20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2014 poz. 1995 1995 WDU20140001995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1994 1994 WDU20140001994 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1993 1993 WDU20140001993 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1992 1992 WDU20140001992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1991 1991 WDU20140001991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1990 1990 WDU20140001990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1989 1989 WDU20140001989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1988 1988 WDU20140001988 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1987 1987 WDU20140001987 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1986 1986 WDU20140001986 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1985 1985 WDU20140001985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1984 1984 WDU20140001984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1983 1983 WDU20140001983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1982 1982 WDU20140001982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1981 1981 WDU20140001981 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1980 1980 WDU20140001980 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1979 1979 WDU20140001979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1978 1978 WDU20140001978 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1977 1977 WDU20140001977 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1976 1976 WDU20140001976 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1975 1975 WDU20140001975 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1974 1974 WDU20140001974 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1973 1973 WDU20140001973 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1972 1972 WDU20140001972 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1971 1971 WDU20140001971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1970 1970 WDU20140001970 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1969 1969 WDU20140001969 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1968 1968 WDU20140001968 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1967 1967 WDU20140001967 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1966 1966 WDU20140001966 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1965 1965 WDU20140001965 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1964 1964 WDU20140001964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1963 1963 WDU20140001963 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1962 1962 WDU20140001962 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1961 1961 WDU20140001961 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1960 1960 WDU20140001960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1959 1959 WDU20140001959 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1958 1958 WDU20140001958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1957 1957 WDU20140001957 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1956 1956 WDU20140001956 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1955 1955 WDU20140001955 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1954 1954 WDU20140001954 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1953 1953 WDU20140001953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1952 1952 WDU20140001952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1951 1951 WDU20140001951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1950 1950 WDU20140001950 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1949 1949 WDU20140001949 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1948 1948 WDU20140001948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1947 1947 WDU20140001947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1946 1946 WDU20140001946 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1945 1945 WDU20140001945 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1944 1944 WDU20140001944 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1943 1943 WDU20140001943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1942 1942 WDU20140001942 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1941 1941 WDU20140001941 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1940 1940 WDU20140001940 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1939 1939 WDU20140001939 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1938 1938 WDU20140001938 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1937 1937 WDU20140001937 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1936 1936 WDU20140001936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1935 1935 WDU20140001935 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1934 1934 WDU20140001934 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1933 1933 WDU20140001933 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1932 1932 WDU20140001932 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1931 1931 WDU20140001931 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1930 1930 WDU20140001930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1929 1929 WDU20140001929 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1928 1928 WDU20140001928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1927 1927 WDU20140001927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1926 1926 WDU20140001926 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1925 1925 WDU20140001925 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1924 1924 WDU20140001924 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1923 1923 WDU20140001923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1922 1922 WDU20140001922 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1921 1921 WDU20140001921 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1920 1920 WDU20140001920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1919 1919 WDU20140001919 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1918 1918 WDU20140001918 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1917 1917 WDU20140001917 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1916 1916 WDU20140001916 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1915 1915 WDU20140001915 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1914 1914 WDU20140001914 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1913 1913 WDU20140001913 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1912 1912 WDU20140001912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1911 1911 WDU20140001911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1910 1910 WDU20140001910 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1909 1909 WDU20140001909 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1908 1908 WDU20140001908 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1907 1907 WDU20140001907 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1906 1906 WDU20140001906 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1905 1905 WDU20140001905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1904 1904 WDU20140001904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1903 1903 WDU20140001903 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1902 1902 WDU20140001902 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1901 1901 WDU20140001901 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1900 1900 WDU20140001900 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1899 1899 WDU20140001899 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1898 1898 WDU20140001898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1897 1897 WDU20140001897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1896 1896 WDU20140001896 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1895 1895 WDU20140001895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1894 1894 WDU20140001894 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1893 1893 WDU20140001893 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1892 1892 WDU20140001892 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1891 1891 WDU20140001891 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1890 1890 WDU20140001890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1889 1889 WDU20140001889 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1888 1888 WDU20140001888 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1887 1887 WDU20140001887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1886 1886 WDU20140001886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1885 1885 WDU20140001885 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1884 1884 WDU20140001884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1883 1883 WDU20140001883 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1882 1882 WDU20140001882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1881 1881 WDU20140001881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1880 1880 WDU20140001880 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1879 1879 WDU20140001879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1878 1878 WDU20140001878 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1877 1877 WDU20140001877 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1876 1876 WDU20140001876 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1875 1875 WDU20140001875 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt U 2/14 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1874 1874 WDU20140001874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1873 1873 WDU20140001873 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1872 1872 WDU20140001872 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1871 1871 WDU20140001871 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1870 1870 WDU20140001870 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1869 1869 WDU20140001869 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1868 1868 WDU20140001868 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1867 1867 WDU20140001867 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1866 1866 WDU20140001866 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1865 1865 WDU20140001865 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1864 1864 WDU20140001864 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1863 1863 WDU20140001863 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1862 1862 WDU20140001862 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1861 1861 WDU20140001861 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1860 1860 WDU20140001860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1859 1859 WDU20140001859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1858 1858 WDU20140001858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1857 1857 WDU20140001857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1856 1856 WDU20140001856 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1855 1855 WDU20140001855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1854 1854 WDU20140001854 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1853 1853 WDU20140001853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1852 1852 WDU20140001852 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1851 1851 WDU20140001851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1850 1850 WDU20140001850 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1849 1849 WDU20140001849 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1848 1848 WDU20140001848 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1847 1847 WDU20140001847 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1846 1846 WDU20140001846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1845 1845 WDU20140001845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1844 1844 WDU20140001844 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1843 1843 WDU20140001843 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1842 1842 WDU20140001842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1841 1841 WDU20140001841 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1840 1840 WDU20140001840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1839 1839 WDU20140001839 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1838 1838 WDU20140001838 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1837 1837 WDU20140001837 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1836 1836 WDU20140001836 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1835 1835 WDU20140001835 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1834 1834 WDU20140001834 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym procedur celnych, podpisanym w Warszawie dnia 23 października 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1833 1833 WDU20140001833 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące procedur celnych, podpisane w Warszawie dnia 23 października 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1832 1832 WDU20140001832 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1831 1831 WDU20140001831 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1830 1830 WDU20140001830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1829 1829 WDU20140001829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1828 1828 WDU20140001828 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1827 1827 WDU20140001827 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o braku okoliczności do wyłączenia od czynności w postępowaniu o zawarcie umowy offsetowej lub związanych z wykonaniem umowy offsetowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1826 1826 WDU20140001826 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt K 46/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1825 1825 WDU20140001825 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1824 1824 WDU20140001824 Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1823 1823 WDU20140001823 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1822 1822 WDU20140001822 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1821 1821 WDU20140001821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1820 1820 WDU20140001820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1819 1819 WDU20140001819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1818 1818 WDU20140001818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1817 1817 WDU20140001817 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1816 1816 WDU20140001816 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1815 1815 WDU20140001815 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1814 1814 WDU20140001814 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1813 1813 WDU20140001813 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1812 1812 WDU20140001812 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1811 1811 WDU20140001811 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1810 1810 WDU20140001810 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1809 1809 WDU20140001809 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1808 1808 WDU20140001808 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1807 1807 WDU20140001807 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1806 1806 WDU20140001806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1805 1805 WDU20140001805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1804 1804 WDU20140001804 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1803 1803 WDU20140001803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1802 1802 WDU20140001802 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1801 1801 WDU20140001801 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1800 1800 WDU20140001800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1799 1799 WDU20140001799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1798 1798 WDU20140001798 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1797 1797 WDU20140001797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1796 1796 WDU20140001796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1795 1795 WDU20140001795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1794 1794 WDU20140001794 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1793 1793 WDU20140001793 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1792 1792 WDU20140001792 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1791 1791 WDU20140001791 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1790 1790 WDU20140001790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1789 1789 WDU20140001789 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1788 1788 WDU20140001788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1787 1787 WDU20140001787 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1786 1786 WDU20140001786 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1785 1785 WDU20140001785 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt P 29/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1784 1784 WDU20140001784 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1783 1783 WDU20140001783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1782 1782 WDU20140001782 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1781 1781 WDU20140001781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1780 1780 WDU20140001780 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1779 1779 WDU20140001779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1778 1778 WDU20140001778 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1777 1777 WDU20140001777 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1776 1776 WDU20140001776 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1775 1775 WDU20140001775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1774 1774 WDU20140001774 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1773 1773 WDU20140001773 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1772 1772 WDU20140001772 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1771 1771 WDU20140001771 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1770 1770 WDU20140001770 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1769 1769 WDU20140001769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1768 1768 WDU20140001768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1767 1767 WDU20140001767 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1766 1766 WDU20140001766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1765 1765 WDU20140001765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1764 1764 WDU20140001764 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1763 1763 WDU20140001763 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1762 1762 WDU20140001762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1761 1761 WDU20140001761 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1760 1760 WDU20140001760 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1759 1759 WDU20140001759 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1758 1758 WDU20140001758 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1757 1757 WDU20140001757 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1756 1756 WDU20140001756 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1755 1755 WDU20140001755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1754 1754 WDU20140001754 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1753 1753 WDU20140001753 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1752 1752 WDU20140001752 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1751 1751 WDU20140001751 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1750 1750 WDU20140001750 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1749 1749 WDU20140001749 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1748 1748 WDU20140001748 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1747 1747 WDU20140001747 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1746 1746 WDU20140001746 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1745 1745 WDU20140001745 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1744 1744 WDU20140001744 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1743 1743 WDU20140001743 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1742 1742 WDU20140001742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1741 1741 WDU20140001741 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1740 1740 WDU20140001740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1739 1739 WDU20140001739 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1738 1738 WDU20140001738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1737 1737 WDU20140001737 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1736 1736 WDU20140001736 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1735 1735 WDU20140001735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1734 1734 WDU20140001734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1733 1733 WDU20140001733 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1732 1732 WDU20140001732 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1731 1731 WDU20140001731 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1730 1730 WDU20140001730 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1729 1729 WDU20140001729 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1728 1728 WDU20140001728 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1727 1727 WDU20140001727 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1726 1726 WDU20140001726 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1725 1725 WDU20140001725 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1724 1724 WDU20140001724 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1723 1723 WDU20140001723 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1722 1722 WDU20140001722 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1721 1721 WDU20140001721 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1720 1720 WDU20140001720 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1719 1719 WDU20140001719 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1718 1718 WDU20140001718 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1717 1717 WDU20140001717 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1716 1716 WDU20140001716 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokołu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1715 1715 WDU20140001715 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisane w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1714 1714 WDU20140001714 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1713 1713 WDU20140001713 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1712 1712 WDU20140001712 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1711 1711 WDU20140001711 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1710 1710 WDU20140001710 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1709 1709 WDU20140001709 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1708 1708 WDU20140001708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1707 1707 WDU20140001707 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1706 1706 WDU20140001706 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1705 1705 WDU20140001705 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1704 1704 WDU20140001704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1703 1703 WDU20140001703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1702 1702 WDU20140001702 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1701 1701 WDU20140001701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1700 1700 WDU20140001700 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1699 1699 WDU20140001699 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1698 1698 WDU20140001698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1697 1697 WDU20140001697 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1696 1696 WDU20140001696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1695 1695 WDU20140001695 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1694 1694 WDU20140001694 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1693 1693 WDU20140001693 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1692 1692 WDU20140001692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1691 1691 WDU20140001691 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1690 1690 WDU20140001690 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1689 1689 WDU20140001689 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1688 1688 WDU20140001688 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1687 1687 WDU20140001687 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1686 1686 WDU20140001686 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1685 1685 WDU20140001685 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1684 1684 WDU20140001684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1683 1683 WDU20140001683 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1682 1682 WDU20140001682 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1681 1681 WDU20140001681 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1680 1680 WDU20140001680 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1679 1679 WDU20140001679 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1678 1678 WDU20140001678 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1677 1677 WDU20140001677 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1676 1676 WDU20140001676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1675 1675 WDU20140001675 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1674 1674 WDU20140001674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1673 1673 WDU20140001673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1672 1672 WDU20140001672 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1671 1671 WDU20140001671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1670 1670 WDU20140001670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1669 1669 WDU20140001669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1668 1668 WDU20140001668 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1667 1667 WDU20140001667 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1666 1666 WDU20140001666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1665 1665 WDU20140001665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1664 1664 WDU20140001664 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1663 1663 WDU20140001663 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt K 23/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1662 1662 WDU20140001662 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1661 1661 WDU20140001661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1660 1660 WDU20140001660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1659 1659 WDU20140001659 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1658 1658 WDU20140001658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1657 1657 WDU20140001657 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1656 1656 WDU20140001656 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1655 1655 WDU20140001655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1654 1654 WDU20140001654 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1653 1653 WDU20140001653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1652 1652 WDU20140001652 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1651 1651 WDU20140001651 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1650 1650 WDU20140001650 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1649 1649 WDU20140001649 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1648 1648 WDU20140001648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1647 1647 WDU20140001647 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1646 1646 WDU20140001646 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1645 1645 WDU20140001645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1644 1644 WDU20140001644 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1643 1643 WDU20140001643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1642 1642 WDU20140001642 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1641 1641 WDU20140001641 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1640 1640 WDU20140001640 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1639 1639 WDU20140001639 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1638 1638 WDU20140001638 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1637 1637 WDU20140001637 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1636 1636 WDU20140001636 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1635 1635 WDU20140001635 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1634 1634 WDU20140001634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1633 1633 WDU20140001633 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1632 1632 WDU20140001632 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1631 1631 WDU20140001631 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1630 1630 WDU20140001630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1629 1629 WDU20140001629 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1628 1628 WDU20140001628 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1627 1627 WDU20140001627 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1626 1626 WDU20140001626 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1625 1625 WDU20140001625 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1624 1624 WDU20140001624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1623 1623 WDU20140001623 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1622 1622 WDU20140001622 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1621 1621 WDU20140001621 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1620 1620 WDU20140001620 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1619 1619 WDU20140001619 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1618 1618 WDU20140001618 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1617 1617 WDU20140001617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1616 1616 WDU20140001616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1615 1615 WDU20140001615 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1614 1614 WDU20140001614 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1613 1613 WDU20140001613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1612 1612 WDU20140001612 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1611 1611 WDU20140001611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1610 1610 WDU20140001610 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1609 1609 WDU20140001609 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1608 1608 WDU20140001608 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1607 1607 WDU20140001607 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1606 1606 WDU20140001606 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1605 1605 WDU20140001605 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1604 1604 WDU20140001604 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1603 1603 WDU20140001603 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1602 1602 WDU20140001602 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1601 1601 WDU20140001601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1600 1600 WDU20140001600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1599 1599 WDU20140001599 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1598 1598 WDU20140001598 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1597 1597 WDU20140001597 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1596 1596 WDU20140001596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1595 1595 WDU20140001595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1594 1594 WDU20140001594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1593 1593 WDU20140001593 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1592 1592 WDU20140001592 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1591 1591 WDU20140001591 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1590 1590 WDU20140001590 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1589 1589 WDU20140001589 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1588 1588 WDU20140001588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1587 1587 WDU20140001587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1586 1586 WDU20140001586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1585 1585 WDU20140001585 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1584 1584 WDU20140001584 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1583 1583 WDU20140001583 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1582 1582 WDU20140001582 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1581 1581 WDU20140001581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1580 1580 WDU20140001580 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1579 1579 WDU20140001579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1578 1578 WDU20140001578 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1577 1577 WDU20140001577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1576 1576 WDU20140001576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1575 1575 WDU20140001575 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1574 1574 WDU20140001574 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1573 1573 WDU20140001573 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1572 1572 WDU20140001572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1571 1571 WDU20140001571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1570 1570 WDU20140001570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1569 1569 WDU20140001569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1568 1568 WDU20140001568 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt SK 55/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1567 1567 WDU20140001567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt U 4/14 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1566 1566 WDU20140001566 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1565 1565 WDU20140001565 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1564 1564 WDU20140001564 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1563 1563 WDU20140001563 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1562 1562 WDU20140001562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1561 1561 WDU20140001561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1560 1560 WDU20140001560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1559 1559 WDU20140001559 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1558 1558 WDU20140001558 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1557 1557 WDU20140001557 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1556 1556 WDU20140001556 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1555 1555 WDU20140001555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1554 1554 WDU20140001554 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1553 1553 WDU20140001553 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1552 1552 WDU20140001552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1551 1551 WDU20140001551 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1550 1550 WDU20140001550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1549 1549 WDU20140001549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1548 1548 WDU20140001548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1547 1547 WDU20140001547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1546 1546 WDU20140001546 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1545 1545 WDU20140001545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1544 1544 WDU20140001544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1543 1543 WDU20140001543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1542 1542 WDU20140001542 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1541 1541 WDU20140001541 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1540 1540 WDU20140001540 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1539 1539 WDU20140001539 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1538 1538 WDU20140001538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1537 1537 WDU20140001537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1536 1536 WDU20140001536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1535 1535 WDU20140001535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1534 1534 WDU20140001534 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1533 1533 WDU20140001533 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1532 1532 WDU20140001532 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1531 1531 WDU20140001531 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1530 1530 WDU20140001530 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1529 1529 WDU20140001529 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1528 1528 WDU20140001528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego podczas kontroli granicznej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1527 1527 WDU20140001527 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1526 1526 WDU20140001526 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1525 1525 WDU20140001525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1524 1524 WDU20140001524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1523 1523 WDU20140001523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1522 1522 WDU20140001522 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1521 1521 WDU20140001521 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1520 1520 WDU20140001520 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1519 1519 WDU20140001519 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1518 1518 WDU20140001518 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1517 1517 WDU20140001517 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1516 1516 WDU20140001516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1515 1515 WDU20140001515 Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1514 1514 WDU20140001514 Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1513 1513 WDU20140001513 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1512 1512 WDU20140001512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1511 1511 WDU20140001511 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1510 1510 WDU20140001510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1509 1509 WDU20140001509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1508 1508 WDU20140001508 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1507 1507 WDU20140001507 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1506 1506 WDU20140001506 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1505 1505 WDU20140001505 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1504 1504 WDU20140001504 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1503 1503 WDU20140001503 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1502 1502 WDU20140001502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1501 1501 WDU20140001501 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1500 1500 WDU20140001500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1499 1499 WDU20140001499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1498 1498 WDU20140001498 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1497 1497 WDU20140001497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1496 1496 WDU20140001496 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1495 1495 WDU20140001495 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1494 1494 WDU20140001494 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1493 1493 WDU20140001493 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1492 1492 WDU20140001492 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1491 1491 WDU20140001491 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1490 1490 WDU20140001490 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1489 1489 WDU20140001489 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1488 1488 WDU20140001488 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1487 1487 WDU20140001487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1486 1486 WDU20140001486 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1485 1485 WDU20140001485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1484 1484 WDU20140001484 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1483 1483 WDU20140001483 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1482 1482 WDU20140001482 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1481 1481 WDU20140001481 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1480 1480 WDU20140001480 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1479 1479 WDU20140001479 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1478 1478 WDU20140001478 Ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1477 1477 WDU20140001477 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1476 1476 WDU20140001476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1475 1475 WDU20140001475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1474 1474 WDU20140001474 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1473 1473 WDU20140001473 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1472 1472 WDU20140001472 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1471 1471 WDU20140001471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1470 1470 WDU20140001470 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1469 1469 WDU20140001469 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1468 1468 WDU20140001468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1467 1467 WDU20140001467 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1466 1466 WDU20140001466 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1465 1465 WDU20140001465 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1464 1464 WDU20140001464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1463 1463 WDU20140001463 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 9 września 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1462 1462 WDU20140001462 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1461 1461 WDU20140001461 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1460 1460 WDU20140001460 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1459 1459 WDU20140001459 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1458 1458 WDU20140001458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt SK 20/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1457 1457 WDU20140001457 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1456 1456 WDU20140001456 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1455 1455 WDU20140001455 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1454 1454 WDU20140001454 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1453 1453 WDU20140001453 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1452 1452 WDU20140001452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1451 1451 WDU20140001451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1450 1450 WDU20140001450 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1449 1449 WDU20140001449 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1448 1448 WDU20140001448 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1447 1447 WDU20140001447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1446 1446 WDU20140001446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1445 1445 WDU20140001445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1444 1444 WDU20140001444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1443 1443 WDU20140001443 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1442 1442 WDU20140001442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1441 1441 WDU20140001441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1440 1440 WDU20140001440 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1439 1439 WDU20140001439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1438 1438 WDU20140001438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1437 1437 WDU20140001437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1436 1436 WDU20140001436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1435 1435 WDU20140001435 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1434 1434 WDU20140001434 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1433 1433 WDU20140001433 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1432 1432 WDU20140001432 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1431 1431 WDU20140001431 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1430 1430 WDU20140001430 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1429 1429 WDU20140001429 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1428 1428 WDU20140001428 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1427 1427 WDU20140001427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1426 1426 WDU20140001426 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt K 9/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1425 1425 WDU20140001425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1424 1424 WDU20140001424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1423 1423 WDU20140001423 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1422 1422 WDU20140001422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1421 1421 WDU20140001421 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1420 1420 WDU20140001420 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1419 1419 WDU20140001419 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1418 1418 WDU20140001418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1417 1417 WDU20140001417 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1416 1416 WDU20140001416 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1415 1415 WDU20140001415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1414 1414 WDU20140001414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1413 1413 WDU20140001413 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1412 1412 WDU20140001412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1411 1411 WDU20140001411 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1410 1410 WDU20140001410 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1409 1409 WDU20140001409 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1408 1408 WDU20140001408 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1407 1407 WDU20140001407 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1406 1406 WDU20140001406 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1405 1405 WDU20140001405 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1404 1404 WDU20140001404 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1403 1403 WDU20140001403 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1402 1402 WDU20140001402 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1401 1401 WDU20140001401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1400 1400 WDU20140001400 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1399 1399 WDU20140001399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1398 1398 WDU20140001398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1397 1397 WDU20140001397 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1396 1396 WDU20140001396 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1395 1395 WDU20140001395 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1394 1394 WDU20140001394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1393 1393 WDU20140001393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1392 1392 WDU20140001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1391 1391 WDU20140001391 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1390 1390 WDU20140001390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1389 1389 WDU20140001389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1388 1388 WDU20140001388 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1387 1387 WDU20140001387 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1386 1386 WDU20140001386 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1385 1385 WDU20140001385 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1384 1384 WDU20140001384 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1383 1383 WDU20140001383 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1382 1382 WDU20140001382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1381 1381 WDU20140001381 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1380 1380 WDU20140001380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1379 1379 WDU20140001379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1378 1378 WDU20140001378 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1377 1377 WDU20140001377 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1376 1376 WDU20140001376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1375 1375 WDU20140001375 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1374 1374 WDU20140001374 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1373 1373 WDU20140001373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1372 1372 WDU20140001372 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1371 1371 WDU20140001371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1370 1370 WDU20140001370 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1369 1369 WDU20140001369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1368 1368 WDU20140001368 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1367 1367 WDU20140001367 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt K 49/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1366 1366 WDU20140001366 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt SK 4/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1365 1365 WDU20140001365 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1364 1364 WDU20140001364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1363 1363 WDU20140001363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1362 1362 WDU20140001362 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1361 1361 WDU20140001361 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1360 1360 WDU20140001360 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1359 1359 WDU20140001359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1358 1358 WDU20140001358 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1357 1357 WDU20140001357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1356 1356 WDU20140001356 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1355 1355 WDU20140001355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1354 1354 WDU20140001354 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt SK 7/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1353 1353 WDU20140001353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1352 1352 WDU20140001352 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1351 1351 WDU20140001351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1350 1350 WDU20140001350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1349 1349 WDU20140001349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1348 1348 WDU20140001348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1347 1347 WDU20140001347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1346 1346 WDU20140001346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1345 1345 WDU20140001345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1344 1344 WDU20140001344 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1343 1343 WDU20140001343 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1342 1342 WDU20140001342 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1341 1341 WDU20140001341 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1340 1340 WDU20140001340 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1339 1339 WDU20140001339 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1338 1338 WDU20140001338 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1337 1337 WDU20140001337 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1336 1336 WDU20140001336 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1335 1335 WDU20140001335 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1334 1334 WDU20140001334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1333 1333 WDU20140001333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1332 1332 WDU20140001332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1331 1331 WDU20140001331 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1330 1330 WDU20140001330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1329 1329 WDU20140001329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1328 1328 WDU20140001328 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1327 1327 WDU20140001327 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1326 1326 WDU20140001326 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1325 1325 WDU20140001325 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1324 1324 WDU20140001324 Umowa pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1323 1323 WDU20140001323 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1322 1322 WDU20140001322 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1321 1321 WDU20140001321 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1320 1320 WDU20140001320 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1319 1319 WDU20140001319 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1318 1318 WDU20140001318 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1317 1317 WDU20140001317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1316 1316 WDU20140001316 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1315 1315 WDU20140001315 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1314 1314 WDU20140001314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1313 1313 WDU20140001313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1312 1312 WDU20140001312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1311 1311 WDU20140001311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1310 1310 WDU20140001310 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1309 1309 WDU20140001309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1308 1308 WDU20140001308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1307 1307 WDU20140001307 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1306 1306 WDU20140001306 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1305 1305 WDU20140001305 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1304 1304 WDU20140001304 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1303 1303 WDU20140001303 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1302 1302 WDU20140001302 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1301 1301 WDU20140001301 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1300 1300 WDU20140001300 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1299 1299 WDU20140001299 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1298 1298 WDU20140001298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1297 1297 WDU20140001297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1296 1296 WDU20140001296 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1295 1295 WDU20140001295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1294 1294 WDU20140001294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1293 1293 WDU20140001293 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1292 1292 WDU20140001292 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1291 1291 WDU20140001291 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1290 1290 WDU20140001290 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1289 1289 WDU20140001289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1288 1288 WDU20140001288 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1287 1287 WDU20140001287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1286 1286 WDU20140001286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1285 1285 WDU20140001285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1284 1284 WDU20140001284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1283 1283 WDU20140001283 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1282 1282 WDU20140001282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1281 1281 WDU20140001281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1280 1280 WDU20140001280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1279 1279 WDU20140001279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1278 1278 WDU20140001278 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1277 1277 WDU20140001277 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1276 1276 WDU20140001276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1275 1275 WDU20140001275 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1274 1274 WDU20140001274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1273 1273 WDU20140001273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1272 1272 WDU20140001272 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1271 1271 WDU20140001271 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1270 1270 WDU20140001270 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1269 1269 WDU20140001269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1268 1268 WDU20140001268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1267 1267 WDU20140001267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1266 1266 WDU20140001266 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1265 1265 WDU20140001265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1264 1264 WDU20140001264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1263 1263 WDU20140001263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1262 1262 WDU20140001262 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1261 1261 WDU20140001261 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1260 1260 WDU20140001260 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1259 1259 WDU20140001259 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1258 1258 WDU20140001258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1257 1257 WDU20140001257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1256 1256 WDU20140001256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1255 1255 WDU20140001255 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1254 1254 WDU20140001254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1253 1253 WDU20140001253 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1252 1252 WDU20140001252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1251 1251 WDU20140001251 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1250 1250 WDU20140001250 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1249 1249 WDU20140001249 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1248 1248 WDU20140001248 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1247 1247 WDU20140001247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1246 1246 WDU20140001246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1245 1245 WDU20140001245 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1244 1244 WDU20140001244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1243 1243 WDU20140001243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1242 1242 WDU20140001242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1241 1241 WDU20140001241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1240 1240 WDU20140001240 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1239 1239 WDU20140001239 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1238 1238 WDU20140001238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1237 1237 WDU20140001237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1236 1236 WDU20140001236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1235 1235 WDU20140001235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1234 1234 WDU20140001234 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1233 1233 WDU20140001233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1232 1232 WDU20140001232 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1231 1231 WDU20140001231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1230 1230 WDU20140001230 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1229 1229 WDU20140001229 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1228 1228 WDU20140001228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1227 1227 WDU20140001227 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1226 1226 WDU20140001226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1225 1225 WDU20140001225 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1224 1224 WDU20140001224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1223 1223 WDU20140001223 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1222 1222 WDU20140001222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1221 1221 WDU20140001221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1220 1220 WDU20140001220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1219 1219 WDU20140001219 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1218 1218 WDU20140001218 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1217 1217 WDU20140001217 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1216 1216 WDU20140001216 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1215 1215 WDU20140001215 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1214 1214 WDU20140001214 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1213 1213 WDU20140001213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1212 1212 WDU20140001212 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1211 1211 WDU20140001211 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1210 1210 WDU20140001210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1209 1209 WDU20140001209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1208 1208 WDU20140001208 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1207 1207 WDU20140001207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1206 1206 WDU20140001206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1205 1205 WDU20140001205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1204 1204 WDU20140001204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1203 1203 WDU20140001203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1202 1202 WDU20140001202 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1201 1201 WDU20140001201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1200 1200 WDU20140001200 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1199 1199 WDU20140001199 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1198 1198 WDU20140001198 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1197 1197 WDU20140001197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1196 1196 WDU20140001196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1195 1195 WDU20140001195 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1194 1194 WDU20140001194 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1193 1193 WDU20140001193 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1192 1192 WDU20140001192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1191 1191 WDU20140001191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1190 1190 WDU20140001190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1189 1189 WDU20140001189 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1188 1188 WDU20140001188 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1187 1187 WDU20140001187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1186 1186 WDU20140001186 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1185 1185 WDU20140001185 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1184 1184 WDU20140001184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1183 1183 WDU20140001183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1182 1182 WDU20140001182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1181 1181 WDU20140001181 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1180 1180 WDU20140001180 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1179 1179 WDU20140001179 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1178 1178 WDU20140001178 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1177 1177 WDU20140001177 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1176 1176 WDU20140001176 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1175 1175 WDU20140001175 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1174 1174 WDU20140001174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1173 1173 WDU20140001173 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1172 1172 WDU20140001172 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1171 1171 WDU20140001171 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1170 1170 WDU20140001170 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1169 1169 WDU20140001169 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1168 1168 WDU20140001168 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1167 1167 WDU20140001167 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1166 1166 WDU20140001166 Uchwała Składu Całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1165 1165 WDU20140001165 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1164 1164 WDU20140001164 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1163 1163 WDU20140001163 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1162 1162 WDU20140001162 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1161 1161 WDU20140001161 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1160 1160 WDU20140001160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1159 1159 WDU20140001159 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1158 1158 WDU20140001158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1157 1157 WDU20140001157 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1156 1156 WDU20140001156 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1155 1155 WDU20140001155 Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1154 1154 WDU20140001154 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1153 1153 WDU20140001153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1152 1152 WDU20140001152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1151 1151 WDU20140001151 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole" uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1150 1150 WDU20140001150 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1149 1149 WDU20140001149 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1148 1148 WDU20140001148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1147 1147 WDU20140001147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1146 1146 WDU20140001146 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1145 1145 WDU20140001145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1144 1144 WDU20140001144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1143 1143 WDU20140001143 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1142 1142 WDU20140001142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1141 1141 WDU20140001141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1140 1140 WDU20140001140 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1139 1139 WDU20140001139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1138 1138 WDU20140001138 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1137 1137 WDU20140001137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1136 1136 WDU20140001136 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1135 1135 WDU20140001135 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1134 1134 WDU20140001134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1133 1133 WDU20140001133 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1132 1132 WDU20140001132 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1131 1131 WDU20140001131 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1130 1130 WDU20140001130 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1129 1129 WDU20140001129 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1128 1128 WDU20140001128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1127 1127 WDU20140001127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1126 1126 WDU20140001126 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1125 1125 WDU20140001125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1124 1124 WDU20140001124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1123 1123 WDU20140001123 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1122 1122 WDU20140001122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1121 1121 WDU20140001121 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1120 1120 WDU20140001120 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1119 1119 WDU20140001119 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1118 1118 WDU20140001118 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1117 1117 WDU20140001117 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1116 1116 WDU20140001116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1115 1115 WDU20140001115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1114 1114 WDU20140001114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1113 1113 WDU20140001113 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1112 1112 WDU20140001112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1111 1111 WDU20140001111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1110 1110 WDU20140001110 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1109 1109 WDU20140001109 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1108 1108 WDU20140001108 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1107 1107 WDU20140001107 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1106 1106 WDU20140001106 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1105 1105 WDU20140001105 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1104 1104 WDU20140001104 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1103 1103 WDU20140001103 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1102 1102 WDU20140001102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1101 1101 WDU20140001101 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1100 1100 WDU20140001100 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1099 1099 WDU20140001099 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1098 1098 WDU20140001098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1097 1097 WDU20140001097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1096 1096 WDU20140001096 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1095 1095 WDU20140001095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1094 1094 WDU20140001094 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1093 1093 WDU20140001093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1092 1092 WDU20140001092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 1091 1091 WDU20140001091 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1090 1090 WDU20140001090 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1089 1089 WDU20140001089 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1088 1088 WDU20140001088 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1087 1087 WDU20140001087 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1086 1086 WDU20140001086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1085 1085 WDU20140001085 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1084 1084 WDU20140001084 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1083 1083 WDU20140001083 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 1082 1082 WDU20140001082 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1081 1081 WDU20140001081 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1080 1080 WDU20140001080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1079 1079 WDU20140001079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1078 1078 WDU20140001078 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1077 1077 WDU20140001077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1076 1076 WDU20140001076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1075 1075 WDU20140001075 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1074 1074 WDU20140001074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1073 1073 WDU20140001073 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1072 1072 WDU20140001072 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1071 1071 WDU20140001071 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1070 1070 WDU20140001070 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1069 1069 WDU20140001069 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1068 1068 WDU20140001068 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1067 1067 WDU20140001067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1066 1066 WDU20140001066 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1065 1065 WDU20140001065 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1064 1064 WDU20140001064 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1063 1063 WDU20140001063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1062 1062 WDU20140001062 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1061 1061 WDU20140001061 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2014 r. sygn. akt SK 28/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1060 1060 WDU20140001060 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1059 1059 WDU20140001059 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1058 1058 WDU20140001058 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1057 1057 WDU20140001057 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1056 1056 WDU20140001056 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1055 1055 WDU20140001055 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1054 1054 WDU20140001054 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1053 1053 WDU20140001053 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1052 1052 WDU20140001052 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1051 1051 WDU20140001051 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. akt K 16/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1050 1050 WDU20140001050 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1049 1049 WDU20140001049 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1048 1048 WDU20140001048 Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisane w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1047 1047 WDU20140001047 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1046 1046 WDU20140001046 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1045 1045 WDU20140001045 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Sofii dnia 31 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1044 1044 WDU20140001044 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Sofii dnia 31 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1043 1043 WDU20140001043 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1042 1042 WDU20140001042 Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzony w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1041 1041 WDU20140001041 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1040 1040 WDU20140001040 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1039 1039 WDU20140001039 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1038 1038 WDU20140001038 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1037 1037 WDU20140001037 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1036 1036 WDU20140001036 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1035 1035 WDU20140001035 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1034 1034 WDU20140001034 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1033 1033 WDU20140001033 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1032 1032 WDU20140001032 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1031 1031 WDU20140001031 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1030 1030 WDU20140001030 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1029 1029 WDU20140001029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1028 1028 WDU20140001028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 1027 1027 WDU20140001027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1026 1026 WDU20140001026 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1025 1025 WDU20140001025 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1024 1024 WDU20140001024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1023 1023 WDU20140001023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1022 1022 WDU20140001022 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1021 1021 WDU20140001021 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt SK 53/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1020 1020 WDU20140001020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1019 1019 WDU20140001019 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1018 1018 WDU20140001018 Umowa Ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1017 1017 WDU20140001017 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1016 1016 WDU20140001016 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1015 1015 WDU20140001015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1014 1014 WDU20140001014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1013 1013 WDU20140001013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1012 1012 WDU20140001012 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1011 1011 WDU20140001011 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1010 1010 WDU20140001010 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 1009 1009 WDU20140001009 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014-2016, podpisanym w Krakowie dnia 6 maja 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1008 1008 WDU20140001008 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014-2016, podpisany w Krakowie dnia 6 maja 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1007 1007 WDU20140001007 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzonej w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 1006 1006 WDU20140001006 Umowa Ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzona w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1005 1005 WDU20140001005 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1004 1004 WDU20140001004 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1003 1003 WDU20140001003 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1002 1002 WDU20140001002 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt K 36/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 1001 1001 WDU20140001001 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 1000 1000 WDU20140001000 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt K 25/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 999 999 WDU20140000999 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 998 998 WDU20140000998 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 997 997 WDU20140000997 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 996 996 WDU20140000996 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 995 995 WDU20140000995 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 994 994 WDU20140000994 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 993 993 WDU20140000993 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 992 992 WDU20140000992 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 991 991 WDU20140000991 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 990 990 WDU20140000990 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2014 poz. 989 989 WDU20140000989 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 988 988 WDU20140000988 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 987 987 WDU20140000987 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r., do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 986 986 WDU20140000986 Poprawka przyjęta w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r. do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 985 985 WDU20140000985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 984 984 WDU20140000984 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 983 983 WDU20140000983 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 982 982 WDU20140000982 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 981 981 WDU20140000981 Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 980 980 WDU20140000980 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 979 979 WDU20140000979 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt K 59/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 978 978 WDU20140000978 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 977 977 WDU20140000977 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 976 976 WDU20140000976 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 975 975 WDU20140000975 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 974 974 WDU20140000974 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 973 973 WDU20140000973 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 972 972 WDU20140000972 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 971 971 WDU20140000971 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 970 970 WDU20140000970 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 969 969 WDU20140000969 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 968 968 WDU20140000968 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 967 967 WDU20140000967 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 966 966 WDU20140000966 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 965 965 WDU20140000965 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 964 964 WDU20140000964 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 963 963 WDU20140000963 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 962 962 WDU20140000962 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 961 961 WDU20140000961 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 960 960 WDU20140000960 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 959 959 WDU20140000959 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 958 958 WDU20140000958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 957 957 WDU20140000957 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 956 956 WDU20140000956 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 955 955 WDU20140000955 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 954 954 WDU20140000954 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 953 953 WDU20140000953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 952 952 WDU20140000952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 951 951 WDU20140000951 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 950 950 WDU20140000950 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 949 949 WDU20140000949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 948 948 WDU20140000948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 947 947 WDU20140000947 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 946 946 WDU20140000946 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt P 33/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 945 945 WDU20140000945 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 944 944 WDU20140000944 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 943 943 WDU20140000943 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 942 942 WDU20140000942 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 941 941 WDU20140000941 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2014 poz. 940 940 WDU20140000940 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 939 939 WDU20140000939 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn uchylony
Dz.U. 2014 poz. 938 938 WDU20140000938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 937 937 WDU20140000937 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 936 936 WDU20140000936 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 935 935 WDU20140000935 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2014 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 934 934 WDU20140000934 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 933 933 WDU20140000933 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 932 932 WDU20140000932 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 931 931 WDU20140000931 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 930 930 WDU20140000930 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 929 929 WDU20140000929 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 928 928 WDU20140000928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających uchylony
Dz.U. 2014 poz. 927 927 WDU20140000927 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 926 926 WDU20140000926 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt SK 6/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 925 925 WDU20140000925 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 924 924 WDU20140000924 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 923 923 WDU20140000923 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 922 922 WDU20140000922 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 921 921 WDU20140000921 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 920 920 WDU20140000920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 919 919 WDU20140000919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 918 918 WDU20140000918 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki uchylony
Dz.U. 2014 poz. 917 917 WDU20140000917 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty uchylony
Dz.U. 2014 poz. 916 916 WDU20140000916 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 915 915 WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 914 914 WDU20140000914 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 913 913 WDU20140000913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 912 912 WDU20140000912 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 911 911 WDU20140000911 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 910 910 WDU20140000910 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 909 909 WDU20140000909 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 908 908 WDU20140000908 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska uchylony
Dz.U. 2014 poz. 907 907 WDU20140000907 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uchylony
Dz.U. 2014 poz. 906 906 WDU20140000906 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 905 905 WDU20140000905 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 904 904 WDU20140000904 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 903 903 WDU20140000903 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 902 902 WDU20140000902 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uchylony
Dz.U. 2014 poz. 901 901 WDU20140000901 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 900 900 WDU20140000900 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 899 899 WDU20140000899 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 898 898 WDU20140000898 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 897 897 WDU20140000897 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 896 896 WDU20140000896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 895 895 WDU20140000895 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 894 894 WDU20140000894 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 893 893 WDU20140000893 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 892 892 WDU20140000892 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 891 891 WDU20140000891 Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 890 890 WDU20140000890 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 889 889 WDU20140000889 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 888 888 WDU20140000888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 887 887 WDU20140000887 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 886 886 WDU20140000886 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 885 885 WDU20140000885 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 884 884 WDU20140000884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 883 883 WDU20140000883 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 882 882 WDU20140000882 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 881 881 WDU20140000881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 880 880 WDU20140000880 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 879 879 WDU20140000879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 878 878 WDU20140000878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 877 877 WDU20140000877 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 876 876 WDU20140000876 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 875 875 WDU20140000875 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 874 874 WDU20140000874 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 873 873 WDU20140000873 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 872 872 WDU20140000872 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 871 871 WDU20140000871 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 870 870 WDU20140000870 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 869 869 WDU20140000869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 868 868 WDU20140000868 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 867 867 WDU20140000867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 866 866 WDU20140000866 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 865 865 WDU20140000865 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 864 864 WDU20140000864 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 863 863 WDU20140000863 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 862 862 WDU20140000862 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 861 861 WDU20140000861 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 860 860 WDU20140000860 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 859 859 WDU20140000859 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 858 858 WDU20140000858 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 857 857 WDU20140000857 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 856 856 WDU20140000856 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 855 855 WDU20140000855 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 854 854 WDU20140000854 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 853 853 WDU20140000853 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 852 852 WDU20140000852 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 851 851 WDU20140000851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 850 850 WDU20140000850 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 849 849 WDU20140000849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 848 848 WDU20140000848 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 847 847 WDU20140000847 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 846 846 WDU20140000846 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 845 845 WDU20140000845 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 844 844 WDU20140000844 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2014 poz. 843 843 WDU20140000843 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 842 842 WDU20140000842 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 841 841 WDU20140000841 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 840 840 WDU20140000840 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 839 839 WDU20140000839 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 838 838 WDU20140000838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 837 837 WDU20140000837 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" w Siemiatyczach akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 836 836 WDU20140000836 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 835 835 WDU20140000835 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 834 834 WDU20140000834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 833 833 WDU20140000833 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 832 832 WDU20140000832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 831 831 WDU20140000831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 830 830 WDU20140000830 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2014 poz. 829 829 WDU20140000829 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 828 828 WDU20140000828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 827 827 WDU20140000827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 826 826 WDU20140000826 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 825 825 WDU20140000825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 824 824 WDU20140000824 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 823 823 WDU20140000823 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 822 822 WDU20140000822 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 821 821 WDU20140000821 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt K 35/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 820 820 WDU20140000820 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 819 819 WDU20140000819 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 818 818 WDU20140000818 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 817 817 WDU20140000817 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2014 poz. 816 816 WDU20140000816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 815 815 WDU20140000815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 814 814 WDU20140000814 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 813 813 WDU20140000813 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 812 812 WDU20140000812 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 811 811 WDU20140000811 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 810 810 WDU20140000810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 809 809 WDU20140000809 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 808 808 WDU20140000808 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 807 807 WDU20140000807 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 806 806 WDU20140000806 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 805 805 WDU20140000805 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 804 804 WDU20140000804 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 803 803 WDU20140000803 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 802 802 WDU20140000802 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 801 801 WDU20140000801 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 800 800 WDU20140000800 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 799 799 WDU20140000799 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 798 798 WDU20140000798 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy uchylony
Dz.U. 2014 poz. 797 797 WDU20140000797 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2014 poz. 796 796 WDU20140000796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 795 795 WDU20140000795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 794 794 WDU20140000794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2014 poz. 793 793 WDU20140000793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 792 792 WDU20140000792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 791 791 WDU20140000791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 790 790 WDU20140000790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 789 789 WDU20140000789 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 788 788 WDU20140000788 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 787 787 WDU20140000787 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 786 786 WDU20140000786 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt K 19/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 785 785 WDU20140000785 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 784 784 WDU20140000784 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2014 poz. 783 783 WDU20140000783 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 782 782 WDU20140000782 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 781 781 WDU20140000781 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 780 780 WDU20140000780 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 779 779 WDU20140000779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 778 778 WDU20140000778 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 777 777 WDU20140000777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 776 776 WDU20140000776 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji syndyka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 775 775 WDU20140000775 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 774 774 WDU20140000774 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 773 773 WDU20140000773 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 772 772 WDU20140000772 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 771 771 WDU20140000771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 770 770 WDU20140000770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 769 769 WDU20140000769 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 768 768 WDU20140000768 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 767 767 WDU20140000767 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 766 766 WDU20140000766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 765 765 WDU20140000765 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 764 764 WDU20140000764 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 763 763 WDU20140000763 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 762 762 WDU20140000762 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 761 761 WDU20140000761 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 760 760 WDU20140000760 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania uchylony
Dz.U. 2014 poz. 759 759 WDU20140000759 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 758 758 WDU20140000758 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 757 757 WDU20140000757 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 756 756 WDU20140000756 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 755 755 WDU20140000755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 754 754 WDU20140000754 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 753 753 WDU20140000753 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 752 752 WDU20140000752 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 751 751 WDU20140000751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 750 750 WDU20140000750 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 749 749 WDU20140000749 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 748 748 WDU20140000748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 747 747 WDU20140000747 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 746 746 WDU20140000746 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 745 745 WDU20140000745 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 744 744 WDU20140000744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 743 743 WDU20140000743 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 742 742 WDU20140000742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 741 741 WDU20140000741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 740 740 WDU20140000740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania uchylony
Dz.U. 2014 poz. 739 739 WDU20140000739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 738 738 WDU20140000738 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 737 737 WDU20140000737 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 736 736 WDU20140000736 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt U 12/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 735 735 WDU20140000735 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt P 51/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 734 734 WDU20140000734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 733 733 WDU20140000733 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 732 732 WDU20140000732 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 731 731 WDU20140000731 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 730 730 WDU20140000730 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach uchylony
Dz.U. 2014 poz. 729 729 WDU20140000729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 728 728 WDU20140000728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 727 727 WDU20140000727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 726 726 WDU20140000726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 725 725 WDU20140000725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 724 724 WDU20140000724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 723 723 WDU20140000723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 722 722 WDU20140000722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 721 721 WDU20140000721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 720 720 WDU20140000720 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 719 719 WDU20140000719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 718 718 WDU20140000718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 717 717 WDU20140000717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 716 716 WDU20140000716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 715 715 WDU20140000715 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 714 714 WDU20140000714 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 713 713 WDU20140000713 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 712 712 WDU20140000712 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 711 711 WDU20140000711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 710 710 WDU20140000710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 709 709 WDU20140000709 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 708 708 WDU20140000708 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 707 707 WDU20140000707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 706 706 WDU20140000706 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 705 705 WDU20140000705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 704 704 WDU20140000704 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 703 703 WDU20140000703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 702 702 WDU20140000702 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 701 701 WDU20140000701 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 700 700 WDU20140000700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 699 699 WDU20140000699 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 698 698 WDU20140000698 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 697 697 WDU20140000697 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 696 696 WDU20140000696 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 695 695 WDU20140000695 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 694 694 WDU20140000694 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt SK 13/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 693 693 WDU20140000693 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt K 17/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 692 692 WDU20140000692 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 691 691 WDU20140000691 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 690 690 WDU20140000690 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 689 689 WDU20140000689 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze uchylony
Dz.U. 2014 poz. 688 688 WDU20140000688 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 687 687 WDU20140000687 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 686 686 WDU20140000686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 685 685 WDU20140000685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 684 684 WDU20140000684 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 683 683 WDU20140000683 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 682 682 WDU20140000682 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 681 681 WDU20140000681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 680 680 WDU20140000680 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 679 679 WDU20140000679 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 678 678 WDU20140000678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 677 677 WDU20140000677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 676 676 WDU20140000676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 675 675 WDU20140000675 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 674 674 WDU20140000674 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt U 9/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 673 673 WDU20140000673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 672 672 WDU20140000672 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 671 671 WDU20140000671 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 670 670 WDU20140000670 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 669 669 WDU20140000669 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 668 668 WDU20140000668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 667 667 WDU20140000667 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 666 666 WDU20140000666 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 665 665 WDU20140000665 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 664 664 WDU20140000664 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 663 663 WDU20140000663 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 662 662 WDU20140000662 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 661 661 WDU20140000661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 660 660 WDU20140000660 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 659 659 WDU20140000659 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 658 658 WDU20140000658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 657 657 WDU20140000657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 656 656 WDU20140000656 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 655 655 WDU20140000655 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 654 654 WDU20140000654 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 653 653 WDU20140000653 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 652 652 WDU20140000652 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 651 651 WDU20140000651 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 650 650 WDU20140000650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 649 649 WDU20140000649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 648 648 WDU20140000648 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 647 647 WDU20140000647 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 646 646 WDU20140000646 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 645 645 WDU20140000645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 644 644 WDU20140000644 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 643 643 WDU20140000643 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 642 642 WDU20140000642 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 641 641 WDU20140000641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 640 640 WDU20140000640 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 639 639 WDU20140000639 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 638 638 WDU20140000638 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 637 637 WDU20140000637 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 636 636 WDU20140000636 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 635 635 WDU20140000635 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 634 634 WDU20140000634 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 633 633 WDU20140000633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 632 632 WDU20140000632 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 631 631 WDU20140000631 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 630 630 WDU20140000630 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 629 629 WDU20140000629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 628 628 WDU20140000628 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 627 627 WDU20140000627 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2014 poz. 626 626 WDU20140000626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 625 625 WDU20140000625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 624 624 WDU20140000624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 623 623 WDU20140000623 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 622 622 WDU20140000622 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 621 621 WDU20140000621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 620 620 WDU20140000620 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 619 619 WDU20140000619 Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 618 618 WDU20140000618 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 617 617 WDU20140000617 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 616 616 WDU20140000616 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 615 615 WDU20140000615 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 614 614 WDU20140000614 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pelplin - zespół pocystersko-katedralny" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 613 613 WDU20140000613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 612 612 WDU20140000612 Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 611 611 WDU20140000611 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 610 610 WDU20140000610 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 609 609 WDU20140000609 Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 608 608 WDU20140000608 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 607 607 WDU20140000607 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 56/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 606 606 WDU20140000606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 605 605 WDU20140000605 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 604 604 WDU20140000604 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 603 603 WDU20140000603 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 602 602 WDU20140000602 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 601 601 WDU20140000601 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 600 600 WDU20140000600 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 599 599 WDU20140000599 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 598 598 WDU20140000598 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 597 597 WDU20140000597 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 596 596 WDU20140000596 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 595 595 WDU20140000595 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 594 594 WDU20140000594 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 593 593 WDU20140000593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 592 592 WDU20140000592 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 591 591 WDU20140000591 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 590 590 WDU20140000590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 589 589 WDU20140000589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 588 588 WDU20140000588 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 587 587 WDU20140000587 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 586 586 WDU20140000586 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 585 585 WDU20140000585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 584 584 WDU20140000584 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 583 583 WDU20140000583 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 582 582 WDU20140000582 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 581 581 WDU20140000581 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 580 580 WDU20140000580 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 579 579 WDU20140000579 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 578 578 WDU20140000578 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 577 577 WDU20140000577 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 576 576 WDU20140000576 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 575 575 WDU20140000575 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 574 574 WDU20140000574 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 573 573 WDU20140000573 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 572 572 WDU20140000572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 571 571 WDU20140000571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 570 570 WDU20140000570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 569 569 WDU20140000569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 568 568 WDU20140000568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 567 567 WDU20140000567 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 566 566 WDU20140000566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 565 565 WDU20140000565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 564 564 WDU20140000564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 563 563 WDU20140000563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 562 562 WDU20140000562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 561 561 WDU20140000561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 560 560 WDU20140000560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 559 559 WDU20140000559 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 558 558 WDU20140000558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 557 557 WDU20140000557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 556 556 WDU20140000556 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 555 555 WDU20140000555 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 554 554 WDU20140000554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 553 553 WDU20140000553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 552 552 WDU20140000552 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 551 551 WDU20140000551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 550 550 WDU20140000550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 549 549 WDU20140000549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 548 548 WDU20140000548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 547 547 WDU20140000547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 546 546 WDU20140000546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 545 545 WDU20140000545 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 544 544 WDU20140000544 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 543 543 WDU20140000543 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 542 542 WDU20140000542 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 541 541 WDU20140000541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 540 540 WDU20140000540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 539 539 WDU20140000539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 538 538 WDU20140000538 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 537 537 WDU20140000537 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 536 536 WDU20140000536 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 535 535 WDU20140000535 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 534 534 WDU20140000534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 533 533 WDU20140000533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie uchylony
Dz.U. 2014 poz. 532 532 WDU20140000532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 531 531 WDU20140000531 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 530 530 WDU20140000530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 529 529 WDU20140000529 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 528 528 WDU20140000528 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 527 527 WDU20140000527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 526 526 WDU20140000526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2014 poz. 525 525 WDU20140000525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 524 524 WDU20140000524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2014 poz. 523 523 WDU20140000523 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 522 522 WDU20140000522 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 521 521 WDU20140000521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2014 poz. 520 520 WDU20140000520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 519 519 WDU20140000519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2014 poz. 518 518 WDU20140000518 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 517 517 WDU20140000517 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 516 516 WDU20140000516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 515 515 WDU20140000515 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 514 514 WDU20140000514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 513 513 WDU20140000513 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 512 512 WDU20140000512 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 511 511 WDU20140000511 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 510 510 WDU20140000510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 509 509 WDU20140000509 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 508 508 WDU20140000508 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 507 507 WDU20140000507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 506 506 WDU20140000506 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 505 505 WDU20140000505 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 504 504 WDU20140000504 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 503 503 WDU20140000503 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 502 502 WDU20140000502 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 501 501 WDU20140000501 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 500 500 WDU20140000500 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 499 499 WDU20140000499 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 498 498 WDU20140000498 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 497 497 WDU20140000497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 496 496 WDU20140000496 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 495 495 WDU20140000495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 494 494 WDU20140000494 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 493 493 WDU20140000493 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanego w Phenianie dnia l lutego 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 492 492 WDU20140000492 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisany w Phenianie dnia l lutego 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 491 491 WDU20140000491 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 490 490 WDU20140000490 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 489 489 WDU20140000489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 488 488 WDU20140000488 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 487 487 WDU20140000487 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 486 486 WDU20140000486 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 485 485 WDU20140000485 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 484 484 WDU20140000484 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 483 483 WDU20140000483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 482 482 WDU20140000482 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 481 481 WDU20140000481 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 480 480 WDU20140000480 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 479 479 WDU20140000479 Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisana w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 478 478 WDU20140000478 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 477 477 WDU20140000477 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 476 476 WDU20140000476 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 475 475 WDU20140000475 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 474 474 WDU20140000474 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 473 473 WDU20140000473 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 472 472 WDU20140000472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 471 471 WDU20140000471 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 470 470 WDU20140000470 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 469 469 WDU20140000469 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 468 468 WDU20140000468 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 467 467 WDU20140000467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 466 466 WDU20140000466 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 465 465 WDU20140000465 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 464 464 WDU20140000464 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 463 463 WDU20140000463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 462 462 WDU20140000462 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisanego w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienionego dnia 28 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 461 461 WDU20140000461 Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 460 460 WDU20140000460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 459 459 WDU20140000459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 458 458 WDU20140000458 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 457 457 WDU20140000457 Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 456 456 WDU20140000456 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 455 455 WDU20140000455 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 454 454 WDU20140000454 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 453 453 WDU20140000453 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 452 452 WDU20140000452 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 451 451 WDU20140000451 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 450 450 WDU20140000450 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 449 449 WDU20140000449 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 448 448 WDU20140000448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 447 447 WDU20140000447 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 446 446 WDU20140000446 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 445 445 WDU20140000445 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 444 444 WDU20140000444 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 443 443 WDU20140000443 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 442 442 WDU20140000442 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 441 441 WDU20140000441 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 440 440 WDU20140000440 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt SK 25/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 439 439 WDU20140000439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 438 438 WDU20140000438 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 437 437 WDU20140000437 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 436 436 WDU20140000436 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową uchylony
Dz.U. 2014 poz. 435 435 WDU20140000435 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 434 434 WDU20140000434 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 433 433 WDU20140000433 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 432 432 WDU20140000432 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową uchylony
Dz.U. 2014 poz. 431 431 WDU20140000431 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 430 430 WDU20140000430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 429 429 WDU20140000429 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjętej w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 428 428 WDU20140000428 Poprawka do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjęta w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 427 427 WDU20140000427 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 426 426 WDU20140000426 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 425 425 WDU20140000425 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 424 424 WDU20140000424 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 423 423 WDU20140000423 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 422 422 WDU20140000422 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 421 421 WDU20140000421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 420 420 WDU20140000420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 419 419 WDU20140000419 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 418 418 WDU20140000418 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 417 417 WDU20140000417 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 416 416 WDU20140000416 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 415 415 WDU20140000415 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 414 414 WDU20140000414 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 413 413 WDU20140000413 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 412 412 WDU20140000412 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 411 411 WDU20140000411 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 410 410 WDU20140000410 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 409 409 WDU20140000409 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 408 408 WDU20140000408 Zmiana do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjęte w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 407 407 WDU20140000407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 406 406 WDU20140000406 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2014 poz. 405 405 WDU20140000405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 404 404 WDU20140000404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 403 403 WDU20140000403 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 402 402 WDU20140000402 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 401 401 WDU20140000401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 400 400 WDU20140000400 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 399 399 WDU20140000399 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 398 398 WDU20140000398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 397 397 WDU20140000397 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 396 396 WDU20140000396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 395 395 WDU20140000395 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 394 394 WDU20140000394 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 393 393 WDU20140000393 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 392 392 WDU20140000392 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 391 391 WDU20140000391 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 390 390 WDU20140000390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 389 389 WDU20140000389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 388 388 WDU20140000388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 387 387 WDU20140000387 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 386 386 WDU20140000386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 385 385 WDU20140000385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 384 384 WDU20140000384 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 383 383 WDU20140000383 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 382 382 WDU20140000382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 381 381 WDU20140000381 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 380 380 WDU20140000380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt SK 53/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 379 379 WDU20140000379 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 378 378 WDU20140000378 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 377 377 WDU20140000377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2014 poz. 376 376 WDU20140000376 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 375 375 WDU20140000375 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt P 27/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 374 374 WDU20140000374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 373 373 WDU20140000373 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 372 372 WDU20140000372 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt K 6/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 371 371 WDU20140000371 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 370 370 WDU20140000370 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 369 369 WDU20140000369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 368 368 WDU20140000368 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 367 367 WDU20140000367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 366 366 WDU20140000366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 365 365 WDU20140000365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 364 364 WDU20140000364 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 363 363 WDU20140000363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 362 362 WDU20140000362 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 361 361 WDU20140000361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 360 360 WDU20140000360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 359 359 WDU20140000359 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 358 358 WDU20140000358 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 357 357 WDU20140000357 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 356 356 WDU20140000356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 355 355 WDU20140000355 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 354 354 WDU20140000354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 353 353 WDU20140000353 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 352 352 WDU20140000352 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 351 351 WDU20140000351 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni uchylony
Dz.U. 2014 poz. 350 350 WDU20140000350 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 349 349 WDU20140000349 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 348 348 WDU20140000348 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 347 347 WDU20140000347 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 346 346 WDU20140000346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 345 345 WDU20140000345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 344 344 WDU20140000344 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 343 343 WDU20140000343 Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 342 342 WDU20140000342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 341 341 WDU20140000341 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 340 340 WDU20140000340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 339 339 WDU20140000339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 338 338 WDU20140000338 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 337 337 WDU20140000337 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym uchylony
Dz.U. 2014 poz. 336 336 WDU20140000336 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 335 335 WDU20140000335 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 334 334 WDU20140000334 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 333 333 WDU20140000333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 332 332 WDU20140000332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 331 331 WDU20140000331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 330 330 WDU20140000330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 329 329 WDU20140000329 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 328 328 WDU20140000328 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 327 327 WDU20140000327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 326 326 WDU20140000326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
Dz.U. 2014 poz. 325 325 WDU20140000325 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 324 324 WDU20140000324 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 323 323 WDU20140000323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 322 322 WDU20140000322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 321 321 WDU20140000321 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 320 320 WDU20140000320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 319 319 WDU20140000319 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 318 318 WDU20140000318 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 317 317 WDU20140000317 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 316 316 WDU20140000316 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 315 315 WDU20140000315 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 314 314 WDU20140000314 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 313 313 WDU20140000313 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 312 312 WDU20140000312 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 311 311 WDU20140000311 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 310 310 WDU20140000310 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 309 309 WDU20140000309 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 308 308 WDU20140000308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 307 307 WDU20140000307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 306 306 WDU20140000306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 305 305 WDU20140000305 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 304 304 WDU20140000304 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 303 303 WDU20140000303 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 302 302 WDU20140000302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 301 301 WDU20140000301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 300 300 WDU20140000300 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 299 299 WDU20140000299 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 298 298 WDU20140000298 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 297 297 WDU20140000297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 296 296 WDU20140000296 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 295 295 WDU20140000295 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 294 294 WDU20140000294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 293 293 WDU20140000293 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 292 292 WDU20140000292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 291 291 WDU20140000291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 290 290 WDU20140000290 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 289 289 WDU20140000289 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 288 288 WDU20140000288 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt P 31/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 287 287 WDU20140000287 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 286 286 WDU20140000286 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 285 285 WDU20140000285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 284 284 WDU20140000284 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 283 283 WDU20140000283 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 282 282 WDU20140000282 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 281 281 WDU20140000281 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 280 280 WDU20140000280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 279 279 WDU20140000279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii uchylony
Dz.U. 2014 poz. 278 278 WDU20140000278 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 277 277 WDU20140000277 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 276 276 WDU20140000276 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 275 275 WDU20140000275 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2014 poz. 274 274 WDU20140000274 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 273 273 WDU20140000273 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 272 272 WDU20140000272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 271 271 WDU20140000271 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 270 270 WDU20140000270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2014 poz. 269 269 WDU20140000269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 268 268 WDU20140000268 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 267 267 WDU20140000267 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 266 266 WDU20140000266 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 265 265 WDU20140000265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 264 264 WDU20140000264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 263 263 WDU20140000263 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 262 262 WDU20140000262 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 261 261 WDU20140000261 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 260 260 WDU20140000260 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 259 259 WDU20140000259 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 258 258 WDU20140000258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 257 257 WDU20140000257 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 256 256 WDU20140000256 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 255 255 WDU20140000255 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 254 254 WDU20140000254 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 253 253 WDU20140000253 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 252 252 WDU20140000252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 251 251 WDU20140000251 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 250 250 WDU20140000250 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 249 249 WDU20140000249 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 248 248 WDU20140000248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 247 247 WDU20140000247 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2014 poz. 246 246 WDU20140000246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 245 245 WDU20140000245 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt U 2/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 244 244 WDU20140000244 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt K 29/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 243 243 WDU20140000243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 242 242 WDU20140000242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 241 241 WDU20140000241 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 240 240 WDU20140000240 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2014 poz. 239 239 WDU20140000239 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 238 238 WDU20140000238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 237 237 WDU20140000237 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 236 236 WDU20140000236 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt K 23/10 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 235 235 WDU20140000235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt P 24/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 234 234 WDU20140000234 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 233 233 WDU20140000233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 232 232 WDU20140000232 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 231 231 WDU20140000231 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 230 230 WDU20140000230 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 229 229 WDU20140000229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 228 228 WDU20140000228 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 227 227 WDU20140000227 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 226 226 WDU20140000226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 225 225 WDU20140000225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 224 224 WDU20140000224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 223 223 WDU20140000223 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 222 222 WDU20140000222 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 221 221 WDU20140000221 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 220 220 WDU20140000220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2014 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 219 219 WDU20140000219 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 218 218 WDU20140000218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 217 217 WDU20140000217 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 216 216 WDU20140000216 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 215 215 WDU20140000215 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 214 214 WDU20140000214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 213 213 WDU20140000213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 212 212 WDU20140000212 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 211 211 WDU20140000211 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 210 210 WDU20140000210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 209 209 WDU20140000209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu uchylony
Dz.U. 2014 poz. 208 208 WDU20140000208 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 207 207 WDU20140000207 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 206 206 WDU20140000206 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 205 205 WDU20140000205 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 204 204 WDU20140000204 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 203 203 WDU20140000203 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 202 202 WDU20140000202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 201 201 WDU20140000201 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 200 200 WDU20140000200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 199 199 WDU20140000199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 198 198 WDU20140000198 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 197 197 WDU20140000197 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 196 196 WDU20140000196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 195 195 WDU20140000195 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 194 194 WDU20140000194 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 193 193 WDU20140000193 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 192 192 WDU20140000192 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 191 191 WDU20140000191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 190 190 WDU20140000190 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 189 189 WDU20140000189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 188 188 WDU20140000188 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 187 187 WDU20140000187 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 186 186 WDU20140000186 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 185 185 WDU20140000185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 184 184 WDU20140000184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 183 183 WDU20140000183 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 182 182 WDU20140000182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 181 181 WDU20140000181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 180 180 WDU20140000180 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 179 179 WDU20140000179 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 178 178 WDU20140000178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 177 177 WDU20140000177 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 176 176 WDU20140000176 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 175 175 WDU20140000175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 174 174 WDU20140000174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 173 173 WDU20140000173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 172 172 WDU20140000172 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt K 51/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 171 171 WDU20140000171 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 170 170 WDU20140000170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 169 169 WDU20140000169 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 168 168 WDU20140000168 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 167 167 WDU20140000167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 166 166 WDU20140000166 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 165 165 WDU20140000165 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 164 164 WDU20140000164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 163 163 WDU20140000163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 162 162 WDU20140000162 Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 161 161 WDU20140000161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 160 160 WDU20140000160 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 159 159 WDU20140000159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 158 158 WDU20140000158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 157 157 WDU20140000157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 156 156 WDU20140000156 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 155 155 WDU20140000155 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 154 154 WDU20140000154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2014 poz. 153 153 WDU20140000153 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 152 152 WDU20140000152 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 151 151 WDU20140000151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 150 150 WDU20140000150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 149 149 WDU20140000149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 148 148 WDU20140000148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 147 147 WDU20140000147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 146 146 WDU20140000146 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 145 145 WDU20140000145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 144 144 WDU20140000144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2014 poz. 143 143 WDU20140000143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 142 142 WDU20140000142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 141 141 WDU20140000141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 140 140 WDU20140000140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 139 139 WDU20140000139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 138 138 WDU20140000138 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 137 137 WDU20140000137 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 136 136 WDU20140000136 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 135 135 WDU20140000135 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 134 134 WDU20140000134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 133 133 WDU20140000133 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 132 132 WDU20140000132 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 131 131 WDU20140000131 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 130 130 WDU20140000130 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 129 129 WDU20140000129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 128 128 WDU20140000128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 127 127 WDU20140000127 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 126 126 WDU20140000126 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 125 125 WDU20140000125 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 124 124 WDU20140000124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 123 123 WDU20140000123 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 122 122 WDU20140000122 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 121 121 WDU20140000121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 120 120 WDU20140000120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom uchylony
Dz.U. 2014 poz. 119 119 WDU20140000119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2014 poz. 118 118 WDU20140000118 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 117 117 WDU20140000117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 116 116 WDU20140000116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 115 115 WDU20140000115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 114 114 WDU20140000114 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 113 113 WDU20140000113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 112 112 WDU20140000112 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 111 111 WDU20140000111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 110 110 WDU20140000110 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 109 109 WDU20140000109 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 108 108 WDU20140000108 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu "Salvator" akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 107 107 WDU20140000107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 106 106 WDU20140000106 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 25/11 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 105 105 WDU20140000105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 104 104 WDU20140000104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 103 103 WDU20140000103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2014 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 102 102 WDU20140000102 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 101 101 WDU20140000101 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 100 100 WDU20140000100 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 99 99 WDU20140000099 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2014 poz. 98 98 WDU20140000098 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 97 97 WDU20140000097 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 96 96 WDU20140000096 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 95 95 WDU20140000095 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 94 94 WDU20140000094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 93 93 WDU20140000093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 92 92 WDU20140000092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 91 91 WDU20140000091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 90 90 WDU20140000090 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 89 89 WDU20140000089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 88 88 WDU20140000088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 87 87 WDU20140000087 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 86 86 WDU20140000086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd uchylony
Dz.U. 2014 poz. 85 85 WDU20140000085 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 84 84 WDU20140000084 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 83 83 WDU20140000083 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 82 82 WDU20140000082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 81 81 WDU20140000081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 80 80 WDU20140000080 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 79 79 WDU20140000079 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 78 78 WDU20140000078 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjętych w Genewie dnia 29 września 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 77 77 WDU20140000077 Zmiany regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjęte w Genewie dnia 29 września 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 76 76 WDU20140000076 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 75 75 WDU20140000075 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 74 74 WDU20140000074 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 73 73 WDU20140000073 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 72 72 WDU20140000072 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 71 71 WDU20140000071 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 70 70 WDU20140000070 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 69 69 WDU20140000069 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 68 68 WDU20140000068 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 67 67 WDU20140000067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 66 66 WDU20140000066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 65 65 WDU20140000065 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 64 64 WDU20140000064 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 63 63 WDU20140000063 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 62 62 WDU20140000062 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 61 61 WDU20140000061 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 60 60 WDU20140000060 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 59 59 WDU20140000059 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 58 58 WDU20140000058 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2014 poz. 57 57 WDU20140000057 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 56 56 WDU20140000056 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 55 55 WDU20140000055 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 54 54 WDU20140000054 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
Dz.U. 2014 poz. 53 53 WDU20140000053 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 52 52 WDU20140000052 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2014 poz. 51 51 WDU20140000051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 50 50 WDU20140000050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 49 49 WDU20140000049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 48 48 WDU20140000048 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2014 poz. 47 47 WDU20140000047 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 46 46 WDU20140000046 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 45 45 WDU20140000045 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 44 44 WDU20140000044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 43 43 WDU20140000043 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 42 42 WDU20140000042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 41 41 WDU20140000041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 40 40 WDU20140000040 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 39 39 WDU20140000039 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt P 43/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 38 38 WDU20140000038 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 37 37 WDU20140000037 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13 obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 36 36 WDU20140000036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 35 35 WDU20140000035 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 34 34 WDU20140000034 Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 33 33 WDU20140000033 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty akt jednorazowy
Dz.U. 2014 poz. 32 32 WDU20140000032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 31 31 WDU20140000031 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 30 30 WDU20140000030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 29 29 WDU20140000029 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 28 28 WDU20140000028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 27 27 WDU20140000027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 26 26 WDU20140000026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 25 25 WDU20140000025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 24 24 WDU20140000024 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 23 23 WDU20140000023 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina uchylony
Dz.U. 2014 poz. 22 22 WDU20140000022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 21 21 WDU20140000021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 20 20 WDU20140000020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 19 19 WDU20140000019 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 18 18 WDU20140000018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 17 17 WDU20140000017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 16 16 WDU20140000016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 15 15 WDU20140000015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 14 14 WDU20140000014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 13 13 WDU20140000013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 12 12 WDU20140000012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 11 11 WDU20140000011 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2014 poz. 10 10 WDU20140000010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 9 9 WDU20140000009 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2014 poz. 8 8 WDU20140000008 Porozumienie z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 7 7 WDU20140000007 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 6 6 WDU20140000006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 5 5 WDU20140000005 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 4 4 WDU20140000004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 3 3 WDU20140000003 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2014 poz. 2 2 WDU20140000002 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2014 poz. 1 1 WDU20140000001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym