20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2015
2367 RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
2366 RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej uchylony
2365 U z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
2364 RMSWiA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
2363 RMRPiPS z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego uznany za uchylony
2362 RMF z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
2361 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
2360 RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności uznany za uchylony
2359 U z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej uchylony
2358 RPRM z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
2357 RMSWiA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
2356 RMSWiA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb obowiązujący
2355 RMF z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe akt posiada tekst jednolity
2354 RMRPiPS z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
2353 RM z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
2352 RRM z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską obowiązujący
2351 RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych uznany za uchylony
2350 RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
2349 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych uznany za uchylony
2348 RMSWiA z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej uznany za uchylony
2347 RMF z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
2346 RMSWiA z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
2345 RMSWiA z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców akt objęty tekstem jednolitym
2344 RMS z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym uznany za uchylony
2343 RRM z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie obowiązujący
2342 RMIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych obowiązujący
2341 RMSWiA z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
2340 RMS z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2339 RMS z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
2338 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego obowiązujący
2337 RMF z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw akt posiada tekst jednolity
2336 RMS z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego uznany za uchylony
2335 RMRPiPS z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych uznany za uchylony
2334 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
2333 RRM z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązujący
2332 RMIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym akt posiada tekst jednolity
2331 RMF z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej uchylony
2330 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw akt posiada tekst jednolity
2329 RMF z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uznany za uchylony
2328 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat obowiązujący
2327 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
2326 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uchylony
2325 RMON z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
2324 RMRPiPS z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uznany za uchylony
2323 RMZ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej akt posiada tekst jednolity
2322 RMS z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
2321 RMF z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej obowiązujący
2320 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
2319 RRM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie obowiązujący
2318 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
2317 RMR z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu uznany za uchylony
2316 RMS z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
2315 RMRPiPS z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów uznany za uchylony
2314 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uznany za uchylony
2313 RRM z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
2312 RRM z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka akt jednorazowy
2311 RMF z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych uchylony
2310 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
2309 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin uchylony
2308 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
2307 RMF z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uchylony
2306 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych uznany za uchylony
2305 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
2304 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2303 RMS z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie uznany za uchylony
2302 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
2301 RRM z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
2300 U z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego akt objęty tekstem jednolitym
2299 U z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
2298 RMRiRW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw uznany za uchylony
2297 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) obowiązujący
2296 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uchylony
2295 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2294 RMEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 akt jednorazowy
2293 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
2292 U z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego obowiązujący
2291 RMSZ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego uznany za uchylony
2290 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń akt posiada tekst jednolity
2289 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia akt objęty tekstem jednolitym
2288 RMNiSW z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego obowiązujący
2287 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego uznany za uchylony
2286 RMF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
2285 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
2284 RMRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
2283 RMF z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
2282 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
2281 U z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2280 RMS z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów obowiązujący
2279 RMF z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uchylony
2278 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
2277 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego obowiązujący
2276 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
2275 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 obowiązujący
2274 RMSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
2273 OMSRP z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
2272 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
2271 RRM z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień obowiązujący
2270 RRM z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych obowiązujący
2269 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018 wygaśnięcie aktu
2268 RPRM z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 obowiązujący
2267 RRM z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego akt posiada tekst jednolity
2266 RRM z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
2265 RRM z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
2264 RM z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR obowiązujący
2263 RPRM z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
2262 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uchylony
2261 RPRP z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
2260 RMS z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów uchylony
2259 RMF z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej akt posiada tekst jednolity
2258 RMF z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu uchylony
2257 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów obowiązujący
2256 RMIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji obowiązujący
2255 RMF z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym uznany za uchylony
2254 RPRM z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
2253 RMRPiPS z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków akt objęty tekstem jednolitym
2252 RMSiT z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
2251 RMR z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu uznany za uchylony
2250 RM z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska uchylony
2249 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego uznany za uchylony
2248 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
2247 RMZ z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
2246 RMIiB z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
2245 RMF z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej akt posiada tekst jednolity
2244 RMF z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu uchylony
2243 RMRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków uznany za uchylony
2242 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości uznany za uchylony
2241 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka uznany za uchylony
2240 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru uchylony
2239 RMS z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału uznany za uchylony
2238 RMSZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
2237 RMSZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
2236 OMRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wygaśnięcie aktu
2235 RMF z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uchylony
2234 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego akt posiada tekst jednolity
2233 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
2232 RMF z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym uchylony
2231 RMIiB z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r. wygaśnięcie aktu
2230 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uchylony
2229 RMRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
2228 RMSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016 akt jednorazowy
2227 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2226 RMS z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie uznany za uchylony
2225 RMZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych obowiązujący
2224 RMNiSW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2223 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
2222 RMSiT z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów obowiązujący
2221 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin obowiązujący
2220 RMS z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału uznany za uchylony
2219 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności uznany za uchylony
2218 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
2217 U z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
2216 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązujący
2215 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznany za uchylony
2214 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy uznany za uchylony
2213 RMON z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
2212 RMF z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego akt posiada tekst jednolity
2211 RMON z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
2210 RMZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną uznany za uchylony
2209 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
2208 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
2207 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym uznany za uchylony
2206 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych uznany za uchylony
2205 RMRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków akt posiada tekst jednolity
2204 RM z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
2203 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych uznany za uchylony
2202 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
2201 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA uznany za uchylony
2200 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży akt objęty tekstem jednolitym
2199 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 obowiązujący
2198 U z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2197 RPRM z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
2196 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" wygaśnięcie aktu
2195 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 wygaśnięcie aktu
2194 U z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
2193 RMF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników akt posiada tekst jednolity
2192 RMZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu obowiązujący
2191 RMRiRW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r. obowiązujący
2190 RMS z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów obowiązujący
2189 RMF z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń obowiązujący
2188 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej obowiązujący
2187 RMS z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za jego wydanie obowiązujący
2186 RMS z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej uznany za uchylony
2185 RMS z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
2184 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2183 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2182 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów akt posiada tekst jednolity
2181 RMF z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
2180 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2179 U z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchylony
2178 RMF z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
2177 OMF z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich wygaśnięcie aktu
2176 RMF z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
2175 RMF z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
2174 RMC z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
2173 Or z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 2014 r. bez statusu
2172 UmEOBAnPPaRRPdwpRPdEOBAnPPpwWd2p2r z dnia obowiązujący
2171 U z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2170 OMSRP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
2169 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian obowiązujący
2168 OMSRP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
2167 OMSRP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej uchylony
2166 RMRiRW z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa obowiązujący
2165 RMS z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
2164 OMSRP z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
2163 RMF z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uznany za uchylony
2162 RMF z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
2161 RRM z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
2160 Or z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. bez statusu
2159 UmpcUEzwRwsoinwwiUEswBd2m2r z dnia obowiązujący
2158 OMNiSW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
2157 RMF z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
2156 OMSRP z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
2155 RM z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych uznany za uchylony
2154 RMF z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa uznany za uchylony
2153 RMZ z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie uznany za uchylony
2152 RMON z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
2151 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów uznany za uchylony
2150 U z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
2149 RMR z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców uznany za uchylony
2148 RMR z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia obowiązujący
2147 WTK z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15 obowiązujący
2146 RMRPiPS z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
2145 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
2144 RM z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla obowiązujący
2143 OMSRP z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
2142 OMSRP z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej wygaśnięcie aktu
2141 RMON z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
2140 RMC z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
2139 OMSRP z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
2138 RMF z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
2137 RMR z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat obowiązujący
2136 RRM z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego uchylony
2135 OMSRP z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych wygaśnięcie aktu
2134 RMAiC z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu akt jednorazowy
2133 RMSP z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
2132 RMS z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych akt posiada tekst jednolity
2131 RMON z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
2130 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
2129 WTK z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15 obowiązujący
2128 RMS z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
2127 RMS z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
2126 OMSRP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
2125 RMR z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane uznany za uchylony
2124 RMF z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu uznany za uchylony
2123 RMS z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
2122 OMSRP z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
2121 RMR z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług uznany za uchylony
2120 OMSRP z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady obowiązujący
2119 RMR z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców uznany za uchylony
2118 OMRiRW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
2117 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
2116 RRM z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej akt posiada tekst jednolity
2115 OMSRP z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym wygaśnięcie aktu
2114 RPRM z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim akt jednorazowy
2113 Or z dnia 21 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r., podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. bez statusu
2112 PmRRPRKDiRRFNwszdKmRRPRKDiRRFNdWKPswSd5w1rpwSd1k2r z dnia obowiązujący
2111 RMIiR z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni uchylony
2110 RPRM z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie małopolskim akt jednorazowy
2109 RMAiC z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków uznany za uchylony
2108 OMZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania obowiązujący
2107 RMF z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
2106 RMZ z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim uznany za uchylony
2105 RMZ z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim uznany za uchylony
2104 RMGMi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku obowiązujący
2103 RMGMi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku uznany za uchylony
2102 RMGMi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II) uznany za uchylony
2101 RMZ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych obowiązujący
2100 OMSRP z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
2099 OMSRP z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wygaśnięcie aktu
2098 OMZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" obowiązujący
2097 RMS z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
2096 RMIiR z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji uchylony
2095 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
2094 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
2093 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
2092 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy obowiązujący
2091 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
2090 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
2089 RRM z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2088 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
2087 RPRM z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii obowiązujący
2086 OMSRP z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wygaśnięcie aktu
2085 RMF z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej akt jednorazowy
2084 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe obowiązujący
2083 RMSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców obowiązujący
2082 OMSRP z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
2081 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK wygaśnięcie aktu
2080 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uchylony
2079 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt jednorazowy
2078 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uchylony
2077 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji uchylony
2076 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki uchylony
2075 RRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Aktywów Państwowych akt jednorazowy
2074 RMR z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel obowiązujący
2073 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2072 RMR z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel uznany za uchylony
2071 OMSRP z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
2070 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" wygaśnięcie aktu
2069 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
2068 RMF z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn obowiązujący
2067 RMG z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2066 OMF z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków wygaśnięcie aktu
2065 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wygaśnięcie aktu
2064 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2063 RMG z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. uznany za uchylony
2062 RMF z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2061 RMF z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej akt jednorazowy
2060 RMF z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych obowiązujący
2059 RMG z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego uznany za uchylony
2058 OMSRP z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
2057 RPRM z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim akt jednorazowy
2056 RRM z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
2055 RM z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru obowiązujący
2054 RM z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
2053 Or z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. bez statusu
2052 RM z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych obowiązujący
2051 RM z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych akt objęty tekstem jednolitym
2050 RMF z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
2049 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2048 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2047 RMNiSW z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2046 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2045 RMZ z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych obowiązujący
2044 RPRM z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 obowiązujący
2043 RKRRiT z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r. wygaśnięcie aktu
2042 RRM z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wygaśnięcie aktu
2041 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2040 RMZ z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
2039 OMSW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
2038 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
2037 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
2036 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
2035 OPKW z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. obowiązujący
2034 RKRRiT z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
2033 OMG z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego wygaśnięcie aktu
2032 OMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety wygaśnięcie aktu
2031 OMSRP z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
2030 OMSRP z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
2029 OMSRP z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców wygaśnięcie aktu
2028 RMAiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej uznany za uchylony
2027 OMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wygaśnięcie aktu
2026 RMIiR z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2025 RMF z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uchylony
2024 RRM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. wygaśnięcie aktu
2023 WTK z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14 obowiązujący
2022 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2021 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2020 RPRP z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2019 RMF z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2018 RMZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną uznany za uchylony
2017 RMZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych uchylony
2016 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach akt posiada tekst jednolity
2015 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym wygaśnięcie aktu
2014 WTK z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13 obowiązujący
2013 RMPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim obowiązujący
2012 OMSRP z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
2011 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
2010 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
2009 RRM z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
2008 OMSRP z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wygaśnięcie aktu
2007 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych uznany za uchylony
2006 RMKiDN z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk akt objęty tekstem jednolitym
2005 RMPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
2004 RMF z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
2003 RMRiRW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. wygaśnięcie aktu
2002 RPRM z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
2001 RMF z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2000 RMPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
1999 RMF z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
1998 RMF z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
1997 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego uznany za uchylony
1996 RMPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
1995 RMF z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
1994 U z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty akt posiada tekst jednolity
1993 RMF z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
1992 U z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
1991 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1990 RRM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego uchylony
1989 RMZ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uchylony
1988 RMIiR z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1987 RMIiR z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1986 RMIiR z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
1985 RMIiR z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1984 OMSW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL obowiązujący
1983 OPRM z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wygaśnięcie aktu
1982 WTK z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt K 5/15 obowiązujący
1981 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1980 RMF z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
1979 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania akt posiada tekst jednolity
1978 RMF z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1977 RMF z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obowiązujący
1976 OMSZ z dnia 12 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1975 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych obowiązujący
1974 RRM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji uchylony
1973 RMEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków uznany za uchylony
1972 RMF z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uznany za uchylony
1971 RMZ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne uznany za uchylony
1970 OMSRP z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego wygaśnięcie aktu
1969 OMF z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
1968 RMIiR z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
1967 RMIiR z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację uchylony
1966 RMIiR z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
1965 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR akt objęty tekstem jednolitym
1964 RMSW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej akt posiada tekst jednolity
1963 RMSW z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych akt posiada tekst jednolity
1962 RMSW z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
1961 RMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego uchylony
1960 U z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1959 OMIiR z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wygaśnięcie aktu
1958 RMZ z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji akt posiada tekst jednolity
1957 RMF z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych akt objęty tekstem jednolitym
1956 RMF z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 akt jednorazowy
1955 RPRM z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim akt jednorazowy
1954 RMF z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1953 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych uznany za uchylony
1952 RMZ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
1951 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 obowiązujący
1950 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
1949 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności akt objęty tekstem jednolitym
1948 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
1947 RMZ z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
1946 RRM z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt jednorazowy
1945 RRM z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi akt jednorazowy
1944 RMRiRW z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin uznany za uchylony
1943 OMF z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wygaśnięcie aktu
1942 RMEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego uznany za uchylony
1941 RM z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej obowiązujący
1940 OMF z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych wygaśnięcie aktu
1939 RMF z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej uchylony
1938 RMAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT uznany za uchylony
1937 RMSW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów akt posiada tekst jednolity
1936 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1935 RMF z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej uchylony
1934 RMNiSW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji uznany za uchylony
1933 RMSW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców akt posiada tekst jednolity
1932 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1931 Or z dnia 10 listopada 2015 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą, Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r. bez statusu
1930 OMSRP z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
1929 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
1928 U z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
1927 RPRM z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
1926 U z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych akt posiada tekst jednolity
1925 U z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej akt posiada tekst jednolity
1924 RMKiDN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia obowiązujący
1923 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1922 OPRM z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
1921 RPRM z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych obowiązujący
1920 USN z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. akt jednorazowy
1919 RRM z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
1918 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1917 WTK z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14 obowiązujący
1916 U z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym akt posiada tekst jednolity
1915 RRM z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
1914 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego obowiązujący
1913 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek obowiązujący
1912 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy obowiązujący
1911 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
1910 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
1909 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
1908 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
1907 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
1906 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
1905 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wygaśnięcie aktu
1904 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
1903 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej wygaśnięcie aktu
1902 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
1901 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
1900 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
1899 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
1898 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
1897 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
1896 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygaśnięcie aktu
1895 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju wygaśnięcie aktu
1894 RPRM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
1893 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1892 OMSRP z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
1891 OMRiRW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1890 U z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych uchylony
1889 OMZ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje wygaśnięcie aktu
1888 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1887 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1886 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
1885 OMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1884 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej akt objęty tekstem jednolitym
1883 OPRM z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych obowiązujący
1882 RPRM z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 obowiązujący
1881 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych wygaśnięcie aktu
1880 RMON z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
1879 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1878 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców uznany za uchylony
1877 RMF z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich akt objęty tekstem jednolitym
1876 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1875 RRM z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uznany za uchylony
1874 RRM z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1873 RMEN z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
1872 RMEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
1871 RRM z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1870 RRM z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie uchylony
1869 RRM z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego uchylony
1868 OPRM z dnia 9 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1867 RMZ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje uznany za uchylony
1866 RMF z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego akt objęty tekstem jednolitym
1865 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wygaśnięcie aktu
1864 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1863 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1862 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę uchylony
1861 RRM z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1860 OMRiRW z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
1859 RMSW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
1858 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
1857 RMRiRW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1856 RMSW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca akt posiada tekst jednolity
1855 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1854 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1853 RRM z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1852 OMSW z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
1851 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia uznany za uchylony
1850 RMF z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
1849 RMF z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji uznany za uchylony
1848 RRM z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uznany za uchylony
1847 RRM z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt posiada tekst jednolity
1846 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uznany za uchylony
1845 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej uznany za uchylony
1844 U z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej akt posiada tekst jednolity
1843 RMRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1842 RMNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
1841 RMSW z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
1840 RM z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązujący
1839 RMRiRW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1838 RM z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem akt objęty tekstem jednolitym
1837 OPRM z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
1836 RMF z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
1835 RRM z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych obowiązujący
1834 RMKiDN z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym obowiązujący
1833 RMNiSW z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
1832 RMF z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
1831 RMEN z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego uznany za uchylony
1830 U z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1829 RRM z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego uchylony
1828 RMSW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców obowiązujący
1827 RMEN z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej akt posiada tekst jednolity
1826 Or z dnia 25 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. bez statusu
1825 UmRRPaNDSSwE(dsspiw3BN(epGSiIN(dwRPpwSd1w2r z dnia uchylony
1824 U z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych obowiązujący
1823 RMKiDN z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań obowiązujący
1822 RMRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1821 RMRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających obowiązujący
1820 RM z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO akt posiada tekst jednolity
1819 RMZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego akt posiada tekst jednolity
1818 RMNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1817 RM z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska uchylony
1816 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej uznany za uchylony
1815 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych obowiązujący
1814 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
1813 RMRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1812 RPRM z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" akt objęty tekstem jednolitym
1811 RMON z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego obowiązujący
1810 RMG z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1809 RMS z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
1808 WTK z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14 obowiązujący
1807 RMSW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uchylony
1806 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki obowiązujący
1805 RMS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu uchylony
1804 RMS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt posiada tekst jednolity
1803 RMG z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1802 RMG z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
1801 RMS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu uchylony
1800 RMS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie akt posiada tekst jednolity
1799 OMRiRW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych obowiązujący
1798 RMKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury obowiązujący
1797 OMSRP z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych wygaśnięcie aktu
1796 WTK z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt U 6/13 obowiązujący
1795 RMRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1794 RMIiR z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów obowiązujący
1793 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach akt objęty tekstem jednolitym
1792 OMSRP z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe wygaśnięcie aktu
1791 WTK z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13 obowiązujący
1790 RMKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym obowiązujący
1789 RMKiDN z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków uznany za uchylony
1788 WTK z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt K 5/14 obowiązujący
1787 RMS z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu uznany za uchylony
1786 RMS z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
1785 WTK z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt SK 28/14 obowiązujący
1784 WTK z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14 obowiązujący
1783 RMS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe akt posiada tekst jednolity
1782 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle obowiązujący
1781 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
1780 RMRiRW z dnia 19 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obowiązujący
1779 RMZ z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
1778 RMPiPS z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym akt objęty tekstem jednolitym
1777 U z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji akt posiada tekst jednolity
1776 RMS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych akt posiada tekst jednolity
1775 RMIiR z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia uznany za uchylony
1774 OMSRP z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
1773 RMF z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej" akt jednorazowy
1772 OPRM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy obowiązujący
1771 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
1770 U z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 obowiązujący
1769 RMKiDN z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną akt posiada tekst jednolity
1768 OPKW z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1767 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności obowiązujący
1766 RMS z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
1765 RMF z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1764 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych akt objęty tekstem jednolitym
1763 RMSWMFoMON z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
1762 Or z dnia 4 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. bez statusu
1761 TmKHRFRWKNoRPuESEswVd1p2r z dnia obowiązujący
1760 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1759 Or z dnia 24 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. bez statusu
1758 SMOPK-IpwWd1c1r z dnia obowiązujący
1757 RMS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską obowiązujący
1756 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1755 RMRiRW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1754 RRM z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa uznany za uchylony
1753 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1752 RMZ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1751 RMSW z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego uznany za uchylony
1750 RMZ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
1749 RMKiDN z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1748 RMZ z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1747 RMZ z dnia 21 października 2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1746 RMSW z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
1745 RMZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1744 RMIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
1743 RMKiDN z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej akt posiada tekst jednolity
1742 WTK z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12 obowiązujący
1741 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1740 RMZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji akt posiada tekst jednolity
1739 RMZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych uznany za uchylony
1738 RMG z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych obowiązujący
1737 RRM z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet uznany za uchylony
1736 RPRM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego obowiązujący
1735 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1734 RRM z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
1733 RMKiDN z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny obowiązujący
1732 OPKW z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. obowiązujący
1731 OPKW z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. obowiązujący
1730 OMG z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
1729 RRM z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
1728 RRM z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt objęty tekstem jednolitym
1727 RMZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1726 Or z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
1725 RMS z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom akt posiada tekst jednolity
1724 OMAiC z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wygaśnięcie aktu
1723 RMIiR z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
1722 RMS z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
1721 RMS z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
1720 RRM z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania akt posiada tekst jednolity
1719 RMKiDN z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną obowiązujący
1718 RMZ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
1717 RMF z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1716 OMSRP z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1715 RRM z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych" uznany za uchylony
1714 RMRiRW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych obowiązujący
1713 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt objęty tekstem jednolitym
1712 U z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA akt posiada tekst jednolity
1711 OMS z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich obowiązujący
1710 OMSRP z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
1709 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) akt objęty tekstem jednolitym
1708 RMS z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie akt objęty tekstem jednolitym
1707 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1706 RMPiPS z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego uznany za uchylony
1705 U z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych obowiązujący
1704 U z dnia 25 września 2015 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. akt jednorazowy
1703 RMRiRW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej obowiązujący
1702 OM z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wygaśnięcie aktu
1701 RMPiPS z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia obowiązujący
1700 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" akt objęty tekstem jednolitym
1699 RMF z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych akt jednorazowy
1698 RMAiC z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu akt jednorazowy
1697 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej obowiązujący
1696 RM z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego uznany za uchylony
1695 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
1694 RMG z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi obowiązujący
1693 RMNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1692 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1691 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1690 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
1689 RMIiR z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej akt posiada tekst jednolity
1688 U z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt posiada tekst jednolity
1687 RMIiR z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu akt objęty tekstem jednolitym
1686 RMZ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
1685 U z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
1684 OMAiC z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów obowiązujący
1683 OMAiC z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów obowiązujący
1682 Or z dnia 21 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzonego w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r. bez statusu
1681 MopmRRPaRRCwsdwoswSdCd2s2r z dnia obowiązujący
1680 RMG z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych akt posiada tekst jednolity
1679 RMG z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych akt objęty tekstem jednolitym
1678 RMKiDN z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
1677 RRM z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
1676 RRM z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
1675 OMF z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych obowiązujący
1674 RMF z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
1673 WTK z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12 obowiązujący
1672 RMZ z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli uznany za uchylony
1671 RMF z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
1670 WTK z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14 obowiązujący
1669 OMON z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej uchylony
1668 OMKiDN z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
1667 RRM z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych uznany za uchylony
1666 RRM z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
1665 RMIiR z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania akt posiada tekst jednolity
1664 RMON z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uznany za uchylony
1663 OMG z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy uchylony
1662 RMS z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
1661 RMRiRW z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim obowiązujący
1660 RMZ z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
1659 OMSRP z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych wygaśnięcie aktu
1658 OMZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wygaśnięcie aktu
1657 Or z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. bez statusu
1656 UosismWEiipczjsaBiHzdsswLd1c2r z dnia obowiązujący
1655 Or z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. bez statusu
1654 MkowwzwwopwdzsrswLd7l1r z dnia obowiązujący
1653 OMRiRW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego wygaśnięcie aktu
1652 RRM z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
1651 OMSRP z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
1650 RMIiR z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1649 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1648 Or z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. bez statusu
1647 UmRRPaRSZAwspwmopowuFotUKpwWd7p2r z dnia obowiązujący
1646 RMS z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych uznany za uchylony
1645 RMS z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych obowiązujący
1644 OMPiPSoMKiDN z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych wygaśnięcie aktu
1643 RMS z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku obowiązujący
1642 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1641 OMSRP z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wygaśnięcie aktu
1640 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1639 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych obowiązujący
1638 Or z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2015 r. bez statusu
1637 WTK z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt SK 11/13 obowiązujący
1636 OMAiC z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części obowiązujący
1635 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1634 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1633 WTK z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 obowiązujący
1632 WTK z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13 obowiązujący
1631 RMF z dnia 2 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
1630 RMPiPS z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego obowiązujący
1629 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
1628 RMZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1627 RMZ z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego uznany za uchylony
1626 RMSiT z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
1625 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1624 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1623 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1622 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1621 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1620 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1619 RMRiRW z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. wygaśnięcie aktu
1618 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1617 OMIiR z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru uznany za uchylony
1616 WTK z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14 obowiązujący
1615 U z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej akt objęty tekstem jednolitym
1614 RMS z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
1613 RMS z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
1612 RMZ z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
1611 Or z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
1610 UmRRPaRRSokkpgppwWd1s1r z dnia obowiązujący
1609 RMS z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
1608 RRM z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1607 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1606 RMIiR z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obowiązujący
1605 OMSRP z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
1604 OMSW z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi obowiązujący
1603 RMIiR z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
1602 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego obowiązujący
1601 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
1600 RMPiPS z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchylony
1599 Or z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r. bez statusu
1598 UmRRPaRRAowwzmtpzoirppwWd4c2r z dnia obowiązujący
1597 RMON z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1596 RMS z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
1595 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów obowiązujący
1594 RMS z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie uznany za uchylony
1593 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
1592 RMS z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
1591 RRM z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
1590 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1589 WTK z dnia 5 października 2015 r. sygn. akt SK 39/14 obowiązujący
1588 OMSRP z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
1587 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
1586 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
1585 RMSWiMON z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. akt jednorazowy
1584 RM z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" uznany za uchylony
1583 OMSRP z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
1582 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1581 RMRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1580 RMS z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
1579 RMF z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. obowiązujący
1578 OMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
1577 RMRiRW z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy akt objęty tekstem jednolitym
1576 RMRiRW z dnia 17 września 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid akt jednorazowy
1575 RRM z dnia 6 października 2015 r. w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej uznany za uchylony
1574 RMRiRW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym obowiązujący
1573 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
1572 RMKiDN z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia obowiązujący
1571 RMIiR z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
1570 RMRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1569 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu akt posiada tekst jednolity
1568 RMSW z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy obowiązujący
1567 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1566 RMS z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy obowiązujący
1565 RRM z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów uznany za uchylony
1564 RMSW z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
1563 RMON z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy uznany za uchylony
1562 OMSZ z dnia 18 maja 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
1561 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
1560 RMSW z dnia 28 września 2015 r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów obowiązujący
1559 RMF z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
1558 RRM z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
1557 WTK z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13 obowiązujący
1556 Or z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem bez statusu
1555 P z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1554 RMIiR z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
1553 WTK z dnia 29 września 2015 r. sygn. akt K 14/14 obowiązujący
1552 RMRiRW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
1551 OMSRP z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
1550 WTK z dnia 28 września 2015 r. sygn. akt K 20/14 obowiązujący
1549 U z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
1548 RMIiR z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa uznany za uchylony
1547 RMIiR z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego obowiązujący
1546 RKRRiT z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
1545 RMF z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
1544 RMS z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uznany za uchylony
1543 OMSRP z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego obowiązujący
1542 OMF z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wygaśnięcie aktu
1541 RMRiRW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. akt jednorazowy
1540 RMAiC z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej akt jednorazowy
1539 WTK z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13 obowiązujący
1538 RRM z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
1537 RMS z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru obowiązujący
1536 RMRiRW z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1535 RMIiR z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych obowiązujący
1534 OPRM z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia wygaśnięcie aktu
1533 OMF z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
1532 OMF z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
1531 OMSRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
1530 OMRiRW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania wygaśnięcie aktu
1529 RM z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach uznany za uchylony
1528 WTK z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14 obowiązujący
1527 WTK z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14 obowiązujący
1526 RMF z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uchylony
1525 RRM z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
1524 RRM z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa obowiązujący
1523 Or z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r. bez statusu
1522 RGZPwzz-RwKKPwzPkPdpupswDd1p2r z dnia obowiązujący
1521 RMNiSW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego uznany za uchylony
1520 RRM z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1519 RPRM z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
1518 RMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1517 RMNiSW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1516 RMRiRW z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
1515 OMSRP z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
1514 RMZ z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
1513 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym akt posiada tekst jednolity
1512 RMRiRW z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
1511 RMF z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
1510 RMZ z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli uznany za uchylony
1509 RRM z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt objęty tekstem jednolitym
1508 RRM z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1507 RRM z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
1506 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
1505 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów obowiązujący
1504 RMF z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego obowiązujący
1503 RMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1502 OMSRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia wygaśnięcie aktu
1501 RMZ z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1500 RMF z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier uznany za uchylony
1499 RMNiSW z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
1498 RMF z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
1497 RMPiPS z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
1496 RMF z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy uznany za uchylony
1495 RMZ z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
1494 RMF z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1493 RMF z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
1492 RMF z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uznany za uchylony
1491 RMF z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1490 RMF z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
1489 RMIiR z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1488 RMIiR z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1487 OMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1486 RMRiRW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych uznany za uchylony
1485 U z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach akt posiada tekst jednolity
1484 OMSRP z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
1483 OMSRP z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji obowiązujący
1482 OMSRP z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
1481 RMZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
1480 RMF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu akt posiada tekst jednolity
1479 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1478 RRM z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1477 RMPiPS z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli obowiązujący
1476 RMIiR z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
1475 OMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
1474 RRM z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1473 OPRM z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
1472 RMAiC z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
1471 RMSiT z dnia 18 września 2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
1470 RMF z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1469 RPRM z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji akt objęty tekstem jednolitym
1468 RMON z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
1467 RMNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1466 RMAiC z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
1465 RMF z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych uznany za uchylony
1464 RMS z dnia 2 września 2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru obowiązujący
1463 RMPiPS z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
1462 RMNiSW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1461 RRM z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. obowiązujący
1460 RRM z dnia 4 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
1459 RMSZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
1458 RMSZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą uznany za uchylony
1457 OMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych obowiązujący
1456 RMIiR z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1455 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
1454 RM z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uznany za uchylony
1453 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa uchylony
1452 RMNiSW z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
1451 RRM z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
1450 OM z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska obowiązujący
1449 RMON z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
1448 RMON z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
1447 RMF z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP obowiązujący
1446 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
1445 OMSRP z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
1444 RKRRiT z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
1443 RMNiSW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
1442 OMSRP z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1441 RPRM z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tomice w województwie małopolskim akt jednorazowy
1440 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
1439 RMG z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące uznany za uchylony
1438 OMSRP z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wygaśnięcie aktu
1437 OM z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach obowiązujący
1436 RMS z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora uznany za uchylony
1435 RMRiRW z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie obowiązujący
1434 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1433 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uchylony
1432 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
1431 OM z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów uchylony
1430 RMF z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia obowiązujący
1429 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
1428 RMON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych uznany za uchylony
1427 OMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
1426 RMAiC z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej akt jednorazowy
1425 RM z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego obowiązujący
1424 RMON z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
1423 RPRM z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
1422 OMIiR z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wygaśnięcie aktu
1421 RMSZ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
1420 RMIiR z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1419 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1418 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów akt posiada tekst jednolity
1417 RMIiR z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
1416 RMIiR z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1415 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
1414 RMRiRW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1413 RM z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie akt objęty tekstem jednolitym
1412 OMSRP z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
1411 RMF z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego uznany za uchylony
1410 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
1409 RMF z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
1408 RMS z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka akt objęty tekstem jednolitym
1407 RMG z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych uznany za uchylony
1406 RMIiR z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych uznany za uchylony
1405 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów obowiązujący
1404 RMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
1403 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
1402 OMIiR z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi wygaśnięcie aktu
1401 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
1400 RMZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
1399 RMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
1398 RMIiR z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego uznany za uchylony
1397 RMRiRW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1396 RMG z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. uznany za uchylony
1395 RMON z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1394 RMAiC z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie akt jednorazowy
1393 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wygaśnięcie aktu
1392 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
1391 RRM z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
1390 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wygaśnięcie aktu
1389 RMAiC z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot akt objęty tekstem jednolitym
1388 OPRM z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
1387 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych wygaśnięcie aktu
1386 OMSRP z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych wygaśnięcie aktu
1385 RRM z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wygaśnięcie aktu
1384 RMAiC z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
1383 RMAiC z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli akt jednorazowy
1382 OMRiRW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
1381 RMNiSW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
1380 RMSW z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1379 RPRM z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
1378 OMSW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wygaśnięcie aktu
1377 RMIiR z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1376 RRM z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie obowiązujący
1375 OPKW z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. obowiązujący
1374 OMSW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1373 RMG z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
1372 RMZ z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych uznany za uchylony
1371 RMRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1370 RMS z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
1369 RMSW z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców uchylony
1368 RMZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie obowiązujący
1367 RMS z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
1366 RMS z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
1365 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązujący
1364 RMIiR z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1363 RMIiR z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1362 RMRiRW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów uznany za uchylony
1361 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym
1360 RMF z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
1359 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1358 U z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego akt posiada tekst jednolity
1357 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1356 RMEN z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych uznany za uchylony
1355 RRM z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uznany za uchylony
1354 RMKiDN z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
1353 RMKiDN z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych uznany za uchylony
1352 OPRM z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
1351 RMF z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 akt jednorazowy
1350 OPRM z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
1349 RMIiR z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności akt objęty tekstem jednolitym
1348 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej akt posiada tekst jednolity
1347 RMZ z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym akt objęty tekstem jednolitym
1346 RRM z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1345 RRM z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1344 RMRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1343 RMF z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1342 RMF z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1341 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym obowiązujący
1340 OMSRP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
1339 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach obowiązujący
1338 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
1337 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności akt objęty tekstem jednolitym
1336 U z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1335 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych obowiązujący
1334 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
1333 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1332 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1331 OMZ z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych obowiązujący
1330 RMKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uchylony
1329 RM z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych uznany za uchylony
1328 RM z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia obowiązujący
1327 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
1326 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
1325 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. akt jednorazowy
1324 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
1323 RMSW z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej akt objęty tekstem jednolitym
1322 U z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1321 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
1320 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1319 RRM z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1318 RMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1317 RMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym uznany za uchylony
1316 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) akt objęty tekstem jednolitym
1315 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii obowiązujący
1314 RMIiR z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
1313 RMIiRoSW z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
1312 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
1311 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1310 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej obowiązujący
1309 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
1308 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym obowiązujący
1307 RMS z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
1306 OPRM z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
1305 OMEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji wygaśnięcie aktu
1304 RRM z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 akt jednorazowy
1303 RMPiPS z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy uchylony
1302 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujący
1301 RMZ z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
1300 OPRM z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
1299 OMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej wygaśnięcie aktu
1298 RMKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu obowiązujący
1297 OMSRP z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
1296 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
1295 OMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne wygaśnięcie aktu
1294 OMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego wygaśnięcie aktu
1293 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
1292 Or z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia Technicznego między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa, sporządzonego we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r. bez statusu
1291 PtmMONRLMONRPiMOUwssafwjwijdswLd2l2r z dnia obowiązujący
1290 OMSW z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców uznany za uchylony
1289 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień obowiązujący
1288 RMF z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
1287 RMIiR z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r. akt jednorazowy
1286 OMSRP z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
1285 RMF z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1284 RMNiSW z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów uznany za uchylony
1283 U z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych akt objęty tekstem jednolitym
1282 RMSW z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt objęty tekstem jednolitym
1281 OMEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
1280 Or z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. bez statusu
1279 UmRRLRRPiGMUouwjwswWd1w2r z dnia obowiązujący
1278 RMF z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego obowiązujący
1277 RMG z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach obowiązujący
1276 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych akt objęty tekstem jednolitym
1275 RMKiDN z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury obowiązujący
1274 U z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne akt posiada tekst jednolity
1273 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1272 U z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji akt posiada tekst jednolity
1271 RMRiRW z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
1270 RMEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego uznany za uchylony
1269 U z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej uchylony
1268 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1267 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego akt objęty tekstem jednolitym
1266 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1265 U z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych akt posiada tekst jednolity
1264 OMEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
1263 RMIiR z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 obowiązujący
1262 RMZ z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
1261 RMZ z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
1260 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1259 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1258 RMKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt posiada tekst jednolity
1257 RRM z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy obowiązujący
1256 RMZ z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach uchylony
1255 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej akt posiada tekst jednolity
1254 RRM z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
1253 OPRM z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1252 RMPiPS z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych uznany za uchylony
1251 RMEN z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
1250 RMEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
1249 RMEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii akt posiada tekst jednolity
1248 RMEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu obowiązujący
1247 RMEN z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uchylony
1246 OM z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat obowiązujący
1245 RPRM z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim akt jednorazowy
1244 RMRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
1243 OPRM z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców obowiązujący
1242 OMSRP z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
1241 OMSRP z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wygaśnięcie aktu
1240 U z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego akt posiada tekst jednolity
1239 OMPiPS z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
1238 RRM z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna uchylony
1237 RMAiC z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
1236 OMSW z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
1235 RRM z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1234 OMSW z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej obowiązujący
1233 OMSW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
1232 OMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1231 RMSP z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1230 RMSP z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1229 OMSRP z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
1228 OMRiRW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
1227 OMRiRW z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uznany za uchylony
1226 RMON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę obowiązujący
1225 RMS z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
1224 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1223 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
1222 OMS z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
1221 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
1220 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1219 RPRP z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
1218 OMSZ z dnia 7 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1217 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1216 RMF z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego uznany za uchylony
1215 OMG z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania wygaśnięcie aktu
1214 RMEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek uznany za uchylony
1213 RMKiDN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uchylony
1212 OMSRP z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
1211 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obowiązujący
1210 RMKiDN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
1209 RMS z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt posiada tekst jednolity
1208 RMIiR z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
1207 OM z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uznany za uchylony
1206 OMSRP z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej uchylony
1205 U z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej akt objęty tekstem jednolitym
1204 RMON z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1203 OMSRP z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wygaśnięcie aktu
1202 RMEN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia uznany za uchylony
1201 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
1200 OMSW z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych obowiązujący
1199 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązujący
1198 OMSRP z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
1197 U z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1196 OMS z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego wygaśnięcie aktu
1195 RMRiRW z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
1194 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi akt objęty tekstem jednolitym
1193 RRM z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1192 U z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka akt objęty tekstem jednolitym
1191 U z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
1190 U z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych obowiązujący
1189 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1188 U z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
1187 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
1186 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
1185 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
1184 OMON z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1183 RMEN z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
1182 OMSRP z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle wygaśnięcie aktu
1181 U z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku akt jednorazowy
1180 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
1179 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych akt objęty tekstem jednolitym
1178 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku akt jednorazowy
1177 RPRP z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
1176 RMF z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
1175 RMS z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej obowiązujący
1174 RMS z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
1173 RMRiRW z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu obowiązujący
1172 OMSRP z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
1171 RRM z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża obowiązujący
1170 RMRiRW z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
1169 U z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1168 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali akt objęty tekstem jednolitym
1167 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchylony
1166 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1165 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
1164 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych akt objęty tekstem jednolitym
1163 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt objęty tekstem jednolitym
1162 RRM z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
1161 OMSRP z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych wygaśnięcie aktu
1160 OMSRP z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolniczych badaniach rynkowych obowiązujący
1159 RMF z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
1158 WTK z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt K 41/12 obowiązujący
1157 RMIiR z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
1156 RMPiPS z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych uchylony
1155 RM z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania uznany za uchylony
1154 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
1153 U z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1152 RMSW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2015 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1151 RMRiRW z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
1150 OMRiRW z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego wygaśnięcie aktu
1149 RMEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
1148 OMSW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1147 OMF z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
1146 RMIiR z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego uchylony
1145 RMSZ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
1144 RPRM z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej obowiązujący
1143 RPRM z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
1142 OMSRP z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
1141 RMRiRW z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
1140 RRM z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obowiązujący
1139 OPRM z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
1138 RM z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt posiada tekst jednolity
1137 U z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1136 RRM z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obowiązujący
1135 RRM z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1134 PPRP z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum obowiązujący
1133 OMON z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1132 U z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych obowiązujący
1131 PPRP z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
1130 U z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
1129 RMSW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
1128 OPRM z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
1127 RMIiR z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
1126 RMZ z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców uchylony
1125 OMSRP z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
1124 RMRiRW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych uznany za uchylony
1123 RMEN z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
1122 OMSW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1121 OMSW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1120 RMF z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom" obowiązujący
1119 RMZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
1118 RMIiR z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie akt objęty tekstem jednolitym
1117 U z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych obowiązujący
1116 RMZ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny obowiązujący
1115 RRM z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
1114 OMON z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązujący
1113 RMEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym obowiązujący
1112 RMNiSW z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
1111 OMS z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych wygaśnięcie aktu
1110 OMPiPS z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wygaśnięcie aktu
1109 OMZ z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki wygaśnięcie aktu
1108 RRM z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1107 OMSiT z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1106 OMSW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
1105 RRM z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
1104 RMRiRW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1103 RRM z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. obowiązujący
1102 OMNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1101 OMS z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów