 RKRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi uznany za uchylony
922 RMPiPS z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
921 RMPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych uznany za uchylony
920 RMPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy obowiązujący
919 RMPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
918 RMI z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
917 RKRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
916 RKRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi obowiązujący
915 RKRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt posiada tekst jednolity
914 RM z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
913 WTK z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt K 10/09 obowiązujący
912 WTK z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08 obowiązujący
911 WTK z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09 obowiązujący
910 RMSWiAMFoMON z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
909 RMG z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego uchylony
908 RMG z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) obowiązujący
907 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
906 RMF z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
905 RPRM z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
904 RRM z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
903 U z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej akt posiada tekst jednolity
902 U z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
901 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
900 WTK z dnia 11 lipca 2011 r. sygn. akt P 1/10 obowiązujący
899 RMF z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego uznany za uchylony
898 RRM z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. obowiązujący
897 U z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
896 RMZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami uchylony
895 RKRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży akt posiada tekst jednolity
894 RM z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza obowiązujący
893 RMI z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego obowiązujący
892 RMI z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
891 RMI z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
890 RPRP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym uchylony
889 WTK z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 obowiązujący
888 RRM z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
887 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt posiada tekst jednolity
886 RMI z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uznany za uchylony
885 Or z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym na lata 2011-2013 do umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanym w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r. bez statusu
884 Pwnl2duowkmRRPaRSRApwDd2l2r z dnia obowiązujący
883 Or z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. bez statusu
882 DwpRPUmRPaUwsuwjwduwmopihpemopwWd2l1r z dnia akt jednorazowy
881 U z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
880 WTK z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt U 8/08 obowiązujący
879 WTK z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt P 12/09 obowiązujący
878 RKRRiT z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną obowiązujący
877 RKRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
876 RKRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie uznany za uchylony
875 RMSWiA z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
874 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego obowiązujący
873 RMON z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
872 RMON z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
871 RMON z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa uznany za uchylony
870 RMI z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego obowiązujący
869 RMI z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych obowiązujący
868 OMSRP z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno wygaśnięcie aktu
867 WTK z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10 obowiązujący
866 WTK z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 14/10 obowiązujący
865 OMSZ z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
864 RMZ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej uznany za uchylony
863 RMZ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej uznany za uchylony
862 RMSWiA z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie" akt jednorazowy
861 RMSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu obowiązujący
860 RMON z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu uznany za uchylony
859 RMI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie uznany za uchylony
858 RRM z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
857 RRM z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
856 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych akt objęty tekstem jednolitym
855 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
854 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
853 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych obowiązujący
852 U z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r. akt jednorazowy
851 U z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym akt objęty tekstem jednolitym
850 U z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. akt jednorazowy
849 U z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa obowiązujący
848 RMSWiA z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych uznany za uchylony
847 RMSWiA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą uznany za uchylony
846 RMSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej akt posiada tekst jednolity
845 RMSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt posiada tekst jednolity
844 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
843 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt posiada tekst jednolity
842 RMRiRW z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
841 RMRiRW z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów uznany za uchylony
840 RMON z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej akt objęty tekstem jednolitym
839 RMEN z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
838 RMEN z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
837 RRM z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach akt jednorazowy
836 RPRP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli" akt jednorazowy
835 RMZ z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową akt posiada tekst jednolity
834 RMSWiA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa uznany za uchylony
833 RMRiRW z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
832 RMON z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
831 RMKiDN z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uznany za uchylony
830 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
829 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
828 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
827 RMEN z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych uznany za uchylony
826 RMEN z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych uznany za uchylony
825 WTK z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10 obowiązujący
824 RM z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązujący
823 RMPiPS z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
822 RMON z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania uchylony
821 RMON z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
820 RMI z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
819 RMG z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
818 RMF z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
817 RMf z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu obowiązujący
816 RMF z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" akt posiada tekst jednolity
815 U z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. akt jednorazowy
814 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej akt posiada tekst jednolity
813 RMRiRW z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
812 RMRiRW z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
811 RMF z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej uznany za uchylony
810 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze akt objęty tekstem jednolitym
809 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach uchylony
808 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
807 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
806 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
805 Or z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
804 Zdrmpktn(szCdKompk(swBd9m1r z dnia wygaśnięcie aktu
803 RMSWiA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową obowiązujący
802 RMSWiA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia uchylony
801 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
800 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
799 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uchylony
798 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
797 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
796 RMF z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego uznany za uchylony
795 RMS z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób uznany za uchylony
794 RMI z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych uznany za uchylony
793 RMI z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
792 RMG z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
791 RPRM z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
790 RPRM z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
789 U z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących akt posiada tekst jednolity
788 WTK z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt K 2/09 obowiązujący
787 OPRM z dnia 20 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
786 RMS z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
785 RMRiRW z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
784 RMON z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych uznany za uchylony
783 RMI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uznany za uchylony
782 RRM z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
781 U z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
780 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
779 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
778 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej akt objęty tekstem jednolitym
777 U z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
776 RMRiRW z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" akt objęty tekstem jednolitym
775 RMPiPS z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych uchylony
774 RMPiPS z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
773 RMI z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej uznany za uchylony
772 RMI z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
771 RMI z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
770 RMI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące uchylony
769 RMG z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010 obowiązujący
768 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności obowiązujący
767 U z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
766 U z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
765 RMI z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji dla publicznych sieci telefonicznych uznany za uchylony
764 U z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
763 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
762 WTK z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09 obowiązujący
761 RMZ z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu obowiązujący
760 RMZ z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
759 RMSWiA z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
758 RMRiRW z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku obowiązujący
757 RMRiRW z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej obowiązujący
756 RMPiPS z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
755 RMPiPS z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
754 RMPiPS z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia obowiązujący
753 RMNiSW z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
752 RMKiDN z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
751 RMI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych uchylony
750 RRM z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw obowiązujący
749 RRM z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
748 WTK z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09 obowiązujący
747 RM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. uchylony
746 RMS z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych akt objęty tekstem jednolitym
745 RMRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
744 RMRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych akt posiada tekst jednolity
743 RMRiRW z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy obowiązujący
742 RMRiRW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji uznany za uchylony
741 RMON z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu obowiązujący
740 RMON z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu obowiązujący
739 RMON z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
738 RMF z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
737 RRM z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
736 RRM z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich obowiązujący
735 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
734 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
733 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
732 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
731 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach uchylony
730 RMSWiA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania obowiązujący
729 RMSWiA z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
728 RMSWiA z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
727 RMSP z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego uznany za uchylony
726 RMRiRW z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
725 RMPiPS z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu akt jednorazowy
724 RMON z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
723 RMON z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
722 RMON z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
721 OMSRP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
720 RMSWiA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
719 RMRiRW z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
718 RMPiPS z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uznany za uchylony
717 RMG z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy akt jednorazowy
716 RMF z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
715 U z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim akt posiada tekst jednolity
714 U z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa akt posiada tekst jednolity
713 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych uchylony
712 RMSWiA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
711 RMON z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych uchylony
710 RMNiSW z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
709 RMKiDN z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia obowiązujący
708 RMI z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentów i informacji, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu oraz wysokości za jej wydanie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
707 RMRiRW z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
706 RMI z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą uznany za uchylony
705 RMIoSWiA z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
704 RMI z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uznany za uchylony
703 RMI z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uznany za uchylony
702 RMI z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
701 RMG z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obowiązujący
700 RRM z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 akt jednorazowy
699 RRM z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
698 OMSRP z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
697 RMSWiA z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. uznany za uchylony
696 U z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
695 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych uchylony
694 RMSWiA z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności uchylony
693 RMS z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia obowiązujący
692 RMS z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi uznany za uchylony
691 RMRiRW z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
690 U z dnia 12 maja 2011 r. o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina uchylony
689 RMI z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
688 RMI z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uznany za uchylony
687 OMSRP z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
686 RMS z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
685 RMPiPS z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej akt objęty tekstem jednolitym
684 RMI z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
683 RMI z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym obowiązujący
682 RPRM z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
681 RRM z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012 wygaśnięcie aktu
680 RRM z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012 wygaśnięcie aktu
679 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
678 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
677 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
676 U z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
675 OMSRP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
674 WTK z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09 obowiązujący
673 WTK z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt SK 9/08 obowiązujący
672 RMZ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy akt posiada tekst jednolity
671 RMSZ z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych uznany za uchylony
670 RMRiRW z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
669 RMRiRW z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
668 RMON z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe uznany za uchylony
667 RMI z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
666 RMF z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego uznany za uchylony
665 RMZ z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów obowiązujący
664 RRM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
663 RRM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa uznany za uchylony
662 RRM z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012 akt jednorazowy
661 RMKiDN z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem akt posiada tekst jednolity
660 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
659 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
658 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty akt objęty tekstem jednolitym
657 U z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
656 RMG z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
655 RPRM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
654 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej akt posiada tekst jednolity
653 RMZ z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
652 RRM z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
651 RMZ z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
650 RMS z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich uznany za uchylony
649 RMS z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
648 RMRiRW z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
647 RMON z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
646 RMNiSW z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
645 RMNiSW z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012 akt jednorazowy
644 RMKiDN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
643 RPRM z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
642 RRM z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
641 Or z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
640 WTK z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08 obowiązujący
639 OMSRP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wygaśnięcie aktu
638 RKRRiT z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego akt posiada tekst jednolity
637 RMRiRW z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających uznany za uchylony
636 RMRiRW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego uznany za uchylony
635 RMRiRW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego uznany za uchylony
634 RMS z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
633 RMPiPS z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
632 RMPiPS z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej uznany za uchylony
631 RMEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uchylony
630 RPRM z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim akt jednorazowy
629 RRM z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach obowiązujący
628 RRM z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast obowiązujący
627 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
626 OMSRP z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
625 RMSZ z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
624 Or z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. bez statusu
623 PdUoMFWdwgiuwMFWppRGMFWRN6wd2k2roPdUoMFWdrdiMFWppRGMFWRN6wd5m2r z dnia obowiązujący
622 U z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców obowiązujący
621 WTK z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09 obowiązujący
620 RMZ z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
619 RMRiRW z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw obowiązujący
618 RMRiRW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu obowiązujący
617 RMON z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
616 RMKiDn z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów obowiązujący
615 RPRM z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
614 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
613 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" obowiązujący
612 OMSZ z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
611 RMRiRW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
610 RMNiSW z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
609 RMNiSW z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
608 RMKiDN z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne uchylony
607 RMI z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
606 RMI z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w "Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb obowiązujący
605 RMI z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich obowiązujący
604 RMI z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uchylony
603 RKRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych obowiązujący
602 RMSWiA z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
601 RMSWiA z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
600 RMS z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
599 RMS z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
598 RMRiRW z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia uchylony
597 RMRiRW z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych uznany za uchylony
596 RMRiRW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych obowiązujący
595 RMRiRW z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
594 RMEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole" uchylony
593 RPRM z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
592 RM z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych uznany za uchylony
591 RMI z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
590 RMI z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych uznany za uchylony
589 RMF z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
588 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
587 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
586 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
585 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
584 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych akt objęty tekstem jednolitym
583 RMZ z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
582 RMEN z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uznany za uchylony
581 WTK z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt P 110/08 obowiązujący
580 RKRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji uznany za uchylony
579 RMSWiA z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
578 RMSWiA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
577 RMS z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej obowiązujący
576 RMS z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich uznany za uchylony
575 RMRiRW z dnia 6 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uchylony
574 RMRiRW z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
573 RMI z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
572 RMI z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu uchylony
571 RMI z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu obowiązujący
570 RRM z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
569 U z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
568 U z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. akt jednorazowy
567 RRM z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na 2011 r. wygaśnięcie aktu
566 RRM z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r. wygaśnięcie aktu
565 RRM z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011" wygaśnięcie aktu
564 RMSWiA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
563 RMRiRW z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
562 RMON z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
561 U z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. akt jednorazowy
560 RMRiRW z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
559 RPRM z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych uznany za uchylony
558 RM z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji uznany za uchylony
557 RMSWiA z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
556 RMRiRW z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
555 RMG z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów uznany za uchylony
554 RMF z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
553 RRM z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
552 RRM z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt posiada tekst jednolity
551 U z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej uchylony
550 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy obowiązujący
549 U z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
548 RKRRiT z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r. wygaśnięcie aktu
547 RMSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej uznany za uchylony
546 RMSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej uchylony
545 RMSWiA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników uznany za uchylony
544 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
543 RMRiRW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
542 RMRiRW z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
541 RPRM z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych obowiązujący
540 RRM z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
539 RRM z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
538 RMZ z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
537 RMZ z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
536 RM z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych uznany za uchylony
535 RM z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych uznany za uchylony
534 RPRM z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim akt jednorazowy
533 RPRM z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
532 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obowiązujący
531 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
530 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami obowiązujący
529 U z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze akt posiada tekst jednolity
528 U z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt objęty tekstem jednolitym
527 RMZ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli uznany za uchylony
526 RMZ z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych obowiązujący
525 RMZ z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych obowiązujący
524 RMI z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Funduszu Drogowego uznany za uchylony
523 RPRM z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
522 RMF z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
521 RMF z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
520 RRM z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
519 RRM z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
518 RRM z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka uznany za uchylony
517 RRM z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
516 RRM z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat uznany za uchylony
515 WTK z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 41/09 obowiązujący
514 WTK z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 19/08 obowiązujący
513 RMSWiA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe obowiązujący
512 RMRiRW z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań akt objęty tekstem jednolitym
511 RMKiDN z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
510 RMKiDN z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę obowiązujący
509 RMIoSWiA z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
508 RMI z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
507 RMF z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
506