20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2018 poz. 2548 2548 WDU20180002548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2547 2547 WDU20180002547 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2546 2546 WDU20180002546 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2545 2545 WDU20180002545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2544 2544 WDU20180002544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2543 2543 WDU20180002543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2542 2542 WDU20180002542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2541 2541 WDU20180002541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2540 2540 WDU20180002540 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2539 2539 WDU20180002539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2538 2538 WDU20180002538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2537 2537 WDU20180002537 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2536 2536 WDU20180002536 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2535 2535 WDU20180002535 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2534 2534 WDU20180002534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2533 2533 WDU20180002533 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2532 2532 WDU20180002532 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2531 2531 WDU20180002531 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2530 2530 WDU20180002530 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2529 2529 WDU20180002529 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2528 2528 WDU20180002528 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2527 2527 WDU20180002527 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2526 2526 WDU20180002526 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2525 2525 WDU20180002525 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2524 2524 WDU20180002524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2523 2523 WDU20180002523 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2522 2522 WDU20180002522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2521 2521 WDU20180002521 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2520 2520 WDU20180002520 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2519 2519 WDU20180002519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2518 2518 WDU20180002518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2517 2517 WDU20180002517 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2516 2516 WDU20180002516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2515 2515 WDU20180002515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2514 2514 WDU20180002514 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2513 2513 WDU20180002513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2512 2512 WDU20180002512 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa do służby w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2511 2511 WDU20180002511 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2510 2510 WDU20180002510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2509 2509 WDU20180002509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2508 2508 WDU20180002508 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2507 2507 WDU20180002507 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2506 2506 WDU20180002506 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2505 2505 WDU20180002505 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2504 2504 WDU20180002504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2503 2503 WDU20180002503 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2502 2502 WDU20180002502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2501 2501 WDU20180002501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2500 2500 WDU20180002500 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2499 2499 WDU20180002499 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2498 2498 WDU20180002498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2497 2497 WDU20180002497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2496 2496 WDU20180002496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2495 2495 WDU20180002495 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2494 2494 WDU20180002494 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2493 2493 WDU20180002493 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2492 2492 WDU20180002492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2491 2491 WDU20180002491 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2490 2490 WDU20180002490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2489 2489 WDU20180002489 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2488 2488 WDU20180002488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2487 2487 WDU20180002487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2486 2486 WDU20180002486 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2485 2485 WDU20180002485 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2484 2484 WDU20180002484 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2483 2483 WDU20180002483 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2482 2482 WDU20180002482 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2481 2481 WDU20180002481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2480 2480 WDU20180002480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2479 2479 WDU20180002479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2478 2478 WDU20180002478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2477 2477 WDU20180002477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2476 2476 WDU20180002476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2475 2475 WDU20180002475 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2474 2474 WDU20180002474 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2473 2473 WDU20180002473 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2472 2472 WDU20180002472 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2471 2471 WDU20180002471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2470 2470 WDU20180002470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2469 2469 WDU20180002469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2468 2468 WDU20180002468 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2467 2467 WDU20180002467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2466 2466 WDU20180002466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2465 2465 WDU20180002465 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2464 2464 WDU20180002464 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2463 2463 WDU20180002463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2462 2462 WDU20180002462 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2461 2461 WDU20180002461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2460 2460 WDU20180002460 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2459 2459 WDU20180002459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2458 2458 WDU20180002458 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2457 2457 WDU20180002457 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2456 2456 WDU20180002456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2455 2455 WDU20180002455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2454 2454 WDU20180002454 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2453 2453 WDU20180002453 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2452 2452 WDU20180002452 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2451 2451 WDU20180002451 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2450 2450 WDU20180002450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2449 2449 WDU20180002449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2448 2448 WDU20180002448 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2447 2447 WDU20180002447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2446 2446 WDU20180002446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2445 2445 WDU20180002445 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2444 2444 WDU20180002444 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2443 2443 WDU20180002443 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2442 2442 WDU20180002442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2441 2441 WDU20180002441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2440 2440 WDU20180002440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2439 2439 WDU20180002439 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2438 2438 WDU20180002438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2437 2437 WDU20180002437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2436 2436 WDU20180002436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2435 2435 WDU20180002435 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2434 2434 WDU20180002434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2433 2433 WDU20180002433 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2432 2432 WDU20180002432 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2431 2431 WDU20180002431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2430 2430 WDU20180002430 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2429 2429 WDU20180002429 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2428 2428 WDU20180002428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2427 2427 WDU20180002427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2426 2426 WDU20180002426 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2425 2425 WDU20180002425 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2424 2424 WDU20180002424 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2423 2423 WDU20180002423 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2422 2422 WDU20180002422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2421 2421 WDU20180002421 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2420 2420 WDU20180002420 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2419 2419 WDU20180002419 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Przemyśl - zespół staromiejski" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2418 2418 WDU20180002418 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2417 2417 WDU20180002417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2416 2416 WDU20180002416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2415 2415 WDU20180002415 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2414 2414 WDU20180002414 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2413 2413 WDU20180002413 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2412 2412 WDU20180002412 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2411 2411 WDU20180002411 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2410 2410 WDU20180002410 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2409 2409 WDU20180002409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2408 2408 WDU20180002408 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2407 2407 WDU20180002407 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2406 2406 WDU20180002406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2405 2405 WDU20180002405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2404 2404 WDU20180002404 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2403 2403 WDU20180002403 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2402 2402 WDU20180002402 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2401 2401 WDU20180002401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2400 2400 WDU20180002400 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2399 2399 WDU20180002399 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2398 2398 WDU20180002398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2397 2397 WDU20180002397 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2396 2396 WDU20180002396 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2395 2395 WDU20180002395 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2394 2394 WDU20180002394 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2393 2393 WDU20180002393 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2392 2392 WDU20180002392 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2391 2391 WDU20180002391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2390 2390 WDU20180002390 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2389 2389 WDU20180002389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2388 2388 WDU20180002388 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2018 r. sygn. akt K 34/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2387 2387 WDU20180002387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2386 2386 WDU20180002386 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2385 2385 WDU20180002385 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2384 2384 WDU20180002384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2383 2383 WDU20180002383 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2382 2382 WDU20180002382 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2381 2381 WDU20180002381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2380 2380 WDU20180002380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2379 2379 WDU20180002379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2378 2378 WDU20180002378 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2377 2377 WDU20180002377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2376 2376 WDU20180002376 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2375 2375 WDU20180002375 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2374 2374 WDU20180002374 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2373 2373 WDU20180002373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2372 2372 WDU20180002372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2371 2371 WDU20180002371 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2370 2370 WDU20180002370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2369 2369 WDU20180002369 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2368 2368 WDU20180002368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2367 2367 WDU20180002367 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 25/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2366 2366 WDU20180002366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2365 2365 WDU20180002365 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2364 2364 WDU20180002364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2363 2363 WDU20180002363 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2362 2362 WDU20180002362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2361 2361 WDU20180002361 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2360 2360 WDU20180002360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2359 2359 WDU20180002359 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2358 2358 WDU20180002358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2357 2357 WDU20180002357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2356 2356 WDU20180002356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2355 2355 WDU20180002355 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2354 2354 WDU20180002354 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2353 2353 WDU20180002353 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2352 2352 WDU20180002352 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2351 2351 WDU20180002351 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2350 2350 WDU20180002350 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2349 2349 WDU20180002349 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2348 2348 WDU20180002348 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2347 2347 WDU20180002347 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2346 2346 WDU20180002346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2345 2345 WDU20180002345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2344 2344 WDU20180002344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2343 2343 WDU20180002343 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2342 2342 WDU20180002342 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2341 2341 WDU20180002341 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2340 2340 WDU20180002340 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2339 2339 WDU20180002339 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2338 2338 WDU20180002338 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2337 2337 WDU20180002337 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2336 2336 WDU20180002336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2335 2335 WDU20180002335 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2334 2334 WDU20180002334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2333 2333 WDU20180002333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2332 2332 WDU20180002332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2331 2331 WDU20180002331 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2330 2330 WDU20180002330 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2329 2329 WDU20180002329 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2328 2328 WDU20180002328 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2327 2327 WDU20180002327 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2326 2326 WDU20180002326 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2325 2325 WDU20180002325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2324 2324 WDU20180002324 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2323 2323 WDU20180002323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2322 2322 WDU20180002322 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt K 6/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2321 2321 WDU20180002321 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2320 2320 WDU20180002320 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2319 2319 WDU20180002319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2318 2318 WDU20180002318 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2317 2317 WDU20180002317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2316 2316 WDU20180002316 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2315 2315 WDU20180002315 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2314 2314 WDU20180002314 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 10/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2313 2313 WDU20180002313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2312 2312 WDU20180002312 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2311 2311 WDU20180002311 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2310 2310 WDU20180002310 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2309 2309 WDU20180002309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2308 2308 WDU20180002308 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2307 2307 WDU20180002307 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2306 2306 WDU20180002306 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2305 2305 WDU20180002305 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2304 2304 WDU20180002304 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2303 2303 WDU20180002303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2302 2302 WDU20180002302 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 19/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2301 2301 WDU20180002301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2300 2300 WDU20180002300 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt P 12/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2299 2299 WDU20180002299 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2298 2298 WDU20180002298 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2297 2297 WDU20180002297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2296 2296 WDU20180002296 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2295 2295 WDU20180002295 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2294 2294 WDU20180002294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2293 2293 WDU20180002293 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2292 2292 WDU20180002292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2291 2291 WDU20180002291 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2290 2290 WDU20180002290 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2289 2289 WDU20180002289 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2288 2288 WDU20180002288 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2287 2287 WDU20180002287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2286 2286 WDU20180002286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2285 2285 WDU20180002285 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2284 2284 WDU20180002284 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2283 2283 WDU20180002283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2282 2282 WDU20180002282 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2281 2281 WDU20180002281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2280 2280 WDU20180002280 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2279 2279 WDU20180002279 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2278 2278 WDU20180002278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2277 2277 WDU20180002277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2276 2276 WDU20180002276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2275 2275 WDU20180002275 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt SK 3/14 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2274 2274 WDU20180002274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2273 2273 WDU20180002273 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2272 2272 WDU20180002272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2271 2271 WDU20180002271 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2270 2270 WDU20180002270 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2269 2269 WDU20180002269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2268 2268 WDU20180002268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2267 2267 WDU20180002267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2266 2266 WDU20180002266 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2265 2265 WDU20180002265 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2264 2264 WDU20180002264 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentam uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2263 2263 WDU20180002263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2262 2262 WDU20180002262 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2261 2261 WDU20180002261 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2260 2260 WDU20180002260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2259 2259 WDU20180002259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2258 2258 WDU20180002258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2257 2257 WDU20180002257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2256 2256 WDU20180002256 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2255 2255 WDU20180002255 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2254 2254 WDU20180002254 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2253 2253 WDU20180002253 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2252 2252 WDU20180002252 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2251 2251 WDU20180002251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2250 2250 WDU20180002250 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2249 2249 WDU20180002249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2248 2248 WDU20180002248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2247 2247 WDU20180002247 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2246 2246 WDU20180002246 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2245 2245 WDU20180002245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2244 2244 WDU20180002244 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2243 2243 WDU20180002243 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2242 2242 WDU20180002242 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2241 2241 WDU20180002241 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2240 2240 WDU20180002240 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2239 2239 WDU20180002239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2238 2238 WDU20180002238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2237 2237 WDU20180002237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2236 2236 WDU20180002236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2235 2235 WDU20180002235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2234 2234 WDU20180002234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2233 2233 WDU20180002233 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2232 2232 WDU20180002232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2231 2231 WDU20180002231 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2230 2230 WDU20180002230 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2229 2229 WDU20180002229 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2228 2228 WDU20180002228 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2227 2227 WDU20180002227 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2226 2226 WDU20180002226 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2225 2225 WDU20180002225 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2224 2224 WDU20180002224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2223 2223 WDU20180002223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2222 2222 WDU20180002222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2221 2221 WDU20180002221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2220 2220 WDU20180002220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2219 2219 WDU20180002219 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2218 2218 WDU20180002218 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2217 2217 WDU20180002217 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2216 2216 WDU20180002216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2215 2215 WDU20180002215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2214 2214 WDU20180002214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2213 2213 WDU20180002213 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2212 2212 WDU20180002212 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2211 2211 WDU20180002211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2210 2210 WDU20180002210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2209 2209 WDU20180002209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2208 2208 WDU20180002208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2207 2207 WDU20180002207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2206 2206 WDU20180002206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2205 2205 WDU20180002205 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2204 2204 WDU20180002204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2203 2203 WDU20180002203 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2202 2202 WDU20180002202 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2201 2201 WDU20180002201 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2200 2200 WDU20180002200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2199 2199 WDU20180002199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2198 2198 WDU20180002198 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2197 2197 WDU20180002197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2196 2196 WDU20180002196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2195 2195 WDU20180002195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2194 2194 WDU20180002194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2193 2193 WDU20180002193 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2192 2192 WDU20180002192 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2191 2191 WDU20180002191 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2190 2190 WDU20180002190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2189 2189 WDU20180002189 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2188 2188 WDU20180002188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2187 2187 WDU20180002187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2186 2186 WDU20180002186 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2185 2185 WDU20180002185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2184 2184 WDU20180002184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2183 2183 WDU20180002183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2182 2182 WDU20180002182 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2181 2181 WDU20180002181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2180 2180 WDU20180002180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2179 2179 WDU20180002179 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2178 2178 WDU20180002178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2177 2177 WDU20180002177 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2176 2176 WDU20180002176 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2175 2175 WDU20180002175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2174 2174 WDU20180002174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2173 2173 WDU20180002173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2172 2172 WDU20180002172 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2171 2171 WDU20180002171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2170 2170 WDU20180002170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2169 2169 WDU20180002169 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2168 2168 WDU20180002168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2167 2167 WDU20180002167 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2166 2166 WDU20180002166 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2165 2165 WDU20180002165 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2164 2164 WDU20180002164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2163 2163 WDU20180002163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2162 2162 WDU20180002162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2161 2161 WDU20180002161 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2160 2160 WDU20180002160 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2018 r. sygn. akt SK 17/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2159 2159 WDU20180002159 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2158 2158 WDU20180002158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2157 2157 WDU20180002157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2156 2156 WDU20180002156 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2155 2155 WDU20180002155 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2154 2154 WDU20180002154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2153 2153 WDU20180002153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2152 2152 WDU20180002152 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2151 2151 WDU20180002151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2150 2150 WDU20180002150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2149 2149 WDU20180002149 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2148 2148 WDU20180002148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2147 2147 WDU20180002147 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2146 2146 WDU20180002146 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2145 2145 WDU20180002145 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2144 2144 WDU20180002144 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2143 2143 WDU20180002143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2142 2142 WDU20180002142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2141 2141 WDU20180002141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2140 2140 WDU20180002140 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2139 2139 WDU20180002139 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2138 2138 WDU20180002138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2137 2137 WDU20180002137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2136 2136 WDU20180002136 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2135 2135 WDU20180002135 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2134 2134 WDU20180002134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2133 2133 WDU20180002133 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2132 2132 WDU20180002132 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2131 2131 WDU20180002131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2130 2130 WDU20180002130 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2129 2129 WDU20180002129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2128 2128 WDU20180002128 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2127 2127 WDU20180002127 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2126 2126 WDU20180002126 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2125 2125 WDU20180002125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2124 2124 WDU20180002124 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2123 2123 WDU20180002123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2122 2122 WDU20180002122 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2121 2121 WDU20180002121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2120 2120 WDU20180002120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2119 2119 WDU20180002119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2118 2118 WDU20180002118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2117 2117 WDU20180002117 Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2116 2116 WDU20180002116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2115 2115 WDU20180002115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2114 2114 WDU20180002114 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2113 2113 WDU20180002113 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2112 2112 WDU20180002112 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2111 2111 WDU20180002111 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2110 2110 WDU20180002110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2109 2109 WDU20180002109 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2108 2108 WDU20180002108 Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2107 2107 WDU20180002107 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2106 2106 WDU20180002106 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2105 2105 WDU20180002105 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2104 2104 WDU20180002104 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2103 2103 WDU20180002103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2102 2102 WDU20180002102 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2101 2101 WDU20180002101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2100 2100 WDU20180002100 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2099 2099 WDU20180002099 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2098 2098 WDU20180002098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2097 2097 WDU20180002097 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2096 2096 WDU20180002096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2095 2095 WDU20180002095 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2094 2094 WDU20180002094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2093 2093 WDU20180002093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2092 2092 WDU20180002092 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2091 2091 WDU20180002091 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2090 2090 WDU20180002090 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2089 2089 WDU20180002089 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2088 2088 WDU20180002088 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2087 2087 WDU20180002087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2086 2086 WDU20180002086 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2085 2085 WDU20180002085 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2084 2084 WDU20180002084 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2083 2083 WDU20180002083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2082 2082 WDU20180002082 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2081 2081 WDU20180002081 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2080 2080 WDU20180002080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2079 2079 WDU20180002079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2078 2078 WDU20180002078 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2077 2077 WDU20180002077 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2076 2076 WDU20180002076 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2075 2075 WDU20180002075 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2074 2074 WDU20180002074 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2073 2073 WDU20180002073 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2072 2072 WDU20180002072 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2071 2071 WDU20180002071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2070 2070 WDU20180002070 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2069 2069 WDU20180002069 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2068 2068 WDU20180002068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2067 2067 WDU20180002067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2066 2066 WDU20180002066 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2065 2065 WDU20180002065 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2064 2064 WDU20180002064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2063 2063 WDU20180002063 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2062 2062 WDU20180002062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2061 2061 WDU20180002061 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2060 2060 WDU20180002060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2059 2059 WDU20180002059 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2058 2058 WDU20180002058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2057 2057 WDU20180002057 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2056 2056 WDU20180002056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2055 2055 WDU20180002055 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2054 2054 WDU20180002054 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2053 2053 WDU20180002053 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2052 2052 WDU20180002052 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2051 2051 WDU20180002051 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2050 2050 WDU20180002050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2049 2049 WDU20180002049 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2048 2048 WDU20180002048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2047 2047 WDU20180002047 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2046 2046 WDU20180002046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2045 2045 WDU20180002045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2044 2044 WDU20180002044 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2043 2043 WDU20180002043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2042 2042 WDU20180002042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2041 2041 WDU20180002041 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2040 2040 WDU20180002040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2039 2039 WDU20180002039 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2038 2038 WDU20180002038 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2037 2037 WDU20180002037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2036 2036 WDU20180002036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2035 2035 WDU20180002035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2034 2034 WDU20180002034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2033 2033 WDU20180002033 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2032 2032 WDU20180002032 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2031 2031 WDU20180002031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2030 2030 WDU20180002030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2029 2029 WDU20180002029 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2028 2028 WDU20180002028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2027 2027 WDU20180002027 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2026 2026 WDU20180002026 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2025 2025 WDU20180002025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2024 2024 WDU20180002024 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2023 2023 WDU20180002023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2022 2022 WDU20180002022 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2021 2021 WDU20180002021 Protokół zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzony w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2020 2020 WDU20180002020 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 2019 2019 WDU20180002019 Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2018 2018 WDU20180002018 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2017 2017 WDU20180002017 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2016 2016 WDU20180002016 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2015 2015 WDU20180002015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2014 2014 WDU20180002014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 2013 2013 WDU20180002013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2012 2012 WDU20180002012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2011 2011 WDU20180002011 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2010 2010 WDU20180002010 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2009 2009 WDU20180002009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2008 2008 WDU20180002008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2007 2007 WDU20180002007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 2006 2006 WDU20180002006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2005 2005 WDU20180002005 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2004 2004 WDU20180002004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 2003 2003 WDU20180002003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 2002 2002 WDU20180002002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2001 2001 WDU20180002001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2000 2000 WDU20180002000 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1999 1999 WDU20180001999 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1998 1998 WDU20180001998 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1997 1997 WDU20180001997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1996 1996 WDU20180001996 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1995 1995 WDU20180001995 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1994 1994 WDU20180001994 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1993 1993 WDU20180001993 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1992 1992 WDU20180001992 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1991 1991 WDU20180001991 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1990 1990 WDU20180001990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1989 1989 WDU20180001989 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1988 1988 WDU20180001988 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1987 1987 WDU20180001987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1986 1986 WDU20180001986 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1985 1985 WDU20180001985 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1984 1984 WDU20180001984 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1983 1983 WDU20180001983 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1982 1982 WDU20180001982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1981 1981 WDU20180001981 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1980 1980 WDU20180001980 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej V Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzonego w Genewie dnia 27 lutego 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1979 1979 WDU20180001979 V Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzony w Genewie dnia 27 lutego 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1978 1978 WDU20180001978 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1977 1977 WDU20180001977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1976 1976 WDU20180001976 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1975 1975 WDU20180001975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1974 1974 WDU20180001974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1973 1973 WDU20180001973 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1972 1972 WDU20180001972 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1971 1971 WDU20180001971 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 7 lipca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1970 1970 WDU20180001970 Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 7 lipca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1969 1969 WDU20180001969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1968 1968 WDU20180001968 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1967 1967 WDU20180001967 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1966 1966 WDU20180001966 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1965 1965 WDU20180001965 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1964 1964 WDU20180001964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1963 1963 WDU20180001963 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1962 1962 WDU20180001962 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1961 1961 WDU20180001961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1960 1960 WDU20180001960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1959 1959 WDU20180001959 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1958 1958 WDU20180001958 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1957 1957 WDU20180001957 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1956 1956 WDU20180001956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1955 1955 WDU20180001955 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1954 1954 WDU20180001954 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1953 1953 WDU20180001953 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1952 1952 WDU20180001952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1951 1951 WDU20180001951 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1950 1950 WDU20180001950 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1949 1949 WDU20180001949 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1948 1948 WDU20180001948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1947 1947 WDU20180001947 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1946 1946 WDU20180001946 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1945 1945 WDU20180001945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1944 1944 WDU20180001944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1943 1943 WDU20180001943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1942 1942 WDU20180001942 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1941 1941 WDU20180001941 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1940 1940 WDU20180001940 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1939 1939 WDU20180001939 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1938 1938 WDU20180001938 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1937 1937 WDU20180001937 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2018 r. sygn. akt SK 5/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1936 1936 WDU20180001936 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1935 1935 WDU20180001935 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1934 1934 WDU20180001934 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1933 1933 WDU20180001933 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt K 26/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1932 1932 WDU20180001932 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1931 1931 WDU20180001931 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1930 1930 WDU20180001930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1929 1929 WDU20180001929 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1928 1928 WDU20180001928 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1927 1927 WDU20180001927 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1926 1926 WDU20180001926 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1925 1925 WDU20180001925 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1924 1924 WDU20180001924 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1923 1923 WDU20180001923 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1922 1922 WDU20180001922 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1921 1921 WDU20180001921 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1920 1920 WDU20180001920 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1919 1919 WDU20180001919 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1918 1918 WDU20180001918 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1917 1917 WDU20180001917 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1916 1916 WDU20180001916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1915 1915 WDU20180001915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1914 1914 WDU20180001914 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prasowe obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1913 1913 WDU20180001913 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2018 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1912 1912 WDU20180001912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych osobom ujętym oraz osobom, wobec których funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa dokonują czynności administracyjno-porządkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1911 1911 WDU20180001911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1910 1910 WDU20180001910 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1909 1909 WDU20180001909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1908 1908 WDU20180001908 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1907 1907 WDU20180001907 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1906 1906 WDU20180001906 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1905 1905 WDU20180001905 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1904 1904 WDU20180001904 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1903 1903 WDU20180001903 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1902 1902 WDU20180001902 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1901 1901 WDU20180001901 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1900 1900 WDU20180001900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1899 1899 WDU20180001899 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1898 1898 WDU20180001898 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1897 1897 WDU20180001897 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1896 1896 WDU20180001896 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1895 1895 WDU20180001895 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1894 1894 WDU20180001894 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1893 1893 WDU20180001893 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1892 1892 WDU20180001892 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1891 1891 WDU20180001891 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1890 1890 WDU20180001890 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1889 1889 WDU20180001889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1888 1888 WDU20180001888 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1887 1887 WDU20180001887 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1886 1886 WDU20180001886 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1885 1885 WDU20180001885 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1884 1884 WDU20180001884 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1883 1883 WDU20180001883 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uznania za obowiązujące przepisów w zakresie budowy stałych platform wiertniczych oraz ich urządzeń i wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1882 1882 WDU20180001882 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1881 1881 WDU20180001881 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1880 1880 WDU20180001880 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1879 1879 WDU20180001879 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1878 1878 WDU20180001878 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1877 1877 WDU20180001877 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1876 1876 WDU20180001876 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1875 1875 WDU20180001875 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1874 1874 WDU20180001874 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1873 1873 WDU20180001873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1872 1872 WDU20180001872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1871 1871 WDU20180001871 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1870 1870 WDU20180001870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1869 1869 WDU20180001869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1868 1868 WDU20180001868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1867 1867 WDU20180001867 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 22 maja 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1866 1866 WDU20180001866 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1865 1865 WDU20180001865 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1864 1864 WDU20180001864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1863 1863 WDU20180001863 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1862 1862 WDU20180001862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1861 1861 WDU20180001861 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1860 1860 WDU20180001860 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1859 1859 WDU20180001859 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1858 1858 WDU20180001858 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1857 1857 WDU20180001857 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1856 1856 WDU20180001856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1855 1855 WDU20180001855 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1854 1854 WDU20180001854 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1853 1853 WDU20180001853 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1852 1852 WDU20180001852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1851 1851 WDU20180001851 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1850 1850 WDU20180001850 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1849 1849 WDU20180001849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1848 1848 WDU20180001848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1847 1847 WDU20180001847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1846 1846 WDU20180001846 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1845 1845 WDU20180001845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1844 1844 WDU20180001844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1843 1843 WDU20180001843 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1842 1842 WDU20180001842 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1841 1841 WDU20180001841 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1840 1840 WDU20180001840 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1839 1839 WDU20180001839 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1838 1838 WDU20180001838 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1837 1837 WDU20180001837 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1836 1836 WDU20180001836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1835 1835 WDU20180001835 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1834 1834 WDU20180001834 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1833 1833 WDU20180001833 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1832 1832 WDU20180001832 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1831 1831 WDU20180001831 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1830 1830 WDU20180001830 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1829 1829 WDU20180001829 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1828 1828 WDU20180001828 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1827 1827 WDU20180001827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1826 1826 WDU20180001826 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1825 1825 WDU20180001825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1824 1824 WDU20180001824 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1823 1823 WDU20180001823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1822 1822 WDU20180001822 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1821 1821 WDU20180001821 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1820 1820 WDU20180001820 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1819 1819 WDU20180001819 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1818 1818 WDU20180001818 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1817 1817 WDU20180001817 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1816 1816 WDU20180001816 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 11 maja 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1815 1815 WDU20180001815 Umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 11 maja 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1814 1814 WDU20180001814 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1813 1813 WDU20180001813 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1812 1812 WDU20180001812 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1811 1811 WDU20180001811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1810 1810 WDU20180001810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1809 1809 WDU20180001809 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1808 1808 WDU20180001808 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1807 1807 WDU20180001807 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1806 1806 WDU20180001806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1805 1805 WDU20180001805 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1804 1804 WDU20180001804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1803 1803 WDU20180001803 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1802 1802 WDU20180001802 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1801 1801 WDU20180001801 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1800 1800 WDU20180001800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1799 1799 WDU20180001799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1798 1798 WDU20180001798 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1797 1797 WDU20180001797 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1796 1796 WDU20180001796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1795 1795 WDU20180001795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1794 1794 WDU20180001794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1793 1793 WDU20180001793 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1792 1792 WDU20180001792 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umundurowania i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1791 1791 WDU20180001791 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1790 1790 WDU20180001790 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1789 1789 WDU20180001789 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1788 1788 WDU20180001788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1787 1787 WDU20180001787 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1786 1786 WDU20180001786 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1785 1785 WDU20180001785 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1784 1784 WDU20180001784 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1783 1783 WDU20180001783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1782 1782 WDU20180001782 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1781 1781 WDU20180001781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1780 1780 WDU20180001780 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1779 1779 WDU20180001779 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1778 1778 WDU20180001778 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1777 1777 WDU20180001777 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1776 1776 WDU20180001776 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1775 1775 WDU20180001775 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1774 1774 WDU20180001774 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1773 1773 WDU20180001773 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1772 1772 WDU20180001772 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1771 1771 WDU20180001771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1770 1770 WDU20180001770 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1769 1769 WDU20180001769 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1768 1768 WDU20180001768 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1767 1767 WDU20180001767 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1766 1766 WDU20180001766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1765 1765 WDU20180001765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1764 1764 WDU20180001764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1763 1763 WDU20180001763 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1762 1762 WDU20180001762 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1761 1761 WDU20180001761 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1760 1760 WDU20180001760 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1759 1759 WDU20180001759 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Curacao Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1758 1758 WDU20180001758 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Bonaire, Saby oraz Sint Eustatius Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1757 1757 WDU20180001757 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1756 1756 WDU20180001756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1755 1755 WDU20180001755 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1754 1754 WDU20180001754 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1753 1753 WDU20180001753 Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1752 1752 WDU20180001752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1751 1751 WDU20180001751 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1750 1750 WDU20180001750 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1749 1749 WDU20180001749 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1748 1748 WDU20180001748 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1747 1747 WDU20180001747 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1746 1746 WDU20180001746 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1745 1745 WDU20180001745 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1744 1744 WDU20180001744 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1743 1743 WDU20180001743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1742 1742 WDU20180001742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1741 1741 WDU20180001741 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1740 1740 WDU20180001740 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1739 1739 WDU20180001739 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1738 1738 WDU20180001738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1737 1737 WDU20180001737 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1736 1736 WDU20180001736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1735 1735 WDU20180001735 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1734 1734 WDU20180001734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1733 1733 WDU20180001733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1732 1732 WDU20180001732 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1731 1731 WDU20180001731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1730 1730 WDU20180001730 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1729 1729 WDU20180001729 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1728 1728 WDU20180001728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1727 1727 WDU20180001727 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1726 1726 WDU20180001726 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1725 1725 WDU20180001725 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1724 1724 WDU20180001724 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1723 1723 WDU20180001723 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1722 1722 WDU20180001722 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1721 1721 WDU20180001721 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1720 1720 WDU20180001720 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1719 1719 WDU20180001719 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1718 1718 WDU20180001718 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1717 1717 WDU20180001717 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1716 1716 WDU20180001716 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1715 1715 WDU20180001715 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 28 października 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1714 1714 WDU20180001714 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 28 października 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1713 1713 WDU20180001713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1712 1712 WDU20180001712 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1711 1711 WDU20180001711 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1710 1710 WDU20180001710 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1709 1709 WDU20180001709 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1708 1708 WDU20180001708 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1707 1707 WDU20180001707 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1706 1706 WDU20180001706 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1705 1705 WDU20180001705 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1704 1704 WDU20180001704 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1703 1703 WDU20180001703 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1702 1702 WDU20180001702 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1701 1701 WDU20180001701 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1700 1700 WDU20180001700 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1699 1699 WDU20180001699 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1698 1698 WDU20180001698 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1697 1697 WDU20180001697 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1696 1696 WDU20180001696 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1695 1695 WDU20180001695 Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisany w Warszawie dnia 17 października 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1694 1694 WDU20180001694 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1693 1693 WDU20180001693 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1692 1692 WDU20180001692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1691 1691 WDU20180001691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1690 1690 WDU20180001690 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1689 1689 WDU20180001689 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1688 1688 WDU20180001688 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1687 1687 WDU20180001687 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1686 1686 WDU20180001686 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1685 1685 WDU20180001685 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1684 1684 WDU20180001684 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1683 1683 WDU20180001683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1682 1682 WDU20180001682 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1681 1681 WDU20180001681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1680 1680 WDU20180001680 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1679 1679 WDU20180001679 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1678 1678 WDU20180001678 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1677 1677 WDU20180001677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1676 1676 WDU20180001676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1675 1675 WDU20180001675 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1674 1674 WDU20180001674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1673 1673 WDU20180001673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1672 1672 WDU20180001672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1671 1671 WDU20180001671 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1670 1670 WDU20180001670 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1669 1669 WDU20180001669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1668 1668 WDU20180001668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1667 1667 WDU20180001667 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1666 1666 WDU20180001666 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjętych w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1665 1665 WDU20180001665 Zmiany do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1664 1664 WDU20180001664 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1663 1663 WDU20180001663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1662 1662 WDU20180001662 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1661 1661 WDU20180001661 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1660 1660 WDU20180001660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1659 1659 WDU20180001659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1658 1658 WDU20180001658 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1657 1657 WDU20180001657 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1656 1656 WDU20180001656 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1655 1655 WDU20180001655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1654 1654 WDU20180001654 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1653 1653 WDU20180001653 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1652 1652 WDU20180001652 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1651 1651 WDU20180001651 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1650 1650 WDU20180001650 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1649 1649 WDU20180001649 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1648 1648 WDU20180001648 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1647 1647 WDU20180001647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1646 1646 WDU20180001646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1645 1645 WDU20180001645 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1644 1644 WDU20180001644 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1643 1643 WDU20180001643 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1642 1642 WDU20180001642 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1641 1641 WDU20180001641 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1640 1640 WDU20180001640 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1639 1639 WDU20180001639 Uchwała nr 138 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia wykorzystania funduszy specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1638 1638 WDU20180001638 Uchwała nr 137 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1637 1637 WDU20180001637 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1636 1636 WDU20180001636 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1635 1635 WDU20180001635 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1634 1634 WDU20180001634 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1633 1633 WDU20180001633 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1632 1632 WDU20180001632 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1631 1631 WDU20180001631 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1630 1630 WDU20180001630 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1629 1629 WDU20180001629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1628 1628 WDU20180001628 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1627 1627 WDU20180001627 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1626 1626 WDU20180001626 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1625 1625 WDU20180001625 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1624 1624 WDU20180001624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1623 1623 WDU20180001623 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1622 1622 WDU20180001622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1621 1621 WDU20180001621 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1620 1620 WDU20180001620 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1619 1619 WDU20180001619 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1618 1618 WDU20180001618 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1617 1617 WDU20180001617 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1616 1616 WDU20180001616 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1615 1615 WDU20180001615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1614 1614 WDU20180001614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1613 1613 WDU20180001613 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1612 1612 WDU20180001612 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1611 1611 WDU20180001611 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1610 1610 WDU20180001610 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1609 1609 WDU20180001609 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1608 1608 WDU20180001608 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1607 1607 WDU20180001607 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1606 1606 WDU20180001606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1605 1605 WDU20180001605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1604 1604 WDU20180001604 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1603 1603 WDU20180001603 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1602 1602 WDU20180001602 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1601 1601 WDU20180001601 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1600 1600 WDU20180001600 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1599 1599 WDU20180001599 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1598 1598 WDU20180001598 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1597 1597 WDU20180001597 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1596 1596 WDU20180001596 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1595 1595 WDU20180001595 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1594 1594 WDU20180001594 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1593 1593 WDU20180001593 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1592 1592 WDU20180001592 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1591 1591 WDU20180001591 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1590 1590 WDU20180001590 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1589 1589 WDU20180001589 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1588 1588 WDU20180001588 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1587 1587 WDU20180001587 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1586 1586 WDU20180001586 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1585 1585 WDU20180001585 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1584 1584 WDU20180001584 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1583 1583 WDU20180001583 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1582 1582 WDU20180001582 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1581 1581 WDU20180001581 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1580 1580 WDU20180001580 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1579 1579 WDU20180001579 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1578 1578 WDU20180001578 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1577 1577 WDU20180001577 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1576 1576 WDU20180001576 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1575 1575 WDU20180001575 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1574 1574 WDU20180001574 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1573 1573 WDU20180001573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1572 1572 WDU20180001572 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1571 1571 WDU20180001571 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1570 1570 WDU20180001570 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1569 1569 WDU20180001569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1568 1568 WDU20180001568 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1567 1567 WDU20180001567 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1566 1566 WDU20180001566 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1565 1565 WDU20180001565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1564 1564 WDU20180001564 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1563 1563 WDU20180001563 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1562 1562 WDU20180001562 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1561 1561 WDU20180001561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1560 1560 WDU20180001560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1559 1559 WDU20180001559 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1558 1558 WDU20180001558 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1557 1557 WDU20180001557 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1556 1556 WDU20180001556 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1555 1555 WDU20180001555 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1554 1554 WDU20180001554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1553 1553 WDU20180001553 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1552 1552 WDU20180001552 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1551 1551 WDU20180001551 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1550 1550 WDU20180001550 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1549 1549 WDU20180001549 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1548 1548 WDU20180001548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1547 1547 WDU20180001547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1546 1546 WDU20180001546 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1545 1545 WDU20180001545 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1544 1544 WDU20180001544 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1543 1543 WDU20180001543 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1542 1542 WDU20180001542 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1541 1541 WDU20180001541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1540 1540 WDU20180001540 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1539 1539 WDU20180001539 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1538 1538 WDU20180001538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1537 1537 WDU20180001537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1536 1536 WDU20180001536 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1535 1535 WDU20180001535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1534 1534 WDU20180001534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1533 1533 WDU20180001533 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1532 1532 WDU20180001532 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1531 1531 WDU20180001531 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1530 1530 WDU20180001530 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1529 1529 WDU20180001529 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1528 1528 WDU20180001528 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1527 1527 WDU20180001527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1526 1526 WDU20180001526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1525 1525 WDU20180001525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1524 1524 WDU20180001524 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1523 1523 WDU20180001523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1522 1522 WDU20180001522 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1521 1521 WDU20180001521 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1520 1520 WDU20180001520 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1519 1519 WDU20180001519 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1518 1518 WDU20180001518 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1517 1517 WDU20180001517 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1516 1516 WDU20180001516 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1515 1515 WDU20180001515 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1514 1514 WDU20180001514 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1513 1513 WDU20180001513 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1512 1512 WDU20180001512 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1511 1511 WDU20180001511 Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1510 1510 WDU20180001510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1509 1509 WDU20180001509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1508 1508 WDU20180001508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1507 1507 WDU20180001507 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1506 1506 WDU20180001506 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1505 1505 WDU20180001505 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1504 1504 WDU20180001504 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1503 1503 WDU20180001503 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1502 1502 WDU20180001502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1501 1501 WDU20180001501 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1500 1500 WDU20180001500 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1499 1499 WDU20180001499 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1498 1498 WDU20180001498 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1497 1497 WDU20180001497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1496 1496 WDU20180001496 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1495 1495 WDU20180001495 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1494 1494 WDU20180001494 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1493 1493 WDU20180001493 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1492 1492 WDU20180001492 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1491 1491 WDU20180001491 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1490 1490 WDU20180001490 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1489 1489 WDU20180001489 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1488 1488 WDU20180001488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1487 1487 WDU20180001487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1486 1486 WDU20180001486 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1485 1485 WDU20180001485 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1484 1484 WDU20180001484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1483 1483 WDU20180001483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1482 1482 WDU20180001482 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1481 1481 WDU20180001481 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1480 1480 WDU20180001480 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1479 1479 WDU20180001479 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1478 1478 WDU20180001478 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1477 1477 WDU20180001477 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1476 1476 WDU20180001476 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1475 1475 WDU20180001475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1474 1474 WDU20180001474 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1473 1473 WDU20180001473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1472 1472 WDU20180001472 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1471 1471 WDU20180001471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1470 1470 WDU20180001470 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1469 1469 WDU20180001469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1468 1468 WDU20180001468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1467 1467 WDU20180001467 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1466 1466 WDU20180001466 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1465 1465 WDU20180001465 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1464 1464 WDU20180001464 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1463 1463 WDU20180001463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1462 1462 WDU20180001462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1461 1461 WDU20180001461 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1460 1460 WDU20180001460 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1459 1459 WDU20180001459 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1458 1458 WDU20180001458 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1457 1457 WDU20180001457 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1456 1456 WDU20180001456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1455 1455 WDU20180001455 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1454 1454 WDU20180001454 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1453 1453 WDU20180001453 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1452 1452 WDU20180001452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1451 1451 WDU20180001451 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1450 1450 WDU20180001450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1449 1449 WDU20180001449 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1448 1448 WDU20180001448 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1447 1447 WDU20180001447 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1446 1446 WDU20180001446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1445 1445 WDU20180001445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1444 1444 WDU20180001444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1443 1443 WDU20180001443 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1442 1442 WDU20180001442 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1441 1441 WDU20180001441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1440 1440 WDU20180001440 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1439 1439 WDU20180001439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1438 1438 WDU20180001438 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1437 1437 WDU20180001437 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1436 1436 WDU20180001436 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1435 1435 WDU20180001435 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1434 1434 WDU20180001434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1433 1433 WDU20180001433 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1432 1432 WDU20180001432 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1431 1431 WDU20180001431 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1430 1430 WDU20180001430 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1429 1429 WDU20180001429 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1428 1428 WDU20180001428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1427 1427 WDU20180001427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1426 1426 WDU20180001426 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1425 1425 WDU20180001425 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1424 1424 WDU20180001424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1423 1423 WDU20180001423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1422 1422 WDU20180001422 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1421 1421 WDU20180001421 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1420 1420 WDU20180001420 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1419 1419 WDU20180001419 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1418 1418 WDU20180001418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1417 1417 WDU20180001417 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1416 1416 WDU20180001416 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1415 1415 WDU20180001415 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1414 1414 WDU20180001414 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1413 1413 WDU20180001413 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1412 1412 WDU20180001412 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1411 1411 WDU20180001411 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1410 1410 WDU20180001410 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1409 1409 WDU20180001409 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1408 1408 WDU20180001408 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1407 1407 WDU20180001407 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1406 1406 WDU20180001406 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1405 1405 WDU20180001405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1404 1404 WDU20180001404 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1403 1403 WDU20180001403 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1402 1402 WDU20180001402 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1401 1401 WDU20180001401 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1400 1400 WDU20180001400 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1399 1399 WDU20180001399 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1398 1398 WDU20180001398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1397 1397 WDU20180001397 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1396 1396 WDU20180001396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1395 1395 WDU20180001395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1394 1394 WDU20180001394 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1393 1393 WDU20180001393 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1392 1392 WDU20180001392 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1391 1391 WDU20180001391 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1390 1390 WDU20180001390 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1389 1389 WDU20180001389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1388 1388 WDU20180001388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1387 1387 WDU20180001387 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1386 1386 WDU20180001386 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1385 1385 WDU20180001385 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1384 1384 WDU20180001384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1383 1383 WDU20180001383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1382 1382 WDU20180001382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1381 1381 WDU20180001381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1380 1380 WDU20180001380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1379 1379 WDU20180001379 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1378 1378 WDU20180001378 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1377 1377 WDU20180001377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1376 1376 WDU20180001376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1375 1375 WDU20180001375 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1374 1374 WDU20180001374 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1373 1373 WDU20180001373 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1372 1372 WDU20180001372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1371 1371 WDU20180001371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1370 1370 WDU20180001370 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1369 1369 WDU20180001369 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1368 1368 WDU20180001368 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1367 1367 WDU20180001367 Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1366 1366 WDU20180001366 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1365 1365 WDU20180001365 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1364 1364 WDU20180001364 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1363 1363 WDU20180001363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt SK 3/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1362 1362 WDU20180001362 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1361 1361 WDU20180001361 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1360 1360 WDU20180001360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1359 1359 WDU20180001359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1358 1358 WDU20180001358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1357 1357 WDU20180001357 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1356 1356 WDU20180001356 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1355 1355 WDU20180001355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1354 1354 WDU20180001354 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1353 1353 WDU20180001353 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1352 1352 WDU20180001352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1351 1351 WDU20180001351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1350 1350 WDU20180001350 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1349 1349 WDU20180001349 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1348 1348 WDU20180001348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1347 1347 WDU20180001347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1346 1346 WDU20180001346 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1345 1345 WDU20180001345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1344 1344 WDU20180001344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1343 1343 WDU20180001343 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1342 1342 WDU20180001342 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1341 1341 WDU20180001341 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1340 1340 WDU20180001340 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1339 1339 WDU20180001339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1338 1338 WDU20180001338 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1337 1337 WDU20180001337 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1336 1336 WDU20180001336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1335 1335 WDU20180001335 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1334 1334 WDU20180001334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1333 1333 WDU20180001333 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1332 1332 WDU20180001332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1331 1331 WDU20180001331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1330 1330 WDU20180001330 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1329 1329 WDU20180001329 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjętej w Strasburgu dnia 22 października 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1328 1328 WDU20180001328 Poprawka do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjęta w Strasburgu dnia 22 października 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1327 1327 WDU20180001327 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1326 1326 WDU20180001326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1325 1325 WDU20180001325 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1324 1324 WDU20180001324 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1323 1323 WDU20180001323 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1322 1322 WDU20180001322 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1321 1321 WDU20180001321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1320 1320 WDU20180001320 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1319 1319 WDU20180001319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1318 1318 WDU20180001318 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1317 1317 WDU20180001317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1316 1316 WDU20180001316 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1315 1315 WDU20180001315 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt K 16/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1314 1314 WDU20180001314 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1313 1313 WDU20180001313 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1312 1312 WDU20180001312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1311 1311 WDU20180001311 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1310 1310 WDU20180001310 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1309 1309 WDU20180001309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1308 1308 WDU20180001308 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 4/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1307 1307 WDU20180001307 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1306 1306 WDU20180001306 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1305 1305 WDU20180001305 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1304 1304 WDU20180001304 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1303 1303 WDU20180001303 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1302 1302 WDU20180001302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1301 1301 WDU20180001301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1300 1300 WDU20180001300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1299 1299 WDU20180001299 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1298 1298 WDU20180001298 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1297 1297 WDU20180001297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1296 1296 WDU20180001296 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1295 1295 WDU20180001295 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1294 1294 WDU20180001294 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1293 1293 WDU20180001293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1292 1292 WDU20180001292 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1291 1291 WDU20180001291 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1290 1290 WDU20180001290 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1289 1289 WDU20180001289 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1288 1288 WDU20180001288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie warunków przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1287 1287 WDU20180001287 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1286 1286 WDU20180001286 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1285 1285 WDU20180001285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1284 1284 WDU20180001284 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1283 1283 WDU20180001283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1282 1282 WDU20180001282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1281 1281 WDU20180001281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1280 1280 WDU20180001280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1279 1279 WDU20180001279 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1278 1278 WDU20180001278 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1277 1277 WDU20180001277 Ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1276 1276 WDU20180001276 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1275 1275 WDU20180001275 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1274 1274 WDU20180001274 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1273 1273 WDU20180001273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1272 1272 WDU20180001272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1271 1271 WDU20180001271 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1270 1270 WDU20180001270 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1269 1269 WDU20180001269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1268 1268 WDU20180001268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1267 1267 WDU20180001267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1266 1266 WDU20180001266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1265 1265 WDU20180001265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1264 1264 WDU20180001264 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1263 1263 WDU20180001263 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1262 1262 WDU20180001262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1261 1261 WDU20180001261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1260 1260 WDU20180001260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1259 1259 WDU20180001259 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1258 1258 WDU20180001258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1257 1257 WDU20180001257 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1256 1256 WDU20180001256 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 15 grudnia 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1255 1255 WDU20180001255 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 15 grudnia 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1254 1254 WDU20180001254 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 25 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1253 1253 WDU20180001253 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 25 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1252 1252 WDU20180001252 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1251 1251 WDU20180001251 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1250 1250 WDU20180001250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1249 1249 WDU20180001249 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1248 1248 WDU20180001248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1247 1247 WDU20180001247 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1246 1246 WDU20180001246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1245 1245 WDU20180001245 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1244 1244 WDU20180001244 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1243 1243 WDU20180001243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1242 1242 WDU20180001242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1241 1241 WDU20180001241 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1240 1240 WDU20180001240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1239 1239 WDU20180001239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1238 1238 WDU20180001238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1237 1237 WDU20180001237 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 3/13 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1236 1236 WDU20180001236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1235 1235 WDU20180001235 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1234 1234 WDU20180001234 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1233 1233 WDU20180001233 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1232 1232 WDU20180001232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1231 1231 WDU20180001231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1230 1230 WDU20180001230 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 34/14 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1229 1229 WDU20180001229 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt K 47/14 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1228 1228 WDU20180001228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1227 1227 WDU20180001227 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1226 1226 WDU20180001226 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1225 1225 WDU20180001225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1224 1224 WDU20180001224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1223 1223 WDU20180001223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1222 1222 WDU20180001222 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1221 1221 WDU20180001221 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1220 1220 WDU20180001220 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1219 1219 WDU20180001219 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1218 1218 WDU20180001218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1217 1217 WDU20180001217 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1216 1216 WDU20180001216 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1215 1215 WDU20180001215 Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1214 1214 WDU20180001214 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 19 listopada 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1213 1213 WDU20180001213 Protokół do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1212 1212 WDU20180001212 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1211 1211 WDU20180001211 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1210 1210 WDU20180001210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1209 1209 WDU20180001209 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1208 1208 WDU20180001208 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1207 1207 WDU20180001207 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1206 1206 WDU20180001206 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1205 1205 WDU20180001205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1204 1204 WDU20180001204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1203 1203 WDU20180001203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1202 1202 WDU20180001202 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1201 1201 WDU20180001201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1200 1200 WDU20180001200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1199 1199 WDU20180001199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1198 1198 WDU20180001198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie równoważnika pieniężnego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1197 1197 WDU20180001197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1196 1196 WDU20180001196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1195 1195 WDU20180001195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1194 1194 WDU20180001194 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1193 1193 WDU20180001193 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1192 1192 WDU20180001192 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1191 1191 WDU20180001191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1190 1190 WDU20180001190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1189 1189 WDU20180001189 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1188 1188 WDU20180001188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1187 1187 WDU20180001187 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1186 1186 WDU20180001186 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1185 1185 WDU20180001185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1184 1184 WDU20180001184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1183 1183 WDU20180001183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1182 1182 WDU20180001182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1181 1181 WDU20180001181 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1180 1180 WDU20180001180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1179 1179 WDU20180001179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1178 1178 WDU20180001178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1177 1177 WDU20180001177 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1176 1176 WDU20180001176 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1175 1175 WDU20180001175 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1174 1174 WDU20180001174 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1173 1173 WDU20180001173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1172 1172 WDU20180001172 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1171 1171 WDU20180001171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1170 1170 WDU20180001170 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1169 1169 WDU20180001169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1168 1168 WDU20180001168 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1167 1167 WDU20180001167 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1166 1166 WDU20180001166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1165 1165 WDU20180001165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1164 1164 WDU20180001164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1163 1163 WDU20180001163 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1162 1162 WDU20180001162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1161 1161 WDU20180001161 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1160 1160 WDU20180001160 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1159 1159 WDU20180001159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1158 1158 WDU20180001158 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1157 1157 WDU20180001157 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1156 1156 WDU20180001156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1155 1155 WDU20180001155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1154 1154 WDU20180001154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1153 1153 WDU20180001153 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1152 1152 WDU20180001152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1151 1151 WDU20180001151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1150 1150 WDU20180001150 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1149 1149 WDU20180001149 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1148 1148 WDU20180001148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1147 1147 WDU20180001147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1146 1146 WDU20180001146 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1145 1145 WDU20180001145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1144 1144 WDU20180001144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1143 1143 WDU20180001143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1142 1142 WDU20180001142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1141 1141 WDU20180001141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1140 1140 WDU20180001140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1139 1139 WDU20180001139 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1138 1138 WDU20180001138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1137 1137 WDU20180001137 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1136 1136 WDU20180001136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1135 1135 WDU20180001135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1134 1134 WDU20180001134 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1133 1133 WDU20180001133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1132 1132 WDU20180001132 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1131 1131 WDU20180001131 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1130 1130 WDU20180001130 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1129 1129 WDU20180001129 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1128 1128 WDU20180001128 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1127 1127 WDU20180001127 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1126 1126 WDU20180001126 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1125 1125 WDU20180001125 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1124 1124 WDU20180001124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1123 1123 WDU20180001123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1122 1122 WDU20180001122 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1121 1121 WDU20180001121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1120 1120 WDU20180001120 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1119 1119 WDU20180001119 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1118 1118 WDU20180001118 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1117 1117 WDU20180001117 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 maja 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1116 1116 WDU20180001116 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1115 1115 WDU20180001115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1114 1114 WDU20180001114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1113 1113 WDU20180001113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1112 1112 WDU20180001112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1111 1111 WDU20180001111 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1110 1110 WDU20180001110 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1109 1109 WDU20180001109 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1108 1108 WDU20180001108 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1107 1107 WDU20180001107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1106 1106 WDU20180001106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1105 1105 WDU20180001105 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1104 1104 WDU20180001104 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1103 1103 WDU20180001103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1102 1102 WDU20180001102 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1101 1101 WDU20180001101 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1100 1100 WDU20180001100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1099 1099 WDU20180001099 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1098 1098 WDU20180001098 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1097 1097 WDU20180001097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1096 1096 WDU20180001096 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1095 1095 WDU20180001095 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1094 1094 WDU20180001094 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisany w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1093 1093 WDU20180001093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1092 1092 WDU20180001092 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1091 1091 WDU20180001091 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1090 1090 WDU20180001090 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1089 1089 WDU20180001089 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1088 1088 WDU20180001088 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., sporządzonymi w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1087 1087 WDU20180001087 Zmiany Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r., sporządzone w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1086 1086 WDU20180001086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1085 1085 WDU20180001085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1084 1084 WDU20180001084 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 15/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1083 1083 WDU20180001083 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 8/14 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1082 1082 WDU20180001082 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1081 1081 WDU20180001081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1080 1080 WDU20180001080 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1079 1079 WDU20180001079 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2016 r. sygn. akt K 44/16 wydane z naruszeniem prawa
Dz.U. 2018 poz. 1078 1078 WDU20180001078 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 sierpnia 2016 r. sygn. akt K 39/16 wydane z naruszeniem prawa
Dz.U. 2018 poz. 1077 1077 WDU20180001077 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 wydane z naruszeniem prawa
Dz.U. 2018 poz. 1076 1076 WDU20180001076 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1075 1075 WDU20180001075 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1074 1074 WDU20180001074 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1073 1073 WDU20180001073 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1072 1072 WDU20180001072 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1071 1071 WDU20180001071 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1070 1070 WDU20180001070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1069 1069 WDU20180001069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1068 1068 WDU20180001068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1067 1067 WDU20180001067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej i identyfikatora służbowego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1066 1066 WDU20180001066 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1065 1065 WDU20180001065 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1064 1064 WDU20180001064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1063 1063 WDU20180001063 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1062 1062 WDU20180001062 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1061 1061 WDU20180001061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1060 1060 WDU20180001060 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1059 1059 WDU20180001059 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1058 1058 WDU20180001058 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1057 1057 WDU20180001057 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1056 1056 WDU20180001056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1055 1055 WDU20180001055 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1054 1054 WDU20180001054 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1053 1053 WDU20180001053 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1052 1052 WDU20180001052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 1051 1051 WDU20180001051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1050 1050 WDU20180001050 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1049 1049 WDU20180001049 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1048 1048 WDU20180001048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1047 1047 WDU20180001047 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1046 1046 WDU20180001046 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1045 1045 WDU20180001045 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1044 1044 WDU20180001044 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1043 1043 WDU20180001043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1042 1042 WDU20180001042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1041 1041 WDU20180001041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1040 1040 WDU20180001040 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1039 1039 WDU20180001039 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1038 1038 WDU20180001038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1037 1037 WDU20180001037 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1036 1036 WDU20180001036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1035 1035 WDU20180001035 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1034 1034 WDU20180001034 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1033 1033 WDU20180001033 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1032 1032 WDU20180001032 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1031 1031 WDU20180001031 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1030 1030 WDU20180001030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1029 1029 WDU20180001029 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1028 1028 WDU20180001028 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1027 1027 WDU20180001027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1026 1026 WDU20180001026 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1025 1025 WDU20180001025 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1024 1024 WDU20180001024 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1023 1023 WDU20180001023 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1022 1022 WDU20180001022 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1021 1021 WDU20180001021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1020 1020 WDU20180001020 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1019 1019 WDU20180001019 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1018 1018 WDU20180001018 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1017 1017 WDU20180001017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1016 1016 WDU20180001016 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1015 1015 WDU20180001015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1014 1014 WDU20180001014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1013 1013 WDU20180001013 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1012 1012 WDU20180001012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia protokołów i formatów danych wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych w celu przekazywania danych PNR do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1011 1011 WDU20180001011 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 1010 1010 WDU20180001010 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1009 1009 WDU20180001009 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1008 1008 WDU20180001008 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1007 1007 WDU20180001007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1006 1006 WDU20180001006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1005 1005 WDU20180001005 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 1004 1004 WDU20180001004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 1003 1003 WDU20180001003 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 1002 1002 WDU20180001002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1001 1001 WDU20180001001 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 1000 1000 WDU20180001000 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 999 999 WDU20180000999 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 998 998 WDU20180000998 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 997 997 WDU20180000997 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 996 996 WDU20180000996 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 995 995 WDU20180000995 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 994 994 WDU20180000994 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 993 993 WDU20180000993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 992 992 WDU20180000992 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 991 991 WDU20180000991 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 990 990 WDU20180000990 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 989 989 WDU20180000989 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 988 988 WDU20180000988 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 987 987 WDU20180000987 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 986 986 WDU20180000986 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 985 985 WDU20180000985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 984 984 WDU20180000984 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 983 983 WDU20180000983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 982 982 WDU20180000982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 981 981 WDU20180000981 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 980 980 WDU20180000980 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 979 979 WDU20180000979 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 978 978 WDU20180000978 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 977 977 WDU20180000977 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 976 976 WDU20180000976 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uchylony
Dz.U. 2018 poz. 975 975 WDU20180000975 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 974 974 WDU20180000974 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 973 973 WDU20180000973 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 972 972 WDU20180000972 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 971 971 WDU20180000971 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 970 970 WDU20180000970 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 969 969 WDU20180000969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uchylony
Dz.U. 2018 poz. 968 968 WDU20180000968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 967 967 WDU20180000967 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 966 966 WDU20180000966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 965 965 WDU20180000965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 964 964 WDU20180000964 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 963 963 WDU20180000963 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 962 962 WDU20180000962 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 961 961 WDU20180000961 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 960 960 WDU20180000960 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 959 959 WDU20180000959 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 958 958 WDU20180000958 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 957 957 WDU20180000957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 956 956 WDU20180000956 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 955 955 WDU20180000955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 954 954 WDU20180000954 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 953 953 WDU20180000953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 952 952 WDU20180000952 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 951 951 WDU20180000951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 950 950 WDU20180000950 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt SK 18/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 949 949 WDU20180000949 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2018 r. sygn. akt U 1/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 948 948 WDU20180000948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 947 947 WDU20180000947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 946 946 WDU20180000946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
Dz.U. 2018 poz. 945 945 WDU20180000945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 944 944 WDU20180000944 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 943 943 WDU20180000943 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 942 942 WDU20180000942 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt K 12/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 941 941 WDU20180000941 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 940 940 WDU20180000940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 939 939 WDU20180000939 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 938 938 WDU20180000938 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 937 937 WDU20180000937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 936 936 WDU20180000936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 935 935 WDU20180000935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 934 934 WDU20180000934 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 933 933 WDU20180000933 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 932 932 WDU20180000932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 931 931 WDU20180000931 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 930 930 WDU20180000930 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 929 929 WDU20180000929 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 928 928 WDU20180000928 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 927 927 WDU20180000927 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 926 926 WDU20180000926 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 925 925 WDU20180000925 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 924 924 WDU20180000924 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 923 923 WDU20180000923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 922 922 WDU20180000922 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 921 921 WDU20180000921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 920 920 WDU20180000920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 919 919 WDU20180000919 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 918 918 WDU20180000918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 917 917 WDU20180000917 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 916 916 WDU20180000916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 915 915 WDU20180000915 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 914 914 WDU20180000914 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 913 913 WDU20180000913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 912 912 WDU20180000912 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 911 911 WDU20180000911 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 910 910 WDU20180000910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 909 909 WDU20180000909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 908 908 WDU20180000908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 907 907 WDU20180000907 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 906 906 WDU20180000906 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 905 905 WDU20180000905 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 904 904 WDU20180000904 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 903 903 WDU20180000903 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 902 902 WDU20180000902 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 901 901 WDU20180000901 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 900 900 WDU20180000900 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 899 899 WDU20180000899 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 898 898 WDU20180000898 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 897 897 WDU20180000897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 896 896 WDU20180000896 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 895 895 WDU20180000895 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 894 894 WDU20180000894 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 893 893 WDU20180000893 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 892 892 WDU20180000892 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 891 891 WDU20180000891 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 890 890 WDU20180000890 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 889 889 WDU20180000889 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 888 888 WDU20180000888 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 887 887 WDU20180000887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 886 886 WDU20180000886 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 885 885 WDU20180000885 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 884 884 WDU20180000884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 883 883 WDU20180000883 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 882 882 WDU20180000882 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 881 881 WDU20180000881 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 880 880 WDU20180000880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 879 879 WDU20180000879 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 878 878 WDU20180000878 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 877 877 WDU20180000877 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 876 876 WDU20180000876 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 875 875 WDU20180000875 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 874 874 WDU20180000874 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 873 873 WDU20180000873 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 872 872 WDU20180000872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 871 871 WDU20180000871 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 870 870 WDU20180000870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 869 869 WDU20180000869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 868 868 WDU20180000868 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 867 867 WDU20180000867 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 866 866 WDU20180000866 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 865 865 WDU20180000865 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 864 864 WDU20180000864 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 863 863 WDU20180000863 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 862 862 WDU20180000862 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 861 861 WDU20180000861 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 860 860 WDU20180000860 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 859 859 WDU20180000859 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 858 858 WDU20180000858 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 857 857 WDU20180000857 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 856 856 WDU20180000856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 855 855 WDU20180000855 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 854 854 WDU20180000854 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 853 853 WDU20180000853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 852 852 WDU20180000852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 851 851 WDU20180000851 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 850 850 WDU20180000850 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 849 849 WDU20180000849 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 848 848 WDU20180000848 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 847 847 WDU20180000847 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 846 846 WDU20180000846 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 845 845 WDU20180000845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 844 844 WDU20180000844 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 843 843 WDU20180000843 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 842 842 WDU20180000842 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 841 841 WDU20180000841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 840 840 WDU20180000840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 839 839 WDU20180000839 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 838 838 WDU20180000838 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. sygn. akt SK 27/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 837 837 WDU20180000837 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 836 836 WDU20180000836 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 835 835 WDU20180000835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sztandaru Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 834 834 WDU20180000834 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 833 833 WDU20180000833 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 832 832 WDU20180000832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 831 831 WDU20180000831 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 830 830 WDU20180000830 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt K 6/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 829 829 WDU20180000829 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 828 828 WDU20180000828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 827 827 WDU20180000827 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 826 826 WDU20180000826 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 825 825 WDU20180000825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 824 824 WDU20180000824 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2018 poz. 823 823 WDU20180000823 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 822 822 WDU20180000822 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 821 821 WDU20180000821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 820 820 WDU20180000820 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 819 819 WDU20180000819 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 818 818 WDU20180000818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 817 817 WDU20180000817 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 816 816 WDU20180000816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 815 815 WDU20180000815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 814 814 WDU20180000814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 813 813 WDU20180000813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2018 poz. 812 812 WDU20180000812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 811 811 WDU20180000811 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 810 810 WDU20180000810 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 809 809 WDU20180000809 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 808 808 WDU20180000808 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 807 807 WDU20180000807 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 806 806 WDU20180000806 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 805 805 WDU20180000805 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 804 804 WDU20180000804 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 803 803 WDU20180000803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 802 802 WDU20180000802 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 801 801 WDU20180000801 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 800 800 WDU20180000800 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 799 799 WDU20180000799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 798 798 WDU20180000798 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 797 797 WDU20180000797 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 796 796 WDU20180000796 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 795 795 WDU20180000795 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron uchylony
Dz.U. 2018 poz. 794 794 WDU20180000794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie badań psychofizjologicznych w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 793 793 WDU20180000793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 792 792 WDU20180000792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 791 791 WDU20180000791 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 790 790 WDU20180000790 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 789 789 WDU20180000789 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 788 788 WDU20180000788 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 787 787 WDU20180000787 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 786 786 WDU20180000786 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 785 785 WDU20180000785 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 784 784 WDU20180000784 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 783 783 WDU20180000783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 782 782 WDU20180000782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 781 781 WDU20180000781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 780 780 WDU20180000780 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 779 779 WDU20180000779 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 778 778 WDU20180000778 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 777 777 WDU20180000777 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 776 776 WDU20180000776 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 775 775 WDU20180000775 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 774 774 WDU20180000774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 773 773 WDU20180000773 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 772 772 WDU20180000772 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 771 771 WDU20180000771 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 770 770 WDU20180000770 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 769 769 WDU20180000769 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 768 768 WDU20180000768 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 767 767 WDU20180000767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 766 766 WDU20180000766 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 765 765 WDU20180000765 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 764 764 WDU20180000764 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 763 763 WDU20180000763 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006) akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 762 762 WDU20180000762 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 761 761 WDU20180000761 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 760 760 WDU20180000760 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt K 52/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 759 759 WDU20180000759 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 758 758 WDU20180000758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 757 757 WDU20180000757 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 756 756 WDU20180000756 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 755 755 WDU20180000755 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 754 754 WDU20180000754 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 753 753 WDU20180000753 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 752 752 WDU20180000752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 751 751 WDU20180000751 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 750 750 WDU20180000750 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 749 749 WDU20180000749 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 748 748 WDU20180000748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 747 747 WDU20180000747 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 746 746 WDU20180000746 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
Dz.U. 2018 poz. 745 745 WDU20180000745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 744 744 WDU20180000744 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 743 743 WDU20180000743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 742 742 WDU20180000742 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 741 741 WDU20180000741 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 740 740 WDU20180000740 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 739 739 WDU20180000739 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 738 738 WDU20180000738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 737 737 WDU20180000737 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 736 736 WDU20180000736 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 735 735 WDU20180000735 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 734 734 WDU20180000734 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 733 733 WDU20180000733 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 732 732 WDU20180000732 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzonej w Phnom Penh dnia 11 lipca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 731 731 WDU20180000731 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzona w Phnom Penh dnia 11 lipca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 730 730 WDU20180000730 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 729 729 WDU20180000729 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 728 728 WDU20180000728 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 727 727 WDU20180000727 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 726 726 WDU20180000726 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 725 725 WDU20180000725 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 724 724 WDU20180000724 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 723 723 WDU20180000723 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 722 722 WDU20180000722 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
Dz.U. 2018 poz. 721 721 WDU20180000721 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 720 720 WDU20180000720 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 719 719 WDU20180000719 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 718 718 WDU20180000718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 717 717 WDU20180000717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 716 716 WDU20180000716 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 715 715 WDU20180000715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na zawartość środka odurzającego lub innych podobnie działających substancji lub środka uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 714 714 WDU20180000714 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 713 713 WDU20180000713 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 712 712 WDU20180000712 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 711 711 WDU20180000711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 710 710 WDU20180000710 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 709 709 WDU20180000709 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 708 708 WDU20180000708 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 707 707 WDU20180000707 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 706 706 WDU20180000706 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Euro-Śródziemnomorskiej Umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 705 705 WDU20180000705 Euro-Śródziemnomorska Umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 704 704 WDU20180000704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 703 703 WDU20180000703 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 702 702 WDU20180000702 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 701 701 WDU20180000701 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 700 700 WDU20180000700 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 699 699 WDU20180000699 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 698 698 WDU20180000698 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 697 697 WDU20180000697 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 696 696 WDU20180000696 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 695 695 WDU20180000695 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 694 694 WDU20180000694 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 693 693 WDU20180000693 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 692 692 WDU20180000692 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 691 691 WDU20180000691 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 690 690 WDU20180000690 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 689 689 WDU20180000689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 688 688 WDU20180000688 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 687 687 WDU20180000687 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 686 686 WDU20180000686 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 685 685 WDU20180000685 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 684 684 WDU20180000684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 683 683 WDU20180000683 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 682 682 WDU20180000682 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia uchylony
Dz.U. 2018 poz. 681 681 WDU20180000681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 680 680 WDU20180000680 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów uchylony
Dz.U. 2018 poz. 679 679 WDU20180000679 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 678 678 WDU20180000678 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 677 677 WDU20180000677 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 676 676 WDU20180000676 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 675 675 WDU20180000675 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 674 674 WDU20180000674 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 673 673 WDU20180000673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 672 672 WDU20180000672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 671 671 WDU20180000671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu oficerskiego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 670 670 WDU20180000670 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 669 669 WDU20180000669 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 668 668 WDU20180000668 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 667 667 WDU20180000667 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 666 666 WDU20180000666 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 665 665 WDU20180000665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 664 664 WDU20180000664 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 663 663 WDU20180000663 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 662 662 WDU20180000662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 661 661 WDU20180000661 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 660 660 WDU20180000660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 659 659 WDU20180000659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 658 658 WDU20180000658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 657 657 WDU20180000657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 656 656 WDU20180000656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 655 655 WDU20180000655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 654 654 WDU20180000654 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 653 653 WDU20180000653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 652 652 WDU20180000652 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 651 651 WDU20180000651 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 650 650 WDU20180000650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 649 649 WDU20180000649 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 648 648 WDU20180000648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 647 647 WDU20180000647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 646 646 WDU20180000646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 645 645 WDU20180000645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 644 644 WDU20180000644 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 643 643 WDU20180000643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 642 642 WDU20180000642 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 641 641 WDU20180000641 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 640 640 WDU20180000640 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 639 639 WDU20180000639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 638 638 WDU20180000638 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 637 637 WDU20180000637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 636 636 WDU20180000636 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 635 635 WDU20180000635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 634 634 WDU20180000634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 633 633 WDU20180000633 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 632 632 WDU20180000632 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 631 631 WDU20180000631 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 630 630 WDU20180000630 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika uchylony
Dz.U. 2018 poz. 629 629 WDU20180000629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 628 628 WDU20180000628 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 627 627 WDU20180000627 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 626 626 WDU20180000626 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 625 625 WDU20180000625 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 624 624 WDU20180000624 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 623 623 WDU20180000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 622 622 WDU20180000622 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 621 621 WDU20180000621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 620 620 WDU20180000620 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 619 619 WDU20180000619 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 618 618 WDU20180000618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 617 617 WDU20180000617 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 616 616 WDU20180000616 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 615 615 WDU20180000615 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 614 614 WDU20180000614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 613 613 WDU20180000613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 612 612 WDU20180000612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 611 611 WDU20180000611 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 610 610 WDU20180000610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 609 609 WDU20180000609 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 608 608 WDU20180000608 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 607 607 WDU20180000607 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 606 606 WDU20180000606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 605 605 WDU20180000605 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 604 604 WDU20180000604 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 603 603 WDU20180000603 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 602 602 WDU20180000602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 601 601 WDU20180000601 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 600 600 WDU20180000600 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 599 599 WDU20180000599 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 598 598 WDU20180000598 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 597 597 WDU20180000597 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 596 596 WDU20180000596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 595 595 WDU20180000595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 594 594 WDU20180000594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 593 593 WDU20180000593 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 592 592 WDU20180000592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 591 591 WDU20180000591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 590 590 WDU20180000590 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 589 589 WDU20180000589 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 588 588 WDU20180000588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 587 587 WDU20180000587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa uchylony
Dz.U. 2018 poz. 586 586 WDU20180000586 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 585 585 WDU20180000585 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 584 584 WDU20180000584 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 583 583 WDU20180000583 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 582 582 WDU20180000582 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt P 7/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 581 581 WDU20180000581 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 580 580 WDU20180000580 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 579 579 WDU20180000579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 578 578 WDU20180000578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 577 577 WDU20180000577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 576 576 WDU20180000576 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 575 575 WDU20180000575 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 574 574 WDU20180000574 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 573 573 WDU20180000573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 572 572 WDU20180000572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin uchylony
Dz.U. 2018 poz. 571 571 WDU20180000571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 570 570 WDU20180000570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 569 569 WDU20180000569 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 568 568 WDU20180000568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 567 567 WDU20180000567 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 566 566 WDU20180000566 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 565 565 WDU20180000565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 564 564 WDU20180000564 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 563 563 WDU20180000563 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 562 562 WDU20180000562 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 561 561 WDU20180000561 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 560 560 WDU20180000560 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 559 559 WDU20180000559 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 558 558 WDU20180000558 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 557 557 WDU20180000557 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 556 556 WDU20180000556 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 555 555 WDU20180000555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 554 554 WDU20180000554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 553 553 WDU20180000553 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 552 552 WDU20180000552 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 551 551 WDU20180000551 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 550 550 WDU20180000550 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 549 549 WDU20180000549 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 548 548 WDU20180000548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 547 547 WDU20180000547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 546 546 WDU20180000546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 545 545 WDU20180000545 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 544 544 WDU20180000544 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 543 543 WDU20180000543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 542 542 WDU20180000542 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 541 541 WDU20180000541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 540 540 WDU20180000540 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 539 539 WDU20180000539 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 538 538 WDU20180000538 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 537 537 WDU20180000537 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 536 536 WDU20180000536 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 535 535 WDU20180000535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 534 534 WDU20180000534 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt K 2/17 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 533 533 WDU20180000533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 532 532 WDU20180000532 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 531 531 WDU20180000531 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 530 530 WDU20180000530 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 529 529 WDU20180000529 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 528 528 WDU20180000528 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 527 527 WDU20180000527 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 526 526 WDU20180000526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 525 525 WDU20180000525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 524 524 WDU20180000524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 523 523 WDU20180000523 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 522 522 WDU20180000522 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 521 521 WDU20180000521 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 520 520 WDU20180000520 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 519 519 WDU20180000519 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 518 518 WDU20180000518 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 517 517 WDU20180000517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 516 516 WDU20180000516 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 515 515 WDU20180000515 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 514 514 WDU20180000514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 513 513 WDU20180000513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 512 512 WDU20180000512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 511 511 WDU20180000511 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 510 510 WDU20180000510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 509 509 WDU20180000509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 508 508 WDU20180000508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 507 507 WDU20180000507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków między podmioty wykonujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 506 506 WDU20180000506 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 505 505 WDU20180000505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 504 504 WDU20180000504 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 503 503 WDU20180000503 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 502 502 WDU20180000502 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 501 501 WDU20180000501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 500 500 WDU20180000500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 499 499 WDU20180000499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 498 498 WDU20180000498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 497 497 WDU20180000497 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 496 496 WDU20180000496 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 495 495 WDU20180000495 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 494 494 WDU20180000494 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 493 493 WDU20180000493 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 492 492 WDU20180000492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 491 491 WDU20180000491 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 490 490 WDU20180000490 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 489 489 WDU20180000489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2018 poz. 488 488 WDU20180000488 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 487 487 WDU20180000487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 486 486 WDU20180000486 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 485 485 WDU20180000485 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 484 484 WDU20180000484 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 483 483 WDU20180000483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 482 482 WDU20180000482 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2018 poz. 481 481 WDU20180000481 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 480 480 WDU20180000480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 479 479 WDU20180000479 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. sygn. akt SK 25/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 478 478 WDU20180000478 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 477 477 WDU20180000477 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Komisji Heraldycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 476 476 WDU20180000476 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 475 475 WDU20180000475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 474 474 WDU20180000474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 473 473 WDU20180000473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 472 472 WDU20180000472 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 471 471 WDU20180000471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 470 470 WDU20180000470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 469 469 WDU20180000469 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 468 468 WDU20180000468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 467 467 WDU20180000467 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 466 466 WDU20180000466 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 465 465 WDU20180000465 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 464 464 WDU20180000464 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 463 463 WDU20180000463 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 462 462 WDU20180000462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 461 461 WDU20180000461 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 460 460 WDU20180000460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 459 459 WDU20180000459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 458 458 WDU20180000458 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 457 457 WDU20180000457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 456 456 WDU20180000456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 455 455 WDU20180000455 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 454 454 WDU20180000454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 453 453 WDU20180000453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 452 452 WDU20180000452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 451 451 WDU20180000451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 450 450 WDU20180000450 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 449 449 WDU20180000449 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 448 448 WDU20180000448 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 447 447 WDU20180000447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 446 446 WDU20180000446 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 445 445 WDU20180000445 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 444 444 WDU20180000444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 443 443 WDU20180000443 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 442 442 WDU20180000442 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych uchylony
Dz.U. 2018 poz. 441 441 WDU20180000441 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 440 440 WDU20180000440 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 439 439 WDU20180000439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 438 438 WDU20180000438 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 437 437 WDU20180000437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 436 436 WDU20180000436 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 435 435 WDU20180000435 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 434 434 WDU20180000434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 433 433 WDU20180000433 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 432 432 WDU20180000432 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 431 431 WDU20180000431 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 430 430 WDU20180000430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 429 429 WDU20180000429 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 428 428 WDU20180000428 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 427 427 WDU20180000427 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 426 426 WDU20180000426 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 425 425 WDU20180000425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 424 424 WDU20180000424 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 423 423 WDU20180000423 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzonej w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 422 422 WDU20180000422 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzona w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 421 421 WDU20180000421 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 420 420 WDU20180000420 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 419 419 WDU20180000419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 418 418 WDU20180000418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 417 417 WDU20180000417 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 416 416 WDU20180000416 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 415 415 WDU20180000415 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 414 414 WDU20180000414 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 413 413 WDU20180000413 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 412 412 WDU20180000412 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 411 411 WDU20180000411 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 410 410 WDU20180000410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 409 409 WDU20180000409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 408 408 WDU20180000408 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 407 407 WDU20180000407 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 406 406 WDU20180000406 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 405 405 WDU20180000405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 404 404 WDU20180000404 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 403 403 WDU20180000403 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 402 402 WDU20180000402 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 401 401 WDU20180000401 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 400 400 WDU20180000400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 399 399 WDU20180000399 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 398 398 WDU20180000398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 397 397 WDU20180000397 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 396 396 WDU20180000396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 395 395 WDU20180000395 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 394 394 WDU20180000394 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lutego 2018 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 393 393 WDU20180000393 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 392 392 WDU20180000392 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 391 391 WDU20180000391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 390 390 WDU20180000390 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 389 389 WDU20180000389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 388 388 WDU20180000388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 387 387 WDU20180000387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 386 386 WDU20180000386 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 385 385 WDU20180000385 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 384 384 WDU20180000384 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 383 383 WDU20180000383 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 382 382 WDU20180000382 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 381 381 WDU20180000381 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 380 380 WDU20180000380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 379 379 WDU20180000379 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 378 378 WDU20180000378 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 377 377 WDU20180000377 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 376 376 WDU20180000376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 375 375 WDU20180000375 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 374 374 WDU20180000374 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 373 373 WDU20180000373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 372 372 WDU20180000372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 371 371 WDU20180000371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 370 370 WDU20180000370 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 369 369 WDU20180000369 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 368 368 WDU20180000368 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 367 367 WDU20180000367 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 366 366 WDU20180000366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 365 365 WDU20180000365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 364 364 WDU20180000364 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 363 363 WDU20180000363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 362 362 WDU20180000362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 361 361 WDU20180000361 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 360 360 WDU20180000360 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2018 poz. 359 359 WDU20180000359 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 358 358 WDU20180000358 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 357 357 WDU20180000357 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 356 356 WDU20180000356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 355 355 WDU20180000355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 354 354 WDU20180000354 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 353 353 WDU20180000353 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 352 352 WDU20180000352 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 351 351 WDU20180000351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 350 350 WDU20180000350 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 349 349 WDU20180000349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 348 348 WDU20180000348 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 347 347 WDU20180000347 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 346 346 WDU20180000346 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby uchylony
Dz.U. 2018 poz. 345 345 WDU20180000345 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 344 344 WDU20180000344 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 343 343 WDU20180000343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 342 342 WDU20180000342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 341 341 WDU20180000341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 340 340 WDU20180000340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg przyznawanych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 339 339 WDU20180000339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 338 338 WDU20180000338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 337 337 WDU20180000337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 336 336 WDU20180000336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie użyczania Służbie Ochrony Państwa rzeczy lub dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 335 335 WDU20180000335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 334 334 WDU20180000334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 333 333 WDU20180000333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 332 332 WDU20180000332 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 331 331 WDU20180000331 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 330 330 WDU20180000330 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 329 329 WDU20180000329 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 328 328 WDU20180000328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2018 poz. 327 327 WDU20180000327 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 326 326 WDU20180000326 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 325 325 WDU20180000325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 324 324 WDU20180000324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 323 323 WDU20180000323 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 322 322 WDU20180000322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 321 321 WDU20180000321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 320 320 WDU20180000320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 319 319 WDU20180000319 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 318 318 WDU20180000318 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 317 317 WDU20180000317 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 316 316 WDU20180000316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 315 315 WDU20180000315 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 314 314 WDU20180000314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 313 313 WDU20180000313 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 312 312 WDU20180000312 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 311 311 WDU20180000311 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 310 310 WDU20180000310 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 309 309 WDU20180000309 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 308 308 WDU20180000308 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 307 307 WDU20180000307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 306 306 WDU20180000306 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 305 305 WDU20180000305 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 304 304 WDU20180000304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 303 303 WDU20180000303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 302 302 WDU20180000302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 301 301 WDU20180000301 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 300 300 WDU20180000300 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 299 299 WDU20180000299 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 298 298 WDU20180000298 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 297 297 WDU20180000297 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 296 296 WDU20180000296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 295 295 WDU20180000295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 294 294 WDU20180000294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 293 293 WDU20180000293 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 292 292 WDU20180000292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uchylony
Dz.U. 2018 poz. 291 291 WDU20180000291 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 290 290 WDU20180000290 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2018 poz. 289 289 WDU20180000289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 288 288 WDU20180000288 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 287 287 WDU20180000287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru umundurowania oraz odznak strażnika Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 286 286 WDU20180000286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie znaku graficznego Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 285 285 WDU20180000285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 284 284 WDU20180000284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 283 283 WDU20180000283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 282 282 WDU20180000282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 281 281 WDU20180000281 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 280 280 WDU20180000280 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 279 279 WDU20180000279 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 278 278 WDU20180000278 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 277 277 WDU20180000277 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 276 276 WDU20180000276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 275 275 WDU20180000275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 274 274 WDU20180000274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 273 273 WDU20180000273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 272 272 WDU20180000272 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 271 271 WDU20180000271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 270 270 WDU20180000270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 269 269 WDU20180000269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 268 268 WDU20180000268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 267 267 WDU20180000267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 266 266 WDU20180000266 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 265 265 WDU20180000265 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 264 264 WDU20180000264 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 263 263 WDU20180000263 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 262 262 WDU20180000262 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 261 261 WDU20180000261 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 260 260 WDU20180000260 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 259 259 WDU20180000259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Biurze Ochrony Rządu obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 258 258 WDU20180000258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 257 257 WDU20180000257 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 256 256 WDU20180000256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 255 255 WDU20180000255 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 254 254 WDU20180000254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 253 253 WDU20180000253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 252 252 WDU20180000252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 251 251 WDU20180000251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 250 250 WDU20180000250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 249 249 WDU20180000249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 248 248 WDU20180000248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 247 247 WDU20180000247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 246 246 WDU20180000246 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 245 245 WDU20180000245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 244 244 WDU20180000244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 243 243 WDU20180000243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 242 242 WDU20180000242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 241 241 WDU20180000241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 240 240 WDU20180000240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 239 239 WDU20180000239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 238 238 WDU20180000238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 237 237 WDU20180000237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 236 236 WDU20180000236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 235 235 WDU20180000235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 234 234 WDU20180000234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 233 233 WDU20180000233 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 232 232 WDU20180000232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz pobierania broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 231 231 WDU20180000231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 230 230 WDU20180000230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przez organy i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 229 229 WDU20180000229 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 228 228 WDU20180000228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 227 227 WDU20180000227 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 226 226 WDU20180000226 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 225 225 WDU20180000225 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 224 224 WDU20180000224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 223 223 WDU20180000223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 222 222 WDU20180000222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 221 221 WDU20180000221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 220 220 WDU20180000220 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 219 219 WDU20180000219 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 218 218 WDU20180000218 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 217 217 WDU20180000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 216 216 WDU20180000216 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 215 215 WDU20180000215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 214 214 WDU20180000214 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 213 213 WDU20180000213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 212 212 WDU20180000212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 211 211 WDU20180000211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 210 210 WDU20180000210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 209 209 WDU20180000209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 208 208 WDU20180000208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 207 207 WDU20180000207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 206 206 WDU20180000206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 205 205 WDU20180000205 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 204 204 WDU20180000204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 203 203 WDU20180000203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 202 202 WDU20180000202 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 201 201 WDU20180000201 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 200 200 WDU20180000200 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 199 199 WDU20180000199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 198 198 WDU20180000198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 197 197 WDU20180000197 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 196 196 WDU20180000196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 195 195 WDU20180000195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 194 194 WDU20180000194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 193 193 WDU20180000193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2018 poz. 192 192 WDU20180000192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 191 191 WDU20180000191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 190 190 WDU20180000190 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 189 189 WDU20180000189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 188 188 WDU20180000188 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 187 187 WDU20180000187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 186 186 WDU20180000186 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanym w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 185 185 WDU20180000185 Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 184 184 WDU20180000184 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 183 183 WDU20180000183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 182 182 WDU20180000182 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 181 181 WDU20180000181 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 180 180 WDU20180000180 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 179 179 WDU20180000179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 178 178 WDU20180000178 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 177 177 WDU20180000177 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 176 176 WDU20180000176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 175 175 WDU20180000175 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 174 174 WDU20180000174 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 173 173 WDU20180000173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 172 172 WDU20180000172 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiej poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętej w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 171 171 WDU20180000171 Druga poprawka do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęta w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 170 170 WDU20180000170 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 169 169 WDU20180000169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 168 168 WDU20180000168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 167 167 WDU20180000167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 166 166 WDU20180000166 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 165 165 WDU20180000165 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 164 164 WDU20180000164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 163 163 WDU20180000163 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 162 162 WDU20180000162 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 161 161 WDU20180000161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 160 160 WDU20180000160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 159 159 WDU20180000159 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 158 158 WDU20180000158 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 157 157 WDU20180000157 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 156 156 WDU20180000156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 155 155 WDU20180000155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 154 154 WDU20180000154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 153 153 WDU20180000153 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 152 152 WDU20180000152 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 151 151 WDU20180000151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 150 150 WDU20180000150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 149 149 WDU20180000149 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 148 148 WDU20180000148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 147 147 WDU20180000147 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 146 146 WDU20180000146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 145 145 WDU20180000145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 144 144 WDU20180000144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 143 143 WDU20180000143 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 142 142 WDU20180000142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 141 141 WDU20180000141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 140 140 WDU20180000140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 139 139 WDU20180000139 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 138 138 WDU20180000138 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 137 137 WDU20180000137 Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 136 136 WDU20180000136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 135 135 WDU20180000135 Zmiany do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 134 134 WDU20180000134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 133 133 WDU20180000133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 132 132 WDU20180000132 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 131 131 WDU20180000131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 130 130 WDU20180000130 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 129 129 WDU20180000129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 128 128 WDU20180000128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 127 127 WDU20180000127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 126 126 WDU20180000126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 125 125 WDU20180000125 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 124 124 WDU20180000124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 123 123 WDU20180000123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 122 122 WDU20180000122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 121 121 WDU20180000121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 120 120 WDU20180000120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 119 119 WDU20180000119 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 118 118 WDU20180000118 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 117 117 WDU20180000117 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 116 116 WDU20180000116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 115 115 WDU20180000115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 114 114 WDU20180000114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 113 113 WDU20180000113 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 112 112 WDU20180000112 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 111 111 WDU20180000111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 110 110 WDU20180000110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 109 109 WDU20180000109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 108 108 WDU20180000108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 107 107 WDU20180000107 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 106 106 WDU20180000106 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 105 105 WDU20180000105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uchylony
Dz.U. 2018 poz. 104 104 WDU20180000104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 103 103 WDU20180000103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2018 poz. 102 102 WDU20180000102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uchylony
Dz.U. 2018 poz. 101 101 WDU20180000101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 100 100 WDU20180000100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 99 99 WDU20180000099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 98 98 WDU20180000098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 97 97 WDU20180000097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 96 96 WDU20180000096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 95 95 WDU20180000095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 94 94 WDU20180000094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 93 93 WDU20180000093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 92 92 WDU20180000092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 91 91 WDU20180000091 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 90 90 WDU20180000090 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 89 89 WDU20180000089 Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 88 88 WDU20180000088 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 87 87 WDU20180000087 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki uchylony
Dz.U. 2018 poz. 86 86 WDU20180000086 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 85 85 WDU20180000085 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy uchylony
Dz.U. 2018 poz. 84 84 WDU20180000084 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 83 83 WDU20180000083 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 82 82 WDU20180000082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 81 81 WDU20180000081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 80 80 WDU20180000080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 79 79 WDU20180000079 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 78 78 WDU20180000078 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 77 77 WDU20180000077 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 76 76 WDU20180000076 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 75 75 WDU20180000075 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 74 74 WDU20180000074 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 73 73 WDU20180000073 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 72 72 WDU20180000072 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 71 71 WDU20180000071 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 70 70 WDU20180000070 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 69 69 WDU20180000069 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 68 68 WDU20180000068 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 67 67 WDU20180000067 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 66 66 WDU20180000066 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 65 65 WDU20180000065 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 64 64 WDU20180000064 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 63 63 WDU20180000063 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2018 poz. 62 62 WDU20180000062 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 61 61 WDU20180000061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2018 poz. 60 60 WDU20180000060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 59 59 WDU20180000059 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 58 58 WDU20180000058 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 57 57 WDU20180000057 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 56 56 WDU20180000056 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 55 55 WDU20180000055 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 54 54 WDU20180000054 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 53 53 WDU20180000053 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 52 52 WDU20180000052 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 51 51 WDU20180000051 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 50 50 WDU20180000050 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 49 49 WDU20180000049 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 48 48 WDU20180000048 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 47 47 WDU20180000047 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 46 46 WDU20180000046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 45 45 WDU20180000045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 44 44 WDU20180000044 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 43 43 WDU20180000043 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 42 42 WDU20180000042 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 41 41 WDU20180000041 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 40 40 WDU20180000040 Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 39 39 WDU20180000039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 38 38 WDU20180000038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 37 37 WDU20180000037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 36 36 WDU20180000036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 35 35 WDU20180000035 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 34 34 WDU20180000034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 33 33 WDU20180000033 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 32 32 WDU20180000032 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 lutego 1966 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 31 31 WDU20180000031 Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 lutego 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 30 30 WDU20180000030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2018 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 29 29 WDU20180000029 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 28 28 WDU20180000028 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 27 27 WDU20180000027 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 26 26 WDU20180000026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 25 25 WDU20180000025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 24 24 WDU20180000024 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 23 23 WDU20180000023 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 22 22 WDU20180000022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 21 21 WDU20180000021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 20 20 WDU20180000020 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 19 19 WDU20180000019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 18 18 WDU20180000018 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 17 17 WDU20180000017 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2018 poz. 16 16 WDU20180000016 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt U 1/14 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 15 15 WDU20180000015 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 10/16 obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 14 14 WDU20180000014 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 13 13 WDU20180000013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2018 poz. 12 12 WDU20180000012 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 11 11 WDU20180000011 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2018 poz. 10 10 WDU20180000010 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 9 9 WDU20180000009 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 8 8 WDU20180000008 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 7 7 WDU20180000007 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 6 6 WDU20180000006 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2018 poz. 5 5 WDU20180000005 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 4 4 WDU20180000004 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 3 3 WDU20180000003 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2018 poz. 2 2 WDU20180000002 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 2018 poz. 1 1 WDU20180000001 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. akt jednorazowy