20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2017 poz. 2509 2509 WDU20170002509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2508 2508 WDU20170002508 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2507 2507 WDU20170002507 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2506 2506 WDU20170002506 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2505 2505 WDU20170002505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2504 2504 WDU20170002504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2503 2503 WDU20170002503 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2502 2502 WDU20170002502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2501 2501 WDU20170002501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2500 2500 WDU20170002500 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2499 2499 WDU20170002499 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2498 2498 WDU20170002498 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2497 2497 WDU20170002497 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2496 2496 WDU20170002496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2495 2495 WDU20170002495 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2494 2494 WDU20170002494 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2493 2493 WDU20170002493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2492 2492 WDU20170002492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2491 2491 WDU20170002491 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2490 2490 WDU20170002490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2489 2489 WDU20170002489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2488 2488 WDU20170002488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2487 2487 WDU20170002487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2486 2486 WDU20170002486 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2485 2485 WDU20170002485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2484 2484 WDU20170002484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2483 2483 WDU20170002483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2482 2482 WDU20170002482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2481 2481 WDU20170002481 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2480 2480 WDU20170002480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2479 2479 WDU20170002479 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2478 2478 WDU20170002478 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2477 2477 WDU20170002477 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2476 2476 WDU20170002476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2475 2475 WDU20170002475 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2474 2474 WDU20170002474 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2473 2473 WDU20170002473 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2472 2472 WDU20170002472 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2471 2471 WDU20170002471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2470 2470 WDU20170002470 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2469 2469 WDU20170002469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2468 2468 WDU20170002468 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2467 2467 WDU20170002467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2466 2466 WDU20170002466 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2465 2465 WDU20170002465 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2464 2464 WDU20170002464 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2463 2463 WDU20170002463 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2462 2462 WDU20170002462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2461 2461 WDU20170002461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2460 2460 WDU20170002460 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2459 2459 WDU20170002459 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2458 2458 WDU20170002458 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2457 2457 WDU20170002457 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2456 2456 WDU20170002456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2455 2455 WDU20170002455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2454 2454 WDU20170002454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2453 2453 WDU20170002453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2452 2452 WDU20170002452 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2451 2451 WDU20170002451 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 37/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2450 2450 WDU20170002450 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2449 2449 WDU20170002449 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2448 2448 WDU20170002448 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2447 2447 WDU20170002447 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2446 2446 WDU20170002446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2445 2445 WDU20170002445 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2444 2444 WDU20170002444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2443 2443 WDU20170002443 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2442 2442 WDU20170002442 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2441 2441 WDU20170002441 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2440 2440 WDU20170002440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2439 2439 WDU20170002439 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2438 2438 WDU20170002438 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2437 2437 WDU20170002437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2436 2436 WDU20170002436 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2435 2435 WDU20170002435 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2434 2434 WDU20170002434 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2433 2433 WDU20170002433 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2432 2432 WDU20170002432 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 48/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2431 2431 WDU20170002431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2430 2430 WDU20170002430 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2429 2429 WDU20170002429 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2428 2428 WDU20170002428 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2427 2427 WDU20170002427 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2426 2426 WDU20170002426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2425 2425 WDU20170002425 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2424 2424 WDU20170002424 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2423 2423 WDU20170002423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2422 2422 WDU20170002422 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2421 2421 WDU20170002421 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2420 2420 WDU20170002420 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2419 2419 WDU20170002419 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2418 2418 WDU20170002418 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 36/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2417 2417 WDU20170002417 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2416 2416 WDU20170002416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2415 2415 WDU20170002415 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2414 2414 WDU20170002414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2413 2413 WDU20170002413 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2412 2412 WDU20170002412 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2411 2411 WDU20170002411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2410 2410 WDU20170002410 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2409 2409 WDU20170002409 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2408 2408 WDU20170002408 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2407 2407 WDU20170002407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2406 2406 WDU20170002406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2405 2405 WDU20170002405 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2404 2404 WDU20170002404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2403 2403 WDU20170002403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2402 2402 WDU20170002402 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2401 2401 WDU20170002401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2400 2400 WDU20170002400 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2399 2399 WDU20170002399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2398 2398 WDU20170002398 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2397 2397 WDU20170002397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2396 2396 WDU20170002396 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2395 2395 WDU20170002395 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2394 2394 WDU20170002394 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2393 2393 WDU20170002393 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2392 2392 WDU20170002392 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2391 2391 WDU20170002391 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2390 2390 WDU20170002390 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2389 2389 WDU20170002389 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2388 2388 WDU20170002388 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2387 2387 WDU20170002387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2386 2386 WDU20170002386 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2385 2385 WDU20170002385 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2384 2384 WDU20170002384 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2383 2383 WDU20170002383 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2382 2382 WDU20170002382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2381 2381 WDU20170002381 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2380 2380 WDU20170002380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt P 13/16 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2379 2379 WDU20170002379 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2378 2378 WDU20170002378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2377 2377 WDU20170002377 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2376 2376 WDU20170002376 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2375 2375 WDU20170002375 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2374 2374 WDU20170002374 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2373 2373 WDU20170002373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2372 2372 WDU20170002372 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 13/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2371 2371 WDU20170002371 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2370 2370 WDU20170002370 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2369 2369 WDU20170002369 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2368 2368 WDU20170002368 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2367 2367 WDU20170002367 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2366 2366 WDU20170002366 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2365 2365 WDU20170002365 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2364 2364 WDU20170002364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2363 2363 WDU20170002363 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2362 2362 WDU20170002362 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2361 2361 WDU20170002361 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2360 2360 WDU20170002360 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2359 2359 WDU20170002359 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2358 2358 WDU20170002358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2357 2357 WDU20170002357 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2356 2356 WDU20170002356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2355 2355 WDU20170002355 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2354 2354 WDU20170002354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2353 2353 WDU20170002353 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2352 2352 WDU20170002352 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2351 2351 WDU20170002351 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2350 2350 WDU20170002350 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2349 2349 WDU20170002349 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2348 2348 WDU20170002348 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2347 2347 WDU20170002347 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2346 2346 WDU20170002346 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2345 2345 WDU20170002345 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2344 2344 WDU20170002344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2343 2343 WDU20170002343 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2342 2342 WDU20170002342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2341 2341 WDU20170002341 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2340 2340 WDU20170002340 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2339 2339 WDU20170002339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2338 2338 WDU20170002338 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2337 2337 WDU20170002337 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2336 2336 WDU20170002336 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2335 2335 WDU20170002335 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2334 2334 WDU20170002334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2333 2333 WDU20170002333 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2332 2332 WDU20170002332 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2331 2331 WDU20170002331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2330 2330 WDU20170002330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2329 2329 WDU20170002329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2328 2328 WDU20170002328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2327 2327 WDU20170002327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2326 2326 WDU20170002326 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2325 2325 WDU20170002325 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2324 2324 WDU20170002324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2323 2323 WDU20170002323 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2322 2322 WDU20170002322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2321 2321 WDU20170002321 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2320 2320 WDU20170002320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2319 2319 WDU20170002319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2318 2318 WDU20170002318 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2317 2317 WDU20170002317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2316 2316 WDU20170002316 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2315 2315 WDU20170002315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2314 2314 WDU20170002314 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2313 2313 WDU20170002313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2312 2312 WDU20170002312 Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2311 2311 WDU20170002311 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2310 2310 WDU20170002310 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2309 2309 WDU20170002309 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2308 2308 WDU20170002308 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2307 2307 WDU20170002307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2306 2306 WDU20170002306 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2305 2305 WDU20170002305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2304 2304 WDU20170002304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2303 2303 WDU20170002303 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2302 2302 WDU20170002302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2301 2301 WDU20170002301 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2300 2300 WDU20170002300 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2299 2299 WDU20170002299 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2298 2298 WDU20170002298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2297 2297 WDU20170002297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2296 2296 WDU20170002296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2295 2295 WDU20170002295 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2294 2294 WDU20170002294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2293 2293 WDU20170002293 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2292 2292 WDU20170002292 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2291 2291 WDU20170002291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2290 2290 WDU20170002290 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2289 2289 WDU20170002289 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2288 2288 WDU20170002288 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2287 2287 WDU20170002287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2286 2286 WDU20170002286 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2285 2285 WDU20170002285 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2284 2284 WDU20170002284 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2283 2283 WDU20170002283 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2282 2282 WDU20170002282 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2281 2281 WDU20170002281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2280 2280 WDU20170002280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2279 2279 WDU20170002279 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2278 2278 WDU20170002278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2277 2277 WDU20170002277 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2276 2276 WDU20170002276 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2275 2275 WDU20170002275 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2274 2274 WDU20170002274 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2273 2273 WDU20170002273 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2272 2272 WDU20170002272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2271 2271 WDU20170002271 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2270 2270 WDU20170002270 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2269 2269 WDU20170002269 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2268 2268 WDU20170002268 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2267 2267 WDU20170002267 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2266 2266 WDU20170002266 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2265 2265 WDU20170002265 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2264 2264 WDU20170002264 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2263 2263 WDU20170002263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2262 2262 WDU20170002262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2261 2261 WDU20170002261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2260 2260 WDU20170002260 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2259 2259 WDU20170002259 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzonej w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2258 2258 WDU20170002258 Wielostronna umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzona w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2257 2257 WDU20170002257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2256 2256 WDU20170002256 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2255 2255 WDU20170002255 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2254 2254 WDU20170002254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2253 2253 WDU20170002253 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radruż - zespół cerkiewny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2252 2252 WDU20170002252 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2251 2251 WDU20170002251 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Szalowa - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2250 2250 WDU20170002250 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Janów Podlaski - stadnina koni" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2249 2249 WDU20170002249 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2248 2248 WDU20170002248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2247 2247 WDU20170002247 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2246 2246 WDU20170002246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2245 2245 WDU20170002245 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2244 2244 WDU20170002244 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2243 2243 WDU20170002243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2242 2242 WDU20170002242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2241 2241 WDU20170002241 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2240 2240 WDU20170002240 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt P 9/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2239 2239 WDU20170002239 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2238 2238 WDU20170002238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2237 2237 WDU20170002237 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2236 2236 WDU20170002236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2235 2235 WDU20170002235 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2234 2234 WDU20170002234 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2233 2233 WDU20170002233 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2232 2232 WDU20170002232 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2231 2231 WDU20170002231 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2230 2230 WDU20170002230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2229 2229 WDU20170002229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2228 2228 WDU20170002228 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2227 2227 WDU20170002227 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2226 2226 WDU20170002226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2225 2225 WDU20170002225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2224 2224 WDU20170002224 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2223 2223 WDU20170002223 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2222 2222 WDU20170002222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2221 2221 WDU20170002221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2220 2220 WDU20170002220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2219 2219 WDU20170002219 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2218 2218 WDU20170002218 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2217 2217 WDU20170002217 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2216 2216 WDU20170002216 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2215 2215 WDU20170002215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2214 2214 WDU20170002214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2213 2213 WDU20170002213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2212 2212 WDU20170002212 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2211 2211 WDU20170002211 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2210 2210 WDU20170002210 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętymi w Sofii dnia 26 lutego 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2209 2209 WDU20170002209 Poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęte w Sofii dnia 26 lutego 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2208 2208 WDU20170002208 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załącznika do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., przyjętych w Londynie dnia 16 września 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2207 2207 WDU20170002207 Poprawki do załącznika do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., przyjęte w Londynie dnia 16 września 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2206 2206 WDU20170002206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2205 2205 WDU20170002205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2204 2204 WDU20170002204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2203 2203 WDU20170002203 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2202 2202 WDU20170002202 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie czynności policji sądowej, wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2201 2201 WDU20170002201 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2200 2200 WDU20170002200 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2199 2199 WDU20170002199 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2198 2198 WDU20170002198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2197 2197 WDU20170002197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2196 2196 WDU20170002196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2195 2195 WDU20170002195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2194 2194 WDU20170002194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2193 2193 WDU20170002193 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2192 2192 WDU20170002192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2191 2191 WDU20170002191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2190 2190 WDU20170002190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2189 2189 WDU20170002189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2188 2188 WDU20170002188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2187 2187 WDU20170002187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2186 2186 WDU20170002186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2185 2185 WDU20170002185 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2184 2184 WDU20170002184 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2183 2183 WDU20170002183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2182 2182 WDU20170002182 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2181 2181 WDU20170002181 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2180 2180 WDU20170002180 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2179 2179 WDU20170002179 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2178 2178 WDU20170002178 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2177 2177 WDU20170002177 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2176 2176 WDU20170002176 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2175 2175 WDU20170002175 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2174 2174 WDU20170002174 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2017 r. sygn. akt SK 29/16 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2173 2173 WDU20170002173 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2172 2172 WDU20170002172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2171 2171 WDU20170002171 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2170 2170 WDU20170002170 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 2169 2169 WDU20170002169 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2168 2168 WDU20170002168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2167 2167 WDU20170002167 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2166 2166 WDU20170002166 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2165 2165 WDU20170002165 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2164 2164 WDU20170002164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2163 2163 WDU20170002163 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 2162 2162 WDU20170002162 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2161 2161 WDU20170002161 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2160 2160 WDU20170002160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2159 2159 WDU20170002159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2158 2158 WDU20170002158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2157 2157 WDU20170002157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2156 2156 WDU20170002156 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2155 2155 WDU20170002155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2154 2154 WDU20170002154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2153 2153 WDU20170002153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2152 2152 WDU20170002152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2151 2151 WDU20170002151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2150 2150 WDU20170002150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2149 2149 WDU20170002149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2148 2148 WDU20170002148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2147 2147 WDU20170002147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2146 2146 WDU20170002146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2145 2145 WDU20170002145 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2144 2144 WDU20170002144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2143 2143 WDU20170002143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 2142 2142 WDU20170002142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2141 2141 WDU20170002141 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2140 2140 WDU20170002140 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2139 2139 WDU20170002139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2138 2138 WDU20170002138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2137 2137 WDU20170002137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2136 2136 WDU20170002136 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2135 2135 WDU20170002135 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2134 2134 WDU20170002134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2133 2133 WDU20170002133 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2132 2132 WDU20170002132 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2131 2131 WDU20170002131 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2130 2130 WDU20170002130 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2129 2129 WDU20170002129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2128 2128 WDU20170002128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2127 2127 WDU20170002127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2126 2126 WDU20170002126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2125 2125 WDU20170002125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2124 2124 WDU20170002124 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2123 2123 WDU20170002123 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2122 2122 WDU20170002122 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2121 2121 WDU20170002121 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2120 2120 WDU20170002120 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2119 2119 WDU20170002119 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2118 2118 WDU20170002118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2117 2117 WDU20170002117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2116 2116 WDU20170002116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2115 2115 WDU20170002115 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2114 2114 WDU20170002114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2113 2113 WDU20170002113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2112 2112 WDU20170002112 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2111 2111 WDU20170002111 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2110 2110 WDU20170002110 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2109 2109 WDU20170002109 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2108 2108 WDU20170002108 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2107 2107 WDU20170002107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2106 2106 WDU20170002106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2105 2105 WDU20170002105 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2104 2104 WDU20170002104 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2103 2103 WDU20170002103 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2102 2102 WDU20170002102 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2101 2101 WDU20170002101 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2100 2100 WDU20170002100 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2099 2099 WDU20170002099 Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2098 2098 WDU20170002098 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2097 2097 WDU20170002097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2096 2096 WDU20170002096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2095 2095 WDU20170002095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2094 2094 WDU20170002094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2093 2093 WDU20170002093 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2092 2092 WDU20170002092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2091 2091 WDU20170002091 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2090 2090 WDU20170002090 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2089 2089 WDU20170002089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2088 2088 WDU20170002088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2087 2087 WDU20170002087 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2086 2086 WDU20170002086 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2085 2085 WDU20170002085 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2084 2084 WDU20170002084 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2083 2083 WDU20170002083 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2082 2082 WDU20170002082 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2081 2081 WDU20170002081 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2080 2080 WDU20170002080 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2079 2079 WDU20170002079 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2078 2078 WDU20170002078 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2077 2077 WDU20170002077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2076 2076 WDU20170002076 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2075 2075 WDU20170002075 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2074 2074 WDU20170002074 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2073 2073 WDU20170002073 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2072 2072 WDU20170002072 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2071 2071 WDU20170002071 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 października 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2070 2070 WDU20170002070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2069 2069 WDU20170002069 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2068 2068 WDU20170002068 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2067 2067 WDU20170002067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2066 2066 WDU20170002066 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2065 2065 WDU20170002065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2064 2064 WDU20170002064 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., sporządzonej w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2063 2063 WDU20170002063 Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., sporządzona w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2062 2062 WDU20170002062 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2061 2061 WDU20170002061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości za udział w pracach Rady obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2060 2060 WDU20170002060 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2059 2059 WDU20170002059 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2058 2058 WDU20170002058 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2057 2057 WDU20170002057 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2056 2056 WDU20170002056 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2055 2055 WDU20170002055 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2054 2054 WDU20170002054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2053 2053 WDU20170002053 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2052 2052 WDU20170002052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2051 2051 WDU20170002051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2050 2050 WDU20170002050 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2049 2049 WDU20170002049 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2048 2048 WDU20170002048 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2047 2047 WDU20170002047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2046 2046 WDU20170002046 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 2045 2045 WDU20170002045 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2044 2044 WDU20170002044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2043 2043 WDU20170002043 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2042 2042 WDU20170002042 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2041 2041 WDU20170002041 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2040 2040 WDU20170002040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2039 2039 WDU20170002039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2038 2038 WDU20170002038 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2037 2037 WDU20170002037 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2036 2036 WDU20170002036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2035 2035 WDU20170002035 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2034 2034 WDU20170002034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2033 2033 WDU20170002033 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2032 2032 WDU20170002032 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2031 2031 WDU20170002031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2030 2030 WDU20170002030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2029 2029 WDU20170002029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2028 2028 WDU20170002028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2027 2027 WDU20170002027 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2026 2026 WDU20170002026 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2025 2025 WDU20170002025 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2024 2024 WDU20170002024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2023 2023 WDU20170002023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2022 2022 WDU20170002022 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2021 2021 WDU20170002021 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2020 2020 WDU20170002020 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2019 2019 WDU20170002019 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2018 2018 WDU20170002018 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2017 2017 WDU20170002017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2016 2016 WDU20170002016 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2015 2015 WDU20170002015 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2014 2014 WDU20170002014 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2013 2013 WDU20170002013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2012 2012 WDU20170002012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2011 2011 WDU20170002011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2010 2010 WDU20170002010 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 2009 2009 WDU20170002009 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2008 2008 WDU20170002008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2007 2007 WDU20170002007 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2006 2006 WDU20170002006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2005 2005 WDU20170002005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2004 2004 WDU20170002004 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 2003 2003 WDU20170002003 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 2002 2002 WDU20170002002 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt K 3/17 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2001 2001 WDU20170002001 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt K 1/17 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 2000 2000 WDU20170002000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1999 1999 WDU20170001999 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1998 1998 WDU20170001998 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1997 1997 WDU20170001997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1996 1996 WDU20170001996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1995 1995 WDU20170001995 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1994 1994 WDU20170001994 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1993 1993 WDU20170001993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1992 1992 WDU20170001992 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1991 1991 WDU20170001991 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1990 1990 WDU20170001990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1989 1989 WDU20170001989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1988 1988 WDU20170001988 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1987 1987 WDU20170001987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1986 1986 WDU20170001986 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1985 1985 WDU20170001985 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1984 1984 WDU20170001984 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1983 1983 WDU20170001983 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1982 1982 WDU20170001982 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 października 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1981 1981 WDU20170001981 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1980 1980 WDU20170001980 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1979 1979 WDU20170001979 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1978 1978 WDU20170001978 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1977 1977 WDU20170001977 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1976 1976 WDU20170001976 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1975 1975 WDU20170001975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1974 1974 WDU20170001974 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1973 1973 WDU20170001973 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1972 1972 WDU20170001972 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1971 1971 WDU20170001971 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1970 1970 WDU20170001970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1969 1969 WDU20170001969 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1968 1968 WDU20170001968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1967 1967 WDU20170001967 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1966 1966 WDU20170001966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1965 1965 WDU20170001965 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1964 1964 WDU20170001964 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1963 1963 WDU20170001963 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1962 1962 WDU20170001962 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1961 1961 WDU20170001961 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1960 1960 WDU20170001960 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1959 1959 WDU20170001959 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1958 1958 WDU20170001958 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1957 1957 WDU20170001957 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1956 1956 WDU20170001956 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1955 1955 WDU20170001955 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1954 1954 WDU20170001954 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2017 r. sygn. akt K 27/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1953 1953 WDU20170001953 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1952 1952 WDU20170001952 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1951 1951 WDU20170001951 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1950 1950 WDU20170001950 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1949 1949 WDU20170001949 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1948 1948 WDU20170001948 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1947 1947 WDU20170001947 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1946 1946 WDU20170001946 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1945 1945 WDU20170001945 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1944 1944 WDU20170001944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1943 1943 WDU20170001943 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1942 1942 WDU20170001942 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1941 1941 WDU20170001941 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1940 1940 WDU20170001940 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1939 1939 WDU20170001939 Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisana w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1938 1938 WDU20170001938 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1937 1937 WDU20170001937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1936 1936 WDU20170001936 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1935 1935 WDU20170001935 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1934 1934 WDU20170001934 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1933 1933 WDU20170001933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1932 1932 WDU20170001932 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1931 1931 WDU20170001931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1930 1930 WDU20170001930 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1929 1929 WDU20170001929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1928 1928 WDU20170001928 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1927 1927 WDU20170001927 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1926 1926 WDU20170001926 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1925 1925 WDU20170001925 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1924 1924 WDU20170001924 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1923 1923 WDU20170001923 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1922 1922 WDU20170001922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1921 1921 WDU20170001921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1920 1920 WDU20170001920 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1919 1919 WDU20170001919 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1918 1918 WDU20170001918 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1917 1917 WDU20170001917 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1916 1916 WDU20170001916 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1915 1915 WDU20170001915 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1914 1914 WDU20170001914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1913 1913 WDU20170001913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2017 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1912 1912 WDU20170001912 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1911 1911 WDU20170001911 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1910 1910 WDU20170001910 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1909 1909 WDU20170001909 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1908 1908 WDU20170001908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1907 1907 WDU20170001907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1906 1906 WDU20170001906 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1905 1905 WDU20170001905 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1904 1904 WDU20170001904 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1903 1903 WDU20170001903 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1902 1902 WDU20170001902 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1901 1901 WDU20170001901 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1900 1900 WDU20170001900 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1899 1899 WDU20170001899 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1898 1898 WDU20170001898 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1897 1897 WDU20170001897 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1896 1896 WDU20170001896 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1895 1895 WDU20170001895 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1894 1894 WDU20170001894 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1893 1893 WDU20170001893 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1892 1892 WDU20170001892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1891 1891 WDU20170001891 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1890 1890 WDU20170001890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1889 1889 WDU20170001889 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1888 1888 WDU20170001888 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1887 1887 WDU20170001887 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2017 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1886 1886 WDU20170001886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1885 1885 WDU20170001885 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Zachodniego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1884 1884 WDU20170001884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1883 1883 WDU20170001883 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1882 1882 WDU20170001882 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1881 1881 WDU20170001881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1880 1880 WDU20170001880 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1879 1879 WDU20170001879 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1878 1878 WDU20170001878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1877 1877 WDU20170001877 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1876 1876 WDU20170001876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1875 1875 WDU20170001875 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1874 1874 WDU20170001874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1873 1873 WDU20170001873 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1872 1872 WDU20170001872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1871 1871 WDU20170001871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1870 1870 WDU20170001870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1869 1869 WDU20170001869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1868 1868 WDU20170001868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1867 1867 WDU20170001867 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1866 1866 WDU20170001866 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1865 1865 WDU20170001865 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1864 1864 WDU20170001864 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1863 1863 WDU20170001863 Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1862 1862 WDU20170001862 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1861 1861 WDU20170001861 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1860 1860 WDU20170001860 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1859 1859 WDU20170001859 Zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1858 1858 WDU20170001858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1857 1857 WDU20170001857 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1856 1856 WDU20170001856 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1855 1855 WDU20170001855 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1854 1854 WDU20170001854 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1853 1853 WDU20170001853 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1852 1852 WDU20170001852 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1851 1851 WDU20170001851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1850 1850 WDU20170001850 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1849 1849 WDU20170001849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1848 1848 WDU20170001848 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1847 1847 WDU20170001847 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1846 1846 WDU20170001846 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1845 1845 WDU20170001845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1844 1844 WDU20170001844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1843 1843 WDU20170001843 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1842 1842 WDU20170001842 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2017 r. sygn. akt SK 36/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1841 1841 WDU20170001841 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1840 1840 WDU20170001840 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1839 1839 WDU20170001839 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1838 1838 WDU20170001838 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1837 1837 WDU20170001837 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1836 1836 WDU20170001836 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1835 1835 WDU20170001835 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1834 1834 WDU20170001834 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1833 1833 WDU20170001833 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1832 1832 WDU20170001832 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1831 1831 WDU20170001831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1830 1830 WDU20170001830 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1829 1829 WDU20170001829 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1828 1828 WDU20170001828 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1827 1827 WDU20170001827 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1826 1826 WDU20170001826 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1825 1825 WDU20170001825 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1824 1824 WDU20170001824 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1823 1823 WDU20170001823 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1822 1822 WDU20170001822 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2017 r. sygn. akt P 2/16 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1821 1821 WDU20170001821 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1820 1820 WDU20170001820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1819 1819 WDU20170001819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1818 1818 WDU20170001818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1817 1817 WDU20170001817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1816 1816 WDU20170001816 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1815 1815 WDU20170001815 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1814 1814 WDU20170001814 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1813 1813 WDU20170001813 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1812 1812 WDU20170001812 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1811 1811 WDU20170001811 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1810 1810 WDU20170001810 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1809 1809 WDU20170001809 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1808 1808 WDU20170001808 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1807 1807 WDU20170001807 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1806 1806 WDU20170001806 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1805 1805 WDU20170001805 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1804 1804 WDU20170001804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1803 1803 WDU20170001803 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1802 1802 WDU20170001802 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1801 1801 WDU20170001801 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1800 1800 WDU20170001800 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1799 1799 WDU20170001799 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1798 1798 WDU20170001798 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1797 1797 WDU20170001797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1796 1796 WDU20170001796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1795 1795 WDU20170001795 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 września 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1794 1794 WDU20170001794 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1793 1793 WDU20170001793 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1792 1792 WDU20170001792 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1791 1791 WDU20170001791 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1790 1790 WDU20170001790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1789 1789 WDU20170001789 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1788 1788 WDU20170001788 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1787 1787 WDU20170001787 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1786 1786 WDU20170001786 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1785 1785 WDU20170001785 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1784 1784 WDU20170001784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1783 1783 WDU20170001783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1782 1782 WDU20170001782 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1781 1781 WDU20170001781 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1780 1780 WDU20170001780 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1779 1779 WDU20170001779 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1778 1778 WDU20170001778 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1777 1777 WDU20170001777 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1776 1776 WDU20170001776 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1775 1775 WDU20170001775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1774 1774 WDU20170001774 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1773 1773 WDU20170001773 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1772 1772 WDU20170001772 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1771 1771 WDU20170001771 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1770 1770 WDU20170001770 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1769 1769 WDU20170001769 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1768 1768 WDU20170001768 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1767 1767 WDU20170001767 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1766 1766 WDU20170001766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1765 1765 WDU20170001765 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1764 1764 WDU20170001764 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1763 1763 WDU20170001763 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1762 1762 WDU20170001762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1761 1761 WDU20170001761 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1760 1760 WDU20170001760 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1759 1759 WDU20170001759 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1758 1758 WDU20170001758 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1757 1757 WDU20170001757 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1756 1756 WDU20170001756 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1755 1755 WDU20170001755 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1754 1754 WDU20170001754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1753 1753 WDU20170001753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1752 1752 WDU20170001752 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1751 1751 WDU20170001751 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1750 1750 WDU20170001750 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1749 1749 WDU20170001749 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1748 1748 WDU20170001748 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1747 1747 WDU20170001747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1746 1746 WDU20170001746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1745 1745 WDU20170001745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1744 1744 WDU20170001744 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2017 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1743 1743 WDU20170001743 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1742 1742 WDU20170001742 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1741 1741 WDU20170001741 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1740 1740 WDU20170001740 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1739 1739 WDU20170001739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1738 1738 WDU20170001738 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1737 1737 WDU20170001737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1736 1736 WDU20170001736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1735 1735 WDU20170001735 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1734 1734 WDU20170001734 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1733 1733 WDU20170001733 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1732 1732 WDU20170001732 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1731 1731 WDU20170001731 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1730 1730 WDU20170001730 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1729 1729 WDU20170001729 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1728 1728 WDU20170001728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1727 1727 WDU20170001727 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2017 r. sygn. akt K 10/17 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1726 1726 WDU20170001726 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1725 1725 WDU20170001725 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1724 1724 WDU20170001724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1723 1723 WDU20170001723 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1722 1722 WDU20170001722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1721 1721 WDU20170001721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1720 1720 WDU20170001720 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1719 1719 WDU20170001719 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1718 1718 WDU20170001718 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1717 1717 WDU20170001717 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1716 1716 WDU20170001716 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1715 1715 WDU20170001715 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1714 1714 WDU20170001714 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1713 1713 WDU20170001713 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1712 1712 WDU20170001712 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1711 1711 WDU20170001711 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1710 1710 WDU20170001710 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1709 1709 WDU20170001709 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1708 1708 WDU20170001708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1707 1707 WDU20170001707 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1706 1706 WDU20170001706 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1705 1705 WDU20170001705 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1704 1704 WDU20170001704 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1703 1703 WDU20170001703 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1702 1702 WDU20170001702 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1701 1701 WDU20170001701 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1700 1700 WDU20170001700 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1699 1699 WDU20170001699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1698 1698 WDU20170001698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1697 1697 WDU20170001697 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1696 1696 WDU20170001696 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1695 1695 WDU20170001695 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1694 1694 WDU20170001694 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1693 1693 WDU20170001693 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1692 1692 WDU20170001692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1691 1691 WDU20170001691 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1690 1690 WDU20170001690 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1689 1689 WDU20170001689 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1688 1688 WDU20170001688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1687 1687 WDU20170001687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1686 1686 WDU20170001686 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1685 1685 WDU20170001685 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1684 1684 WDU20170001684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1683 1683 WDU20170001683 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1682 1682 WDU20170001682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1681 1681 WDU20170001681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1680 1680 WDU20170001680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1679 1679 WDU20170001679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1678 1678 WDU20170001678 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1677 1677 WDU20170001677 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1676 1676 WDU20170001676 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1675 1675 WDU20170001675 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1674 1674 WDU20170001674 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1673 1673 WDU20170001673 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1672 1672 WDU20170001672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1671 1671 WDU20170001671 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1670 1670 WDU20170001670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1669 1669 WDU20170001669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1668 1668 WDU20170001668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1667 1667 WDU20170001667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1666 1666 WDU20170001666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1665 1665 WDU20170001665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1664 1664 WDU20170001664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1663 1663 WDU20170001663 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1662 1662 WDU20170001662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1661 1661 WDU20170001661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1660 1660 WDU20170001660 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1659 1659 WDU20170001659 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1658 1658 WDU20170001658 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1657 1657 WDU20170001657 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1656 1656 WDU20170001656 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1655 1655 WDU20170001655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1654 1654 WDU20170001654 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1653 1653 WDU20170001653 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1652 1652 WDU20170001652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1651 1651 WDU20170001651 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1650 1650 WDU20170001650 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1649 1649 WDU20170001649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1648 1648 WDU20170001648 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1647 1647 WDU20170001647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1646 1646 WDU20170001646 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1645 1645 WDU20170001645 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1644 1644 WDU20170001644 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1643 1643 WDU20170001643 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1642 1642 WDU20170001642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1641 1641 WDU20170001641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1640 1640 WDU20170001640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1639 1639 WDU20170001639 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1638 1638 WDU20170001638 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1637 1637 WDU20170001637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1636 1636 WDU20170001636 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1635 1635 WDU20170001635 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1634 1634 WDU20170001634 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1633 1633 WDU20170001633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1632 1632 WDU20170001632 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1631 1631 WDU20170001631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1630 1630 WDU20170001630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1629 1629 WDU20170001629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1628 1628 WDU20170001628 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1627 1627 WDU20170001627 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1626 1626 WDU20170001626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1625 1625 WDU20170001625 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1624 1624 WDU20170001624 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1623 1623 WDU20170001623 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1622 1622 WDU20170001622 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1621 1621 WDU20170001621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1620 1620 WDU20170001620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1619 1619 WDU20170001619 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1618 1618 WDU20170001618 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1617 1617 WDU20170001617 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1616 1616 WDU20170001616 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1615 1615 WDU20170001615 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1614 1614 WDU20170001614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1613 1613 WDU20170001613 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1612 1612 WDU20170001612 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1611 1611 WDU20170001611 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1610 1610 WDU20170001610 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1609 1609 WDU20170001609 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1608 1608 WDU20170001608 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1607 1607 WDU20170001607 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1606 1606 WDU20170001606 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1605 1605 WDU20170001605 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1604 1604 WDU20170001604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1603 1603 WDU20170001603 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1602 1602 WDU20170001602 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1601 1601 WDU20170001601 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1600 1600 WDU20170001600 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1599 1599 WDU20170001599 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1598 1598 WDU20170001598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1597 1597 WDU20170001597 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1596 1596 WDU20170001596 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1595 1595 WDU20170001595 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1594 1594 WDU20170001594 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1593 1593 WDU20170001593 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1592 1592 WDU20170001592 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1591 1591 WDU20170001591 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1590 1590 WDU20170001590 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1589 1589 WDU20170001589 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1588 1588 WDU20170001588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1587 1587 WDU20170001587 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1586 1586 WDU20170001586 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1585 1585 WDU20170001585 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1584 1584 WDU20170001584 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1583 1583 WDU20170001583 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1582 1582 WDU20170001582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1581 1581 WDU20170001581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1580 1580 WDU20170001580 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1579 1579 WDU20170001579 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1578 1578 WDU20170001578 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1577 1577 WDU20170001577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1576 1576 WDU20170001576 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1575 1575 WDU20170001575 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1574 1574 WDU20170001574 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1573 1573 WDU20170001573 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1572 1572 WDU20170001572 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1571 1571 WDU20170001571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1570 1570 WDU20170001570 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1569 1569 WDU20170001569 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1568 1568 WDU20170001568 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1567 1567 WDU20170001567 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1566 1566 WDU20170001566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1565 1565 WDU20170001565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1564 1564 WDU20170001564 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1563 1563 WDU20170001563 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1562 1562 WDU20170001562 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1561 1561 WDU20170001561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1560 1560 WDU20170001560 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1559 1559 WDU20170001559 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1558 1558 WDU20170001558 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1557 1557 WDU20170001557 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1556 1556 WDU20170001556 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1555 1555 WDU20170001555 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1554 1554 WDU20170001554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1553 1553 WDU20170001553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1552 1552 WDU20170001552 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1551 1551 WDU20170001551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1550 1550 WDU20170001550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1549 1549 WDU20170001549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1548 1548 WDU20170001548 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1547 1547 WDU20170001547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1546 1546 WDU20170001546 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1545 1545 WDU20170001545 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1544 1544 WDU20170001544 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1543 1543 WDU20170001543 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1542 1542 WDU20170001542 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1541 1541 WDU20170001541 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1540 1540 WDU20170001540 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1539 1539 WDU20170001539 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1538 1538 WDU20170001538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1537 1537 WDU20170001537 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1536 1536 WDU20170001536 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1535 1535 WDU20170001535 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1534 1534 WDU20170001534 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1533 1533 WDU20170001533 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1532 1532 WDU20170001532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1531 1531 WDU20170001531 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1530 1530 WDU20170001530 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1529 1529 WDU20170001529 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1528 1528 WDU20170001528 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1527 1527 WDU20170001527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1526 1526 WDU20170001526 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1525 1525 WDU20170001525 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1524 1524 WDU20170001524 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1523 1523 WDU20170001523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1522 1522 WDU20170001522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1521 1521 WDU20170001521 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1520 1520 WDU20170001520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1519 1519 WDU20170001519 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1518 1518 WDU20170001518 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1517 1517 WDU20170001517 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1516 1516 WDU20170001516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1515 1515 WDU20170001515 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1514 1514 WDU20170001514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1513 1513 WDU20170001513 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1512 1512 WDU20170001512 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1511 1511 WDU20170001511 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1510 1510 WDU20170001510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1509 1509 WDU20170001509 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1508 1508 WDU20170001508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1507 1507 WDU20170001507 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1506 1506 WDU20170001506 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1505 1505 WDU20170001505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1504 1504 WDU20170001504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1503 1503 WDU20170001503 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1502 1502 WDU20170001502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1501 1501 WDU20170001501 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1500 1500 WDU20170001500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1499 1499 WDU20170001499 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1498 1498 WDU20170001498 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1497 1497 WDU20170001497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1496 1496 WDU20170001496 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1495 1495 WDU20170001495 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1494 1494 WDU20170001494 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1493 1493 WDU20170001493 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1492 1492 WDU20170001492 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1491 1491 WDU20170001491 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1490 1490 WDU20170001490 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1489 1489 WDU20170001489 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1488 1488 WDU20170001488 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1487 1487 WDU20170001487 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1486 1486 WDU20170001486 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1485 1485 WDU20170001485 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1484 1484 WDU20170001484 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1483 1483 WDU20170001483 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1482 1482 WDU20170001482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz urzędu obsługującego tego ministra obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1481 1481 WDU20170001481 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1480 1480 WDU20170001480 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1479 1479 WDU20170001479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1478 1478 WDU20170001478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1477 1477 WDU20170001477 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1476 1476 WDU20170001476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1475 1475 WDU20170001475 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1474 1474 WDU20170001474 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1473 1473 WDU20170001473 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1472 1472 WDU20170001472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1471 1471 WDU20170001471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1470 1470 WDU20170001470 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1469 1469 WDU20170001469 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1468 1468 WDU20170001468 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1467 1467 WDU20170001467 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1466 1466 WDU20170001466 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1465 1465 WDU20170001465 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1464 1464 WDU20170001464 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1463 1463 WDU20170001463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1462 1462 WDU20170001462 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1461 1461 WDU20170001461 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1460 1460 WDU20170001460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1459 1459 WDU20170001459 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1458 1458 WDU20170001458 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1457 1457 WDU20170001457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1456 1456 WDU20170001456 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1455 1455 WDU20170001455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1454 1454 WDU20170001454 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1453 1453 WDU20170001453 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1452 1452 WDU20170001452 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1451 1451 WDU20170001451 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1450 1450 WDU20170001450 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1449 1449 WDU20170001449 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1448 1448 WDU20170001448 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1447 1447 WDU20170001447 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1446 1446 WDU20170001446 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1445 1445 WDU20170001445 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1444 1444 WDU20170001444 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1443 1443 WDU20170001443 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1442 1442 WDU20170001442 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1441 1441 WDU20170001441 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1440 1440 WDU20170001440 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1439 1439 WDU20170001439 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1438 1438 WDU20170001438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1437 1437 WDU20170001437 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1436 1436 WDU20170001436 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1435 1435 WDU20170001435 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1434 1434 WDU20170001434 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1433 1433 WDU20170001433 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisanym w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1432 1432 WDU20170001432 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisany w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1431 1431 WDU20170001431 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1430 1430 WDU20170001430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1429 1429 WDU20170001429 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1428 1428 WDU20170001428 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1427 1427 WDU20170001427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1426 1426 WDU20170001426 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1425 1425 WDU20170001425 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1424 1424 WDU20170001424 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1423 1423 WDU20170001423 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1422 1422 WDU20170001422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1421 1421 WDU20170001421 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1420 1420 WDU20170001420 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1419 1419 WDU20170001419 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1418 1418 WDU20170001418 Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjęty w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1417 1417 WDU20170001417 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1416 1416 WDU20170001416 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1415 1415 WDU20170001415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1414 1414 WDU20170001414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1413 1413 WDU20170001413 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1412 1412 WDU20170001412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1411 1411 WDU20170001411 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1410 1410 WDU20170001410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1409 1409 WDU20170001409 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1408 1408 WDU20170001408 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1407 1407 WDU20170001407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1406 1406 WDU20170001406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1405 1405 WDU20170001405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1404 1404 WDU20170001404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1403 1403 WDU20170001403 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1402 1402 WDU20170001402 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1401 1401 WDU20170001401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1400 1400 WDU20170001400 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1399 1399 WDU20170001399 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1398 1398 WDU20170001398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1397 1397 WDU20170001397 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1396 1396 WDU20170001396 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1395 1395 WDU20170001395 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1394 1394 WDU20170001394 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1393 1393 WDU20170001393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1392 1392 WDU20170001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1391 1391 WDU20170001391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1390 1390 WDU20170001390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1389 1389 WDU20170001389 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1388 1388 WDU20170001388 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1387 1387 WDU20170001387 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1386 1386 WDU20170001386 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1385 1385 WDU20170001385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1384 1384 WDU20170001384 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1383 1383 WDU20170001383 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1382 1382 WDU20170001382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1381 1381 WDU20170001381 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1380 1380 WDU20170001380 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1379 1379 WDU20170001379 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1378 1378 WDU20170001378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1377 1377 WDU20170001377 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1376 1376 WDU20170001376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1375 1375 WDU20170001375 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1374 1374 WDU20170001374 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1373 1373 WDU20170001373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1372 1372 WDU20170001372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1371 1371 WDU20170001371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1370 1370 WDU20170001370 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1369 1369 WDU20170001369 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1368 1368 WDU20170001368 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1367 1367 WDU20170001367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1366 1366 WDU20170001366 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1365 1365 WDU20170001365 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1364 1364 WDU20170001364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1363 1363 WDU20170001363 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1362 1362 WDU20170001362 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1361 1361 WDU20170001361 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1360 1360 WDU20170001360 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1359 1359 WDU20170001359 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1358 1358 WDU20170001358 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1357 1357 WDU20170001357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1356 1356 WDU20170001356 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1355 1355 WDU20170001355 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1354 1354 WDU20170001354 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1353 1353 WDU20170001353 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1352 1352 WDU20170001352 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1351 1351 WDU20170001351 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1350 1350 WDU20170001350 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1349 1349 WDU20170001349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1348 1348 WDU20170001348 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1347 1347 WDU20170001347 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1346 1346 WDU20170001346 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1345 1345 WDU20170001345 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1344 1344 WDU20170001344 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1343 1343 WDU20170001343 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt P 63/14 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1342 1342 WDU20170001342 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1341 1341 WDU20170001341 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisany w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1340 1340 WDU20170001340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1339 1339 WDU20170001339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1338 1338 WDU20170001338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1337 1337 WDU20170001337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1336 1336 WDU20170001336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1335 1335 WDU20170001335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1334 1334 WDU20170001334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1333 1333 WDU20170001333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1332 1332 WDU20170001332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1331 1331 WDU20170001331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1330 1330 WDU20170001330 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1329 1329 WDU20170001329 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1328 1328 WDU20170001328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1327 1327 WDU20170001327 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1326 1326 WDU20170001326 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1325 1325 WDU20170001325 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1324 1324 WDU20170001324 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1323 1323 WDU20170001323 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1322 1322 WDU20170001322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1321 1321 WDU20170001321 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1320 1320 WDU20170001320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1319 1319 WDU20170001319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1318 1318 WDU20170001318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1317 1317 WDU20170001317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1316 1316 WDU20170001316 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1315 1315 WDU20170001315 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1314 1314 WDU20170001314 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1313 1313 WDU20170001313 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1312 1312 WDU20170001312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1311 1311 WDU20170001311 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1310 1310 WDU20170001310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1309 1309 WDU20170001309 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1308 1308 WDU20170001308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1307 1307 WDU20170001307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1306 1306 WDU20170001306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1305 1305 WDU20170001305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1304 1304 WDU20170001304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1303 1303 WDU20170001303 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1302 1302 WDU20170001302 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1301 1301 WDU20170001301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1300 1300 WDU20170001300 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1299 1299 WDU20170001299 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1298 1298 WDU20170001298 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1297 1297 WDU20170001297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1296 1296 WDU20170001296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1295 1295 WDU20170001295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1294 1294 WDU20170001294 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1293 1293 WDU20170001293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1292 1292 WDU20170001292 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1291 1291 WDU20170001291 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1290 1290 WDU20170001290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1289 1289 WDU20170001289 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1288 1288 WDU20170001288 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1287 1287 WDU20170001287 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1286 1286 WDU20170001286 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1285 1285 WDU20170001285 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1284 1284 WDU20170001284 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1283 1283 WDU20170001283 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1282 1282 WDU20170001282 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1281 1281 WDU20170001281 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1280 1280 WDU20170001280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1279 1279 WDU20170001279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1278 1278 WDU20170001278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1277 1277 WDU20170001277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1276 1276 WDU20170001276 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1275 1275 WDU20170001275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1274 1274 WDU20170001274 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1273 1273 WDU20170001273 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1272 1272 WDU20170001272 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1271 1271 WDU20170001271 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1270 1270 WDU20170001270 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1269 1269 WDU20170001269 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1268 1268 WDU20170001268 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1267 1267 WDU20170001267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1266 1266 WDU20170001266 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1265 1265 WDU20170001265 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1264 1264 WDU20170001264 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1263 1263 WDU20170001263 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1262 1262 WDU20170001262 Umowa z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1261 1261 WDU20170001261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1260 1260 WDU20170001260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1259 1259 WDU20170001259 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1258 1258 WDU20170001258 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1257 1257 WDU20170001257 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1256 1256 WDU20170001256 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1255 1255 WDU20170001255 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1254 1254 WDU20170001254 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1253 1253 WDU20170001253 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1252 1252 WDU20170001252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1251 1251 WDU20170001251 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1250 1250 WDU20170001250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1249 1249 WDU20170001249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1248 1248 WDU20170001248 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1247 1247 WDU20170001247 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1246 1246 WDU20170001246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1245 1245 WDU20170001245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1244 1244 WDU20170001244 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1243 1243 WDU20170001243 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt SK 35/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1242 1242 WDU20170001242 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1241 1241 WDU20170001241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1240 1240 WDU20170001240 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1239 1239 WDU20170001239 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1238 1238 WDU20170001238 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1237 1237 WDU20170001237 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1236 1236 WDU20170001236 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1235 1235 WDU20170001235 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1234 1234 WDU20170001234 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1233 1233 WDU20170001233 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1232 1232 WDU20170001232 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1231 1231 WDU20170001231 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1230 1230 WDU20170001230 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1229 1229 WDU20170001229 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1228 1228 WDU20170001228 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1227 1227 WDU20170001227 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji sanitarno-weterynaryjnej wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1226 1226 WDU20170001226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1225 1225 WDU20170001225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1224 1224 WDU20170001224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1223 1223 WDU20170001223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1222 1222 WDU20170001222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1221 1221 WDU20170001221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1220 1220 WDU20170001220 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1219 1219 WDU20170001219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1218 1218 WDU20170001218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1217 1217 WDU20170001217 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1216 1216 WDU20170001216 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1215 1215 WDU20170001215 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1214 1214 WDU20170001214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1213 1213 WDU20170001213 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1212 1212 WDU20170001212 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1211 1211 WDU20170001211 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1210 1210 WDU20170001210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1209 1209 WDU20170001209 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1208 1208 WDU20170001208 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1207 1207 WDU20170001207 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1206 1206 WDU20170001206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1205 1205 WDU20170001205 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1204 1204 WDU20170001204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1203 1203 WDU20170001203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1202 1202 WDU20170001202 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1201 1201 WDU20170001201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1200 1200 WDU20170001200 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1199 1199 WDU20170001199 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1198 1198 WDU20170001198 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1197 1197 WDU20170001197 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1196 1196 WDU20170001196 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1195 1195 WDU20170001195 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1194 1194 WDU20170001194 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1193 1193 WDU20170001193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1192 1192 WDU20170001192 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1191 1191 WDU20170001191 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1190 1190 WDU20170001190 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1189 1189 WDU20170001189 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1188 1188 WDU20170001188 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1187 1187 WDU20170001187 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1186 1186 WDU20170001186 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1185 1185 WDU20170001185 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1184 1184 WDU20170001184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1183 1183 WDU20170001183 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 5/17 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1182 1182 WDU20170001182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1181 1181 WDU20170001181 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1180 1180 WDU20170001180 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1179 1179 WDU20170001179 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniająca Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1178 1178 WDU20170001178 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1177 1177 WDU20170001177 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1176 1176 WDU20170001176 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1175 1175 WDU20170001175 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1174 1174 WDU20170001174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1173 1173 WDU20170001173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1172 1172 WDU20170001172 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1171 1171 WDU20170001171 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1170 1170 WDU20170001170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1169 1169 WDU20170001169 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1168 1168 WDU20170001168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1167 1167 WDU20170001167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1166 1166 WDU20170001166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1165 1165 WDU20170001165 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1164 1164 WDU20170001164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1163 1163 WDU20170001163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1162 1162 WDU20170001162 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1161 1161 WDU20170001161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1160 1160 WDU20170001160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1159 1159 WDU20170001159 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1158 1158 WDU20170001158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1157 1157 WDU20170001157 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1156 1156 WDU20170001156 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1155 1155 WDU20170001155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1154 1154 WDU20170001154 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1153 1153 WDU20170001153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1152 1152 WDU20170001152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1151 1151 WDU20170001151 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1150 1150 WDU20170001150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1149 1149 WDU20170001149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1148 1148 WDU20170001148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1147 1147 WDU20170001147 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1146 1146 WDU20170001146 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1145 1145 WDU20170001145 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1144 1144 WDU20170001144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1143 1143 WDU20170001143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1142 1142 WDU20170001142 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1141 1141 WDU20170001141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1140 1140 WDU20170001140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1139 1139 WDU20170001139 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1138 1138 WDU20170001138 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1137 1137 WDU20170001137 Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1136 1136 WDU20170001136 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1135 1135 WDU20170001135 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1134 1134 WDU20170001134 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. sygn. akt U 3/17 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1133 1133 WDU20170001133 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1132 1132 WDU20170001132 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1131 1131 WDU20170001131 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1130 1130 WDU20170001130 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1129 1129 WDU20170001129 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1128 1128 WDU20170001128 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1127 1127 WDU20170001127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1126 1126 WDU20170001126 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1125 1125 WDU20170001125 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1124 1124 WDU20170001124 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1123 1123 WDU20170001123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1122 1122 WDU20170001122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1121 1121 WDU20170001121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1120 1120 WDU20170001120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1119 1119 WDU20170001119 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1118 1118 WDU20170001118 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1117 1117 WDU20170001117 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1116 1116 WDU20170001116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1115 1115 WDU20170001115 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1114 1114 WDU20170001114 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1113 1113 WDU20170001113 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1112 1112 WDU20170001112 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1111 1111 WDU20170001111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1110 1110 WDU20170001110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1109 1109 WDU20170001109 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1108 1108 WDU20170001108 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1107 1107 WDU20170001107 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1106 1106 WDU20170001106 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1105 1105 WDU20170001105 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1104 1104 WDU20170001104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1103 1103 WDU20170001103 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1102 1102 WDU20170001102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1101 1101 WDU20170001101 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 1100 1100 WDU20170001100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1099 1099 WDU20170001099 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1098 1098 WDU20170001098 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1097 1097 WDU20170001097 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1096 1096 WDU20170001096 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie systemu teleinformatycznego rejestrującego i archiwizującego dane dotyczące przebiegu gier na automatach do gier w salonach gier na automatach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1095 1095 WDU20170001095 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1094 1094 WDU20170001094 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1093 1093 WDU20170001093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1092 1092 WDU20170001092 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1091 1091 WDU20170001091 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1090 1090 WDU20170001090 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1089 1089 WDU20170001089 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1088 1088 WDU20170001088 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1087 1087 WDU20170001087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1086 1086 WDU20170001086 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1085 1085 WDU20170001085 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1084 1084 WDU20170001084 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1083 1083 WDU20170001083 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1082 1082 WDU20170001082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1081 1081 WDU20170001081 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1080 1080 WDU20170001080 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1079 1079 WDU20170001079 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1078 1078 WDU20170001078 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1077 1077 WDU20170001077 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1076 1076 WDU20170001076 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1075 1075 WDU20170001075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1074 1074 WDU20170001074 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1073 1073 WDU20170001073 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1072 1072 WDU20170001072 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1071 1071 WDU20170001071 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1070 1070 WDU20170001070 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1069 1069 WDU20170001069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1068 1068 WDU20170001068 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1067 1067 WDU20170001067 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1066 1066 WDU20170001066 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1065 1065 WDU20170001065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1064 1064 WDU20170001064 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1063 1063 WDU20170001063 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1062 1062 WDU20170001062 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1061 1061 WDU20170001061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1060 1060 WDU20170001060 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1059 1059 WDU20170001059 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1058 1058 WDU20170001058 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1057 1057 WDU20170001057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1056 1056 WDU20170001056 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1055 1055 WDU20170001055 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1054 1054 WDU20170001054 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1053 1053 WDU20170001053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1052 1052 WDU20170001052 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1051 1051 WDU20170001051 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1050 1050 WDU20170001050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1049 1049 WDU20170001049 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1048 1048 WDU20170001048 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1047 1047 WDU20170001047 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1046 1046 WDU20170001046 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1045 1045 WDU20170001045 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1044 1044 WDU20170001044 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1043 1043 WDU20170001043 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1042 1042 WDU20170001042 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1041 1041 WDU20170001041 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1040 1040 WDU20170001040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1039 1039 WDU20170001039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1038 1038 WDU20170001038 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1037 1037 WDU20170001037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1036 1036 WDU20170001036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1035 1035 WDU20170001035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1034 1034 WDU20170001034 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1033 1033 WDU20170001033 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1032 1032 WDU20170001032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1031 1031 WDU20170001031 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1030 1030 WDU20170001030 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1029 1029 WDU20170001029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1028 1028 WDU20170001028 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1027 1027 WDU20170001027 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1026 1026 WDU20170001026 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1025 1025 WDU20170001025 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1024 1024 WDU20170001024 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1023 1023 WDU20170001023 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1022 1022 WDU20170001022 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1021 1021 WDU20170001021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1020 1020 WDU20170001020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1019 1019 WDU20170001019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 1018 1018 WDU20170001018 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1017 1017 WDU20170001017 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1016 1016 WDU20170001016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1015 1015 WDU20170001015 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1014 1014 WDU20170001014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1013 1013 WDU20170001013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1012 1012 WDU20170001012 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 1011 1011 WDU20170001011 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1010 1010 WDU20170001010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1009 1009 WDU20170001009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 1008 1008 WDU20170001008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1007 1007 WDU20170001007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1006 1006 WDU20170001006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1005 1005 WDU20170001005 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 1004 1004 WDU20170001004 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1003 1003 WDU20170001003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1002 1002 WDU20170001002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1001 1001 WDU20170001001 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 1000 1000 WDU20170001000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 999 999 WDU20170000999 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 998 998 WDU20170000998 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 997 997 WDU20170000997 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 996 996 WDU20170000996 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 995 995 WDU20170000995 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 994 994 WDU20170000994 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 993 993 WDU20170000993 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 992 992 WDU20170000992 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 991 991 WDU20170000991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 990 990 WDU20170000990 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 989 989 WDU20170000989 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 988 988 WDU20170000988 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 987 987 WDU20170000987 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 986 986 WDU20170000986 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 985 985 WDU20170000985 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2017 poz. 984 984 WDU20170000984 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 983 983 WDU20170000983 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 982 982 WDU20170000982 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 981 981 WDU20170000981 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 980 980 WDU20170000980 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt SK 49/13 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 979 979 WDU20170000979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 978 978 WDU20170000978 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 977 977 WDU20170000977 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 976 976 WDU20170000976 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 975 975 WDU20170000975 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 974 974 WDU20170000974 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 973 973 WDU20170000973 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 972 972 WDU20170000972 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 971 971 WDU20170000971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 970 970 WDU20170000970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 969 969 WDU20170000969 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 968 968 WDU20170000968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 967 967 WDU20170000967 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 966 966 WDU20170000966 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 965 965 WDU20170000965 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 964 964 WDU20170000964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 963 963 WDU20170000963 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 962 962 WDU20170000962 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 961 961 WDU20170000961 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 960 960 WDU20170000960 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 959 959 WDU20170000959 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 958 958 WDU20170000958 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 957 957 WDU20170000957 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 956 956 WDU20170000956 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 955 955 WDU20170000955 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 954 954 WDU20170000954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 953 953 WDU20170000953 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 952 952 WDU20170000952 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 951 951 WDU20170000951 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 950 950 WDU20170000950 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 949 949 WDU20170000949 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 948 948 WDU20170000948 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 947 947 WDU20170000947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 946 946 WDU20170000946 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 945 945 WDU20170000945 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 944 944 WDU20170000944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 943 943 WDU20170000943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 942 942 WDU20170000942 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 941 941 WDU20170000941 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 940 940 WDU20170000940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 939 939 WDU20170000939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 938 938 WDU20170000938 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 937 937 WDU20170000937 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 936 936 WDU20170000936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 935 935 WDU20170000935 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 934 934 WDU20170000934 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 933 933 WDU20170000933 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 932 932 WDU20170000932 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 931 931 WDU20170000931 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 930 930 WDU20170000930 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 929 929 WDU20170000929 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 928 928 WDU20170000928 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 927 927 WDU20170000927 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 926 926 WDU20170000926 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 925 925 WDU20170000925 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 924 924 WDU20170000924 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 923 923 WDU20170000923 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 922 922 WDU20170000922 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 921 921 WDU20170000921 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 920 920 WDU20170000920 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 919 919 WDU20170000919 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 918 918 WDU20170000918 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 917 917 WDU20170000917 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 916 916 WDU20170000916 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 915 915 WDU20170000915 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 914 914 WDU20170000914 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 913 913 WDU20170000913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 912 912 WDU20170000912 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 911 911 WDU20170000911 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2017 poz. 910 910 WDU20170000910 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 909 909 WDU20170000909 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 908 908 WDU20170000908 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 907 907 WDU20170000907 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym wsparcia medycznego, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 906 906 WDU20170000906 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wsparcia medycznego, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 905 905 WDU20170000905 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym bezpieczeństwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 904 904 WDU20170000904 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 903 903 WDU20170000903 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 902 902 WDU20170000902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 901 901 WDU20170000901 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 900 900 WDU20170000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 899 899 WDU20170000899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 898 898 WDU20170000898 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 897 897 WDU20170000897 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 896 896 WDU20170000896 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 895 895 WDU20170000895 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 894 894 WDU20170000894 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 893 893 WDU20170000893 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 892 892 WDU20170000892 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 891 891 WDU20170000891 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 890 890 WDU20170000890 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 889 889 WDU20170000889 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 888 888 WDU20170000888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 887 887 WDU20170000887 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 34/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 886 886 WDU20170000886 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 885 885 WDU20170000885 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 884 884 WDU20170000884 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 883 883 WDU20170000883 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 882 882 WDU20170000882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 881 881 WDU20170000881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 880 880 WDU20170000880 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 879 879 WDU20170000879 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 878 878 WDU20170000878 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 877 877 WDU20170000877 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 876 876 WDU20170000876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 875 875 WDU20170000875 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 874 874 WDU20170000874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 873 873 WDU20170000873 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 872 872 WDU20170000872 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 871 871 WDU20170000871 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 870 870 WDU20170000870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 869 869 WDU20170000869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 868 868 WDU20170000868 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 867 867 WDU20170000867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 866 866 WDU20170000866 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 865 865 WDU20170000865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 864 864 WDU20170000864 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 863 863 WDU20170000863 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 862 862 WDU20170000862 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 861 861 WDU20170000861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 860 860 WDU20170000860 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 859 859 WDU20170000859 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 858 858 WDU20170000858 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 857 857 WDU20170000857 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 856 856 WDU20170000856 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 855 855 WDU20170000855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 854 854 WDU20170000854 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 853 853 WDU20170000853 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 852 852 WDU20170000852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 851 851 WDU20170000851 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt SK 3/16 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 850 850 WDU20170000850 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt K 10/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 849 849 WDU20170000849 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 848 848 WDU20170000848 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 847 847 WDU20170000847 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 846 846 WDU20170000846 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 845 845 WDU20170000845 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 844 844 WDU20170000844 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 843 843 WDU20170000843 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 842 842 WDU20170000842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 841 841 WDU20170000841 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 840 840 WDU20170000840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 839 839 WDU20170000839 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 838 838 WDU20170000838 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 837 837 WDU20170000837 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 836 836 WDU20170000836 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 835 835 WDU20170000835 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 834 834 WDU20170000834 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 833 833 WDU20170000833 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 832 832 WDU20170000832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 831 831 WDU20170000831 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 830 830 WDU20170000830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 829 829 WDU20170000829 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 828 828 WDU20170000828 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 827 827 WDU20170000827 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 826 826 WDU20170000826 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 825 825 WDU20170000825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 824 824 WDU20170000824 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 823 823 WDU20170000823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 822 822 WDU20170000822 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 821 821 WDU20170000821 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 820 820 WDU20170000820 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 819 819 WDU20170000819 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 818 818 WDU20170000818 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 817 817 WDU20170000817 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 816 816 WDU20170000816 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 815 815 WDU20170000815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 814 814 WDU20170000814 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 813 813 WDU20170000813 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 812 812 WDU20170000812 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 811 811 WDU20170000811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 810 810 WDU20170000810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 809 809 WDU20170000809 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 808 808 WDU20170000808 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 807 807 WDU20170000807 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 806 806 WDU20170000806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 805 805 WDU20170000805 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 804 804 WDU20170000804 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 803 803 WDU20170000803 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 802 802 WDU20170000802 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 801 801 WDU20170000801 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 800 800 WDU20170000800 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 799 799 WDU20170000799 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 798 798 WDU20170000798 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 797 797 WDU20170000797 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 796 796 WDU20170000796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 795 795 WDU20170000795 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 794 794 WDU20170000794 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 793 793 WDU20170000793 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 792 792 WDU20170000792 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 791 791 WDU20170000791 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 790 790 WDU20170000790 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 789 789 WDU20170000789 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 788 788 WDU20170000788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 787 787 WDU20170000787 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 786 786 WDU20170000786 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 785 785 WDU20170000785 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 784 784 WDU20170000784 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 783 783 WDU20170000783 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 782 782 WDU20170000782 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 781 781 WDU20170000781 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 780 780 WDU20170000780 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 779 779 WDU20170000779 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 778 778 WDU20170000778 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 777 777 WDU20170000777 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 776 776 WDU20170000776 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 775 775 WDU20170000775 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 774 774 WDU20170000774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności uchylony
Dz.U. 2017 poz. 773 773 WDU20170000773 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 772 772 WDU20170000772 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 771 771 WDU20170000771 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 770 770 WDU20170000770 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 769 769 WDU20170000769 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 768 768 WDU20170000768 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 767 767 WDU20170000767 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 766 766 WDU20170000766 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 765 765 WDU20170000765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 764 764 WDU20170000764 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 763 763 WDU20170000763 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 56/14 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 762 762 WDU20170000762 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 761 761 WDU20170000761 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 760 760 WDU20170000760 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 759 759 WDU20170000759 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 758 758 WDU20170000758 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 757 757 WDU20170000757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 756 756 WDU20170000756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 755 755 WDU20170000755 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 754 754 WDU20170000754 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 753 753 WDU20170000753 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 752 752 WDU20170000752 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 751 751 WDU20170000751 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 750 750 WDU20170000750 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 749 749 WDU20170000749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 748 748 WDU20170000748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 747 747 WDU20170000747 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 746 746 WDU20170000746 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 745 745 WDU20170000745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 744 744 WDU20170000744 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 743 743 WDU20170000743 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 742 742 WDU20170000742 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 741 741 WDU20170000741 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 740 740 WDU20170000740 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 739 739 WDU20170000739 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 738 738 WDU20170000738 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 737 737 WDU20170000737 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 736 736 WDU20170000736 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 735 735 WDU20170000735 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 734 734 WDU20170000734 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 733 733 WDU20170000733 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 732 732 WDU20170000732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2017 poz. 731 731 WDU20170000731 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 730 730 WDU20170000730 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 729 729 WDU20170000729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 728 728 WDU20170000728 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 727 727 WDU20170000727 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 726 726 WDU20170000726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 725 725 WDU20170000725 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 724 724 WDU20170000724 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 723 723 WDU20170000723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 722 722 WDU20170000722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uchylony
Dz.U. 2017 poz. 721 721 WDU20170000721 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 720 720 WDU20170000720 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 719 719 WDU20170000719 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 718 718 WDU20170000718 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 717 717 WDU20170000717 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 716 716 WDU20170000716 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 715 715 WDU20170000715 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 714 714 WDU20170000714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 713 713 WDU20170000713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 712 712 WDU20170000712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 711 711 WDU20170000711 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 710 710 WDU20170000710 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 709 709 WDU20170000709 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 708 708 WDU20170000708 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 707 707 WDU20170000707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 706 706 WDU20170000706 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 705 705 WDU20170000705 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 704 704 WDU20170000704 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 703 703 WDU20170000703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 702 702 WDU20170000702 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 701 701 WDU20170000701 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 700 700 WDU20170000700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 699 699 WDU20170000699 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 698 698 WDU20170000698 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 697 697 WDU20170000697 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 696 696 WDU20170000696 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 695 695 WDU20170000695 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 694 694 WDU20170000694 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 693 693 WDU20170000693 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 692 692 WDU20170000692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 691 691 WDU20170000691 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 690 690 WDU20170000690 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 689 689 WDU20170000689 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisana w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 688 688 WDU20170000688 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 687 687 WDU20170000687 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 686 686 WDU20170000686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 685 685 WDU20170000685 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 684 684 WDU20170000684 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 683 683 WDU20170000683 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 682 682 WDU20170000682 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 681 681 WDU20170000681 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 680 680 WDU20170000680 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 679 679 WDU20170000679 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 678 678 WDU20170000678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 677 677 WDU20170000677 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 676 676 WDU20170000676 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 675 675 WDU20170000675 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 674 674 WDU20170000674 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 673 673 WDU20170000673 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 672 672 WDU20170000672 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 671 671 WDU20170000671 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 670 670 WDU20170000670 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 669 669 WDU20170000669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 668 668 WDU20170000668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 667 667 WDU20170000667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 666 666 WDU20170000666 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt SK 13/14 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 665 665 WDU20170000665 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 664 664 WDU20170000664 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 663 663 WDU20170000663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 662 662 WDU20170000662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 661 661 WDU20170000661 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 660 660 WDU20170000660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 659 659 WDU20170000659 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 658 658 WDU20170000658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 657 657 WDU20170000657 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 656 656 WDU20170000656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 655 655 WDU20170000655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 654 654 WDU20170000654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gliwice - radiostacja" akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 653 653 WDU20170000653 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 652 652 WDU20170000652 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 651 651 WDU20170000651 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 650 650 WDU20170000650 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 649 649 WDU20170000649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 648 648 WDU20170000648 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 647 647 WDU20170000647 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 646 646 WDU20170000646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 645 645 WDU20170000645 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 644 644 WDU20170000644 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 643 643 WDU20170000643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 642 642 WDU20170000642 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 641 641 WDU20170000641 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 640 640 WDU20170000640 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 639 639 WDU20170000639 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 638 638 WDU20170000638 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 637 637 WDU20170000637 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 636 636 WDU20170000636 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 635 635 WDU20170000635 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 634 634 WDU20170000634 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 633 633 WDU20170000633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 632 632 WDU20170000632 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 631 631 WDU20170000631 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 630 630 WDU20170000630 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 629 629 WDU20170000629 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 628 628 WDU20170000628 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 627 627 WDU20170000627 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 626 626 WDU20170000626 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 625 625 WDU20170000625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 624 624 WDU20170000624 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 623 623 WDU20170000623 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 622 622 WDU20170000622 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 621 621 WDU20170000621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 620 620 WDU20170000620 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 619 619 WDU20170000619 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 618 618 WDU20170000618 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 617 617 WDU20170000617 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 616 616 WDU20170000616 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 615 615 WDU20170000615 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 614 614 WDU20170000614 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 613 613 WDU20170000613 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 612 612 WDU20170000612 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 611 611 WDU20170000611 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 610 610 WDU20170000610 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 609 609 WDU20170000609 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 608 608 WDU20170000608 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 607 607 WDU20170000607 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 606 606 WDU20170000606 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
Dz.U. 2017 poz. 605 605 WDU20170000605 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 604 604 WDU20170000604 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 603 603 WDU20170000603 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 602 602 WDU20170000602 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 601 601 WDU20170000601 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 600 600 WDU20170000600 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 599 599 WDU20170000599 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 598 598 WDU20170000598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 597 597 WDU20170000597 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 596 596 WDU20170000596 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 595 595 WDU20170000595 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 594 594 WDU20170000594 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Sobowice (PLH060024) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 593 593 WDU20170000593 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 592 592 WDU20170000592 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 591 591 WDU20170000591 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gliniska (PLH060006) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 590 590 WDU20170000590 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 589 589 WDU20170000589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 588 588 WDU20170000588 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 587 587 WDU20170000587 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 586 586 WDU20170000586 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 585 585 WDU20170000585 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 584 584 WDU20170000584 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 583 583 WDU20170000583 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 582 582 WDU20170000582 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 581 581 WDU20170000581 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 580 580 WDU20170000580 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 579 579 WDU20170000579 Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 578 578 WDU20170000578 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 577 577 WDU20170000577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 576 576 WDU20170000576 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 575 575 WDU20170000575 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 574 574 WDU20170000574 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 573 573 WDU20170000573 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 572 572 WDU20170000572 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kąty (PLH060010) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 571 571 WDU20170000571 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 570 570 WDU20170000570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 569 569 WDU20170000569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 568 568 WDU20170000568 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 567 567 WDU20170000567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 566 566 WDU20170000566 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 565 565 WDU20170000565 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 564 564 WDU20170000564 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 563 563 WDU20170000563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 562 562 WDU20170000562 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 561 561 WDU20170000561 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 560 560 WDU20170000560 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 559 559 WDU20170000559 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 558 558 WDU20170000558 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 557 557 WDU20170000557 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 556 556 WDU20170000556 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 555 555 WDU20170000555 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 554 554 WDU20170000554 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 553 553 WDU20170000553 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 552 552 WDU20170000552 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 551 551 WDU20170000551 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 550 550 WDU20170000550 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2017 poz. 549 549 WDU20170000549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 548 548 WDU20170000548 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 547 547 WDU20170000547 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 546 546 WDU20170000546 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 545 545 WDU20170000545 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 544 544 WDU20170000544 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 543 543 WDU20170000543 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 542 542 WDU20170000542 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 541 541 WDU20170000541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wzoru imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 540 540 WDU20170000540 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 539 539 WDU20170000539 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 538 538 WDU20170000538 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 537 537 WDU20170000537 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 536 536 WDU20170000536 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 535 535 WDU20170000535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 534 534 WDU20170000534 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 533 533 WDU20170000533 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 532 532 WDU20170000532 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 531 531 WDU20170000531 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 530 530 WDU20170000530 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 529 529 WDU20170000529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 528 528 WDU20170000528 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 527 527 WDU20170000527 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 526 526 WDU20170000526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 525 525 WDU20170000525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 524 524 WDU20170000524 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 523 523 WDU20170000523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 522 522 WDU20170000522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 521 521 WDU20170000521 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 520 520 WDU20170000520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 519 519 WDU20170000519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 518 518 WDU20170000518 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2017 r. sygn. akt P 13/14 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 517 517 WDU20170000517 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 516 516 WDU20170000516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 515 515 WDU20170000515 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 514 514 WDU20170000514 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 513 513 WDU20170000513 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 512 512 WDU20170000512 Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 511 511 WDU20170000511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 510 510 WDU20170000510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 509 509 WDU20170000509 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 508 508 WDU20170000508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 507 507 WDU20170000507 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 506 506 WDU20170000506 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 505 505 WDU20170000505 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 504 504 WDU20170000504 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 503 503 WDU20170000503 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 502 502 WDU20170000502 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 501 501 WDU20170000501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001) akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 500 500 WDU20170000500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 499 499 WDU20170000499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 498 498 WDU20170000498 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 497 497 WDU20170000497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 496 496 WDU20170000496 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 495 495 WDU20170000495 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 494 494 WDU20170000494 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 493 493 WDU20170000493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 492 492 WDU20170000492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 491 491 WDU20170000491 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 490 490 WDU20170000490 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 489 489 WDU20170000489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 488 488 WDU20170000488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 487 487 WDU20170000487 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 486 486 WDU20170000486 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 485 485 WDU20170000485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 484 484 WDU20170000484 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 483 483 WDU20170000483 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 482 482 WDU20170000482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 481 481 WDU20170000481 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uchylony
Dz.U. 2017 poz. 480 480 WDU20170000480 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 479 479 WDU20170000479 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 478 478 WDU20170000478 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 477 477 WDU20170000477 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 476 476 WDU20170000476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. Sygn. akt K 2/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 475 475 WDU20170000475 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 474 474 WDU20170000474 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 473 473 WDU20170000473 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 472 472 WDU20170000472 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 471 471 WDU20170000471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 470 470 WDU20170000470 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 469 469 WDU20170000469 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 468 468 WDU20170000468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 467 467 WDU20170000467 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 466 466 WDU20170000466 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 465 465 WDU20170000465 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 464 464 WDU20170000464 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 463 463 WDU20170000463 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 462 462 WDU20170000462 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 461 461 WDU20170000461 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 460 460 WDU20170000460 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 459 459 WDU20170000459 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 458 458 WDU20170000458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 457 457 WDU20170000457 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 456 456 WDU20170000456 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 455 455 WDU20170000455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 454 454 WDU20170000454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 453 453 WDU20170000453 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 452 452 WDU20170000452 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 451 451 WDU20170000451 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 450 450 WDU20170000450 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 449 449 WDU20170000449 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 448 448 WDU20170000448 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 447 447 WDU20170000447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 446 446 WDU20170000446 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 445 445 WDU20170000445 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 444 444 WDU20170000444 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 443 443 WDU20170000443 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 442 442 WDU20170000442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 441 441 WDU20170000441 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 440 440 WDU20170000440 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 439 439 WDU20170000439 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 438 438 WDU20170000438 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 437 437 WDU20170000437 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo uchylony
Dz.U. 2017 poz. 436 436 WDU20170000436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 435 435 WDU20170000435 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 434 434 WDU20170000434 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 433 433 WDU20170000433 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 432 432 WDU20170000432 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 431 431 WDU20170000431 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 430 430 WDU20170000430 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 429 429 WDU20170000429 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 428 428 WDU20170000428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 427 427 WDU20170000427 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 426 426 WDU20170000426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 425 425 WDU20170000425 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 424 424 WDU20170000424 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 423 423 WDU20170000423 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 422 422 WDU20170000422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 421 421 WDU20170000421 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 420 420 WDU20170000420 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 419 419 WDU20170000419 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 418 418 WDU20170000418 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 417 417 WDU20170000417 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 416 416 WDU20170000416 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 415 415 WDU20170000415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 414 414 WDU20170000414 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 413 413 WDU20170000413 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 412 412 WDU20170000412 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 411 411 WDU20170000411 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 410 410 WDU20170000410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 409 409 WDU20170000409 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 408 408 WDU20170000408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 407 407 WDU20170000407 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 406 406 WDU20170000406 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 405 405 WDU20170000405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 404 404 WDU20170000404 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 403 403 WDU20170000403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 402 402 WDU20170000402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 401 401 WDU20170000401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 400 400 WDU20170000400 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 399 399 WDU20170000399 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 398 398 WDU20170000398 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 397 397 WDU20170000397 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 396 396 WDU20170000396 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 395 395 WDU20170000395 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 394 394 WDU20170000394 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA uchylony
Dz.U. 2017 poz. 393 393 WDU20170000393 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 392 392 WDU20170000392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 391 391 WDU20170000391 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 390 390 WDU20170000390 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 389 389 WDU20170000389 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 388 388 WDU20170000388 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 387 387 WDU20170000387 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 386 386 WDU20170000386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 385 385 WDU20170000385 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2017 poz. 384 384 WDU20170000384 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 383 383 WDU20170000383 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 382 382 WDU20170000382 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 381 381 WDU20170000381 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 380 380 WDU20170000380 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 379 379 WDU20170000379 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 378 378 WDU20170000378 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 377 377 WDU20170000377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 376 376 WDU20170000376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 375 375 WDU20170000375 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 374 374 WDU20170000374 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 373 373 WDU20170000373 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 372 372 WDU20170000372 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 371 371 WDU20170000371 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 370 370 WDU20170000370 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 369 369 WDU20170000369 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 368 368 WDU20170000368 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 367 367 WDU20170000367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 366 366 WDU20170000366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 365 365 WDU20170000365 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 364 364 WDU20170000364 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 363 363 WDU20170000363 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 362 362 WDU20170000362 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 361 361 WDU20170000361 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 360 360 WDU20170000360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 359 359 WDU20170000359 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 358 358 WDU20170000358 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 357 357 WDU20170000357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich uchylony
Dz.U. 2017 poz. 356 356 WDU20170000356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 355 355 WDU20170000355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 354 354 WDU20170000354 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 353 353 WDU20170000353 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny uchylony
Dz.U. 2017 poz. 352 352 WDU20170000352 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek uchylony
Dz.U. 2017 poz. 351 351 WDU20170000351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 350 350 WDU20170000350 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 349 349 WDU20170000349 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 348 348 WDU20170000348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 347 347 WDU20170000347 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 346 346 WDU20170000346 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 345 345 WDU20170000345 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 344 344 WDU20170000344 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 343 343 WDU20170000343 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek uchylony
Dz.U. 2017 poz. 342 342 WDU20170000342 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 341 341 WDU20170000341 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 340 340 WDU20170000340 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 339 339 WDU20170000339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 338 338 WDU20170000338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 337 337 WDU20170000337 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 336 336 WDU20170000336 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 335 335 WDU20170000335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 334 334 WDU20170000334 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 333 333 WDU20170000333 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 332 332 WDU20170000332 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 331 331 WDU20170000331 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 330 330 WDU20170000330 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika uchylony
Dz.U. 2017 poz. 329 329 WDU20170000329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 328 328 WDU20170000328 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 327 327 WDU20170000327 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 326 326 WDU20170000326 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin uchylony
Dz.U. 2017 poz. 325 325 WDU20170000325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 324 324 WDU20170000324 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 323 323 WDU20170000323 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 322 322 WDU20170000322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 321 321 WDU20170000321 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 320 320 WDU20170000320 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 319 319 WDU20170000319 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 318 318 WDU20170000318 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 317 317 WDU20170000317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 316 316 WDU20170000316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 315 315 WDU20170000315 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 314 314 WDU20170000314 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 313 313 WDU20170000313 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 312 312 WDU20170000312 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 311 311 WDU20170000311 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 310 310 WDU20170000310 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 309 309 WDU20170000309 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 308 308 WDU20170000308 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 307 307 WDU20170000307 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 306 306 WDU20170000306 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 305 305 WDU20170000305 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 304 304 WDU20170000304 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 303 303 WDU20170000303 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 302 302 WDU20170000302 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 301 301 WDU20170000301 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 300 300 WDU20170000300 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 299 299 WDU20170000299 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 298 298 WDU20170000298 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 297 297 WDU20170000297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 296 296 WDU20170000296 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 295 295 WDU20170000295 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 294 294 WDU20170000294 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 293 293 WDU20170000293 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 292 292 WDU20170000292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 291 291 WDU20170000291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 290 290 WDU20170000290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 289 289 WDU20170000289 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 288 288 WDU20170000288 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 287 287 WDU20170000287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 286 286 WDU20170000286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 285 285 WDU20170000285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 284 284 WDU20170000284 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 283 283 WDU20170000283 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 282 282 WDU20170000282 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 281 281 WDU20170000281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 280 280 WDU20170000280 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 279 279 WDU20170000279 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 278 278 WDU20170000278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 277 277 WDU20170000277 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 276 276 WDU20170000276 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nikozji dnia 10 września 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 275 275 WDU20170000275 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 274 274 WDU20170000274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 273 273 WDU20170000273 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 272 272 WDU20170000272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 271 271 WDU20170000271 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 270 270 WDU20170000270 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 269 269 WDU20170000269 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 268 268 WDU20170000268 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 267 267 WDU20170000267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 266 266 WDU20170000266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 265 265 WDU20170000265 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 264 264 WDU20170000264 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 263 263 WDU20170000263 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 262 262 WDU20170000262 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanym w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 261 261 WDU20170000261 Porozumienie dotyczące zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 260 260 WDU20170000260 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 259 259 WDU20170000259 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 258 258 WDU20170000258 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 257 257 WDU20170000257 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 256 256 WDU20170000256 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 255 255 WDU20170000255 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 254 254 WDU20170000254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 253 253 WDU20170000253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 252 252 WDU20170000252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 251 251 WDU20170000251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 250 250 WDU20170000250 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 249 249 WDU20170000249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 248 248 WDU20170000248 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 247 247 WDU20170000247 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 246 246 WDU20170000246 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 245 245 WDU20170000245 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 244 244 WDU20170000244 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 243 243 WDU20170000243 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 242 242 WDU20170000242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 241 241 WDU20170000241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 240 240 WDU20170000240 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 239 239 WDU20170000239 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 238 238 WDU20170000238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 237 237 WDU20170000237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 236 236 WDU20170000236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 235 235 WDU20170000235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 234 234 WDU20170000234 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 233 233 WDU20170000233 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 232 232 WDU20170000232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 231 231 WDU20170000231 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 230 230 WDU20170000230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 229 229 WDU20170000229 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 228 228 WDU20170000228 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 227 227 WDU20170000227 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 226 226 WDU20170000226 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 225 225 WDU20170000225 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 224 224 WDU20170000224 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 223 223 WDU20170000223 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 222 222 WDU20170000222 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 221 221 WDU20170000221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 220 220 WDU20170000220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 219 219 WDU20170000219 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 218 218 WDU20170000218 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 217 217 WDU20170000217 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 216 216 WDU20170000216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi uchylony
Dz.U. 2017 poz. 215 215 WDU20170000215 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 214 214 WDU20170000214 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 213 213 WDU20170000213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017-2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 212 212 WDU20170000212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 211 211 WDU20170000211 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 210 210 WDU20170000210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 209 209 WDU20170000209 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 208 208 WDU20170000208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 207 207 WDU20170000207 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 206 206 WDU20170000206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 205 205 WDU20170000205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 204 204 WDU20170000204 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 203 203 WDU20170000203 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 202 202 WDU20170000202 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 201 201 WDU20170000201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 200 200 WDU20170000200 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 199 199 WDU20170000199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 198 198 WDU20170000198 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 197 197 WDU20170000197 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
Dz.U. 2017 poz. 196 196 WDU20170000196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 195 195 WDU20170000195 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 194 194 WDU20170000194 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 193 193 WDU20170000193 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 192 192 WDU20170000192 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 191 191 WDU20170000191 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 190 190 WDU20170000190 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 189 189 WDU20170000189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 188 188 WDU20170000188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 187 187 WDU20170000187 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 186 186 WDU20170000186 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 185 185 WDU20170000185 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 184 184 WDU20170000184 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 183 183 WDU20170000183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 182 182 WDU20170000182 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 181 181 WDU20170000181 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 180 180 WDU20170000180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 179 179 WDU20170000179 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 178 178 WDU20170000178 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 177 177 WDU20170000177 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 176 176 WDU20170000176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 175 175 WDU20170000175 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 174 174 WDU20170000174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 173 173 WDU20170000173 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 172 172 WDU20170000172 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 171 171 WDU20170000171 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 170 170 WDU20170000170 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 169 169 WDU20170000169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 168 168 WDU20170000168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 167 167 WDU20170000167 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 166 166 WDU20170000166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 165 165 WDU20170000165 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 164 164 WDU20170000164 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 163 163 WDU20170000163 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 162 162 WDU20170000162 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 161 161 WDU20170000161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 160 160 WDU20170000160 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 159 159 WDU20170000159 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) uchylony
Dz.U. 2017 poz. 158 158 WDU20170000158 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 157 157 WDU20170000157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 156 156 WDU20170000156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 155 155 WDU20170000155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 154 154 WDU20170000154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2017 poz. 153 153 WDU20170000153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 152 152 WDU20170000152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 151 151 WDU20170000151 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 150 150 WDU20170000150 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 149 149 WDU20170000149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 148 148 WDU20170000148 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 147 147 WDU20170000147 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 146 146 WDU20170000146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 145 145 WDU20170000145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 144 144 WDU20170000144 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku uchylony
Dz.U. 2017 poz. 143 143 WDU20170000143 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 142 142 WDU20170000142 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 141 141 WDU20170000141 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 140 140 WDU20170000140 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 139 139 WDU20170000139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 138 138 WDU20170000138 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 137 137 WDU20170000137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 136 136 WDU20170000136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 135 135 WDU20170000135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 134 134 WDU20170000134 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 133 133 WDU20170000133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 132 132 WDU20170000132 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 131 131 WDU20170000131 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 130 130 WDU20170000130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 129 129 WDU20170000129 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 128 128 WDU20170000128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 127 127 WDU20170000127 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 126 126 WDU20170000126 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 125 125 WDU20170000125 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 124 124 WDU20170000124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 123 123 WDU20170000123 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 122 122 WDU20170000122 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 121 121 WDU20170000121 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 120 120 WDU20170000120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 119 119 WDU20170000119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 118 118 WDU20170000118 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 117 117 WDU20170000117 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 116 116 WDU20170000116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 115 115 WDU20170000115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 114 114 WDU20170000114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 113 113 WDU20170000113 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 112 112 WDU20170000112 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 111 111 WDU20170000111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 110 110 WDU20170000110 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 109 109 WDU20170000109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 108 108 WDU20170000108 Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 107 107 WDU20170000107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 106 106 WDU20170000106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 105 105 WDU20170000105 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 104 104 WDU20170000104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 103 103 WDU20170000103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 102 102 WDU20170000102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 101 101 WDU20170000101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 100 100 WDU20170000100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 99 99 WDU20170000099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 98 98 WDU20170000098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 97 97 WDU20170000097 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 96 96 WDU20170000096 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
Dz.U. 2017 poz. 95 95 WDU20170000095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa uchylony
Dz.U. 2017 poz. 94 94 WDU20170000094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 93 93 WDU20170000093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 92 92 WDU20170000092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 91 91 WDU20170000091 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 90 90 WDU20170000090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 89 89 WDU20170000089 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 88 88 WDU20170000088 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 87 87 WDU20170000087 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 86 86 WDU20170000086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 85 85 WDU20170000085 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 84 84 WDU20170000084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 83 83 WDU20170000083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 82 82 WDU20170000082 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 81 81 WDU20170000081 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 80 80 WDU20170000080 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 79 79 WDU20170000079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 78 78 WDU20170000078 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 77 77 WDU20170000077 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 76 76 WDU20170000076 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 75 75 WDU20170000075 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 74 74 WDU20170000074 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 73 73 WDU20170000073 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 72 72 WDU20170000072 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 71 71 WDU20170000071 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 70 70 WDU20170000070 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 69 69 WDU20170000069 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 68 68 WDU20170000068 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 67 67 WDU20170000067 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi uchylony
Dz.U. 2017 poz. 66 66 WDU20170000066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 65 65 WDU20170000065 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 64 64 WDU20170000064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 63 63 WDU20170000063 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 62 62 WDU20170000062 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 61 61 WDU20170000061 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 60 60 WDU20170000060 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 59 59 WDU20170000059 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 58 58 WDU20170000058 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 57 57 WDU20170000057 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 56 56 WDU20170000056 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 55 55 WDU20170000055 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 54 54 WDU20170000054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 53 53 WDU20170000053 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 52 52 WDU20170000052 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 51 51 WDU20170000051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 50 50 WDU20170000050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 49 49 WDU20170000049 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 48 48 WDU20170000048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 47 47 WDU20170000047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 46 46 WDU20170000046 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 45 45 WDU20170000045 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 44 44 WDU20170000044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 43 43 WDU20170000043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 42 42 WDU20170000042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 41 41 WDU20170000041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 40 40 WDU20170000040 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 39 39 WDU20170000039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 38 38 WDU20170000038 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 37 37 WDU20170000037 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2017 poz. 36 36 WDU20170000036 Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 35 35 WDU20170000035 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 34 34 WDU20170000034 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 33 33 WDU20170000033 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 32 32 WDU20170000032 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 31 31 WDU20170000031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 30 30 WDU20170000030 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 29 29 WDU20170000029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 28 28 WDU20170000028 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 27 27 WDU20170000027 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 26 26 WDU20170000026 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 25 25 WDU20170000025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 24 24 WDU20170000024 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2017 poz. 23 23 WDU20170000023 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 22 22 WDU20170000022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 21 21 WDU20170000021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 20 20 WDU20170000020 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2017 poz. 19 19 WDU20170000019 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 18 18 WDU20170000018 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 17 17 WDU20170000017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2017 poz. 16 16 WDU20170000016 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2017 poz. 15 15 WDU20170000015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2017 poz. 14 14 WDU20170000014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 13 13 WDU20170000013 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 12 12 WDU20170000012 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 11 11 WDU20170000011 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 10 10 WDU20170000010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne uznany za uchylony
Dz.U. 2017 poz. 9 9 WDU20170000009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 8 8 WDU20170000008 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 7 7 WDU20170000007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 6 6 WDU20170000006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 5 5 WDU20170000005 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 4 4 WDU20170000004 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 3 3 WDU20170000003 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2017 poz. 2 2 WDU20170000002 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2017 poz. 1 1 WDU20170000001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych obowiązujący