Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2012 poz. 1555 1555 WDU20120001555 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1554 1554 WDU20120001554 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1553 1553 WDU20120001553 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1552 1552 WDU20120001552 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1551 1551 WDU20120001551 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1550 1550 WDU20120001550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1549 1549 WDU20120001549 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1548 1548 WDU20120001548 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1547 1547 WDU20120001547 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1546 1546 WDU20120001546 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1545 1545 WDU20120001545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1544 1544 WDU20120001544 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1543 1543 WDU20120001543 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1542 1542 WDU20120001542 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1541 1541 WDU20120001541 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1540 1540 WDU20120001540 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1539 1539 WDU20120001539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1538 1538 WDU20120001538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1537 1537 WDU20120001537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1536 1536 WDU20120001536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1535 1535 WDU20120001535 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1534 1534 WDU20120001534 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1533 1533 WDU20120001533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1532 1532 WDU20120001532 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1531 1531 WDU20120001531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1530 1530 WDU20120001530 Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1529 1529 WDU20120001529 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1528 1528 WDU20120001528 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1527 1527 WDU20120001527 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09) Zintegrowane Telekomunikacyjne i Internetowe Usługi i Protokoły dla Zaawansowanych Sieci (TISPAN): Protokoły lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1526 1526 WDU20120001526 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1525 1525 WDU20120001525 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1524 1524 WDU20120001524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1523 1523 WDU20120001523 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1522 1522 WDU20120001522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1521 1521 WDU20120001521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1520 1520 WDU20120001520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1519 1519 WDU20120001519 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1518 1518 WDU20120001518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1517 1517 WDU20120001517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1516 1516 WDU20120001516 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1515 1515 WDU20120001515 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1514 1514 WDU20120001514 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1513 1513 WDU20120001513 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1512 1512 WDU20120001512 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1511 1511 WDU20120001511 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1510 1510 WDU20120001510 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1509 1509 WDU20120001509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1508 1508 WDU20120001508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1507 1507 WDU20120001507 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1506 1506 WDU20120001506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1505 1505 WDU20120001505 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu u terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1504 1504 WDU20120001504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1503 1503 WDU20120001503 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1502 1502 WDU20120001502 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1501 1501 WDU20120001501 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1500 1500 WDU20120001500 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1499 1499 WDU20120001499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1498 1498 WDU20120001498 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1497 1497 WDU20120001497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1496 1496 WDU20120001496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1495 1495 WDU20120001495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1494 1494 WDU20120001494 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1493 1493 WDU20120001493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1492 1492 WDU20120001492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1491 1491 WDU20120001491 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1490 1490 WDU20120001490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1489 1489 WDU20120001489 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1488 1488 WDU20120001488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1487 1487 WDU20120001487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1486 1486 WDU20120001486 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1485 1485 WDU20120001485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1484 1484 WDU20120001484 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1483 1483 WDU20120001483 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1482 1482 WDU20120001482 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1481 1481 WDU20120001481 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1480 1480 WDU20120001480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1479 1479 WDU20120001479 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1478 1478 WDU20120001478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1477 1477 WDU20120001477 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1476 1476 WDU20120001476 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1475 1475 WDU20120001475 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1474 1474 WDU20120001474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1473 1473 WDU20120001473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1472 1472 WDU20120001472 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt P 12/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1471 1471 WDU20120001471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1470 1470 WDU20120001470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1469 1469 WDU20120001469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1468 1468 WDU20120001468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1467 1467 WDU20120001467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1466 1466 WDU20120001466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1465 1465 WDU20120001465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1464 1464 WDU20120001464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1463 1463 WDU20120001463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1462 1462 WDU20120001462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1461 1461 WDU20120001461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1460 1460 WDU20120001460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1459 1459 WDU20120001459 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1458 1458 WDU20120001458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1457 1457 WDU20120001457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1456 1456 WDU20120001456 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1455 1455 WDU20120001455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1454 1454 WDU20120001454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1453 1453 WDU20120001453 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1452 1452 WDU20120001452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1451 1451 WDU20120001451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1450 1450 WDU20120001450 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1449 1449 WDU20120001449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1448 1448 WDU20120001448 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1447 1447 WDU20120001447 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt K 37/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1446 1446 WDU20120001446 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1445 1445 WDU20120001445 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1444 1444 WDU20120001444 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1443 1443 WDU20120001443 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1442 1442 WDU20120001442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1441 1441 WDU20120001441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1440 1440 WDU20120001440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1439 1439 WDU20120001439 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1438 1438 WDU20120001438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1437 1437 WDU20120001437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1436 1436 WDU20120001436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1435 1435 WDU20120001435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1434 1434 WDU20120001434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1433 1433 WDU20120001433 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1432 1432 WDU20120001432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1431 1431 WDU20120001431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ujazd w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1430 1430 WDU20120001430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1429 1429 WDU20120001429 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1428 1428 WDU20120001428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1427 1427 WDU20120001427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1426 1426 WDU20120001426 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 r. sygn. akt K 25/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1425 1425 WDU20120001425 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1424 1424 WDU20120001424 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1423 1423 WDU20120001423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1422 1422 WDU20120001422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1421 1421 WDU20120001421 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1420 1420 WDU20120001420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1419 1419 WDU20120001419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1418 1418 WDU20120001418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1417 1417 WDU20120001417 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1416 1416 WDU20120001416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1415 1415 WDU20120001415 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1414 1414 WDU20120001414 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1413 1413 WDU20120001413 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1412 1412 WDU20120001412 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1411 1411 WDU20120001411 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1410 1410 WDU20120001410 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1409 1409 WDU20120001409 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1408 1408 WDU20120001408 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1407 1407 WDU20120001407 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1406 1406 WDU20120001406 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1405 1405 WDU20120001405 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1404 1404 WDU20120001404 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1403 1403 WDU20120001403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1402 1402 WDU20120001402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1401 1401 WDU20120001401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1400 1400 WDU20120001400 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1399 1399 WDU20120001399 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1398 1398 WDU20120001398 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1397 1397 WDU20120001397 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1396 1396 WDU20120001396 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1395 1395 WDU20120001395 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1394 1394 WDU20120001394 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1393 1393 WDU20120001393 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1392 1392 WDU20120001392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1391 1391 WDU20120001391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1390 1390 WDU20120001390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1389 1389 WDU20120001389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1388 1388 WDU20120001388 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dębowa Kłoda w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1387 1387 WDU20120001387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kąkolewnica w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1386 1386 WDU20120001386 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1385 1385 WDU20120001385 Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1384 1384 WDU20120001384 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1383 1383 WDU20120001383 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisany w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1382 1382 WDU20120001382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1381 1381 WDU20120001381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1380 1380 WDU20120001380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1379 1379 WDU20120001379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1378 1378 WDU20120001378 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1377 1377 WDU20120001377 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1376 1376 WDU20120001376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1375 1375 WDU20120001375 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1374 1374 WDU20120001374 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1373 1373 WDU20120001373 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1372 1372 WDU20120001372 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1371 1371 WDU20120001371 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1370 1370 WDU20120001370 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1369 1369 WDU20120001369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1368 1368 WDU20120001368 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1367 1367 WDU20120001367 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1366 1366 WDU20120001366 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1365 1365 WDU20120001365 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt U 4/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1364 1364 WDU20120001364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1363 1363 WDU20120001363 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1362 1362 WDU20120001362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1361 1361 WDU20120001361 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1360 1360 WDU20120001360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1359 1359 WDU20120001359 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1358 1358 WDU20120001358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1357 1357 WDU20120001357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1356 1356 WDU20120001356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1355 1355 WDU20120001355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1354 1354 WDU20120001354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1353 1353 WDU20120001353 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1352 1352 WDU20120001352 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wojkowic w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1351 1351 WDU20120001351 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Białego Boru w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1350 1350 WDU20120001350 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1349 1349 WDU20120001349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1348 1348 WDU20120001348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1347 1347 WDU20120001347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1346 1346 WDU20120001346 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1345 1345 WDU20120001345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1344 1344 WDU20120001344 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1343 1343 WDU20120001343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1342 1342 WDU20120001342 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1341 1341 WDU20120001341 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1340 1340 WDU20120001340 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1339 1339 WDU20120001339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1338 1338 WDU20120001338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1337 1337 WDU20120001337 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1336 1336 WDU20120001336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1335 1335 WDU20120001335 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1334 1334 WDU20120001334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1333 1333 WDU20120001333 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1332 1332 WDU20120001332 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1331 1331 WDU20120001331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1330 1330 WDU20120001330 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1329 1329 WDU20120001329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1328 1328 WDU20120001328 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 34/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1327 1327 WDU20120001327 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 3/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1326 1326 WDU20120001326 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1325 1325 WDU20120001325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1324 1324 WDU20120001324 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1323 1323 WDU20120001323 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1322 1322 WDU20120001322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1321 1321 WDU20120001321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1320 1320 WDU20120001320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1319 1319 WDU20120001319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1318 1318 WDU20120001318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1317 1317 WDU20120001317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1316 1316 WDU20120001316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1315 1315 WDU20120001315 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1314 1314 WDU20120001314 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1313 1313 WDU20120001313 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1312 1312 WDU20120001312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1311 1311 WDU20120001311 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1310 1310 WDU20120001310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1309 1309 WDU20120001309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1308 1308 WDU20120001308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1307 1307 WDU20120001307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1306 1306 WDU20120001306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1305 1305 WDU20120001305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1304 1304 WDU20120001304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1303 1303 WDU20120001303 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1302 1302 WDU20120001302 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1301 1301 WDU20120001301 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1300 1300 WDU20120001300 Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1299 1299 WDU20120001299 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1298 1298 WDU20120001298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1297 1297 WDU20120001297 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1296 1296 WDU20120001296 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1295 1295 WDU20120001295 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1294 1294 WDU20120001294 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1293 1293 WDU20120001293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1292 1292 WDU20120001292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1291 1291 WDU20120001291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1290 1290 WDU20120001290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1289 1289 WDU20120001289 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1288 1288 WDU20120001288 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1287 1287 WDU20120001287 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1286 1286 WDU20120001286 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1285 1285 WDU20120001285 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1284 1284 WDU20120001284 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1283 1283 WDU20120001283 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1282 1282 WDU20120001282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1281 1281 WDU20120001281 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt K 21/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1280 1280 WDU20120001280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1279 1279 WDU20120001279 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1278 1278 WDU20120001278 Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1277 1277 WDU20120001277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1276 1276 WDU20120001276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1275 1275 WDU20120001275 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1274 1274 WDU20120001274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1273 1273 WDU20120001273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1272 1272 WDU20120001272 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1271 1271 WDU20120001271 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1270 1270 WDU20120001270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1269 1269 WDU20120001269 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1268 1268 WDU20120001268 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1267 1267 WDU20120001267 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1266 1266 WDU20120001266 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1265 1265 WDU20120001265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1264 1264 WDU20120001264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1263 1263 WDU20120001263 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1262 1262 WDU20120001262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1261 1261 WDU20120001261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1260 1260 WDU20120001260 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt SK 29/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1259 1259 WDU20120001259 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1258 1258 WDU20120001258 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1257 1257 WDU20120001257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1256 1256 WDU20120001256 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1255 1255 WDU20120001255 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1254 1254 WDU20120001254 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1253 1253 WDU20120001253 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1252 1252 WDU20120001252 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawarte dnia 17 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1251 1251 WDU20120001251 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1250 1250 WDU20120001250 Program współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1249 1249 WDU20120001249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1248 1248 WDU20120001248 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1247 1247 WDU20120001247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1246 1246 WDU20120001246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1245 1245 WDU20120001245 Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1244 1244 WDU20120001244 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1243 1243 WDU20120001243 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1242 1242 WDU20120001242 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejów - zespół opactwa cystersów" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1241 1241 WDU20120001241 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1240 1240 WDU20120001240 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1239 1239 WDU20120001239 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1238 1238 WDU20120001238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1237 1237 WDU20120001237 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 8/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1236 1236 WDU20120001236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1235 1235 WDU20120001235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1234 1234 WDU20120001234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1233 1233 WDU20120001233 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1232 1232 WDU20120001232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1231 1231 WDU20120001231 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1230 1230 WDU20120001230 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1229 1229 WDU20120001229 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1228 1228 WDU20120001228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1227 1227 WDU20120001227 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1226 1226 WDU20120001226 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1225 1225 WDU20120001225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1224 1224 WDU20120001224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1223 1223 WDU20120001223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1222 1222 WDU20120001222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1221 1221 WDU20120001221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1220 1220 WDU20120001220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1219 1219 WDU20120001219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1218 1218 WDU20120001218 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt SK 27/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1217 1217 WDU20120001217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipno w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1216 1216 WDU20120001216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1215 1215 WDU20120001215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1214 1214 WDU20120001214 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1213 1213 WDU20120001213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1212 1212 WDU20120001212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1211 1211 WDU20120001211 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1210 1210 WDU20120001210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1209 1209 WDU20120001209 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1208 1208 WDU20120001208 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1207 1207 WDU20120001207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1206 1206 WDU20120001206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1205 1205 WDU20120001205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1204 1204 WDU20120001204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1203 1203 WDU20120001203 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1202 1202 WDU20120001202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1201 1201 WDU20120001201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt U 1/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1200 1200 WDU20120001200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1199 1199 WDU20120001199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1198 1198 WDU20120001198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1197 1197 WDU20120001197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1196 1196 WDU20120001196 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1195 1195 WDU20120001195 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt SK 11/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1194 1194 WDU20120001194 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1193 1193 WDU20120001193 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1192 1192 WDU20120001192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1191 1191 WDU20120001191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1190 1190 WDU20120001190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1189 1189 WDU20120001189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1188 1188 WDU20120001188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1187 1187 WDU20120001187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1186 1186 WDU20120001186 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1185 1185 WDU20120001185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1184 1184 WDU20120001184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1183 1183 WDU20120001183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1182 1182 WDU20120001182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1181 1181 WDU20120001181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1180 1180 WDU20120001180 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1179 1179 WDU20120001179 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1178 1178 WDU20120001178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1177 1177 WDU20120001177 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1176 1176 WDU20120001176 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1175 1175 WDU20120001175 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1174 1174 WDU20120001174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1173 1173 WDU20120001173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1172 1172 WDU20120001172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1171 1171 WDU20120001171 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1170 1170 WDU20120001170 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1169 1169 WDU20120001169 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1168 1168 WDU20120001168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czastary w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1167 1167 WDU20120001167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1166 1166 WDU20120001166 Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1165 1165 WDU20120001165 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1164 1164 WDU20120001164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1163 1163 WDU20120001163 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dla ekspertów oraz przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1162 1162 WDU20120001162 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1161 1161 WDU20120001161 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1160 1160 WDU20120001160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1159 1159 WDU20120001159 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu raportów sporządzanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1158 1158 WDU20120001158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1157 1157 WDU20120001157 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1156 1156 WDU20120001156 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1155 1155 WDU20120001155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1154 1154 WDU20120001154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1153 1153 WDU20120001153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1152 1152 WDU20120001152 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1151 1151 WDU20120001151 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1150 1150 WDU20120001150 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt K 4/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1149 1149 WDU20120001149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1148 1148 WDU20120001148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1147 1147 WDU20120001147 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1146 1146 WDU20120001146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1145 1145 WDU20120001145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1144 1144 WDU20120001144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1143 1143 WDU20120001143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1142 1142 WDU20120001142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1141 1141 WDU20120001141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt SK 18/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1140 1140 WDU20120001140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1139 1139 WDU20120001139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1138 1138 WDU20120001138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1137 1137 WDU20120001137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1136 1136 WDU20120001136 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1135 1135 WDU20120001135 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1134 1134 WDU20120001134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1133 1133 WDU20120001133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1132 1132 WDU20120001132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1131 1131 WDU20120001131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1130 1130 WDU20120001130 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1129 1129 WDU20120001129 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1128 1128 WDU20120001128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1127 1127 WDU20120001127 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1126 1126 WDU20120001126 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1125 1125 WDU20120001125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1124 1124 WDU20120001124 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2012 r. sygn. akt P 27/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1123 1123 WDU20120001123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1122 1122 WDU20120001122 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1121 1121 WDU20120001121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1120 1120 WDU20120001120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1119 1119 WDU20120001119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1118 1118 WDU20120001118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1117 1117 WDU20120001117 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1116 1116 WDU20120001116 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1115 1115 WDU20120001115 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1114 1114 WDU20120001114 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1113 1113 WDU20120001113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1112 1112 WDU20120001112 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1111 1111 WDU20120001111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1110 1110 WDU20120001110 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1109 1109 WDU20120001109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1108 1108 WDU20120001108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1107 1107 WDU20120001107 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1106 1106 WDU20120001106 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1105 1105 WDU20120001105 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1104 1104 WDU20120001104 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt SK 4/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1103 1103 WDU20120001103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1102 1102 WDU20120001102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1101 1101 WDU20120001101 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1100 1100 WDU20120001100 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1099 1099 WDU20120001099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1098 1098 WDU20120001098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1097 1097 WDU20120001097 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1096 1096 WDU20120001096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1095 1095 WDU20120001095 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2012 r. sygn. akt SK 28/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1094 1094 WDU20120001094 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1093 1093 WDU20120001093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1092 1092 WDU20120001092 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1091 1091 WDU20120001091 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1090 1090 WDU20120001090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1089 1089 WDU20120001089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1088 1088 WDU20120001088 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1087 1087 WDU20120001087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1086 1086 WDU20120001086 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1085 1085 WDU20120001085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1084 1084 WDU20120001084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1083 1083 WDU20120001083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1082 1082 WDU20120001082 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1081 1081 WDU20120001081 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1080 1080 WDU20120001080 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1079 1079 WDU20120001079 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1078 1078 WDU20120001078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1077 1077 WDU20120001077 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1076 1076 WDU20120001076 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1075 1075 WDU20120001075 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1074 1074 WDU20120001074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1073 1073 WDU20120001073 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1072 1072 WDU20120001072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1071 1071 WDU20120001071 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1070 1070 WDU20120001070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1069 1069 WDU20120001069 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1068 1068 WDU20120001068 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1067 1067 WDU20120001067 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1066 1066 WDU20120001066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1065 1065 WDU20120001065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1064 1064 WDU20120001064 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1063 1063 WDU20120001063 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1062 1062 WDU20120001062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1061 1061 WDU20120001061 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1060 1060 WDU20120001060 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1059 1059 WDU20120001059 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1058 1058 WDU20120001058 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1057 1057 WDU20120001057 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1056 1056 WDU20120001056 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1055 1055 WDU20120001055 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1054 1054 WDU20120001054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1053 1053 WDU20120001053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1052 1052 WDU20120001052 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1051 1051 WDU20120001051 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1050 1050 WDU20120001050 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1049 1049 WDU20120001049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1048 1048 WDU20120001048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1047 1047 WDU20120001047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wałcza w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1046 1046 WDU20120001046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1045 1045 WDU20120001045 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1044 1044 WDU20120001044 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1043 1043 WDU20120001043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1042 1042 WDU20120001042 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1041 1041 WDU20120001041 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1040 1040 WDU20120001040 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1039 1039 WDU20120001039 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1038 1038 WDU20120001038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1037 1037 WDU20120001037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1036 1036 WDU20120001036 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1035 1035 WDU20120001035 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1034 1034 WDU20120001034 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1033 1033 WDU20120001033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia na lata 2012 i 2013 na obszarze województwa lubelskiego programu mającego na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1032 1032 WDU20120001032 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1031 1031 WDU20120001031 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1030 1030 WDU20120001030 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1029 1029 WDU20120001029 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1028 1028 WDU20120001028 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1027 1027 WDU20120001027 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1026 1026 WDU20120001026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1025 1025 WDU20120001025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1024 1024 WDU20120001024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1023 1023 WDU20120001023 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1022 1022 WDU20120001022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1021 1021 WDU20120001021 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1020 1020 WDU20120001020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1019 1019 WDU20120001019 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1018 1018 WDU20120001018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1017 1017 WDU20120001017 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1016 1016 WDU20120001016 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1015 1015 WDU20120001015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 1014 1014 WDU20120001014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1013 1013 WDU20120001013 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1012 1012 WDU20120001012 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1011 1011 WDU20120001011 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1010 1010 WDU20120001010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 1009 1009 WDU20120001009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1008 1008 WDU20120001008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1007 1007 WDU20120001007 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 1006 1006 WDU20120001006 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1005 1005 WDU20120001005 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1004 1004 WDU20120001004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 1003 1003 WDU20120001003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1002 1002 WDU20120001002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 1001 1001 WDU20120001001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1000 1000 WDU20120001000 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011 uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 999 999 WDU20120000999 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 998 998 WDU20120000998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 997 997 WDU20120000997 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 996 996 WDU20120000996 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 995 995 WDU20120000995 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 994 994 WDU20120000994 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 993 993 WDU20120000993 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni uchylony
Dz.U. 2012 poz. 992 992 WDU20120000992 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 991 991 WDU20120000991 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 990 990 WDU20120000990 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 989 989 WDU20120000989 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 988 988 WDU20120000988 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2012 poz. 987 987 WDU20120000987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 986 986 WDU20120000986 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 985 985 WDU20120000985 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 984 984 WDU20120000984 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 983 983 WDU20120000983 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 982 982 WDU20120000982 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 981 981 WDU20120000981 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 980 980 WDU20120000980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 979 979 WDU20120000979 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 978 978 WDU20120000978 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 977 977 WDU20120000977 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 976 976 WDU20120000976 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, podpisanego w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 r. oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 975 975 WDU20120000975 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, podpisane w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 r. oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 974 974 WDU20120000974 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 973 973 WDU20120000973 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uchylony
Dz.U. 2012 poz. 972 972 WDU20120000972 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom uchylony
Dz.U. 2012 poz. 971 971 WDU20120000971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 970 970 WDU20120000970 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 969 969 WDU20120000969 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 968 968 WDU20120000968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 967 967 WDU20120000967 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 966 966 WDU20120000966 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 965 965 WDU20120000965 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 964 964 WDU20120000964 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 963 963 WDU20120000963 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 962 962 WDU20120000962 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 961 961 WDU20120000961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" uchylony
Dz.U. 2012 poz. 960 960 WDU20120000960 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 959 959 WDU20120000959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 958 958 WDU20120000958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 957 957 WDU20120000957 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 956 956 WDU20120000956 Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 955 955 WDU20120000955 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 954 954 WDU20120000954 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 953 953 WDU20120000953 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 952 952 WDU20120000952 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 951 951 WDU20120000951 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 950 950 WDU20120000950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 949 949 WDU20120000949 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 948 948 WDU20120000948 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 947 947 WDU20120000947 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 946 946 WDU20120000946 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 945 945 WDU20120000945 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 944 944 WDU20120000944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 943 943 WDU20120000943 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 942 942 WDU20120000942 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 941 941 WDU20120000941 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 940 940 WDU20120000940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 939 939 WDU20120000939 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 938 938 WDU20120000938 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 937 937 WDU20120000937 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 936 936 WDU20120000936 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 935 935 WDU20120000935 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 934 934 WDU20120000934 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 933 933 WDU20120000933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 932 932 WDU20120000932 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 931 931 WDU20120000931 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 930 930 WDU20120000930 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 929 929 WDU20120000929 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 928 928 WDU20120000928 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 927 927 WDU20120000927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 926 926 WDU20120000926 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 925 925 WDU20120000925 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 924 924 WDU20120000924 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 923 923 WDU20120000923 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 922 922 WDU20120000922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 921 921 WDU20120000921 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 920 920 WDU20120000920 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 919 919 WDU20120000919 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 918 918 WDU20120000918 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 917 917 WDU20120000917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 916 916 WDU20120000916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 915 915 WDU20120000915 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 914 914 WDU20120000914 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 913 913 WDU20120000913 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 912 912 WDU20120000912 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 911 911 WDU20120000911 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 910 910 WDU20120000910 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 909 909 WDU20120000909 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 908 908 WDU20120000908 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 907 907 WDU20120000907 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 906 906 WDU20120000906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 905 905 WDU20120000905 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 904 904 WDU20120000904 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 903 903 WDU20120000903 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 902 902 WDU20120000902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 901 901 WDU20120000901 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 900 900 WDU20120000900 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania uchylony
Dz.U. 2012 poz. 899 899 WDU20120000899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 898 898 WDU20120000898 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 897 897 WDU20120000897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 896 896 WDU20120000896 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 895 895 WDU20120000895 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 894 894 WDU20120000894 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 893 893 WDU20120000893 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 892 892 WDU20120000892 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 891 891 WDU20120000891 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 890 890 WDU20120000890 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 889 889 WDU20120000889 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 888 888 WDU20120000888 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 887 887 WDU20120000887 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 886 886 WDU20120000886 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 885 885 WDU20120000885 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 884 884 WDU20120000884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 883 883 WDU20120000883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 882 882 WDU20120000882 Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 881 881 WDU20120000881 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 880 880 WDU20120000880 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 879 879 WDU20120000879 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 878 878 WDU20120000878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 877 877 WDU20120000877 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 876 876 WDU20120000876 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 875 875 WDU20120000875 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 874 874 WDU20120000874 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 873 873 WDU20120000873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 872 872 WDU20120000872 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 871 871 WDU20120000871 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 870 870 WDU20120000870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 869 869 WDU20120000869 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 868 868 WDU20120000868 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 867 867 WDU20120000867 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 866 866 WDU20120000866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2012 poz. 865 865 WDU20120000865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 864 864 WDU20120000864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 863 863 WDU20120000863 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 862 862 WDU20120000862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 861 861 WDU20120000861 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 860 860 WDU20120000860 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 859 859 WDU20120000859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 858 858 WDU20120000858 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 857 857 WDU20120000857 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 856 856 WDU20120000856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 855 855 WDU20120000855 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 854 854 WDU20120000854 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 853 853 WDU20120000853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 852 852 WDU20120000852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 851 851 WDU20120000851 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 850 850 WDU20120000850 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 849 849 WDU20120000849 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 848 848 WDU20120000848 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 847 847 WDU20120000847 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 846 846 WDU20120000846 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 845 845 WDU20120000845 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 844 844 WDU20120000844 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 843 843 WDU20120000843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 842 842 WDU20120000842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 841 841 WDU20120000841 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt P 24/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 840 840 WDU20120000840 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 839 839 WDU20120000839 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 838 838 WDU20120000838 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 837 837 WDU20120000837 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 836 836 WDU20120000836 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 835 835 WDU20120000835 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt SK 31/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 834 834 WDU20120000834 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2012 poz. 833 833 WDU20120000833 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 832 832 WDU20120000832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 831 831 WDU20120000831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 830 830 WDU20120000830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 829 829 WDU20120000829 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 828 828 WDU20120000828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2012 poz. 827 827 WDU20120000827 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 826 826 WDU20120000826 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 825 825 WDU20120000825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 824 824 WDU20120000824 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 823 823 WDU20120000823 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 822 822 WDU20120000822 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 821 821 WDU20120000821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 820 820 WDU20120000820 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 819 819 WDU20120000819 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 59/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 818 818 WDU20120000818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 817 817 WDU20120000817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 816 816 WDU20120000816 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 815 815 WDU20120000815 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 814 814 WDU20120000814 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 813 813 WDU20120000813 Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 812 812 WDU20120000812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski uchylony
Dz.U. 2012 poz. 811 811 WDU20120000811 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 810 810 WDU20120000810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 809 809 WDU20120000809 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 808 808 WDU20120000808 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 807 807 WDU20120000807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów uchylony
Dz.U. 2012 poz. 806 806 WDU20120000806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 805 805 WDU20120000805 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 804 804 WDU20120000804 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 803 803 WDU20120000803 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 802 802 WDU20120000802 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 801 801 WDU20120000801 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 800 800 WDU20120000800 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 799 799 WDU20120000799 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt K 22/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 798 798 WDU20120000798 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 797 797 WDU20120000797 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 796 796 WDU20120000796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 795 795 WDU20120000795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 794 794 WDU20120000794 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Astanie dnia 5 listopada 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 793 793 WDU20120000793 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 792 792 WDU20120000792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 791 791 WDU20120000791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 790 790 WDU20120000790 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 789 789 WDU20120000789 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 788 788 WDU20120000788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 787 787 WDU20120000787 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 786 786 WDU20120000786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 785 785 WDU20120000785 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 784 784 WDU20120000784 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni uchylony
Dz.U. 2012 poz. 783 783 WDU20120000783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica uchylony
Dz.U. 2012 poz. 782 782 WDU20120000782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 781 781 WDU20120000781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 780 780 WDU20120000780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 779 779 WDU20120000779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2012 poz. 778 778 WDU20120000778 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. sygn. akt P 35/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 777 777 WDU20120000777 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 776 776 WDU20120000776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 775 775 WDU20120000775 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 774 774 WDU20120000774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 773 773 WDU20120000773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
Dz.U. 2012 poz. 772 772 WDU20120000772 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 771 771 WDU20120000771 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 770 770 WDU20120000770 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 769 769 WDU20120000769 Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 768 768 WDU20120000768 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 767 767 WDU20120000767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 766 766 WDU20120000766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 765 765 WDU20120000765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 764 764 WDU20120000764 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 763 763 WDU20120000763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 762 762 WDU20120000762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 761 761 WDU20120000761 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 760 760 WDU20120000760 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt K 9/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 759 759 WDU20120000759 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. sygn. akt P 13/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 758 758 WDU20120000758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 757 757 WDU20120000757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 756 756 WDU20120000756 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 755 755 WDU20120000755 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 754 754 WDU20120000754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 753 753 WDU20120000753 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 752 752 WDU20120000752 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 751 751 WDU20120000751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 750 750 WDU20120000750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 749 749 WDU20120000749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 748 748 WDU20120000748 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 747 747 WDU20120000747 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 746 746 WDU20120000746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 745 745 WDU20120000745 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 744 744 WDU20120000744 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 743 743 WDU20120000743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 742 742 WDU20120000742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 741 741 WDU20120000741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 740 740 WDU20120000740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 739 739 WDU20120000739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 738 738 WDU20120000738 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 737 737 WDU20120000737 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 736 736 WDU20120000736 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2012 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 735 735 WDU20120000735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko uchylony
Dz.U. 2012 poz. 734 734 WDU20120000734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 733 733 WDU20120000733 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 732 732 WDU20120000732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 731 731 WDU20120000731 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 730 730 WDU20120000730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 729 729 WDU20120000729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 728 728 WDU20120000728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 727 727 WDU20120000727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 726 726 WDU20120000726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 725 725 WDU20120000725 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 724 724 WDU20120000724 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 723 723 WDU20120000723 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 722 722 WDU20120000722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gronowo Elbląskie w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 721 721 WDU20120000721 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 27/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 720 720 WDU20120000720 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 719 719 WDU20120000719 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 718 718 WDU20120000718 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 717 717 WDU20120000717 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 716 716 WDU20120000716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 715 715 WDU20120000715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 714 714 WDU20120000714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 713 713 WDU20120000713 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 712 712 WDU20120000712 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 711 711 WDU20120000711 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 710 710 WDU20120000710 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 709 709 WDU20120000709 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisanego w N owym Jorku dnia 26 października 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 708 708 WDU20120000708 Memorandum o porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisane w Nowym Jorku dnia 26 października 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 707 707 WDU20120000707 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 706 706 WDU20120000706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 705 705 WDU20120000705 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 704 704 WDU20120000704 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 703 703 WDU20120000703 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 702 702 WDU20120000702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 701 701 WDU20120000701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 700 700 WDU20120000700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 699 699 WDU20120000699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 698 698 WDU20120000698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 697 697 WDU20120000697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 696 696 WDU20120000696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 695 695 WDU20120000695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 694 694 WDU20120000694 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 693 693 WDU20120000693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 692 692 WDU20120000692 Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 691 691 WDU20120000691 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 690 690 WDU20120000690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 689 689 WDU20120000689 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
Dz.U. 2012 poz. 688 688 WDU20120000688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 687 687 WDU20120000687 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 686 686 WDU20120000686 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 685 685 WDU20120000685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 684 684 WDU20120000684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 683 683 WDU20120000683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 682 682 WDU20120000682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 681 681 WDU20120000681 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 680 680 WDU20120000680 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 679 679 WDU20120000679 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 678 678 WDU20120000678 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 677 677 WDU20120000677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 676 676 WDU20120000676 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów uchylony
Dz.U. 2012 poz. 675 675 WDU20120000675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 674 674 WDU20120000674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 673 673 WDU20120000673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 672 672 WDU20120000672 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt K 18/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 671 671 WDU20120000671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 670 670 WDU20120000670 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011-2014, podpisanym w Pradze dnia 24 stycznia 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 669 669 WDU20120000669 Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011-2014, podpisany w Pradze dnia 24 stycznia 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 668 668 WDU20120000668 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 667 667 WDU20120000667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 666 666 WDU20120000666 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 665 665 WDU20120000665 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 664 664 WDU20120000664 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 663 663 WDU20120000663 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 662 662 WDU20120000662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 661 661 WDU20120000661 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 660 660 WDU20120000660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 659 659 WDU20120000659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 658 658 WDU20120000658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 657 657 WDU20120000657 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 656 656 WDU20120000656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 655 655 WDU20120000655 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 654 654 WDU20120000654 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 653 653 WDU20120000653 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 652 652 WDU20120000652 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 651 651 WDU20120000651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 650 650 WDU20120000650 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 649 649 WDU20120000649 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 648 648 WDU20120000648 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 647 647 WDU20120000647 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 646 646 WDU20120000646 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 645 645 WDU20120000645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 644 644 WDU20120000644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 643 643 WDU20120000643 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2012 r. sygn. akt SK 17/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 642 642 WDU20120000642 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 641 641 WDU20120000641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 640 640 WDU20120000640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 639 639 WDU20120000639 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 638 638 WDU20120000638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 637 637 WDU20120000637 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 636 636 WDU20120000636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 635 635 WDU20120000635 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 634 634 WDU20120000634 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 633 633 WDU20120000633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 632 632 WDU20120000632 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 631 631 WDU20120000631 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 630 630 WDU20120000630 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 629 629 WDU20120000629 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 628 628 WDU20120000628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 627 627 WDU20120000627 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 626 626 WDU20120000626 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 625 625 WDU20120000625 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 624 624 WDU20120000624 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 623 623 WDU20120000623 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 622 622 WDU20120000622 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 621 621 WDU20120000621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 620 620 WDU20120000620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 619 619 WDU20120000619 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 618 618 WDU20120000618 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 617 617 WDU20120000617 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 616 616 WDU20120000616 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 615 615 WDU20120000615 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 614 614 WDU20120000614 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 613 613 WDU20120000613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 612 612 WDU20120000612 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 611 611 WDU20120000611 Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 610 610 WDU20120000610 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 609 609 WDU20120000609 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 608 608 WDU20120000608 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 607 607 WDU20120000607 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2012 poz. 606 606 WDU20120000606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 605 605 WDU20120000605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 604 604 WDU20120000604 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 603 603 WDU20120000603 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 602 602 WDU20120000602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 601 601 WDU20120000601 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 600 600 WDU20120000600 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 599 599 WDU20120000599 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 598 598 WDU20120000598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 597 597 WDU20120000597 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 596 596 WDU20120000596 Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 595 595 WDU20120000595 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 594 594 WDU20120000594 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 593 593 WDU20120000593 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 592 592 WDU20120000592 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 591 591 WDU20120000591 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 590 590 WDU20120000590 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 589 589 WDU20120000589 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 588 588 WDU20120000588 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 587 587 WDU20120000587 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 586 586 WDU20120000586 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiżajny w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 585 585 WDU20120000585 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 584 584 WDU20120000584 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 583 583 WDU20120000583 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 582 582 WDU20120000582 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 581 581 WDU20120000581 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 580 580 WDU20120000580 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 579 579 WDU20120000579 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 578 578 WDU20120000578 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt P 11/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 577 577 WDU20120000577 Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 576 576 WDU20120000576 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 575 575 WDU20120000575 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 574 574 WDU20120000574 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 573 573 WDU20120000573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 572 572 WDU20120000572 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 571 571 WDU20120000571 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 570 570 WDU20120000570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 569 569 WDU20120000569 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 568 568 WDU20120000568 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 567 567 WDU20120000567 Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 566 566 WDU20120000566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 565 565 WDU20120000565 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 564 564 WDU20120000564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 563 563 WDU20120000563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 562 562 WDU20120000562 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt K 7/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 561 561 WDU20120000561 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 560 560 WDU20120000560 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 559 559 WDU20120000559 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 558 558 WDU20120000558 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 557 557 WDU20120000557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 556 556 WDU20120000556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 555 555 WDU20120000555 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Chełmie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 554 554 WDU20120000554 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Frontida" z siedzibą w Siedlcach akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 553 553 WDU20120000553 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Terespolu akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 552 552 WDU20120000552 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Białej Podlaskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 551 551 WDU20120000551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 550 550 WDU20120000550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 549 549 WDU20120000549 Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 548 548 WDU20120000548 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 547 547 WDU20120000547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 546 546 WDU20120000546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 545 545 WDU20120000545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 544 544 WDU20120000544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 543 543 WDU20120000543 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 542 542 WDU20120000542 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 541 541 WDU20120000541 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia uchylony
Dz.U. 2012 poz. 540 540 WDU20120000540 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 539 539 WDU20120000539 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2012 poz. 538 538 WDU20120000538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 537 537 WDU20120000537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 536 536 WDU20120000536 Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 535 535 WDU20120000535 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 534 534 WDU20120000534 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czarnożyły w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 533 533 WDU20120000533 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 532 532 WDU20120000532 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 531 531 WDU20120000531 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 530 530 WDU20120000530 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 529 529 WDU20120000529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 528 528 WDU20120000528 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zawidowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 527 527 WDU20120000527 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 526 526 WDU20120000526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 525 525 WDU20120000525 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 524 524 WDU20120000524 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 523 523 WDU20120000523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 522 522 WDU20120000522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 521 521 WDU20120000521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia uchylony
Dz.U. 2012 poz. 520 520 WDU20120000520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 519 519 WDU20120000519 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 518 518 WDU20120000518 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 517 517 WDU20120000517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 516 516 WDU20120000516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 515 515 WDU20120000515 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 514 514 WDU20120000514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 513 513 WDU20120000513 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 512 512 WDU20120000512 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 4/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 511 511 WDU20120000511 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 510 510 WDU20120000510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 509 509 WDU20120000509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 508 508 WDU20120000508 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne uchylony
Dz.U. 2012 poz. 507 507 WDU20120000507 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 506 506 WDU20120000506 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 505 505 WDU20120000505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 504 504 WDU20120000504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 503 503 WDU20120000503 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 502 502 WDU20120000502 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 501 501 WDU20120000501 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 500 500 WDU20120000500 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 499 499 WDU20120000499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 498 498 WDU20120000498 Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 497 497 WDU20120000497 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 496 496 WDU20120000496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 495 495 WDU20120000495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2012 poz. 494 494 WDU20120000494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 493 493 WDU20120000493 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 492 492 WDU20120000492 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 491 491 WDU20120000491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 490 490 WDU20120000490 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 489 489 WDU20120000489 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 488 488 WDU20120000488 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 487 487 WDU20120000487 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 486 486 WDU20120000486 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 485 485 WDU20120000485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 484 484 WDU20120000484 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 483 483 WDU20120000483 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 482 482 WDU20120000482 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 481 481 WDU20120000481 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 480 480 WDU20120000480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 479 479 WDU20120000479 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 478 478 WDU20120000478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 477 477 WDU20120000477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 476 476 WDU20120000476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt P 41/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 475 475 WDU20120000475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 474 474 WDU20120000474 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 473 473 WDU20120000473 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 472 472 WDU20120000472 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 471 471 WDU20120000471 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 470 470 WDU20120000470 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 469 469 WDU20120000469 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 468 468 WDU20120000468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 467 467 WDU20120000467 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 466 466 WDU20120000466 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 465 465 WDU20120000465 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 464 464 WDU20120000464 Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisana w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 463 463 WDU20120000463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 462 462 WDU20120000462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 461 461 WDU20120000461 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 460 460 WDU20120000460 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 459 459 WDU20120000459 Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 458 458 WDU20120000458 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 457 457 WDU20120000457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 456 456 WDU20120000456 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 455 455 WDU20120000455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 454 454 WDU20120000454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 453 453 WDU20120000453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 452 452 WDU20120000452 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 451 451 WDU20120000451 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 450 450 WDU20120000450 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 449 449 WDU20120000449 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 448 448 WDU20120000448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2012 poz. 447 447 WDU20120000447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 446 446 WDU20120000446 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 445 445 WDU20120000445 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 444 444 WDU20120000444 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 443 443 WDU20120000443 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 442 442 WDU20120000442 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 441 441 WDU20120000441 Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 440 440 WDU20120000440 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt K 27/08 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 439 439 WDU20120000439 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 438 438 WDU20120000438 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2012 poz. 437 437 WDU20120000437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 436 436 WDU20120000436 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 435 435 WDU20120000435 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 434 434 WDU20120000434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 433 433 WDU20120000433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 432 432 WDU20120000432 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 431 431 WDU20120000431 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 430 430 WDU20120000430 Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 429 429 WDU20120000429 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
Dz.U. 2012 poz. 428 428 WDU20120000428 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 427 427 WDU20120000427 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej" uchylony
Dz.U. 2012 poz. 426 426 WDU20120000426 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2012 poz. 425 425 WDU20120000425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 424 424 WDU20120000424 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 21/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 423 423 WDU20120000423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 422 422 WDU20120000422 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 421 421 WDU20120000421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 420 420 WDU20120000420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 419 419 WDU20120000419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 418 418 WDU20120000418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 417 417 WDU20120000417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 416 416 WDU20120000416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry uchylony
Dz.U. 2012 poz. 415 415 WDU20120000415 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 414 414 WDU20120000414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 413 413 WDU20120000413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 412 412 WDU20120000412 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2012 poz. 411 411 WDU20120000411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 410 410 WDU20120000410 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 409 409 WDU20120000409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu danych ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 408 408 WDU20120000408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2012 poz. 407 407 WDU20120000407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 406 406 WDU20120000406 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 405 405 WDU20120000405 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 12/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 404 404 WDU20120000404 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 403 403 WDU20120000403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 402 402 WDU20120000402 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 401 401 WDU20120000401 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 400 400 WDU20120000400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 399 399 WDU20120000399 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 398 398 WDU20120000398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 397 397 WDU20120000397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 396 396 WDU20120000396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 395 395 WDU20120000395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 394 394 WDU20120000394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 393 393 WDU20120000393 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 392 392 WDU20120000392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 391 391 WDU20120000391 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 390 390 WDU20120000390 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 389 389 WDU20120000389 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 388 388 WDU20120000388 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 387 387 WDU20120000387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2012 poz. 386 386 WDU20120000386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 385 385 WDU20120000385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 384 384 WDU20120000384 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 383 383 WDU20120000383 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 382 382 WDU20120000382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 381 381 WDU20120000381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 380 380 WDU20120000380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 379 379 WDU20120000379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 378 378 WDU20120000378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 377 377 WDU20120000377 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 376 376 WDU20120000376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 375 375 WDU20120000375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 374 374 WDU20120000374 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 373 373 WDU20120000373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 372 372 WDU20120000372 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 371 371 WDU20120000371 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 26 października 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 370 370 WDU20120000370 Protokół w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 26 października 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 369 369 WDU20120000369 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 368 368 WDU20120000368 Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 367 367 WDU20120000367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 366 366 WDU20120000366 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 365 365 WDU20120000365 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 364 364 WDU20120000364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 363 363 WDU20120000363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 362 362 WDU20120000362 Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 361 361 WDU20120000361 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 360 360 WDU20120000360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 359 359 WDU20120000359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 358 358 WDU20120000358 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 357 357 WDU20120000357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 356 356 WDU20120000356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uchylony
Dz.U. 2012 poz. 355 355 WDU20120000355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 354 354 WDU20120000354 Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 353 353 WDU20120000353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 352 352 WDU20120000352 Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 351 351 WDU20120000351 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 350 350 WDU20120000350 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2012 poz. 349 349 WDU20120000349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 348 348 WDU20120000348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 347 347 WDU20120000347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 346 346 WDU20120000346 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 345 345 WDU20120000345 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 344 344 WDU20120000344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 343 343 WDU20120000343 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu sporządzenia i wzoru protokołu z kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 342 342 WDU20120000342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 341 341 WDU20120000341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 340 340 WDU20120000340 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 339 339 WDU20120000339 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 338 338 WDU20120000338 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 337 337 WDU20120000337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 336 336 WDU20120000336 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 335 335 WDU20120000335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 334 334 WDU20120000334 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 333 333 WDU20120000333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 332 332 WDU20120000332 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 331 331 WDU20120000331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 330 330 WDU20120000330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 329 329 WDU20120000329 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzonej w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 328 328 WDU20120000328 Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzona w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 327 327 WDU20120000327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 326 326 WDU20120000326 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 325 325 WDU20120000325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 324 324 WDU20120000324 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 323 323 WDU20120000323 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2012 poz. 322 322 WDU20120000322 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 321 321 WDU20120000321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 320 320 WDU20120000320 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 319 319 WDU20120000319 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 318 318 WDU20120000318 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 317 317 WDU20120000317 Dokument wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 316 316 WDU20120000316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO uchylony
Dz.U. 2012 poz. 315 315 WDU20120000315 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 314 314 WDU20120000314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 313 313 WDU20120000313 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 312 312 WDU20120000312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 311 311 WDU20120000311 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 310 310 WDU20120000310 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 309 309 WDU20120000309 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 308 308 WDU20120000308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 307 307 WDU20120000307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 306 306 WDU20120000306 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 305 305 WDU20120000305 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 304 304 WDU20120000304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 303 303 WDU20120000303 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 302 302 WDU20120000302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 301 301 WDU20120000301 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 300 300 WDU20120000300 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 299 299 WDU20120000299 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 298 298 WDU20120000298 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt K 3/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 297 297 WDU20120000297 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt K 15/08 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 296 296 WDU20120000296 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 295 295 WDU20120000295 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 294 294 WDU20120000294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi uchylony
Dz.U. 2012 poz. 293 293 WDU20120000293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 292 292 WDU20120000292 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2012 r. sygn. akt P 39/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 291 291 WDU20120000291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 290 290 WDU20120000290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 289 289 WDU20120000289 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 288 288 WDU20120000288 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 287 287 WDU20120000287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bestwina w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 286 286 WDU20120000286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 285 285 WDU20120000285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 284 284 WDU20120000284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 283 283 WDU20120000283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 282 282 WDU20120000282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 281 281 WDU20120000281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 280 280 WDU20120000280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2012 poz. 279 279 WDU20120000279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 278 278 WDU20120000278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2012 poz. 277 277 WDU20120000277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2012 poz. 276 276 WDU20120000276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 275 275 WDU20120000275 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 274 274 WDU20120000274 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 273 273 WDU20120000273 Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 272 272 WDU20120000272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 271 271 WDU20120000271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2012 poz. 270 270 WDU20120000270 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 269 269 WDU20120000269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 268 268 WDU20120000268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 267 267 WDU20120000267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 266 266 WDU20120000266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 265 265 WDU20120000265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 264 264 WDU20120000264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 263 263 WDU20120000263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Konopnica w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 262 262 WDU20120000262 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 261 261 WDU20120000261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 260 260 WDU20120000260 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 259 259 WDU20120000259 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 258 258 WDU20120000258 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 257 257 WDU20120000257 Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 256 256 WDU20120000256 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 255 255 WDU20120000255 Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzona w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 254 254 WDU20120000254 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisanej w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 253 253 WDU20120000253 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 252 252 WDU20120000252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 251 251 WDU20120000251 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 250 250 WDU20120000250 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 249 249 WDU20120000249 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 248 248 WDU20120000248 Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 247 247 WDU20120000247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 246 246 WDU20120000246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 245 245 WDU20120000245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 244 244 WDU20120000244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 243 243 WDU20120000243 Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 242 242 WDU20120000242 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 241 241 WDU20120000241 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT) obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 240 240 WDU20120000240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 239 239 WDU20120000239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 238 238 WDU20120000238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 237 237 WDU20120000237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 236 236 WDU20120000236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 235 235 WDU20120000235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 234 234 WDU20120000234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 233 233 WDU20120000233 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Hanoi dnia 9 września 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 232 232 WDU20120000232 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Hanoi dnia 9 września 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 231 231 WDU20120000231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 230 230 WDU20120000230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 229 229 WDU20120000229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 228 228 WDU20120000228 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 227 227 WDU20120000227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 226 226 WDU20120000226 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 225 225 WDU20120000225 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 224 224 WDU20120000224 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 223 223 WDU20120000223 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 222 222 WDU20120000222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 221 221 WDU20120000221 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 220 220 WDU20120000220 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Podgoricy 10 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 219 219 WDU20120000219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 218 218 WDU20120000218 Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 217 217 WDU20120000217 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 216 216 WDU20120000216 Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 215 215 WDU20120000215 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 214 214 WDU20120000214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 20/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 213 213 WDU20120000213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 212 212 WDU20120000212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uchylony
Dz.U. 2012 poz. 211 211 WDU20120000211 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 210 210 WDU20120000210 Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 209 209 WDU20120000209 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 208 208 WDU20120000208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 207 207 WDU20120000207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 206 206 WDU20120000206 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 205 205 WDU20120000205 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 204 204 WDU20120000204 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 203 203 WDU20120000203 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 202 202 WDU20120000202 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 201 201 WDU20120000201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 17/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 200 200 WDU20120000200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 199 199 WDU20120000199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 198 198 WDU20120000198 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 197 197 WDU20120000197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 196 196 WDU20120000196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 195 195 WDU20120000195 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 194 194 WDU20120000194 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 193 193 WDU20120000193 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 192 192 WDU20120000192 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 191 191 WDU20120000191 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 190 190 WDU20120000190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 189 189 WDU20120000189 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 188 188 WDU20120000188 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 187 187 WDU20120000187 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 186 186 WDU20120000186 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 185 185 WDU20120000185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 184 184 WDU20120000184 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 183 183 WDU20120000183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 182 182 WDU20120000182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 181 181 WDU20120000181 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 180 180 WDU20120000180 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 179 179 WDU20120000179 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 178 178 WDU20120000178 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 177 177 WDU20120000177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 176 176 WDU20120000176 Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 175 175 WDU20120000175 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 174 174 WDU20120000174 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2012 poz. 173 173 WDU20120000173 Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 172 172 WDU20120000172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 171 171 WDU20120000171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 170 170 WDU20120000170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 169 169 WDU20120000169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 168 168 WDU20120000168 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 167 167 WDU20120000167 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 166 166 WDU20120000166 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 165 165 WDU20120000165 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 164 164 WDU20120000164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 163 163 WDU20120000163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 162 162 WDU20120000162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 161 161 WDU20120000161 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 160 160 WDU20120000160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 159 159 WDU20120000159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 158 158 WDU20120000158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niegosławice w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 157 157 WDU20120000157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 156 156 WDU20120000156 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 155 155 WDU20120000155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 154 154 WDU20120000154 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 153 153 WDU20120000153 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 152 152 WDU20120000152 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 151 151 WDU20120000151 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 150 150 WDU20120000150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 149 149 WDU20120000149 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2012 poz. 148 148 WDU20120000148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 147 147 WDU20120000147 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2012 poz. 146 146 WDU20120000146 Protokół zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzony w Londynie dnia 2 maja 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 145 145 WDU20120000145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 144 144 WDU20120000144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 143 143 WDU20120000143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 142 142 WDU20120000142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 141 141 WDU20120000141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 140 140 WDU20120000140 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 139 139 WDU20120000139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2012 poz. 138 138 WDU20120000138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 137 137 WDU20120000137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 136 136 WDU20120000136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 135 135 WDU20120000135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 134 134 WDU20120000134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 133 133 WDU20120000133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 132 132 WDU20120000132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 131 131 WDU20120000131 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 130 130 WDU20120000130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 129 129 WDU20120000129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 128 128 WDU20120000128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 127 127 WDU20120000127 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 126 126 WDU20120000126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 125 125 WDU20120000125 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 124 124 WDU20120000124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 123 123 WDU20120000123 Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 122 122 WDU20120000122 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 121 121 WDU20120000121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 120 120 WDU20120000120 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 119 119 WDU20120000119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Urszulin w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 118 118 WDU20120000118 Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 117 117 WDU20120000117 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2012 poz. 116 116 WDU20120000116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 115 115 WDU20120000115 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 114 114 WDU20120000114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 113 113 WDU20120000113 Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 112 112 WDU20120000112 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 111 111 WDU20120000111 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 110 110 WDU20120000110 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 109 109 WDU20120000109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 108 108 WDU20120000108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 107 107 WDU20120000107 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 106 106 WDU20120000106 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 105 105 WDU20120000105 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 104 104 WDU20120000104 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 103 103 WDU20120000103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 102 102 WDU20120000102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 101 101 WDU20120000101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 100 100 WDU20120000100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 99 99 WDU20120000099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 98 98 WDU20120000098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 97 97 WDU20120000097 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 96 96 WDU20120000096 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 95 95 WDU20120000095 Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 94 94 WDU20120000094 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 93 93 WDU20120000093 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 92 92 WDU20120000092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 91 91 WDU20120000091 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2012 poz. 90 90 WDU20120000090 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 89 89 WDU20120000089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 88 88 WDU20120000088 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 87 87 WDU20120000087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 86 86 WDU20120000086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 85 85 WDU20120000085 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" uchylony
Dz.U. 2012 poz. 84 84 WDU20120000084 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku uchylony
Dz.U. 2012 poz. 83 83 WDU20120000083 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 82 82 WDU20120000082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 81 81 WDU20120000081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 80 80 WDU20120000080 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt K 36/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 79 79 WDU20120000079 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 78 78 WDU20120000078 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 77 77 WDU20120000077 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt SK 25/09 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 76 76 WDU20120000076 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt P 19/10 obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 75 75 WDU20120000075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 74 74 WDU20120000074 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 73 73 WDU20120000073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 72 72 WDU20120000072 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 71 71 WDU20120000071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 70 70 WDU20120000070 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 69 69 WDU20120000069 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 68 68 WDU20120000068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 67 67 WDU20120000067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 66 66 WDU20120000066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 65 65 WDU20120000065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 64 64 WDU20120000064 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 63 63 WDU20120000063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 62 62 WDU20120000062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 61 61 WDU20120000061 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 60 60 WDU20120000060 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 59 59 WDU20120000059 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna" akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 58 58 WDU20120000058 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS) obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 57 57 WDU20120000057 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 56 56 WDU20120000056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 55 55 WDU20120000055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 54 54 WDU20120000054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2012 poz. 53 53 WDU20120000053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 52 52 WDU20120000052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 51 51 WDU20120000051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 50 50 WDU20120000050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 49 49 WDU20120000049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uchylony
Dz.U. 2012 poz. 48 48 WDU20120000048 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2012 poz. 47 47 WDU20120000047 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 46 46 WDU20120000046 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 45 45 WDU20120000045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 44 44 WDU20120000044 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 43 43 WDU20120000043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 42 42 WDU20120000042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 41 41 WDU20120000041 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 40 40 WDU20120000040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 39 39 WDU20120000039 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych" obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 38 38 WDU20120000038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 37 37 WDU20120000037 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 36 36 WDU20120000036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 35 35 WDU20120000035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 34 34 WDU20120000034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 33 33 WDU20120000033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 32 32 WDU20120000032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 31 31 WDU20120000031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 30 30 WDU20120000030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2012 poz. 29 29 WDU20120000029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 28 28 WDU20120000028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym uchylony
Dz.U. 2012 poz. 27 27 WDU20120000027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 26 26 WDU20120000026 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 25 25 WDU20120000025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 24 24 WDU20120000024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 23 23 WDU20120000023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 22 22 WDU20120000022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2012 poz. 21 21 WDU20120000021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 20 20 WDU20120000020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 19 19 WDU20120000019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2012 poz. 18 18 WDU20120000018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2012 poz. 17 17 WDU20120000017 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 16 16 WDU20120000016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jarocina w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2012 poz. 15 15 WDU20120000015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
Dz.U. 2012 poz. 14 14 WDU20120000014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 13 13 WDU20120000013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 12 12 WDU20120000012 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 11 11 WDU20120000011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2012 poz. 10 10 WDU20120000010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 9 9 WDU20120000009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2012 poz. 8 8 WDU20120000008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 7 7 WDU20120000007 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 6 6 WDU20120000006 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 5 5 WDU20120000005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 4 4 WDU20120000004 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 3 3 WDU20120000003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 2 2 WDU20120000002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych uznany za uchylony
Dz.U. 2012 poz. 1 1 WDU20120000001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony