20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2018
2548 RMS z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt posiada tekst jednolity
2547 RMF z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych uchylony
2546 RMF z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
2545 RMF z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
2544 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych uznany za uchylony
2543 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych akt posiada tekst jednolity
2542 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych uznany za uchylony
2541 RMF z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
2540 U z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów akt objęty tekstem jednolitym
2539 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznany za uchylony
2538 U z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2537 RMZ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
2536 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego akt posiada tekst jednolity
2535 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności uznany za uchylony
2534 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
2533 U z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2532 U z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu obowiązujący
2531 RM z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur akt posiada tekst jednolity
2530 RPRM z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
2529 U z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski obowiązujący
2528 RM z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uznany za uchylony
2527 RM z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uznany za uchylony
2526 RM z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 obowiązujący
2525 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
2524 RRM z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
2523 RMC z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
2522 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uznany za uchylony
2521 RMIiR z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu obowiązujący
2520 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
2519 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uznany za uchylony
2518 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym akt objęty tekstem jednolitym
2517 RMS z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych obowiązujący
2516 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
2515 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2514 RME z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego uznany za uchylony
2513 RMS z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego akt posiada tekst jednolity
2512 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa do służby w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
2511 U z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
2510 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych obowiązujący
2509 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt posiada tekst jednolity
2508 RMNiSW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych uznany za uchylony
2507 U z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
2506 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" akt jednorazowy
2505 RMRiRW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uznany za uchylony
2504 RMF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
2503 RMON z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
2502 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt posiada tekst jednolity
2501 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
2500 U z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2499 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2498 RRM z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
2497 RMON z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
2496 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających uznany za uchylony
2495 RMRPiPS z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów uznany za uchylony
2494 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia obowiązujący
2493 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy" akt jednorazowy
2492 RMS z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujący
2491 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
2490 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka akt objęty tekstem jednolitym
2489 RMIiR z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych akt posiada tekst jednolity
2488 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową akt posiada tekst jednolity
2487 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
2486 RMS z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu obowiązujący
2485 RMKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych akt objęty tekstem jednolitym
2484 RMC z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców obowiązujący
2483 RPRM z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
2482 RM z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uznany za uchylony
2481 RMKiDN z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych obowiązujący
2480 RMF z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
2479 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
2478 RRM z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic akt jednorazowy
2477 RRM z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa obowiązujący
2476 RMZ z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli obowiązujący
2475 RMZ z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego obowiązujący
2474 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
2473 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
2472 RMZiMSWiA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie obowiązujący
2471 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
2470 RMF z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
2469 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
2468 RMNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich obowiązujący
2467 RMF z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru akt posiada tekst jednolity
2466 RMRiRW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchylony
2465 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
2464 RMIiR z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat uznany za uchylony
2463 RRM z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin akt objęty tekstem jednolitym
2462 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny" akt jednorazowy
2461 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego obowiązujący
2460 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
2459 RMZ z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi akt posiada tekst jednolity
2458 RMS z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji uznany za uchylony
2457 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą obowiązujący
2456 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujący
2455 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych obowiązujący
2454 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim obowiązujący
2453 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot wygaśnięcie aktu
2452 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
2451 RMGMi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia obowiązujący
2450 RMF z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności uznany za uchylony
2449 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego obowiązujący
2448 U z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
2447 RMSWiA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
2446 RMEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 akt jednorazowy
2445 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin obowiązujący
2444 RMS z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych obowiązujący
2443 RMIiR z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 obowiązujący
2442 RMF z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
2441 RMS z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
2440 RRM z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
2439 RMON z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
2438 RRM z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych obowiązujący
2437 RRM z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
2436 RMF z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący
2435 U z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 wygaśnięcie aktu
2434 RMS z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą uchylony
2433 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
2432 U z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych obowiązujący
2431 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych obowiązujący
2430 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
2429 U z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
2428 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą uchylony
2427 RMSWiA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2019 akt jednorazowy
2426 RMIiR z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych akt objęty tekstem jednolitym
2425 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną uchylony
2424 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej akt posiada tekst jednolity
2423 RMZ z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
2422 RMI z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych akt objęty tekstem jednolitym
2421 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" akt jednorazowy
2420 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny" akt jednorazowy
2419 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Przemyśl - zespół staromiejski" akt jednorazowy
2418 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" akt jednorazowy
2417 RMF z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające akt posiada tekst jednolity
2416 RMF z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej akt objęty tekstem jednolitym
2415 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" akt posiada tekst jednolity
2414 RMZ z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę uchylony
2413 RPRP z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu" akt jednorazowy
2412 RM z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
2411 RMRPiPS z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt objęty tekstem jednolitym
2410 RMZ z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu uznany za uchylony
2409 RMRiRW z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
2408 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych obowiązujący
2407 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej obowiązujący
2406 RMF z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu uznany za uchylony
2405 RMNiSW z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki akt posiada tekst jednolity
2404 U z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym obowiązujący
2403 RMRPiPS z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania akt objęty tekstem jednolitym
2402 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
2401 RMF z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
2400 RPRP z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2399 U z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2398 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy obowiązujący
2397 RMS z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
2396 RMZ z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
2395 RMGMi z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
2394 RMF z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
2393 RMGMi z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
2392 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
2391 RMSWiA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin akt posiada tekst jednolity
2390 RMGMi z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich obowiązujący
2389 OMSRP z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
2388 WTK z dnia 13 grudnia 2018 r. sygn. akt K 34/16 obowiązujący
2387 OMSRP z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
2386 OMSRP z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
2385 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
2384 RRM z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
2383 U z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 obowiązujący
2382 RMI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji obowiązujący
2381 RMZ z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
2380 RMF z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym obowiązujący
2379 RMF z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
2378 OMON z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
2377 WTK z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15 obowiązujący
2376 RMZ z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
2375 RMZ z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
2374 RMKiDN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego akt posiada tekst jednolity
2373 RMSWiA z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
2372 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym akt posiada tekst jednolity
2371 RMF z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów akt posiada tekst jednolity
2370 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
2369 RMRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej akt posiada tekst jednolity
2368 RMRiRW z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2367 WTK z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 25/16 obowiązujący
2366 RRM z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
2365 RMRiRW z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
2364 RMZ z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2363 OMSRP z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wygaśnięcie aktu
2362 RMF z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
2361 RMEN z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
2360 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujący
2359 RMSWiA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin uznany za uchylony
2358 RRM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego obowiązujący
2357 OMSRP z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego obowiązujący
2356 OMSRP z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
2355 RMON z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
2354 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2353 OMI z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach wygaśnięcie aktu
2352 OMSRP z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
2351 RKRRiT z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania obowiązujący
2350 OMF z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
2349 OMSRP z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
2348 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2347 OMF z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego obowiązujący
2346 RRM z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego akt jednorazowy
2345 RMS z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
2344 RRM z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
2343 OMI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych uznany za uchylony
2342 RMRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej akt posiada tekst jednolity
2341 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2340 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2339 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych obowiązujący
2338 RMSiT z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu obowiązujący
2337 OMSRP z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych obowiązujący
2336 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego obowiązujący
2335 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych wygaśnięcie aktu
2334 RMSWiA z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
2333 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
2332 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wygaśnięcie aktu
2331 RM z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej uznany za uchylony
2330 Or z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. bez statusu
2329 Or z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. bez statusu
2328 Or z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. bez statusu
2327 Or z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. bez statusu
2326 RM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 obowiązujący
2325 RMF z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych akt objęty tekstem jednolitym
2324 RMC z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych obowiązujący
2323 RRM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń obowiązujący
2322 WTK z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt K 6/17 obowiązujący
2321 OMSRP z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń wygaśnięcie aktu
2320 U z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie akt objęty tekstem jednolitym
2319 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych obowiązujący
2318 RMKiDN z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uchylony
2317 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
2316 RMC z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie obowiązujący
2315 RMC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej obowiązujący
2314 WTK z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 10/17 obowiązujący
2313 RRM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. akt jednorazowy
2312 RMI z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uchylony
2311 RMON z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
2310 RM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa uznany za uchylony
2309 RRM z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu uznany za uchylony
2308 OMSRP z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
2307 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika obowiązujący
2306 RM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujący
2305 RMS z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej obowiązujący
2304 RMZ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie obowiązujący
2303 RRM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. wygaśnięcie aktu
2302 WTK z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 19/16 obowiązujący
2301 RMS z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym obowiązujący
2300 WTK z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt P 12/17 obowiązujący
2299 RMS z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin obowiązujący
2298 RPRM z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
2297 RRM z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
2296 RMS z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika obowiązujący
2295 RMF z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy obowiązujący
2294 RMF z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
2293 RMNiSW z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju akt objęty tekstem jednolitym
2292 RMF z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym uznany za uchylony
2291 RMZ z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego obowiązujący
2290 RPRM z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
2289 OMPiT z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
2288 OMSRP z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
2287 RMS z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika obowiązujący
2286 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
2285 OMSWiA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej obowiązujący
2284 RMIiR z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej akt objęty tekstem jednolitym
2283 RMF z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
2282 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy akt objęty tekstem jednolitym
2281 RMZ z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego akt objęty tekstem jednolitym
2280 RMI z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej obowiązujący
2279 RME z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy obowiązujący
2278 RMS z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt objęty tekstem jednolitym
2277 RRM z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej uznany za uchylony
2276 RMSWiA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
2275 WTK z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt SK 3/14 obowiązujący
2274 RMS z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
2273 OMRPiPS z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę wygaśnięcie aktu
2272 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
2271 OMRiRW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii wygaśnięcie aktu
2270 U z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej obowiązujący
2269 OMSRP z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym uchylony
2268 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
2267 OMSRP z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa wygaśnięcie aktu
2266 RKRRiT z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi obowiązujący
2265 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej akt objęty tekstem jednolitym
2264 OMON z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentam uznany za uchylony
2263 RMS z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
2262 OMF z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych wygaśnięcie aktu
2261 RKRRiT z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych uznany za uchylony
2260 RMF z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
2259 RMF z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uznany za uchylony
2258 RRM z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
2257 RMRiRW z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
2256 OMIiR z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
2255 RM z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
2254 U z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. akt jednorazowy
2253 Or z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. bez statusu
2252 RMZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
2251 RMS z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
2250 RMI z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym obowiązujący
2249 RMS z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
2248 RMS z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby uznany za uchylony
2247 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt objęty tekstem jednolitym
2246 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
2245 U z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2244 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym obowiązujący
2243 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku obowiązujący
2242 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji obowiązujący
2241 OMRPiPS z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
2240 RMPiT z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali obowiązujący
2239 RMF z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
2238 RMF z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
2237 RMF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2236 RMF z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
2235 RMS z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
2234 RMS z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze akt objęty tekstem jednolitym
2233 OMRiRW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa wygaśnięcie aktu
2232 OMSRP z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego obowiązujący
2231 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych wygaśnięcie aktu
2230 OMON z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
2229 RMIiR z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości akt posiada tekst jednolity
2228 OPRM z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
2227 U z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych obowiązujący
2226 RKRRiT z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności obowiązujący
2225 OMF z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wygaśnięcie aktu
2224 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
2223 OMSRP z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu obowiązujący
2222 RMRiRW z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto uchylony
2221 OMSRP z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wygaśnięcie aktu
2220 OMSRP z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
2219 U z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2218 RMNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji obowiązujący
2217 RMF z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji akt objęty tekstem jednolitym
2216 OMSRP z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
2215 U z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych akt posiada tekst jednolity
2214 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
2213 RMIiR z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej obowiązujący
2212 U z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich akt posiada tekst jednolity
2211 RMRiRW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. wygaśnięcie aktu
2210 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wygaśnięcie aktu
2209 RMSWiA z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
2208 RMF z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
2207 RRM z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie obowiązujący
2206 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wygaśnięcie aktu
2205 OPRM z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
2204 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
2203 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi uchylony
2202 OMF z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy obowiązujący
2201 Or z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. bez statusu
2200 RMI z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
2199 RMF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy obowiązujący
2198 RMNiSW z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt objęty tekstem jednolitym
2197 RMF z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości akt jednorazowy
2196 RMS z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
2195 RMRiRW z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
2194 RMRiRW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików obowiązujący
2193 U z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2192 U z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym akt posiada tekst jednolity
2191 U z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym akt posiada tekst jednolity
2190 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
2189 U z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. akt jednorazowy
2188 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
2187 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
2186 RMZ z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd uchylony
2185 RMZ z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
2184 RMS z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby uznany za uchylony
2183 RMSWiA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
2182 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
2181 RRM z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
2180 RRM z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny obowiązujący
2179 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
2178 RRM z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
2177 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wygaśnięcie aktu
2176 RMPiT z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego obowiązujący
2175 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
2174 OMSRP z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
2173 RMS z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
2172 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
2171 RRM z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
2170 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
2169 RPRM z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej obowiązujący
2168 RPRM z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej obowiązujący
2167 RMI z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r. wygaśnięcie aktu
2166 RMPiT z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017 obowiązujący
2165 OPRM z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
2164 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
2163 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych wygaśnięcie aktu
2162 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
2161 U z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg akt posiada tekst jednolity
2160 WTK z dnia 13 listopada 2018 r. sygn. akt SK 17/17 obowiązujący
2159 U z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2158 RMF z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt posiada tekst jednolity
2157 RMRiRW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uznany za uchylony
2156 U z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych akt jednorazowy
2155 RMSWiA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
2154 RMZ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne akt posiada tekst jednolity
2153 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wygaśnięcie aktu
2152 RMNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych akt posiada tekst jednolity
2151 RMS z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów obowiązujący
2150 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
2149 RPKdsPP z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
2148 RMF z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego obowiązujący
2147 RMPiT z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących obowiązujący
2146 RMKiDN z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej" obowiązujący
2145 OMI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk wygaśnięcie aktu
2144 OPKW z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie obowiązujący
2143 RMF z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier akt objęty tekstem jednolitym
2142 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
2141 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
2140 RMEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
2139 OMS z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego obowiązujący
2138 RMS z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
2137 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
2136 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
2135 OMZ z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów wygaśnięcie aktu
2134 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygaśnięcie aktu
2133 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" akt objęty tekstem jednolitym
2132 OMON z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich wygaśnięcie aktu
2131 RRM z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
2130 U z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2129 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
2128 RMZ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
2127 OMS z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej obowiązujący
2126 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2125 RMRiRW z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
2124 U z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
2123 RRM z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
2122 OMSWiA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego obowiązujący
2121 RMRiRW z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
2120 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli obowiązujący
2119 RRM z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa obowiązujący
2118 RMS z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
2117 U z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2116 RMRiRW z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2115 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
2114 RMF z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" uchylony
2113 RMON z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
2112 OMON z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
2111 RKRRiT z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych obowiązujący
2110 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium wygaśnięcie aktu
2109 Or z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. bez statusu
2108 PmUEijpczjsaIzdsduIwwrzUEjpciIwdorPzKdRkNZwszkswBd1k2r z dnia obowiązujący
2107 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
2106 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
2105 OMRiRW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli uznany za uchylony
2104 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
2103 RRM z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 akt jednorazowy
2102 WTK z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 obowiązujący
2101 RMS z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
2100 OMKiDN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
2099 OMSRP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
2098 RRM z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
2097 RM z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów uchylony
2096 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
2095 RM z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063) akt jednorazowy
2094 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
2093 RMF z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
2092 U z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2091 RMI z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt objęty tekstem jednolitym
2090 RMNiSW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia obowiązujący
2089 Or z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r. bez statusu
2088 ZdzdMkowwzwmwiopw1swLd7l1rpwLd1c2r z dnia obowiązujący
2087 RMSWiA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej akt jednorazowy
2086 OMON z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wygaśnięcie aktu
2085 RM z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obowiązujący
2084 RMRiRW z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych akt objęty tekstem jednolitym
2083 RMRiRW z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) akt objęty tekstem jednolitym
2082 RPRP z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
2081 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
2080 RRM z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej obowiązujący
2079 RMF z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
2078 RMC z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu obowiązujący
2077 U z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2076 RPRP z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
2075 RMPiT z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny uznany za uchylony
2074 RMRiRW z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
2073 U z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników akt posiada tekst jednolity
2072 RPRP z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
2071 RRM z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
2070 OPKW z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. obowiązujący
2069 OPKW z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. obowiązujący
2068 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
2067 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
2066 RMRPiPS z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
2065 RMSWiA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa obowiązujący
2064 RMF z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa akt posiada tekst jednolity
2063 RMI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa uznany za uchylony
2062 RMZ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek obowiązujący
2061 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego obowiązujący
2060 RMZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów obowiązujący
2059 RPKdsPP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
2058 RMSWiA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
2057 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań obowiązujący
2056 RMZ z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania akt objęty tekstem jednolitym
2055 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego obowiązujący
2054 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego obowiązujący
2053 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
2052 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego obowiązujący
2051 RPKdsPP z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego obowiązujący
2050 RMF z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
2049 OMRPiPS z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 obowiązujący
2048 RMZ z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów obowiązujący
2047 OPRM z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej obowiązujący
2046 RMZ z dnia 22 października 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
2045 RMF z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
2044 RMRPiPS z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
2043 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej obowiązujący
2042 RMZ z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci akt objęty tekstem jednolitym
2041 U z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. akt jednorazowy
2040 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej wygaśnięcie aktu
2039 OMS z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym obowiązujący
2038 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wygaśnięcie aktu
2037 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uchylony
2036 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej wygaśnięcie aktu
2035 RMSWiA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
2034 RMZ z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" obowiązujący
2033 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
2032 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
2031 RMGMi z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego obowiązujący
2030 RMF z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa obowiązujący
2029 RMEN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujący
2028 RMSWiA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
2027 OMRPiPS z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wygaśnięcie aktu
2026 OMON z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych wygaśnięcie aktu
2025 RRM z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2024 U z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego akt posiada tekst jednolity
2023 RMI z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia obowiązujący
2022 Or z dnia 17 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. bez statusu
2021 PzdMkduihpcwzdIiIswBd2c1r z dnia obowiązujący
2020 Or z dnia 24 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r. bez statusu
2019 UrowmRPaIRApwKd1g2r z dnia obowiązujący
2018 U z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
2017 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów obowiązujący
2016 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
2015 RMI z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych uznany za uchylony
2014 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
2013 RMZ z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
2012 RMZ z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
2011 RMEN z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
2010 OPRM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązujący
2009 RMF z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej obowiązujący
2008 RMZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
2007 RMSWiA z dnia 5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX" akt jednorazowy
2006 RMSWiA z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji akt posiada tekst jednolity
2005 RM z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla akt objęty tekstem jednolitym
2004 RMSWiA z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury" akt objęty tekstem jednolitym
2003 OMGMi z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
2002 RRM z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujący
2001 RMZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej obowiązujący
2000 RM z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody obowiązujący
1999 RMC z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu obowiązujący
1998 RPRM z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygaśnięcie aktu
1997 RRM z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylony
1996 RMSWiA z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1995 RMKiDN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów obowiązujący
1994 RMZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
1993 RMPiT z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany za uchylony
1992 RPRM z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uznany za uchylony
1991 RPRM z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
1990 OMSRP z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
1989 Or z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. bez statusu
1988 UmRPaFRBopospwBd2l2r z dnia obowiązujący
1987 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
1986 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
1985 RMZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych akt posiada tekst jednolity
1984 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wygaśnięcie aktu
1983 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wygaśnięcie aktu
1982 RMSWiAoMON z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. akt jednorazowy
1981 RMSWiA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
1980 Or z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej V Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzonego w Genewie dnia 27 lutego 1998 r. bez statusu
1979 VPdUowshu(swGd2l1r z dnia obowiązujący
1978 RRM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
1977 RRM z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
1976 RMSWiA z dnia 24 września 2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
1975 RRM z dnia 25 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1974 RRM z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania akt objęty tekstem jednolitym
1973 RMS z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich uznany za uchylony
1972 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1971 Or z dnia 11 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 7 lipca 2017 r. bez statusu
1970 PdzVdMkozzmps1swLd2l1rzPswLd1l1rouPpwLd2w1rpwLd7l2r z dnia obowiązujący
1969 OMSRP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wygaśnięcie aktu
1968 RMSWiA z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra" akt jednorazowy
1967 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
1966 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1965 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1964 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1963 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1962 RMZ z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
1961 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1960 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1959 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r. wygaśnięcie aktu
1958 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
1957 RMS z dnia 2 października 2018 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin uznany za uchylony
1956 RMRiRW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. akt jednorazowy
1955 OMRPiPS z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu obowiązujący
1954 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
1953 RKRRiT z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania obowiązujący
1952 RRM z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa obowiązujący
1951 OMZ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety wygaśnięcie aktu
1950 RPRM z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 obowiązujący
1949 RMPiT z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki obowiązujący
1948 RMS z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
1947 RMON z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych obowiązujący
1946 RMF z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną obowiązujący
1945 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
1944 RRM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich uchylony
1943 RMSWiA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
1942 U z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1941 OMF z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych obowiązujący
1940 RMS z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
1939 RM z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym obowiązujący
1938 RMZ z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
1937 WTK z dnia 3 października 2018 r. sygn. akt SK 5/16 obowiązujący
1936 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
1935 OMIiR z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
1934 RMGMi z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji akt objęty tekstem jednolitym
1933 WTK z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt K 26/15 obowiązujący
1932 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wygaśnięcie aktu
1931 OMSWiA z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1930 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
1929 U z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1928 OMZ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami uznany za uchylony
1927 Or z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
1926 Or z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. bez statusu
1925 U z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
1924 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych wygaśnięcie aktu
1923 RMRiRW z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020 obowiązujący
1922 RMRiRW z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
1921 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
1920 RMRPiPS z dnia 18 września 2018 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej obowiązujący
1919 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych wygaśnięcie aktu
1918 OMON z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1917 RMRiRW z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających obowiązujący
1916 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
1915 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
1914 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prasowe obowiązujący
1913 OMSZ z dnia 21 września 2018 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
1912 RRM z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych osobom ujętym oraz osobom, wobec których funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa dokonują czynności administracyjno-porządkowych uznany za uchylony
1911 RMS z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby obowiązujący
1910 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016) akt jednorazowy
1909 RRM z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
1908 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078) akt jednorazowy
1907 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066) akt jednorazowy
1906 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
1905 RMRiRW z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
1904 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007) akt jednorazowy
1903 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004) akt jednorazowy
1902 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008) akt jednorazowy
1901 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093) akt jednorazowy
1900 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
1899 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003) akt jednorazowy
1898 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055) akt jednorazowy
1897 OMZ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy uznany za uchylony
1896 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007) akt jednorazowy
1895 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011) akt jednorazowy
1894 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028) akt jednorazowy
1893 RME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych akt posiada tekst jednolity
1892 RME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych uchylony
1891 RME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych obowiązujący
1890 RME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych uchylony
1889 RRM z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1888 RMSWiA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
1887 OMS z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych obowiązujący
1886 RMI z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego obowiązujący
1885 OMI z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców obowiązujący
1884 RMI z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
1883 RMGMi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uznania za obowiązujące przepisów w zakresie budowy stałych platform wiertniczych oraz ich urządzeń i wyposażenia obowiązujący
1882 RMNiSW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia obowiązujący
1881 RMNiSW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie obowiązujący
1880 RMRiRW z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1879 OMF z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne obowiązujący
1878 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
1877 RMNiSW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą obowiązujący
1876 RMI z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
1875 OMI z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych obowiązujący
1874 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące obowiązujący
1873 RRM z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) obowiązujący
1872 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wygaśnięcie aktu
1871 OMF z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników wygaśnięcie aktu
1870 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
1869 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
1868 RMZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia akt posiada tekst jednolity
1867 Or z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 22 maja 2014 r. bez statusu
1866 ZdzdMkowwzwmwiopw1swLd7l1rpwLd2m2r z dnia obowiązujący
1865 OMPiT z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 obowiązujący
1864 RMRiRW z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
1863 RMRPiPS z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
1862 RRM z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 akt jednorazowy
1861 RMNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów akt posiada tekst jednolity
1860 RMRiRW z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
1859 RMRPiPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
1858 RMRPiPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia obowiązujący
1857 RMRPiPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
1856 RMF z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
1855 RMKiDN z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
1854 RMRPiPS z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
1853 RMF z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
1852 RMZ z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1851 RMRiRW z dnia 24 września 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) akt jednorazowy
1850 RMNiSW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej akt posiada tekst jednolity
1849 RMF z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
1848 RMSWiA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego obowiązujący
1847 RMS z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
1846 RMI z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1845 RMZ z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1844 OMF z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów obowiązujący
1843 RMNiSW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia uznany za uchylony
1842 RKRRiT z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
1841 RMGMi z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów akt posiada tekst jednolity
1840 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1839 RMF z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
1838 RMNiSW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej obowiązujący
1837 RMNiSW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta uznany za uchylony
1836 RMRiRW z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1835 RMNiSW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej uznany za uchylony
1834 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wygaśnięcie aktu
1833 RMRiRW z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1832 RMNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt posiada tekst jednolity
1831 RMC z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług obowiązujący
1830 RMC z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług obowiązujący
1829 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim wygaśnięcie aktu
1828 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" wygaśnięcie aktu
1827 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym akt objęty tekstem jednolitym
1826 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby uchylony
1825 RMF z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 obowiązujący
1824 RMF z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) akt posiada tekst jednolity
1823 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości obowiązujący
1822 RMZ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności obowiązujący
1821 RMZ z dnia 14 września 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi obowiązujący
1820 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
1819 RMSWiA z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy akt objęty tekstem jednolitym
1818 RMNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych uchylony
1817 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy obowiązujący
1816 Or z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 11 maja 2012 r. bez statusu
1815 UopiwmUEijpczjsaRIzdsswBd1m2r z dnia obowiązujący
1814 RME z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego obowiązujący
1813 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wygaśnięcie aktu
1812 RMZ z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1811 RRM z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
1810 RRM z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. obowiązujący
1809 RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR uznany za uchylony
1808 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
1807 RM z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO obowiązujący
1806 RRM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych obowiązujący
1805 RMRiRW z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń wygaśnięcie aktu
1804 RMF z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uznany za uchylony
1803 RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR uznany za uchylony
1802 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1801 RMZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego uznany za uchylony
1800 RMS z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
1799 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
1798 RRM z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
1797 RMON z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
1796 RRM z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
1795 OMSRP z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego wygaśnięcie aktu
1794 RRM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. obowiązujący
1793 OMF z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wygaśnięcie aktu
1792 RMSWiA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umundurowania i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego obowiązujący
1791 RMNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego obowiązujący
1790 RMC z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej obowiązujący
1789 RM z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
1788 RPRM z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1787 RMNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej obowiązujący
1786 RMZ z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
1785 OMSWiA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
1784 OMRiRW z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1783 RMF z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
1782 RMRiRW z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
1781 RMF z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego akt jednorazowy
1780 RMC z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo uchylony
1779 RMF z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
1778 RMF z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych akt jednorazowy
1777 RMZ z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
1776 RMF z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego akt objęty tekstem jednolitym
1775 OMON z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
1774 RPRM z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 akt posiada tekst jednolity
1773 RMZ z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
1772 RPRM z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
1771 RRM z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy akt objęty tekstem jednolitym
1770 RMS z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka akt objęty tekstem jednolitym
1769 RMSWiA z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1768 RMRPiPS z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
1767 RMS z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
1766 RPRM z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej obowiązujący
1765 RMF z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
1764 RMSWiAMFoMON z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
1763 RPRM z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1762 RMON z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie akt jednorazowy
1761 OMON z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
1760 RMC z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego uznany za uchylony
1759 Or z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Curacao Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
1758 Or z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
1757 RMF z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej obowiązujący
1756 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej akt posiada tekst jednolity
1755 RMS z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. wygaśnięcie aktu
1754 Or z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. bez statusu
1753 PdRSMTKswRd1l1rppkrwK(n5i6wd1i1c2r z dnia obowiązujący
1752 RMSWiAoMON z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
1751 OMI z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych wygaśnięcie aktu
1750 RMC z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
1749 RMRPiPS z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca akt objęty tekstem jednolitym
1748 OMF z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
1747 OMRiRW z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
1746 RMF z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji akt posiada tekst jednolity
1745 RMI z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt posiada tekst jednolity
1744 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich akt posiada tekst jednolity
1743 RMF z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie obowiązujący
1742 RMSWiA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
1741 RPRP z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości obowiązujący
1740 RMKiDN z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
1739 RMON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
1738 RMZ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny uchylony
1737 RMZ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
1736 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
1735 U z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym obowiązujący
1734 RMZ z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym akt objęty tekstem jednolitym
1733 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1732 RMS z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
1731 RMF z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych obowiązujący
1730 RME z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych obowiązujący
1729 Or z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. bez statusu
1728 RMSWiA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
1727 RMON z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1726 OMF z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe wygaśnięcie aktu
1725 RMF z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych obowiązujący
1724 RMSWiA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1723 OMSWiA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
1722 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1721 RMSWiA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej akt jednorazowy
1720 Or z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r. bez statusu
1719 RMON z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1718 RMON z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
1717 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
1716 U z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów akt posiada tekst jednolity
1715 Or z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 28 października 2016 r. bez statusu
1714 ZdzdMkozzmps1swLd2l1rzPswLd1l1rouPpwLd2w1rpwLd2p2r z dnia obowiązujący
1713 RRM z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji uznany za uchylony
1712 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1711 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1710 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1709 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1708 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1707 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1706 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1705 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1704 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1703 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1702 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1701 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1700 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu obowiązujący
1699 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
1698 RMPiT z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym obowiązujący
1697 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
1696 Or z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r. bez statusu
1695 PrUmRRPaRRTowwdnoiknl2pwWd1p2r z dnia obowiązujący
1694 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
1693 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1692 RRM z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
1691 RMRiRW z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1690 RMON z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
1689 RMSWiA z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1688 RMS z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu obowiązujący
1687 RMS z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
1686 RPRP z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
1685 RMON z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
1684 RMPiT z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu obowiązujący
1683 RMRiRW z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
1682 RMZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1681 RMZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
1680 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
1679 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
1678 RMPiT z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania obowiązujący
1677 RMF z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
1676 RMF z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
1675 RMEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego obowiązujący
1674 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności akt objęty tekstem jednolitym
1673 RMS z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego obowiązujący
1672 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
1671 OMSWiA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1670 RMEN z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe akt objęty tekstem jednolitym
1669 U z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
1668 U z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce akt posiada tekst jednolity
1667 RMRiRW z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
1666 Or z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjętych w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r. bez statusu
1665 ZdzIdKwstsapswHd1m1rpwGwd3g2r z dnia obowiązujący
1664 RMSWiA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1663 RMF z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów uchylony
1662 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. akt jednorazowy
1661 RMI z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji uznany za uchylony
1660 RRM z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron akt jednorazowy
1659 RMRiRW z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli akt objęty tekstem jednolitym
1658 RMZ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów obowiązujący
1657 RMI z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
1656 RMIoSWiA z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
1655 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego obowiązujący
1654 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
1653 RMON z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
1652 RMON z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
1651 RMF z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
1650 RMSWiAONFoS z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
1649 RMI z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej akt objęty tekstem jednolitym
1648 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
1647 RMEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
1646 RMS z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego akt objęty tekstem jednolitym
1645 RMNiSW z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk akt objęty tekstem jednolitym
1644 RM z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska uchylony
1643 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1642 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
1641 Or z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. bez statusu
1640 PPRP z dnia 27 sierpnia 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. obowiązujący
1639 Un1RGEBOiR z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia wykorzystania funduszy specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach obowiązujący
1638 Un1RGEBOiR z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego obowiązujący
1637 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1636 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
1635 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1634 RMRiRW z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1633 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych obowiązujący
1632 RME z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 wygaśnięcie aktu
1631 RMS z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
1630 RMEN z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych obowiązujący
1629 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej akt posiada tekst jednolity
1628 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1627 RM z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi uznany za uchylony
1626 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki akt objęty tekstem jednolitym
1625 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązujący
1624 RMF z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów akt posiada tekst jednolity
1623 OMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
1622 RMSWiA z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1621 U z dnia 5 lipca 2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. akt jednorazowy
1620 OMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
1619 OMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
1618 Or z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji bez statusu
1617 RMPiT z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
1616 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1615 RRM z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
1614 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
1613 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
1612 OPRM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości wygaśnięcie aktu
1611 U z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. akt jednorazowy
1610 OMSWiA z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
1609 RMKiDN z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków akt posiada tekst jednolity
1608 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1607 U z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. akt jednorazowy
1606 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów akt objęty tekstem jednolitym
1605 RMSWiA z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
1604 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) akt jednorazowy
1603 U z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1602 OMSWiA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1601 RMEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych uchylony
1600 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
1599 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych akt objęty tekstem jednolitym
1598 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji obowiązujący
1597 U z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. akt jednorazowy
1596 RME z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii uznany za uchylony
1595 OM z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach wygaśnięcie aktu
1594 OMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
1593 OMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
1592 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1591 RMZ z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych akt posiada tekst jednolity
1590 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1589 RMIiR z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
1588 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym obowiązujący
1587 RMZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1586 RMGMi z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji obowiązujący
1585 RMGMi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie uchylony
1584 RMI z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów uznany za uchylony
1583 RPRM z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uchylony
1582 OPRM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
1581 OMSWiA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
1580 RPRM z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa uznany za uchylony
1579 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
1578 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
1577 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę obowiązujący
1576 OMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców wygaśnięcie aktu
1575 OMF z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wygaśnięcie aktu
1574 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
1573 RMS z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
1572 OMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1571 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej wygaśnięcie aktu
1570 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
1569 RRM z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
1568 OMI z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uchylony
1567 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1566 RMKiDN z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych obowiązujący
1565 RMS z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt objęty tekstem jednolitym
1564 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
1563 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1562 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
1561 RPRM z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
1560 U z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
1559 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
1558 RMZ z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania akt objęty tekstem jednolitym
1557 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
1556 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) akt jednorazowy
1555 RPRM z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
1554 RMSWiA z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
1553 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051) akt jednorazowy
1552 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
1551 RM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015) akt jednorazowy
1550 OMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
1549 RPRM z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej uchylony
1548 RMS z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby obowiązujący
1547 RMGMi z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie akt objęty tekstem jednolitym
1546 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości akt posiada tekst jednolity
1545 RM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) akt jednorazowy
1544 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1543 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
1542 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
1541 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
1540 U z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania akt posiada tekst jednolity
1539 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów akt objęty tekstem jednolitym
1538 RMZ z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych akt objęty tekstem jednolitym
1537 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wygaśnięcie aktu
1536 RPRP z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
1535 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) akt jednorazowy
1534 RRM z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
1533 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązujący
1532 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1531 RMKiDN z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
1530 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
1529 OMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
1528 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004) akt jednorazowy
1527 RRM z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec akt jednorazowy
1526 RMSWiA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
1525 RMRiRW z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
1524 RPRM z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
1523 RPRM z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
1522 RMON z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1521 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) akt jednorazowy
1520 RMPiT z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
1519 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) akt jednorazowy
1518 RMON z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
1517 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) akt jednorazowy
1516 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
1515 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1514 Or z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. bez statusu
1513 PAwssPozsmRRPaRQpwQd3c2r z dnia obowiązujący
1512 Or z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. bez statusu
1511 PozsmRRPaRQpwQd3c2r z dnia obowiązujący
1510 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
1509 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
1508 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
1507 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1506 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali akt objęty tekstem jednolitym
1505 RMPiT z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji obowiązujący
1504 RM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035) akt jednorazowy
1503 RMGMi z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
1502 RMF z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
1501 OMON z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1500 OMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
1499 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1498 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego akt posiada tekst jednolity
1497 RRM z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna uchylony
1496 U z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących akt posiada tekst jednolity
1495 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu akt objęty tekstem jednolitym
1494 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą akt posiada tekst jednolity
1493 RMGMi z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
1492 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
1491 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach wygaśnięcie aktu
1490 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
1489 RMS z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
1488 RMI z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
1487 RMF z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
1486 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego obowiązujący
1485 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym akt objęty tekstem jednolitym
1484 RMF z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
1483 RRM z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1482 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wygaśnięcie aktu
1481 U z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1480 U z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach akt posiada tekst jednolity
1479 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1478 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców akt posiada tekst jednolity
1477 RMEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
1476 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
1475 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
1474 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
1473 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
1472 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wygaśnięcie aktu
1471 OMSRP z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
1470 RMS z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
1469 RMSWiA z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
1468 RMRiRW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
1467 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1466 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wygaśnięcie aktu
1465 RMIiR z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego obowiązujący
1464 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego akt objęty tekstem jednolitym
1463 RMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne uznany za uchylony
1462 RMSWiA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu obowiązujący
1461 RMS z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie akt jednorazowy
1460 RMF z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
1459 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
1458 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wygaśnięcie aktu
1457 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
1456 RRM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
1455 RME z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym obowiązujący
1454 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
1453 OPRM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
1452 RRM z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
1451 RMKiDN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym obowiązujący
1450 RMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
1449 OMRiRW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej wygaśnięcie aktu
1448 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wygaśnięcie aktu
1447 RM z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) akt jednorazowy
1446 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
1445 OMSRP z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
1444 RMRiRW z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1443 U z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1442 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) akt jednorazowy
1441 RMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych obowiązujący
1440 RMRiRW z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
1439 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
1438 RMRiRW z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt objęty tekstem jednolitym
1437 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. akt jednorazowy
1436 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. akt jednorazowy
1435 OMS z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości wygaśnięcie aktu
1434 RMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt objęty tekstem jednolitym
1433 OMSRP z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wygaśnięcie aktu
1432 U z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim obowiązujący
1431 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wygaśnięcie aktu
1430 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. akt jednorazowy
1429 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. akt jednorazowy
1428 RRM z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1427 RMF z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów uznany za uchylony
1426 RPRM z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
1425 RPRM z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1424 RMSWiA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
1423 RMRiRW z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
1422 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący
1421 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. akt jednorazowy
1420 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. akt jednorazowy
1419 RMKiDN z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 obowiązujący
1418 RMSWiA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane obowiązujący
1417 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
1416 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
1415 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. akt jednorazowy
1414 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. akt jednorazowy
1413 OMON z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych wygaśnięcie aktu
1412 RMRiRW z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów akt objęty tekstem jednolitym
1411 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. akt jednorazowy
1410 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. akt jednorazowy
1409 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. akt jednorazowy
1408 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. akt jednorazowy
1407 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. akt jednorazowy
1406 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. akt jednorazowy
1405 OMSRP z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
1404 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. akt jednorazowy
1403 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. akt jednorazowy
1402 U z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską akt objęty tekstem jednolitym
1401 OMSRP z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
1400 OMZ z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązujący
1399 RMON z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1398 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji wygaśnięcie aktu
1397 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
1396 RMRiRW z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat akt objęty tekstem jednolitym
1395 RMF z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
1394 RMF z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
1393 RMF z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
1392 OMI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obowiązujący
1391 RMS z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
1390 RPRM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
1389 RMSWiA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
1388 RRM z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
1387 WTK z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17 obowiązujący
1386 OMNiSW z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego obowiązujący
1385 OMON z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa wygaśnięcie aktu
1384 RMRiRW z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
1383 RMZ z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
1382 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
1381 RMZ z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1380 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
1379 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego wygaśnięcie aktu
1378 OMSRP z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wygaśnięcie aktu
1377 RMRiRW z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
1376 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
1375 U z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1374 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
1373 RMZ z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
1372 RMSWiA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1371 RRM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. obowiązujący
1370 Or z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. bez statusu
1369 KwitppmnczepoipzswPd2l2r z dnia obowiązujący
1368 Or z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami bez statusu
1367 PoMPEswPd1l1rzz z dnia 30 listopada 2007 r. obowiązujący
1366 U z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1365 U z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt objęty tekstem jednolitym
1364 OMON z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe uznany za uchylony
1363 WTK z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt SK 3/17 obowiązujący
1362 RMGMi z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni akt jednorazowy
1361 RM z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem uchylony
1360 OMSRP z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
1359 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
1358 RRM z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
1357 RMIiR z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach uznany za uchylony
1356 U z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1355 OMSRP z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
1354 RMGMi z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
1353 OMS z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
1352 RRM z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" obowiązujący
1351 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
1350 OMF z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
1349 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1348 RMZ z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1347 RMZ z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
1346 RMF z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej akt posiada tekst jednolity
1345 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
1344 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
1343 RMF z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta uchylony
1342 RMF z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego uznany za uchylony
1341 OMON z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wygaśnięcie aktu
1340 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej wygaśnięcie aktu
1339 RRM z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" uznany za uchylony
1338 U z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1337 OMON z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
1336 RMF z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
1335 RMON z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego obowiązujący
1334 RPRM z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia obowiązujący
1333 RMON z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego obowiązujący
1332 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości akt objęty tekstem jednolitym
1331 RMF z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący
1330 OMSRP z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
1329 Or z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjętej w Strasburgu dnia 22 października 2014 r. bez statusu
1328 PdKREopuzikdpzpooftswWd1m2rpwSd2p2r z dnia obowiązujący
1327 RMC z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
1326 RRM z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego obowiązujący
1325 OMSRP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
1324 RMRiRW z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa wygaśnięcie aktu