20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2013
1742 RMRiRW z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin akt posiada tekst jednolity
1741 RRM z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujący
1740 RMAiC z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014 akt jednorazowy
1739 RMSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujący
1738 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
1737 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie obowiązujący
1736 RMF z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
1735 RPRM z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
1734 U z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1733 RRM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego obowiązujący
1732 RRM z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa uznany za uchylony
1731 RRM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego uchylony
1730 RPRM z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych uchylony
1729 RPRM z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akt objęty tekstem jednolitym
1728 RRM z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
1727 RRM z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
1726 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego uznany za uchylony
1725 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu uznany za uchylony
1724 RRM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. wygaśnięcie aktu
1723 RMSW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
1722 RMF z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt posiada tekst jednolity
1721 RMF z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
1720 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
1719 RMF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
1718 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
1717 U z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych obowiązujący
1716 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów uznany za uchylony
1715 RMZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uznany za uchylony
1714 RMSW z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji akt objęty tekstem jednolitym
1713 RMF z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
1712 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1711 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
1710 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej uznany za uchylony
1709 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1708 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1707 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1706 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
1705 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
1704 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1703 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1702 RMSW z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
1701 RMF z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
1700 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
1699 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem uznany za uchylony
1698 RMIiR z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
1697 RMAiC z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji akt posiada tekst jednolity
1696 RMON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych uznany za uchylony
1695 RMF z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
1694 RRM z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne akt objęty tekstem jednolitym
1693 RRM z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
1692 RPRM z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
1691 RPRM z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
1690 RMSW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji obowiązujący
1689 RMF z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1688 RMSW z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia obowiązujący
1687 RMEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 akt jednorazowy
1686 RMRiRW z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin akt posiada tekst jednolity
1685 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego akt posiada tekst jednolity
1684 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1683 RRM z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
1682 RRM z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju akt objęty tekstem jednolitym
1681 RRM z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony obowiązujący
1680 RMON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1679 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
1678 RMZ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy uznany za uchylony
1677 RMON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej uznany za uchylony
1676 RMAiC z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
1675 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach akt objęty tekstem jednolitym
1674 RMPiPS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1673 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy uchylony
1672 RMSW z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa akt objęty tekstem jednolitym
1671 RMPiPS z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom uznany za uchylony
1670 RMRiRW z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1669 RMRiRW z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
1668 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej akt posiada tekst jednolity
1667 RM z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
1666 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego akt posiada tekst jednolity
1665 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
1664 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich uchylony
1663 RMSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
1662 RMF z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju obowiązujący
1661 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
1660 RMON z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych akt posiada tekst jednolity
1659 RMON z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1658 RMF z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
1657 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego uznany za uchylony
1656 RMF z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt posiada tekst jednolity
1655 RRM z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
1654 RMEN z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych akt objęty tekstem jednolitym
1653 U z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013" obowiązujący
1652 RMSW z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne akt objęty tekstem jednolitym
1651 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1650 U z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach akt posiada tekst jednolity
1649 RMIiR z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1648 RRM z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną obowiązujący
1647 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich uznany za uchylony
1646 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1645 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
1644 RMPiPS z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca uznany za uchylony
1643 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akt objęty tekstem jednolitym
1642 RMS z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego uznany za uchylony
1641 U z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece akt objęty tekstem jednolitym
1640 U z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 obowiązujący
1639 U z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej obowiązujący
1638 RMSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa akt posiada tekst jednolity
1637 RMIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
1636 RMON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1635 U z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego akt posiada tekst jednolity
1634 RMON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uchylony
1633 RMIiR z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uchylony
1632 RMSiT z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1631 RMS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
1630 RMSW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony uznany za uchylony
1629 RMAiC z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego obowiązujący
1628 RMSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy obowiązujący
1627 RMON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości uznany za uchylony
1626 RMF z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami uznany za uchylony
1625 RMSW z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
1624 OPRM z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
1623 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1622 U z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
1621 U z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1620 RMF z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego uznany za uchylony
1619 OMPiPS z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne obowiązujący
1618 OMPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia uznany za uchylony
1617 RMIiR z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
1616 RMF z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości uznany za uchylony
1615 RMIiR z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1614 RMS z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
1613 RMON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny akt objęty tekstem jednolitym
1612 WTK z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt U 5/13 obowiązujący
1611 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym obowiązujący
1610 RMZ z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uchylony
1609 U z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
1608 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1607 RM z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali obowiązujący
1606 RMON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
1605 Or z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. bez statusu
1604 DWpRPKopwwwrnPAswOd2p1r z dnia akt jednorazowy
1603 Or z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. bez statusu
1602 UmRPaKAowiwsppwAlVd1c2r z dnia obowiązujący
1601 OMS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych uznany za uchylony
1600 RMS z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
1599 RMG z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii wygaśnięcie aktu
1598 RMAiC z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach akt jednorazowy
1597 RMAiC z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach akt jednorazowy
1596 RMS z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
1595 RMIiR z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r. wygaśnięcie aktu
1594 OMSRP z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
1593 WTK z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12 obowiązujący
1592 RMSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony uznany za uchylony
1591 OMSW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
1590 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
1589 RMF z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
1588 WTK z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt K 16/13 obowiązujący
1587 RRM z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
1586 RRM z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością akt posiada tekst jednolity
1585 RRM z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
1584 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski akt posiada tekst jednolity
1583 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki akt posiada tekst jednolity
1582 RMON z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uznany za uchylony
1581 RMNiSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich uznany za uchylony
1580 RMF z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1579 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
1578 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
1577 RRM z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich obowiązujący
1576 RMSZ z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia obowiązujący
1575 RMAiC z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1574 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru obowiązujący
1573 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
1572 RMS z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
1571 RMNiSW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
1570 RMZ z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie obowiązujący
1569 OMG z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów uznany za uchylony
1568 RMSW z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony akt objęty tekstem jednolitym
1567 U z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1566 RMSW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia uznany za uchylony
1565 RMZ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie uznany za uchylony
1564 OMSW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom wygaśnięcie aktu
1563 U z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
1562 RMZ z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne obowiązujący
1561 RMSW z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
1560 RMS z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny akt posiada tekst jednolity
1559 RMZ z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. akt jednorazowy
1558 RM z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych uznany za uchylony
1557 WTK z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13 obowiązujący
1556 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 akt jednorazowy
1555 RMRiRW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 akt jednorazowy
1554 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego uchylony
1553 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego obowiązujący
1552 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich uznany za uchylony
1551 RMAiC z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków uznany za uchylony
1550 RMF z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujący
1549 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin uznany za uchylony
1548 RMSW z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony uznany za uchylony
1547 RMF z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
1546 RMON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
1545 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1544 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1543 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym obowiązujący
1542 RMPiPS z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej akt objęty tekstem jednolitym
1541 RMPiPS z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
1540 RRM z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej wygaśnięcie aktu
1539 RMON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych uznany za uchylony
1538 RRM z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu uznany za uchylony
1537 WTK z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt P 40/12 obowiązujący
1536 RPRM z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
1535 RMON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
1534 RMPiPS z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
1533 RMON z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
1532 RMON z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
1531 RMON z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
1530 RPRM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania uznany za uchylony
1529 USN z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 55 akt jednorazowy
1528 RMS z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji uznany za uchylony
1527 RMSW z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1526 RMON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
1525 RMON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
1524 RMS z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
1523 RMS z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
1522 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt posiada tekst jednolity
1521 RMS z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego uznany za uchylony
1520 RMZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt posiada tekst jednolity
1519 RMON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1518 RMON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce akt objęty tekstem jednolitym
1517 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe uznany za uchylony
1516 OMS z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską obowiązujący
1515 OMS z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski uchylony
1514 OMNiSW z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
1513 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
1512 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych uznany za uchylony
1511 RMZ z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uznany za uchylony
1510 RMAiC z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
1509 RMON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
1508 RRM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r. wygaśnięcie aktu
1507 RMPiPS z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
1506 RMON z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
1505 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt posiada tekst jednolity
1504 RMAiC z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych obowiązujący
1503 OMSW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji wygaśnięcie aktu
1502 RMON z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów akt objęty tekstem jednolitym
1501 RMF z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uchylony
1500 RMSW z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej uznany za uchylony
1499 RMON z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów akt objęty tekstem jednolitym
1498 RMS z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej uznany za uchylony
1497 RMON z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
1496 RMF z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
1495 RMF z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
1494 RRM z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 akt jednorazowy
1493 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego obowiązujący
1492 RMON z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1491 RMSWiMON z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. akt jednorazowy
1490 RMSW z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
1489 RMAiC z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej obowiązujący
1488 RMKiDN z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów uznany za uchylony
1487 RMF z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
1486 RMF z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1485 RMF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur uznany za uchylony
1484 RMPiPS z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
1483 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania uchylony
1482 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej uznany za uchylony
1481 RMS z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego uznany za uchylony
1480 RMZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej akt posiada tekst jednolity
1479 RMG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznany za uchylony
1478 RMZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego obowiązujący
1477 RMRiRW z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
1476 RMS z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej uchylony
1475 RMF z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
1474 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
1473 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
1472 RMZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania uznany za uchylony
1471 RMRR z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
1470 OMSW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wygaśnięcie aktu
1469 OMF z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania uznany za uchylony
1468 RMAiC z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej akt posiada tekst jednolity
1467 RMRiRW z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto uchylony
1466 RMAiC z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych obowiązujący
1465 RMTBiGM z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze uchylony
1464 U z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. akt jednorazowy
1463 RMSW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uznany za uchylony
1462 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt posiada tekst jednolity
1461 RMON z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
1460 RMF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju akt jednorazowy
1459 RMF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia akt jednorazowy
1458 OMSRP z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
1457 OMSRP z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
1456 OMSRP z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
1455 Or z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r. bez statusu
1454 DwpRPKomPaTpwAd2s1r z dnia akt jednorazowy
1453 RMG z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
1452 RRM z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1451 RMSW z dnia 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
1450 OMSRP z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
1449 Or z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. bez statusu
1448 UmRRPaRMowwdopwWd2s2r z dnia obowiązujący
1447 OMZ z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
1446 U z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1445 RMZ z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji uchylony
1444 RMRiRW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r. wygaśnięcie aktu
1443 OMSRP z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze wygaśnięcie aktu
1442 OMSRP z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
1441 OMF z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1440 OMSRP z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
1439 WTK z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt P 33/12 obowiązujący
1438 RMRR z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013 obowiązujący
1437 RMTBiGM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem uznany za uchylony
1436 WTK z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt SK 33/12 obowiązujący
1435 WTK z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12 obowiązujący
1434 OM z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
1433 WTK z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt K 31/12 obowiązujący
1432 WTK z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt K 40/12 obowiązujący
1431 RMRR z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
1430 RMRR z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
1429 WTK z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt U 7/12 obowiązujący
1428 WTK z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13 obowiązujący
1427 WTK z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11 obowiązujący
1426 WTK z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11 obowiązujący
1425 RMF z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów wygaśnięcie aktu
1424 OM z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego uchylony
1423 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego wygaśnięcie aktu
1422 OMSRP z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wygaśnięcie aktu
1421 U z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
1420 OPRM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
1419 OMRiRW z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1418 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
1417 OMS z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki uznany za uchylony
1416 OMS z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
1415 RMON z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
1414 OMSRP z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
1413 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej akt posiada tekst jednolity
1412 RMS z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych obowiązujący
1411 RMS z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
1410 OMSRP z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej wygaśnięcie aktu
1409 OMSRP z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
1408 RRM z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. wygaśnięcie aktu
1407 RMS z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych akt posiada tekst jednolity
1406 RMAiC z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową obowiązujący
1405 RRM z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi obowiązujący
1404 OMSRP z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej wygaśnięcie aktu
1403 OMSRP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
1402 RRM z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową uchylony
1401 RMRiRW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1400 RMRiRW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1399 OMSRP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
1398 RMRR z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
1397 RMS z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach obowiązujący
1396 RMS z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi obowiązujący
1395 RMS z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta obowiązujący
1394 RMS z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej uchylony
1393 OMSRP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
1392 RRM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej uchylony
1391 RPRM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju wygaśnięcie aktu
1390 RRM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylony
1389 OMSRP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego wygaśnięcie aktu
1388 OMSRP z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
1387 U z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym obowiązujący
1386 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uchylony
1385 RMTBiGM z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uznany za uchylony
1384 OMSRP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wygaśnięcie aktu
1383 OMSRP z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych wygaśnięcie aktu
1382 OMSRP z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
1381 OMSRP z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
1380 RMPiPS z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uznany za uchylony
1379 OMZ z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób obowiązujący
1378 RMTBiGM z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych akt posiada tekst jednolity
1377 RMS z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych akt objęty tekstem jednolitym
1376 Or z dnia 29 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. bez statusu
1375 PawssUmRPaUozspwKd1m2r z dnia obowiązujący
1374 Or z dnia 29 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. bez statusu
1373 UmRPaUozsswKd1m2r z dnia obowiązujący
1372 Or z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. bez statusu
1371 KmRPaKwsupoizusoowzpodwzPpwOd1m2r z dnia obowiązujący
1370 RMRR z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
1369 RMON z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
1368 RRM z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
1367 OPRM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
1366 RMTBiGM z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej obowiązujący
1365 RMNiSW z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich uznany za uchylony
1364 RMTBiGM z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu akt posiada tekst jednolity
1363 RMTBiGM z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
1362 RMG z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii obowiązujący
1361 RMRiRW z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1360 RMRiRW z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1359 RMPiPS z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy akt objęty tekstem jednolitym
1358 RMF z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
1357 RMRiRW z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1356 RMF z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia akt posiada tekst jednolity
1355 U z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1354 Or z dnia 14 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. bez statusu
1353 PmRRPaRRIozUmRRPaRRIwsupoizusoowzpodimswRd1c1rpwRd1m2r z dnia obowiązujący
1352 RMF z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013 akt jednorazowy
1351 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1350 OMS z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym wygaśnięcie aktu
1349 RMPiPS z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uznany za uchylony
1348 RMPiPS z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy uznany za uchylony
1347 RMZ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej akt posiada tekst jednolity
1346 RMAiC z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych uznany za uchylony
1345 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 obowiązujący
1344 RMF z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych uchylony
1343 RMZ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami wygaśnięcie aktu
1342 OPRM z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
1341 RMSW z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni uchylony
1340 OMSRP z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
1339 OMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
1338 RMRiRW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1337 RMRiRW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1336 RMRiRW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1335 RMRiRW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. wygaśnięcie aktu
1334 RMRiRW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. wygaśnięcie aktu
1333 RMON z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1332 RMZ z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uznany za uchylony
1331 RMRiRW z dnia 9 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) akt posiada tekst jednolity
1330 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
1329 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązujący
1328 OMTBiGM z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach obowiązujący
1327 RMS z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
1326 RMTBiGM z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
1325 RMTBiGMoSW z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
1324 U z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. akt jednorazowy
1323 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej obowiązujący
1322 U z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. akt jednorazowy
1321 U z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. akt jednorazowy
1320 RMRiRW z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1319 RMTBiGM z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
1318 U z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
1317 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
1316 Or z dnia 17 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiającym zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2013 r. bez statusu
1315 PwmRRPaRSZAuzdWKpUmRRPaRSZAosszSZAntRPpwWd9p2r z dnia obowiązujący
1314 RMG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 akt posiada tekst jednolity
1313 WTK z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12 obowiązujący
1312 RMRiRW z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1311 RMRiRW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych obowiązujący
1310 Or z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. bez statusu
1309 UoSiSmWEiipczjsaRSzdsswLd2k2r z dnia obowiązujący
1308 RMTBiGM z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1307 RMSW z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2013 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1306 RPRM z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
1305 OMS z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej wygaśnięcie aktu
1304 U z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi akt posiada tekst jednolity
1303 RMF z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1302 RM z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 akt objęty tekstem jednolitym
1301 RMRiRW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych obowiązujący
1300 OMPiPS z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1299 RMF z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia uchylony
1298 RMTBiGM z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uchylony
1297 RMTBiGM z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei uznany za uchylony
1296 RMF z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego uchylony
1295 RMF z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych obowiązujący
1294 RPRM z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1293 RMZ z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
1292 RMZ z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki akt objęty tekstem jednolitym
1291 U z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy akt posiada tekst jednolity
1290 U z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1289 U z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych akt posiada tekst jednolity
1288 RMF z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
1287 U z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej obowiązujący
1286 OMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii wygaśnięcie aktu
1285 RKRRiT z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
1284 OMON z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe wygaśnięcie aktu
1283 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej akt objęty tekstem jednolitym
1282 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1281 RMAiC z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt posiada tekst jednolity
1280 RMS z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
1279 RM z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
1278 RMF z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uznany za uchylony
1277 OMTBiGM z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych wygaśnięcie aktu
1276 RMF z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy akt posiada tekst jednolity
1275 RRM z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
1274 RM z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie obowiązujący
1273 OMNiSW z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia uznany za uchylony
1272 U z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
1271 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych akt objęty tekstem jednolitym
1270 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu uchylony
1269 RMRiRW z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
1268 RPRP z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1267 RRM z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
1266 RMF z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe obowiązujący
1265 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
1264 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. akt jednorazowy
1263 OPRM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej wygaśnięcie aktu
1262 WTK z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11 obowiązujący
1261 WTK z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt SK 10/13 obowiązujący
1260 RMAiC z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
1259 Or z dnia 28 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej postanowień tytułu V Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. bez statusu
1258 ToskizwUGiWpKBRBKDRFNREIRGKHRFRWRCRRLWKLWMKNRARPRPRRSRSRFiKSswBd2m2r z dnia obowiązujący
1257 RMEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uznany za uchylony
1256 Or z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r. bez statusu
1255 UmRRPaRCowwdkeinpwWd2p2r z dnia obowiązujący
1254 RMRiRW z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
1253 Or z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisanej w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r. bez statusu
1252 UrowmRPaBRWpwSd2s2r z dnia obowiązujący
1251 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych obowiązujący
1250 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1249 RMTBiGM z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
1248 RMZ z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
1247 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1246 RMSW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
1245 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1244 Or z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. bez statusu
1243 Zzn1dMKozdwsswPd1p2r z dnia wygaśnięcie aktu
1242 RMAiC z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu akt jednorazowy
1241 RMAiC z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu akt jednorazowy
1240 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
1239 RRM z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
1238 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1237 OMRiRW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1236 OMS z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego wygaśnięcie aktu
1235 OMSRP z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
1234 RMZ z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych uznany za uchylony
1233 RMZ z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych uznany za uchylony
1232 OMSRP z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
1231 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
1230 RMF z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obowiązujący
1229 RPRM z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Joniec w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1228 RMS z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego akt posiada tekst jednolity
1227 OMZ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
1226 OMSRP z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
1225 RMZ z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie uznany za uchylony
1224 OMON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia uznany za uchylony
1223 RPRM z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 wygaśnięcie aktu
1222 OMSRP z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
1221 OMRiRW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
1220 RMPiPS z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
1219 RMPiPS z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
1218 RRM z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
1217 RMSW z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej uznany za uchylony
1216 RMSW z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
1215 RMSW z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
1214 RRM z dnia 1 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1213 OPRM z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
1212 U z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 wygaśnięcie aktu
1211 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych wygaśnięcie aktu
1210 OMTBiGM z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
1209 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego wygaśnięcie aktu
1208 OPRM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach obowiązujący
1207 OMEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli wygaśnięcie aktu
1206 RM z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego obowiązujący
1205 OMSRP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wygaśnięcie aktu
1204 RMAiC z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy" akt jednorazowy
1203 OMSRP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
1202 RMTBiGM z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego uchylony
1201 RMAiC z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych uznany za uchylony
1200 OMG z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
1199 U z dnia 13 września 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
1198 RMF z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
1197 OMS z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
1196 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego wygaśnięcie aktu
1195 OMSW z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej" obowiązujący
1194 RMF z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji uznany za uchylony
1193 RMRiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych uznany za uchylony
1192 RMZ z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
1191 WTK z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12 obowiązujący
1190 OMPiPS z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
1189 RRM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa akt jednorazowy
1188 RRM z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uznany za uchylony
1187 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
1186 RM z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami obowiązujący
1185 WTK z dnia 26 września 2013 r. sygn. akt K 22/12 obowiązujący
1184 RMF z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie uznany za uchylony
1183 RMAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uchylony
1182 OMF z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach uznany za uchylony
1181 RMZ z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego uznany za uchylony
1180 RMF z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uznany za uchylony
1179 RMRiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO akt posiada tekst jednolity
1178 RMRiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania akt posiada tekst jednolity
1177 RMTBiGM z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej akt objęty tekstem jednolitym
1176 RMZ z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego uchylony
1175 RMRiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków obowiązujący
1174 RMAiC z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji uznany za uchylony
1173 RMG z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny uznany za uchylony
1172 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego wygaśnięcie aktu
1171 RMF z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1170 OMSW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów wygaśnięcie aktu
1169 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1168 RMNiSW z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
1167 RMF z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
1166 OMSRP z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
1165 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1164 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
1163 OMRiRW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1162 OMSRP z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wygaśnięcie aktu
1161 RMTBiGM z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt objęty tekstem jednolitym
1160 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów akt posiada tekst jednolity
1159 RRM z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 akt jednorazowy
1158 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym akt objęty tekstem jednolitym
1157 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów akt objęty tekstem jednolitym
1156 OMF z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne obowiązujący
1155 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony
1154 RMTBiGM z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1153 RMTBiGM z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1152 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1151 OMON z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1150 OMSRP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
1149 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
1148 RMTBiGM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
1147 RMTBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uchylony
1146 RMF z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
1145 U z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej obowiązujący
1144 OMSRP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wygaśnięcie aktu
1143 OMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego wygaśnięcie aktu
1142 OMRiRW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
1141 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych wygaśnięcie aktu
1140 RMAiC z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi obowiązujący
1139 RMPiPS z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego uznany za uchylony
1138 RMS z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
1137 RMF z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uchylony
1136 OMSRP z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych wygaśnięcie aktu
1135 RMS z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt posiada tekst jednolity
1134 RPRM z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
1133 RRM z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu obowiązujący
1132 RMTBiGM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa obowiązujący
1131 RMS z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
1130 OMSW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wygaśnięcie aktu
1129 OMTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
1128 OMSW z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1127 OMZ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro obowiązujący
1126 RMNiSW z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej akt jednorazowy
1125 Or z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier w dziedzinie kultury na lata 2013-2016, podpisanym w Krakowie dnia 13 czerwca 2013 r. bez statusu
1124 PwmMKiDNRPaMZLWwdknl2pwKd1c2r z dnia obowiązujący
1123 RMF z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
1122 OMRiRW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uchylony
1121 OMRiRW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus wygaśnięcie aktu
1120 RMPiPSoMKiDN z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt posiada tekst jednolity
1119 RMAiC z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach" akt jednorazowy
1118 OMON z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uznany za uchylony
1117 RMSW z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1116 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych uznany za uchylony
1115 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
1114 RMS z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
1113 RMSiT z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
1112 RMS z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie akt jednorazowy
1111 OMS z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu wygaśnięcie aktu
1110 OMS z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych uchylony
1109 RMF z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1108 RMF z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
1107 OMSRP z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
1106 OMS z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1105 Or z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisanym w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r. bez statusu
1104 PWmRRPaRSZAdUmRRPaRSZAosszSZAntRPwsPudkppspwSd2m2r z dnia obowiązujący
1103 RMF z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
1102 RMF z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej obowiązujący
1101 RMPiPS z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
1100 OPRM z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
1099 OMRR z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi wygaśnięcie aktu
1098 RRM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych "Komel" obowiązujący
1097 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców wygaśnięcie aktu
1096 RMZ z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1095 RRM z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1094 Or z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku bez statusu
1093 Or z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z Manili do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonych w Manili dnia 25 czerwca 2010 r. bez statusu
1092 ZzMdzdMKowwzwmwiopw1swMd2c2r z dnia obowiązujący
1091 Or z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. bez statusu
1090 TjzSHKPPMpwHd3c2r z dnia obowiązujący
1089 RMF z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej akt posiada tekst jednolity
1088 RMF z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych akt posiada tekst jednolity
1087 RMF z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych uchylony
1086 RMF z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1085 OPRM z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania uznany za uchylony
1084 RMF z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków akt objęty tekstem jednolitym
1083 OMF z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica wygaśnięcie aktu
1082 OMZ z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
1081 OPRM z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
1080 RMF z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
1079 RRM z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych uznany za uchylony
1078 RMS z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
1077 RMTBiGM z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego akt posiada tekst jednolity
1076 RMG z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące uchylony
1075 OPKW z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. obowiązujący
1074 RRM z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. wygaśnięcie aktu
1073 RMTBiGM z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską obowiązujący
1072 RMTBiGM z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową obowiązujący
1071 RMON z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową uchylony
1070 RMF z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
1069 OMSRP z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
1068 RMTBiGM z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących obowiązujący
1067 OMS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
1066 OPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia obowiązujący
1065 RMRiRW z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" uchylony
1064 RMTBiGM z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego uznany za uchylony
1063 RMNiSW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim akt jednorazowy
1062 RMSW z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1061 RPRM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby akt posiada tekst jednolity
1060 OPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień obowiązujący
1059 OMG z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
1058 OMG z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uznany za uchylony
1057 OPRM z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika wygaśnięcie aktu
1056 RMPiPS z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uznany za uchylony
1055 RMF z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1054 RMF z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
1053 RPRM z dnia 7 września 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
1052 RRM z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015 wygaśnięcie aktu
1051 RMTBiGMiMRR z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich uznany za uchylony
1050 OPRM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wygaśnięcie aktu
1049 RPRM z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji uznany za uchylony
1048 RPRM z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uznany za uchylony
1047 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
1046 RMRiRW z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry) obowiązujący
1045 U z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. akt jednorazowy
1044 U z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. akt jednorazowy
1043 RMRiRW z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
1042 RMPiPS z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
1041 RMG z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012 obowiązujący
1040 RMSW z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy akt objęty tekstem jednolitym
1039 RMRiRW z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt objęty tekstem jednolitym
1038 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
1037 RRM z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego uznany za uchylony
1036 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1035 RRM z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. wygaśnięcie aktu
1034 RMF z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
1033 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
1032 RMTBiGM z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uznany za uchylony
1031 OPRM z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1030 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych wygaśnięcie aktu
1029 RPRM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
1028 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
1027 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1026 RMON z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
1025 RMAiC z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum "Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych akt jednorazowy
1024 RMAiC z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej obowiązujący
1023 WTK z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12 obowiązujący
1022 RMF z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uchylony
1021 RMRiRW z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego wygaśnięcie aktu
1020 RMTBiGM z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji uchylony
1019 RMTBiGM z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych akt objęty tekstem jednolitym
1018 RMG z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
1017 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
1016 RMRiRW z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń obowiązujący
1015 OMZ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej wygaśnięcie aktu
1014 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową obowiązujący
1013 RMTBiGM z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
1012 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1011 RMS z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1010 RMF z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1009 RMTBiGM z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych akt posiada tekst jednolity
1008 RMG z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego obowiązujący
1007 RRM z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1006 WTK z dnia 29 lipca 2013 r. sygn. akt SK 12/12 obowiązujący
1005 WTK z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 61/12 obowiązujący
1004 WTK z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 17/12 obowiązujący
1003 WTK z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt P 56/11 obowiązujący
1002 WTK z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 4/11 obowiązujący
1001 RMZ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych uznany za uchylony
1000 RMF z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
999 RMZ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia uznany za uchylony
998 RRM z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
997 RMRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego obowiązujący
996 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
995 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. akt jednorazowy
994 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. akt jednorazowy
993 RMKiDN z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
992 U z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. akt jednorazowy
991 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
990 OMS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
989 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
988 RMF z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym uznany za uchylony
987 RMF z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych uznany za uchylony
986 RMZ z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
985 WTK z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09 obowiązujący
984 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
983 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
982 OMSRP z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej wygaśnięcie aktu
981 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
980 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
979 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
978 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
977 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
976 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
975 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
974 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
973 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
972 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
971 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
970 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
969 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
968 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
967 RMF z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uznany za uchylony
966 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
965 Or z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. bez statusu
964 PmRPaWKLzKmRPaWKLwsupowzpodimswLd1c1rpwLd7c2r z dnia obowiązujący
963 OMSRP z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
962 OPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
961 OPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
960 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
959 OMF z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
958 RMEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uznany za uchylony
957 RMEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uznany za uchylony
956 RMEN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uchylony
955 RMS z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obowiązujący
954 OMPiPS z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania wygaśnięcie aktu
953 RMRiRW z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
952 RMRiRW z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
951 OMTBiGM z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wygaśnięcie aktu
950 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej wygaśnięcie aktu
949 RMS z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
948 RMS z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
947 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
946 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
945 OMS z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
944 RMZ z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
943 RMS z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego obowiązujący
942 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
941 U z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece akt objęty tekstem jednolitym
940 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej akt objęty tekstem jednolitym
939 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
938 U z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
937 RMTBiGM z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uznany za uchylony
936 OMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
935 OPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
934 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
933 OPRMd6m2rwsojtrRMwsrppGKOwSoNDFP z dnia obowiązujący
932 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów wygaśnięcie aktu
931 RMZ z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt posiada tekst jednolity
930 OPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela wygaśnięcie aktu
929 OPRM z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta obowiązujący
928 WTK z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 36/12 obowiązujący
927 OPRM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską wygaśnięcie aktu
926 RMTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
925 OMON z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
924 OMPiPS z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania obowiązujący
923 OMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych obowiązujący
922 OMZ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych uznany za uchylony
921 OMG z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec wygaśnięcie aktu
920 RPRM z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
919 RPRM z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bierawa w województwie opolskim akt jednorazowy
918 RRM z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018 obowiązujący
917 OMF z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta obowiązujący
916 RMTBiGM z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych akt posiada tekst jednolity
915 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
914 U z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujący
913 RMEN z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
912 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
911 RMTBiGM z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego uznany za uchylony
910 RMPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych wygaśnięcie aktu
909 RMRiRW z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
908 OMSRP z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
907 OMSRP z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
906 RMG z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
905 WTK z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10 obowiązujący
904 WTK z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt P 53/11 obowiązujący
903 WTK z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10 obowiązujący
902 WTK z dnia 15 lipca 2013 r. sygn. akt K 7/12 obowiązujący
901 RMF z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego akt objęty tekstem jednolitym
900 RMRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach akt objęty tekstem jednolitym
899 RMPiPS z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia uznany za uchylony
898 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
897 RMRiRW z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
896 U z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych obowiązujący
895 RMS z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
894 RMTBiGM z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego uznany za uchylony
893 RMS z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
892 RMS z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu uznany za uchylony
891 RMTBiGM z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
890 RMTBiGMoSW z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
889 RM z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
888 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi akt posiada tekst jednolity
887 OMF z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" obowiązujący
886 RMF z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
885 OMSRP z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
884 RMRiRW z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
883 OMSW z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego policjantów wygaśnięcie aktu
882 RRM z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
881 U z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. akt jednorazowy
880 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
879 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
878 OMPiPS z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wygaśnięcie aktu
877 OMRiRW z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
876 OMF z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
875 OMON z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
874 OMZ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej uznany za uchylony
873 RMZ z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 uznany za uchylony
872 RMRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania akt posiada tekst jednolity
871 OPRM z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
870 RMS z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
869 RRM z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy akt jednorazowy
868 RMF z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego uznany za uchylony
867 RMF z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
866 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt objęty tekstem jednolitym
865 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie akt objęty tekstem jednolitym
864 OMSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów wygaśnięcie aktu
863 OPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast obowiązujący
862 OPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
861 OMRiRW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
860 RMRiRW z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne uznany za uchylony
859 RMS z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności uznany za uchylony
858 WTK z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt SK 16/12 obowiązujący
857 WTK z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt P 7/10 obowiązujący
856 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
855 RMZ z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej uznany za uchylony
854 RMRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań obowiązujący
853 RMZ z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń obowiązujący
852 U z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw akt posiada tekst jednolity
851 RMG z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych uznany za uchylony
850 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach obowiązujący
849 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
848 RMZ z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej uznany za uchylony
847 RMF z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów uznany za uchylony
846 Or z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. bez statusu
845 KopnmppKOMOPwGd2l2r z dnia obowiązujący
844 RRM z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 akt jednorazowy
843 U z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych obowiązujący
842 WTK z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11 obowiązujący
841 RMNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych uznany za uchylony
840 Or z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
839 OMTBiGM z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach wygaśnięcie aktu
838 RMRiRW z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła akt objęty tekstem jednolitym
837 RMTBiGM z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych uchylony
836 OPRM z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
835 RMAiC z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
834 OMS z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych wygaśnięcie aktu
833 OPRM z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
832 OMKiDN z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
831 RMAiC z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym akt objęty tekstem jednolitym
830 U z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece akt objęty tekstem jednolitym
829 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów obowiązujący
828 U z dnia 24 maja 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. akt jednorazowy
827 U z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
826 WTK z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 12/10 obowiązujący
825 WTK z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt K 33/12 obowiązujący
824 RRM z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
823 OPRM z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
822 RMSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
821 RMSW z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
820 RMG z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi uznany za uchylony
819 RMKiDN z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
818 RRM z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych wygaśnięcie aktu
817 RRM z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznany za uchylony
816 RRM z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. obowiązujący
815 Or z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
814 WTK z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 36/12 obowiązujący
813 RPRM z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
812 OMON z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
811 OMAiC z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
810 RMTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk akt posiada tekst jednolity
809 RMTBiGM z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym obowiązujący
808 RMF z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy uznany za uchylony
807 RMSWMFoMON z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
806 RMRiRW z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego wygaśnięcie aktu
805 WTK z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 obowiązujący
804 WTK z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt P 11/12 obowiązujący
803 RMRiRW z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
802 WTK z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 23/10 obowiązujący
801 RMAiC z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie akt jednorazowy
800 RMRiRW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw obowiązujący
799 RMTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji uchylony
798 RMTBiGM z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS obowiązujący
797 RMRiRW z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
796 WTK z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt P 35/12 obowiązujący
795 RMTBiGM z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk obowiązujący
794 RMF z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym uznany za uchylony
793 USN z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 akt jednorazowy
792 WTK z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt K 37/12 obowiązujący
791 WTK z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt K 17/11 obowiązujący
790 RRM z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa akt objęty tekstem jednolitym
789 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchylony
788 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin akt posiada tekst jednolity
787 PPRP z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
786 U z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
785 RRM z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia obowiązujący
784 RMKiDN z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
783 Or z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE bez statusu
782 DRE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro obowiązujący
781 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia uznany za uchylony
780 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia uznany za uchylony
779 U z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
778 U z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT" obowiązujący
777 U z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązujący
776 RMRiRW z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
775 U z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
774 RMF z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów akt posiada tekst jednolity
773 OMRiRW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
772 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
771 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
770 RMZ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia obowiązujący
769 RMZ z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej uznany za uchylony
768 RMF z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
767 RMF z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
766 U z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych akt objęty tekstem jednolitym
765 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
764 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
763 OMSRP z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
762 RMTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
761 RMF z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujący
760 RMRiRW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin akt posiada tekst jednolity
759 RM z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych obowiązujący
758 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
757 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
756 RMSiT z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
755 RMG z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko uchylony
754 RMF z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
753 RMF z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
752 RMRiRW z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
751 RM z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
750 RMZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego uznany za uchylony
749 RMTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
748 RMF z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
747 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
746 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
745 OMRiRW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wygaśnięcie aktu
744 OPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
743 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
742 RRM z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
741 RMTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej uchylony
740 Or z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. bez statusu
739 TmKBRBRCKDRFNRERGKHRFIRWRCRRLWKLRWRMKNRARPRPRRSRSRFKSZKWBiIP(CUEaRCdpRCdUEswBd9g2r z dnia obowiązujący
738 RMF z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
737 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach wygaśnięcie aktu
736 OMON z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
735 OPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej wygaśnięcie aktu
734 OPRM z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego wygaśnięcie aktu
733 OMS z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
732 OMSRP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych uchylony
731 RMS z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru uznany za uchylony
730 RMSW z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
729 RMF z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
728 RMF z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
727 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
726 RMTBiGM z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru uznany za uchylony
725 RMF z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
724 RMF z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uchylony
723 OPRM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej wygaśnięcie aktu
722 RMS z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych uchylony
721 RMZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji uznany za uchylony
720 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
719 RMTBiGM z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym uznany za uchylony
718 RMF z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy uznany za uchylony
717 RMF z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
716 OMSRP z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uchylony
715 RMF z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol obowiązujący
714 U z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju akt objęty tekstem jednolitym
713 RMTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów uznany za uchylony
712 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego uchylony
711 RMTBiGM z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
710 RMTBiM z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
709 OMSW z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym obowiązujący
708 OMRR z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wygaśnięcie aktu
707 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
706 OMSRP z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym wygaśnięcie aktu
705 RRM z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 akt jednorazowy
704 RMTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
703 RMTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji uznany za uchylony
702 RMF z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 wygaśnięcie aktu
701 RMTBiGM z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
700 U z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
699 RMPiPS z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
698 RMON z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi obowiązujący
697 RMNiSW z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk akt objęty tekstem jednolitym
696 RMZ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obowiązujący
695 OMS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
694 RPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
693 WTK z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 49/12 obowiązujący
692 WTK z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt P 43/11 obowiązujący
691 RMRR z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
690 RMRiRW z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
689 RMRiRW z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
688 RMTBiGM z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów uznany za uchylony
687 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
686 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
685 RPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zabrodzie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
684 RPRM z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sanok w województwie podkarpackim akt jednorazowy
683 Or z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r. bez statusu
682 PoztdRKooizrK z dnia obowiązujący
681 Or z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. bez statusu
680 PmRPaKNzKmRPaKNwsupoizusoowzpodswWd9w2rpwOd5l2r z dnia obowiązujący
679 Or z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. bez statusu
678 UrmRPaRFNowtwrmpwWd2g2r z dnia obowiązujący
677 Or z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku bez statusu
676 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego uchylony
675 U z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
674 OMSRP z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
673 RMF z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy akt posiada tekst jednolity
672 OMSRP z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
671 RMZ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia uznany za uchylony
670 RMZ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych uznany za uchylony
669 RMF z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
668 RMNiSW z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa uznany za uchylony
667 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
666 OMSRP z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
665 RMZ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej uznany za uchylony
664 RMTBiGM z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji akt posiada tekst jednolity
663 OMS z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym obowiązujący
662 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
661 RMTBiGM z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej uznany za uchylony
660 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym akt objęty tekstem jednolitym
659 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin obowiązujący
658 RMTBiGM z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych obowiązujący
657 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
656 RMTBiGM z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu obowiązujący
655 RMF z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz obowiązujący
654 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
653 WTK z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt P 46/11 obowiązujący
652 WTK z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt P 27/12 obowiązujący
651 RMON z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego uznany za uchylony
650 RMKiDN z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy obowiązujący
649 RMPiPS z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
648 OMS z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej uznany za uchylony
647 OMS z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
646 RMS z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uchylony
645 U z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
644 RMSW z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów akt posiada tekst jednolity
643 OMS z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich uznany za uchylony
642 OMRiRW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
641 RMSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego obowiązujący
640 RMG z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie obowiązujący
639 OMSW z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży wygaśnięcie aktu
638 RMS z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej obowiązujący
637 RMTBiGM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
636 OMRiRW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego uznany za uchylony
635 RMF z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica akt objęty tekstem jednolitym
634 RMPiPS z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
633 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje uznany za uchylony
632 RMTBiGM z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
631 RKRRiT z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu uznany za uchylony
630 RMG z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uchylony
629 RMS z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
628 U z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej akt posiada tekst jednolity
627 OMSRP z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
626 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
625 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin obowiązujący
624 RMRiRW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej uznany za uchylony
623 RRM z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 akt jednorazowy
622 RRM z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję akt objęty tekstem jednolitym
621 U z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego akt objęty tekstem jednolitym
620 RMG z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych uchylony
619 RMG z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym uchylony
618 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
617 RMSW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
616 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych akt posiada tekst jednolity
615 RRM z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uznany za uchylony
614 RMNiSW z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie akt jednorazowy
613 U z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
612 RPRM z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kleszczów w województwie łódzkim akt jednorazowy
611 OMSRP z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
610 RMTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem uznany za uchylony
609 RMG z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie uznany za uchylony
608 RMTBiGM z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej obowiązujący
607 RMTBiGM z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem uznany za uchylony
606 RPRM z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
605 U z dnia 5 kwietnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. akt jednorazowy
604 RRM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków akt jednorazowy
603 RMTBiGM z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne akt posiada tekst jednolity
602 RMSiToMTBiGM z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu obowiązujący
601 RMRiRW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
600 RMS z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
599 RMTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie obowiązujący
598 OMF z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
597 RMTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
596 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
595 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
594 OMSRP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
593 RMRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego uchylony
592 RMTBiGM z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów uznany za uchylony
591 RMTBiGM z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu uznany za uchylony
590 RRM z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 akt objęty tekstem jednolitym
589 RMTBiGM z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu obowiązujący
588 RMON z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
587 RMON z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych obowiązujący
586 RMTBiGM z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską uznany za uchylony
585 WTK z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt SK 11/11 obowiązujący
584 RMPiPS z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
583 RMPiPS z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
582 RKRRiT z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
581 RMRiRW z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
580 RM z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla wygaśnięcie aktu
579 RMNiSW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 wygaśnięcie aktu
578 RRM z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
577 RMSW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
576 RMTBiGM z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych akt posiada tekst jednolity
575 RMON z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
574 RRM z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" uznany za uchylony
573 RMF z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
572 RPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi obowiązujący
571 RRM z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2013 r. wygaśnięcie aktu
570 RPRM z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych obowiązujący
569 RRM z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym akt posiada tekst jednolity
568 OMSRP z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
567 U z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujący
566 RKRRiT z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. wygaśnięcie aktu
565 RMTBiGM z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych uznany za uchylony
564 OMF z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary wygaśnięcie aktu
563 RRM z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
562 RMF z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
561 RRM z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r. wygaśnięcie aktu
560 RMEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego uznany za uchylony
559 U z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt objęty tekstem jednolitym
558 RRM z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013 wygaśnięcie aktu
557 RRM z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013 wygaśnięcie aktu
556 RPRM z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nasielska w województwie mazowieckim akt jednorazowy
555 RMRiRW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r. wygaśnięcie aktu
554 RMRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin akt posiada tekst jednolity
553 RMPiPS z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
552 RRM z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych obowiązujący
551 RMF z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
550 RMF z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
549 WTK z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt P 44/10 obowiązujący
548 WTK z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt K 12/12 obowiązujący
547 RMG z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony
546 RMG z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko akt jednorazowy
545 RMAiC z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego akt posiada tekst jednolity
544 RMAiC z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych uznany za uchylony
543 RMAiCd6m2rwsmumrpozup z dnia uznany za uchylony
542 RMAiC z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych obowiązujący
541 RMG z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
540 RMZ z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
539 RMRiRW z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska obowiązujący
538 RMF z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
537 RMF z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne akt posiada tekst jednolity
536 RMF z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe akt posiada tekst jednolity
535 RMON z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
534 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
533 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
532 RMEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązujący
531 RMTBiGM z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych uznany za uchylony
530 RMPiPS z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
529 RMEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim obowiązujący
528 RMTBiGM z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
527 RPRM z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Elbląg oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
526 RKRRiT z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
525 RMG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli obowiązujący
524 RMTBiGM z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego akt posiada tekst jednolity
523 RM z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów akt posiada tekst jednolity
522 RMSZ z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych uznany za uchylony
521 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
520 RMEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych uznany za uchylony
519 RMTBiGM z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu akt posiada tekst jednolity
518 RMS z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym akt posiada tekst jednolity
517 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
516 RMZ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego uznany za uchylony
515 RMG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych uznany za uchylony
514 RMZ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia uznany za uchylony
513 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania uznany za uchylony
512 RMTBiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej obowiązujący
511 RMF z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
510 RMF z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
509 U z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
508 RMS z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym akt posiada tekst jednolity
507 RMKiDN z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu akt posiada tekst jednolity
506 RMRiRW z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin uchylony
505 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin obowiązujący
504 RMRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego obowiązujący
503 U z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
502 RMZ z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
501 OMRiRW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący